Pham Ton’s Blog

Tháng Mười Một 3, 2015

Trên quê hương yêu dấu (tuần 1 tháng 11 năm 2015)

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 12:43 sáng

Blog PhamTon năm thứ bảy, tuần 1 tháng 11 năm 2015.

TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 22/10/2015:

Việt Nam trúng cử thành viên Hội đồng Kinh tế – Xã hội LHQ

Được bầu vào Ban Chấp hành IPU

Ngày 21-10, Đại Hội đồng LHQ Khóa 70 đã bỏ phiếu bầu 18 nước thành viên của Hội đồng Kinh tế – Xã hội LHQ (ECOSOC) nhiệm kỳ 2016 – 2018. Việt Nam trúng cử với số phiếu bầu cao (182 trong tổng số 187 phiếu) và chính thức đảm nhận nhiệm vụ thành viên ECOSOC từ ngày 1-1-2016.

Là một trong sáu cơ quan chính của LHQ, ECOSOC thực hiện các chức năng về kinh tế, xã hội của LHQ, nhằm giải quyết các vấn đề quốc tế về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, nhân đạo. ECOSOC có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng các chính sách, điều phối các nỗ lực quốc tế, tăng cường phối hợp chính sách để thực hiện các cam kết quốc tế về phát triển. Trong ba năm tới, với tư cách thành viên ECOSOC, Việt Nam sẽ trực tiếp đóng góp tích cực vào việc triển khai thực hiện Chương trình Nghị sự năm 2030 về phát triển bền vững, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống phát triển của LHQ.

Việt Nam trở thành thành viên ECOSOC với số phiếu bầu cao thể hiện vị thế và uy tín ngày càng cao của đất nước trên trường quốc tế; đồng thời là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong xây dựng và phát triển đất nước cũng như những đóng góp của Việt Nam với LHQ thúc đẩy xây dựng một thế giới tiến bộ và tốt đẹp hơn. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực triển khai chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, vì hòa bình, phát triển và tiến bộ xã hội, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế. Việt Nam đã đảm nhiệm thành công cương vị thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ (2008 – 2009) và đang là thành viên Hội đồng Nhân quyền (2014 – 2016).

* Cùng ngày, tại Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 133 (IPU-133) và các hội nghị liên quan tại Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ), các nghị viện thành viên đã bầu Việt Nam là một trong hai quốc gia đại diện các quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc khu vực châu Á – Thái Bình Dương tham gia Ban Chấp hành IPU nhiệm kỳ 2015 – 2019. Ban Chấp hành IPU gồm 17 thành viên, là cơ quan tư vấn cao nhất cho Hội đồng Điều hành về toàn bộ các vấn đề liên quan hoạt động của IPU. Với tư cách đại diện khu vực châu Á – Thái Bình Dương tại Ban Chấp hành IPU, Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò và vị thế quốc gia nói riêng và của khu vực nói chung tại diễn đàn liên nghị viện lớn nhất thế giới, góp phần thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao vì lợi ích quốc gia, đồng thời hài hòa với lợi ích khu vực và thế giới.

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 28/10/2015:

Góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình đại hội XII của Đảng

Đại đoàn kết dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay

Nguyễn Túc

(Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam)

Đoàn kết là truyền thống quý báu, là tài sản vô giá của dân tộc ta được hình thành qua hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Kế thừa và phát huy truyền thống đó, ngay từ khi mới ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn giương cao ngọn cờ đại đoàn kết, coi trọng, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân và mặt trận dân tộc thống nhất, phát huy sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh quốc tế, sức mạnh truyền thống kết hợp với sức mạnh thời đại, đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi vĩ đại trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc.

Qua ba mươi năm thực hiện đường lối đổi mới đúng quy luật, đầy sáng tạo, hợp lòng dân do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, ý thức tự tôn dân tộc, nhân dân ta đã vượt qua biết bao khó khăn, thách thức, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát triển và bước vào hàng ngũ những nước đang phát triển có mức thu nhập trung bình; đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt; hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường; độc lập, chủ quyền quốc gia, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao; sức mạnh tổng hợp của đất nước được tăng lên gấp nhiều lần, tạo tiền đề cho nhân dân ta tiếp tục phấn đấu xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại như Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã nêu.

Triển khai cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội do Đại hội VII của Đảng đề ra và các nghị quyết của các kỳ đại hội tiếp theo, Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị quan trọng về đại đoàn kết dân tộc, về công tác dân tộc, về tôn giáo, về người Việt Nam ở nước ngoài… Và gần đây nhất, ngày 12-12-2013, Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Quyết định số 217 về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội”, Quyết định số 218 “về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền”. Những nghị quyết nêu trên đã từng bước được thể chế hóa thành luật, pháp lệnh, chính sách và ngày càng thể hiện rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. Thực hiện những nghị quyết nêu trên, nhiều cấp ủy đảng đã quan tâm hơn đến sự nghiệp đại đoàn kết, đến công tác dân vận-mặt trận, đã củng cố tổ chức và tăng cường cán bộ, phương tiện và điều kiện cho công tác mặt trận. Chính quyền ở nhiều cấp, nhiều địa phương đã thật sự có chuyển biến trong nhận thức và hành động về quan hệ với nhân dân. Nhiều dự án về phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội của Nhà nước được ban hành nhằm chăm lo đời sống cho nhân dân đã thực hiện có kết quả. Quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, xã hội được thể chế hóa, đã từng bước được phát huy. Sự đổi mới hệ thống chính trị; việc tăng cường dân chủ hóa đời sống xã hội, nhất là việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần quan trọng vào việc động viên nhân dân và cán bộ hăng hái tham gia các sinh hoạt chính trị của đất nước, đẩy mạnh sản xuất, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng. Đó là những nhân tố rất quan trọng, là động lực chủ yếu bảo đảm sự ổn định chính trị-xã hội và thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Cùng với những tiến bộ và chuyển biến nêu trên, nhiều vấn đề mới đã và đang nảy sinh trong quá trình đổi mới, đó là xã hội, giai cấp, tầng lớp, nhóm dân cư đang trong quá trình phân hóa.

Cùng với sự chuyển hóa của các giai cấp và tầng lớp xã hội là sự chênh lệch ngày càng lớn về mức thu nhập và hưởng thụ giữa các vùng, miền, giữa người đương chức và người về hưu, giữa thành thị và nông thôn… Sự phân hóa giàu nghèo có chiều hướng gia tăng đã và đang ảnh hưởng lớn đến đại đoàn kết dân tộc.

Những đặc điểm nêu trên đã tác động mạnh mẽ đến khối đại đoàn kết. Vì vậy, tuy đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được mở rộng, củng cố và tăng cường như Dự thảo báo cáo nêu song chưa thật vững chắc và đang đứng trước những thách thức không thể xem thường. Các thế lực thù địch trong và ngoài nước đã và đang tiếp tục khai thác những thiếu sót, yếu kém của ta hòng phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị xã hội.

Để đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng thật sự là nguồn sức mạnh, là động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định, bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhân dịp Đảng đang tiến hành đại hội các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, cần làm cho cả hệ thống chính trị, từng cán bộ, đảng viên, trước hết là các cấp ủy đảng và người đứng đầu cấp ủy quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và mặt trận dân tộc đề xướng. Cần nắm vững những quan điểm cơ bản và cũng là những định hướng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn hiện nay, đó là lợi ích cơ bản của nhân dân, của dân tộc ta ngày nay là độc lập, tự do và cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong chủ nghĩa xã hội. Lợi ích đó thể hiện cụ thể hằng ngày trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng. Củng cố tăng cường đoàn kết hiện nay không thể chung chung mà phải gắn chặt với việc bảo đảm các lợi ích đó. Một trong những động lực thúc đẩy nhân dân tăng cường đoàn kết trong tình hình hiện nay là quyền làm chủ đất nước của nhân dân cần được tôn trọng. Pháp luật phải bảo đảm để nhân dân thật sự là người chủ, thật sự làm chủ như Hiến pháp (sửa đổi, bổ sung) đã quy định. Thắt chặt mối liên hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân không chỉ là trách nhiệm của Đảng và Nhà nước mà còn là trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và của toàn dân. Do đó, qua hoạt động của mình, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội cần không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để góp phần làm cho mối liên hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn luôn bền chặt, ý Đảng và lòng dân là một. Trong giai đoạn hiện nay, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có tác dụng trực tiếp và quyết định đến kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội phải thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, để các chủ trương, chính sách sát cuộc sống, đáp ứng lợi ích của nhân dân. Kiên trì thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, khoan dung, cùng nhau hợp sức xây dựng cho được một xã hội đồng thuận cao trên tinh thần cởi mở, độ lượng, tin cậy lẫn nhau vì sự ổn định, phát triển toàn diện và bền vững của đất nước.

 • Tin trang 24 tạp chí Nhân Dân hằng tháng, số 222 tháng 10/2015

Tham gia TPP:

Cơ hội mới cho Việt Nam

Giáo sư Nguyễn Quang Thái

Sau 5 năm đàm phán gay go, 12 nước tham gia hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (Trans-pacific Strategic Economic Partnership Agreement – còn gọi là TPP) cuối cùng đã đạt thỏa thuận về hiệp định thương mại lớn nhất thế giới tại vòng đàm phán vừa kết thúc ở thành phố Atlanta, bang Georgia, Mỹ. Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP là một trong những hiệp định tham vọng nhất từ trước đến nay. Theo các chuyên gia kinh tế TPP chính là con đường để mở ra tương lại tăng trưởng mạnh mẽ cho các nước tham gia, là bước tiến quan trọng đối với hội nhập kinh tế toàn cầu, trong một thế giới không chỉ ngày càng kết nối sâu hơn mà còn tương tác và phụ thuộc lẫn nhau, cùng nhau phát triển.

Hiệp định hội nhập thế hệ mới

Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP là một Hiệp định thương mại tự do nhiều bên, được ký kết với mục tiêu thiết lập một mặt bằng thương mại tự do chung cho các nước khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Đến nay, TPP có sự tham gia của 12 nước gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Mỹ, Singapore, Nhật Bản và Việt Nam. Theo ước tính, TPP sẽ trở thành khu vực thương mại tự do với 800 triệu dân, chiếm 30% kim ngạch thương mại và gần 40% sản lượng kinh tế thế giới, tương đương gần 25.000 tỷ USC.

Mục tiêu của TPP là thắt chặt hơn mối quan hệ kinh tế giữa các quốc gia này, thông qua các biện pháp giảm và loại bỏ ngay phần lớn các hàng rào thuế quan giữa các nước, giúp tăng cường trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Cùng với tăng cường dòng chảy hàng hóa, dịch vụ, vốn, di chuyển lao động có chất lượng cao TPP cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của nhóm 12 thành viên.

TPP bao quát nhiều vấn đề không chỉ trong lĩnh vực thương mại, đầu tư mà còn cả trong các lĩnh vực lao động, môi trường, đấu thầu, DNNN, sở hữu trí tuệ…

Việt Nam chủ động tham gia hiệp định TPP

Phù hợp với chính sách chủ động và tích cực hội nhập, Việt Nam đang thương lượng và ký kết các Hiệp định thương mại tự do với 55 quốc gia và các đối tác chính trên thế giới. Việt Nam không chỉ tham gia “cuộc chơi” chung toàn cầu, mà còn có những sáng kiến để chủ động góp vào luật chơi chung toàn cầu. Trong số 10 nước ASEAN thì chỉ có bốn nước đang tham gia TPP và cũng mới có hai nước kết thúc đàm phán FTA với EU. Điều này tạo ra lợi thế và cả cơ hội vượt khó khăn để vươn lên cùng thế giới.

Theo Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng, TPP được coi là hình mẫu cho hợp tác kinh tế khu vực trong những năm đầu thế kỷ 21, gồm 30 chương, đề cập không chỉ các lĩnh vực truyền thống như hàng hóa, dịch vụ, đầu tư mà còn cả các vấn đề mới như thương mại điện tử, tạo thuận lợi cho dây chuyền cung ứng, DNNN… Đây có thể nói là Hiệp định có độ cam kết chặt chẽ và cao nhất thế giới, xứng đáng là văn kiện của thế kỷ mới. Với các kết quả đàm phán đa đạt được, TPP sẽ là một hiệp định toàn diện, chất lượng cao trên cơ sở cân bằng lợi ích và lưu ý tới trình độ phát triển khác nhau giữa các nước tham gia Hiệp định, đồng thời kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trworng kinh tế tại tất cả các nước TPP; tạo việc làm, giảm nghèo và nâng cao mức sống của người dân, thúc đẩy sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh, thúc đẩy minh bạch hàng hóa, quản trị tốt, đồng thời củng cố các tiêu chuẩn về lao động và môi trường. Tất nhiên, Hiệp định mới có độ cam kết cao sẽ gây khó khăn cho các nước ở giai đoạn đầu thực hiện. Đồng thời thực hiện tốt sẽ mang lại lợi ích chưa từng có, nhưng ban đầu cái khó thường thấy rõ hơn.

Theo nghiên cứu của Viện Kinh tế Quốc tế Peterson (PIIE), sau khi TPP được ký kết, Việt Nam sẽ là nước có thu nhập và xuất khẩu tăng mạnh nhất trong 12 quốc gia TPP, với lần lượt là 13,6% và 31,7%. Trong khi đó, với các ước định sơ bộ, đối với nền kinh tế thế giới, theo giáo sư Peter A.Petri, Đại học Brandeis, nhận định TPP sẽ thúc đẩy thu nhập toàn cầu tăng thêm 0.7% tương đương 223 tỷ USD, xuất khẩu tăng 4.6% tương ứng 305 tỷ USD, nhập khẩu tăng 315 tỷ USD (4.2%), vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 255 tỷ USD, tăng 2.5%. Tác động chuyển hướng thương mại 67 tỷ USD trong 290 tỷ USD lợi tức (23%).

Những cơ hội và thách thức

Tham gia vào Hiệp định TPP, một hiệp định tự do “thế hệ mới” sẽ giúp Việt Nam nắm bắt và tận dụng tốt hơn các cơ hội do quá trình tái cấu trúc cục diện quốc tế và khu vực đem lại. Tham gia Hiệp định TPP sẽ giúp Việt Nam có thêm điều kiện, tranh thủ hợp tác quốc tế để phục vụ chiến lược phát triển kinh tế – xã hội thực hiện những giải pháp đích thực để cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, đưa Việt Nam tham gia có hiệu quả vào chuỗi giá trị gia tăng toàn cầu. Thông qua Hiệp định TPP, Việt Nam sẽ có cơ hội thực tế để gắn kết với thị trường rộng lớn và chất lượng cao của Hoa Kỳ và các nền kinh tế có sức tiêu thụ lớn, tạo cú hích mạnh để thúc đẩy xuất khẩu, thực hiện nhập khẩu một cách hiệu quả và không lệ thuộc vào một thị trường. Bên cạnh đó, việc tham gia Hiệp định TPP sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa đầu tư từ các nguồn công nghệ cao từ G7 như của Hoa Kỳ và các nước vào Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt Nam có thể chủ động vạch lộ trình cải tổ quản trị doanh nghiệp, liên kết doanh nghiệp để tận dụng thời cơ mới, phát triển trên cơ sở đẳng cấp cao, thực sự thâm nhập sâu vào các thị trường mới với tiêu chuẩn cao và đa dạng, từng bước tham gia chủ động vào thị trường quốc tế với đẳng cấp cao hơn.

Việc cam kết và thực hiện các cam kết sâu và rộng trong khuôn khổ đàm phán Hiệp định TPP cũng sẽ đặt ra những thách thức không nhỏ, đặc biệt là sức ép về mở cửa thị trường, cạnh tranh đối với các doanh nghiệp của Việt Nam vốn còn yếu, khả năng quản lý còn nhiều bất cập. Nếu không có sự chuẩn bị tốt, nhiều ngành sản xuất và dịch vụ có thể sẽ gặp khó khăn. Một số ngành hàng và dịch vụ nếu không chuyển biến kịp sẽ có nguy cơ bị tụt xa hơn như các phân ngành khác như chăn nuôi, da giày, thuốc chữa bệnh, ô tô… khi thích ứng với điều kiện mới. Như vậy, TPP không chỉ toàn “màu hồng”. Nhưng tham gia TPP sẽ là con đường đầy thử thách mà sớm hay muộn Việt Nam cũng phải đi qua để chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành công, theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và hiệu quả của tăng trưởng kinh tế. Tham gia Hiệp định TPP có thể gây ra một số hệ quả xã hội tiêu cực, nhất là giai đoạn thích nghi ban đầu như tình trạng vi phạm sở hữu trí tuệ, tinh trạng phá sản và thất nghiệp ở các doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh yếu. Ngoài ra, kết quả đàm phán nội dung lao động trong Hiệp định TPP có thể sẽ có tác động tới môi trường lao động và công đoàn ở Việt Nam. Để thực thi cam kết trong Hiệp định TPP, Việt Nam chắc chắn sẽ phải điều chỉnh, sửa đổi nhiều quy định pháp luật về thương mại, đầu tư, đấu thầu, sở hữu trí tuệ…Với những kinh nghiệm có được từ quá trình đàm phán gia nhập WTO, đây có thể không phải là một thách thức quá lớn đối với Việt Nam, vì tư duy đổi mới đã ngày càng được thấm sâu.

TPP không chỉ dựa trên các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) với hơn 150 nước và vùng lãnh thổ, mà TPP còn là sân chơi của những nước có trình độ cao hơn hẳn, có những nước rất giàu có như Canada với GDP bình quân đã là 60.000USD/người, trong khi thu nhập GDP đầu người của Việt Nam đến nay vẫn chỉ khoảng 2.000USD/người, và với số liệu năm 2013, Việt Nam đứng “cách xa” Peru và Malaysia “liền kề” cũng tới 5-6 lần. Có thể nói, trên nhiều phương diện TPP cũng vượt xa WTO, cơ chế tranh chấp cũng ngặt nghèo hơn, chuẩn mực về lao động, về môi trường… cũng chặt chẽ hơn. TPP có khoảng 30 chương, với hàng loạt quy định cụ thể cần được hiểu đúng và có ứng xử thích hợp như các vấn đề cạnh tranh và tạo thuận lợi kinh doanh, hợp tác và xây dựng năng lực, thương mại dịch vụ qua biên giới, hải quan, phát triển, hài hòa pháp lý, doanh nghiệp vừa và nhỏ, viễn thông, tạm nhập, đầu tư, doanh nghiệp nhà nước, mua sắm chính phủ, sở hữu trí tuệ, lao động…

Cần thấy rằng mặt thuận và không thuận đan xen với nhau. Dù mặt thuận có nhiều hơn, nhưng mặt thuận sẽ nhiều hay ít, có giúp cho quá trình cơ cấu lại nền kinh tế Việt Nam sẽ phụ thuộc vào chính sách và hành động của chúng ta. Đổi mới mạnh mẽ và chủ động gắn kết, hội nhập với thế giới đang chuyển động nhanh sẽ là đòi hỏi của tình hình mới trong thời gian tới, làm cho nền kinh tế hiệu quả hơn, có sức cạnh tranh mạnh mẽ hơn.

 • Tin trang 3 báo Nhân Dân cuối tuần ngày 25/10/2015:

Giải tỏa những nút thắt thoái vốn

Nhật Phong

Đã hơn hai tuần trôi qua kể từ khi Quyết định số 1787/TTg-ĐMDN của Chính phủ cho phép Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thoái toàn bộ vốn tại 10 doanh nghiệp (DN) lớn, kinh doanh hiệu quả, có hiệu lực, thị trường và giới đầu tư vẫn chưa hết xôn xao. Đây là động thái cho thấVinamilky quan điểm quyết liệt trong tái cơ cấu DN Nhà nước (DNNN), đó là Nhà nước không bỏ vốn vào những lĩnh vực tư nhân có thể làm được.

Nguy cơ thâu tóm thương hiệu mạnh?

Nhìn vào danh sách 10 DNNN mà SCIC thoái vốn, có đến tám DN hiện đang niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK), là những mã chứng khoán rất nóng, và ngay cả hai DN chưa niêm yết nhưng cũng kinh doanh rất hiệu quả. Số tiền thu được nếu thoái toàn bộ số cổ phần trên, ở thị giá như hiện nay được giới phân tích ước đoán khoảng năm tỷ USD. Một con số không hề nhỏ, tuy nhiên đây đều là những DN lớn, DN đầu ngành và đang làm ăn hiệu quả nên tài chính chỉ là một khía cạnh, quan trọng hơn còn là những vấn đề liên quan đến thị trường, thương hiệu Việt và cả chính sách bình ổn giá các mặt hàng…

Được nhắc đến nhiều nhất trong số các DN trên là Vinamilk (VNM), DN sữa hàng đầu Việt Nam và thuộc top lớn của châu Á. Bởi vậy, có không ít ý kiến lo ngại về việc DN sữa lớn nhất Việt Nam sẽ rơi vào tay nhà đầu tư nước ngoài, và chuyện quản lý được giá sữa, đang khó sẽ càng khó thêm.

Còn nhớ, trước khi Quyết định cho phép thoái vốn được ban hành, ông Đặng Quyết Tiến, Phó Cục trưởng Cục Tài chính DN (Bộ Tài chính) từng được báo chí đặt câu hỏi, quan điểm cá nhân của ông đối với việc Nhà nước có nên thoái vốn tại VNM? Ông Tiến nói, giữ lại phần vốn đầu tư lớn tại VNM, cùng với những DN Việt khác như TH True Milk, Nhà nước có thể có đối trọng với các tập đoàn sữa nước ngoài và có thể có công cụ để tham gia điều tiết giá, ổn định thị trường trong nước theo hướng có lợi cho người tiêu dùng. Không trả lời trực tiếp câu hỏi về việc nên hay không, nhưng rõ ràng ý kiến của ông Tiến được không ít người chia sẻ.

(…)

Tại một diễn đàn thương hiệu lớn tổ chức tuần qua tại Hà Nội, VNM đứng đầu trong số các thương hiệu đắt giá nhất Việt Nam với giá trị khoảng 1,1 tỷ USD. Bên lề diễn đàn, giới chuyên gia nói rằng, với giá trị thương hiệu lớn như vậy, chẳng nhà đầu tư nào lại dại dột thay đổi thương hiệu bằng cách đổi tên hay đổi nhận diện…! Vì thế không nên quá lo lắng về việc thương hiệu sữa Việt sẽ mất đi.

Những quan điểm trên không phải không có lý, đặc biệt khi Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa TPP và các cam kết hội nhập khác, với những yêu cầu rất lớn về bình đẳng và tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài.

Hạn chế tối đa sự thất thoát

Bán cho ai và bán như thế nào là những câu hỏi được đặt ra nhiều nhất cho cả SCIC và các cơ quan quản lý. SCIC được chủ động cân nhắc thời điểm thoái vốn đồng nghĩa với việc thoái vốn sẽ không diễn ra cấp tập và phải có sự cân nhắc rất lớn.

(…)

Ở góc độ quản lý, ông Đặng Quyết Tiến cho rằng, nếu phải thoái vốn tại VNM sẽ phải tính toán căn cơ xem bán khi nào, bán cho ai để bảo đảm hiệu quả nhất đồng vốn của Nhà nước. Để cân đối với nhiều vấn đề trong đó có lợi ích của người dân và đất nước, nếu SCIC bán cả lô lớn cho nhà đầu tư có thể đưa ra những điều kiện đi kèm và nếu nhà đầu tư vi phạm thì Nhà nước có quyền “tuýt còi”. Đặc biệt, việc chọn nhà đầu tư phải xác định là nhà đầu tư chiến lược có thể hỗ trợ DN trong các mối quan hệ quốc tế, thị trường và công nghệ… chứ không phải đơn thuần là nhà đầu tư tài chính.

Ông Lại Văn Đạo, Tổng Giám đốc SCIC khẳng định, việc thoái vốn tại các DN trên sẽ phải theo lộ trình và rất cẩn trọng. Với các DN đang niêm yết, có thể thoái vốn theo hình thức thỏa thuận trong biên độ hoặc thỏa thuận ngoài sàn. Nếu bán cả lô, việc thỏa thuận ngoài sàn sẽ có lợi hơn (không bị khống chế biên độ giá), đồng thời có thể tiến hành chào bán cạnh tranh. Với các DN chưa niêm yết, có thể thực hiện đấu giá trọn lô. Hoặc đấu giá một phần… Thị trường vẫn đang trông đợi những động thái tiếp theo liên quan đến “lô hàng đặc biệt” này, và đó cũng là điều khiến cho SCIC không thể không thực hiện cam kết “bán một cách minh bạch đúng quy định, hướng đến lợi ích cao nhất cho Nhà nước” như lời khẳng định của người đại diện SCIC

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 27/10/2015:

Phát động phong trào đăng ký hiến tặng mô, tạng

Tối 26-10, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp Ủy Ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp: “Khi sự sống được sẻ chia” và lễ phát động phong trào đăng ký hiến tặng mô, tạng. Tham gia chương trình, có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim cùng đại diện các bộ, ngành, tổ chức xã hội…

Thời gian qua, nhờ sự ủng hộ của các cấp, các ngành, cộng đồng xã hội mà nhận thức, thái độ, hành vi và sự tham gia của người dân đối với việc hiến tặng mô, tạng cứu người đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, chưa thành phong trào sâu rộng trong cả nước. Cả nước hiện vẫn còn hàng chục nghìn người đang hằng ngày, hằng giờ phải chiến đấu để giành giật sự sống với căn bệnh suy tạng và rất ít người trong số họ có cơ may được ghép tạng vì số người hiến tạng hết sức khan hiếm. Do vậy, chương trình được tổ chức nhằm chuyển tải sâu rộng ý nghĩa nhân đạo, nhân văn cao cả của việc hiến tặng mô, tạng cứu người như một nghĩa cử cao đẹp, một biểu tượng sáng chói của lòng nhân ái vì con người. Bộ Y tế kêu gọi các tầng lớp, giới chức xã hội, các tổ chức, cá nhân trong cả nước phát huy hơn nữa tình nhân ái, sự đồng cảm và sẻ chia trong cuộc sống hưởng ứng và tham gia đăng ký hiến tặng mô, tạng sau khi chết, chết não để giúp cứu chữa kịp thời cho những người bệnh suy mô, tạng.

Cũng tại chương trình, Bộ trưởng Y tế, Chủ tịch Hội Vận động hiến tặng mô, tạng Việt Nam Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao thẻ Bảo hiểm y tế, Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân tặng những cá nhân tiêu biểu tình nguyện hiến tạng cứu người.

 • Tin trang 8 báo Nhân Dân ngày 28/10/2015:

Phẫu thuật thành công bé sơ sinh bị bệnh hiểm nghèo về ruột

Bệnh viện Nhi T.Ư ngày 27-10 công bố vừa thực hiện phẫu thuật thành công cứu bé sơ sinh hai ngày tuổi ở Thanh Hóa bị teo ruột tới chín chỗ kết hợp bị dị tật ruột quay bất thường. Khi nhập viện, bệnh nhi được các bác sĩ chẩn đoán bị tắc tá tràng bẩm sinh, phải phẫu thuật. Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ còn phát hiện cháu bé bị teo ruột tại tám vị trí và mắc cả dị tật ruột quay bất thường. Bệnh nhi đã được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật chữa dị tật ruột quay, cắt các chỗ ruột teo và nối ruột với tổng số bảy miệng nối. Đến nay, theo dõi qua gần ba tháng sau phẫu thuật, sức khỏe của bé đã ổn định và không còn triệu chứng tắc ruột.

Điều trị teo ruột bằng phẫu thuật nối lại ruột là một trong những kỹ thuật khó nhất trong lĩnh vực ngoại nhi vì nguy cơ biến chứng liên quan đến miệng nối trong teo ruột rất cao. Ở những trẻ bị teo ruột nhiều đoạn, phải thực hiện nhiều miệng nối thì phẫu thuật càng khó và tiên lượng càng nặng. Y văn thế giới ghi nhận vài báo cáo về ca bệnh với phẫu thuật năm miệng nối thành công, chỉ có một báo cáo chín miệng nối. Tại Bệnh viện Nhi T.Ư, cho đến nay mới có một trường hợp bệnh nhi teo ruột nhiều chỗ được phẫu thuật với năm miệng nối.

 • Tin trang 5 báo Nhân Dân ngày 26/10/2015:

Có một Hăm-lét thuần Việt lần đầu trên sân khấu “Anh cả đỏ”

Được đánh giá là một vở diễn thuần Việt, mang nhiều nét sáng tạo riêng mà vẫn giữ nguyên những giá trị tư tưởng và thông điệp của một tác phẩm kịch kinh điển thế giới, vở Hăm-lét của đại văn hào Uy-li-am Sếch-xpia vừa chính thức công diễn tối 23-10 sau sáu tháng dàn dựng trên sân khấu Nhà hát kịch Việt Nam, đơn vị “Anh cả đỏ” của sân khấu kịch nói nước nhà.

Hăm – Lét là vở diễn mở màn trong kế hoạch dàn dựng các kiệt tác sân khấu thế giới của Nhà hát kịch Việt Nam và Hamletngay từ đầu đã thu hút sự quan tâm của dư luận, giới nghệ sĩ và những người yêu sân khấu trong cả nước. Trải qua bốn trăm năm, vở kịch vẫn còn nguyên những giá trị thời đại và được nhiều nhà hát, nhiều đạo diễn dàn dựng với các cách giải mã khác nhau, đa dạng về phong cách và mang đặc trưng cho từng nền sân khấu. Lần đầu dựng vở Hăm-lét, sau các vở Giấc mộng đêm hè và Vua Lia cách đây đã 20 năm, Nhà hát kịch Việt Nam mong muốn tiếp bước để giới thiệu một tác phẩm kinh điển thế giới thật sự phù hợp và gần gũi với công chúng nước nhà.

Vở diễn đã được biên tập, rút ngắn so với nguyên tác, thời gian biểu diễn chỉ còn khoảng hơn hai giờ so với một vở Hăm-lét đầy đủ thường từ ba đến năm giờ, nhưng vẫn thể hiện được nội dung và những giá trị tư tưởng, thông điệp mà Sếch-xpia gửi gắm trong tác phẩm. Hoàng tử Hăm-lét xứ Đan Mạch trở về nước chịu tang vua cha và phát hiện ra âm mưu khủng khiếp về người chú ruột đã giết vua cha của chàng với sự đồng lõa của Hoàng hậu – mẹ chàng để chiếm ngai vàng và lấy luôn Hoàng hậu làm vợ. Hăm-lét quyết định điều tra tìm ra sự thật về cái chết của vua cha và báo thù. Đó không chỉ là câu chuyện kịch đơn giản về một âm mưu thoán đạt nơi cung đình, mà còn cao hơn là bi kịch của một hành trình đi tìm sự thật để bảo vệ cho phẩm giá và lẽ sống của con người, mang đậm chất nhân văn và tính thời đại.

Theo đạo diễn – NSƯT Anh Tú, vở Hăm-lét trên sân khấu Nhà hát kịch Việt Nam là một phiên bản mới mà ở đó những tăm tối trong mỗi con người được phơi bày một cách chân thực, trong đó có một Hăm-lét dũng cảm đối diện với cái ác và quyết liệt tiêu diệt đến tận cùng tội ác, mặc dù phải trả một cái giá rất đắt. Đạo diễn đã thể hiện câu chuyện kịch của thế kỷ 17 dưới góc nhìn của thời hiện đại, cố gắng đi tìm lời giải đáp về một xã hội phong kiến đang chuyển mình, tan vỡ trong những hoài nghi và giả dối. Mọi sự ràng buộc của luân thường đạo lý, những tình cảm gia đình, vợ chồng, anh em, quân thần và ngay cả tình yêu cũng đều trở nên đảo lộn, bị xé bỏ bởi các âm mưu, thủ đoạn nhằm đạt tới quyền lực. Trong bối cảnh u ám đó, Hoàng tử Hăm-lét và những người bạn của chàng đã trở thành biểu tượng niềm tin của một thế hệ trí thức trẻ châu Âu thời Phục hưng, khao khát đi đến tận cùng sự thật và công lý qua những chứng minh, lập luận rõ ràng, không chấp nhận thất bại và không để cái ác lộng hành, một thế hệ đang khắc khoải tìm về bản ngã và xây dựng nên những triết lý đạo đức của một xã hội mới tốt đẹp hơn.

Ý tưởng về một phiên bản Hăm-lét mới, đầy sáng tạo của sân khấu Việt Nam đã thật sự thành công khi người xem bị cuốn hút vào những màn diễn với các hình tượng biểu đạt sân khấu ấn tượng, có lúc đẹp như một bài thơ trữ tình. Đó là một vua em Clô-đi-út của NSƯT Trung Anh, không chỉ gian xảo, độc ác trong ánh mắt, nét mặt, trong từng hành động kịch, mà còn rất nội tâm trong các trường đoạn độc thoại, thể hiện được dụng ý của đạo diễn khi để sót lại trong sâu thẳm tâm hồn một chút lương tri, biết run rẩy, sợ hãi với những tội ác bất luân mình đã gây ra, biết tự vấn lương tâm quanh chiếc ngai vàng quyền lực để cuối cùng phải thốt lên “chỉ có cái chết mới mang lại cho ta sự thanh thản”. Một chi tiết đắt giá được đạo diễn dụng công xây dựng là hình ảnh chiếc ngai vàng đặt giữa trung tâm sân khấu, nguyên nhân của mọi mâu thuẫn và tội lỗi, được Clô-đi-út xoay trở mặt trước, mặt sau khi tự vấn lòng mình, có lúc lì lợm bám lấy mặt nền, có lúc chông chênh như đang sắp đổ theo sự biến chuyển tâm lý của nhân vật. Những màn độc thoại khác của Hăm-lét do nghệ sĩ Tạ Tuấn Minh vào vai cũng vậy, mỗi lớp diễn đều được bố trí trong các bối cảnh phù hợp theo sự xê dịch của các khối hình thiết kế sân khấu hun hút, bao bọc như trong vực sâu hay một nhà mồ, một ngục tù bức bối của cung điện. Điển hình là màn diễn của nghệ sĩ Quỳnh Hoa thể hiện cái chết của nàng Ô-phê-li-a, người yêu của Hăm-lét, trên dòng sông băng đang rạn vỡ, mang lại những nuối tiếc và cảm xúc dâng tràn về sự ra đi của cái đẹp trong trắng, của tình yêu, niềm tin và sự chung thủy, không thể đồng hành bên cái ác cùng những điều xấu xa. Vở diễn khép lại với cái chết của vua em Clô-đi-út và Hoàng hậu, nhưng hiệu quả hơn là hình ảnh khối đá lớn sù sì từ từ hạ xuống trên nấm mồ của họ, như muốn vùi sâu cái ác, không để nó trỗi dậy, đã cho thấy thông điệp mà đạo diễn muốn chuyển tải từ vở diễn.

Một trong những yếu tố mang lại thành công của vở Hăm-lét là thiết kế sân khấu khá đơn giản. Điều độc đáo của họa sĩ – NSND Ngô Doãn Châu là ông đã sử dụng một sân khấu động, linh hoạt với các khối đen vuông vức có thể di động, biến hóa trong từng màn diễn. Bên cạnh đó, là những yếu tố “thuần Việt” được đạo diễn chủ ý đưa vào vở diễn như những lời thơ song thất lục bát, nhịp trống của sân khấu truyền thống Việt và nhất là điệu múa Xuân Phả đậm chất xứ Thanh, được sử dụng xuyên suốt, bổ trợ sinh động và làm nổi bật ý nghĩa của những màn diễn nặng tính độc thoại nội tâm. “Thuần Việt” mà vẫn vẹn nguyên chất bi kịch của sân khấu kinh điển thế giới khiến vở kịch không nặng nề, nhàm chán mà gần gũi trong cảm nhận và thưởng thức của người xem, đó là thành công của vở Hăm-lét trên sân khấu “Anh cả đỏ”.

Nguyễn Tiến Cường

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 26/10/2015:

Thêm 17 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định 3465/QĐ-BVHTTDL phê duyệt thêm 17 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo đó, 17 di sản mới được bổ sung vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia thuộc năm loại hình: Lễ hội truyền thống; tập quán xã hội và tín ngưỡng; tiếng nói, chữ viết; nghệ thuật trình diễn dân gian; Nghề thủ công truyền thống. Đó là: Kéo co của người Thái (Lai Châu); nghi lễ Then của người Tày, Nùng (Bắc Giang); hát Soọng cô của người Sán Dìu (Đồng Hỷ, Thái Nguyên); nói lý, hát lý (Quảng Nam); nghề làm bánh tráng phơi sương (Trảng Bàng, Tây Ninh); lễ hội Hải Thượng Lãn Ông (Hương Sơn, Hà Tĩnh); hát Sình ca của người Cao Lan (Tuyên Quang); chữ Nôm của người Dao (Lào Cai); nghệ thuật Khèn của người Mông (Hà Giang)…

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 25/10/2015:

Liên hoan phim ngắn WAFM lần thứ nhất

Liên hoan phim (LHP) truyện ngắn WAFM (WeAre Film Makers – tạm dịch Chúng tôi làm phim) vừa khai mạc tại Rạp chiếu phim Hội Điện ảnh Việt Nam, Hà Nội. Đây là lần đầu LHP được Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Tài năng Điện ảnh (Hội Điện ảnh Việt Nam) và Công ty Cổ phần Phát triển Điện ảnh tổ chức thực hiện với chủ đề “Stories Of Youth – Câu chuyện tuổi trẻ”. Chương trình gồm 17 bộ phim ngắn của các đạo diễn trẻ, nghiệp dư, được giới chuyên môn đánh giá cao hoặc từng đoạt giải thưởng tại các LHP; với bốn buổi chiếu mang tên: Câu chuyện về sự cô đơn, Những ranh giới, Chuyện gia đình và Câu chuyện về nỗi buồn. Bên cạnh đó là các hoạt động: gây quỹ cho các dự án làm phim trẻ, tọa đàm về biên kịch, giao lưu với các đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, Nguyễn Hoàng Điệp, Phan Gia Linh, Đỗ Quốc Trung… LHP kéo dài hết ngày 26-10.

Triển lãm ảnh nghệ thuật Thái Nguyên 2015

Nằm trong các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 19, triển lãm ảnh nghệ thuật Thái Nguyên vừa diễn ra tại Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam (TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên). Triển lãm trưng bày 85 tác phẩm tiêu biểu của 27 tác giả từ cuộc thi ảnh nghệ thuật Thái Nguyên năm 2015 do Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh phối hợp Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phát động. Các bức ảnh ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước, con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, hội nhập; những tấm gương điển hình trong đời sống xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Triển lãm mở cửa đến hết ngày 30-10.

97 đội dự tranh Giải bóng rổ học sinh Tiểu học Hà Nội 2015

Tại Hà Nội, Báo Nhi đồng (T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) vừa họp báo giới thiệu Giải bóng rổ học sinh tiểu học Hà Nội năm 2015. Giải năm nay có sự tham gia của 97 đội bóng nam và nữ đến từ 56 trường, bao gồm cả các trường chuyên biệt thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Đây là lần thứ chín liên tục, giải do Báo Nhi Đồng phối hợp Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam tổ chức dưới sự tài trợ của nhãn hàng Nestle Milo. Vòng chung kết gồm 24 đội bóng nam, nữ sẽ diễn ra từ ngày 31-10 đến ngày 1-11 tại Trường phổ thông Song ngữ liên cấp Wellspring – số 95 Ái Mộ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.

Festival Trà Thái Nguyên – Việt Nam lần thứ ba

Tại Hà Nội, UBND tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức họp báo về Festival Trà Thái Nguyên lần thứ ba năm 2015. Tham gia Festival năm nay có các đoàn trà của nhiều quốc gia như: Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pa-ki-xtan, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ… cùng hơn 20 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, chế biến và xuất khẩu chè; 50 làng chè nổi tiếng của Thái Nguyên. Festival sẽ diễn ra ngày 26 đến 28-11 tại TP Thái Nguyên và các vùng chè nổi tiếng trong tỉnh như: Tân Cương, La Bằng, Trại Cài, Điềm Mặc, Phú Đô. Festival mang chủ đề Tinh hoa văn hóa Trà Việt với nhiều hoạt động: Lễ hội văn hóa trà; cuộc thi Người đẹp xứ Trà; hội thảo khoa học Nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm trà Thái Nguyên; hội chợ du lịch, thương mại Thái Nguyên năm 2015; tham quan các vùng chè nổi tiếng của Thái Nguyên…

Thi tranh cổ động về an toàn giao thông năm 2015

Tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Ủy ban An toàn giao thông vừa tổ chức trao giải cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về an toàn giao thông. Sau gần hai tháng phát động, cuộc thi thu hút gần 700 tác phẩm của 170 tác giả trong cả nước tham dự. Các tác phẩm bám sát những vấn đề đang đặt ra của ngành giao thông và xã hội như: chấp hành nghiêm luật, đội mũ bảo hiểm, không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. 21 tác phẩm được chọn trao giải, trong đó có ba giải nhì; ba giải ba và 15 giải khuyến khích.

 • Tin trang 5 báo Nhân Dân ngày 25/10/2015:

TP Hồ Chí Minh, Lâm Đồng vinh danh thủ khoa và khen thưởng học sinh giỏi

Ngày 24-10, tại Nhà văn hóa Thanh niên (quận 1), Hội Sinh viên TP Hồ Chí Minh tổ chức vinh danh thủ khoa 39 sinh viên có số điểm trúng tuyển cao nhất trong đợt xét tuyển nguyện vọng một vào các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố năm 2015. Trong dịp này, 45 sinh viên là cán bộ đoàn, hội tốt nghiệp thủ khoa đại học, cao đẳng năm học 2014 – 2015 cũng đã được xét chọn, biểu dương.

H Cùng ngày, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức tuyên dương, khen thưởng 106 học sinh đạt thành tích cao trong các cuộc thi, kỳ thi cấp tỉnh, quốc gia, quốc tế và đạt kết quả học tập xuất sắc năm học 2014 – 2015. Dịp này, năm học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen; UBND tỉnh Lâm Đồng cũng trao bằng khen tặng 34 học sinh đạt giải cao tại các cuộc thi, kỳ thi cấp tỉnh, quốc gia.

Lễ hội chữ Hàn lần thứ sáu dành cho sinh viên Việt Nam

Ngày 24-10, tại Hà Nội, Trường đại học Hà Nội đã tổ chức “Lễ hội chữ Hàn Hangeul-nal lần thứ sáu” dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và một số tổ chức văn hóa Việt – Hàn. Đây là chương trình được tổ chức hằng năm, bắt đầu từ năm 2010 dành cho sinh viên Việt Nam, đặc biệt là sinh viên các chuyên ngành về ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc. Năm nay, có 28 trường đại học, cao đẳng và cơ sở đào tạo về ngành Hàn Quốc học trên khắp cả nước tham gia với các hoạt động phong phú như: thi đố vui, thi viết, thi văn nghệ, trải nghiệm ẩm thực, trò chơi dân gian, giới thiệu các ấn phẩm dịch từ tiếng Hàn… Lễ hội tiếp tục diễn ra tại Trường đại học Khoa học, Xã hội và nhân văn TP Hồ Chí Minh vào ngày 25-10.

 • Tin trang Hà Nội báo Nhân Dân ngày 27/10/2015:

600 gian hàng tham gia hội chợ quà tặng

Hội chợ Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2015 diễn ra từ 27 đến 30-10 tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ thu hút khoảng gần 600 gian hàng của 230 doanh nghiệp đến từ 28 tỉnh, thành phố và hơn 600 nhà nhập khẩu nước ngoài đến tham quan, giao dịch. Các mặt hàng tham gia hội chợ gồm hàng gốm sứ, sơn mài, mây tre, giang đan, guột tế, dệt lụa tơ tằm, gỗ mỹ nghệ, đồ đồng mỹ nghệ… Đây là dịp để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng, hướng tới thị trường xuất khẩu.

 • Tin trang 3 báo Nhân Dân ngày 23/10/2015:

Một ngư dân Thanh Hóa cứu ba trẻ em khỏi đuối nước

Đến thôn 2 Thanh Minh, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, người dân tận tình chỉ dẫn tôi gặp anh Văn Đình Trường, người mới cứu được ba cháu nhỏ khỏi nguy cơ tử vong do đuối nước.

Sinh ra, lớn lên ở làng Thanh Minh, nơi sông Đơ và nhánh thủy nông sông Chu hợp lưu, hòa vào con lạch dẫn ra biển phía nam Sầm Sơn, Văn Đình Trường giỏi bơi lội, thạo nghề sông nước. Sở hữu con thuyền gắn máy đẩy 24 CV, anh cùng bố đẻ và các ngư dân thường vươn khơi đánh bắt hải sản. Sau hơn một tháng bám biển, ngày 19-10, anh ở nhà vá, xếp lưới và khoảng 15 giờ cùng ngày anh ra cửa lạch thăm khám con thuyền, bảo dưỡng máy móc, chuẩn bị cho chuyến đánh bắt hải sản tới. Đến dải cát ven cửa lạch, anh Trường bất ngờ nghe tiếng kêu cứu, dõi theo hướng tiếng trẻ em từ dưới nước vọng lên thì phát hiện ba trẻ nhỏ đang chới với trên dòng nước. Vội lao xuống nước sải tay bơi, anh tiếp cận, túm áo kéo được hai em nhỏ đưa lên bờ rồi tiếp tục quay trở lại vị trí nước sâu, có dòng xoáy vớt, cứu được cháu thứ ba khỏi nguy cơ ngạt nước. Lên bờ, một cháu nhỏ bảo dưới sông vẫn còn một bạn nữa, anh vội lội, bơi ra vị trí cháu nhỏ chỉ, lặn mò một hồi vẫn chưa có kết quả. Lúc này, một số người dân trong thôn đi ra cửa lạch biết tin, vội lội xuống sông cùng anh lặn, mò tìm một em còn chìm dưới nước. Khi lặn, mò, tìm được Lê Thị Phương (SN 2001) đưa lên bờ thì nạn nhân đã uống no nước, tim ngừng đập, không qua khỏi… Sau đó, anh Trường mới rõ ba cháu nhỏ được anh cứu sống tên là Hoàng Thị Thương Trang (SN 2001), Hoàng Thị Thơ (SN 2003) ở thôn 2 và Lê Thị Hạnh, ở thôn 1, cùng làng Thanh Minh, xã Quảng Vinh quê anh.

Cháu Thương Trang cho hay, cuối buổi sáng ngày 19-10, cháu cùng Lê Thị Hạnh, Lê Thị Phương, Vũ Thị Hương học cùng lớp 8C trường THCS xã Quảng Vinh hẹn nhau ra lạch Đơ mò hến vào buổi chiều cùng ngày. Em ruột tên là Hoàng Thị Thơ cùng theo chị đi mò hến. Hương ngồi trên bờ, còn bốn em lội đến giữa con lạch rộng gần 50 m, bất ngờ sa chân xuống hộc nước sâu, có dòng xoáy, may mắn có chú Trường sớm phát hiện, vớt được ba em, bảo toàn tính mạng.

Ông Văn Đình Đoàn, bố đẻ anh Văn Đình Trường cho hay: Hành nghề đánh bắt hải sản, cha con ông từng cứu một số người lớn, trẻ em khỏi nguy cơ tử vong do đuối nước. Khu vực cửa lạch từng xảy ra một số vụ đuối nước thương tâm bởi lòng lạch có hộc sâu, tạo xoáy. Chính quyền cơ sở nên tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tàu hút cát trộm. Mặt khác, cần có thiết bị cảnh báo nguy hiểm, chỉ dẫn người, phương tiện lưu thông trên lạch an toàn.

Mai Luận

 • Tin trang 8 báo Nhân Dân ngày 28/10/2015:

Phạt tù các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Sau hai ngày xét xử, ngày 27-10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án đối với sáu bị cáo nguyên là cán bộ Ban Quản lý các dự án đường sắt Việt Nam (RPMU) thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về hành vi nhận 11 tỷ đồng từ nhà thầu JTC Nhật Bản.

Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt: Phạm Hải Bằng, nguyên Phó Giám đốc RPMU 12 năm tù; Nguyễn Nam Thái, nguyên Trưởng phòng thực hiện dự án 3, RPMU 11 năm tù; Trần Văn Lục, nguyên Giám đốc RPMU năm năm sáu tháng tù; Trần Quốc Đông, nguyên Giám đốc RPMU, nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam bảy năm sáu tháng tù; Nguyễn Văn Hiếu, nguyên Giám đốc RPMU bảy năm sáu tháng tù; Phạm Quang Duy, nguyên Phó Giám đốc RPMU tám năm sáu tháng tù. HĐXX tuyên phạt bổ sung mỗi bị cáo 30 triệu đồng, cấm các bị cáo đảm nhiệm chức vụ ba năm kể từ ngày chấp hành xong bản án; đồng thời tuyên truy thu 11 tỷ đồng mà các bị cáo đã nhận từ JTC để sung công quỹ nhà nước, kê biên nhiều tài sản của các bị cáo để bảo đảm thi hành án.

Theo HĐXX, tại tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, thừa nhận có việc nhận khoản tiền 11 tỷ đồng từ nhà thầu Nhật Bản JTC. Lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai của phía nhà thầu Nhật Bản có trong hồ sơ, phù hợp với chứng cứ khác. Như vậy, có đủ cơ sở khẳng định, các bị cáo đã có hành vi thỏa thuận với nhà thầu JTC để nhận tiền hỗ trợ 11 tỷ đồng. Hành vi của các bị cáo thỏa thuận với nhà thầu để chi tiền ngoài hợp đồng đã ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia, ảnh hưởng đến quan hệ Việt Nam – Nhật Bản trong việc vay vốn ODA. HĐXX khẳng định, hành vi của các bị cáo chính là nhận tiền hối lộ của nhà thầu Nhật Bản, nhưng do tương trợ tư pháp giữa Việt Nam – Nhật Bản có khó khăn, cho nên hành vi của các bị cáo không bị truy tố về tội nhận hối lộ mà chỉ bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn. Điều này là phù hợp.

Qua các tài liệu cho thấy, việc ký hợp đồng của cơ quan chủ quản là Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường sắt Việt Nam có sơ hở khiến các bị cáo lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, HĐXX kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét xử lý trách nhiệm đối với Bộ Giao thông vận tải và Cục Đường sắt Việt Nam.

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: