Pham Ton’s Blog

Tháng Mười 3, 2014

Đại hội đại biểu toàn quốc mặt trận tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII thành công tốt đẹp và bế mạc

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 1:39 sáng

Blog PhamTon năm thứ sáu, tuần 2 tháng 10 năm 2014.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ VIII THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP VÀ BẾ MẠC

(Trích tin trên trang 1 báo Nhân Dân số ra ngày 28/9/2014

Chiều 27-9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019, thành công tốt đẹp và bế mạc.

(…) Các tham luận tập trung vào các nội dung: Không ngừng củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trongBe mac dai hoi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; . Chăm lo xây dựng và phát huy vai trò của người tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Đổi mới hoạt động, mở rộng mạng lưới bạn bè quốc tế, nâng cao hoạt động đối ngoại; Xây dựng cộng đồng có tổ chức thống nhất, đoàn kết, phát triển ổn định, hội nhập với nước sở tại, hướng về quê hương, đất nước…

(…)

Các đại biểu đã thông qua Nghị quyết của Đại hội, nêu rõ mục tiêu hành động trong nhiệm kỳ 2014-2019, đó là: MTTQ Việt Nam tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần phát triển bền vững kinh tế – xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc của nhân dân.

Để thực hiện mục tiêu nêu trên, Nghị quyết nhấn mạnh nội dung cơ bản năm Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, bao gồm: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết hữu nghị và hợp tác quốc tế; Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới”, Đại hội kêu gọi toàn thể đồng bào Việt Nam ta ở trong nước và nước ngoài tích cực hưởng ứng thực hiện năm Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng Đảng và Nhà nước tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc (Chúng tôi nhấn mạnh – PT)

—o0o—

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG:

MONG MẶT TRẬN PHẢN BIỆN SẮC SẢO, CHÂN TÌNH

(Trích tin của Lê Kiên trên trang 3 báo Tuổi Trẻ thứ bảy 27/9/2014)

Chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc VN lần thứ VIII “đoàn kết và thành công”, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh trong bài phát biểu tại phiên khai mạc ngày 26-9 rằng ông mong muốn Mặt trận là người phản biện sắc sảo, chân tình để giúp Đảng và chính quyền tự điều chỉnh.

Bên cạnh biểu dương, khẳng định những việc làm được và vai trò to lớn của Mặt trận, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thẳng thắn chỉ ra những mặt chưa làm được, còn hạn chế, bất cập. “Phương thức vận động, tập hợp, xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân vẫn chưa theo kịp những yêu cầu mới. Mặt trận chưa thường xuyên và thiếu cơ chế phối hợp với các tổ chức thành viên trong việc nắm bắt và phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Các cuộc vận động, phong trào thi đua có nơi còn hình thức, hiệu quả chưa cao. Vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân và giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận còn hạn chế” – Tổng bí thư nói.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận cần quan tâm hơn nữa đến tâm tư, nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chung.

Lanh dao chup anh cung dai bieu“Mặt trận cần phát huy dân chủ, thân ái trao đổi, bàn bạc, bảo đảm sự bình đẳng, tôn trọng, thông cảm lẫn nhau; xóa bỏ mọi mặc cảm, định kiến về quá khứ, thành phần giai cấp, chấp nhận những quan điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc; làm sao để Mặt trận các cấp thật sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, là nơi mọi người đều có thể nói lên tiếng nói, nguyện vọng của mình, đóng góp trí tuệ, công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” – Tổng bí thư nhấn mạnh.

Tổng bí thư cũng đề nghị: “MTTQ cần tiếp tục vận động nhân dân tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội đối với các tổ chức đảng và cơ quan chính quyền, bao gồm cả việc giám sát các cán bộ, đảng viên, các đại biểu dân cử, các công chức, viên chức cơ quan nhà nước các cấp; tích cực tham gia chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, làm cho tổ chức đảng và bộ máy chính quyền các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh, thật sự là của dân và vì dân; chủ động góp ý kiến với đảng và Nhà nước trong việc hoạch định cơ chế, chính sách, làm người phản biện sắc sảo, chân tình, giúp Đảng và chính quyền tự điều chỉnh, tự hoàn thiện để lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn”. (Chúng tôi nhấn mạnh – PT)

L.K.

—o0o—

Giám sát, phản biện xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và đặc biệt quan trọng của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ mới

Đinh Song Linh thực hiên

(Trích bài do Đinh Song Linh thực hiện, đăng trang 1 báo Nhân Dân số ra ngày 26/9/2014)

LTS: Trước thềm Ðại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ VIII, đồng chí NGUYỄN THIỆN NHÂN, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã dành cho Báo Nhân Dân bài trả lời phỏng vấn về những thành tựu, kết quả hoạt động của MTTQ các cấp nhiệm kỳ qua (2009-2014) và những vấn đề, nội dung công tác trọng tâm của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ mới (2014-2019). Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

PV: Thưa Chủ tịch, giám sát và phản biện xã hội là những nhiệm vụ quan trọng của MTTQ Việt Nam đã và đang thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội và các tầng lớp nhân dân. Ðề nghị Chủ tịch cho biết, để thực hiện có hiệu quả cao công tác giám sát, phản biện xã hội, MTTQ các cấp cần làm gì?

Ðồng chí Nguyễn Thiện Nhân: Nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội được Ðảng ta quy định tại các văn kiện Ðại hội X, XI, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và gần đây là các Quyết định 217 và 218, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế Giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội và Quy định về MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân góp ý xây dựng Ðảng và chính quyền; đặc biệt, đã được quy định tại Ðiều 9 Hiến pháp (sửa đổi) năm 2013. Việc Ðảng và Nhà nước ban hành các quy định về giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam một mặt phù hợp với vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam, một mặt đáp ứng được mong mỏi của MTTQ các cấp và đông đảo nhân dân, nhận được sự quan tâm, đồng tình và đánh giá cao từ dư luận xã hội. Ðây là những cơ sở quan trọng để MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội của mình trong thời gian tới.

Nguyen Thien NhanChúng tôi xác định, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và đặc biệt quan trọng của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ tới. Chính vì vậy, Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên phải chủ động phối hợp để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Hiến pháp năm 2013 tới các tầng lớp nhân dân, nhất là những nội dung quy định về MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; đề xuất Nhà nước cụ thể hóa các nội dung trong Hiến pháp thành các quy định pháp luật; phối hợp tổ chức các diễn đàn nhân dân, hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử, đa dạng hóa các kênh tiếp nhận, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân với Ðảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; theo dõi, giám sát việc giải quyết các đề nghị chính đáng của nhân dân.

Mặt trận chủ động phối hợp chính quyền và các tổ chức thành viên trong công tác giám sát và phản biện xã hội. Theo đó, những vấn đề lớn liên quan đến lợi ích của đông đảo các tầng lớp nhân dân sẽ do Mặt trận giữ vai trò chủ trì, hiệp thương với các đoàn thể, tổ chức thành viên để cùng tham gia. Các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức chính trị – xã hội thì các tổ chức chính trị – xã hội chủ động công việc giám sát, phản biện. Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội chủ động đề xuất, phối hợp các cấp chính quyền liên quan lựa chọn giám sát các nội dung, lĩnh vực phù hợp, thiết thực với đời sống nhân dân. Có nhiều hình thức huy động trí tuệ của các tầng lớp nhân dân tham gia phản biện xã hội. Ðề xuất bổ sung trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) quy định cụ thể về giám sát, phản biện xã hội.

Tổ chức góp ý và tập hợp ý kiến của các tầng lớp nhân dân tham gia vào các dự thảo văn kiện và đề xuất sáng kiến xây dựng Ðảng, xây dựng đất nước vào dịp Ðại hội Ðảng lần thứ XII. Ðề xuất sớm ban hành quy định về việc Ðảng vừa là thành viên, vừa lãnh đạo Mặt trận. Tham gia chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, vận động nhân dân thực hiện đúng và đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của mình trong bầu cử. Tổ chức các diễn đàn và các phương thức phù hợp để phát huy sáng kiến của nhân dân, nhất là đội ngũ trí thức ở trong và ngoài nước hiến kế xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vận động nhân dân chủ động, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phối hợp đề xuất, xây dựng các cơ chế, phương thức phù hợp phản ánh tới cấp ủy Ðảng, chính quyền và trực tiếp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở ngay tại mỗi địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị. Tích cực tham gia đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là ở cấp xã, nơi giải quyết những công việc liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân. Phối hợp và đề nghị chính quyền cùng cấp thực hiện trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch những vấn đề nhân dân yêu cầu. Phối hợp với Chính phủ hình thành cơ chế đánh giá sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền cơ sở. Tham gia giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp công dân, tham gia giải quyết và giám sát các cơ quan chính quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Tiếp tục thực hiện tốt vai trò của Mặt trận trong thực hiện sáng kiến pháp luật, tham gia hoạch định chính sách, xây dựng, tuyên truyền phổ biến và thực thi pháp luật. Tập trung triển khai thực hiện có kết quả Ðề án tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013 – 2016.

Mặt trận các cấp cần tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo Chỉ thị 23/CT-TTg, ngày 27-10-2013 của Thủ tướng Chính phủ. Ðồng thời, triển khai các chương trình phối hợp đã ký kết và sẽ ký kết giữa Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam với các tổ chức, các bộ, ngành có liên quan về: giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội trong các loại hình doanh nghiệp; giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; giám sát việc thực hiện pháp luật của các cơ sở khám, chữa bệnh và nhà thuốc ngoài công lập; giám sát việc thực hiện Luật Khoa học và công nghệ và Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế…

Giám sát và phản biện xã hội là việc MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội đã làm nhiều năm nay. Song với Hiến pháp (sửa đổi) năm 2013 và các Quyết định 217-QÐ/TW và 218-QÐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị, trách nhiệm và quyền hạn của MTTQ Việt Nam trong giám sát, phản biện xã hội đã được pháp luật hóa ở mức cao nhất, cơ chế thực hiện giám sát và phản biện xã hội được cụ thể hóa, đòi hỏi đóng góp của MTTQ Việt Nam phải cao hơn, hiệu quả hơn. Vì vậy, MTTQ Việt Nam phải tự vươn lên về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 84 năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo của Ðảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của Nhà nước, sự phối hợp, thống nhất hành động của các tổ chức thành viên và sự hưởng ứng, tham gia của các tầng lớp nhân dân, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình, triển khai có hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Ðảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh, xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

PV: Xin cảm ơn đồng chí Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam.

Đ.S.L.

—o0o—

PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, TẬN DỤNG THỜI CƠ, VƯỢT QUA THÁCH THỨC

(Trích bài Xã luận đăng trên trang 1 báo Nhân Dân số ra ngày 26/9/2014)

Hôm nay, ngày 26-9, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Ðình, Hà Nội, khai mạc trọng thể Ðại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ VIII. Với tinh thần “Ðoàn kết – Dân chủ – Ðổi mới – Phát triển”, Ðại hội là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân ta. Ðại hội là tiếng nói chung của toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, đoàn kết, đồng lòng, chung sức, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Ðại hội diễn ra trong bối cảnh 5 năm qua, công cuộc đổi mới của đất nước tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn. Toàn Ðảng và toàn dân phấn đấu thực hiện mục tiêu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

(…)

Hiến pháp (sửa đổi năm 2013) nêu rõ: MTTQ Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Ðảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Ðảng khẳng định: Tiếp tục phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân.

Ðể thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quan trọng nêu trên, MTTQ Việt Nam cần tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động. Tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội. Tích cực tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền vững mạnh, góp phần phát triển bền vững kinh tế – xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HÐH, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia. Tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cùng các phong trào thi đua yêu nước khác. Các cấp ủy Ðảng, chính quyền cần chăm lo, phát huy hiệu quả hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân; phát huy vai trò của MTTQ trong mọi mặt của đời sống xã hội, qua đó tăng cường mạnh mẽ đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo đời sống nhân dân, xóa đói, giảm nghèo…

Ðại hội lần thứ VIII MTTQ Việt Nam diễn ra trong thời điểm lịch sử quan trọng của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với những thời cơ thuận lợi đan xen cùng khó khăn, thách thức. Hơn bao giờ hết, MTTQ Việt Nam có sứ mệnh phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết của hơn 90 triệu người Việt Nam ở trong và ngoài nước tạo nên nội lực ngày càng mạnh mẽ và bền vững để phát triển đất nước, cùng nhân dân yêu chuộng hòa bình, công lý giữ vững hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên toàn thế giới.

N.D.

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: