Pham Ton’s Blog

Tháng Mười Hai 26, 2015

Trên quê hương yêu dấu (tuần 1 tháng 1 năm 2016)

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 2:58 sáng

Blog PhamTon năm thứ bảy, tuần 1 tháng 1 năm 2016.

TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 22/12/2015:

Thông báo hội nghị lần thứ 13 ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 14 đến ngày 21/12/2015, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã họp Hội nghị lần thứ 13 để bàn về: Tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội Hoi nghi TW 5XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; về Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trình Đại hội XII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, có bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc và phiên bế mạc Hội nghị.

1- Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận tán thành, nhất trí cao với Báo cáo của Bộ Chính trị về việc tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị và ý kiến góp ý trực tiếp vào văn bản của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng để hoàn chỉnh lần cuối các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm:

– Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI với tiêu đề: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

– Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng trân trọng và chân thành cảm ơn các ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ, với tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao của các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân, các tổ chức, các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo và đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài; tiếp thu tối đa những ý kiến hợp lý, xác đáng ở tầm văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng để hoàn chỉnh Dự thảo Báo cáo chính trị; ghi nhận những ý kiến về các vấn đề cụ thể để Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII sẽ nghiên cứu, sử dụng để chỉ đạo trong hoạt động thực tiễn.

2- Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận và thông qua:

– Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

– Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

3- Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận và thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến đóng góp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, hoàn chỉnh dự thảo các Quy chế nói trên để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

4- Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận và thông qua: Dự kiến nội dung và Chương trình làm việc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trình Đại hội xem xét, quyết định. Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng từ ngày 20/01/2016 đến ngày 28/01/2016 tại Thủ đô Hà Nội, trong đó phiên trù bị tổ chức vào ngày 20/01/2016, khai mạc chính thức vào ngày 21/01/2016.

5- Thực hiện trách nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng theo truyền thống từ nhiều nhiệm kỳ Đại hội của Đảng ta, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận dân chủ, cân nhắc kỹ lưỡng, thông qua danh sách các đồng chí được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI nhất trí giới thiệu ứng cử Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xem xét, quyết định.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã thảo luận dân chủ, cân nhắc kỹ lưỡng, thông qua danh sách các đồng chí đủ điều kiện, trong độ tuổi được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI nhất trí giới thiệu ứng cử Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; đồng thời giao Bộ Chính trị tiếp tục chuẩn bị nhân sự trường hợp đặc biệt là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI quá tuổi, tái cử, để đảm nhiệm chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, trình Hội nghị Trung ương 14 xem xét, quyết định.

6- Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét cho ý kiến về: Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XI; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ Đại hội XI; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị và Ủy ban Kiểm tra Trung ương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, hoàn chỉnh các Báo cáo này và chuyển giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII xem xét, quyết định khi sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

7- Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị chỉ đạo các Tiểu ban: Văn kiện, Kinh tế-xã hội, Nhân sự, Tổ chức phục vụ Đại hội XII và các cơ quan chức năng, tiếp tục hoàn thành các công việc còn lại để bảo đảm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp.

8-Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, phát huy những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong 30 năm đổi mới và những thành quả quan trọng đạt được trong 5 năm qua, tích cực phấn đấu, thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 24/12/2015:

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Lễ mừng phát điện tổ máy 1 Thủy điện Lai Châu

Ngày 23-12, tại xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp UBND tỉnh Lai Châu, Tổng Công ty Sông Đà tổ chức Lễ mừng phát điện tổ máy số 1 Nhà máy Thủy điện Lai Châu. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Cùng dự, có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư và địa phương; đông đảo nhân dân tỉnh Lai Châu.

Công trình Thủy điện Lai Châu có tổng mức đầu tư hơn 35.700 tỷ đồng, là công trình cấp đặc biệt và là nhà máy thủy đNguyen Tan Dung thuy dien lai chauiện lớn thứ ba được xây dựng trên sông Đà. Nhà máy có công suất 1.200 MW (3×400 MW) do EVN làm chủ đầu tư, Tổng Công ty Sông Đà làm tổng thầu xây lắp, Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) tham gia lắp đặt toàn bộ thiết bị của nhà máy. Ngày 14-12 vừa qua, tổ máy số 1 Thủy điện Lai Châu đã chính thức phát điện hòa lưới quốc gia, vượt kế hoạch hơn ba tháng, góp phần vượt mốc tiến độ chung khoảng một năm. Thủy điện Lai Châu đi vào hoạt động, sẽ nâng tổng công suất các nhà máy thủy điện trên sông Đà đạt 6.500 MW, cung cấp khoảng 25 tỷ kW giờ điện mỗi năm. Hiện tại, rô-to tổ máy số 2 của nhà máy đã lắp đặt đạt 50% công việc. Dự kiến, cuối tháng 4-2016, sẽ lắp đặt rô-to và tháng 7-2016, sẽ phát điện tổ máy số 2. Tổ máy số 3 dự kiến hoàn thành vào tháng 11-2016…

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Thủy điện Lai Châu là công trình đặc biệt quan trọng, trọng điểm quốc gia. Công trình không chỉ bảo đảm điện năng cho phát triển kinh tế – xã hội đất nước mà còn có ý nghĩa quan trọng, góp phần chỉnh trị sông Đà, kiểm soát lũ vào mùa mưa, cung cấp nước vào mùa khô cho hạ lưu. Thủ tướng đánh giá cao, biểu dương chủ đầu tư cùng hơn 8.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động trên công trường đã làm việc cật lực, vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành khối lượng lớn công việc. “Nếu dự án hoàn thành trước một năm, với doanh số của công trình 7.000 tỷ đồng/năm, đây là một con số rất lớn, rất có ý nghĩa, không chỉ ở giá trị kinh tế mà còn bảo đảm không để đất nước thiếu điện”, Thủ tướng nhấn mạnh. Việc phát điện tổ máy số 1 là thắng lợi bước đầu, công việc tiếp theo còn rất nặng nề. Thủ tướng yêu cầu trong năm 2016, chủ đầu tư EVN phải tập trung chỉ đạo hoàn thiện các công việc cần thiết để tổ máy số 1 vận hành an toàn, hiệu quả, cung cấp điện ổn định, đồng thời tiếp tục khẩn trương tiến hành công việc, cùng các nhà thầu phấn đấu hoàn thành công trình đúng cam kết, góp phần bảo đảm đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu – một tỉnh mới chia tách, đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; mong muốn Lai Châu phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục phát triển nhanh và bền vững hơn nữa, không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt của người dân, nhất là đời sống của các hộ dân tái định cư dự án Thủy điện Lai Châu, bảo đảm cho người dân tái định cư có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gắn biển “Công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII” cho Thủy điện Lai Châu và trao nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước tặng các cá nhân, tập thể tại công trường.

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 18/12/2015:

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Hàn Quốc có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2015

Bộ Công thương cho biết, kể từ ngày 20-12-2015, Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18-11-2015 của Bộ Công thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Hàn Quốc (VKFTA) (được sửa đổi theo Thông tư số 48/2015/TT-BCT ngày 14-12-2015 của Bộ Công thương) sẽ chính thức có hiệu lực.

Các DN xuất khẩu và các nhà sản xuất Việt Nam cần triệt để tận dụng cơ hội xuất khẩu những ngày cuối năm 2015 và có kế hoạch xuất khẩu cho năm 2016 để hưởng ưu đãi thuế quan VKFTA ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Dựa trên kết quả thực thi Hiệp định Thương mại Hàng hóa thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế quốc tế giữa ASEAN và Hàn Quốc (AKTIG) từ năm 2007 đến nay, việc triển khai Hiệp định Thương mại song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh thương mại hai chiều trong thời gian tới. Bên cạnh C/O mẫu AK, DN Việt Nam hiện giờ có thêm một lựa chọn nữa là đáp ứng tiêu chí xuất xứ Việt Nam-Hàn Quốc để đề nghị cấp C/O mẫu VK cho hàng hóa có xuất xứ tại Việt Nam. Về cơ bản, hàng hóa Việt Nam được coi là có xuất xứ Việt Nam-Hàn Quốc, được cấp C/O mẫu VK và hưởng thuế suất VKFTA nếu đạt một trong các tiêu chí xuất xứ sau: có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ tại Việt Nam (WO); không có xuất xứ thuần túy hoặc không được sản xuất toàn bộ tại Việt Nam (các tiêu chí CTC, RVC(XX)%, tiêu chí lựa chọn hoặc tiêu chí kết hợp) trong danh mục Quy tắc cụ thể mặt hàng gồm 97 chương (hơn 7.000 dòng thuế ở cấp độ HS 6 số); được sản xuất toàn bộ tại Việt Nam từ những nguyên liệu có xuất xứ Việt Nam hoặc từ những nguyên liệu có xuất xứ Hàn Quốc.

Ngoài tiêu chí xuất xứ, Thông tư viện dẫn các văn bản pháp quy liên quan thủ tục hành chính, quy trình và thời hạn cấp C/O mẫu VK tại các Tổ chức cấp C/O của Bộ Công thương (các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực trực thuộc Cục Xuất nhập khẩu và các tổ chức được Bộ Công thương ủy quyền). Thông tư cũng quy định cụ thể quy trình phối hợp giữa Bộ Công thương và cơ quan Hải quan nước nhập khẩu để quản lý việc cấp C/O và thẩm định xuất xứ C/O mẫu VK.

 • Tin trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 23/12/2015:

Thủ tướng tiếp tổng giám đốc điều hành Google

Ngày 22/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Google (Hoa Kỳ) Sundar Pichai đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Hoan nghênh ông Sundar Pichai thăm và làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao tên tuổi, thương hiệu toàn cầu của Google, nhất là đóng góp của Google vào việc phổ biến tri thức, nâng cao cơ hội tiếp cận thông tin, giáo dục cho người dân trên thế giới, góp phần cho sự phát triển của mỗi cá nhân cũng như các quốc gia.

Thủ tướng cho biết với dân số khoảng 93 triệu người, Việt Nam là một quốc gia có dân số trẻ và đang trong thời kỳ dân số vàng, trong đó 52% dân số đã tiếp cận Internet và phần lớn trong số đó sử dụng công cụ tìm kiếm Google. Bên cạnh đó, Việt Nam có nền kinh tế thị trường, hội nhập sâu rộng, có quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với hầu hết các nền kinh tế trên thế giới, có chính sách thuận lợi, khuyến khích phát triển Internet và ngành công nghiệp công nghệ thông tin. Do vậy, Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn công nghệ thông tin lớn của thế giới, trong đó có Google đầu tư, mở rộng hoạt động tại Việt Nam, đồng thời mong muốn Google hỗ trợ và mở rộng hợp tác với các đối tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng cũng đề nghị Google phối hợp với các cơ quan của Việt Nam trong việc tuân thủ các pháp luật về thuế liên quan đến hoạt động thương mại xuyên biên giới; bảo vệ an ninh quốc gia cũng như các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của Việt Nam trên Internet.

Tại buổi tiếp, ông Sundar Pichai đánh giá cao sự phát triển của Việt Nam cũng như tiềm năng to lớn của Việt Nam trong phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin và cho rằng với việt ký kết các Hiệp định Thương mại tự do với Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Google sẽ có cơ hội lớn để hợp tác và mở rộng hơn nữa hoạt động tại Việt Nam.

Sắp tới, Google sẽ có một số dự án hỗ trợ cho Việt Nam như đào tạo khoảng 1.400 kỹ sư, chuyên gia công nghệ thông tin của Việt Nam; quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam; hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam tiếp cận thị trường thế giới qua thương mại điện tử và các dự án liên quan đến giáo dục-đào tạo. Theo khảo sát thì lượng sử dụng công cụ tìm kiếm  Google phục vụ cho mục đích lấy thông tin và giáo dục của người dân Việt Nam cao gấp 3 lần mức trung bình của toàn thế giới.

“Google tin tưởng Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng nhất của mình và chúng tôi cam kết làm nhiều hơn nữa trong thời gian tới cũng như mong muốn đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội và ngành công nghiệp công nghệ thông tin của Việt Nam”, Tổng giám đốc điều hành Google nói, đồng thời cũng khẳng định Google luôn tuân thủ pháp luật, trong đó có pháp luật về thuế của bất cứ quốc gia nào mà Google hoạt động.

Google là công ty công nghệ hàng đầu của Hoa Kỳ. Giá trị vốn hóa trên thị trường của Tập đoàn này ước tính khoảng 367 tỉ USD.

 • Tin trang 2 báo Nhân Dân ngày 21/12/2015:

Hơn 70 đồ án kiến trúc đạt giải thưởng Loa Thành

Sáng 20-12, tại Hà Nội, Tổng hội Xây dựng Việt Nam phối hợp Bộ Xây dựng, Hội Kiến trúc sư Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao giải thưởng Loa Thành lần thứ 27 năm 2015.

Giải thưởng nhằm tôn vinh các đồ án tốt nghiệp đại học xuất sắc ngành kiến trúc – xây dựng toàn quốc.

Năm nay đã có 23 trường gửi đồ án tham gia dự thi, tăng năm đồ án so với năm 2014.

Ban tổ chức đã tiếp nhận 76 đồ án thuộc khối ngành kiến trúc – quy hoạch và 97 đồ án thuộc khối kỹ thuật công trình – kinh tế.

Hội đồng giải thưởng đã quyết định trao 48 giải chính thức gồm có bốn giải nhất, 22 giải nhì, 22 giải ba. Ngoài ra, còn có 29 đồ án được trao giấy khen vì có ý tưởng sáng tạo, đề tài độc đáo, mới lạ, ứng dụng khoa học, công nghệ mới…

Khánh thành cầu Đồng Quang nối Phú Thọ với Thủ đô Hà Nội

Ngày 20-12, tại huyện Thanh Thủy, UBND tỉnh Phú Thọ khánh thành và đưa vào sử dụng công trình cầu Đồng Quang bắc qua sông Đà, kết nối giao thông giữa Phú Thọ với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh trong khu vực Tây Bắc.

Cầu Đồng Quang được xây dựng bằng bê-tông cốt thép và bê-tông cốt thép dự ứng lực; chiều dài phần cầu 746 m, mặt cầu hai làn xe rộng 10 m; đường dẫn hai đầu cầu dài 1.674 m theo tiêu chuẩn cấp ba đồng bằng (phía đầu cầu Hà Nội) và tiêu chuẩn cấp ba miền núi (phía đầu cầu Phú Thọ), thi công từ ngày 28-11-2014, tổng mức đầu tư hơn 510 tỷ đồng.

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 21/12/2015:

Khánh thành Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5

Ngày 20-12, tại xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng), Tổng Công ty Điện lực – Vinacomin, thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) khánh thành Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5, công suất thiết kế 150 MW, cung cấp hơn 600 triệu kWh mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia.

Dự án Thủy điện Đồng Nai 5 được Chính phủ giao cho TKV triển khai xây dựng, phục vụ sự phát triển ngành công nghiệp nhôm và phát triển kinh tế – xã hội khu vực Tây Nguyên. Công trình khởi công cuối năm 2012, với tổng mức đầu tư 6.110 tỷ đồng, do Tổng Công ty Điện lực – Vinacomin làm chủ đầu tư.

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 18/12/2015:

Cả sáu học sinh Việt Nam đều đoạt huy chương tại kỳ thi Khoa học trẻ quốc tế

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, cả sáu học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Khoa học trẻ quốc tế lần thứ 12 đều đoạt huy chương, trong đó có hai huy chương bạc, bốn huy chương đồng. Hai huy chương bạc thuộc về em Đỗ Lê Duy, Đỗ Hoàng Duy (Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam).

Bốn huy chương đồng thuộc về học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam và THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội). Kỳ thi năm nay có 252 thí sinh thuộc 45 đoàn đến từ 44 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, được tổ chức từ ngày 2 đến 11-12 tại Hàn Quốc. Các bài thi được chia thành ba phần: Vật lý, Hóa học, Sinh học với nền tảng là kiến thức khoa học cơ bản, nhưng đòi hỏi phân tích nhạy bén và suy luận lô-gíc cao.

 • Tin trang 8 báo Nhân Dân ngày 20/12/2015:

Ngày hội “Chung tay vì sự sống 2015”

Sáng 19-12, tại Hà Nội, Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép tạng, bộ phận cơ thể người (Bộ Y tế) phối hợp Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng) tổ chức Ngày hội “Chung tay vì sự sống 2015”, xác nhận kỷ lục 1.000 người cùng đăng ký hiến tạng.

Ngày hội “Chung tay vì sự sống 2015” nhằm tuyên truyền vận động tham gia hiến tặng mô, tạng cứu chữa người bệnh và hiến xác phục vụ y học; tổ chức tự nguyện đăng ký hiến mô, tạng sau khi chết, chết não vì mục đích cứu người. Cũng tại ngày hội, còn diễn ra nhiều hoạt động vui chơi, giải trí như: các trò chơi dân gian, sân khấu đường phố, khu trại ẩm thực, triển lãm. Đồng thời, người tham gia ngày hội còn được các chuyên gia y tế giới thiệu, tư vấn, quy trình đăng ký hiến mô, tạng sau khi chết, chết não…

 • Tin trang 14 báo Tuổi Trẻ ngày 23/12/2015:

Nhận hồ sơ thay khới miễn phí cho bệnh nhân nghèo

Từ ngày 15-12-2015 đến hết ngày 31-1-2016, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 tiếp nhận hồ sơ đăng ký thay khớp miễn phí cho bệnh nhân nghèo ở mọi miền đất nước.

TS Nguyễn Quốc Dũng, phó trưởng khoa phẫu thuật khớp, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108, cho biết bệnh viện này phối hợp với Operation Walk Chicago (tổ chức nhân đạo, có trụ sở tại Hoa Kỳ) sẽ thay khớp háng và khớp gối cho 60 – 80 bệnh nhân nghèo từ ngày 3 đến 12-4-2016.

Những bệnh nhân có biểu hiện đau, đi lại khó khăn hay đã được chẩn đoán có bệnh lý tại khớp háng và khớp gối trước đó, muốn được phẫu thuật miễn phí đề nghị đăng ký để làm hồ sơ tại khoa phẫu thuật khớp (khoa B1 – C) tầng 4 nhà 3 Bệnh viện T.Ư Quân đội 108, số 1 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Yêu cầu khi nộp hồ sơ là những bệnh nhân có bảo hiểm hộ nghèo hoặc giấy xác nhận của chính quyền địa phương. Mọi chi tiết liên hệ BS Tuấn 0973554290 và BS Thanh 0986962666 hoặc 069572532

Hà Linh

 • Tin trang 9 báo Tuổi Trẻ ngày 20/12/2015:

Bệnh viện tư xây dựng khu y tế kỹ thuật cao

Sáng 19-12, Bệnh viện Xuyên Á (huyện Củ Chi, TP.HCM) khởi công khu y tế kỹ thuật cao trong khuôn viên bệnh viện với tổng chi phí đầu tư 550 tỉ đồng, diện tích xây dựng là 22.000m2, dự kiến hoàn thiện vào cuối năm 2016.

* Bệnh viện Chợ Rẫy ký kết hợp tác với Bệnh viện Xuyên Á

Trong đó, trung tâm can thiệp mạch máu tim mạch và thần kinh là điểm nhấn của khu này. Theo TS.BS Nguyễn Văn Châu – tổng giám đốc Bệnh viện Xuyên Á, khi khu y tế kỹ thuật cao đi vào hoạt động, Bệnh viện Xuyên Á sẽ có đầy đủ các chuyên khoa, đáp ứng được các yêu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân.

* Cùng ngày, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã ký kết hợp tác hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật và hợp tác giảm tải với Bệnh viện Xuyên Á.

Cụ thể, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ giúp nâng cao năng lực chuyên môn kỹ thuật cho các bác sĩ của Bệnh viện Xuyên Á trong hai lĩnh vực chuyên khoa sâu là ngoại thần kinh và tim mạch can thiệp.

Đồng thời, Bệnh viện Chợ Rẫy chuyển đến Bệnh viện Xuyên Á một số bệnh nhân của các chuyên khoa đang trong tình trạng quá tải, phù hợp với khả năng điều trị của bệnh viện và theo yêu cầu của bệnh nhân.

L.TH.H.

 • Tin trang 11 báo Tuổi Trẻ ngày 23/12/2015:

Cười lên em, nỗi đau sẽ qua…

Chương trình “Gắn kết yêu thương” kỳ thứ 16 vừa diễn ra cũng đã khép lại hành trình đi qua 16 bệnh viện của các văn nghệ sĩ trên địa bàn TP.HCM mang lời ca tiếng hát đến phục vụ bệnh nhân.

Khác với không khí trầm buồn của những buổi chiều, khuôn viên Bệnh viện Nhi Đồng 2 hôm nay tiếng nhạc rộn ràng. Sân khấu có sức hút với cả bệnh nhi lẫn người thân của các em. Nhiều bé dù đang nằm bẹp vì cơn đau hành hạ nhưng khi nghe tiếng nhạc liền đòi cha mẹ cho ra sân để xem chương trình.

Những đôi mắt trẻ thơ dán lên sân khấu khi xem trò ảo thuật của ảo thuật gia nhỏ tuổi Thiên Lộc biểu diễn.

Vừa huơ bàn tay còn đeo kim tiêm để truyền thuốc cổ vũ cho màn biến chiếc khăn thành chú gà trống, cậu bé Nguyễn Văn Hưng (9 tuổi, quê ở Trà Vinh) tỏ vẻ thích thú: “Hay quá trời quá đất, sao cái khăn mà lặn một hồi nó thành con gà trống thiệt vậy ta”. Nhưng ngay sau đó, câu hỏi nhỏ của em khiến người nghe xúc động: “Anh ảo thuật biến được đủ thứ, vậy anh có biến cho tụi em hết bệnh được không?”.

Giay phut hiem hoi khi benh nhiKhông chỉ bệnh nhi đón nhận những nụ cười hiếm hoi trong những ngày điều trị tại bệnh viện mà người thân của các bé cũng nhoẻn cười khi xem chương trình. Giây phút này dường như không còn nỗi đau, chỉ có lời ca, tiếng cười và niềm hi vọng ở phía trước.

Dẫn con trai Thanh Tân (9 tuổi, đang điều trị tại khoa ung bướu) ra xem danh hài Minh Béo hát chung với mọi người, chị Lê Thị Hạnh (ở Giồng Riềng, Kiên Giang) chia sẻ: “Lâu lắm mới thấy con trai tôi cười vì hôm nào cháu cũng rên đau khắp người. Lên đây hơn một tháng rồi, mấy hôm nuôi con bệnh, cứ suy nghĩ miên man buồn lắm. Hôm nay ra đây thấy mọi người vui bỗng trong người cũng có chút nhẹ nhõm”.

Còn với những văn nghệ sĩ khi tham gia chương trình không chỉ đem lời ca tiếng hát phục vụ bệnh nhân mà còn tự quyên góp chia sẻ những món quà yêu thương. Mỗi nơi chương trình diễn ra đều có từ 200-300 phần quà, suất cơm gửi tặng bệnh nhân nghèo và số tiền do văn nghệ sĩ góp lại cũng tặng được 10-20 suất tiền mặt trị giá 1 triệu đồng/suất.

Là người gắn bó với chương trình nhiều lần, danh hài Minh Béo chia sẻ: “Mỗi lần biểu diễn hoặc hát tại bệnh viện, tôi thấy mình có nhiều cảm xúc khó diễn tả. Nhất là khi hát tặng các bệnh nhi, thấy thương lắm vì người lớn bệnh đã thấy khổ huống chi là con nít”.

Chung niềm cảm xúc, NSƯT Phượng Hằng sau khi phục vụ hai trích đoạn cải lương mùi mẫn khiến bà con vỗ tay rần rần, cô bày tỏ: “Hát ở đây mình thấy thật ý nghĩa. Chỉ mong một giây phút nào người bệnh bớt đau cũng là niềm vui cho họ và cho cả những người đem tiếng hát xoa dịu nỗi đau cho bệnh nhân hôm nay”.

Chương trình “Gắn kết yêu thương” do Nhà văn hóa Thanh niên phối hợp Trung tâm Công tác xã hội thanh niên và một số đơn vị tổ chức. Trải qua 16 kỳ thực hiện đã có hơn 3.200 suất cơm, hơn 2.000 phần quà và hơn 290 triệu đồng tiền mặt được trao tặng cho những bệnh nhân nghèo.

Kim Anh

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 21/12/2015:

Trao giải các công trình, sáng tạo thanh niên năm 2015

Tối 20-12, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương các công trình, đề tài, sản phẩm tại Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc lần thứ VIII và trao giải Cuộc thi “Thanh thiếu niên tham gia đề xuất các giải pháp, ý tưởng sáng tạo tiết kiệm năng lượng” năm 2015.

Năm nay, Festival được tổ chức tại Hà Nội, nhằm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2016).

Ban tổ chức đã tuyên dương 36 công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu của thanh niên tại Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc năm 2015. Trong đó, có nhiều công trình nổi bật như “Máy bay không người lái phục vụ trinh sát, cứu hộ và dự báo thời tiết” của nhóm tác giả từ ĐH Công nghiệp Hà Nội; “Bình lọc nước IET” của nhóm tác giả từ Viện Công nghệ – Môi trường…

36 công trình, sản phẩm sáng tạo trên đã được ứng dụng vào thực tế lao động, sản xuất, học tập hoặc được đánh giá có khả năng áp dụng hiệu quả vào đời sống kinh tế – xã hội, được lựa chọn từ 225 hồ sơ đề cử của 46 tỉnh, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc trên cả nước.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn trao giải cho 16 cá nhân, sáu đơn vị có đề tài, sản phẩm tiêu biểu, tính ứng dụng thực tiễn cao nhất để trao giải thưởng Cuộc thi “Thanh thiếu niên tham gia đề xuất các giải pháp, ý tưởng sáng tạo tiết kiệm năng lượng” năm 2015.

Được triển khai từ tháng 9 vừa qua, sau gần ba tháng triển khai, Ban Tổ chức đã nhận được 222 đề tài, ý tưởng, sản phẩm sáng tạo về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả của thanh thiếu niên trên toàn quốc. T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã mời các chuyên gia có kinh nghiệm về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng tham gia Hội đồng giám khảo và lựa chọn được 22 đề tài, sản phẩm của các cá nhân, nhóm tác giả.

Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc là hoạt động thường niên do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức với mục đích khuyến khích, cổ vũ đoàn viên, thanh niên phát huy sáng kiến, ý tưởng, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, làm chủ khoa học và công nghệ.

 • Tin trang 7 báo Tuổi Trẻ ngày 24/12/2015:

Cả nước thêm gần 95.000 doanh nghiệp mới

Theo số liệu của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh Bộ Kế hoạch – đầu tư, trong tháng 12-2015 cả nước có thêm 7.901 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới – tăng gần 20% so với tháng trước.

Như vậy, cả năm 2015 VN đã có 94.754 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 30% so với số doanh nghiệp thành lập mới của năm 2014. Một trong những nguyên nhân chính của lượng thành lập mới tăng nhanh này được cho là nhờ sự thông thoáng từ Luật doanh 
nghiệp mới.

Bà Trần Thị Hồng Minh, cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, nhận định nếu tính từ ngày 1-7-2015 (ngày Luật doanh nghiệp mới có hiệu lực) đến ngày 15-12-2015, đã có tổng số gần 47.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Riêng trong tháng 8-2015, số doanh nghiệp đăng ký mới tăng 84%, vốn đăng ký tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2014.

Dù doanh nghiệp thành lập mới tăng nhưng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp còn đối mặt với nhiều khó khăn. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính chung 11 tháng đã có trên 71.000 doanh nghiệp phải giải thể, phá sản hoặc tạm dừng hoạt động.

C.V.Kình

 • Tin trang 6 báo Tuổi Trẻ ngày 24/12/2015:

TP.HCM có chuỗi thịt gà an toàn

Ngày 23-12, Chi cục Thú y TP.HCM đã giới thiệu tới người tiêu dùng TP chuỗi thịt gà an toàn từ trang trại đến bàn ăn của Công ty TNHH Long Bình (Đồng Nai).

Đây là sản phẩm chăn nuôi thứ ba (sau thịt heo và trứng gia cầm) đạt chuẩn chuỗi chăn nuôi an toàn mà TP đã triển khai thời gian qua.

Theo ông Phan Xuân Thảo – chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.HCM, để được công nhận tiêu chí sản phẩm thuộc chuỗi thực phẩm an toàn, thịt gà của trang trại này phải đạt quy trình chăn nuôi theo chuẩn VietGAP, quy trình giết mổ đạt chuẩn thú y và hệ thống cửa hàng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tất cả khâu nói trên đều được đoàn kiểm tra liên ngành của TP.HCM kiểm tra và tái chứng nhận hằng năm.

Ông Nguyễn Thanh Phi Long, giám đốc Công ty Long Bình, cho biết đơn vị này đang cung cấp ra thị trường TP.HCM khoảng 2.000 con gà đạt chuẩn mỗi ngày. Dự kiến trong năm 2016 công ty sẽ cung cấp khoảng 10.000 con gà mỗi ngày.

* Cùng ngày, Sở Công thương TP.HCM đã tổ chức hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa giữa TP.HCM và các tỉnh, thành với sự tham gia của các đơn vị phân phối, bán lẻ TP và doanh nghiệp đến từ 30 tỉnh, thành trên cả nước.

Theo Sở Công thương TP.HCM, sau bốn năm thực hiện chương trình kết nối cung cầu ngày càng mở rộng về số lượng doanh nghiệp, hợp đồng ký kết và chủng loại hàng hóa, riêng năm 2015 có 482 hợp đồng được ký kết.

T.Mạnh

 • Tin trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 23/12/2015:

Thảo cầm viên 150 năm tuổi

Ngày 22-12, Công ty TNHH một thành viên Thảo cầm viên Sài Gòn đã tổ chức triển lãm ảnh và hội thảo kỷ niệm 150 năm ngày thành lập Thảo cầm viên.

Thao cam vienĐược xây dựng từ tháng 3-1864 với quy mô ban đầu 12ha bên bờ kênh rạch Lăng (nay là kênh Thị Nghè) và hoàn thành một năm sau đó, ban đầu tên gọi sơ khai Thảo cầm viên Sài Gòn là Vườn bách thảo. Trong giai đoạn 1926-1929, nhiều công trình như đền vua Hùng, bảo tàng lịch sử, nhiều chuồng trại quy mô lớn được xây dựng. Do có nhiều loại thú trong nước và nước ngoài được đưa về nuôi dưỡng với số lượng hơn 500 con nên Vườn bách thảo còn được gọi là Sở thú. Năm 1956, Sở thú được tái thiết và đổi tên thành Thảo cầm viên.

Hiện Thảo cầm viên chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 120 loài với số lượng hơn 1.000 con, trong đó có nhiều động vật quý hiếm của VN và thế giới như báo lửa, vượn má vàng, trĩ sao, tê giác, hươu cao cổ, hổ trắng…

Q.Khải

 • Tin trang 11 báo Tuổi Trẻ ngày 22/12/2015:

Sân chơi điện ảnh đầy đam mê của sinh viên

Liên hoan phim sinh viên TP.HCM lần 2-2015 do Hội Sinh viên VN TP.HCM tổ chức đã tổng kết và trao thưởng tối 20-12.

Sinh vien nong lam voi phim nguoi thay nam ayPhim Người thầy năm ấy (ĐH Nông lâm TP.HCM) được trao giải vàng phim ngắn, tác phẩm Người kể giấc mơ (ĐH Ngoại ngữ – tin học TP.HCM) nhận giải vàng phim phóng sự, MV Những trái tim VN (ĐH Tôn Đức Thắng) giải vàng MV ca nhạc và The green (ĐH Ngân hàng TP.HCM) giải vàng trailer tuyên truyền. Mỗi thể loại còn có một giải bạc, một giải đồng.

Ngoài ra còn một số giải phụ: quay phim xuất sắc, tác phẩm được bình chọn nhiều nhất, hình ảnh đẹp nhất…

PGS.TS Vũ Ngọc Thanh (hiệu trưởng ĐH Sân khấu – điện ảnh TP.HCM) cho rằng thành công nhất của liên hoan phim sinh viên lần này chính là chất lượng, sự sáng tạo và cách thể hiện rất riêng trong từng tác phẩm.

“Các bạn biết kết hợp tốt giữa ý tưởng kịch bản, dàn dựng, đạo diễn để kể những câu chuyện hết sức duyên dáng, trẻ trung và thật sự lay động trái tim người xem” – ông Thanh nói.

Q.Linh

 • Tin trang 11 báo Tuổi Trẻ ngày 20/12/2015:

770 nhà hàng Nhật Bản tại Việt Nam

Cạnh tranh giữa các nhà hàng Nhật Bản tại VN hiện nay rất khốc liệt, số lượng nhà hàng Nhật Bản tăng nhanh nhưng cũng không ít nhà hàng Nhật đã phải đóng cửa hoặc thay đổi cách thức phục vụ.

Đó là nhận định của Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (Jetro) TP.HCM.

Thống kê của JETRO cho biết hiện có khoảng 770 nhà hàng Nhật Bản tại VN, riêng TP.HCM có hơn 400 nhà hàng và con số này vẫn đang tăng.

Trong đó, trên 50% chủ các nhà hàng Nhật ở TP.HCM là người Nhật, tỉ lệ này ở châu Âu chỉ khoảng 20%.

Những nhà hàng Nhật Bản tập trung vào đối tượng khách là người Việt có tốc độ phát triển tốt, khách đông, trong khi các nhà hàng quy mô nhỏ phục vụ cho khách Nhật đang sinh sống và làm việc tại VN lại có xu hướng giảm dần.

Theo một số chủ nhà hàng, 90% thực khách của các nhà hàng Nhật hiện nay là 
người VN.

Cũng theo Jetro, lĩnh vực dịch vụ ăn uống, nhà hàng… luôn chiếm tỉ lệ quan tâm cao trong số các lĩnh vực mà doanh nghiệp Nhật tìm hiểu qua văn phòng này khi đến TP.HCM trong hai năm nay.

Không chỉ bán trong các nhà hàng Nhật, nhiều món ăn quen thuộc của Nhật Bản như sushi, sashimi, súp miso… cũng xuất hiện trong các thực đơn buffet của nhiều nhà hàng, khách sạn thuần VN.

Theo kết quả thống kê năm 2014 của Nhật Bản, VN là quốc gia đứng vị trí thứ 7 trong tổng số các quốc gia mà Nhật Bản xuất khẩu sản phẩm nông sản, thực phẩm (tính theo kim ngạch).

N.Bình

 • Tin trang 11 báo Tuổi Trẻ ngày 19/12/2015:

Trao 85 suất học bổng âm nhạc

Công ty ô tô Toyota Việt Nam phối hợp cùng Bộ Văn hóa – thể thao và du lịch vừa trao 85 suất học bổng trong chương trình “Học bổng Toyota hỗ trợ tài năng năng trẻ âm nhạc Việt Nam 2015” tại Nhạc viện TP.HCM. Năm nay, chương trình trao 85 suất học bổng cho 85 học sinh, sinh viên xuất sắc của năm trường đào tạo âm nhạc trực thuộc Bộ Văn hóa – thể thao và du lịch trên cả nước, bao gồm: Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Học viện Âm nhạc Huế, Nhạc viện TP.HCM, Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc và Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc. Mỗi suất học bổng trị giá 6 triệu đồng.

Ngoài ra, nhằm hỗ trợ các tài năng trẻ được thực hành nhiều hơn, chương trình học bổng năm nay cũng sẽ tạo điều kiện cho các sinh viên xuất sắc có cơ hội được tập luyện và biểu diễn cùng những dàn nhạc chuyên nghiệp.

Phan Dương

 • Tin trang 5 báo Tuổi Trẻ ngày 20/12/2015:

Đưa du khách tham dự lễ cầu ngư thật

Đó là mục tiêu chính của dự án nghiên cứu, sưu tầm phục dựng các bổn tuồng, nghi thức hành lễ, nghệ thuật diễn xướng hò bá trạo, các điệu múa cúng thần, hoạt cảnh tôn vương… trong các lễ cầu ngư ở Khánh Hòa.

Theo ông Lê Văn Hoa – phó giám đốc Sở Văn hóa-thể thao và du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong nhiều dịp festival biển Nha Trang – Khánh Hòa trước đây đã có các tiết mục lễ hội cầu ngư, hò bá trạo nhưng chỉ là những màn trình diễn được sân khấu hóa chứ không phải là lễ nghi thật, như lễ cúng tế theo phong tục của người dân địa phương. Việc đưa du khách trong nước và quốc tế đến các lễ cầu ngư khi đang diễn ra tại các địa phương nhằm giúp du khách có điều kiện trải nghiệm trong không gian đời sống thật của một lễ hội truyền thóng. Được biết, Khánh Hòa hiện cso 49 đình, lăng thờ cúng thần Nam Hải, có lễ hội cầu ngư.

P.S.Ngân

 • Tin trang 7 báo Tuổi Trẻ ngày 23/12/2015:

Bắt được cua đinh “khủng”

Sáng 22/12, ông Nguyễn Khánh Huy, kiểm lâm viên Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Tháp, xác nhận con vật do anh Nguyễn Thanh Hiền (xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự) bắt được là con ba ba Nam bộ hay còn gọi là cua đinh, đồng thời cho biết cua đinh là loài nằm trong sách đỏ Việt Nam, không được mua bán hay làm thịt và phải đăng ký nếu muốn để nuôi.

Trước đó ngày 21/12, anh Hiền đã bắt được con cua đinh này tại một ao cá trong xóm, rồi cân thử được 25kg. Theo quan sát, con cua đình dài khoảng 0.8m, ngang 0.5m, thân trơn màu xanh xám.

Ngọc Tài – Phúc Điền

 • Tin trang 13 báo Tuổi Trẻ ngày 23/12/2015:

Hơn 50% học sinh tiểu học TP.HCM thừa cân, béo phì

Thông tin trên được bác sĩ CK2 Đỗ Thị Ngọc Diệp, giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM, đưa ra tại hội thảo “Đánh giá phần mềm tình trạng dinh dưỡng học sinh” do Sở GD-ĐT TP.HCM phối hợp với Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM tổ chức chiều 22-12.

Theo khảo sát mới nhất năm 2015 của Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM, ở lứa tuổi học sinh phổ thông, tình trạng béo phì, thừa cân là đáng báo động nhất.

Theo đó, trẻ dưới 5 tuổi, thừa cân, béo phì chiếm 21,9%; lứa tuổi tiểu học, con số này lên đến 51,8%; độ tuổi THCS và THPT có tỉ lệ là 33,5% và 19,5%. Xét theo giới thì nam sinh thừa cân, béo phì hơn nữ sinh, với tỉ lệ 48,9% ở nam và 33,8% ở nữ.

Trong vòng năm năm, từ 2009-2014, tình trạng thừa cân, béo phì tăng nhanh trong giới học sinh, từ 18,6% lên mức 41,1%. Tương ứng với đó là tình trạng tăng huyết áp ở học sinh phổ thông. Cũng theo khảo sát nói trên, có 13,4% học sinh tiểu học, 16,9% học sinh THCS và 19,1% học sinh THPT bị tăng huyết áp; trong đó nam chiếm tỉ lệ 18,4% và nữ 12,4%.

Theo bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp, nguyên nhân các vấn đề dinh dưỡng nói trên đến từ việc thiếu kiến thức về dinh dưỡng và vận động hợp lý. Ngoài ra, học sinh còn theo những xu hướng dinh dưỡng và vận động không có lợi (như ăn thức ăn nhanh, ngồi nhiều, xem nhiều smartphone…), và thiếu nguồn lực chăm sóc sức khỏe học đường.

Vì thế, Sở GD-ĐT cần rà soát, sửa đổi, xây dựng các quy định cụ thể trong vận động, dinh dưỡng trong trường học; có chương trình can thiệp nhanh, đồng bộ, hiệu quả nhằm khống chế sự gia tăng thừa cân, béo phì ở học sinh TP.HCM.

Mỹ Dung

 • Tin trang 15 báo Tuổi Trẻ ngày 22/12/2015:

Vụ sập giàn giáo công trường Formosa, Hà Tĩnh

2 bị cáo Hàn Quốc lãnh án tù

Sau bốn ngày xét xử, chiều 21/12, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên án tù giam đối với bốn bị cáo trong vụ sập giàn giáo ở công trường Formosa làm 13 người chết, 29 người bị thương.

Hai bị cáo Hàn Quốc là Kim Jong Wook – chỉ huy trưởng công trình – bị phạt 3 năm 6 tháng tù, Lee Jae Myeong – giám đốc đơn vị quản lý công nhân tại công trường – lãnh án 3 năm tù. Hai công nhân Viejt Nam là Nguyễn Anh Tuấn bị tuyên 3 năm tù và Nguyễn Thái Đức 2 năm 6 tháng tù cùng về tội vi phạm quy định về an toàn lao động.

Trong những ngày xét xử, bị cáo Tuấn và Đức thừa nhận hành vi phạm tội của mình khi biết kích thủy lực ở giàn giáo Lane 2 bị tụt nhưng không báo cáo với người có trách nhiệm mà tự ý sửa chữa dẫn đến sập giàn giáo. Hai bị cáo này còn khai không có chứng chỉ hành nghề, chỉ học qua loa nhưng vẫn được người Hàn Quốc giao vận hành hệ thống kích thủy lực ở giàn giáo. Còn bị cáo Kim và Lee cho rằng không biến giàn giáo rung lắc nguy hiểm nhưng thấy công nhân chạy dạt ra cầu thang, cứ tưởng công nhân nghỉ giải lao uống nước nên bắt mọi người quay lại làm việc mà không lường trước hậu quả nghiêm trọng.

Trong ngày xét xử cuối cùng, các luật sư phản bác, nói việc viện kiểm sát cho rằng không xử lý trach nhiệm của Công ty Sam Sung C&T trong vụ sập giàn giáo là không có cơ sở. Bởi theo kết luận của Viện Khoa học công nghệ xây dựng, báo cáo kết quả điều tra của đoàn điều tra tai nạn lao động tỉnh Hà Tĩnh thì nguyên nhân dẫn đến sập giàn giáo là do không bảo đảm an toàn khi sử dụng vận hành hệ thống giàn.

Văn Định – Hồ Văn

 • Tin trang 13 báo Tuổi Trẻ ngày 19/12/2015:

Đã kỷ luật giám đốc trung tâm xúc phạm sinh viên

Theo phản ảnh của sinh viên lớp 13CQL01 và 13CNL01 khoa du lịch và VN học (Trường ĐH Nguyễn Tất Thành) với Tuổi Trẻ, sau khi sinh viên có ý kiến về chất lượng việc tổ chức chuyến thực tập xuyên Việt, một giảng viên khoa du lịch và VN học Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã dùng những từ ngữ không phù hợp để mắng sinh viên.

Theo đó, Trung tâm nghiên cứu du lịch – Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã tổ chức chương trình thực tập xuyên Việt dành cho 57 sinh viên (lớp 13CQL01 và 13CNL01, khoa du lịch và VN học). Thời gian chuyến thực tập là 20 ngày, 19 đêm với giá 10 triệu đồng/sinh viên. Chuyến đi xuất phát từ TP.HCM đến nhiều tỉnh, thành cả nước.

Kết thúc chương trình thực tập, khoa đã họp sinh viên để lấy ý kiến về việc tổ chức chuyến đi. Tại đây, nhiều sinh viên phản ảnh chất lượng chuyến đi kém, không như kế hoạch chương trình… Ngay sau đó, trong buổi gặp này, ông Trần Tịnh Nguyên – giám đốc Trung tâm nghiên cứu du lịch, giảng viên thỉnh giảng của khoa (đồng thời là người tổ chức chuyến đi và đi theo đoàn), đã mắng sinh viên là “mất dạy”, “vô ơn”.

TS Trần Ái Cầm, phó hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho biết sau khi nhận thông tin từ báo Tuổi Trẻ về hành vi thiếu văn hóa nói trên của ông Trần Tịnh Nguyên, nhà trường cũng nhận được đơn khiếu nại của sinh viên với nội dung tương tự.

Trên cơ sở đó, ngày 14-12 ban giám hiệu nhà trường đã thành lập tổ công tác giải quyết đơn khiếu nại của sinh viên. Ngày 15-12, nhà trường đã ký quyết định tạm đình chỉ công việc và chức vụ ông Trần Tịnh Nguyên trong thời gian một tháng để giải quyết khiếu nại của sinh viên.

Sau đó, nhà trường cũng đã ký quyết định khiển trách ông Trần Tịnh Nguyên, do đã có những lời nói không phù hợp với một số sinh viên khoa du lịch và VN học, trong buổi lấy ý kiến sinh viên về chuyến đi xuyên Việt.

“Chúng tôi đã nghe lại nội dung ghi âm do sinh viên cung cấp, và xác định thầy Nguyên đã có những lời nói không phù hợp với môi trường sư phạm nên ra quyết định xử lý ngay” – bà Cầm cho hay.

Trần Quỳnh

 • Tin trang 8 báo Nhân Dân ngày 18/12/2015:

Khởi tố 10 cán bộ liên quan sai phạm trong đền bù, giải phóng mặt bằng

Ngày 17-12, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can của Cơ quan cảnh sát điều tra đối với 10 bị can trong vụ sai phạm liên quan công tác đền bù, giải phóng mặt bằng tại xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Các bị can, gồm: Nguyễn Tài, nguyên Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa (hiện là Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Yên); Huỳnh Ngọc Sương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Đông Hòa; Huỳnh Công Dự, cán bộ Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện Đông Hòa; Nguyễn Thị Huỳnh Dung, Nguyễn Dương Tiến Hùng, Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Trình Văn (đều là cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Hòa); Nguyễn Kỳ Tổng, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Hòa.

Cả tám bị can bị khởi tố tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám nơi làm việc của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đối với ông Lê Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã Hòa Tâm về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. Đồng thời khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Phí (ở TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), người hưởng lợi trong việc đền bù giải phóng mặt bằng ở xã Hòa Tâm về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam sáu bị can, gồm: Nguyễn Kích, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Hòa, Phó Trưởng Ban đền bù giải phóng mặt bằng dự án Hòa Tâm; Dương Văn Nhân, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Hòa; Võ Tấn Vinh, cán bộ Phòng Tài chính huyện Đông Hòa; Huỳnh Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Hòa; Bùi Xuân Quang và Trần Trọng Duy, cùng là nhân viên của trung tâm này. Cả sáu bị can nêu trên đều bị khởi tố về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 10-2013, trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng tại xã Hòa Tâm, các bị can nêu trên đã cố ý làm trái quy định trong đền bù, giải phóng mặt bằng gây thiệt hại hơn ba tỷ đồng

 • Tin trang 5 báo Tuổi Trẻ ngày 23/12/2015:

Bắt ông trùm tổ chức cờ bạc ngàn tỉ

Sáng 22-12, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng, trong đó có một người nước ngoài liên quan đường dây cờ bạc có số tiền giao dịch tới hàng ngàn tỉ đồng qua trang web dafabet.

“Ông trùm” ngoại quốc lần đầu lộ diện

Theo nguồn tin, cầm đầu đường dây tổ chức cờ bạc này là Wong Boon Leong (còn gọi là Lawrence, 36 tuổi, quốc tịch Singapore).

Lawrence đã bị công an bắt khẩn cấp và hiện lực lượng chức năng đang thực hiện lệnh khám xét nơi ở của “ông trùm” này tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều sổ sách, hóa đơn chứng từ giao dịch ngân hàng và máy móc, thiết bị công nghệ cao sử dụng vào mục đích tổ chức cờ bạc.

Cùng thời điểm bắt giữ và khám xét nơi ở của Lawrence, lực lượng chức năng của Bộ Công an còn thực hiện lệnh bắt, khám xét nơi ở của ba đối tượng người Việt Nam khác tại Q.7, Q.Gò Vấp (hai người bị bắt về hành vi tổ chức đánh bạc và một người về hành vi đánh bạc).

Nguồn tin cũng cho biết Lawrence nhập cảnh vào Việt Nam từ khoảng năm 2013, mục đích là tổ chức một chi nhánh của đường dây tổ chức cờ bạc bằng nhiều hình thức như cá độ thể thao (bóng đá, đua ngựa, đua chó,…) và các trò chơi casino… với trang chủ là dafabet.

Lawrence đã tổ chức đường dây có quy mô lớn, chặt chẽ từ người tổ chức thu thập đầu mối mua thẻ tài khoản ngân hàng, người phụ trách quảng bá thương hiệu, phát triển thị trường… Trang web này có giao diện bằng nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt, máy chủ đặt tại Philippines.

Để quảng bá thương hiệu, phát triển thị trường, Lawrence và các thành viên trong tổ chức đã tổ chức bộ máy nhiều nhân viên đi quảng bá sản phẩm tại các quán cà phê, cửa hàng, quán nhậu để dán banner quảng cáo, tặng hộp quẹt, móc khóa có gắn logo của dafabet.

Bên cạnh đó, một nhánh khác tổ chức cho người mở rất nhiều tài khoản để thu gom tiền thắng bạc, giao tiền lại cho Lawrence và trả tiền thua bạc cho người chơi.

Đánh bạc ngàn tỉ

Để triệt phá được đường dây cờ bạc xuyên quốc gia, quy mô lớn này, lực lượng của C50 đã mất hơn một năm theo dõi, đeo bám các đối tượng có liên quan. C50 đãTrum co bac thành lập chuyên án phối hợp với C45 để lên kế hoạch triệt phá đường dây này.

Quá trình xác minh thông tin ban đầu cho thấy đường dây này đã thu hút nhiều ngàn người tham gia đánh bạc với nhiều hình thức, tổng số tiền đánh bạc là hàng ngàn tỉ đồng. Để chơi bạc, người chơi mở tài khoản bằng tiền Việt, USD hoặc nhiều loại ngoại tệ khác tùy thích.

Sau khi mở tài khoản, có tiền, người chơi sẽ chuyển tiền theo hướng dẫn của trang web hoặc các nhân viên của Lawrence để đổi qua điểm và đánh bạc trực tiếp theo tỉ lệ ăn, thua có trên trang web.

Toàn bộ số tiền thắng, thua bạc được giao dịch qua các tài khoản ngân hàng. Với số tiền thắng, thua ít, các đối tượng sẽ chuyển tiền qua hình thức Internet banking trả cho người chơi. Nếu số tiền lớn sẽ được chuyển qua tài khoản ngân hàng trả lại tài khoản của người chơi đăng ký.

Số tiền thắng bạc hàng trăm tỉ đồng được các đầu mối cấp dưới thu gom và chuyển cho Lawrence. Đối tượng này chuyển tiền bằng cách nào ra nước ngoài thì hiện đang được điều tra làm rõ.

Rất nhiều người tham gia đánh bạc đã được C45 và C50 xác minh thông tin đầy đủ, từ danh tính, số tiền đánh bạc, thời gian, địa điểm và phương thức thanh toán tiền với tổ chức cờ bạc này.

Hiện một số đối tượng có liên quan khác cũng đang được triệu tập để làm rõ các hành vi liên quan.

Trong thời gian qua, nhiều đường dây tổ chức cờ bạc qua mang đã liên tục bị C50 và lực lượng chức năng của Bộ Công an triệt phá. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên một đường dây có người nước ngoài tham gia tổ chức, điều hành bị phát hiện, bắt giữ tại Việt Nam.

Gia Minh

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 20/12/2015:

Hội tụ nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc trong Festival Huế 2016

UBND Thừa Thiên – Huế phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao vừa tổ chức họp báo quốc tế về Festival Huế lần thứ chín 2016.

Diễn ra từ ngày 29-4 đến 4-5-2016 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, 710 năm Thuận Hóa – Phú Xuân – Thừa Thiên-Huế”, Festival là nơi hội tụ, giao lưu của nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới, từ đó khẳng định tinh hoa di sản văn hóa Việt Nam, đặc biệt là văn hóa Huế. Các hoạt động chính bao gồm: Lễ tế giao, Đêm hoàng Cung, Chương trình giới thiệu tinh hoa nghệ thuật truyền thống Huế, Ngày hội Phật giáo Huế và Lễ hội Đèn Quảng Chiếu, Lễ hội đường phố “Di sản và sắc màu văn hóa các nước Đông Á – Mỹ la-tinh”, Lễ hội “Hương xưa làng cổ”, Chương trình áo dài “Rực rỡ Kinh kỳ”… Đồng thời, còn có những hoạt động văn hóa cộng đồng như: Liên hoan Ẩm thực quốc tế, Hội chợ thương mại quốc tế, Chương trình nhạc Rốc, Festival thơ Huế, Lễ hội đua thuyền truyền thống sông Hương…

Festival Hue 2015Triển lãm và trình diễn thời trang tốt nghiệp năm 2015

Ngày 20-12, tại khách sạn Melia – Hà Nội, Học viện thiết kế thời trang Luân Đôn tại Hà Nội (LCDF-Hanoi) tổ chức triển lãm và chương trình thời trang tốt nghiệp năm 2015, mang tên “Polygon – Góc cạnh”. Triển lãm trưng bày tác phẩm của các nhà thiết kế thời trang tốt nghiệp và tác phẩm thiết kế đồ họa, thể hiện sự tiến bộ của các sinh viên sau ba tháng học chuyên ngành thiết kế đồ họa theo chương trình đào tạo và bằng cấp Anh quốc tại Việt Nam. Bên cạnh đó triển lãm còn trưng bày những hoạt động vì cộng đồng “Áo mới đến trường”. Đây là chương trình Thiết kế đồng phục dành cho trẻ em tiểu học có hoàn cảnh khó khăn mà thầy và trò LCDF-Hanoi đã duy trì trong những năm qua. Những tấm vé ủng hộ chương trình sẽ được dành ủng hộ hoạt động vì cộng đồng nói trên. Tối cùng ngày diễn ra trình diễn thời trang với sự tham gia của những nhà thiết kế và các người mẫu chuyên nghiệp.

Hợp tác điện ảnh và du lịch Việt Nam – Ấn Độ

Ngày 19-12, Cục Điện ảnh và Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Hợp tác sản xuất phim giữa Việt Nam – Ấn Độ và Quảng bá du lịch qua điện ảnh”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Liên hoan phim Ấn Độ lần thứ nhất tại Việt Nam, diễn ra từ ngày 12 đến 23-12. Các đại biểu là nhà quản lý, chuyên gia trong ngành điện ảnh và du lịch của hai nước đã thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để thúc đẩy sự hợp tác và phát triển trong lĩnh vực sản xuất phim, đồng thời giới thiệu nhiều địa điểm đẹp để quay phim tại Việt Nam.

 • Tin trang 15 báo Tuổi Trẻ ngày 23/12/2015:

Tấn Lộc – Tuấn Lê bắt tay cùng James Cameron

Chiều 22-12, từ Canada, biên đạo Tấn Lộc báo tin với phóng viên Tuổi Trẻ: vở xiếc “Toruk – The first flight” (được lấy cảm hứng dựa trên bộ phim Avatar của đạo diễn James Cameron) do Tấn Lộc và êkip thực hiện vừa hoàn thành buổi diễn ra mắt tại Canada.Canh trong vo xiec Toruk

Theo chia sẻ của biên đạo Tấn Lộc, buổi ra mắt (premiere) tại Bell Centre, Montréal với sự góp mặt của đạo diễn nổi tiếng James Cameron và những người bạn đồng hành cùng đông đảo khán giả đã tạo nên những cảm xúc khó quên đối với riêng anh.

Trong quá trình dàn dựng và biên đạo cho vở xiếc lần này, vị đạo diễn nổi tiếng cũng là người đồng hành và chia sẻ với anh nhiều kinh nghiệm quý giá.

“Trước buổi diễn hôm nay, chúng tôi có một buổi diễn nội bộ tại Cirque du Soleil (nhà hát được xem là “thánh đường” danh giá của nghệ thuật) với hơn 7.000 người thưởng thức, và mọi người ai cũng thích quá trời!” – biên đạo Tấn Lộc cho hay.

Nhận được lời mời hợp tác từ nhà hát Cirque du Soleil, hai biên đạo Tấn Lộc và Tuấn Lê trở thành hai biên đạo Việt Nam trực tiếp dàn dựng cho lần này.

Cơ hội này đến với họ khi trước đó, vở múa Sương sớm do biên đạo Tấn Lộc và vũ đoàn Arabesque thực hiện tại Việt Nam chiếm được tình cảm đặc biệt của đại diện Cirque du Soleil.

Sương sớm không chỉ chứa đựng câu chuyện sâu lắng xoay quanh đời sống nhà nông cùng sự gắn bó, hòa quyện mật thiết giữa con người và thiên nhiên mà việc sử dụng các yếu tố ánh sáng, vũ đạo, sân khấu và âm nhạc giàu trí tưởng tượng, đầy thăng hoa của Tấn Lộc đã thật sự làm lay động họ.

“Vậy nên khi tìm kiếm biên đạo cho Toruk – The first flight, câu chuyện về người Navi hàng ngàn năm trước khi sự kiện Avatar diễn ra, hai cái tên Tấn Lộc và Tuấn Lê nằm ngay trong suy nghĩ. Bởi ở đó, con người cũng sống chan hòa với thiên nhiên, gắn bó mật thiết với những giá trị căn bản” – tờ Montreal Gazette viết về lý do Cirque du Soleil mời hai biên đạo Tấn Lộc và Tuấn Lê lần này.

Tuan le va Tan LocRiêng với Tuấn Lê – người không còn xa lạ với khán giả yêu nghệ thuật xiếc trong nước với hai vở kịch xiếc À ố showLàng tôi, cơ hội tham gia cùng Cirque du Soleil đã thật sự làm thay đổi phong cách làm việc bấy lâu của anh.

“Bình thường tôi sẽ nghĩ ra một số động tác kết hợp với nhau để thành một bài múa, rồi sau đó mới cho diễn viên múa theo. Riêng với vở Toruk – The first flight lần này, tôi phải xem xét tính cách của từng bộ lạc, các nguyên tố tự nhiên, cảm xúc…

Từ đó cho diễn viên tự ứng biến trước rồi mới dần ráp thành bài. Vì thế giới Pandora không có thật, nên người làm biên đạo cũng phải ứng biến cho phù hợp. Và càng làm chúng tôi lại càng hiểu rõ tính cách của từng bộ lạc, cách họ suy nghĩ và hành động… Đây thật sự là một trải nghiệm quý báu” – Tuấn Lê trả lời phỏng vấn trên tờ Montreal Gazette.

Được biết, Toruk – The first flight sẽ có những sô trình diễn đẳng cấp tại các thành phố lớn của Canada như Québec, Montreal… Từ nay đến ngày 3-1-2016, Toruk – The first flight sẽ trình diễn tại Bell Centre, Canada với giá vé 62,25 – 176,25 USD/vé.

Vở cũng sẽ diễn ở Toronto từ ngày 7-1-2016 và ở hầu hết các tiểu bang của Mỹ trong suốt năm 2016 (Mời bạn đọc xem trailer của vở diễn trên tuoitre.vn).

Nói về cơ hội đưa Toruk – The first flight về Việt Nam, biên đạo Tấn Lộc cho biết đó là mơ ước của riêng anh, nhưng không biết bao giờ mới thành sự thật. “Có khi đến năm 2040 sẽ đưa được về chăng?” – Tấn Lộc hóm hỉnh trả lời.

Chúng ta phải tôn trọng thiên nhiên

Theo Montreal Gazette, vở xiếc Toruk – The first flight là dự án nghệ thuật lớn đầu tiên của Công ty biểu diễn xiếc Cirque du Soleil kể từ khi nhà sáng lập kiêm cổ đông chính Guy Laliberté bán lại quyền kiểm soát của ông tại công ty có trụ sở ở Montreal (Canada) này cho một công ty Mỹ và một công ty có trụ sở ở Thượng Hải năm nay. Dự kiến vở xiếc còn “làm mưa làm gió” trên các sân khấu toàn châu Mỹ cho tới tận tháng 9-2016 với các kế hoạch biểu diễn tại 26 thành phố khác.

Ông Victor Pilon, đồng biên kịch và đạo diễn vở xiếc Toruk – The first flight, cho biết về ý tưởng khai thác câu chuyện phim Avatar trong vở: “Đó là ý tưởng tổng quát kết nối chúng tôi. Đó là chúng ta phải tôn trọng nhau, chúng ta phải tôn trọng thiên nhiên. Nếu anh tàn phá tự nhiên, anh sẽ hủy hoại chính mình”. Ông Michel Lemieux, nhà biên kịch kiêm đạo diễn vở xiếc này, nói thêm: “Cũng còn có một khía cạnh chính trị nữa, đó là tất cả chúng ta phải đoàn kết. Chúng ta khác nhau về văn hóa, nhưng chúng ta phải cùng nhau tìm ra những giải pháp để cứu hành tinh này”.

D.K.THOA

Advertisements

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: