Pham Ton’s Blog

Tháng Năm 5, 2019

Trên quê hương yêu dấu kỳ 1 tháng 5 năm 2019

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 12:12 sáng

Blog PhamTon năm thứ mười hai, kỳ 1 tháng 5 năm 2019.

TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 30/4/2019:

Chủ quyền quốc gia và độc lập, tự chủ kinh tế

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, nhất là trong thời đại Hồ Chí Minh, chúng ta luôn khẳng định chủ quyền quốc gia là thiêng liêng và ta kiên quyết bảo vệ bằng mọi giá. Thắng lợi lịch sử ngày 30-4-1975, đất nước thống nhất, non sông thu về một mối là thắng lợi vĩ đại nhất, đỉnh cao của ý chí độc lập tự do của dân tộc ta.

Ngay sau thắng lợi, chúng ta bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh khó khăn: cùng lúc phải chống lại hai cuộc chiến tranh ở biên giới Tây Nam và biên giới phía bắc, bảo vệ chủ quyền biển đảo ở Biển Đông, và phải đối phó với chính sách bao vây cấm vận hà khắc. Nhưng chúng ta đã vượt lên. Đặc biệt từ khi công cuộc đổi mới được khởi động, đất nước đã phát triển.

Để có những thành tựu, chúng ta đã luôn kiên định đường lối phát triển kinh tế độc lập tự chủ, luôn đề cao ý chí bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ không gian sinh tồn của đất nước. Hai chủ trương chính sách căn cốt đó luôn được quán triệt nhất quán và gắn bó mật thiết với nhau.

Trong hơn 30 năm qua, thực hiện công cuộc đổi mới, trên cơ sở đường lối độc lập, tự chủ, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, thực thi chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, chúng ta đã chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Đó là một quá trình tiệm tiến, thận trọng về bước đi và độ mở trong từng lĩnh vực, từng bước hội nhập theo chiều rộng chuyển sang chiều sâu, toàn diện hơn trong môi trường chiến lược và tác động mới.

Trong lịch sử dân tộc, với vị thế địa chính trị của mình, đất nước ta khi nào giữ vững được đường lối độc lập tự chủ thì khi đó dù khó khăn đến chừng nào chúng ta cũng vượt qua, cũng giành thắng lợi.

Phát triển kinh tế bền vững theo đường lối độc lập, tự chủ là xây dựng nội lực để bảo vệ chủ quyền quốc gia, tạo môi trường hòa bình và an ninh để phát triển. Chính sự phát triển bền vững đã nâng cao đời sống nhân dân, đã đưa Việt Nam ra khỏi nhóm quốc gia nghèo, kém phát triển, trở thành nước thu nhập trung bình.

Giữ vững chủ quyền quốc gia không phải chỉ là giữ gìn độc lập, an ninh, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ mà còn là chủ quyền chính trị, chủ quyền kinh tế, là bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, giá trị dân tộc, quảng bá hình ảnh đất nước, nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam.

Để phát triển, phải hội nhập quốc tế sâu, rộng và toàn diện. Đó là xu thế. Tình hình mới hiện nay cho thấy các xu thế lớn của thế giới sẽ đứng trước nhiều thách thức và đan xen trái ngược: toàn cầu hóa và chống toàn cầu hóa, dân chủ hóa và chính trị cường quyền, chủ nghĩa đơn phương và thể chế đa phương… Điều chỉnh chiến lược và cạnh tranh nước lớn sẽ tác động mạnh đối với cục diện quốc tế; quan hệ quốc tế bước vào giai đoạn bất định và khó lường hơn. Thị trường thế giới cũng đang biến động, bất ổn.

Nước ta sẽ đứng trước cả tác động thuận và không thuận của tình hình thế giới. Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, phát triển kinh tế theo nguyên tắc độc lập, tự chủ và bền vững sẽ đan xen cả cơ hội và thách thức, đòi hỏi phải tận dụng cơ hội, hóa giải thách thức.

Khả năng tùy thuộc kinh tế lẫn nhau giữa nước ta với bên ngoài tăng lên khi các nước lớn ráo riết triển khai các sáng kiến/chiến lược tổng lực, vừa có sức ép, vừa có thời cơ. Tác động của cọ xát và cạnh tranh thương mại giữa các nước lớn là khó tránh khỏi. Xu hướng dịch chuyển sản xuất về các nền kinh tế phát triển sẽ làm giảm FDI. Sức ép bảo hộ tăng lên từ các nền kinh tế lớn. Nguy cơ các nước đang phát triển như nước ta, đang rất cần vốn đầu tư nếu không cẩn trọng sẽ rơi vào “bẫy nợ”, “bẫy công nghệ”, “bãi rác công nghệ”. Điều đó sẽ làm xói mòn chủ quyền quốc gia, mất độc lập, tự chủ kinh tế.

Việc ta tham gia nhiều Hiệp định Thương mại tự do (FTA), đặc biệt các FTA thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)… một mặt mở ra cơ hội tiếp cận thị trường, tăng kim ngạch thương mại nhưng đồng thời phải đối phó với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan đến chính trị, an ninh cũng như cả sức ép phải cải cách bên trong cho phù hợp. Làm thế nào để dung hòa được lợi ích trong quan hệ với các đối tác trước hết là những lợi ích của ta, vì càng hội nhập sâu, sự tùy thuộc lẫn nhau giữa các nước/đối tác càng lớn.

Về văn hóa – thông tin cũng vậy. Phải tính làm sao giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc giá trị Việt; hạn chế tác động tiêu cực từ tư tưởng, văn hóa, lối sống bên ngoài không phù hợp, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – công nghệ và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Vấn đề là phải biết và chủ động khai thác mặt thuận khi Việt Nam ở vào giao điểm giữa các sáng kiến/chiến lược lớn của các cường quốc và ở trung tâm của việc tập hợp lực lượng về địa – kinh tế, địa – chính trị.

Chúng ta đã chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Phải hiểu hội nhập không chỉ là một quá trình hợp tác và đấu tranh, mà còn là một quá trình có đi có lại. Hội nhập càng sâu đòi hỏi cải cách bên trong càng lớn. Hội nhập là công cụ thực hiện mục tiêu kinh tế, an ninh và phát triển. Hội nhập càng sâu rộng sẽ tạo điều kiện bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia; bảo vệ đất nước từ xa, từ sớm.

Chủ quyền quốc gia theo một nghĩa rộng là bao gồm cả chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền chính trị, chủ quyền kinh tế, văn hóa và giá trị. Trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của đất nước ta có một vấn đề hết sức cơ bản, đó là độc lập về chính trị phải đi đôi với độc lập về kinh tế. Để giữ vững chủ quyền quốc gia, điều không thể thiếu là phải xây dựng nền kinh tế độc lập, vững mạnh trên cơ sở đường lối kinh tế độc lập, tự chủ, tạo ra nội lực mạnh mẽ kết hợp tranh thủ ngoại lực một cách hiệu quả như Bác Hồ đã từng chỉ ra ngay từ những ngày đầu bảo vệ chính quyền cách mạng: “… đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”, như vậy chỉ có thực lực của ta mới quyết định sự thắng lợi.

Nền kinh tế nước ta đã có những bước phát triển đáng kể song chưa thật vững chắc, nhất là còn phụ thuộc nhiều vào các yếu tố bên ngoài, từ vốn, công nghệ, kỹ năng quản lý đến thị trường tiêu thụ. Hiện FDI được xem là một bộ phận quan trọng trong cơ cấu kinh tế, trong tăng trưởng và nhất là trong xuất khẩu. Nhưng cần phải thấy FDI không phải là nhân tố “bám rễ” và tạo ra nội lực thật sự. Cũng vì vậy, tăng trưởng GDP lúc này chưa phải là thực chất sức mạnh kinh tế của chính Việt Nam. Đó là chưa kể tình huống FDI giảm hoặc rút đi khi tình hình có thay đổi.

Cần nhận thức rằng chính sách thu hút nguồn lực từ bên ngoài, đặc biệt là FDI phải quán triệt tư tưởng độc lập, tự chủ kinh tế trong điều kiện mới, vừa theo kịp xu thế chung, vừa bảo đảm kinh tế nội địa phát triển vững chắc, phục vụ tốt mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Không thể vì phát triển mà thực hiện các dự án hợp tác đầu tư với nước ngoài với bất cứ giá nào làm ảnh hưởng tới an ninh và chủ quyền quốc gia.

Quán triệt đường lối độc lập, tự chủ về kinh tế trong hội nhập quốc tế, chúng ta cần khắc phục tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào bên ngoài, cách tiếp cận chỉ nhìn cục bộ, trước mắt, không thấy tổng thể và lâu dài. Đặc biệt, cần phải kiên quyết chống lợi ích nhóm làm tổn hại lợi ích quốc gia. Cũng cần phải đa dạng hóa nguồn lực, cân bằng chiến lược phát triển với các đối tác khác nhau trên cơ sở tin cậy, hiệu quả. Không để chỉ phụ thuộc vào một đối tác nào.

Trong bối cảnh nước ta đang hội nhập ngày càng sâu rộng và toàn diện, vấn đề đặt ra là phải chọn lọc các chương trình, dự án chất lượng cao, phục vụ đúng mục tiêu, trọng tâm, trọng điểm của nền kinh tế nước ta, phù hợp với lợi ích, chiến lược, khả năng và điều kiện của Việt Nam.

Chúng ta đã thiết lập khuôn khổ quan hệ rộng lớn với 16 đối tác chiến lược, 14 đối tác toàn diện và ba đối tác đặc biệt. Các đối tác của ta đều muốn thấy một Việt Nam độc lập, mạnh và thịnh vượng. Chủ quyền quốc gia và thể chế chính trị của Việt Nam được các nước tôn trọng. Vị thế của Việt Nam được các nước đề cao. Chúng ta vừa phải tích cực, chủ động tham gia, vừa phải thực hiện các cam kết quốc tế, nâng cao vai trò và trách nhiệm của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế vì lợi ích của ta và cả lợi ích chung.

Vai trò, vị thế, thực lực của Việt Nam được nâng lên cũng chính là bảo đảm quan trọng cho việc chúng ta giữ vững chủ quyền quốc gia, độc lập dân tộc, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN.

NGUYỄN THỊ BÌNH

Nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 28/4/2019:

Thông cáo đặc biệt

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Đại tướng LÊ ĐỨC ANH sinh ngày 1-12-1920 tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế; thường trú tại số nhà 5A Hoàng Diệu, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Tham gia hoạt động cách mạng năm 1937; vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 5-1938. Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa IV, V, VI, VII, VIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa VII; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa V, VI, VII, VIII; Thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (từ tháng 9-1992 đến tháng 12-1997); Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (từ năm 1997 đến tháng 4-2001). Đại biểu Quốc hội các khóa VI, VIII, IX.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 20 giờ 10 phút, ngày 22-4-2019 (tức ngày 18 tháng 3 năm Kỷ Hợi), tại số nhà 5A Hoàng Diệu, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng; Huân chương Quân công hạng nhất; Huân chương Chiến công hạng nhất; Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.

Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh với nghi thức Quốc tang.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 24/4/2019:

Hội nghị toàn quốc về tăng cường hội nhập quốc tế

Ngày 23-4, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế (Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị trực tuyến tăng cường hội nhập quốc tế chủ động, sáng tạo, hiệu quả vì phát triển nhanh và bền vững. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư; một số cơ quan, tổ chức quốc tế. Tại điểm cầu TP Hà Nội có đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Nguyen Xuan Phuc ve tang cuong hoi nhap quoc te

Triển khai Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị ngày 10-4-2013 về hội nhập quốc tế (HNQT) và định hướng chiến lược chủ động, tích cực HNQT mà Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra, công tác HNQT đã được triển khai toàn diện, hiệu quả, trong đó hội nhập kinh tế quốc tế là trọng tâm, đồng thời đẩy mạnh hội nhập trên các lĩnh vực khác. Công tác HNQT trong 5 năm qua đã thu được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào duy trì hòa bình, ổn định, tạo môi trường thuận lợi và thu hút các nguồn lực quan trọng cho công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, trong bối cảnh hiện nay, các cấp, các ngành phải tập trung đổi mới sáng tạo và hiệu quả, coi DN và người dân là chủ thể của HNQT, hình thành thật sự văn hóa hội nhập. Một mặt phải hội nhập theo quy mô và tốc độ phù hợp năng lực và lợi ích của đất nước; mặt khác, không thể chờ đợi, để nhìn các thời cơ lần lượt trôi qua.

Đến nay, đã có tổng cộng 71 nước công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Chúng ta có 11 Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đã có hiệu lực, đang thúc đẩy EU thông qua FTA Việt Nam – EU (EVFTA) và bốn FTA đang đàm phán. Các FTA này là cơ sở, là nền tảng quan trọng để nhiều hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam tiếp cận ưu đãi cao với 59 thị trường đối tác; tạo thuận lợi thu hút vốn đầu tư FDI và tạo việc làm, phát triển kinh tế.

Thủ tướng khẳng định, chủ trương HNQT là đúng đắn và “chúng ta thêm tự tin tiếp tục triển khai ngày càng hiệu quả ở tâm thế và tầm mức mới, cao hơn”. HNQT đã góp phần quan trọng làm cho nội lực quốc gia mạnh hơn và tác động trở lại làm cho HNQT thành công hơn. Nhấn mạnh “thắng không kiêu, bại không nản”, Thủ tướng cho rằng, phải thẳng thắn về những hạn chế, yếu kém, thua thiệt cần rút kinh nghiệm sâu sắc để khắc phục và làm tốt hơn.

Theo Thủ tướng, cần lưu ý một số vấn đề lớn đặt ra đối với đất nước. Môi trường quốc tế biến động nhanh và phức tạp. Hợp tác và cạnh tranh, đối tác và đối tượng luôn đan xen, biến đổi linh hoạt và diễn ra cạnh tranh gay gắt, quyết liệt trong khu vực, trên thế giới đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết đối với hội nhập quốc tế. Tự do hóa và mở cửa thị trường đi đôi với những hình thức bảo hộ tinh vi thông qua những hàng rào kỹ thuật. Số lượng các vụ khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế gia tăng. Một số ngành sản xuất đang đứng trước những thách thức lớn từ dỡ bỏ bảo hộ trong quá trình hội nhập, như mía đường, chăn nuôi… và từ khoa học công nghệ, cách mạng công nghiệp 4.0 như dệt may, da giày, nông nghiệp, chế biến, chế tạo…

Định hướng giải pháp, nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng đề nghị thực hiện ba phương châm: nâng tầm, toàn diện và sâu rộng, đổi mới sáng tạo và hiệu quả. Trước hết, chúng ta phải tiếp tục nâng tầm nhận thức, tư duy về hội nhập theo tinh thần chủ động đóng góp, tích cực tham gia xây dựng, định hình các cơ chế đa phương và trật tự chính trị – kinh tế quốc tế. Qua đó nâng cao vị thế quốc tế, vai trò quan trọng của Việt Nam.

Chúng ta phải HNQT toàn diện và sâu rộng để phát huy tối đa nội lực, huy động và sử dụng hiệu quả ngoại lực, gắn kết chặt chẽ và thúc đẩy quá trình nâng cao sức mạnh tổng hợp, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng của đất nước. Trong bối cảnh hiện nay, các cấp, các ngành phải tập trung đổi mới sáng tạo và hiệu quả, coi DN và người dân là chủ thể của HNQT, hình thành thực sự văn hóa hội nhập.

Về nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm: Thứ nhất, HNQT là sự nghiệp của toàn dân và chỉ có thể thành công khi có sự tham gia tích cực, sáng tạo, hiệu quả của các DN và người dân. Một mặt phải hội nhập theo quy mô và tốc độ phù hợp năng lực và lợi ích của đất nước; mặt khác, không thể chờ đợi, để nhìn các thời cơ lần lượt trôi qua.

Thứ hai, cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành cần quyết liệt vào cuộc, quyết tâm đổi mới, nỗ lực hơn nữa để tiếp tục đẩy mạnh hội nhập trên tinh thần Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 25 của Ban Bí thư về và các Nghị quyết, Chương trình hành động, Kế hoạch công tác hội nhập của Chính phủ.

Thứ ba, về hội nhập về kinh tế, phải làm cho nội lực phải mạnh lên là nhiệm vụ trọng tâm. Hội nhập trong các lĩnh vực khác phải hỗ trợ cho hội nhập kinh tế. Cùng với đẩy mạnh các hoạt động thương mại, đầu tư, Thủ tướng đề nghị nâng cao năng lực phòng chống, giải quyết, xử lý các tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về thương mại, đầu tư quốc tế, trong đó chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ luật sư, cán bộ pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đất nước, người dân, DN.

Trung ương đã phân cấp cấp giấy phép, quản lý đầu tư nước ngoài cho các địa phương (có dự án lên tới hàng tỷ USD), do đó, các địa phương cần nắm vững pháp luật hơn, không để sơ hở, dẫn đến tranh chấp quốc tế. Theo các FTA thế hệ mới, nhà đầu tư có quyền kiện ra quốc tế Nhà nước, Chính phủ, chính quyền địa phương. Thủ tướng đề nghị cấp ủy, UBND các tỉnh, thành phố chú ý việc này, phối hợp các bộ, cơ quan chuyên môn có đội ngũ cán bộ làm công tác này…

Thứ tư, về hội nhập trong lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, chúng ta cần tiếp tục chủ động làm sâu sắc hơn các mối quan hệ song phương và đa phương, phát huy mạnh mẽ, vai trò của đối ngoại đa phương, phát huy các điểm “đồng” để tăng cường lòng tin và đan xen lợi ích.

Thứ năm, về hội nhập trong lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ, cần luôn nhận thức sâu sắc rằng công nghệ và nhân tài sẽ quvết định thành công trong cạnh tranh thế kỷ 21. Do đó, chúng ta cần chú trọng việc chủ động học hỏi và nâng cao nội lực phù hợp với những thông lệ, chuẩn mực chung. Tập trung hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và dạy nghề ngang tầm chất lượng và phù hợp với các tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ cách mạng công nghiệp 4.0.

Thứ sáu, tạo mọi điều kiện thuận lợi, phát huy hơn nữa vai trò của địa phương, của DN trong công tác HNQT. Dư địa phát triển lớn nhất nằm ở ngay trong sự nỗ lực không ngừng, sức sáng tạo vô hạn của mỗi DN, của mỗi người dân. Địa phương, DN là chủ thể trung tâm của hội nhập, phải được thụ hưởng thành quả của hội nhập. Lãnh đạo địa phương phải bảo đảm công khai, minh bạch, sâu sát, tận tâm, “xắn tay áo vào cuộc”, thực sự hỗ trợ hiệu quả cho người dân, DN. DN, người dân phải chủ động hơn, thực thi đầy đủ, nghiêm túc các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật về hội nhập, không để tình trạng vi phạm quy định pháp luật tiếp diễn, ảnh hưởng lớn uy tín và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Các trang thông tin điện tử của các bộ, ngành, địa phương có vai trò rất hữu ích không chỉ cung cấp thông tin mà còn là kênh hữu ích để tiếp nhận, trao đổi ý kiến, thông tin giữa Chính phủ, các bộ, cơ quan và địa phương, DN, người dân. Các tờ báo của T.Ư và địa phương, cả báo hình, báo nói, báo in, báo điện tử dành thời lượng cần thiết để giới thiệu cho người dân và DN về HNQT.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 20/4/2019:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn các hãng thông tấn dự Hội nghị Ban Chấp hành OANA lần thứ 44

Chiều 19-4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn các hãng thông tấn sang Hà Nội tham dự Hội nghị lần thứ 44 Ban Chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn châu Á – Thái Bình Dương (OANA) do ông A.A-xla-nốp, Chủ tịch OANA, Tổng Giám đốc Hãng thông tấn Azertac (A-giéc-bai-gian) dẫn đầu.

Nguyen Xuan Phuc va chu tich OANA

Tại buổi tiếp, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng lãnh đạo các hãng thông tấn khu vực châu Á -Thái Bình Dương vừa kết thúc tốt đẹp Hội nghị lần thứ 44 Ban Chấp hành OANA do Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đăng cai tổ chức. Thủ tướng đánh giá chủ đề mà hội nghị đã chọn: “Vì một nền báo chí chuyên nghiệp và sáng tạo” và các chuyên đề trong khuôn khổ Hội nghị; cho rằng đây là những nội dung mang tính thời sự cao trong bối cảnh thông tin quốc tế diễn biến phức tạp như hiện nay.

Thay mặt Đoàn, ông A.A-xla-nốp cảm ơn Chính phủ và các cơ quan liên quan của Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho Hội nghị; đồng thời cảm ơn và chúc mừng TTXVN đã tổ chức chu đáo, thành công sự kiện quan trọng này; tạo diễn đàn, cơ hội thuận lợi cho các hãng thông tấn trong khu vực trao đổi thông tin, nghiệp vụ và tăng cường hợp tác. Giới thiệu với Thủ tướng về chủ đề hội nghị, ông cho biết, các thành viên tham dự hội nghị đã thảo luận về những biện pháp đối phó với vấn nạn lan tràn các thông tin giả như hiện nay. Theo đó, các hãng thông tấn thống nhất quan điểm bảo đảm đưa tin trung thực, chính xác và khách quan. Hội nghị Ban Chấp hành OANA lần này cũng đề cao chuẩn mực thông tin của báo chí trong thời điểm hiện nay. Ông cũng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện của các cơ quan chức năng, các tổ chức liên quan của Việt Nam đối với các hãng thông tấn dự hội nghị; cho biết trong những năm qua, cơ quan thông tấn Azertac đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác với TTXVN. Hội nghị lần này cũng là cơ hội tốt để hai bên triển khai các nội dung đưa quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực hơn; qua đó thúc đẩy tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Bày tỏ nhất trí với ý kiến của Chủ tịch OANA, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, báo chí và đặc biệt là các hãng thông tấn có vai trò quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc, kiến tạo hòa bình trên thế giới. Thủ tướng nhấn mạnh, trong kỷ nguyên số, báo chí cần hiện đại hóa phương thức tác nghiệp, sản xuất thông tin. Tán thành quan điểm của ông A.A-xla-nốp và hội nghị về việc cần có đối sách với vấn đề tin giả tràn lan hiện nay, Thủ tướng cho rằng cần có những thông tin chính thức của các cơ quan thông tấn để củng cố và định hướng thông tin dư luận. Theo đó, các cơ quan thông tấn phải cung cấp thông tin chuẩn xác và nhanh tới hệ thống báo chí trong nước, khu vực và toàn cầu. Cùng với đó, không chỉ thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin mà còn phải tạo ra những công cụ hữu hiệu giúp kiểm chứng và chỉnh hướng các luồng thông tin sai sự thật.

Nhân dịp này, Thủ tướng biểu dương TTXVN đã tổ chức thành công hội nghị, qua đó làm tốt việc kết nối các nhà báo trong khu vực và thế giới; góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực. Thủ tướng chúc lãnh đạo các hãng thông tấn thành viên tiếp tục làm tốt công việc của mình để thông tin của các hãng thông tấn trong khu vực luôn được công chúng đón nhận với sự tin tưởng, đóng góp tích cực cho hòa bình, hữu nghị và sự phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng rằng với sự có mặt của đại diện các hãng thông tấn uy tín tại Hà Nội, hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp và yêu chuộng hòa bình, an toàn và thân thiện sẽ càng được lan tỏa hơn nữa trong mắt bạn bè thế giới.

* Ngày 19-4, tại Hà Nội, diễn ra lễ khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn châu Á – Thái Bình Dương (OANA) lần thứ 44, với chủ đề “Vì một nền báo chí chuyên nghiệp và sáng tạo”, do TTXVN đăng cai tổ chức. Dự buổi lễ, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Chủ tịch OANA A.A-xla-nốp, Trưởng đại diện Văn phòng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tại Việt Nam M.Cróp, đại diện đại sứ quán các nước tại Việt Nam, cùng đông đảo đại biểu đến từ các hãng thông tấn thành viên OANA.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao chủ đề của hội nghị; khẳng định, đẩy mạnh hoạt động báo chí theo hướng vừa sáng tạo, vừa chuyên nghiệp sẽ giúp các tổ chức báo chí thực hiện sứ mệnh cung cấp thông tin chuẩn xác, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển, kiến tạo hòa bình và hòa hợp. Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, đại diện các hãng thông tấn dự hội nghị sẽ cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm phát triển và xây dựng chiến lược trong kỷ nguyên số, đề ra những giải pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu quả hoạt động trao đổi thông tin, tăng cường hơn nữa sức lan tỏa của thông tin từ châu Á – Thái Bình Dương và về châu Á – Thái Bình Dương.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN nhấn mạnh, các hãng thông tấn thành viên của OANA đã và đang thay đổi chính mình, nhằm mang đến những thông tin chân thực, nhân văn và chuẩn xác. Trong khi đó, Chủ tịch OANA A.A-xla-nốp khẳng định, việc TTXVN đăng cai hội nghị lần này thể hiện sự đóng góp của Chính phủ Việt Nam vào sự phát triển chung của báo chí, giúp thắt chặt quan hệ giữa các cơ quan truyền thông báo chí; tin tưởng, hội nghị sẽ góp phần làm sâu sắc quan hệ hợp tác của các hãng thông tấn, đổi mới cách thức tổ chức, tạo ra những cơ chế trao đổi thông tin linh hoạt, từ đó thúc đẩy sự thành công của báo chí khu vực.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 18/4/2019:

Tuyên bố chung Việt Nam – Cộng Hòa Séc

 1. Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Séc (Czech) Andrej Babis (An-đờ-rây Ba-bít), Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã thăm chính thức Séc từ ngày 16 đến ngày 17-4-2019.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Thủ tướng Andrej Babis, hội kiến Tổng thống Milos Zeman (Mi-lốt Dê-man), Chủ tịch Hạ viện Radek Vondracek (Ra-đếch Vôn-đờ-ra-chếch), dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Séc và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Séc.

 1. Các cuộc gặp gỡ song phương đã diễn ra trong bầu không khí hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau. Tại hội đàm, hai Thủ tướng đã thông báo cho nhau về tình hình chính trị, kinh tế, những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mỗi nước, trao đổi về các biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ song phương và thảo luận về các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm.
 2. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với các nước bạn bè truyền thống ở khu vực Trung Âu, đặc biệt là Cộng hòa Séc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận những thành tựu mà Séc đã đạt được trên con đường phát triển đất nước. Thủ tướng Andrej Babis đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, tái khẳng định sự quan tâm mạnh mẽ của Cộng hòa Séc trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và cùng có lợi với Việt Nam.
 3. Hai bên đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống và những bước phát triển tích cực trong hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, sẵn sàng phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1950 – 2020) đồng thời duy trì và tăng cường trao đổi các chuyến thăm cấp cao cũng như trao đổi giữa các bộ, ngành và địa phương hai nước nhằm đưa quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực phát triển sâu rộng hơn.
 4. Hai bên hài lòng nhận thấy sự tăng trưởng liên tục trong thương mại song phương, khẳng định sẽ tăng cường hợp tác nhằm cải thiện cán cân thương mại cũng như hợp tác đầu tư. Hai bên nhấn mạnh vai trò quan trọng của Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam – Séc trong khai thác tiềm năng và cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước. Hai bên khẳng định cần phải chuẩn bị tốt cho Khóa họp lần thứ bảy của Ủy ban Hỗn hợp dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2020 tại Praha.
 5. Phía Séc khẳng định ủng hộ sớm ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA). Hai bên cho rằng những hiệp định này sẽ góp phần tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và EU nói chung cũng như giữa Việt Nam và Séc nói riêng.
 6. Hai Thủ tướng sẽ thúc đẩy các bộ, ngành và đối tác hai bên tăng cường hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, khoa học – công nghệ, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, năng lượng, giáo dục – đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số, văn hóa, du lịch, tư pháp và pháp luật… Hai bên hoan nghênh việc ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản và Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc nhân chuyến thăm.
 7. Hai bên đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh và sẽ thúc đẩy tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực này.
 8. Hai Thủ tướng nhấn mạnh ý nghĩa của việc mở đường bay thẳng giữa hai nước và đánh giá cao những nỗ lực của hai bên nhằm sớm khai trương đường bay thẳng như dự kiến, góp phần thúc đẩy trao đổi du lịch, là một lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai nước. Việc sớm ký Thỏa thuận toàn diện về vận tải hàng không giữa ASEAN và EU cũng sẽ tạo ra những cơ hội mới cho các hãng hàng không và hành khách hai bên.
 9. Hai bên khẳng định cam kết đối với trật tự đa phương của Liên hợp quốc được củng cố bởi ba trụ cột sáng lập là hòa bình, an ninh, nhân quyền và phát triển, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương cũng như hệ thống thương mại đa phương. Hai bên sẽ phối hợp và hợp tác chặt chẽ hơn nữa tại các tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc và Diễn đàn Hợp tác Á – Âu (ASEM). Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, cũng như việc giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiến chương của Liên hợp quốc và Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).
 10. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn phía Séc đã quan tâm, hỗ trợ cho cộng đồng người Việt Nam tại Séc. Thủ tướng Andrej Babis đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Séc vào việc thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai nước. Hai bên sẽ quan tâm chú ý đến các vấn đề liên quan đến thủ tục nhập, xuất cảnh giữa hai nước.
 11. Hai bên bày tỏ hài lòng về kết quả chuyến thăm chính thức Cộng hòa Séc của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, coi đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Séc.
 12. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu mà phía Séc đã dành cho Thủ tướng và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã mời Thủ tướng Andrej Babis thăm chính thức tới Việt Nam. Thủ tướng Andrej Babis đã vui vẻ nhận lời.
 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 17/4/2019:

Tuyên bố chung Việt Nam – Ru-ma-ni

 1. Nhận lời mời của Thủ tướng Romania (Ru-ma-ni) Viorica Dăncilă (Vi-ô-ri-ca Đan-xi-la), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thăm chính thức Romania từ ngày 14 đến 16-4-2019. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Thủ tướng Viorica Dăncilă, hội kiến Tổng thống Klaus Iohannis (Clau-xơ I-ô-ha-ni-xơ); Chủ tịch Hạ viện Liviu Dragnea (Li-viu Đra-nê-a), Chủ tịch Thượng viện Călin Popescu Tăriceanu (Cơ-lin Pô-pét-xcu Tơ-ri-chê-a-nu), gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt tại Romania.
 2. Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Romania Viorica Dăncilă đã thông báo cho nhau về tình hình chính trị và kinh tế – xã hội ở mỗi nước, thống nhất các biện pháp thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực và trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm.
 3. Hai Thủ tướng hài lòng ghi nhận sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, nhấn mạnh Việt Nam và Romania là đối tác quan trọng của nhau. Hai bên bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai nước trên cơ sở những thành tựu quan hệ đạt được thời gian qua, đồng thời nỗ lực thúc đẩy mở rộng hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng. Hai bên thống nhất sẽ phối hợp chặt chẽ để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1950 – 2020).
 4. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng và nhất trí duy trì trao đổi đoàn thường xuyên, nhất là các đoàn cấp cao cũng như giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước nhằm tạo động lực mạnh mẽ cho hợp tác song phương trên các lĩnh vực thương mại – đầu tư, giáo dục – đào tạo, an ninh – quốc phòng, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, năng lượng, dầu khí…
 5. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Romania đang đảm nhiệm thành công vị trí Chủ tịch luân phiên Liên hiệp châu Âu (EU) sáu tháng đầu năm 2019 và tin tưởng, với kinh nghiệm của mình, Romania sẽ hoàn thành tốt đẹp nhiệm kỳ Chủ tịch lần này. Thủ tướng Viorica Dăncilă khẳng định, trong thời gian lãnh đạo EU, Romania sẽ có những hành động cần thiết để thúc đẩy việc ký chính thức Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU, tạo động lực thúc đẩy, làm sâu sắc quan hệ giữa Việt Nam và EU nói chung và quan hệ Việt Nam và Romania nói riêng.
 6. Hai bên vui mừng trước những tiềm năng tăng trưởng trong thương mại song phương. Thủ tướng Viorica Dăncilă nhấn mạnh mong muốn của Romania cải thiện cán cân thương mại giữa hai nước. Hai bên nhất trí sẽ sớm tổ chức Khóa họp lần thứ 16 của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam – Romania trong năm 2019 nhằm tăng cường trao đổi hàng hóa và dịch vụ hai bên cùng có lợi, đặc biệt là các sản phẩm nông, thủy sản, máy móc và thiết bị điện và điện tử, dược phẩm, máy móc và thiết bị cho ngành nông nghiệp, xây dựng và dầu khí, sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin, thiết bị, phụ tùng cho ngành đường sắt. Hai Thủ tướng cam kết xác định một cách sớm nhất những thủ tục cần thiết để nhập khẩu hàng nông sản của Romania vào Việt Nam cũng như tạo điều kiện thuận lợi để các mặt hàng nông sản Việt Nam vào thị trường Romania.
 7. Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh những kết quả tích cực ban đầu trong hợp tác lao động, khẳng định quyết tâm triển khai Bản ghi nhớ về hợp tác lao động nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực tiềm năng này.
 8. Hai bên bày tỏ mối quan tâm chung trong việc tăng cường hơn nữa hợp tác song phương trong lĩnh vực nông nghiệp. Hai bên hoan nghênh việc ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, tập trung vào kỹ thuật canh tác, trồng trọt, chăn nuôi, kiểm dịch động thực vật, an toàn và chất lượng thực phẩm, đào tạo và nghiên cứu.
 9. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Romania đã tăng số lượng học bổng cho sinh viên Việt Nam theo học tại các cơ sở đào tạo của Romania và đến nay đã đào tạo cho Việt Nam gần 4.000 sinh viên đại học và sau đại học. Đây chính là cầu nối giúp gắn kết hai đất nước.
 10. Hai bên nhất trí đẩy mạnh trao đổi văn hóa, thể thao và du lịch nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2020. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao mối quan hệ đang phát triển mạnh mẽ giữa Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước và khuyến khích thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Romania.
 11. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường tham vấn và hợp tác hiệu quả tại các tổ chức và diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc, Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM) và Tổ chức Pháp ngữ (Francophonie). Hai bên cam kết duy trì hòa bình, ổn định cũng như an ninh quốc tế vì lợi ích của tất cả các dân tộc. Hai Thủ tướng đã chia sẻ quan điểm về các thách thức toàn cầu và khu vực hiện nay đồng thời nhấn mạnh ủng hộ việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).
 12. Hai bên nhất trí sẽ thúc đẩy phối hợp thực hiện các dự án trong khuôn khổ sáng kiến hợp tác tiểu vùng sông Mê Công và sông Danube (Đa-nuýp) đã được thống nhất trong khuôn khổ Đối thoại ASEM về phát triển bền vững, với sự tham gia của các cơ quan trung ương và địa phương. Về vấn đề này, hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc triển khai mạnh mẽ Biên bản ghi nhớ giữa tỉnh Bến Tre nằm ở đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam và tỉnh Tulchea (Tun-chê-a) của Romania, nằm ở đồng bằng sông Danube, được ký bên lề Hội nghị cấp cao ASEM năm 2014 tại Milan, Italy.
 13. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Chính phủ Romania đã tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc và kinh doanh tại Romania. Thủ tướng Viorica Dăncilă đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam trong việc tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước.
 14. Hai bên bày tỏ hài lòng với kết quả chuyến thăm chính thức Romania của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; coi đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử quan hệ giữa hai nước, tạo xung lực mới thúc đẩy toàn diện quan hệ song phương trên mọi lĩnh vực.
 15. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự cảm ơn chân thành về sự đón tiếp trọng thị, nồng nhiệt mà phía Romania đã dành cho Thủ tướng và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam; trân trọng mời Thủ tướng Romania thăm Việt Nam. Thủ tướng Viorica Dăncilă đã vui vẻ nhận lời mời.
 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 30/4/2019:

Doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh

Theo Tổng cục Thống kê, tính đến hết tháng 4, cả nước có 43.305 doanh nghiệp (DN) thành lập mới với tổng vốn đăng ký 542,4 nghìn tỷ đồng, tăng 4,9% về số DN và tăng 31,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018.

Riêng trong tháng 4, có 14.854 DN thành lập mới với số vốn đăng ký 167 nghìn tỷ đồng, tăng lần lượt 19% và 30,3% so với tháng trước, là mức tăng cao nhất kể từ đầu năm về cả số lượng và số vốn đăng ký, nâng tổng số vốn bổ sung thêm vào nền kinh tế trong bốn tháng qua đạt hơn 1,4 triệu tỷ đồng.

Bên cạnh đó, có 17.463 DN quay trở lại hoạt động, tăng 52,6% so với cùng kỳ năm trước. Có 16.984 DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (tăng 19,7%) và 17.265 DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 29/4/2019:

Đưa điện về ba khu tái định cư ở Mường Lát

Để khắc phục hậu quả thiên tai gây ra trong đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 8/2018, thời gian qua huyện Mường Lát tập trung bố trí tái định cư cho người dân các bản: Poọng (xã Tam Chung), bản Qua (xã Quang Chiểu) và bản Na Chừa (xã Mường Chanh). Đồng hành cùng nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống, Công ty Điện lực Thanh Hóa chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công ba trạm biến áp công  suất 100 kVA, gần 2,8km đường dây điện 35kV cùng hơn 3,5km đường dây hạ áp đưa điện đến các khu tái định cư. Đến thời điểm này, Điện lực Thanh Hóa đã hoàn thành, cung ứng điện lưới quốc gia đến gần 200 hộ gia đình ở ba khu tái định cư, vượt tiến độ hai tháng so với kế hoạch đề ra.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 28/4/2019:

Hòa lưới điện quốc gia Nhà máy điện mặt trời Phong Phú

Sáng 27-4, tại xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, Nhà máy điện mặt trời Phong Phú đã đóng điện thành công và chính thức hòa lưới điện quốc gia.

Dự án Nhà máy điện mặt trời Phong Phú do Công ty cổ phần Đầu tư điện mặt trời (Solarcom) làm chủ đầu tư có công suất 42 MWp với tổng mức đầu tư 947 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 60 ha tại xã Phong Phú, huyện Tuy Phong. Nhà máy được lắp đặt 127.260 tấm pin điện mặt trời có công suất mỗi tấm 330 Wp. Nhà máy điện mặt trời Phong Phú được đấu nối vào hệ thống điện quốc gia ở cấp điện áp 110 kV thông qua trạm biến áp 22/110kV có công suất 2 x 25MVA và đường dây 110 kV một mạch dài gần 9 km.

Được khởi công từ tháng 8-2018, sau tám tháng thi công xây dựng và lắp đặt, ngày 31-3, Nhà máy điện mặt trời Phong Phú được đưa vào vận hành thử nghiệm và ngày 27-4-2019 chính thức hòa lưới điện quốc gia. Như vậy, đây là dự án điện mặt trời thứ ba trên địa bàn tỉnh Bình Thuận hòa lưới điện quốc gia và là nhà máy điện mặt trời thứ hai hòa lưới 110 kV. Mỗi năm, Nhà máy điện mặt trời Phong Phú sẽ cung cấp sản lượng điện khoảng 67 triệu KWh, góp phần tăng thêm công suất cho lưới điện quốc gia.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có 28 dự án điện mặt trời được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công thương phê duyệt bổ sung quy hoạch điện lực với tổng công suất gần 1.312 MW (tương đương 1.647 MWp), trong đó có 21 dự án đã triển khai thi công với tổng công suất gần 903,5 MW.

 • Trang 4 báo Nhân Dân ngày 26/4/2019:

Trao giải Cuộc thi sáng chế năm 2018

Tối 25-4, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi Sáng chế 2018 do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH và CN) phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Cơ quan Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO) và Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Đây là hoạt động được WIPO, KIPO phối hợp với Cơ quan Sở hữu trí tuệ của các quốc gia tổ chức nhằm thúc đẩy việc tạo ra các giải pháp kỹ thuật hữu ích phục vụ cuộc sống của cộng đồng. Đến nay, Cuộc thi đã được tổ chức tại 12 nước trên thế giới và tại Việt Nam, Cuộc thi Sáng chế 2018 đã thu hút được đông đảo tổ chức, cá nhân tham gia và nhận được sự đánh giá cao của WIPO và KIPO với thông điệp “Sáng tạo công nghệ cho cuộc sống hàng ngày”.

Năm nay, Ban tổ chức đã nhận được 196 hồ sơ dự thi hợp lệ, từ 40 tỉnh, thành phố trong cả nước, qua đó đã lựa chọn được mười giải pháp xuất sắc thuộc các lĩnh vực cơ khí, điện tử, hóa học, y dược và môi trường vào vòng thi chung khảo.

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho giải pháp “quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ chất thải rắn sinh hoạt” của tác giả Trần Kim Quy (TP Hồ Chí Minh). Tác giả đã sử dụng rác thải sinh hoạt đô thị và nông thôn làm nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ vi sinh. Các chủng vi sinh vật dùng để nhân giống, lên men sản xuất ra các chế phẩm vi sinh đều được phân lập tuyển chọn trong đất. Các loại hóa chất, vật tư khác đều có sẵn trong nước.

Giải nhì được trao cho giải pháp “Hệ thống hộp thép mạ kẽm bọc nhựa PVC chứa đá học liên kết dạng bậc so le bảo vệ mái hạ lưu đập đá đổ giảm lũ quét và bùn đá” của Nguyễn Ngọc Quỳnh và các đồng tác giả tại Hà Nội giúp xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, công trình bảo vệ bờ sông, bờ biển hạn chế xói lở bờ, công trình giảm thiểu rủi ro thiên tai lũ ống, lũ quét, bùn đá tại khu vực miền núi có nguy cơ sạt lở cao.

Giải Ba được trao cho giải pháp “Phương pháp và hệ thống thiết bị sản xuất hỗn hợp Fullerene” của tác giả Trịnh Đình Năng (Vĩnh Phúc). Giải pháp sáng chế này tận dụng các loại chất thải nông nghiệp có hàm lượng carbon cao như vỏ trấu, sọ dừa, vỏ tơ của hạt cà phê, lông vũ, cùi ngô… là những nguyên liệu có sẵn, rẻ tiền để tổng hợp ra sản phẩm hỗn hợp fullerene – vật liệu phục vụ cho nhiều lĩnh vực kỹ thuật cao như: vật liệu, điện tử… Bảy giải khuyến khích được trao cho các tác giả và giải pháp đã lọt vào vòng chung khảo.

Các tổ chức, cá nhân đạt giải sẽ được nhận Cúp của Ban Tổ chức, Giấy chứng nhận của WIPO và tiền thưởng.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 24/4/2019:

Bàn giao bác sĩ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn

Ngày 25/4, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức bàn giao 24 bác sĩ trẻ vừa tốt nghiệp khóa đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp I vè công tác tại 15 huyện khó khăn thuộc bốn tỉnh: Yên Bái, Lào Cai, Điện Biên, Cao Bằng. Đây là hoạt động của Dự án “Thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo)”. Các bác sĩ tốt nghiệp sẽ công tác ba năm (đối với nam) và hai năm (đối với nữ) tại các huyện nghèo như đã đăng ký tình nguyện. Hiện nay dự án đã, đang tổ chức đào tạo 15 khóa bác sĩ chuyên khoa 1 cho 354 bá sĩ thuộc 11 chuyên ngành tại các trường đại học: Y Hà Nội, Y Dược Huế và Y Dược Hải Phòng với một khung chương trình đào tạo đặc biệt theo hình thức cầm tay chỉ việc.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 25/4/2019:

Việt Nam giành Huy chương vàng điền kinh châu Á

Tại Giải vô địch điền kinh châu Á đang tổ chức tại Đô-ha (Ca-ta) từ ngày 21 đến 24-4, vận động viên Quách Thị Lan của Việt Nam đã xuất sắc giành Huy chương vàng cự ly 400m vượt rào với thành tích 56 giây 10.

Quách Thị Lan đã vượt qua vận động viên người Ba-ren gốc Ni-giê-ri-a là A-mi-nát I-u-súp Gia-man để về nhất, nhưng đáng tiếc là thành tích của Quách Thị Lan vẫn kém 10% giây so với chuẩn tham dự Ô-lim-pích 2020. Tại ASIAD 2018, Quách Thị Lan đã phá kỷ lục quốc gia với thành tích 55 giây 30 ở nội dung này và giành Huy chương bạc. Tại giải lần này, vận động viên gốc Ni-giê-ri-a là Ô-lu-oa-ke-mi A-đê-cô-i-a từng giành Huy chương vàng ASIAD 2018 đã bị cấm dự thi đấu vì sử dụng đô-pinh.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 23/4/2019:

Quảng Ninh nâng cao năng lực cạnh tranh theo hướng bền vững

Ngày 22-4, tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1-1-2019 của Chính phủ và phân tích chuyên sâu về chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Quảng Ninh 2018 và đưa ra phương hướng, giải pháp cải thiện bền vững PCI 2019.

Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP (nay là Nghị quyết 02) và gần ba năm thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh đã đạt những kết quả quan trọng và là “một điển hình tốt với nhiều sáng kiến cải cách, gắn việc cải thiện môi trường kinh doanh với nâng cao chất lượng quản lý, điều hành”. Duy trì trong nhóm các tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước trong 6 năm liên tiếp (2013 đến 2018); đặc biệt, năm 2017 và 2018 đứng ở vị trí dẫn đầu… Năm 2019, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tập trung tập trung cải thiện mạnh mẽ, vượt bậc điểm số và nâng hạng của ba chỉ số chính, là: chi phí không chính thức; thiết chế pháp lý và an ninh trật tự; và chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

Tập đoàn Hoa Sen xuất khẩu 15.000 tấn tôn đi Mê-hi-cô

Ngày 22-4, tại Cảng Tổng hợp quốc tế Nghi Sơn, xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), Tập đoàn Hoa Sen đã xuất khẩu lô hàng 15 nghìn tấn tôn, trị giá 12 triệu USD đi Mexico. Đây là lô hàng tôn mạ lớn nhất xuất khẩu vào thị trường Mexico sau khi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương có hiệu lực, thể hiện nỗ lực của Tập đoàn Hoa Sen nói riêng và ngành thép Việt Nam nói chung, trong bối cảnh cánh cửa xuất khẩu vào các thị trường lớn ngày càng khó khăn.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 23/4/2019:

Ghép gan cho cháu bé 1 tuổi

Bệnh viện Nhi T.Ư ngày 22/4 thông báo vừa thực hiện thành công ca ghép gan cứu bệnh nhi T.V.H.V (ở Mỹ Lộc, Nam Định) mới chỉ 1 tuổi, nặng 6,7kg. Đây là ca ghép gan nhỏ tuổi, cân nặng thấp nhất được thực hiện tại Việt Nam. Bệnh nhi được chẩn đoán vàng da ứ mật từ lúc ba tháng tuổi do hội chứng rối loạn chuyển hóa mật hiếm gặp PFIC type 2; đáp ứng kém với điều trị, xuất hiện các triệu chứng vàng da nặng, gan lách to, suy gan và thường xuyên phải nhập viện điều trị các triệu chứng suy gan. Người hiến gan để ghép cho cháu bé là bố đẻ, anh T.V.T (27 tuổi).

Ca ghép gan được thực hiện đầu tháng 4 vừa qua với sự tham gia của hơn 40 bác sĩ, nhân viên y tế và có sự hỗ trợ về chuyên môn của nhóm chuyên gia ghép tạng của Đài Loan (Trung Quốc). Trải qua 12 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã ghép thành công một phần gan trái của người bố cho cháu bé.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 22/4/2019:

Thành phố Cẩm Phả hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ đã ký Quyết định 407/QÐ-TTg công nhận thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2018. Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định.

Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, thành viên Ban Chỉ đạo T.Ư các chương trình mục tiêu quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và các tổ chức cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Thành phố Cẩm Phả có 16 đơn vị hành chính, trong đó có ba xã thực hiện chương trình xây dựng NTM là Cộng Hòa, Cẩm Hải và Dương Huy. Ðánh giá theo 19 tiêu chí, 49 chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020, thành phố Cẩm Phả đều đạt và vượt.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 22/4/2019:

Vương Thị Huyền giành ba Huy chương vàng cửa tạ châu Á

Chiều tối 21/4, vận động viên Vương Thị Huyền của Việt nam đã giành ba Huy chương vàng (HCV) hạng 45kg nữ tại Giải vô địch cử tạ châu Á năm 2019 tổ chức tại Ninh Ba (Trung Quốc). Thành tích lần lượt là: cử giật 73kg, cử đẩy 92kg và tổng cử 165kg. Vận động viên Mỹ Phượng giành HCĐ cửa giật với mức cử 70kg và xếp hạng tư tổng cử khi đạt 157kg. Trước đó, ngày 20/4, Thạch Kim Tuấ giành Huy chương đồng cửa giật hạng 61kg nam với thành tích 136kg. Giải vô địch cử tạ châu Á 2019 là bước đệm tích điểm để xét quyền tham dự Ô-lim-pích 2020.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 21/4/2019:

Khen thưởng người dũng cảm cứu hai em nhỏ đuối nước

Ngày 20-4, UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa tổ chức lễ biểu dương, khen thưởng đột xuất đối với anh Võ Thái Sơn, trú tại thôn 5, xã Trung Trạch, có hành động dũng cảm cứu sống hai em nhỏ bị đuối nước khi tắm biển.

Trước đó chiều 11-4, khi đang câu cá ở bờ biển xã Trung Trạch, nghe tiếng kêu cứu của các em nhỏ, anh Võ Thái Sơn đã không quản ngại nguy hiểm, lao xuống dòng nước xoáy cách bờ gần 40m để cứu hai học sinh nữ bị đuối nước, đang dần bị sóng nhấn chìm. Khi được đưa vào bờ, hai em gái đã tím tái, tim ngừng đập, bụng phình to, gần như không còn sự sống.

Dù rất mệt, nhưng anh Sơn đã nhanh chóng hô hấp, sơ cứu để mang lại sự sống cho các em. Sau đó anh cùng người dân kịp thời đưa các em lên Bệnh viện đa khoa huyện để cấp cứu. Nhờ vậy, hai em nhỏ được cứu sống, trở về khỏe mạnh bên gia đình. Đó là hai em Đỗ Thị Tuyết Mai, ở thôn 8 và Trần Thị Hoài, ở thôn 7, xã Trung Trạch, đều là học sinh lớp 6B, Trường THCS Trung Trạch.

Để ghi nhớ người đã không quản ngại hiểm nguy cứu sống các con mình, bố mẹ hai em Mai và Hoài đã đề nghị anh Võ Thái Sơn nhận làm bố nuôi của hai cháu và xem anh như người thân trong hai gia đình.

Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Bố Trạch đã đã tặng giấy khen và biểu dương hành động dũng cảm cứu người của anh Võ Thái Sơn; đồng thời mong muốn anh tiếp tục có những hành động đẹp trong cuộc sống. Qua đó, lan tỏa hành động nghĩa hiệp để cuộc sống tốt đẹp và bình an hơn.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 20/4/2019:

Xoài Vĩnh Long lần đầu xuất khẩu sang Mỹ

Ngày 19-4, tại Vĩnh Long, Lễ công bố lô hàng trái xoài đầu tiên của Vĩnh Long được xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đã diễn ra. Đây là kết quả đàm phán của Việt Nam và Hoa Kỳ trong 10 năm qua. Đến dự, có đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Theo đó, 1,5 tấn xoài đầu tiên được xuất khẩu này là của Hợp tác xã Xoài Cát Núm Trung Chánh và Hợp tác xã Xoài Quới An (huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) và được công ty TNHH TM DV xuất nhập khẩu Vina T&T (TP Hồ Chí Minh) thu mua, đóng gói. Giá mua của công ty cao hơn 15% so với thị trường.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long, hiện toàn tỉnh có 5.000 ha xoài. Thời gian qua, ngành hàng xoài cũng được xem là nhóm cây có lợi thế, tiềm năng cao trong đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh. Vì vậy, ngành nông nghiệp của tỉnh Vĩnh Long cũng đã quan tâm đầu tư hỗ trợ bằng nhiều chương trình dự án, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, bao trái, chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng, cấp mã vùng trồng. Đến nay, Vĩnh Long có hai vùng được cấp mã code, ba hợp tác xã được chứng nhận VietGAP và nhiều tổ hợp tác được tập huấn quy trình kỹ thuật sản xuất an toàn.

Trái xoài được xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ chứng tỏ trái cây của Việt Nam ngày càng khẳng định được vị thế trên thị trường thế giới nhờ chất lượng cao, giá cả cạnh tranh và sự tham gia của doanh nghiệp vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây là tin vui cho nhà vườn và người trồng xoài. Từ đó, nông dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm, thực hiện tốt hơn nữa việc bảo đảm chất lượng trái xoài cũng như các sản phẩm nông sản khác để đáp ứng yêu cầu của các nước nhập khẩu.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 20/4/2019:

Điện quang can thiệp tham gia điều trị nhiều bệnh lý phức tạp

Ngày 19-4, Hội nghị Điện quang can thiệp toàn quốc lần thứ bảy với chủ đề “Điện quang can thiệp Việt Nam trong kỷ nguyên giá trị”, đã chính thức diễn ra tại TP Hạ Long (Quảng Ninh),

Hội nghị có sự tham gia của gần 250 chuyên gia, giáo sư, bác sĩ trong cả nước và các giảng viên trong lĩnh vực Điện quang can thiệp thần kinh, ngoại biên, can thiệp các tạng có uy tín trên thế giới đến từ Pháp, Canada, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc)…

Phát biểu tại hội nghị, GS. TS Phạm Minh Thông, Chủ tịch Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam khẳng định: Đây là hội nghị được tổ chức thường niên với các chủ đề tập trung vào lĩnh vực can thiệp trong và ngoài mạch máu qua các phương tiện hình ảnh gồm: chụp mạch số hóa xóa nền, siêu âm, cắt lớp vi tính. Điện quang can thiệp góp phần tạo nên “giá trị” chuyên ngành trong chẩn đoán và điều trị bệnh. Sự phát triển đa phương thức điều trị, đa dạng các vật liệu can thiệp mạch đòi hỏi thầy thuốc phải lựa chọn hay kết hợp các phương thức, lựa chọn vật liệu đem lại hiệu quả cao nhất cho mỗi người bệnh, cùng sự kết hợp tối ưu các phương pháp trong chẩn đoán lựa chọn và điều trị.

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận tập trung vào cách phát hiện và điều trị các bệnh lý phình động mạch não phức tạp, can thiệp nút mạch trong bệnh lý dị dạng mạch tủy, mạch ngoại biên; các lĩnh vực mới điều trị đốt sóng cao tần những tổn thương tuyến giáp lành tính, điều trị nút mạch siêu chọn lọc điều trị ung thư gan với các vật liệu khác nhau, dị dạng mạch chi… đặc biệt, ứng dụng các phương pháp, kỹ thuật điều trị tiên tiến Điện quang can thiệp để cứu sống các bệnh nhân đột quỵ não.

Hội nghị cũng là dịp để các bác sĩ trong và ngoài chuyên ngành, các bệnh viện trong toàn quốc cập nhật kiến thức mới, chia sẻ kinh nghiệm, các khó khăn trong lĩnh vực Điện quang can thiệp để cùng nhau phát triển, đào tạo lĩnh vực Điện quang can thiệp cho các bệnh viện, sử dụng tối đa các phương tiện hiện có, giúp triển khai các kỹ thuật xâm lấn tối thiểu nhằm chẩn đoán, điều trị triệt để, tăng cường khả năng hồi phục và rút ngắn thời gian nằm viện từ đó tránh quá tải cho các bệnh viện.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 19/4/2019:

Đồng Tháp xuất khẩu tám tấn xoài đầu tiên sang Mỹ

Sáng 18-4, tại Đồng Tháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT), UBND tỉnh Đồng Tháp và Công ty TNHH XNK trái cây Khánh Thu phối hợp tổ chức Lễ công bố xuất khẩu lô xoài đầu tiên sang thị trường Mỹ.

Ông Hoàng Trung, Cục trưởng Bảo vệ thực vật, Bộ NN và PTNT cho biết, thông qua kế hoạch về xử lý bằng chiếu xạ được ký kết, trái xoài tươi của Việt Nam đã hoàn thành tất cả thủ tục để được phép xuất khẩu sang Mỹ. Việt Nam đã gửi hồ sơ xin mở cửa thị trường cho trái xoài vào năm 2009. Trong suốt 10 năm qua, cơ quan kiểm dịch thực vật của hai nước đã có nhiều cuộc trao đổi kỹ thuật để thống nhất biện pháp xử lý kiểm dịch thực vật.

Theo đó, các địa phương và doanh nghiệp cần đáp ứng một số yêu cầu chính: vườn trồng, cơ sở xử lý và đóng gói phải được Cục Bảo vệ thực vật và APHIS cấp mã số để quản lý và truy xuất nguồn gốc; được Cục Bảo vệ thực vật và APHIS kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật. Ngoài ra, các địa phương và doanh nghiệp cần đáp ứng một số yêu cầu khác đã được Cục Bảo vệ thực vật và APHIS thống nhất.

Ngay sau lễ công bố, lô xoài đầu tiên của Đồng Tháp cũng đã được đưa vào container lên đường xuất sang thị trường Mỹ. Đây là loại trái cây thứ sáu của Việt Nam được chính thức xuất khẩu vào thị trường Mỹ, sau trái thanh long, chôm chôm, nhãn, vải thiều và vú sữa.

Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực trồng xoài lớn nhất, chiếm 48% diện tích trồng xoài cả nước, với các giống trồng thương mại như: xoài cát hoà lộc, xoài cát chu, xoài keo, xoài hòn, xoài xiêm núm… Xoài đang được xuất khẩu 40 nước trên thế giới, nhưng thị trường xuất khẩu chính là Trung Quốc, các thị trường các nước phát triển: Châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng cho biết, diện tích trồng xoài của Đồng Tháp khoảng 9.650 ha, với sản lượng gần 127 nghìn tấn/năm, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Xoài là một trong năm ngành hàng chủ lực thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp với nhiều mô hình ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 18/4/2019:

TP Bà Rịa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định 420/QĐ-TTg công nhận thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, thành viên Ban Chỉ đạo T.Ư các chương trình mục tiêu quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 17/4/2019:

UNESCO thông qua hồ sơ kỷ niệm Ngày mất danh nhân Chu Văn An

Ngày 16-4, khóa họp Hội đồng Chấp hành Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 206 tại Pa-ri, Pháp đã thông qua danh sách các hồ sơ để đề nghị Đại hội đồng UNESCO ra Nghị quyết cùng kỷ niệm các sự kiện, nhân vật kiệt xuất do các quốc gia đề cử.

Tại khóa họp này, hồ sơ kỷ niệm 650 năm Ngày mất của danh nhân Chu Văn An cùng với 48 hồ sơ khác, được lựa chọn từ 71 hồ sơ do 41 quốc gia đề cử, đã được thông qua.

Các hồ sơ đề cử theo tiêu chí do tổ chức UNESCO đề ra, trong đó đáng chú ý là phải phù hợp với lý tưởng và sứ mệnh của tổ chức UNESCO trên các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, khoa học, thông tin truyền thông, góp phần thúc đẩy hòa bình, đối thoại văn hóa, hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc, đồng thời mỗi sự kiện, nhân vật đề cử phải có tầm ảnh hưởng rộng rãi, được biết đến cả ở bên ngoài quốc gia đề cử.

Chu Văn An (1292 – 1370) được coi là người thầy của mọi thời đại, nhà giáo lỗi lạc của Việt Nam, đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp dạy học, với triết lý giáo dục nhân văn, không phân biệt giàu nghèo, học đi đôi với thực hành, học suốt đời để biết, để làm việc và cống hiến cho xã hội. Tư tưởng đó của ông không những ảnh hưởng tới nhiều thế hệ người Việt Nam mà còn góp phần phát triển các giá trị nhân văn trong khu vực. Quan điểm giáo dục của ông có những giá trị tiến bộ vượt thời đại, gần gũi với mục đích giáo dục của thế giới hiện nay mà UNESCO đúc kết, đề xuất: học để biết, học để làm, học để chung sống và học để làm người.

UNESCO từng vinh danh các danh nhân kiệt xuất của Việt Nam trước đây nhân kỷ niệm 600 năm Ngày sinh Nguyễn Trãi (1980), 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1990), 250 năm Ngày sinh Nguyễn Du (2015). Việc UNESCO thông qua hồ sơ kỷ niệm 650 năm Ngày mất của Chu Văn An lần này khẳng định sự đánh giá cao của quốc tế đối với những giá trị về văn hóa, giáo dục của Việt Nam, đồng thời góp phần quảng bá cho các mục tiêu bình đẳng trong giáo dục cho tất cả mọi người và tinh thần học tập suốt đời mà UNESCO đang thúc đẩy.

Theo quy định của UNESCO, kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 40 diễn ra vào tháng 11 tới sẽ chính thức ra Nghị quyết cùng kỷ niệm các sự kiện, nhân vật kiệt xuất của thế giới.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 10/4/2019:

Khởi công Nhà máy điện gió Đông Hải 1

Ngày 15-4, tại khu vực ven biển xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải (Bạc Liêu), Công ty CP năng lượng Bắc Phương (Hà Nội) kết hợp UBND tỉnh Bạc Liêu chính thức tổ chức Lễ khởi công xây dựng Nhà máy điện gió Đông Hải 1- giai đoạn 1, với tổng mức đầu tư gần 125 tỷ đồng.

Tổng Giám đốc Công ty CP năng lượng Bắc Phương Mai Trọng Thịnh cho biết: Dự án nêu trên có tổng công suất 50 MW, được xây dựng trên diện tích đất rộng hơn 935 ha mặt nước và hơn 11 ha trên đất liền, tổng mức đầu tư 2.497 tỷ đồng.

Dự án gồm các hạng mục xây dựng: 12 tua-bin gió; trạm biến áp nâng áp 22/110 kV – 1×63 MVA; đường dây 110 kV đấu nối nhà máy với đường 110 kV Hòa Bình – Đông Hải; khu nhà quản lý vận hành, nhà ở cán bộ công nhân viên và các công trình phụ trợ.

Dự án Nhà máy điện gió Đông Hải 1 (giai đoạn 1), sau khi hoàn thành và đưa vào hoạt động sẽ cung cấp điện năng cho hệ thống điện quốc gia, với sản lượng bình quân hằng năm khoảng trên 161 triệu kWh.

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, đây là dự án góp phần phát triển nguồn năng lượng sạch, được tỉnh rất quan tâm, góp phần thúc đẩy kinh tế biển của địa phương phát triển theo tinh thần Nghị quyết của Trung ương Đảng và của Tỉnh ủy.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 30/4/2019:

Lễ tôn vinh nghề truyền thống

Trong khuôn khổ Festival Nghề truyền thống Huế 2019, tối 29/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP Huế, Thừa Thiên – Huế) diễn ra Lễ tế Tố bách nghệ và Lễ rước tôn vinh nghệ nhân, thợ thủ công và nghề thủ công truyền thống Việt Nam. Lễ tế Tổ bách nghệ là nghi thức ghi nhớ công ơn của các làng nghề truyền thống Việt Nam; đồng thời cầu mong cho sản xuất phát triển, bình an và may mắn. Tại lễ tế, các nghi thức truyền thống được thực hiện trong không khí trang trọng với sự tham gia của hàng trăm nghệ nhân của 62 làng nghề, cơ sở truyền thống tiêu biểu của cả nước.

Ngay sau nghi thức Lễ Tế tổ bách nghệ là Lễ rước tôn vinh nghệ nhân, làng nghề truyền thống với sự tham gia của hơn 350 nghệ nhân, các nghệ sĩ, diễn viên, người mẫu, học sinh, sinh viên trong trang phục truyền thống với đầy đủ kiệu tổ nghề, đội nhạc bát âm, chiêng trống, cờ lộng, lân rồng.

Khai mạc Lễ hội chợ tình Khâu Vai

Tối 29-4, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức khai mạc Lễ hội chợ tình Khâu Vai – 2019, tại địa điểm xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc.

Trong lễ khai mạc, tỉnh Hà Giang đã công bố quyết định của UNESCO về việc tái công nhận Cao nguyên đá Đồng Văn là thành viên của Công viên địa chất toàn cầu giai đoạn 2018 – 2022. Chợ tình Khâu Vai còn gọi là chợ tình Phong Lưu diễn ra một năm một lần (vào ngày 27-3 âm lịch). Theo tài liệu lịch sử, chợ hình thành từ năm 1919, đến nay đã tròn 100 năm tuổi.

Trong khuôn khổ chợ tình năm nay diễn ra nhiều hoạt động như: ra mắt làng văn hóa cộng đồng dân tộc Mông tại xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc; giải ma-ra-tông quốc tế “Chạy trên cung đường Hạnh Phúc” và nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc mang đậm truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Lễ hội sẽ diễn ra đến hết ngày 1-5.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 30/4/2019:

Hỗ trợ hành khách sinh con trên tàu thành công

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) cho biết, sáng sớm 29-4, tổ tàu SE4 xuất phát từ ga Sài Gòn đã hỗ trợ một hành khách sinh “mẹ tròn con vuông” ngay trên tàu.

Tàu SE4 xuất phát tại ga Sài Gòn tối 28-4, Trưởng tàu là anh Nguyễn Đình Tài. Khoảnhg 2 giờ 30 phút ngày 29-4, khi tàu chạy trong khu gian Cà Rôm – Ngã Ba, anh nhận được tin báo của tiếp viên toa 7A, hành khách giường 18 chuyển dạ, vỡ nước ối, có dấu hiệu sắp sinh.

Ngay khi nhận được tin báo, Trưởng tàu Nguyễn Đình Tài lập tức cùng vệ sinh viên trên tàu Nguyễn Việt Hùng đến ngay toa 7A để xem xét tình hình.

Đó là hành khách Đào Thị Thanh Hằng (trú tại xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi), đi cùng chồng từ Sài Gòn về quê Quảng Ngãi.

Thấy hành khách có dấu hiệu chuyển dạ, sắp sinh, trong khi tàu chưa đến được ga có điều kiện tốt về y tế, Trưởng tàu Nguyễn Đình Tài yêu cầu vệ sinh viên khẩn trương chuẩn bị nước nóng và các vật dụng, sẵn sàng hỗ trợ hành khách sinh con. Đồng thời, cho phát thanh trên tàu nhờ hành khách có chuyên môn y tế đến giúp chị Hằng.

May mắn, một hành khách toa số 6 biết tin đã đến cùng tổ tàu hỗ trợ chị Hằng sinh con. Lúc 3 giờ 15 phút, chị Hằng sinh hạ một bé gái “mẹ tròn con vuông” trong niềm vui sướng, hạnh phúc vỡ òa của vợ chồng chị và cả nhân viên tổ tàu.

Sau đó, Trưởng tàu Nguyễn Đình Tài đã điện báo cho ga Nha Trang, đề nghị đơn vị y tế đến ga để hỗ trợ chuyển hành khách đến bệnh viện chăm sóc, điều trị.

Khi tàu SE4 dừng tại ga Nha Trang lúc 3 giờ 37 phút, xe cấp cứu cùng các nhân viên y tế đã có mặt tại ga, đưa mẹ con chị Hằng đến bệnh viện an toàn. Tàu SE4 tiếp tục hành trình ra Hà Nội.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 29/4/2019:

Triển khai kỹ thuật xạ trị ung thư hiện đại

Sáng 28-4, trao đổi với phóng viên Nhân Dân điện tử, Bác sĩ CK II Hà Quốc Phòng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình thông tin cho biết: Sau hơn bảy năm chuẩn bị về nguồn tài chính và nhân lực, đơn vị đã đưa vào khai thác, sử dụng thành công trang, thiết bị hiện đại trong điều trị xạ trị ung thư. Với số vốn đầu tư khoảng 100 tỷ đồng, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình đã mua sắm hệ thống máy gia tốc tuyến tính của hãng Elekta (Thụy Điển) đa lá, đa mức năng lượng; hệ thống quản lý thông tin xạ trị MOSAIQ; hệ thống lập kế hoạch MONACO; hệ thống đo liều; hệ thống cố định bệnh nhân; hệ thống máy chụp CT mô phỏng tiên tiến nhất hiện nay.  Việc triển khai kỹ thuật xạ trị ung thư tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình là nỗ lực rất lớn của Ban lãnh đạo Bệnh viện nhằm giảm thiểu hiện tượng vượt tuyến điều trị, tránh áp lực cho cơ sở y tế tuyến trên, giảm chi phí khám, chữa bệnh cho bệnh nhân, đồng thời khẳng định trình độ chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện trong việc nâng cao tay nghề chăm sóc sức khỏe nhân dân.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 28/4/2019:

Việt Nam đón hơn 5,96 triệu lượt khách quốc tế

Theo Tổng cục Thống kê, bốn tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt hơn 5,96 triệu lượt, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2018. Phần lớn các thị trường khách đều tăng như: Thái-lan (tăng 46,5%), In-đô-nê-xi-a (tăng 29,1%), Phi-li-pin (tăng 24,4%), Hàn Quốc (tăng 23,2%), Ma-lai-xi-a (tăng 15,7%)… Tuy nhiên, có một số thị trường giảm như: Cam-pu-chia (giảm 45,4%), Lào (giảm 18,9%), Phần Lan (giảm 10,5%), Trung Quốc (giảm 3,8%), Ô-xtrây-li-a (giảm 0,3%). Khách du lịch nội địa bốn tháng đầu năm ước đạt 31,5 triệu lượt, trong đó có 15,9 triệu lượt khách lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch đạt 227.790 tỷ đồng, tăng 8,91% so với cùng kỳ năm 2018.

Chiếu phim kỷ niệm các ngày lễ lớn

Bộ VHTTDL, ngày 27-3, đã quyết định tổ chức Đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn 30-4, 1-5, 19-5 và kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 – 7-5-2014), từ ngày 25-4 đến ngày 20-5, trên phạm vi cả nước. Các phim được chọn chiếu trong Đợt phim gồm:

Phim truyện nhựa mới sản xuất “Sống cùng lịch sử”, phim truyện “Ngã ba Đồng Lộc”, do công ty TNHH Một thành viên Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất.

Phim truyện “Vào Nam ra Bắc”, do Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất.

Phim tài liệu mới sản xuất “Điện Biên quê tôi”, phim tài liệu “Địa chấn ở Điện Biên Phủ”, “Hồi ức Điện Biên”, do công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất.

Đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn này, Bộ VHTTDL giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim truyện Việt Nam, Công ty Cổ phần Phim truyện I, Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Công ty Cổ phần FAFIM Việt Nam tổ chức.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 25/4/2019:

Mỗi năm có thêm khoảng 8.000 trẻ bị bệnh tan máu bẩm sinh

Chiều 24-4, tại Hà Nội, Viện Huyết học – Truyền máu T.Ư (Bộ Y tế) phối hợp Hội Tan máu bẩm sinh (TMBS) khai mạc hội nghị khoa học về Thalassemia (bệnh TMBS) lần thứ ba. 13 báo cáo khoa học được trình bày tại hội nghị về công tác nghiên cứu, điều trị bệnh TMBS. Nội dung của các báo cáo chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như: Thực trạng tình hình mang gien bệnh TMBS và bệnh huyết sắc tố tại Việt Nam; đặc điểm một số chỉ số huyết học ở người mang gien bệnh TMBS; biến chứng đột quỵ ở người bệnh TMBS không phụ thuộc truyền máu…

Theo số liệu khảo sát tình trạng mang gien bệnh TMBS trên toàn quốc (năm 2017) cho thấy: Việt Nam có khoảng 12 triệu người mang gien bệnh TMBS. Đáng chú ý, cả nước hiện có khoảng 20 nghìn người bị bệnh cần phải điều trị; mỗi năm có thêm khoảng 8.000 trẻ em bị bệnh TMBS, trong đó có khoảng 2.000 trẻ bị bệnh nặng…

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 24/4/2019:

Gần 4.000 bác sĩ được nâng cao trình độ điều trị bệnh đái tháo đường

Chiều 23- 4, tại Hà Nội, Hội Nội tiết và Đái tháo đường (ĐTĐ) Việt Nam và công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ Chương trình hợp tác đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn điều trị bệnh ĐTĐ (iSTEP-D PLUS) và Chương trình giáo dục bệnh nhân ĐTĐ (iCARE).

Theo đó, trong hai năm 2019-2020, iSTEP-D Plus sẽ được thực hiện theo ba giai đoạn. Trong giai đoạn 1,10 chuyên gia Nội tiết từ Hội Nội tiết ĐTĐ Việt Nam và các bệnh viện lớn tại Việt Nam sẽ sang tập huấn tại Trung tâm ĐTĐ hàng đầu thế giới (Bệnh viện Park Nicollet, Hoa Kỳ). Sau đó, các khóa tập huấn nâng cao về tối ưu hóa kiểm soát bệnh ĐTĐ và điều trị bằng insulin sẽ được triển khai tại năm trung tâm đào tạo cho 200 bác sĩ nội tiết từ các bệnh viện ở giai đoạn 2.

Trong giai đoạn 3, chương trình đào tạo trực tuyến về quản lý và điều trị ĐTĐ dành cho hơn 2.000 bác sĩđa khoa toàn quốc có nhu cầu nâng cao kiến thức tổng quát về điều trị ĐTĐ sẽ được triển khai. Cùng với đó là tổ chức các khóa huấn luyện thực tế tại các bệnh viện tỉnh để đào tạo cho 1.000 bác sĩ đa khoa.

Với chương trình iCARE, hàng nghìn bệnh nhân ĐTĐ sẽ được hướng dẫn quản lý bệnh tại nhà, đảm bảo tuân thủ thuốc trong quá trình điều trị và nâng cao hiệu quả kiểm soát đường huyết. Ngoài ra, phần mền quản lý người bệnh ĐTĐ cũng được xây dựng để sớm triển khai.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Việt Nam nằm trong khu vực “điểm nóng” ĐTĐ của Tây Thái Bình Dương, đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch thế kỷ này. Mục tiêu đẩy lùi căn bệnh ĐTĐ, giảm tác động lên đời sống bệnh nhân đang trở thành nhiệm vụ cấp bách của toàn ngành y tế. Việc triển khai iSTEP-D Plus và iCARE sẽ góp phần thực hiện các giải pháp để đạt mục tiêu đó.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị các đơn vị liên quan triển khai đào tạo theo nhóm làm việc đa chuyên khoa, vì người bệnh ĐTĐ thường có những biến chứng mạch máu, mắt, thận… Đặc biệt theo chương trình Sức khỏe Việt Nam thì trong thời gian tới ngành y tế sẽ đẩy mạng các giải pháp để y tế cơ sở hoạt động theo nguyên lý y học gia đình, cho nên cần tăng cường đào tạo cho cán bộ y tế đang làm việc tại cơ sở đểcó thể phát hiện sớm, quản lý, điều trị người bệnh ngay tại cơ sở.

GS, TS Thái Hồng Quang, Chủ tịch Hội Nội tiết và ĐTĐ Việt Nam cho biết cả nước hiện có khoảng 3,53 triệu người đang chung sống với bệnh ĐTĐ, tương đương với 6% tổng dân số. ĐTĐ là căn bệnh gây tửvong đứng thứ ba trong số các bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam, với khoảng 29.000 ca tử vong hằng năm do các biến chứng liên quan.

Đáng lo ngại, có tới 63% số người mắc bệnh chưa được chẩn đoán và 70% số bệnh nhân đã được chẩn đoán mắc bệnh ĐTĐ típ 2 chưa đạt mục tiêu điều trị.

Nguyên nhân chủ yếu của sự bùng nổ bệnh ĐTĐ tại Việt Nam là do chế độ ăn uống, vận động không hợp lý của lối sống xã hội hiện đại bên cạnh các yếu tố về di truyền. Căn bệnh mãn tính này đang tạo ra gánh nặng lớn đè lên vai người bệnh và xã hội cũng như tạo ra áp lực ngày càng tăng lên hệ thống y tế. Năm 2017, nước ta đã tiêu tốn khoảng 765,6 triệu Đô la Mỹ cho việc điều trị bệnh ĐTĐ trên toàn quốc. Ngoài ra, người bệnh mất khả năng lao động, tàn tật, nghỉ hưu trước tuổi và những chi phí về phương tiện đi lại, điều kiện sinh hoạt…

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 22/4/2019:

Khám sàng lọc miễn phí bệnh tim bẩm sinh cho hơn 1.500 trẻ

Từ ngày 19 đến 21-4, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đác Lắc phối hợp với Bệnh viện nhi Đức Tâm, TP Buôn Ma Thuột và Bệnh viện đa khoa huyện Ea H’Leo, Bệnh viện đa khoa huyện Krông Bông, tỉnh Đác Lắc tổ chức khám sàng lọc và tầm soát, tư vấn bệnh tim miễn phí cho hơn 1.500 trẻ em là con em đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

Chương trình khám sàng lọc và tầm soát, tư vấn bệnh tim miễn phí cho trẻ em nhằm góp phần giảm bớt khó khăn cho các gia đình nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua việc khám sàng lọc và tầm soát bệnh tim, những em bị bệnh tim bẩm sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo được chỉ định phẫu thuật sẽ được hỗ trợ phẫu thuật miễn phí 100%. Năm 2018, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đác Lắc cùng các nhà hảo tâm đã hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho 58 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh với tổng kinh phí gần ba tỷ đồng

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 21/4/2019:

Ra mắt nhiều chương trình xiếc đặc sắc

Ngày 20-4, tại Hà Nội, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức giới thiệu những hoạt động nghệ thuật đặc sắc năm 2019.

Từ nay đến cuối năm, Liên đoàn ra mắt nhiều chương trình như: diễu hành, hoạt náo xiếc chào mừng Ngày Xiếc thế giới (20-4); “Sống mãi với Ðiện Biên” (5-5); “Cuộc phiêu lưu của chú Tễu” chào mừng Tết thiếu nhi (25-5 đến 3-6); “Ði cùng năm tháng” kỷ niệm Ngày thương binh liệt sĩ (27-7); Ga-la nghệ thuật đường phố lần thứ nhất (20-8); vui Tết Trung thu “Phù thủy đại chiến” (8 đến 15-9); “Hà Nội và những giấc mơ” kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (28 đến 29-9); ba buổi Ga-la xiếc quốc tế (tháng 11,12); Vui Nô-en chào năm mới (22-12-2019 đến 1-1-2020)…

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 17/4/2019:

Trao Giải Âm nhạc cống hiến  lần thứ 14

Tối 16/4, Lễ công bố và trao Giải Âm nhạc Cống hiến lần thứ 14 năm 2019 do báo Thể Thao và Văn hóa tổ chức đã diễn ra tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh.

Các giải thưởng là kết quả từ đề cử và bầu chọn của gần 100 nhà báo, phóng viên chuyên trách văn hóa – văn nghệ trên  cả nước. Chung cuộc, Giải Bài hát của năm được trao cho ca khúc Có ai thương em như anh (tác giả Bùi Công Nam, ca sĩ Tóc Tiên). Giải Nghệ sĩ mới của năm thuộc về ca sĩ,  nhạc sĩ Bùi Lan Hương. MV Bùa yêu (đạo diễn TanDs Le; tác giả Tien Cookie, Phạm Thanh Hà, Dương K; ca sĩ Bích Phương) được vinh danh ở hạng mục Giải Vi-đe-ô âm nhạc của năm. Giải Nhà sản xuất của năm thuộc về nhạc sĩ Tiên Cookie. Giản An-bum của năm gọi tên an-bum Chát với Mô-da II (ca sĩ Mỹ Linh). Chuỗi chương trình của năm vinh danh chương trình See Sing Share (ca sĩ Hà Anh Tuấn). Và Giải Chương trình của năm cũng được trao cho ca sĩ Hà Anh Tuấn với chương trình Romance – Người đàn ông và bông hoa trên ngực trái. Giải Nhạc sĩ của năm thuộc về nhạc sĩ, ca sĩ Vũ Cát Tường Giải Ca sĩ của năm vinh danh ca sĩ Đông Nha.

Mang chủ đề “Hạt nhân cảm xúc”, lễ trao giải năm nay mang đến một bữa tiệc âm nhạc giàu xúc cảm với nhiều tiết mục dàn dựng công phu được thể hiện bởi ca sĩ có mặt trong các hạng mục đề cửa như: Đông Nhi, Phan Mạnh Quỳnh, Phùng Khánh Linh, Thái Vũ, Đức tuấn, Hồ Trung Dũng.

Triển khai thành công nút mạch cầm máu sau sinh

Ngày 16-4, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh viện đã triển khai thành công phương pháp nút mạch điều trị bảo tồn chảy máu sau sinh đầu tiên tại Việt Nam. Thành công này mang lại nhiều hy vọng cho những trường hợp sản phụ gặp biến chứng mổ sau khi sinh. Chảy máu sau sinh là tai biến sản khoa thường gặp nhất, là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho các bà mẹ.

Điều trị bảo tồn bằng nút mạch là phương pháp xâm lấn tối thiểu, nhanh, chính xác để cứu sống sản phụ và bảo đảm chất lượng cuộc sống sau điều trị. Thực hiện kỹ thuật này, các bác sĩ sẽ chọc vào động mạch đùi để tìm ra điểm chảy máu bằng thiết bị chuyên dụng, bơm chất gây tắc mạch… thay vì phải mổ để thắt mạch từ ngoài vào. Từ năm 2018 đến nay, Bệnh viện Bạch Mai đã cứu sống được năm sản phụ bằng kỹ thuật này.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 16/4/2019:

Việt Nam đoạt ba Huy chương vàng thể dục a-e-rô-bích thế giới

Tại Giải Cúp thể dục a-e-rô-bích thế giới năm 2019 vừa kết thúc tại Nhật Bản, đoàn vận động viên (VÐV) Việt Nam đã xuất sắc giành ba Huy chương vàng (HCV), ba Huy chương bạc (HCB), ba Huy chương đồng (HCÐ). Ở nội dung thi đấu nhóm năm người, các VÐV: Trần Ngọc Thúy Vi, Lê Hoàng Phong, Vương Hoài Ân, Nguyễn Chế Thanh, Nguyễn Việt Anh đã giành HCV dành cho các VÐV hơn 18 tuổi. Hai HCV tiếp theo thuộc về cặp VÐV Thái Trịnh Hồng Phú – Huỳnh Tiến Phước (đôi nam nữ dưới 17 tuổi) và nhóm VÐV Thái Trịnh Hồng Phú – Nguyễn Quỳnh Như – Hoàng Gia Bảo (nhóm ba người dưới 17 tuổi). Cúp thể dục a-e-rô-bích thế giới năm 2019 thu hút nhiều VÐV mạnh đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Tây Ban Nha…

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 30/4/2019:

Khởi tố lái xe gây tai nạn khiến nữ công nhân môi trường chết

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Xuân Tuyên, người gây ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến nữ công nhân Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội tử vong.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến nữ công nhân Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội tử vong trên đường Láng (Hà Nội) xảy ra tối 22-4, ngày 29-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Xuân Tuyên (sinh năm 1970, trú tại phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự lái xe Đỗ Xuân Tuyên.

Lái xe Đỗ Xuân Tuyên được xác định là người điều khiển xe ô-tô biển kiểm soát 29A-784.09 gây tai nạn liên hoàn trên đường Láng khiến chị L.T.T.H (sinh năm 1977, trú tại phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội), nữ công nhân Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội tử vong và nhiều người bị thương.

Như tin đã đưa tin, khoảng 23 giờ ngày 22-4, Đỗ Xuân Tuyên lái xe Hyundai Veracruz biển kiểm soát 29A-784.09 va chạm với năm xe máy, một xe đạp điện trên phố Vĩnh Hồ. Sau đó, Đỗ Xuân Tuyên tiếp tục lái xe bỏ chạy ra đường Tây Sơn, rẽ vào đường Láng rồi đâm vào chị L.T.T.H khi chị đang đẩy xe rác, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Không dừng lại, xe ô-tô tiếp tục đâm vào hai xe máy di chuyển cùng chiều, húc vào sau xe ô-tô Mercedes rồi tăng ga bỏ chạy ra phố Láng Hạ. Nhiều người dân chứng kiến đã đuổi theo, đến khu vực cách hiện trường khoảng 2 km thì giữ được tài xế và bàn giao cho lực lượng chức năng.

Kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của lái xe Đỗ Xuân Tuyên, cơ quan chức năng xác định, lái xe vi phạm nồng độ cồn ở mức 1,041 mg/lít khí thở, cao gấp gần 3 lần mức cao nhất bị xử phạt.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 26/4/2019:

Công bố kết quả rà soát kết luận thanh tra toàn diện về đất đai ở xã Đồng Tâm

Chiều 25-4, tại trụ sở UBND TP Hà Nội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đã chủ trì hội nghị thông báo kết quả thực hiện rà soát, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của Kết luận thanh tra số 2346/KL-TTTP-P5 ngày 19-7-2017 của Thanh tra TP Hà Nội về thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội.

Dự hội nghị, có Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Thay mặt Thanh tra Chính phủ, ông Nguyễn Mạnh Hà, Tổ trưởng rà soát của Thanh tra Chính phủ nêu rõ: Việc tiến hành thanh tra của Thanh tra TP Hà Nội là đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về thanh tra, các nội dung của Kết luận thanh tra phù hợp với quy định pháp luật, bảo đảm tính chính xác. Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP Hà Nội thực hiện Kết luận thanh tra số 2346/KL-TTTP-P5 ngày 19/7/2017 của Thanh tra TP Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, thành phố tiếp thu toàn bộ nội dung, ý kiến kết luận của Thanh tra Chính phủ. Trong thời gian tới, UBND TP Hà Nội sẽ chỉ đạo các sở, ngành, UBND huyện Mỹ Đức và xã Đồng Tâm tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân hiểu rõ hơn về nguồn gốc, xuất xứ, quá trình sử dụng, quản lý đất đai tại sân bay Miếu Môn. Sớm hoàn thiện 14 phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân đang tạm ở trong khu vực này và công khai, công bố phương án bồi thường để người dân nắm rõ. UBND TP Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, tiến hành xây hàng rào bảo vệ sân bay Miếu Môn theo đúng mốc giới, cột mốc vẫn còn nguyên vẹn từ năm 1980 đến nay.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 26/4/2019:

Bắt tạm giam Chánh Thanh tra Bộ thông tin và Truyền thông

Chiều 25-4, Viện trưởng KSND tỉnh Phú Thọ Đỗ Đình Chữ xác nhận đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Đặng Anh Tuấn, Chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông liên quan đến giai đoạn hai vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng internet.

Ông Đặng Anh Tuấn bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 – Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cơ quan điều tra, tháng 10-2016, Bộ trưởng Thông tin và truyền thông ký Quyết định số 1718/QĐ-BTTTT “Thành lập đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra, xác minh việc chấp hành quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên internet” tại một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet.

Quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện thông tin Công ty TNHH đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao do Nguyễn Văn Dương điều hành, đang hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài Tip.Club. Đoàn kiểm tra đã đề xuất biện pháp xử lý.

Tuy nhiên, ông Đặng Anh Tuấn đã lợi dụng chức vụ là Chánh thanh tra – Bộ Thông tin và Truyền thông không tham mưu để Bộ trưởng chỉ đạo xử lý theo đề xuất của Đoàn kiểm tra.

Mặc dù không phải là thành viên Đoàn kiểm tra, nhưng vì ý thức chủ quan của cá nhân, ông Đặng Anh Tuấn đã ký phiếu trình số 63/Ptr-Ttra, ngày 8-6-2017 đề xuất Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông cho dừng hoạt động của Đoàn kiểm tra mà không có kết luận xử lý, dẫn đến hoạt động của game bài Tip.Club không được ngăn chặn xử lý kịp thời, để các đối tượng tiếp tục phạm tội trong thời gian dài, thu lời bất chính đặc biệt lớn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, lợi ích vật chất của Nhà nước và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến TTXH, gây dư luận xấu trong Nhân dân.

Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiến hành các biện pháp điều tra mở rộng vụ án, thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ, sớm đưa các đối tượng ra truy tố trước pháp luật.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã thi hành lệnh khám xét đối với chỗ ở và nơi làm việc của ông Đặng Anh Tuấn.

Ông Đặng Anh Tuấn, SN 1970, trú tại Phòng 1405, nhà 34T, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 – Bộ luật Hình sự năm 2015.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 24/4/2019:

Xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 114 tỷ đồng tại Agribank chi nhánh huyện Krông Bông

Sáng 23-4, TAND tỉnh Đác Lắc đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tham ô tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh huyện Krông Bông, tỉnh Đác Lắc (Agribank chi nhánh huyện Krông Bông).

Trong đó, bị cáo Chu Ngọc Hải (SN 1984), trú tại phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đác Lắc, nguyên là cán bộ tín dụng tại Agribank chi nhánh huyện Krông Bông về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tham ô tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 139, khoản 3 Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999 và khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cùng đưa ra xét xử với Hải còn có 19 bị cáo từng làm lãnh đạo, cán bộ của Agribank chi nhánh huyện Krông Bông gồm: Ngô Quốc Vinh nguyên Giám đốc, Trần Thị Bích Hồng nguyên Phó Giám đốc và Tô Đắc Hải, nguyên Phó Giám đốc Agribank chi nhánh huyện Krông Bông. Các cán bộ, nhân viên tại Agribank chi nhánh huyện Krông Bông gồm: Lê Thị Hồng Loan, Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Hoàng Nguyên, H’Dim Êban, Lê Thị Lâm, Lưu Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Sỹ Hiếu, Tăng Thị Mai Hương, Nguyễn Đức Quang, Vũ Ngọc Hưng, Trần Lê Diễm Hồng, Đoàn Ngọc Ban, Phạm Nguyễn Hồng Trung, Lê Văn Vinh và Lưu Quốc Hậu cùng về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Theo nội dung cáo trạng, từ ngày 6-4-2015 đến 20-2-2017, là cán bộ tín dụng tại Agribank chi nhánh huyện Krông Bông, Chu Ngọc Hải đã lập khống tổng cộng 562 bộ hồ sơ khách hàng vay vốn, rút chiếm đoạt số tiền hơn 114 tỷ đồng tại Agribank chi nhánh huyện Krông Bông để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cụ thể, Hải lợi dụng việc Agribank chi nhánh huyện Krông Bông cho cán bộ tín dụng được tiếp quỹ để giải ngân vốn vay đối với khách hàng lập khống hồ sơ, chiếm đoạt số tiền tiếp quỹ mà mình đang quản lý.

Ngoài ra, lợi dụng việc Agribank chi nhánh huyện Krông Bông cho phép cán bộ tín dụng được thu nợ từ các hộ dân vay vốn tại địa bàn do mình quản lý, Hải đã thu tiền nợ gốc và lãi của khách hàng vay vốn thật. Tuy nhiên, Hải không nộp vào ngân hàng để tất toán khoản vay cho họ mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân và để nộp tất toán cho các bộ hồ sơ khác do Hải lập khống trước đó.

Khi làm việc với công an, Hải khai đã dùng hơn 69 tỷ đồng để chuyển khoản cho 86 người, trả tiền cá độ bóng đá và mua vật phẩm chơi game. Ngoài ra, Hải còn sử dụng hơn bốn tỷ đồng để phục vụ cho việc tiêu xài cá nhân; chi khoảng hơn 41 tỷ đồng tiền mặt để trả tiền cá độ bóng đá.

Tuy nhiên, quá trình điều tra, cơ quan công an chưa xác định được việc Chu Ngọc Hải cá độ bóng đá với đối tượng nào. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đác Lắc đã tách hành vi có dấu hiệu đánh bạc nêu trên để tiếp tục điều tra, xử lý.

Cũng theo cáo trạng, ông Ngô Quốc Vinh là Giám đốc Agribank chi nhánh huyện Krông Bông từ tháng 8-2008 đến tháng 5-2017, đã có hành vi cố ý đưa ra chủ trương trái với quy định của Agribank Việt Nam.

Theo đó, ông Vinh biết chủ trương cho phép cán bộ tín dụng được thực hiện giải ngân, thu nợ của khách hàng và quản lý hồ sơ vay vốn là sai quy trình theo quy định của Agribank Việt Nam, nhưng vẫn chỉ đạo cho nhân viên thực hiện.

Ngoài ra, ngày 24-2-2017 Ngô Quốc Vinh phát hiện Chu Ngọc Hải lập khống hồ sơ chiếm đoạt tiền của ngân hàng, tuy nhiên, ông Vinh không báo cáo sự việc với cấp có thẩm quyền để đình chỉ công tác của Hải. Khi Hải được tiếp tục công tác, đã tiếp tục tìm kẽ hở của ngân hàng để chiếm đoạt tiền của khách hàng vay vốn.

Những cán bộ khác như Trần Thị Bích Hồng là Phó Giám đốc Agribank chi nhánh huyện Krông Bông, từ tháng 9-2001 đến hết tháng 7-2015 đã có những sai phạm trong công tác, để Hải lợi dụng, chiếm đoạt số tiền hơn 4,7 tỷ đồng.

Ông Tô Đắc Hải là Phó Giám đốc Agribank chi nhánh huyện Krông Bông từ tháng 9-2015 đến tháng 5-2017, có những sai phạm trong công tác để Chu Ngọc Hải lợi dụng, chiếm đoạt số tiền hơn bốn tỷ đồng.

Bà Lê Thị Hồng Loan là Kiểm soát viên-Trưởng phòng Kế toán-Tài chính Agriabank chi nhánh huyện Krông Bông từ tháng 10-2013 đến tháng 5-2017, thành viên ban quản lý kho quỹ nhưng không kiểm soát hoạt động thu chi tiền mặt, thế chấp tài sản bảo đảm trên hệ thống IPCAS và thực tế tại bộ phận kế toán theo đúng quy định của Agribank Việt Nam… Sai phạm của bà Loan đã bị Hải lợi dụng để chiếm đoạt số tiền hơn 100 tỷ đồng…

Theo dự kiến, phiên tòa xét xử Chu Ngọc Hải cùng 19 bị cáo khác từng công tác tại Agribank chi nhánh huyện Krông Bông sẽ diễn ra trong thời gian bốn ngày.

* Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Agribank đã thành lập đoàn công tác kiểm tra toàn bộ hoạt động kinh doanh tại Agribank chi nhánh Krông Bông; xử lý nghiêm các cán bộ liên quan theo quy định của luật lao động, thực hiện tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, sa thải, điều chuyển công tác đối với các cán bộ liên quan…, đồng thời bố trí nhân sự thay thế, bảo đảm hoạt động của chi nhánh diễn ra bình thường, quyền lợi của khách hàng không bị ảnh hưởng.

Agribank tích cực phối hợp cơ quan điều tra để đưa vụ án ra xét xử một cách sớm nhất, bảo đảm tính răn đe, nghiêm minh của pháp luật. Để hạn chế tối đa các hành vi lợi dụng, gian lận, Agribank đã quán triệt đến toàn hệ thống việc tuân thủ nghiêm các quy định, quy trình nghiệp vụ, đồng thời thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, kiểm soát trên toàn hệ thống.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 22/4/2019:

Lại có một cháu bé bị chó nhà nuôi cắn chết

Bệnh viện T.Ư Thái Nguyên cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận cấp cứu cho cháu Nguyễn Đông Giáp, bảy tuổi ở xóm Gò Vai, xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) trong tình trạng đa chấn thương, hôn mê, mất máu nhiều, vết thương sâu do chó cắn. Sau khi được cấp cứu, do tình trạng quá nặng nên cháu bé được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt – Đức (Hà Nội) để tiếp tục cấp cứu, nhưng cháu bé đã không qua khỏi. Đại diện chính quyền, cơ quan chức năng, nhà trường thăm hỏi, động viên người thân và cùng với gia đình giải quyết hậu quả vụ việc thương tâm này. Trước đó, cháu Giáp đi học về đến nhà thì bị con chó của gia đình nuôi xông ra cắn vào cổ, ngực, cánh tay gây đa chấn thương.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 22/4/2019:

Khởi tố ông Nguyễn Hữu Linh tội dâm ô với người dưới 16 tuổi

Chiều 21-4, Công an quận 4, TP Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan này đã hoàn tất các thủ tục hồ sơ chuyển Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh, cựu viện phó VKSND TP Đà Nẵng, về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, theo Điều 146 BLHS 2015 trong sự việc ông Linh bị tố sàm sỡ một bé gái 7 tuổi trong tháng máy tại chung cư Galaxy quận 4, TP Hồ Chí Minh đầu tháng 4 vừa qua.

Theo đó, qua quá trình điều tra, căn cứ kết luận giám định và hồ sơ, xét thấy hành động ôm hôn bé gái của đối tượng trong thang máy đủ kết luận tội dâm ô với người dưới 16 tuổi theo Điều 146 Bộ Luật Hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Hiện Viện Kiểm sát nhân dân quận 4 đã tiếp nhận hồ sơ và đang trong quá trình nghiên cứu phê chuẩn.

Sau khi dư luận lên án, phẫn nộ, VKSND Tối cao cũng đã có chỉ đạo VKSND TP Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp hiệu quả để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cháu bé. VKSND Tối cao cũng đề nghị các cơ quan chức năng cần khẩn trương tiến hành xác minh, phối hợp chặt chẽ, xử lý nghiêm minh.

Trước đó, chiều 2-4, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi xâm hại tình dục một bé gái khoảng 7 tuổi trong thang máy của chung cư Galaxy 9 (đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, TP Hồ Chí Minh).

Qua xác minh, người đàn ông sau đó được xác định là ông Nguyễn Hữu Linh (ngụ quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Sau sự việc, Công an quận 4 sau đó đã mời ông Linh làm việc và lấy lời khai nhiều người liên quan. Sau 20 ngày, Cơ quan điều tra đã đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hữu Linh.

Theo Thượng tá Phạm Xuân Thao, Phó trưởng Công an quận 4, TP Hồ Chí Minh cho biết: Trong suốt quá trình điều tra, củng cố hồ sơ, Công an quận 4 tiếp tục điều tra, thu thập thêm các chứng cứ và giữ quan điểm các chứng cứ được cũng cố cấu thành tội phạm thì sẽ xử lý nghiêm, chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với đối tượng vi phạm.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 22/4/2019:

Khởi tố các đối tượng vận chuyển hơn 1,1 tấn ma túy

Ngày 21-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với các đối tượng nằm trong đường dây tàng trữ, vận chuyển hơn 1,1 tấn ma túy được các lực lượng chức năng triệt phá ngày 12-4 vừa qua.

Theo đó, các đối tượng mang quốc tịch Đài Loan – Trung Quốc là Yeh Ching Wei (SN 1986), Chiang Wei Chih (SN 1988) và Bùi Nguyễn Huy Vũ (SN 1981, ngụ tại số 36/29 Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh).

Như Nhân Dân điện tử đã đưa tin, vào khoảng 11 giờ 45 ngày 12-4, tại ngã ba Huỳnh Mẫn Đạt – Võ Văn Kiệt (quận 5), Tổ tuần tra thuộc Đội Cảnh sát Giao thông (Công an quận 5) phát hiện xe ô tô và hai xe tải đỗ sai quy định. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện có nhiều thùng loa có giấu bên trong 10 gói ni-lông màu xanh. Qua kiểm định, các túi trà đều chứa tinh thể ma túy ở thể rắn. Tổng khối lượng là 606,02 kg loại Methamphetamine. Mở rộng điều tra, công an bắt thêm đối tượng Vũ và thu thêm nhiều ma túy. Tổng lượng ma túy thu giữ được của cả đường dây là 1.110,26 loại Methamphetamine.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 21/4/2019:

Bắt tạm giam các bị can liên quan Dự án mở rộng sản xuất ở Công ty Gang thép Thái Nguyên

Ngày 18-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với năm đối tượng liên quan Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 – Công ty Gang thép Thái Nguyên (Công ty TISCO), trong đó có nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị và nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang khẩn trương tiến hành điều tra xác minh bốn vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 – Công ty Gang thép Thái Nguyên (Công ty TISCO).

Căn cứ tài liệu điều tra xác minh thu thập được, ngày 18-4-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 – Công ty TISCO.

Đồng thời ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét người, nơi ở, nơi làm việc đối với năm đối tượng, bao gồm: Mai Văn Tinh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 224 Bộ luật Hình sự năm 2015; Đậu Văn Hùng, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 224 Bộ luật Hình sự năm 2015; Trần Trọng Mừng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TISCO về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 224 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015; Trần Văn Khâm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty TISCO về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 224 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015; Ngô Sỹ Hán, nguyên Phó Tổng Giám đốc, Trưởng ban Quản lý Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 – Công ty TISCO về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 224 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngày 19-4, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với các bị can. Quá trình khám xét đã tiến hành thu giữ một số hồ sơ tài liệu quan trọng có liên quan đến vụ án.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án và xác minh thu hồi tài sản bị thiệt hại.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 20/4/2019:

Phá đường dây đánh bạc qua mạng in-tơ-nét do người nước ngoài tổ chức, điều hành

Ngày 18-4, qua công tác nghiệp vụ, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp Cục Đối ngoại (Bộ Công an) và Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện, bắt giữ ba đối tượng người Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam tổ chức, điều hành đường dây đánh bạc qua mạng in-tơ-nét.

Ba đối tượng bị phát hiện, bắt giữ gồm: Kim Joo Hyeon, SN 1973, trú tại một căn hộ thuộc chung cư tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh; An Kwang Ho, SN 1978 và Kim Hong Min, SN 1995, cùng trú tại phường 2, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Các đối tượng nêu trên núp dưới vỏ bọc nhập cảnh vào Việt Nam đi du lịch nhưng thực chất là để tổ chức đánh bạc cho các công dân Hàn Quốc. Các đối tượng này thuê server, đăng ký tên miền của nước ngoài, sau đó mua phương tiện, thuê nhà ở tại Việt Nam để tổ chức thiết lập, quản trị website cho công dân Hàn Quốc đánh bạc, cá cược thể thao trên mạng in-tơ-nét.

Qua điều tra, từ tháng 11-2018 đến nay, với hàng nghìn tài khoản đã tham gia, số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc vào khoảng 8,6 tỷ Won (tương đương 170 tỷ đồng), hành vi của nhóm đối tượng này vi phạm nghiêm trọng pháp luật về cá cược, xúc tiến thể thao của Hàn Quốc; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn trên không gian mạng tại Việt Nam. Qua công tác khám xét, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 20 điện thoại di động, 9 thẻ ngân hàng, 37 máy tính để bàn, hai máy tính xách tay, một Modem in-tơ-nét, bảy thiết bị nhận mã OTP, nhiều thiết bị điện tử và tài liệu liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc. Đây là ổ nhóm người nước ngoài thứ tư bị Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hiện, triệt phá thành công tại TP Vũng Tàu.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 19/4/2019:

Lĩnh 39 năm tù vì “sản xuất thuốc chữa ưng thư từ than tre”

Sau một ngày xét xử sơ thẩm vụ án “sản xuất thuốc chữa ung thư từ bột than tre”, chiều 18-4, TAND thành phố Hải Phòng tuyên phạt Nguyễn Xuân Thu, Tổng giám đốc Công ty TNHH Vinaca 22 năm tù giam; Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Hồng An Phong 17 năm tù giam về hành vi sản xuất sản phẩm hàng giả và sản xuất hàng giả là thực phẩm, vi phạm quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, từ năm 2012, Thu cùng Tuấn bàn bạc, thống nhất với nhau về việc thành lập Công ty TNHH Hồng An Phong và đến năm 2017 tiếp tục thành lập Công ty TNHH Vinaca để cùng sản xuất các sản phẩm Vinaca, bao gồm: Vinaca ung thư Co 3.2, Vinaca xương khớp CO2, Vi3, Vi4, Vi5, Vi6, Vi7, xà phòng Spa, rượu XO, Vinaca Carbon đa dụng với nguyên liệu là bột than được đốt từ các cây tre, đu đủ, su hào, củ nghệ, thục đen và cây đậu xương… Tháng 1-2018, hoạt động của Thu, Tuấn bị đoàn kiểm tra liên ngành quận Kiến An phát giác và thu giữ lượng lớn sản phẩm… Theo giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), các sản phẩm trên là hàng giả về hàm lượng, không đúng với các thành phần, hàm lượng các chất và nơi đóng gói sản phẩm được in trên nhãn mác sản phẩm… Cáo trạng khẳng định Thu, Tuấn phạm tội sản xuất sản phẩm hàng giả và tội sản xuất hàng giả là thực phẩm. HĐXX đánh giá hành vi phạm tội nói trên là nghiêm trọng, làm mất niềm tin và thiệt hại không nhỏ cho những người bệnh, nhất là những bệnh nhân ung thư.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 18/4/2019:

Bắt bốn đối tượng thu giữ hơn 700 kg ma túy đá

Sáng 25-4, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao thưởng cho Ban Chuyên án 319MT, đã triệt phá thành công đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ ba đối tượng cùng gần 700 kg ma túy đá tại huyện Quỳnh Lưu.

Tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Minh Thông đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và số tiền thưởng 120 triệu đồng cho Ban chuyên án 319MT, gồm: Phòng PC04, PC09 (Công an tỉnh); Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh; Công an huyện Quỳnh Lưu đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, bắt ba đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm, cưỡng đoạt tài sản và thu giữ 700 kg ma túy dạng đá vào ngày 17-4, tại cánh đồng muối, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu.

Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu cũng khen thưởng cho ba tập thể gồm: Phòng PC04, PC09 (Công an tỉnh) và Công an huyện Quỳnh Lưu mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

Bên cạnh việc biểu dương, khen thưởng các lực lượng tham gia vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng nhấn mạnh, trước tình hình tội phạm ma túy còn diễn ra phức tạp trên tuyến biên giới, khu vực giáp ranh, các ngành chức năng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đấu tranh thường xuyên, không chỉ với những đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, mà còn đấu tranh với các hoạt động mua bán ma túy trên địa bàn…

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 18/4/2019:

Truy tố Nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Vinashin

Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố và phân công Viện KSND thành phố Hà Nội thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin).

Bốn bị can trong vụ án này gồm: Nguyễn Ngọc Sự (SN 1957, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Vinashin), Trần Đức Chính (SN 1976, nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính Vinashin), Trương Văn Tuyến (SN 1950, nguyên Tổng Giám đốc Vinashin), Phạm Thanh Sơn (SN 1972, nguyên Phó Tổng giám đốc Vinashin) bị Viện KSND tối cao truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 355, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự năm 2015.

Viện KSND tối cao kết luận, bốn bị can: Nguyễn Ngọc Sự, Trương Văn Tuyến, Trần Đức Chính và Phạm Thanh Sơn phải liên đới bồi thường toàn bộ số tiền hơn 105 tỷ đồng đã chiếm đoạt. Hiện chỉ có bị can Nguyễn Ngọc Sự, Trương Văn Tuyến nộp lại số tiền đã chiếm hưởng (Nguyễn Ngọc Sự nộp 5,3 tỷ đồng, Trương Văn Tuyến nộp 3,5 tỷ đồng). Hai bị can Trần Đức Chính và Phạm Thanh Sơn chưa nộp lại số tiền đã chiếm hưởng.

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: