Pham Ton’s Blog

Tháng Mười 3, 2019

Trên quê hương yêu dấu (kỳ 1 tháng 10 năm 2019)

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 8:47 sáng

Blog PhamTon năm thứ mười hai, kỳ 1 tháng 10 năm 2019.

TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 30/9/2019

Nghị quyết của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Ngày 27-9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị đã ký Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Báo Nhân Dân điện tử xin giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

I- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức và cá nhân; đã và đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội đất nước. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu nắm bắt, nâng cao năng lực tiếp cận và chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị về nâng cao năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ. Trên cơ sở đó, các bộ, ngành và địa phương đã xây dựng và triển khai thực hiện một số chính sách nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử – viễn thông. Cơ sở hạ tầng viễn thông được xây dựng khá đồng bộ. Kinh tế số được hình thành, phát triển nhanh, ngày càng trở thành bộ phận quan trọng của nền kinh tế; công nghệ số được áp dụng trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ; xuất hiện ngày càng nhiều hình thức kinh doanh, dịch vụ mới, xuyên quốc gia, dựa trên nền tảng công nghệ số và Internet đang tạo nhiều cơ hội việc làm, thu nhập, tiện ích, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Việc xây dựng chính phủ điện tử, tiến tới chính phủ số được triển khai quyết liệt, bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tuy vậy, mức độ chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư của nước ta còn thấp. Thể chế, chính sách còn nhiều hạn chế và bất cập. Cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu. Khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa thực sự là động lực phát triển kinh tế – xã hội; hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia mới được hình thành, chưa đồng bộ và hiệu quả. Quá trình chuyển đổi số quốc gia còn chậm, thiếu chủ động do hạ tầng phục vụ quá trình chuyển đổi số còn nhiều hạn chế; nhiều doanh nghiệp còn bị động, năng lực tiếp cận, ứng dụng, phát triển công nghệ hiện đại còn thấp. Kinh tế số có quy mô còn nhỏ. Việc đấu tranh với tội phạm, bảo đảm an ninh mạng còn nhiều thách thức.

Những hạn chế nêu trên có những nguyên nhân chủ quan và khách quan; trong đó, nguyên nhân chủ quan là chính. Nhận thức về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong hệ thống chính trị và toàn xã hội còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa thống nhất. Khả năng phân tích, dự báo chiến lược về xu thế phát triển khoa học, công nghệ tác động đến đời sống kinh tế – xã hội của đất nước còn hạn chế. Tư duy trong xây dựng và tổ chức thực hiện thể chế phù hợp với yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư chậm được đổi mới, sức ỳ còn lớn. Quản lý nhà nước còn nhiều bất cập, chưa theo kịp diễn biến thực tế. Sự phối hợp giữa các ban, bộ, ngành, giữa Trung ương với các địa phương chưa chặt chẽ; nhiều khó khăn, vướng mắc chậm được tháo gỡ.

II- QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ MỤC TIÊU

 1. Quan điểm chỉ đạo

– Chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là yêu cầu tất yếu khách quan; là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng; đồng thời nhận thức đầy đủ, đúng đắn về nội hàm, bản chất của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để quyết tâm đổi mới tư duy và hành động, coi đó là giải pháp đột phá với bước đi và lộ trình phù hợp là cơ hội để Việt Nam bứt phá trong phát triển kinh tế – xã hội.

– Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại cả cơ hội và thách thức. Phải nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội thông qua nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu tiên tiến của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cho các lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội, nhất là một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, có tiềm năng, lợi thế để làm động lực cho tăng trưởng theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực và thế giới. Chủ động phòng ngừa, ứng phó để hạn chế các tác động tiêu cực, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn, công bằng xã hội và tính bền vững của quá trình phát triển đất nước.

– Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư yêu cầu phải đổi mới tư duy về quản lý kinh tế, quản lý xã hội, xây dựng, hoàn thiện thể chế cho phù hợp. Cần có cách tiếp cận mở, sáng tạo, cho thí điểm đối với những vấn đề thực tiễn mới đặt ra, tạo mọi thuận lợi cho đổi mới sáng tạo. Tránh mọi biểu hiện bàng quan, thiếu tự tin, thụ động, nhưng không chủ quan, nóng vội, duy ý chí.

– Phát huy tối đa các nguồn lực, bảo đảm đủ nguồn lực cho việc chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xác định nguồn lực bên trong là quyết định, chiến lược, cơ bản lâu dài; nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh của toàn xã hội.

 1. Mục tiêu

Mục tiêu tổng quát: Tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại để thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại hoá đất nước; phát triển mạnh mẽ kinh tế số; phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng cuộc sống, phúc lợi của người dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái.

Một số mục tiêu cụ thể đến năm 2025: Duy trì xếp hạng về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) thuộc 3 nước dẫn đầu ASEAN. Xây dựng được hạ tầng số đạt trình độ tiên tiến của khu vực ASEAN; Internet băng thông rộng phủ 100% các xã. Kinh tế số chiếm khoảng 20% GDP; năng suất lao động tăng bình quân trên 7%/năm. Cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội. Thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN trong xếp hạng chính phủ điện tử theo đánh giá của Liên hợp quốc. Có ít nhất 3 đô thị thông minh tại 3 vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, phía Nam và miền Trung.

Một số mục tiêu cụ thể đến năm 2030: Duy trì xếp hạng về chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) thuộc nhóm 40 nước dẫn đầu thế giới. Mạng di động 5G phủ sóng toàn quốc; mọi người dân được truy cập Internet băng thông rộng với chi phí thấp. Kinh tế số chiếm trên 30% GDP; năng suất lao động tăng bình quân khoảng 7,5%/năm. Hoàn thành xây dựng Chính phủ số. Hình thành một số chuỗi đô thị thông minh tại các khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc, phía Nam và miền Trung; từng bước kết nối với mạng lưới đô thị thông minh trong khu vực và thế giới.

 1. Tầm nhìn đến năm 2045: Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh, trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo thuộc nhóm dẫn đầu khu vực Châu Á; có năng suất lao động cao, có đủ năng lực làm chủ và áp dụng công nghệ hiện đại trong tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh.

III- MỘT SỐ CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CHỦ ĐỘNG THAM GIA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ

 1. Đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội

– Nâng cao nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền về sự cấp thiết phải chủ động tham gia tích cực và có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, coi đó là một nhiệm vụ trọng tâm. Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành.

– Xác định nội dung cốt lõi của chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư của nước ta là thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên tất cả các ngành, lĩnh vực và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, trọng tâm là phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số.

– Nhà nước ưu tiên chuyển giao và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ mới trong các ngành, lĩnh vực; có trách nhiệm thúc đẩy nghiên cứu khoa học, công nghệ, tạo môi trường thuận lợi và hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm để người dân và doanh nghiệp là các chủ thể quyết định tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

– Phát huy sự tham gia có hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, các đối tượng chịu tác động của chính sách vào quá trình hoạch định và giám sát thực thi các chính sách có liên quan đến cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Xây dựng cơ chế hợp tác giữa Nhà nước và các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trong xây dựng và thực thi các chính sách.

 1. Hoàn thiện thể chế tạo thuận lợi cho chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số quốc gia

– Hoàn thiện pháp luật, trước hết là pháp luật về doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, sở hữu trí tuệ, thương mại, đầu tư, kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh tế mới dựa trên nền tảng công nghệ số, Internet và không gian mạng; đồng thời ngăn chặn kịp thời các tác động tiêu cực cả về kinh tế và xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng. Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh mới được ưu đãi đầu tư để thúc đẩy tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Có cơ chế cho doanh nghiệp nhà nước thực hiện đầu tư nghiên cứu phát triển công nghệ, đầu tư mạo hiểm, đầu tư vào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

– Xây dựng cơ chế quản lý phù hợp với môi trường kinh doanh số, tạo thuận lợi cho đổi mới sáng tạo. Sớm ban hành khung thể chế thử nghiệm có kiểm soát đối với các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới hình thành từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Quy định rõ phạm vi không gian và thời gian thử nghiệm. Nghiên cứu, xây dựng các khu thử nghiệm dành cho doanh nghiệp công nghệ theo mô hình tiên tiến của thế giới. Thực hiện định danh, công nhận, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với các sản phẩm, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

– Chủ động tham gia vào các khuôn khổ pháp lý khu vực và toàn cầu để phát triển kinh tế số. Hoàn thiện pháp luật, chính sách về dữ liệu, quản trị dữ liệu, tạo thuận lợi cho việc tạo dựng, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong nước, tiến tới kết nối với khu vực ASEAN và quốc tế. Xây dựng hành lang pháp lý cho định danh số và xác thực điện tử quốc gia; thiết lập khung danh tính số quốc gia.

– Hoàn thiện các chính sách tài chính nhằm khuyến khích, huy động mọi nguồn lực xã hội đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo. Sửa đổi các quy định về đầu tư theo hướng tạo thuận lợi cho các hoạt động thu hút vốn, mua cổ phần, mua bán sáp nhập doanh nghiệp công nghệ; các nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

– Hoàn thiện pháp luật về sở hữu trí tuệ, bảo hộ và khai thác hiệu quả, hợp lý các tài sản trí tuệ do Việt Nam tạo ra; khuyến khích thương mại hoá và chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là đối với các sáng chế tại Việt Nam trên cơ sở tuân thủ pháp luật trong nước và bảo đảm lợi ích an ninh quốc gia. Khuyến khích các công ty đa quốc gia đặt các cơ sở nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam.

– Hoàn thiện pháp luật, chính sách về tài chính – tiền tệ, thanh toán điện tử, quản lý thuế và các dịch vụ xuyên biên giới phù hợp với xu thế phát triển của kinh tế số. Hoàn thiện chính sách đặt hàng sản xuất và mua sắm công đối với các sản phẩm công nghệ số do Việt Nam sản xuất.

– Ban hành các chính sách hạn chế các tác động tiêu cực của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tạo lập hành lang pháp lý cho việc triển khai các mô hình lao động, việc làm mới trên nền tảng công nghệ số và hoàn thiện chính sách an sinh xã hội phù hợp với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xử lý kịp thời các thách thức đặt ra đối với phát triển xã hội. Thúc đẩy việc tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

– Xây dựng và triển khai Chiến lược quốc gia về phát triển các doanh nghiệp công nghệ, ưu tiên phát triển các doanh nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp công nghệ cao thực hiện thiết kế, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam.

– Xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý về phát triển đô thị thông minh bền vững; hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia; hệ thống hạ tầng dữ liệu, hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của đô thị thông minh. Xác định rõ lộ trình thí điểm và lựa chọn các đô thị thí điểm đô thị thông minh; cho phép thực hiện thí điểm một số cơ chế đặc thù trong quá trình triển khai thí điểm phát triển đô thị thông minh bảo đảm tính hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế.

 1. Chính sách phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu

– Triển khai băng thông rộng chất lượng cao trên phạm vi toàn quốc. Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân có đủ năng lực tham gia xây dựng hạ tầng viễn thông và các hạ tầng khác cho chuyển đổi số quốc gia.

 Xây dựng và phát triển đồng bộ hạ tầng dữ liệu quốc gia. Hình thành hệ thống trung tâm dữ liệu quốc gia, các trung tâm dữ liệu vùng và địa phương kết nối đồng bộ và thống nhất. Hình thành các hệ thống dữ liệu tin cậy, ổn định của Nhà nước và doanh nghiệp. Đầu tư trang bị các hệ thống thiết bị thu thập, lưu trữ, xử lý, bảo vệ dữ liệu công.

– Quy hoạch xây dựng hạ tầng thanh toán số quốc gia theo hướng đồng bộ, thống nhất, dùng chung, tận dụng và khai thác có hiệu quả hạ tầng mạng lưới viễn thông để triển khai các dịch vụ thanh toán cho người dân với chi phí thấp. Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy mạnh mẽ thanh toán không dùng tiền mặt. Khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng các hệ thống thanh toán số. Quản lý và kiểm soát chặt chẽ các hình thức thanh toán trực tuyến qua biên giới.

– Đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Xây dựng và triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược an ninh mạng quốc gia.

– Nâng cấp hạ tầng các ngành, lĩnh vực quan trọng, thiết yếu đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu áp dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trước hết là hạ tầng năng lượng và giao thông. Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia.

 1. Chính sách phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia

– Cơ cấu lại toàn diện hệ thống các cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ công lập. Xây dựng và phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, tập trung vào các công nghệ cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nâng cao hiệu quả đầu tư công cho hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ trên cơ sở áp dụng mô hình quản trị mới theo thông lệ tốt của thế giới.

– Áp dụng các cơ chế, chính sách đặc biệt, có tính đột phá đối với các trung tâm đổi mới sáng tạo. Phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, trường đại học và viện nghiên cứu là chủ thể nghiên cứu mạnh. Khuyến khích các trường đại học, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và nước ngoài thành lập các trung tâm đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

– Ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia làm nền tảng cho việc ứng dụng và phát triển các công nghệ cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong sản xuất và đời sống. Tạo lập đồng bộ và kịp thời khung pháp lý và hệ thống các chính sách để triển khai và phát triển các công nghệ mới. Xây dựng và triển khai các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, thực hiện chuyển đổi số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

– Hoàn thiện mô hình và cơ chế, chính sách để tạo sự phát triển đột phá đối với các khu công nghệ cao. Trên cơ sở các khu công nghệ cao Hoà Lạc (Hà Nội), Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, phát triển các khu đô thị sáng tạo đạt đẳng cấp quốc tế. Thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, đẩy nhanh thành lập các trung tâm khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, trước mắt tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh.

 1. Chính sách phát triển nguồn nhân lực

– Rà soát tổng thể, thực hiện đổi mới nội dung và chương trình giáo dục, đào tạo theo hướng phát triển năng lực tiếp cận, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng với môi trường công nghệ liên tục thay đổi và phát triển; đưa vào chương trình giáo dục phổ thông nội dung kỹ năng số và ngoại ngữ tối thiểu. Đổi mới cách dạy và học trên cơ sở áp dụng công nghệ số; lấy đánh giá của doanh nghiệp làm thước đo cho chất lượng đào tạo của các trường đại học trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Khuyến khích các mô hình giáo dục, đào tạo mới dựa trên các nền tảng số.

– Có cơ chế khuyến khích và ưu đãi đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp công nghệ tham gia trực tiếp vào quá trình giáo dục và đào tạo, tạo ra sản phẩm phục vụ cho nền kinh tế số. Xây dựng một số trung tâm giáo dục, đào tạo xuất sắc về công nghệ theo hình thức hợp tác công – tư. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút, sử dụng nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao.

– Phát triển mạnh đào tạo nghề và hỗ trợ đào tạo kỹ năng cho chuyển đổi công việc. Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho người lao động khi tham gia đào tạo lại, đào tạo nâng cao chuyên môn và kỹ năng để chuyển đổi công việc.

– Hình thành mạng học tập mở của người Việt Nam. Thực hiện theo lộ trình phổ cập kỹ năng số, kỹ năng bảo đảm an toàn, an ninh mạng đạt trình độ cơ bản cho người dân. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, xây dựng văn hoá số trong cộng đồng.

 1. Chính sách phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên

– Tập trung phát triển các ngành ưu tiên có mức độ sẵn sàng cao như: Công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử – viễn thông; an toàn, an ninh mạng; công nghiệp chế tạo thông minh; tài chính – ngân hàng; thương mại điện tử; nông nghiệp số; du lịch số; công nghiệp văn hoá số; y tế; giáo dục và đào tạo.

– Ưu tiên nguồn lực cho triển khai một số chương trình nghiên cứu trọng điểm quốc gia về các công nghệ ưu tiên, trọng tâm là: Công nghệ thông tin và truyền thông, cơ điện tử, công nghệ mới trong lĩnh vực năng lượng, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, điện tử y sinh.

– Nhà nước thực hiện chính sách hỗ trợ các ngành và công nghệ ưu tiên chủ yếu thông qua đổi mới, hoàn thiện thể chế, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi; hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng; phát triển nguồn nhân lực; phát triển khoa học và công nghệ; đặt hàng mua sắm công.

 1. Chính sách hội nhập quốc tế

– Mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác về khoa học, công nghệ với các đối tác, đặc biệt là các nước đối tác chiến lược có trình độ khoa học công nghệ tiên tiến, đang đi đầu trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chủ động tham gia mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu.

– Đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ nước ngoài và các đối tác quốc tế cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, chuyển giao công nghệ.

– Hoàn thiện luật pháp, chính sách về đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng nâng cao tiêu chuẩn công nghệ, khuyến khích hình thức liên doanh và tăng cường liên kết, chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài; quản lý chặt chẽ hoạt động của các doanh nghiệp dựa trên nền tảng cung cấp dịch vụ xuyên quốc gia để bảo đảm môi trường kinh doanh bình đẳng trong nước. Hoàn thiện các quy định pháp luật về đầu tư mạo hiểm có vốn nước ngoài.

 1. Chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội

– Tiên phong thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong các cơ quan đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội bảo đảm thống nhất, kết nối liên thông và đồng bộ.

– Xây dựng cơ sở dữ liệu số của Chính phủ và các cấp chính quyền, tạo điều kiện để mọi công dân có thể cập nhật thông tin cần thiết về hoạt động của bộ máy nhà nước. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thu thập, quản lý dữ liệu và giao dịch trên nền tảng Internet ở các cơ quan nhà nước.

– Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; chuẩn hoá và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước các cấp. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong thực hiện chuyển đổi số. Hoàn thiện các quy trình, thủ tục hành chính phù hợp với hoạt động của chính quyền số, cắt giảm tối đa giao dịch trực tiếp.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Các tỉnh uỷ, thành uỷ, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết tới cán bộ, đảng viên; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết.
 2. Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật để tạo thuận lợi cho tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo tinh thần của Nghị quyết; ban hành một số cơ chế thử nghiệm có kiểm soát để khuyến khích phát triển các sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới của nền kinh tế số.
 3. Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo xây dựng và triển khai Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; ban hành, triển khai Đề án chuyển đổi số quốc gia và các đề án, chương trình, kế hoạch tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; chỉ đạo xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách thử nghiệm có kiểm soát đối với các sản phẩm, mô hình, kinh doanh mới. Ưu tiên bố trí đủ nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết.
 4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
 5. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và các cơ quan liên quan hướng dẫn việc quán triệt thực hiện Nghị quyết.
 6. Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết; định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 29/8/2019

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011

Để tiếp tục bổ sung và hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, ngày 27-9, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện và đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Bộ phận thường trực Tiểu ban Văn kiện chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội.

Cac dong chi nguyen lanh dao Dang gop y vao du thao bao cao chinh tri

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Tiểu ban Văn kiện: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các đồng chí trong Thường trực Tổ Biên tập của Tiểu ban Văn kiện.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trân trọng cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã đến dự và đề nghị các đồng chí bằng kinh nghiệm, trí tuệ, tâm huyết và vốn sống phong phú của mình góp ý vào hai dự thảo, nhưng tập trung góp ý kiến về những vấn đề lớn trong Dự thảo Báo cáo chính trị; gợi ý, lưu ý thêm về các vấn đề mà các đồng chí quan tâm để Tiểu ban, Bộ Chính trị tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện hai dự thảo văn kiện.

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến phát biểu cho rằng, hai dự thảo được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, có nhiều điểm mới. Đồng thời, các ý kiến cũng góp ý sâu vào các dự thảo, đặc biệt tập trung vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị đã góp ý kiến về chủ đề và phương châm chỉ đạo của Đại hội XIII; về kết cấu của Báo cáo chính trị; những nội dung các vấn đề lớn của Dự thảo Báo cáo chính trị. Trong đó, tập trung góp ý về đánh giá thành tựu đạt được trong 5 năm qua; về những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; về những kinh nghiệm rút ra; góp ý về dự báo bối cảnh quốc tế và trong nước; về quan điểm, mục tiêu tổng quát đến giữa thế kỷ XXI và mục tiêu đến năm 2025, 2030 và 2045; về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; về các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã đóng góp những ý kiến trách nhiệm, tâm huyết, sâu sắc vào Dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011. Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện nghiên cứu tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của các đồng chí dự Hội nghị để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Hội nghị Trung ương 11 sắp tới. Thời gian tới, đề nghị các đồng chí tiếp tục góp ý trong quá trình hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 25/9/2019

Kiểm soát bằng được quyền lực trong công tác cán bộ

Việc Bộ Chính trị ban hành Quy định số 205-QÐ/TW, ngày 23-9-2019 một lần nữa cho thấy quyết tâm của Ðảng là phải kiểm soát bằng được quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền – một vấn đề bức xúc lâu nay xã hội quan tâm, lo ngại. Ðặc biệt, khi toàn Ðảng ta đang tích cực chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và tiến tới Ðại hội lần thứ XIII thì Quy định nêu trên càng có ý nghĩa thiết thực và là công cụ sắc bén, là cái “lồng” cơ chế để “nhốt” quyền lực, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực trong công tác cán bộ.

Tình trạng lợi dụng quyền lực nói chung, trong công tác cán bộ nói riêng được Ðảng ta cảnh báo từ lâu và có những giải pháp ngăn chặn, nhưng hiệu quả chưa được như mong muốn, thậm chí ở một số lĩnh vực có lúc, có nơi diễn ra tinh vi, nghiêm trọng hơn. Từ đầu nhiệm kỳ Ðại hội XII đến nay, hơn 60 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật, trong đó có nhiều cán bộ cấp cao, một số trường hợp bị phạt tù vì nhiều nguyên nhân, nhưng không thể không nói đến việc quản lý còn nhiều kẽ hở, quyền lực chưa được kiểm soát chặt chẽ. Việc lợi dụng quyền lực trong quản lý kinh tế, sử dụng tài sản công để lại hậu quả nặng nề, nhưng không nguy hại bằng lợi dụng quyền lực trong công tác cán bộ, bởi nó có thể làm cho đội ngũ cán bộ dần dần trở nên què quặt, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ngày càng yếu kém; làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Ðảng, thui chột động lực phấn đấu, cống hiến của những cán bộ có năng lực tốt, phẩm chất đạo đức trong sáng. Nếu tình trạng này không sớm được ngăn chặn thì nguy cơ thật khôn lường, ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ.

Ðảng ta đã có nhiều nghị quyết, quy định về công tác cán bộ và quá trình đổi mới thực hiện nhiệm vụ then chốt này đã đạt được những kết quả đáng kể, song một số yếu kém chậm được khắc phục. Chưa có biện pháp hữu hiệu để kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy quyền và những tiêu cực trong công tác cán bộ. Thiếu chặt chẽ, hiệu quả trong phối hợp kiểm tra, thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm,… Vì thế mới có tình trạng cán bộ vi phạm vẫn được đưa vào quy hoạch, được bổ nhiệm giữ chức vụ cao hơn, “nâng đỡ hotgirl không trong sáng”, thậm chí “cả họ làm quan” xảy ra ở một số nơi.

Cán bộ là cái gốc của mọi công việc; muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói như vậy và thực tế cũng đã chứng minh điều ấy. Công tác cán bộ là công việc hệ trọng của Ðảng. Trong những năm gần đây, nhất là nhiệm kỳ Ðại hội XII, cùng với việc ban hành các nghị quyết về công tác cán bộ, Ðảng có nhiều quy định cụ thể hóa các nghị quyết, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm nhiệm vụ. Việc Bộ Chính trị ban hành Quy định số 205 về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền là sự tiếp nối tư tưởng chỉ đạo, quyết tâm cao của Ðảng, là yêu cầu cấp bách đối với công tác cán bộ hiện nay.

Ðể Quy định này cùng với các văn bản khác về công tác cán bộ sớm được hiện thực hóa trong cuộc sống, nhất là quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và mọi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, các cơ quan, cá nhân làm công tác cán bộ cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc, đồng thời nêu cao trách nhiệm của mình trong từng việc, từng bước, từng khâu của công tác cán bộ. Nhận thức sâu sắc về tác hại nghiêm trọng của tệ chạy chức, chạy quyền; nhận diện rõ, đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với các đối tượng có biểu hiện, hành vi chạy chức, chạy quyền. Các tổ chức đảng chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm, lòng tự trọng và danh dự đối với cán bộ, đảng viên để hình thành văn hóa không chạy chức, chạy quyền. Việc phân công, phân cấp cần gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm, nhất là tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm minh sai phạm. Nguyên tắc là mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế; quyền hạn phải được ràng buộc bằng trách nhiệm. Thực hiện công khai, minh bạch tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ nhân sự; cung cấp, trao đổi thông tin và giải trình khi có yêu cầu. Có cơ chế và tạo mọi điều kiện để nhân dân giám sát cán bộ và công tác cán bộ một cách hiệu quả nhất. Ðặt công tác cán bộ trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, người đứng đầu; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra định kỳ, đột xuất; cấp trên tăng cường kiểm tra cấp dưới; cấp dưới giám sát cấp trên; thực hiện giám sát dọc, giám sát ngang. Xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong công tác cán bộ. Xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền. Hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân sai phạm.

Với sự chỉ đạo quyết tâm của Trung ương Ðảng, chúng ta kỳ vọng, tin tưởng, Quy định 205 của Bộ Chính trị cùng với các nghị quyết, quy định khác về công tác cán bộ sẽ được thực hiện nghiêm túc. “Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy cơ cấu, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, quan liêu, tham nhũng; bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm; bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính” như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu trong bài viết “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng”.

Bắc Văn

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 22/9/2019

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới của TP Hà Nội

Ngày 21-9, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) và Chương trình số 02 của Thành ủy Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư các chương trình mục tiêu quốc gia; Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường; Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; đại diện các ban, ngành T.Ư; đại biểu chín tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng…

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM và Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân”, thành phố cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra, trong đó có ba chỉ tiêu hoàn thành trước hai năm là giá trị sản xuất nông nghiệp thực tế/ha đất nông nghiệp, tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM và tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm thường xuyên. Đến nay, Hà Nội có sáu huyện được công nhận đạt chuẩn NTM, gồm: Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Gia Lâm và Quốc Oai. Thành phố có 325 xã (chiếm 84,2%); có ba xã: Đan Phượng, Song Phượng, Liên Trung của huyện Đan Phượng đạt chuẩn NTM nâng cao.

Nguyen Xuan Phuc tham hoi cho nong san.png

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao kết quả TP Hà Nội đã đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và Chương trình số 02- CTr/TU của Thành ủy. Chương trình huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và nhận được sự đồng thuận, ủng hộ tích cực của người dân. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nông nghiệp, nông dân, nông thôn chuyển biến tích cực.

Thành phố đã tập trung nguồn lực đầu tư hệ thống hạ tầng cơ sở, hạ tầng xã hội nông thôn phục vụ đời sống, sản xuất của người dân theo hướng hiện đại, gắn với phát triển đô thị. Triển khai có hiệu quả dồn điền đổi thửa, xây dựng các mô hình liên kết. Nhờ đó, sản xuất nông nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được tăng cường. Hệ thống chính trị vững mạnh, đoàn kết, an ninh trật tự, an sinh xã hội bảo đảm. Thu nhập của người dân được cải thiện, nâng cao. Diện mạo nông thôn thay đổi khang trang, sạch đẹp. Đời sống vật chất, tinh thần và niềm tin của người dân vào Đảng, Nhà nước được nâng cao.

Tuy nhiên, Thủ tướng chỉ rõ, sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn của Hà Nội còn nhỏ bé, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Thủ đô. Môi trường nông thôn chưa được cải thiện tích cực…

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, TP Hà Nội cần phát huy vai trò đầu tàu, hạt nhân dẫn đầu cả nước trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng NTM. Tập trung xây dựng nền nông nghiệp đô thị đặc trưng, hiện đại; trong đó chú ý công tác chế biến, xuất khẩu để gia tăng giá trị các sản phẩm nông nghiệp. Tiếp tục xây dựng vùng nông thôn xanh, sạch, đẹp, đáng sống, gắn với phát triển du lịch, dịch vụ.

Hà Nội cũng cần xác lập vai trò, vị thế chủ thể của người nông dân trong xây dựng NTM; gìn giữ, phát huy nét văn hóa, văn hiến đặc sắc của Thủ đô. Cần quan tâm công tác bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, nước thải, tái sử dụng các chất thải nông nghiệp và đào tạo nghề cho nông dân để chuyển dần lao động nông nghiệp sang các nghề mới…

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Bằng công nhận Huyện đạt chuẩn NTM cho hai huyện: Gia Lâm và Quốc Oai. TP Hà Nội trao Cờ thi đua và bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình số 02 của Thành ủy Hà Nội.

* Trước thềm hội nghị, Thủ tướng đã cắt băng khai mạc Hội chợ hàng nông sản, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm Hà Nội. Hội chợ nằm trong Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của Hà Nội tại Trung tâm Triển lãm quốc tế I.C.E Hà Nội, số 91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm với quy mô 170 gian hàng.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 20/9/2019

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam 2019

Chiều 19-9, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam (VRDF) 2019 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB), Cơ quan Phát triển quốc tế Australia (AusAID) và các đối tác phát triển của Việt Nam tổ chức. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư; các học giả, chuyên gia, cơ quan ngoại giao, đối tác phát triển, tổ chức quốc tế.

Nguyen Xuan Phuc tham du dien dan Cai cach va Phat trien Viet Nam.png

Phát biểu ý kiến tại Diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và đánh giá cao việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với WB, AusAID và các đối tác phát triển của Việt Nam tổ chức Diễn đàn thường niên VRDF lần thứ hai với chủ đề: Việt Nam: Khát vọng thịnh vượng – Ưu tiên và hành động với nội dung bao trùm hơn, sự tham gia rộng rãi hơn của các nhà hoạch định chính sách, các đối tác phát triển, các chuyên gia trong, ngoài nước, khu vực tư nhân… Mục tiêu quan trọng nhất của Diễn đàn năm nay là cung cấp đầu vào giúp Việt Nam xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội (KTXH) giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch phát triển KTXH giai đoạn 2021-2025; đồng thời, là dịp để các học giả, chuyên gia quốc tế trao đổi, thảo luận về những phương hướng, giải pháp thúc đẩy phát triển KTXH, cũng như Việt Nam chia sẻ với các nước có cùng trình độ phát triển kinh nghiệm phát triển, cả thành công và thất bại của mình.

Thủ tướng hoan nghênh, trân trọng những ý kiến tham luận, phát biểu rất ý nghĩa, tâm huyết, xây dựng của các đại biểu, trong đó tập trung thảo luận về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường hiện đại của Việt Nam, tự do hóa thị trường nhân tố sản xuất, hoàn thiện bộ máy nhà nước, đổi mới sáng tạo, nâng cao giá trị gia tăng nội địa của các mặt hàng chế biến, chế tạo xuất khẩu để tiến lên trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Thủ tướng cũng đánh giá cao những nhận định về tồn tại, hạn chế, khả năng chống chịu trước tác động của bên ngoài còn hạn chế; nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình còn cao; các vùng miền còn khác nhau trong phát triển; năng suất lao động còn thấp. Tuy nhiên, Thủ tướng khẳng định, những hạn chế đó không làm Việt Nam chùn bước mà phải có ước mơ, khát vọng hành động. Trong tiến trình này, Việt Nam mong muốn cộng đồng quốc tế luôn đồng hành, hỗ trợ.

Thủ tướng chia sẻ: Việt Nam xây dựng Chiến lược phát triển KTXH giai đoạn 2021-2030 trong bối cảnh có nhiều diễn biến khó lường của thế giới, trong đó có chiến tranh thương mại, chủ nghĩa bảo hộ, biến đổi khí hậu… Tình hình đó đòi hỏi phải có bản lĩnh vững vàng, tự tin tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, phát huy nguồn nhân lực; phải giữ gìn môi trường hòa bình, giữ vững ổn định chính trị xã hội để phát triển nhanh và bền vững; thực hiện đổi mới mạnh mẽ thể chế kinh tế, chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường Việt Nam hiện đại, hội nhập, phục vụ người dân, doanh nghiệp, hướng tới nền kinh tế số, xã hội số. Phát huy nội lực, giải phóng các nguồn lực tiềm năng trên cơ sở thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ mới, thúc đẩy khu vực tư nhân năng động, sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, động lực phát triển. Tiếp tục đầu tư mạnh mẽ hơn nữa cho nền giáo dục quốc gia. Chỉ có con đường học tập con trẻ mới hiện thực hóa ước mơ của mình, tiếp nối ước mơ còn dang dở của cha ông.; hoàn thành các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc, đem thịnh vượng đến mọi nhà trên tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Mở rộng đối ngoại, hội nhập quốc tế sâu rộng, thực hiện hiệu quả các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đã ký, tiếp tục tham gia các chuỗi giá trị toàn cầu. Thủ tướng cho biết, thời gian qua, Việt Nam đã nỗ lực hợp tác FDI, tham gia các hiệp định FTA quy mô lớn, theo đó đã hướng dòng chảy đi qua Việt Nam của các chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng toàn cầu với các tập đoàn xuyên quốc gia.

Không có cách nào khác là Việt Nam phải hành động vươn lên, phát huy nguồn nhân lực năng động, sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ mới nhằm nâng cao trình độ để ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam đủ năng lực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và tiếp nhận chuyển giao công nghệ, mạnh mẽ tiến lên những “nấc thang” có giá trị gia tăng cao hơn. Nhìn rộng ra, phải chăng đây là một phương cách để nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của từng sản phẩm, từng doanh nghiệp và cả nền kinh tế, góp phần giúp Việt Nam nâng cao quốc lực, tự tin phát triển nhanh, bền vững, không bị rơi vào bẫy thu nhập trung bình.

Theo Thủ tướng, kinh nghiệm của các nước cũng như đề xuất của các chuyên gia tại Diễn đàn có nhiều nội dung hữu ích. Những khuyến nghị cách thức tiến lên tầm phát triển mới trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế đa dạng mà đại diện OECD trình bày cần được tham khảo, phân tích kỹ, làm đầu vào khi hoạch định chính sách. Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng KHĐT và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương lắng nghe những chia sẻ về kinh nghiệm và kiến thức quốc tế, những ý kiến nhận định, đề xuất của các chuyên gia quốc tế và trong nước, để tìm ra những cách làm phù hợp cho Việt Nam, đóng góp trực tiếp cho việc hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển KTXH giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025 nhằm hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, đến năm 2030 trở thành nước công nghiệp, thuộc nhóm dẫn đầu các nước có thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp phát triển hiện đại, theo định hướng XHCN.

Thủ tướng cũng trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, đồng hành của các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển trong việc tổ chức Diễn đàn này.

Diễn đàn VRDF 2019 diễn ra với ba phiên, gồm Phiên chuyên đề 1: Hướng tới thể chế kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập; Phiên chuyên đề 2: Đổi mới sáng tạo để vượt qua bẫy thu nhập trung bình; Phiên toàn thể: Hành động vì một Việt Nam thịnh vượng.

Trước đó, chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đại diệncác tổ chức, diễn giả quốc tế tham dự Diễn đàn.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh các đại biểu quốc tế tham dự quốc tế, đóng góp tích cực vào thành công của Diễn đàn; Việt Nam trân trọng lắng nghe các ý kiến đóng góp của các diễn giả.

Bà P. Goldberg, Phó Chủ tịch cao cấp, Chuyên gia kinh tế trưởng của WB cảm ơn Việt Nam đã mời các đại biểu dự Diễn đàn; nêu rõ, WB có quan hệ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam và chúng tôi mong muốn tiếp tục được hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Việt Nam là một điển hình thành công trong phát triển kinh tế-xã hội, do đó, WB mong muốn chia sẻ kinh nghiệm này với các nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam đang nỗ lực phát triển, hội nhập thành công vào thế giới. Trong quá trình đó, Việt Nam trân trọng lắng nghe các ý kiến tư vấn của cộng đồng quốc tế. Trong giai đoạn này, vấn đề đặt ra đối với Việt Namlà có chính sách hợp lý để phát triển; tích cực phòng, chống tham những, lợi ích nhóm… Do đó, Việt Nam học hỏi có chọn lọc các mô hình thành công của quốc tế. Việt Nam có lợi thế là được WB hợp tác, hỗ trợ về tư vấn chính sách,

Thủ tướng nêu rõ, là nước nghèo đi lên sau chiến tranh, tuy không chủ quan nhưng Việt Nam tin tưởng vào thành công vì có đầy khát vọng phát triển mạnh mẽ cùng với những kinh nghiệm quý báu quốc tế được hỗ trợ. Với Việt Nam hiện nay, không chỉ là sự hỗ trợ về tài chính mà cả tư vấn chính sách, kinh nghiệm phát triển là hết sức quan trọng. Thủ tướng đánh giá cao sự tích cực, trách nhiệm trong hợp tác với Việt Nam của các lãnh đạo WB; mong qua diễn đàn này, WB và cộng đồng quốc tế sẽ tư vấn chính sách, định hướng đúng để Việt Nam phát triển đúng hướng. Thời gian qua, Việt Nam đã được nhũng thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội, đó là tiền đề quan trọng cho phát triển giai đoạn tới.

Phó Chủ tịch cao cấp WB nêu rõ, bà mới đến Việt Nam hai ngày nhưng bà rất ấn tượng ngưỡng mộ những thành tựu Việt Nam đạt được; ngưỡng mộ về khát vọng mà đất nước, con người Việt Nam thể hiện. Việt Nam đang ở trước ngã rẽ quan trọng của sự phát triển, do đó, chính sách quyết định thành công giai đoạn tới, trong đó tư duy là một trong những tài sản quan trọng của Việt Nam và WB sẽ hỗ trợ hết sứcViệt Nam trong quá trình phát triển; nỗ lực để đưa ra những tư vấn phù hợp cho Việt Nam. Chúng ta không thể sao chép nguyên trạng mô hình nước khác vào Việt Nam nhưng WB có kinh nghiệm hợp tác với nhiều nước có xuất phát điểm khác nhau và Việt Nam có thể học hỏi nhiều kinh nghiệm của các nước kể cả thành công và thất bại, nhất là tránh bẫy thu nhập trung bình, từ đó chúng ta vạch ra được chiến lược phát triển đúng đắn.

Cảm ơn ý kiến của Phó Chủ tịch WB, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ đánh giá cao tên gọi và chủ đề của Diễn đàn; tin tưởng các đại biểu quốc tế sẽ đóng góp tích cực để tư giúp Việt Nam. Thủ tướng khẳng định Việt Nam tiếp tục nỗ lực, khát vọng mạnh mẽ để vươn lên phát triển bền vững.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 19/9/2019

Bàn giao hài cốt quân nhân Hoa Kỳ

Ngày 17-9, tại sân bay quốc tế Ðà Nẵng diễn ra lễ bàn giao hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam, với sự tham dự của đại diện Ban Giám đốc Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích (VNOSMP), Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh, đại diện Cơ quan kiểm kê tù binh, người mất tích Bộ Quốc phòng và Văn phòng Hoa Kỳ tại Hà Nội về giải quyết vấn đề người Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam (MIA).

Ðại diện phía Việt Nam đã bàn giao cho đại diện phía Hoa Kỳ hai bộ hài cốt, do các đội hỗn hợp khai quật được trong đợt tìm kiếm chung lần thứ 136 (từ tháng 7 đến 9-2019). Số hài cốt này đã được các chuyên gia pháp y hai nước giám định chung tại Ðà Nẵng, kết luận có thể liên quan các trường hợp quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh Việt Nam và đề nghị chuyển về Hawaii, Hoa Kỳ để xác minh thêm. Ðại diện Chính phủ Hoa Kỳ cảm ơn và đánh giá cao sự hợp tác đầy đủ và ngày càng hiệu quả của chính phủ và nhân dân Việt Nam trong công tác tìm kiếm người Mỹ mất tích; cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh.

Hoạt động tìm kiếm hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam là hoạt động nhân đạo giữa Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ. Ðây là đợt trao trả hài cốt lần thứ 151 kể từ năm 1973.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 17/9/2019:

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Trưởng Ban thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn

Sáng 16-9, tại Hà Nội, Ban Chấp hành T.Ư Ðảng, Quốc hội (QH), Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Trưởng Ban Thường trực QH Bùi Bằng Ðoàn (19-9-1889 – 19-9-2019).

Chu tich quoc hoi nguyen thi kim ngan du le ky niem bui bang doan.png

Ðến dự, có Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh; các đồng chí nguyên Chủ tịch QH: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực QH; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Ðặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước; Vũ Ðức Ðam, Phó Thủ tướng Chính phủ; Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: cụ Bùi Bằng Ðoàn là chí sĩ với tấm lòng yêu nước, thương dân sâu sắc, một trong những tấm gương nhân sĩ, trí thức Việt Nam tiêu biểu, từ chủ nghĩa yêu nước đã đến với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng, dân tộc. Sau Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mời cụ Bùi Bằng Ðoàn đảm nhiệm nhiều công việc và chức vụ quan trọng. Tháng 11-1946, cụ được QH nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại kỳ họp thứ hai tín nhiệm, bầu giữ chức Trưởng Ban Thường trực QH. Thời gian này, cụ Bùi Bằng Ðoàn và Ban Thường trực QH đã kết nối, động viên quần chúng nhân dân đấu tranh với nhiều hình thức và khả năng sẵn có. Ðồng thời, tích cực đấu tranh phản bác những luận điệu của thực dân Pháp và bè lũ tay sai về tính hợp hiến, hợp pháp của Chính phủ liên hiệp kháng chiến do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. Những ngày ở chiến khu Việt Bắc, cụ Bùi Bằng Ðoàn đã có những đóng góp quan trọng vào việc cải tổ nhân sự của Chính phủ, thực hiện các chính sách sản xuất tiết kiệm, thuế nông nghiệp, ruộng đất; chỉ đạo các đoàn đại biểu khu vực kiểm tra tình huống, lấy nguyện vọng của nhân dân góp ý với QH và Chính phủ trong lãnh đạo cuộc kháng chiến.

Cuối năm 1948, đầu năm 1949, cụ Bùi Bằng Ðoàn lâm bệnh nặng. Ðược tin cụ ốm, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo đưa cụ vào vùng tự do Thanh Hóa để điều trị. Trong thời gian này, cụ vẫn thường xuyên gửi thư góp ý với T.Ư, Chính phủ, luôn tin tưởng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của T.Ư và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau khi Thủ đô Hà Nội được giải phóng, cụ Bùi Bằng Ðoàn được T.Ư đón về ở tại nhà số 10 phố Trần Hưng Ðạo, gần Bệnh viện Quân đội 108 để tiện chữa bệnh. Từ khi cụ chuyển về Hà Nội, Bác Hồ thường xuyên đến thăm cụ. Ngày 13-4-1955, Trưởng Ban Thường trực QH Bùi Bằng Ðoàn từ trần. Ðồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Cụ Bùi Bằng Ðoàn là tấm gương yêu nước, thương dân, tận tụy với công việc. Trong những năm tháng khó khăn, ác liệt của cách mạng Việt Nam, cụ không quản ngại hy sinh, sẵn sàng đảm trách các chức vụ quan trọng. Trên bất cứ cương vị nào, cụ đều tận tâm, tận lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Trưởng Ban Thường trực QH Bùi Bằng Ðoàn là dịp cả nước tri ân, tưởng nhớ những công lao, cống hiến to lớn của cụ với nhân dân và cách mạng Việt Nam. Sự liêm khiết, chính trực và những cống hiến to lớn mà cụ Bùi Bằng Ðoàn để lại cho QH và sự nghiệp cách mạng của Ðảng, của dân tộc sẽ mãi được khắc ghi.

Chủ tịch QH đề nghị, mỗi cán bộ, đảng viên cần luôn noi gương Trưởng Ban Thường trực QH Bùi Bằng Ðoàn, trong mọi hoạt động, trên từng cương vị công tác đều phải đặt lợi ích của đất nước, dân tộc, nhân dân và của Ðảng lên trên hết; tăng cường sự đoàn kết thống nhất để giữ vững nền độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân; góp phần xây dựng một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; xứng đáng với sự cống hiến, hy sinh của lớp người đi trước, vì sự trường tồn, phát triển của quốc gia, dân tộc.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 16/9/2019

Ba cơ sở giáo dục đại học Việt Nam nằm trong bảng xếp hạng đại học thế giới

Trong Bảng xếp hạng đại học thế giới 2020 (World University Rankings) Times Higher Education – THE vừa được công bố có tên ba cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam là: Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Bảng xếp hạng đại học thế giới Times Higher Education (THE) 2020 vừa đươc công bố gồm gần 1.400 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu thế giới. Đại học Quốc gia Hà Nội cùng Trường đại học Bách khoa Hà Nội thuộc nhóm 801-1.000 thế giới; tiếp theo là Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trong nhóm 1.000+.

Đại học Quốc gia Hà Nội cùng Trường đại học Bách khoa Hà Nội đạt mức điểm 22,2 – 28,2 của THE. Trong đó, Đại học Quốc gia Hà Nội có các chỉ số về giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế đứng đầu trong nhóm các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam có mặt trong Bảng xếp hạng. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu về chỉ số thu nhập từ doanh nghiệp. Trường đại học Bách khoa Hà Nội có chỉ số về trích dẫn khoa học cao nhất.

Năm nay, THE xếp hạng cho 1.395 cơ sở giáo dục đại học trên tổng số 1.820 cơ sở giáo dục đại học tham gia xếp hạng. Đây là con số lớn nhất từ trước đến nay trong quy mô xếp hạng đại học thế giới của THE. Các cơ sở giáo dục này thuộc 92 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Xếp hạng thế giới của THE dựa trên 5 nhóm tiêu chí: Giảng dạy (Môi trường học tập); Nghiên cứu; Trích dẫn; Quốc tế hóa; Thu nhập từ doanh nghiệp (chuyển giao tri thức).

Theo Bảng xếp hạng thế giới 2020 của THE, Đại học Oxford tiếp tục giữ vị trí số 1 thế giới, tiếp theo là Viện công nghệ California (California Institute of Technology), Đại học Cambridge, ĐH Standford, Học viện CN Massachusetts… Đáng kể nhất là sự bứt phá của Viện Công nghệ California, đơn vị đã vươn từ vị trí thứ 5 lên vị trí thứ 2 thế giới. Ở khu vực châu Á, các trường đứng đầu bao gồm Đại học Thanh Hoa (thứ 23 thế giới), Đại học Bắc Kinh (24) và Đại học Quốc gia Singapore (25).

Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan có 16 trường lọt vào top 1.000, Malaysia có 13 trường, Indonesia có sáu trường, Singapore có hai trường. Các trường trong khu vực có thứ hạng tương đương ĐHQGHN (nhóm 801-1.000) bao gồm: Đại học Chulalongkorn (đứng thứ 3 ở Thái Lan), Universiti Tenaga Nasional (UNITEN) và Universiti Utara Malaysia (cùng đứng thứ 9 ở Malaysia).

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 30/9/2019

Thông xe kỹ thuật đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn

Ngày 29-9, tại huyện Chi Lăng, UBND tỉnh Lạng Sơn và nhà đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả tổ chức thông xe kỹ thuật dự án cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn (đoạn tuyến Bắc Giang – Chi Lăng), sớm hơn kế hoạch dự kiến ba tháng và sẽ thu phí từ đầu năm 2020. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dự và chính thức phát lệnh thông xe dự án.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao nỗ lực của nhà đầu tư, tập thể kỹ sư, công nhân trên công trường dự án, sau hơn hai năm chính thức bước vào triển khai xây dựng đã hoàn thành tuyến đường có tổng chiều dài gần 64 km, rộng 25 m, bao gồm bốn làn xe và hai làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100km/giờ.

Theo Phó Thủ tướng, đột phá về hạ tầng giao thông, nhất là đường bộ cao tốc nhằm nâng cao năng lực vận tải, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh là nhân tố huy động nguồn lực phát triển kinh tế cùng với thể chế về môi trường kinh doanh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

“Theo Chiến lược phát triển hệ thống đường cao tốc, nước ta sẽ có khoảng 6.411 km ở cả ba miền vào năm 2030; trong đó, đến năm 2020, đưa vào khai thác thêm 2.000 km đường cao tốc và đến năm 2030 đưa vào khoảng 1.000 km nữa. Đến nay, nước ta đã hoàn thành hơn 1.000 km đường cao tốc. Việc phát triển cao tốc góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh-quốc phòng của dự án đi qua”, Phó Thủ tướng khẳng định.

Nhấn mạnh dự án cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn là tuyến đường quan trọng, là một trong những cửa ngõ giao thương đường bộ giữa Việt Nam và các nước trong khu vực, Phó Thủ tướng cho rằng, trong tương lai gần, việc thi công, hoàn thiện đoạn tuyến Chi Lăng-Hữu Nghị dài 30 km nữa, kết nối toàn tuyến cao tốc Hà Nội-Lạng Sơn để khai thác đồng bộ, sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, giảm ùn tắc, thúc đẩy phát triển sản xuất, du lịch các tỉnh vùng Đông Bắc.

Dự án này được khởi công từ năm 2015, tổng mức đầu tư gần 12.200 tỷ đồng, nhưng do các nhà đầu tư trước đây yếu kém về năng lực quản trị và tài chính, không huy động được nguồn vốn đầu tư nên bị chậm tiến độ gần hai năm. Đến tháng 6-2017, hợp phần 1 (tăng cường mặt đường Quốc lộ 1) mới đạt 13% sản lượng và không triển khai được hợp phần đường cao tốc.

Cùng thời điểm đó, người đứng đầu Nhà đầu tư là ông Nguyễn Văn Dương (thuộc Công ty UDIC) bị khởi tố hình sự trong vụ án đánh bạc công nghệ cao, khiến dự án rơi vào tình trạng đình trệ, nhiều nhà thầu đứng bên bờ vực vỡ nợ.

Do đó, tháng 6-2017, Bộ Giao thông vận tải quyết định đổi nhà đầu tư và giao cho Công ty BOT Bắc Giang – Lạng Sơn thuộc Tập đoàn Đèo Cả thi công, làm chủ đầu tư. Trong thời gian ngắn, các bên liên quan đã nỗ lực tháo gỡ các vướng mắc về tài chính, ký hợp đồng tín dụng, xử lý nhà thầu năng lực yếu kém,… đưa dự án triển khai đồng bộ.

Sau hơn hai năm đối mặt nhiều khó khăn thách thức, nhà đầu tư đã hoàn thành hợp phần cao tốc, không chỉ bù đắp tiến độ bị chậm hơn hai năm trước đó, mà còn “về đích” trước kế hoạch ba tháng.

Đây là dự án giao thông đầu tiên tại Việt Nam thực hiện quản lý tiến độ thông qua thiết bị flycam và xe điều hành hiện đại, cùng nhiều biện pháp thi công hiện đại đã đẩy nhanh tiến độ của dự án. Sau hơn hai năm xây dựng, dự án chính thức hoàn thành và tiến hành thông xe kỹ thuật. Trong đó, hợp phần Quốc lộ 1 đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 3.2018 còn hợp phần cao tốc chính thức được thông xe từ ngày 29-9, sớm hơn kế hoạch ba tháng.

Tuy nhiên, tới nay điểm đầu tuyến dự án (Km45+100) chưa hoàn tất và đoạn tuyến cách thành phố Lạng Sơn khoảng 30 km là hạn chế cần sớm được khắc phục. Một trong những nguyên nhân chính đoạn tuyến chưa thể triển khai tiếp là do chưa xác định được nguồn vốn tham gia từ các bên liên quan.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 28/9/2019

Khen thưởng Ban chuyên án triệt phá đường dây sản xuất ma túy quy mô lớn

Chiều 27-9, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) tổ chức Lễ đón nhận Thư khen của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đối với thành tích triệt phá đường dây sản xuất ma túy xuyên quốc gia, quy mô lớn.

Đến dự, có các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; Vũ Đức Đam, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Trong Thư khen, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương chiến công, thành tích xuất sắc của Ban chuyên án. Thành tích này thể hiện sự mưu trí, kiên quyết tiến công, trấn áp tội phạm, đánh đúng, đánh trúng các đường dây tội phạm ma túy lớn, xuyên quốc gia; thể hiện sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an và các địa phương, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 5-6-2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới.

Thủ tướng đề nghị Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo điều tra mở rộng chuyên án, củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Thủ tướng tin tưởng trong thời gian tới, với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao độ của lực lượng Công an nhân dân và sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp; tội phạm ma túy sẽ bị đẩy lùi, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Vũ Đức Đam nêu rõ: Hiện tại, Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới đang đứng trước nhiều thách thức, trong đó có vấn đề ma túy. Mặc dù các nước đều kiên quyết đấu tranh với tệ nạn ma túy nhưng số lượng người nghiện không ngừng tăng lên. Đáng chú ý, tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, len lỏi vào trong xã hội, nguy hiểm nhất là ma túy tổng hợp. Khẳng định công tác phòng, chống ma túy đã và đang thực hiện tốt, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, lực lượng phòng, chống ma túy của Việt Nam sẽ kiên quyết đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm, đường dây tội phạm về ma túy.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, từ đầu năm đến nay, lực lượng phòng, chống ma túy của Bộ Công an đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời, tham mưu cho Bộ Chính trị có Chỉ thị số 36 để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới. Đồng chí Tô Lâm đề nghị, thời gian tới, lực lượng công an cần tiếp tục đấu tranh với tội phạm, trong đó, tội phạm ma túy là hiểm họa cần triệt phá mạnh mẽ. Cùng với việc ngăn chặn nguồn cung cấp ma túy từ nước ngoài vào trong nước, cần đẩy mạnh công tác ngăn chặn các vụ phạm pháp hình sự do hệ lụy từ ma túy gây ra.

★ Cùng ngày, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức thông báo kết quả đấu tranh Chuyên án 626T triệt phá đường dây sản xuất trái phép chất ma túy do một số người Trung Quốc cầm đầu. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can tám đối tượng; Công an Trung Quốc đã khởi tố bị can 18 đối tượng. Hiện, lực lượng chức năng hai nước tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng.

Nhân dịp này, ghi nhận thành tích xuất sắc của các tập thể thuộc Cục C04, Bộ trưởng Công an quyết định tặng thưởng 34 tập thể tham gia đấu tranh chuyên án.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 28/9/2019

Trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” tặng thanh niên cứu người

Ngày 27/9, thừa ủy quyền của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thành đoàn Đà Nẵng trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” tặng anh Mai Xuân Minh (34 tuổi, trú phường Hòa Hiệp, quận Liên Chiểu) vì đã hỗ trợ cứu nhóm khách du lịch bị lạc ở bán đảo Sơn Trà cuối tháng 8 vừa qua. Trước đó, nhóm khách du lịch đi tham quan bán đảo Sơn Trà, khi đến khu vực Mũi Nghê thì bị lạc, không tìm được đường về. Nghe tiếng kêu cứu, anh Mai Xuân Minh (SN 1985, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và anh Trần Long Khải (SN 1989, trú huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) đã tìm cách ứng cứu. Trong lúc trèo lên vách núi để cứu người, anh Khải bị trượt chân ngã chết.

Ban Thường vụ T.Ư Đoàn đã có Quyết định truy tặng anh Khải Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 27/9/2019

Ra mắt Công ty liên doanh, bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay

Ngày 26-9, Công ty TNHH Kỹ thuật công nghệ hàng không Việt Nam Xin-ga-po (VSTEA), liên doanh giữa Công ty Kỹ thuật máy bay VAECO (thành viên của Vietnam Airlines) và Công ty ST Engineering Aerospace (Xin-ga-po) đã chính thức ra mắt.

Thành lập VSTEA đánh dấu sự ra đời của công ty liên doanh bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị tàu bay đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam đến thời điểm hiện tại.

VSTEA sẽ cung cấp các dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị tàu bay, hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật cho các hãng hàng không trong nước và quốc tế. VSTEA được đầu tư trang, thiết bị hiện đại để vận hành bảo dưỡng, sửa chữa ngay tại các cơ sở kỹ thuật hiện có của Vietnam Airlines ở sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 25/9/2019

Viettel đứng đầu danh sách thương hiệu Việt Nam giá trị nhất 2019

Ngày 24-9, Brand Finance, công ty định giá thương hiệu hàng đầu thế giới, công bố danh sách top 50 thương hiệu có giá trị nhất Việt Nam. Theo đó, Viettel là thương hiệu có giá trị nhất Việt Nam với hơn 4,3 tỷ USD.

Như vậy, giá trị thương hiệu của Viettel tăng 20%, tức hơn 1,5 tỷ USD so với năm 2018, có giá trị gấp gần ba lần thương hiệu đứng thứ hai và bằng tổng giá trị của ba thương hiệu ở vị trí liền sau trong bảng xếp hạng. Đây là năm thứ hai liên tiếp Viettel dẫn đầu bảng xếp hạng, thuộc top 10 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam.

Với giá trị thương hiệu hiện tại, Viettel vẫn đang tiếp tục là thương hiệu duy nhất của Việt Nam và là một trong tám thương hiệu của Đông Nam Á lọt top 500 thương hiệu giá trị nhất thế giới do Brand Finance công bố.

Giá trị thương hiệu của Viettel được đánh giá cao do sự tăng trưởng cao ở 10 thị trường nước ngoài, đồng thời nhờ sự phát triển của Tập đoàn trong nhiều lĩnh vực quan trọng như: viễn thông, công nghiệp quốc phòng công nghệ cao, công nghiệp điện tử viễn thông, công nghiệp an ninh mạng.

Ông Samir Dixit, Giám đốc điều hành Brand Finance khu vực châu Á, Thái Bình Dương cho biết: “Các thương hiệu thuộc top 10 đang tạo nên 68% giá trị thương hiệu của top 50 thương hiệu Việt Nam. Giá trị thương hiệu là một khía cạnh để tăng trưởng giá trị kinh doanh cho doanh nghiêp. Điều này được minh chứng bởi con số 52% giá trị doanh nghiệp toàn cầu ngày nay là vô hình, thuộc về giá trị thương hiệu tạo nên”.

Bảng xếp hạng top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn của ISO 10668. Đây là tiêu chuẩn định giá thương hiệu duy nhất có giá trị trên toàn cầu tính đến thời điểm hiện tại.

Brand Finance là tổ chức định giá thương hiệu hàng đầu thế giới có trụ sở tại Anh. Kết quả định giá thương hiệu của Brand Finance được sử dụng và công bố chính thức trên các kênh truyền thông hàng đầu như BBC, CNN, CNBC, Bloomberg, The Economist, The Wall street Journal…

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 25/9/2019

Thêm 25 bác sĩ chuyên khoa I cho vùng khó khăn

Chiều 24-9, tại Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức lễ trao bằng và bàn giao bác sĩ chuyên khoa I khóa 5, thuộc dự án “thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại vùng khó khăn”.

Theo đó, tổng số có 25 bác sĩ trẻ được bàn giao đợt này (trong đó có 15 bác sĩ là người dân tộc Mông, Thái, Tày, Mường, Nùng) thuộc tám chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh, Gây mê hồi sức, Hồi sức cấp cứu, Ngoại, Nhi, Nội, Phụ sản và Y học cổ truyền. Ngoài được cấp bằng chuyên khoa I, các bác sĩ trẻ được cấp chứng chỉ hành nghề để sẵn sàng nhận công việc, tham gia khám chữa bệnh cho người dân tại 16 huyện nghèo thuộc 10 tỉnh: Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang, Bắc Cạn, Lai Châu, Lạng Sơn, Phú Thọ, Sơn La, Nghệ An.

Đến nay, với năm khóa bác sĩ trẻ đã tốt nghiệp, dự án đã bàn giao 77 bác sĩ cho 37 huyện nghèo, thuộc 13 tỉnh khó khăn ở khu vực miền núi phía bắc và miền trung.

Dự án “thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại vùng khó khăn” được triển khai từ tháng 2-2013, với mục tiêu bảo đảm tính bền vững nguồn nhân lực y tế chất lượng cao. Mục tiêu dự án đến năm 2020 sẽ đưa khoảng 300 đến 500 bác sĩ trẻ về công tác tại các huyện vùng khó khăn.

Hiện tại, dự án đã và đang đào tạo chuyên khoa I cho 354 bác sĩ thuộc 11 chuyên ngành trong thời gian 24 tháng. Sau đó, các bác sĩ sẽ công tác ba năm (đối với nam) và hai năm (đối với nữ) tại các huyện nghèo như đã đăng ký. Riêng đối với những bác sĩ được các huyện nghèo cử đi đào tạo sẽ công tác lâu dài tại bệnh viện hoặc trung tâm y tế huyện nghèo đó.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 24/9/2019

Chè Shan tuyết Giằng Pằng được công nhận quần thể Cây di sản Việt Nam

Ngày 23-9, UBND huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ đón bằng công nhận Cây di sản Việt Nam đối với quần thể chè shan tuyết cổ thụ Giàng Pằng, xã Sùng Đô do T.Ư Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam trao.

Hiện, xã Sùng Đô có hơn 70ha chè shan tuyết cổ thụ, tập trung ở thôn Giàng Pằng và Làng Mảnh. Phát triển ở độ cao hơn 1.600m, khí hậu mát lành, cây chè shan tuyết ở đây phát triên xanh tốt, nhiều cây có tán lá xum xuê, gốc hai người ôm không xuể. Diện tích chè shan này chính là nguồn thu nhập của hơn 200 hộ đồng bào Mông xã Sùng Đô.

Theo những người dân ở đây cho biết, cây chè đã có từ 300 – 400 năm trước, khi tổ tiên đồng bào Mông đến đây khai sơn, lập bản. Qua khảo sát nghiên cứu của các nhà khoa học, trong diện tích 70ha với 100 cây đầu dòng có hơn 100 năm tuổi. Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá, T.Ư Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã công nhận quần thể 100 cây chè shan tuyết cổ thụ thôn Giàng Pằng và Làng Mảnh là cây di sản Việt Nam. Như vậy, Yên Bái có hai vùng chè shan tuyết được công nhận Cây di sản Việt Nam tại xã Suối Giàng và Sùng Đô (Văn Chấn).

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 23/9/2019

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự gặp mặt truyền thống 70 năm Thiếu sinh quân Việt Nam

Ngày 22-9, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự gặp mặt truyền thống 70 năm Thiếu sinh quân Việt Nam (1949-2019). Tham dự có gần 500 thầy và trò các thế hệ Thiếu sinh quân (TSQ) toàn quốc. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Nguyen Xuan Phuc du gap mat 70 truong thieu sinh quan.png

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Vũ Mão, Trưởng Ban liên lạc TSQ toàn quốc ôn lại truyền thống vẻ vang của các học sinh Trường Thiếu sinh quân Việt Nam (TSQVN) – trường vinh dự được Bác Hồ sáng lập. Ngay từ những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, các trường TSQ đã lần lượt ra đời ở các đơn vị bộ đội chủ lực và các Quân khu trong cả nước. Những học viên các Trường TSQVN các thời kỳ chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ và sau ngày thống nhất Tổ quốc luôn phát huy truyền thống vẻ vang, đóng góp quan trọng vào chiến thắng của các cuộc kháng chiến, thống nhất nước nhà. Do yêu cầu của đất nước, của cách mạng, thế hệ TSQ ngày ấy đã được chuyển sang học nhiều ngành nghề khác nhau. Họ đã phấn đấu không ngừng và có rất nhiều tấm gương tiêu biểu cống hiến cho đất nước.

Các thế hệ TSQVN đã có những đóng góp to lớn, vẻ vang vào sự nghiệp cách mạng của đất nước qua nhiều thời kỳ lịch sử và giai đoạn hiện nay, nhiều đồng chí là cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước. Mô hình đào tạo TSQ mang tính đặc thù và rất đắc sắc của một thời kỳ đất nước, quân đội ta còn gian khó. Nhiều bài học của lĩnh vực giáo dục đào tạo TSQ suốt chặng đường hơn 70 năm qua đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị mà cần được nghiên cứu, tổng kết, đồng thời có thể vận dụng phù hợp trong sự nghiệp trồng người hôm nay và mai sau.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tri ân các thế hệ TSQVN, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, các thế hệ TSQVN đã xây dựng lên truyền thống quý báu, tình cảm cách mạng sâu sắc, đóng góp vào các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, thống nhất đất nước. Thủ tướng khẳng định, lịch sử dân tộc ghi nhận những đóng góp của các thế hệ TSQVN; đồng thời cho rằng, việc thành lập các trường TSQ ngay trong bối cảnh đất nước khó khăn, thiếu thốn và đang chiến tranh, cho thấy tầm nhìn chiến lược của Đảng và Bác Hồ về việc đào tạo nguồn cán bộ cho đất nước. Cho đến hôm nay, các thế hệ TSQ vẫn tiếp tục đóng góp cho sự phát triển đất nước. Đây cũng là bài học cho Đảng, Nhà nước ta, các cấp chính quyền trong bối cảnh hiện nay, chủ động tốt nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu cách mạng, phát triển đất nước. Nguồn nhân lực ấy không chỉ được đào tạo chuyên môn mà còn là phát huy truyền thống quý báu của dân tộc, trung thành và đóng góp cho đất nước như TSQ.

Thủ tướng nêu rõ, chúng ta rất vui mừng thấy một lớp cán bộ đức độ, tài năng, trung thành với Tổ quốc. Hàng nghìn TSQ từ mọi miền đất nước đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân ta. Đó là truyền thống rất đáng quý. “Các đồng chí có thể là tướng lĩnh, nhà khoa học, nhạc sĩ, ca sĩ, cán bộ cao cấp. Tôi rất ấn tượng với phát biểu của đồng chí cựu TSQ ở Nam Bộ, những người TSQVN không ai phản bội đối với Tổ quốc, với Đảng, không ai lừa đảo. Đó là phẩm chất quý của các TSQ đáng được trân trọng”, Thủ tướng khẳng định.

Cho rằng các cựu TSQ đã sống và làm việc xứng đáng với truyền thống của TSQVN, Thủ tướng nhắc lại lời nói của nguyên Thủ tướng Phạm Văn Đồng với hàm ý, lịch sử vẻ vang khi anh sống xứng đáng với lịch sử ấy. Nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến các thế hệ TSQVN, Thủ tướng mong muốn cựu TSQ phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, Quân đội và TSQ, luôn sống và học tập, làm theo tấm gương, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhân dân ta, xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong muốn của Bác; nhất là trong bối cảnh hiện nay xuất hiện những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thì những cựu TSQVN là những “cây đa”, “cây đề” trong nhân dân, trong khu dân cư, tích cực chống những biểu hiện này.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng đã thông tin đến cựu TSQVN về những thành tựu đáng mừng của đất nước: kinh tế xã hội phát triển vững chắc; đời sống nhân dân được cải thiện rõ nét; bên cạnh đó, công tác phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân. Đảng và Nhà nước lắng nghe ý kiến của nhân dân, thực hiện tốt Di chúc của Bác Hồ, đưa đất nước sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Nhấn mạnh điều này, Thủ tướng khẳng định, đây cũng là cách để đền đáp công ơn của các thế hệ đi trước, các chiến sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của đất nước.

TIN: THANH GIANG. ẢNH: QUANG HIẾU

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 20/9/2019

Tăng cường kết nối doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam – Nhật Bản

Sáng 19/9, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Đại sứ quán Nhật Bản tổ chức Diễn đàn kết nối doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam – Nhật Bản.

Năm 2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) giữa Việt Nam và Nhật Bản đạt 37,9 tỷ USD. Trong tám tháng đầu năm 2019, kim ngạch XNK giữa hai nước đạt 25,7 tỷ USD, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản đạt 1,9 tỷ USD. Tại diễn đàn, doanh nghiệp hai nước, đại diện lãnh đạo các bộ ngành liên quan, chính quyền một số địa phương và hiệp hội được phổ biến các quy định liên quan đến quản lý XNK nông, lâm, thủy sản của hai nước; những kinh nghiệm tháo gỡ khó khăn, tăng ường xúc tiến thương mại và đầu tư nông nghiệp giữa doanh nghiệp hai nước.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 18/9/2019

Lập bản đồ giải phẫu điện học ba chiều để điều trị rối loạn nhịp

Áp dụng công nghệ lập bản đồ giải phẫu điện học ba chiều trong điều trị rối loạn nhịp đạt hiệu quả tới 90% cho người bệnh mắc bệnh lý rối loạn nhịp tim khó.

Hiệu quả điều trị đạt đến trên 90%

Với sự hỗ trợ của GS Chen Ming Long, Bệnh viện tỉnh Giang Tô, Trung Quốc cùng đông đảo các bác sĩ chuyên ngành tim mạch đến từ các Bệnh viện E, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Quân Y 103… vừa qua, Bệnh viện E đã thực hiện thủ thuật cắt đốt cho bốn trường hợp rối loạn nhịp phức tạp bằng công nghệ lập bản đồ giải phẫu điện học của tim trong không gian ba chiều.

Hai bệnh nhân nhỏ tuổi nhất được thực hiện thủ thuật này đều mắc rối loạn nhịp, xuất hiện phẫu thuật điều trị tim bẩm sinh. Sau khi những cấu trúc giải phẫu bất thường của trẻ đã được các bác sĩ cứu chữa bằng phương pháp phẫu thuật thì bệnh nhân vẫn bị rối loạn nhịp. Bệnh nhân vẫn cảm thấy cơn khó thở và tim đập không đều. Các bác sĩ thăm khám và cho bệnh nhân làm các xét nghiệm thêm thì phát hiện rối loạn nhịp có nguy cơ suy tim. Các bác sĩ quyết định tìm vị trí gây ra rối loạn nhịp, sau đó xử lý can thiệp triệt để bằng năng lượng RF.

Bệnh nhân Đoàn Thị Tứ (70 tuổi, ở Bắc Ninh) được chẩn đoán rung nhĩ cơn – ngoại tâm thu nhĩ ổ. Bệnh nhân phát hiện bệnh rung nhĩ cơn cách đây một năm và đã được sử dụng thuốc chống rối loạn nhịp trong một thời gian dài nhưng tình trạng không cải thiện. Bệnh nhân được hội chẩn can thiệp bằng kỹ thuật mới này.

Trong hơn bốn giờ đồng hồ, các bác sĩ thiết lập đường vào thông qua đường mạch máu tiếp cận buồng tim. Các bác sĩ tiến hành dựng hình buồng tim theo không gian 3 chiều. Sau đó các bác sĩ đánh dấu các bị trí giải phẫu và các vùng nghi ngờ, tiến hành cô lập các vùng gây rối loạn nhịp bằng năng lượng RF.

Một bệnh nhân nam 18 tuổi, Bắc Giang có bệnh lý nhịp nhanh thất không bền bỉ, được các bác sĩ xác định bị rối loạn nhịp thất với mức độ nhiều gây ra giãn buồng tim và suy tim. Các bác sĩ đã thực hiện can thiệp lần một với phương pháp 2D cách đây một tháng. Kết quả sau khi thủ thuật các bác sĩ đã loại bỏ ổ gây rối loạn nhịp cho bệnh nhân. Nhưng sau ba tuần, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng trở lại, các bác sĩ tiến hành hội chẩn và xác định rối loạn nhịp nặng chỉ có thể điều trị triệt để bằng phương pháp áp dụng công nghệ lập bản đồ giải phẫu điện học ba chiều.

ThS, BS Vũ Văn Bạ, Khoa Nội tim mạch người lớn, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E cho biết, việc điều trị rối loạn nhịp phức tạp cho các bệnh nhân mắc bệnh rung nhĩ, nhịp nhanh nhĩ… hiện nay phụ thuộc vào việc dùng thuốc. Tuy nhiên, hạn chế của việc sử dụng thuốc là chỉ có thể điều trị triệu chứng, không thể trị bệnh triệt để.

Do đó, với việc sử dụng phương pháp áp dụng công nghệ lập bản đồ giải phẫu điện học ba chiều cho thấy hiệu quả điều trị đạt đến trên 90%, xử lý triệt để các bất thường về cấu trúc và về nhịp tim. “Đặc biệt, công nghệ này sẽ giảm bớt sốc, tai biến mạch máu não, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh”, BS Bạ cho hay.

Khi nào cần tầm soát bệnh tim mạch

ThS, BS Vũ Văn Bạ cho biết, rối loạn nhịp (hay còn gọi là rung nhĩ) là một trong những bệnh tim mạch phổ biến, thường khiến tim đập không đều và nhanh. Ở những người mắc rung nhĩ, tâm nhĩ đập không đều, làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, rung nhĩ làm tăng gấp 5 lần nguy cơ đột quỵ, cũng như làm tăng gấp đôi nguy cơ tử vong do các bệnh tim mạch khác.

Để có thể phát hiện sớm rối loạn nhịp, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đi kiểm tra nhịp mạch định kỳ, ít nhất 6 tháng/lần để phát hiện nhịp đập bất thường về tần số, nhịp điệu…

Đặc biệt đối với những người trên 40 tuổi hoặc có nguy cơ tim mạch, người lớn trên 65 tuổi cần tầm soát bệnh tim mạch, trong đó xét nghiệm đo điện tâm đồ sẽ giúp phát hiện rung nhĩ và rối loạn nhịp tim.

Để phòng ngừa các bệnh tim mạch cũng như tình trạng rung nhĩ, người dân cần áp dụng lối sống điều độ, lành mạnh, thường xuyên tập thể dục, có chế độ ăn hợp lý, không uống rượu bia, không hút thuốc lá, tránh stress…

Với phương pháp điều trị hiệu quả tới 90% mới này, Phó Giám đốc Bệnh viện E – TS, BS Nguyễn Công Hựu cho biết, tới đây Bệnh viện E sẽ đưa kỹ thuật này trở thành thường quy để hy vọng ngày càng nhiều bệnh nhân được hưởng lợi thêm từ tiến bộ kỹ thuật này trong việc điều trị rối loạn nhịp”, TS Hựu nói.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 16/9/2019

Chương trình bảo tồn các loài rùa nguy cấp

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt “Chương trình bảo tồn các loài rùa nguy cấp của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Cụ thể, sẽ thành lập ba khu bảo tồn loài và sinh cảnh mới cho các loài rùa cạn và rùa nước ngọt nguy cấp, thành lập và vận hành hai trạm cứu hộ rùa biển tại các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Khánh Hòa.

Mục tiêu của Chương trình là các quần thể rùa nguy cấp của Việt Nam và môi trường sống của chúng được bảo vệ và phát triển bền vững, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam.

Mục tiêu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 gồm: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được hoàn thiện tạo cơ sở pháp lý cho công tác bảo tồn các loài rùa nguy cấp; Tăng cường các hoạt động điều tra, đánh giá, nghiên cứu về các loài rùa nguy cấp, đặc biệt đối với các loài rùa nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; Xây dựng mô hình, thiết lập, quản lý hiệu quả các khu vực bảo vệ; công tác cứu hộ; nhân nuôi bảo tồn các loài rùa nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ được thực hiện hiệu quả; Tăng cường hiệu quả công tác quản lý và thực thi pháp luật về bảo tồn các loài rùa nguy cấp; Nâng cao nhận thức và sự tham gia của cộng đồng trong hoạt động bảo tồn các loài rùa nguy cấp.

Để đạt được mục tiêu trên, nhiệm vụ phải triển khai trong thời gian tới là rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật, hướng dẫn kỹ thuật về bảo tồn các loài rùa nguy cấp; tăng cường các hoạt động điều tra, đánh giá, nghiên cứu về các loài rùa nguy cấp; xây dựng mô hình, thiết lập, quản lý hiệu quả các khu vực bảo vệ; duy trì, phục hồi quần thể; hỗ trợ công tác cứu hộ; nhân nuôi bảo tồn các loài rùa nguy cấp; tăng cường hiệu quả công tác quản lý và thực thi pháp luật về bảo tồn các loài rùa nguy cấp; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, truyền thông nâng cao nhận thức về bảo tồn, ngăn ngừa các hoạt động săn bắt, buôn bán trái phép các loài rùa nguy cấp.

Chương trình sẽ thành lập ba khu bảo tồn loài và sinh cảnh mới cho các loài rùa cạn và rùa nước ngọt nguy cấp. Dự kiến triển khai đối với: các quần thể loài rùa Trung Bộ (Mauremys annamensis) tại khu vực huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; rùa Hoàn Kiếm (Rafetus swinhoei) tại thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội và nhóm các loài rùa hộp thuộc giống Cuora tại khu vực huyện Đông Hòa và Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.

Đồng thời, xây dựng, thực hiện các dự án phục hồi quần thể đối với một số loài rùa cạn và rùa nước ngọt thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Dự kiến lựa chọn triển khai tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên và Khánh Hòa); bảo vệ, phục hồi sinh cảnh, bãi đẻ cho các loài rùa biển, tập trung tại các khu vực: Bái Tử Long và Cô Tô – Thanh Lân (Quảng Ninh), Hải Lăng (Quảng Trị), Núi Chúa (Ninh Thuận), Cam Lâm (Khánh Hòa), Hòn Khô – Hải Giang (Bình Định), Hòn Cau (Bình Thuận), Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu) và Thổ Chu (Kiên Giang) và phục hồi bãi đẻ, nơi sinh cư của rùa biển bị suy thoái tại các khu vực: Bạch Long Vỹ (Hải Phòng), Phú Quý (Bình Thuận), Phú Quốc (Kiên Giang) và quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa).

Cùng với đó, Chương trình sẽ thành lập và vận hành hai trạm cứu hộ rùa biển tại các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Khánh Hòa. Phát triển, tích hợp và lồng ghép kế hoạch quản lý và giám sát quần thể rùa nguy cấp tại các khu vực ưu tiên với sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ, cơ quan chuyên môn và nhà khoa học.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 29/9/2019

Lễ hội Ka Tê của đồng bào Chăm ở Ninh Thuận

 Ngày 28-9 (mùng 1 tháng 7 lịch Chăm), tại tháp Pô Klong Garai, phường Đô Vinh, TP Phan Rang – Tháp Chàm, hàng nghìn người đồng bào Chăm theo đạo Bà la môn cùng du khách trong nước và quốc tế hòa chung niềm vui đón Lễ hội Katê năm 2019. Đây là một sự kiện lớn thường niên được tổ chức hằng năm của đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận.

Tháp Pô Klong Garai là nơi thờ vị vua Pô Klong Garai (1151 – 1205), người được dân tộc Chăm suy tôn là “Thần Thủy lợi”. Nơi đây, được tổ chức Lễ hội Katê chính thức hằng năm theo nghi lễ truyền thống tại các đền tháp.

Mua quat nguoi cham.png

Trong không gian rộng lớn, các vị chức sắc Chăm thay mặt cộng đồng bày tỏ lòng tưởng nhớ, biết ơn tổ tiên đã độ trì cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, mọi gia đình được no cơm, ấm áo; cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm chăm lo đời sống đồng bào ngày càng khấm khá nên diện mạo các làng Chăm ngày càng đổi thay tươi đẹp hơn….

Tại các làng Chăm, tất cả nhà ở của đồng bào đều treo cờ Tổ quốc đỏ rực; đường giao thông liên thôn, liên xã đều sạch đẹp; đâu đâu cũng thấy treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng lễ hội. Vụ hè thu năm nay trúng mùa nên không khí Lễ hội Katê rất nhộn nhịp. Hiện tại, số nhà xây kiên cố, to đẹp tại các làng Chăm ngày càng nhiều; thế hệ trẻ người Chăm được học hành thành đạt, nhiều người là bác sĩ, kỹ sư, nhạc sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ, giáo viên… đang làm việc trên mọi miền đất nước, góp phần phục vụ tốt cho xã hội. Đồng bào Chăm theo đạo Bà la môn xem Lễ hội Katê là ngày Tết hằng năm của cộng đồng mình. Một ngày trước khi diễn ra lễ hội chính thức, tại các đền tháp Pô Nưgar ở thôn Hữu Đức, tháp Pô Rômê ở thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, hàng nghìn đồng bào dân tộc Chăm, Ra Glai đã tề tựu, làm lễ đón rước y trang của nữ thần Pô Nưgar – Thần mẹ thủy tổ của người Chăm. Tương truyền, vị thần này đã dạy cho con cháu trồng lúa, trồng bông, dệt vải và các phong tục cúng trong lễ hội được lưu giữ đến ngày nay.

Lễ hội là tấm gương phản chiếu sinh hoạt của cộng đồng người Chăm, bởi trong thời khắc diễn ra lễ hội, mọi người như cảm nhận được sự hội tụ tất cả những tinh hoa, giá trị kỹ – mỹ thuật cao nhất của nền văn hóa Chăm để cùng hòa với nền văn hóa của các dân tộc anh em, góp phần làm cho “vườn hoa văn hóa” của đại gia đình các dân tộc Việt Nam thêm phong phú.

Nhân dịp này, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Ninh Thuận đã tặng hoa chúc mừng và tin tưởng đồng bào Chăm luôn sát cánh với các dân tộc anh em trong tỉnh, chung tay góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội mà tỉnh đã đề ra.

Ninh Thuận là tỉnh có đông người Chăm sinh sống nhất trong cả nước (hơn 74 nghìn người sinh sống tập trung tại 22 làng, thuộc sáu huyện, thành phố). Với nét văn hóa độc đáo, đặc trưng, năm 2017, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành việc công bố Lễ hội Katê của người Chăm nơi đây là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Do đó, Lễ hội Katê thu hút đông đảo du khách đến chung vui, là dịp để du khách được hòa vào đoàn người rước Y trang của Thần Mẹ xứ sở Pô Inư Nư gar, Vua Pô Klông Garai, Vua Pô Rômê do người Ra Glai ở xã Phước Hà, huyện Thuận Nam gìn giữ về làng Chăm Hữu Đức, huyện Ninh Phước.

Du khách cũng được chứng kiến các lễ chính trong ngày lên tháp Pô Klong Garai, gồm: Lễ rước y trang lên tháp, lễ mở cửa tháp, lễ mộc dục (tắm tượng và mặc y phục) và cuối cùng là đại lễ. Sau lễ chính tại tháp Pô Klong Garai, du khách được mời về tham dự lễ hội Katê tại các làng và gia đình người Chăm, được trải nghiệm, thưởng thức các tiết mục ca múa nhạc, hội thi văn hóa, văn nghệ dân gian Chăm, tìm hiểu nét văn hóa dân tộc Chăm đặc sắc, đa dạng đang hiện hữu trong đời sống của người Chăm, tham quan các làng nghề truyền thống dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, làng gốm Bàu Trúc… vẫn còn lưu giữ được bản sắc văn hóa để cảm nhận hết được giá trị của văn hóa Chăm qua hình ảnh, hiện vật….

Nghi lễ chính thức tại tháp Pô Klong Garai kết thúc lúc 10 giờ cùng ngày. Trong ba ngày tiếp theo, tại các vùng đồng bào Chăm tổ chức nhiều hoạt động vui đón lễ hội, đi thăm hỏi, chúc nhau mọi sự tốt lành trong năm mới. Đây cũng là dịp để mọi người hóa giải những hiềm khích, mâu thuẫn xảy ra trong năm cũ, hướng tới đời sống dung hòa, đong đầy tình yêu thương tình làng nghĩa xóm….

Lễ hội Katê không chỉ là niềm vui riêng của bà con dân tộc Chăm mà còn là một trong những ngày hội lớn của các dân tộc anh em Kinh, Chăm, Ra Glai ở Ninh Thuận.

* Cũng trong sSáng 28-9, tại Tháp Pô Sha Inư, TP Phan Thiết (Bình Thuận), Lễ hội Katê năm 2019 của đồng bào Chăm ở tỉnh Bình Thuận được tổ chức với sự tham gia của đông đảo cộng đồng người Chăm ở các địa phương trong tỉnh.

Đây là lễ hội của đồng bào Chăm theo đạo Bà-la-môn ở tỉnh Bình Thuận tại Di tích cấp quốc gia Pô Sha Inư với đầy đủ các nghi thức và các giá trị văn hóa dân gian truyền thống đặc sắc vốn có trong lịch sử, mang đậm yếu tố tâm linh, tín ngưỡng của đồng bào Chăm. Mang ý nghĩa tưởng nhớ tổ tiên, ông bà, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu; cầu mong cho sự hòa hợp lứa đôi, sự sinh sôi nảy nở của con người và vạn vật.

Sư Cả Thường Xuân Hữu, Chủ tịch Hội đồng chức sắc Bà-la-môn giáo tỉnh Bình Thuận bày tỏ cảm xúc: “Đối với người Chăm chúng tôi, Lễ hội Katê là dịp để tưởng nhớ công lao to lớn của ông bà, tổ tiên chúng tôi. Được Đảng, Nhà nước quan tâm phục dựng Lễ hội Katê của đồng bào Chăm, tôi cảm thấy rất phấn khởi và qua đó giúp cộng đồng người Chăm chúng tôi giữ gìn được phong tục tập quán, bản sắc văn hóa của mình; đồng thời góp phần nâng cao đời sống kinh tế cũng như văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc Chăm nói riêng cũng như của cộng đồng các dân tộc trong tinh nói chung”.

Lễ hội Katê tại di dích tháp Pô Sha Inư được tổ chức theo phong tục truyền thống với các nghi thức như: các chức sắc tôn giáo Bà-la-môn, Bà-ni thực hiện cúng Lễ Cầu an tại Tháp chính; thỉnh và rước Y trang nữ Thần Pô Sah Inư lên tháp chính; Lễ tắm bệ thờ Linga – Yoni; lễ mặc trang phục, Đại lễ Katê trước tháp chính. Ngoài những nghi thức, nghi lễ diễn ra theo trình tự thời gian, tục lệ truyền thống của người Chăm; lễ hội còn là dịp để đồng bào Chăm giới thiệu, quảng bá những nét văn hóa đặc sắc, riêng biệt của mình đến với du khách thông qua các hình thức diễn xướng dân gian như dân ca, dân vũ; trình diễn nhạc cụ truyền thống trống Paranưng, Ginăng, kèn Saranai; biểu diễn nghề làm gốm, dệt thổ cẩm…. Bên cạnh đó là các trò chơi, trò diễn mang đậm sắc thái văn hóa Chăm.

Lễ hội Katê được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa bổ trợ, thu hút sự tham gia của đông đảo cộng đồng người Chăm đến từ sáu huyện trong tỉnh, gồm: Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân và Tánh Linh; đã trở thành lễ hội chung của cộng đồng người Chăm toàn tỉnh.

Bà Nguyễn Lan Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TTDL) tỉnh Bình Thuận cho biết, Lễ hội Katê đã trở thành một trong những lễ hội văn hóa truyền thống, đặc sắc, tiêu biểu của tỉnh; là sản phẩm du lịch quan trọng có sức hấp dẫn, cuốn hút đối du khách đến tham quan và thưởng lãm. Lễ hội không chỉ đáp ứng được nguyện vọng, nhu cầu sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng của cộng đồng người Chăm ở địa phương, mà còn góp phần rất lớn vào việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh, giá trị và nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Chăm đến với du khách, phục vụ du lịch phát triển.

Bà Iana, doanh nhân người Nga hiện đang làm việc tại TP Phan Thiết bày tỏ cảm xúc: “Tôi đã sống ở đây hơn sáu năm, năm nào tôi cũng tham dự lễ hội này, tôi rất yêu văn hóa Việt Nam nói chung cũng như văn hóa của người Chăm. Theo tôi đây là một trong những lễ hội văn hóa đặc sắc nhất tại Bình Thuận; các hoạt động văn nghệ biểu diễn, trang phục, nhạc cụ, âm nhạc đều rất cuốn hút và tôi rất hứng thú khi được hòa vào không khí lễ hội tại đây”.

Trước đó, trong dịp Lễ Katê năm 2019 của cộng đồng người Chăm, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận cùng các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương đã đi thăm, tặng quà chúc đồng bào Chăm theo đạo Bà-la-môn ở các địa phương trong tỉnh.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 26/9/2019

Công diễn những tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao

Ngày 25/9, tại Hà Nội, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam tổ chức gặp gỡ báo chí giới thiệu chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Nhà hát (6/8/1959-6/8/2019).

Theo đó, từ ngày 5 đến 7/10, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, bên cạnh các hoạt động như: Lễ kỷ niệm, đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì, nhà hát sẽ tổ chức công diễn các tác phẩm nghệ thuật kinh điển, gồm: vở nhạc kịch “Người tạc tượng” của cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận (diễn tối 5/10) – di sản âm nhạc đỉnh cao của Việt Nam; và vở vũ kịch “Hồ Thiên Nga” – kiệt tác nghệ thuật thế giới (diễn tối 7/10). Cả hai tác phẩm đều quy tụ ê-kíp sáng tạo nổi tiếng với lực lượng diễn viên, nghệ sĩ biểu diễn, hùng hậu, thể hiện được tầm vóc, vị thế của một đơn vị nghệ thuật đầu đàn về nhạc vũ kịch.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 22/9/2019

Việt Nam được đề cử là điểm đến du lịch ẩm thực hàng đầu thế giới

Tổng cục Du lịch cho biết, Việt Nam đang được đề cử là Điểm đến du lịch ẩm thực hàng đầu thế giới tại Giải thưởng du lịch thế giới – World Travel Awards (WTA). Đây là lần đầu ẩm thực Việt Nam được một giải thưởng uy tín, tầm cỡ thế giới công nhận và ghi vào danh sách đề cử.

Việt Nam được đề cử tại sáu hạng mục gồm: điểm đến hàng đầu thế giới cho Hà Nội; điểm đến ẩm thực hàng đầu thế giới cho Việt Nam; điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu thế giới cho Hội An; điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới cho Việt Nam; điểm đến hàng đầu thế giới cho Việt Nam và đơn vị du lịch hàng đầu thế giới cho Tổng cục Du lịch Việt Nam.

Nâng cao văn hóa ứng xử trong cộng đồng

Sáng 21-9, tại TP Hà Tĩnh, Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội thảo khoa học “Văn hóa ứng xử trong cộng đồng”.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ hội nghị “Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020” tại tỉnh Hà Tĩnh. 29 tham luận đã làm rõ những vấn đề: Lý luận và nhận thức về văn hóa ứng xử; văn hóa ứng xử trong đời sống sinh hoạt, công sở, nơi làm việc và trên các cộng đồng mạng hay những phương tiện truyền thông mới…

Các đại biểu cũng đưa ra ý kiến xây dựng bộ tiêu chí, quy tắc ứng xử và việc vận dụng vào đời sống cũng như đề xuất các giải pháp quản lý nhà nước nhằm định hướng, điều chỉnh văn hóa ứng xử cũng như các giải pháp khác nhằm nâng cao văn hóa ứng xử trong cộng đồng…

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 20/9/2019

Áp dụng kỹ thuật định vị GPS trong giám sát voi hoang dã

Ngày 19-9, tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đác Lắc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đác Lắc phối hợp Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) tổ chức Hội thảo đánh giá tính khả thi của hoạt động áp dụng kỹ thuật định vị GPS trong giám sát voi hoang dã tại tỉnh Đác Lắc.

Tham dự Hội thảo có lãnh đạo Tổng Cục lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện WWF -Việt Nam, lãnh đạo UBND tỉnh Đác Lắc và đại diện các sở, ngành, địa phương trong tỉnh có liên quan, Ban quản lý Dự án khẩn cấp bảo tồn voi các tỉnh Nghệ An, Đồng Nai.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đác Lắc Y Giang Gry Niê Knơng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được đối với công tác bảo tồn voi hoang dã tại tỉnh Đác Lắc trong thời gian qua. Trên địa bàn tỉnh hiện có năm quần thể voi hoang dã với số lượng khoảng 80-100 cá thể, tập trung chủ yếu trên địa bàn huyện Buôn Đôn, Ea Súp, Cư M’gar và Ea H’leo. Trong những năm qua, voi hoang dã thường xuyên xuất hiện và tàn phá hoa màu của người dân ở huyện Buôn Đôn, Ea Súp… Tuy nhiên, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động về bảo tồn voi hoang dã nên người dân đã dùng các biện pháp để xua đuổi voi trở lại rừng an toàn, không ảnh hưởng đến sức khỏe của voi.

Đối với việc áp dụng kỹ thuật định vị GPS là một phương tiện kỹ thuật hiện đại, đã và đang được áp dụng ở một số nước trên thế giới, mang lại nhiều lợi ích cho công tác quản lý, giám sát voi hoang dã. Đồng thời kỹ thuật định vị GPS còn cảnh báo sớm để phòng tránh, xua đuổi voi hoang dã phá hoại, giảm thiệt hại do voi gây ra với con người, tài sản. Vì vậy, tại hội thảo này, trên cơ sở ý kiến của các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực bảo tồn động vật hoang dã, tỉnh Đác Lắc sẽ chỉ đạo các sở ngành liên quan phối hợp Trung tâm bảo tồn voi Đác Lắc xây dựng các giải pháp để triển khai thực hiện giám sát voi hoang dã bằng kỹ thuật định vị GPS trong tương lai.

Theo các chuyên gia của WWF-Việt Nam, việc áp dụng kỹ thuật định vị GPS trong công tác bảo tồn voi hoang dã trên thế giới và trong khu vực đã thu được nhiều kết quả tích cực. Đeo vòng cổ GPS tích hợp công nghệ viễn thám đã trở thành công cụ phổ biến trong nghiên cứu tập tính di chuyển theo vùng và theo mùa, mang lại nhiều lợi ích hơn so với giám sát voi truyền thống. Với công nghệ này đã nâng cao năng lực quản lý và theo dõi voi trong môi trường tự nhiên, qua đó cảnh báo, giảm thiểu thiệt hại về hoa màu, tài sản của người dân do voi hoang dã gây ra.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các chuyên gia trình bày báo cáo kỹ thuật của hoạt động áp dụng kỹ thuật định vị GPS trong giám sát voi hoang dã tại tỉnh Đác Lắc; báo cáo về căn cứ pháp lý của hoạt động áp dụng kỹ thuật định vị GPS trong giám sát voi hoang dã…

Tuy nhiên, một số đại biểu dự hội thảo cho rằng, việc đeo vòng định vị GPS cho voi hoang dã là giải pháp còn mới tại Việt Nam, liên quan đến nhiều bộ, ngành Trung ương và địa phương. Vì vậy, trong quá trình xây dựng đề án cần tham vấn các bộ, ngành liên quan, các nhà khoa học, các tổ chức bảo tồn động vật hoang dã và cộng đồng địa phương. Đề án cần đánh giá tác động có thể xảy ra đối với cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự; quá trình truyền và lưu dữ liệu; việc bảo mật dữ liệu, bảo vệ dữ liệu; tuổi thọ của pin vòng định vị; bảo đảm an toàn cho người và voi trong qua trình đeo vòng định vị cho voi…

Theo WWF-Việt Nam, voi châu Á được liệt kê thuộc nhóm động vật nguy cấp trong Sách đỏ của Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUNC). Ở Việt Nam, quần thể voi hoang dã hiện nay có khoảng 100-130 cá thể chia tách thành 19 quần thể riêng biệt tại tám tỉnh gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Sơn La, Quảng Nam, Đác Lắc, Đác Nông, Đồng Nai và Bình Phước; trong đó tập trung chủ yếu ở tỉnh Đác Lắc với năm quần thể voi hoang dã với số lượng khoảng 80-100 cá thể.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 18/9/2019

Thả cá thể rùa quý hiếm về tự nhiên

Ngày 16/9, Hạt Kiểm lâm huyện Hải Hà (Quảng Ninh) phối hợp Đồn Biên phòng 19, Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật – nông nghiệp huyện Hải Hà và ngư dân thả một cá thể rùa biển quý hiếm về với môi trường tự nhiên. Cá thể rùa dài khoảng 60 cm, bề ngang 44 cm, nặng hơn 17kg bị mắc vào lưới của một ngư dân vào tối 15/9

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 17/9/2019

Cấp cứu kịp thời cháu bé sốc nhiệt do bị bỏ quên trên ô – tô

Sáng 16-9, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, sau 48 giờ điều trị tích cực, bé trai 3 tuổi đang học tại Trường mầm non Đồ Rê Mí (Tiên Du, Bắc Ninh) nghi bị bỏ quên trên xe ô-tô đưa đón học sinh đang hồi phục sức khỏe tốt, không có tổn thương khu trú và có thể được xuất viện sau vài ngày tới.

Cháu bé Nguyễn Tấn L (sinh năm 2016, Đông Sơn, Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh) học ở Trường mầm non Đồ Rê Mí ở Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, Bắc Ninh nghi bị bỏ quên trong xe ô-tô từ 8 giờ đến 15 giờ ngày 13-9.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, lúc 16 giờ ngày 13-9 tại khoa Cấp cứu, Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn đã tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi vào viện trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp, sốt 40 độ C, tim đập nhanh 207 lần/phút, nhịp thở 40 lần/phút. Bệnh nhi đã được cấp cứu tích cực gồm thở ô-xy, truyền hạ sốt, chườm ấm, bù dịch và dùng các thuốc cấp cứu. Đến 16 giờ 15 phút, tình trạng trẻ tốt lên, khóc yếu, nhịp tim 190 chu kỳ/phút và chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh điều trị tiếp bằng xe ô-tô cứu thương.

Tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh, trẻ vào viện lúc 16 giờ 38 phút phút cùng ngày trong tình trạng li bì, vẫn đang thở ô-xy, môi kém hồng. Lúc này, nhịp thở bệnh nhi là 40 lần/phút, tim nhịp đều. Bé trai được chẩn đoán hôn mê và suy hô hấp. Trẻ đã được cho thở ô-xy, bù dịch, truyền đường, chống phù não, hạ sốt. Trong quá trình điều trị có thời điểm trẻ tỉnh hơn, có thể uống được thuốc hạ sốt, sau đó ý thức trẻ lại kém hơn.

Đến 18 giờ cùng ngày, trẻ vẫn li bì, thở đều, thở ô-xy, mạch bắt rõ, tần số 140 – 150 lần/phút. Các bác sĩ đã hội chẩn trực lãnh đạo bệnh viện, thống nhất chuyển bệnh nhi lên Bệnh viện Nhi Trung ương xử trí tiếp.

PGS, TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi vào tối 13-9 trong tình trạng sốt lơ mô, suy hô hấp. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cháu bé bị sốc nhiệt.

Theo TS Tạ Anh Tuấn, Trưởng khoa Điều trị tích cực, tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bé đã được thở ô-xy, tiếp tục bồi phụ tuần hoàn. Hội đồng chuyên môn đã nhận định đây là bệnh nhân có đủ tiêu chuẩn chẩn đoán sốc nhiệt với các biểu hiện rối loạn đông máu, bắt đầu biểu hiện suy thận. Sau khi điều trị theo phác đồ, hiện tại bệnh nhân không cần thở ô-xy, đã bắt đầu giảm sốt. Đồng thời, đã có các chuyên gia tâm lý tới nói chuyện với cháu bé. Kết quả chụp CT cho thấy, thần kinh và tri giác ổn định, không có tổn thương khu trú. Các bác sĩ tiên lượng sức khỏe của bé tốt, bé có thể quay lại cuộc sống bình thường.

TS Lê Xuân Ngọc, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp cho biết thêm, cơ sở y tế tuyến dưới đã thực hiện tốt sơ cấp cứu ban đầu, nhờ đó đã cứu được đứa trẻ. Đến nay, ngày 16-9, sau 48 giờ cấp cứu tích cực, bé trai hiện đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt với cha mẹ. Bé có thể được ra viện sau vài ngày tới.

PGS, TS Trần Minh Điển cho biết thêm, đây là lần đầu bệnh viện tiếp nhận trường hợp bệnh nhi sốc nhiệt nghi do quên trên xe. Riêng trường hợp này, bệnh viện xin phép nhưng gia đình không đồng ý để báo chí tiếp cận. Gia đình cũng không cho công bố hình ảnh của em bé. Theo BS Điển, trẻ em bị tăng thân nhiệt hơn người lớn, nguy cơ mất nước cao. “Trường hợp ở Bắc Ninh rất may mắn là chức năng của bé còn, chỉ có tri giác bị ảnh hưởng, bé chỉ lơ mơ, tình trạng không nặng nề, tiên lượng tốt”, BS Điển cho hay. Bệnh viện cũng đã cung cấp thông tin về tình trạng sức khỏe của bé cho cơ quan chức năng.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 16/9/2019

Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc

Ngày 15-9, tại Khu di tích Kiếp Bạc (TP Chí Linh), tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ tưởng niệm 719 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và khai hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc.

Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn là một trong những vị anh hùng nổi tiếng của dân tộc Việt Nam. Ông giữ vai trò trụ cột của nhà Trần và là vị tướng có đóng góp to lớn trong ba lần đánh thắng quân xâm lược Nguyên – Mông. Với tầm vóc lịch sử quan trọng và những phẩm chất tốt đẹp của một vị tướng tài, sau khi mất, ông được nhân dân thần thánh hóa và lập đền thờ trên cả nước; trở thành một vị phúc thần linh hiển phò trợ nhân dân chống lại tai nạn, dịch bệnh và giặc ngoại xâm.

Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm nay gồm nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Lễ tưởng niệm 577 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi; tôn vinh công lao to lớn của các anh hùng dân tộc, các danh nhân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước. Bên cạnh phần lễ với nhiều nghi thức trang trọng, còn có các hoạt động: Lễ hội quân trên sông Lục Đầu, Hội hoa đăng và bắn pháo bông, trình diễn nghệ thuật múa rối nước, Giải đua thuyền truyền thống, Liên hoan Diễn xướng hầu Thánh, các trò chơi dân gian…

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 27/9/2019

Đình chỉ chức vụ trụ trì chùa Nga Hoàng của sư thầy Thích Thanh Toàn

Chiều 26-9, thông tin từ T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) cho biết: Ngày 25-9, tại Tịnh viện Vân Sơn – Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN huyện Tam Ðảo, Ban Thường trực GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc cùng các cơ quan chức năng huyện Tam Ðảo, Ban Tôn giáo tỉnh Vĩnh Phúc đã họp để xác minh và xử lý về sự việc liên quan những thông tin báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh phản ánh về sư thầy Thích Thanh Toàn.

Dù Ban Trị sự GHPGVN huyện Tam Ðảo đã gửi giấy mời họp nhưng sư thầy Thích Thanh Toàn vẫn vắng mặt. Tại buổi họp, Thượng tọa Thích Thanh Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Tam Ðảo cho biết: Sư thầy Thích Thanh Toàn đã nhiều lần vi phạm các nội quy Ban Tăng sự và quy định về trật tự xây dựng, quy định bảo vệ rừng và đã bị Ban Trị sự GHPGVN huyện Tam Ðảo kỷ luật cảnh cáo. Những năm gần đây, sư thầy Thích Thanh Toàn ít sinh hoạt tại Ban Trị sự địa phương và có biểu hiện thực hành tà đạo không đúng với đường lối tu hành đạo Phật. Ban Trị sự GHPGVN huyện đã có báo cáo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Phúc. Ðại diện chính quyền địa phương nơi có chùa Nga Hoàng cũng chỉ rõ những vi phạm của sư thầy Thích Thanh Toàn đối với các quy định về quản lý xây dựng trên địa bàn và các cơ quan quản lý đã nhiều lần nhắc nhở, xử phạt hành chính.

Chủ tọa cuộc họp kết luận: Kỷ luật sư thầy Thích Thanh Toàn phải sám hối Ðại Tăng. Yêu cầu Ðại đức Thích Thanh Toàn viết kiểm điểm tường trình sự việc mà báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh đã nêu; kiểm điểm toàn bộ quá trình tu tập, sinh hoạt tại chùa Nga Hoàng. Ðình chỉ chức vụ trụ trì chùa Nga Hoàng của sư thầy Thích Thanh Toàn trong thời gian ba tháng. Khu vực gọi là chùa Ðịa Ngục chưa phải là cơ sở thờ tự Phật giáo, vì vậy yêu cầu sư thầy Thích Thanh Toàn không được tiến hành bất kỳ hoạt động tín ngưỡng tâm linh, xây dựng công trình tại đây. Giao Ban Trị sự GHPGVN huyện Tam Ðảo phối hợp chính quyền địa phương giám sát việc này.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 27/9/2019

Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng ăn chặn hàng từ thiện

Ngày 26-9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã giao Chánh Thanh tra Thành phố phối hợp Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành lập đoàn kiểm tra làm rõ thông tin Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội (xã Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội), thường xuyên tuồn hàng từ thiện do các cá nhân, tổ chức trao tặng ra ngoài.

Theo đó, phải xử lý nghiêm, dứt điểm các hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật; báo cáo Thành ủy, UBND TP Hà Nội trước ngày 5-10. Đồng thời, kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân và người đứng đầu cơ sở (nếu có) theo quy định.

Lãnh đạo UBNP thành phố yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội tăng cường chức năng quản lý nhà nước theo quy định, thường xuyên kiểm tra công tác quản lý, điều hành và nghiệp vụ tại các trung tâm, đơn vị trực thuộc trên địa bàn thành phố, không để xảy ra tình trạng tương tự.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 27/9/2019

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin về việc chín người công tác tại Hàn Quốc không về Việt Nam

Sau vụ việc chín người tham gia đoàn công tác tại Hàn Quốc không trở về Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư vừa có thông tin chính thức như sau: Bộ đã nghiêm túc rà soát, rút kinh nghiệm để có những biện pháp quản lý chặt chẽ hơn các hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngoài trong thời gian tới.

Liên quan vụ việc chín người Việt Nam đã không có mặt tại sân bay lúc cất cánh về nước sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vào tháng 12-2018, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư đã chỉ đạo Cục Ðầu tư nước ngoài (đơn vị đầu mối tổ chức đoàn) rà soát, rút kinh nghiệm để có những biện pháp quản lý chặt chẽ hơn các hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngoài thời gian tới. Theo thông tin từ các cơ quan hữu quan, hiện hai người đã về nước, bảy người vẫn đang trốn ở lại Hàn Quốc.

Việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp đi cùng đoàn công tác của các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Quốc hội trong các hoạt động chính trị, ngoại giao ở nước ngoài là một chủ trương đúng đắn, nhằm phát triển quan hệ chính trị, ngoại giao kết hợp phát triển kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp và các địa phương mở rộng những hoạt động xúc tiến đầu tư và thương mại, hiện thực hóa các cam kết về hội nhập.

Trong 30 năm qua, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư đã được giao tổ chức nhiều đoàn doanh nghiệp đi tháp tùng các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Quốc hội trong các chuyến thăm, làm việc ở nước ngoài. Nội dung chính là tổ chức các cuộc tiếp xúc, các hội nghị, diễn đàn xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp trong nước và ngoài nước, thúc đẩy các hoạt động thương mại và đầu tư, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Việc chọn lọc, thẩm định, lập danh sách đoàn doanh nghiệp đi tháp tùng các chuyến công tác của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chính phủ được thực hiện nghiêm túc, cẩn trọng, sau đó gửi các cơ quan hữu quan thẩm tra, cho ý kiến. Việc quản lý đoàn đi cũng được thực hiện chặt chẽ bằng nhiều cách thức khác nhau.

Tuy nhiên, lần này, một số người đã cố tình lợi dụng việc tham gia đoàn để bỏ trốn, ở lại Hàn Quốc bất hợp pháp, bỏ cả hộ chiếu lại. Toàn bộ số hộ chiếu này, sau đó đã được Cục Ðầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Ðầu tư bàn giao cho các cơ quan chức năng. Ðây là sự việc mà Bộ Kế hoạch và Ðầu tư nhìn nhận rằng, phải nghiêm túc rút kinh nghiệm khi lần đầu tiên xảy ra một sự cố như vậy. Ngay sau khi phát hiện sự cố, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư đã phối hợp chặt chẽ, tích cực với các cơ quan chức năng để thông tin và phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ Kế hoạch và Ðầu tư sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để truy tìm các đối tượng hiện đang bỏ trốn để triệu hồi về nước và xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp phát hiện nội bộ có sai phạm liên quan, Bộ sẽ không bao che mà nghiêm khắc xử lý cán bộ theo mức độ và quy định của pháp luật.

Bộ coi đây là bài học sâu sắc để rà soát, rút kinh nghiệm khi tổ chức đoàn doanh nghiệp đi cùng, không để lặp lại sự cố này trong các chuyến đi tiếp theo. Bộ sẽ siết chặt hơn nữa quy trình tổ chức, quản lý chặt chẽ đoàn doanh nghiệp đi nước ngoài tháp tùng các đồng chí lãnh đạo Ðảng và Nhà nước.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 26/9/2019

Tuyên phạt từ 6 đến 14 năm tù đối với nguyên lãnh đạo BHXH Việt Nam gây thất thoát gần 1.700 tỷ đồng

Chiều 25-9, sau hơn bảy ngày xét xử, nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Bạch Hồng – nguyên Thứ trưởng Lao động – Thương binh và Xã hội, nguyên Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cùng các đồng phạm trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại BHXH Việt Nam.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Bạch Hồng sáu năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và buộc bồi thường 150 tỷ đồng.

Cùng tội danh này, hai bị cáo Nguyễn Huy Ban (nguyên Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam) và Nguyễn Phước Tường (nguyên Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính BHXH Việt Nam), mỗi bị cáo bị phạt 14 năm tù và buộc bồi thường 292 tỷ đồng.

Các bị cáo Hoàng Hà; Trần Tiến Vỹ (đều nguyên Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hợp, Ban Kế hoạch – Tài chính, BHXH Việt Nam) lần lượt bị phạt bảy năm tù và ba năm tù.

Bị cáo Trần Thị Thanh Thủy (nguyên chuyên viên Phòng Kế hoạch – Tổng hợp, Ban Kế hoạch – Tài chính, BHXH Việt Nam) bị phạt 20 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 26/9/2019

Kỷ luật Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cùng bốn Thứ trưởng, nguyên Thứ trưởng Giao thông vận tải

Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định thi hành kỷ luật đối với Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hòa Bình; bốn Thứ trưởng, nguyên Thứ trưởng Giao thông vận tải (GTVT).

Cụ thể, tại Quyết định 1245/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016 – 2021, do có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, năm 2018 của tỉnh Hòa Bình; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Tại Quyết định 1247/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng GTVT, do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Tại Quyết định 1248/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Nguyễn Nhật, Thứ trưởng GTVT, do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Tại Quyết định 1249/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng GTVT, do đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Tại Quyết định 1246/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Xóa tư cách nguyên Thứ trưởng GTVT giai đoạn 2011 – 2015 và 2016 – 2017 đối với ông Nguyễn Hồng Trường do đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 24/9/2019

Kỷ luật 39 cán bộ để xảy ra sai phạm trên đất rừng Sóc Sơn

Theo thông tin từ UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội), thời gian qua cùng với việc xử lý các công trình vi phạm trên đất rừng, huyện đã tập trung kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan. Cụ thể, có 39 cán bộ bị xử lý kỷ luật, trong đó khiển trách 29 cán bộ, cảnh cáo sáu cán bộ, cách chức hai cán bộ và buộc thôi việc hai cán bộ.

UBND huyện Sóc Sơn cũng tiến hành kiểm điểm đối với tập thể lãnh đạo UBND huyện các nhiệm kỳ 2006 – 2011, 2011 – 2016 và 2016 – 2021, trong đó có các chủ tịch, phó chủ tịch UBND huyện ba nhiệm kỳ đều bị xem xét kiểm điểm và thi hành kỷ luật.

Ban Thường vụ Huyện ủy Sóc Sơn tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ của ba nhiệm kỳ. Huyện ủy Sóc Sơn đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ về đảng đối với Ðội trưởng Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện Sóc Sơn nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội có quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Ðỗ Minh Tuấn; kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với nguyên Phó Chủ tịch Tạ Văn Ðạo và nguyên Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Vương Văn Bút.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 22/9/2019

Ngăn chặn tình trạng chở tỏi nơi khác ra đảo Lý Sơn

Ngày 21-9, UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) có văn bản đề nghị các sở, ngành chức năng của tỉnh và UBND các xã, phòng, ban chuyên môn của huyện tiếp tục tăng cường phối hợp ngăn chặn tình trạng chở tỏi nơi khác ra đảo nhằm bảo vệ thương hiệu và giá trị tỏi Lý Sơn.

Cụ thể, có biện pháp xử lý tình trạng gian lận thương mại, giả danh tỏi Lý Sơn; tổ chức kiểm tra, giám sát các điểm bán tỏi trên đảo nhằm kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp trà trộn tỏi nơi khác vào tỏi Lý Sơn bán cho khách hàng…

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 21/9/2019

Công an Hòa Bình kỷ luật bảy đảng viên có con được nâng điểm thi THPT quốc gia

Theo báo cáo tổng hợp của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hòa Bình, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh vừa ban hành quyết định kỷ luật bảy đảng viên có con được nâng điểm thi THPT quốc gia năm 2018 bằng hình thức khiển trách.

Theo đó, sau khi thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đã kiểm tra, xác minh khi có dấu hiệu vi phạm đối với bảy đảng viên thuộc Đảng bộ Công an tỉnh có con được nâng điểm trái quy định; ra quyết định kỷ luật bảy đảng viên này theo quy định tại khoản 8, Điều 3, Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình chỉ đạo các đơn vị xử lý kỷ luật về hành chính.

Các đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách gồm: Nguyễn Văn Hải, Bí thư Đảng ủy Phòng cảnh sát giao thông; Phạm Tuấn Linh, Phó Bí thư Đảng ủy Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn; Vũ Xuân Hùng, đảng ủy viên Đảng bộ Phòng Cảnh sát cơ động; Đặng Thị Kim Loan, đảng ủy viên Đảng bộ Phòng Cảnh sát giao thông; Đỗ Thị Thanh Hương, chi ủy viên Chi bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ; Đinh Thị Hồng Niên, đảng viên Chi bộ Phòng An ninh kinh tế và Nguyễn Thành Chung, đảng viên Chi bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 19/9/2019

Xử phạt doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa ký Quyết định số 4028/QĐ-XPVPHC ngày 10/9/2019 xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Đường Việt (địa chỉ số 589 đường Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), do có hành vi vi phạm hành chính chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp số tiền 492.549.981 đồng. Hình thức xử phạt bao gồm phạt tiền với mức 132.988.000 đồng. UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Đường Việt phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà công ty này không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

%d bloggers like this: