Pham Ton’s Blog

Tháng Năm 16, 2020

Trên quê hương yêu dấu (kỳ 2 tháng 5 năm 2020)

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 3:41 chiều

Blog PhamTon năm thứ mười ba, kỳ 2 tháng 5 năm 2020

TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

 • Trang 1 báo Nhân Dân 15/5/2020

Bước chuẩn bị quan trọng tiến tới đại hội XIII của Đảng

Sau bốn ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Trung ương đã thảo luận và quyết định những vấn đề hết sức quan trọng mà cán bộ, đảng viên và nhân dân rất quan tâm theo dõi: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Ðại hội XIII của Ðảng và một số vấn đề quan trọng khác.Hoi nghi lan thu 32 ban chap hanh trung uong dang

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ việc xác định phương hướng công tác nhân sự phải xuất phát từ yêu cầu thực hiện đường lối, nhiệm vụ chính trị của Ðảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và cả hệ thống chính trị ở nước ta. Dự báo những năm sắp tới, thời cơ và thách thức đối với nước ta đều rất lớn. Vì vậy, chúng ta phải xây dựng được một Ban Chấp hành Trung ương thật sự là bộ tham mưu chiến đấu, là hạt nhân lãnh đạo chính trị và là trung tâm đoàn kết, thống nhất cao của toàn Ðảng, toàn dân tộc.

Ðây là công việc cực kỳ hệ trọng có quan hệ đến vận mệnh của Ðảng, của dân tộc và tiền đồ phát triển của đất nước. Nhận thức đầy đủ vị trí, ý nghĩa to lớn của công việc hệ trọng này, Trung ương đã tập trung thảo luận làm sâu sắc các nội dung về kết quả tổng kết công tác nhân sự Ðại hội XII; về quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu xây dựng Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; điều kiện, cơ cấu, số lượng, quy trình giới thiệu, cách thức lựa chọn và một số vấn đề cần lãnh đạo thực hiện trong quá trình chuẩn bị và triển khai công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương.

Hội nghị nhấn mạnh, trong thời điểm hiện nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải có bản lĩnh chính trị thật vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Ðảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích của quốc gia – dân tộc; có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, thật sự gương mẫu, không tham nhũng, cơ hội, tham vọng quyền lực, có ý thức giữ gìn và bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong Ðảng, được quần chúng tin cậy, tín nhiệm. Công tác chuẩn bị nhân sự phải trên tinh thần trách nhiệm rất cao, thật sự khách quan, thật sự công tâm, trong sáng, gương mẫu chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức, quy chế, quy định của Ðảng, đặt sự nghiệp chung của Ðảng, của đất nước, của dân tộc lên trên hết, trước hết. Kiên quyết chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”, chạy chức, chạy quyền…

Xác định bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Trung ương đã tập trung thảo luận, xem xét, quyết định và thống nhất cao về những vấn đề cốt yếu, có ý nghĩa quyết định thành công của cuộc bầu cử như: Mục đích, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo công tác bầu cử; việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nói chung và đại biểu chuyên trách nói riêng; số lượng, cơ cấu, độ tuổi của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, nhất là cơ cấu, số lượng đại biểu chuyên trách, đại biểu nữ, đại biểu người dân tộc thiểu số, đại biểu đại diện cho các thành phần, giai tầng trong xã hội; đơn vị bầu cử và số dư người ứng cử ở các đơn vị bầu cử; quyền bầu cử, ứng cử; quy trình ứng cử, đề cử; việc tuyên truyền, vận động bầu cử và giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc tổ chức bầu đại biểu Hội đồng nhân dân ở những nơi mà ở cấp dưới không tổ chức Hội đồng nhân dân phường, dự kiến ngày bầu cử…

Trên cơ sở nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm việc phân bổ đại biểu dự Ðại hội Ðảng toàn quốc các Ðại hội gần đây, Trung ương đã thảo luận và cho ý kiến về nguyên tắc và các căn cứ phân bổ đại biểu và dự kiến số lượng đối với 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương. Trung ương cho rằng điều quan trọng nhất là phải làm sao lựa chọn đúng và bầu được các đồng chí thật sự tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho đảng bộ dự Ðại hội Ðảng toàn quốc như phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại các phiên khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Trung ương đã tiến hành ghi phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII theo đúng quy định của Ðảng.

Về kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019, Trung ương khẳng định, Bộ Chính trị, Ban Bí thư là một tập thể lãnh đạo đoàn kết, thống nhất cao về chính trị, tư tưởng; kiên định mục tiêu, lý tưởng của Ðảng, chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên quyết bảo vệ Ðảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia. Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc, bảo đảm sự lãnh đạo tập thể, đồng thời phát huy được vai trò cá nhân trong phạm vi công tác được phân công. Sinh hoạt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư dân chủ, thẳng thắn, giữ vững nguyên tắc, chế độ làm việc, chân thành và cầu thị. Trung ương hoan nghênh việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thẳng thắn nhận khuyết điểm trước Trung ương về những việc còn chưa làm được.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị “các đồng chí Ủy viên Trung ương hãy nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Ðảng, trước nhân dân và đất nước, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật tốt Nghị quyết Ðại hội XII, các nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần này. Ðặc biệt là chủ động, tích cực tham gia chuẩn bị và tiến hành thật tốt đại hội đảng bộ các cấp và Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng”.

Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng là bước chuẩn bị hết sức quan trọng bảo đảm Ðại hội XIII của Ðảng thành công tốt đẹp.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 13/5/2020

Trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm tặng chiến sĩ Cảnh sát cơ động

Liên quan vụ đi tuần tra ngăn chặn đua xe, một chiến sĩ bị ‘quái xế’ tông phải cưa chân, Tỉnh đoàn Đồng Nai đã tổ chức thăm và tặng huy hiệu Tuổi Trẻ dũng cảm cho chiến sĩ cảnh sát cơ động Phan Đức Mạnh.

Ngày 12-5, Tỉnh đoàn Đồng Nai đã đến thăm và trao tặng huy hiệu Tuổi Trẻ dũng cảm của Trung ương Đoàn cho anh Phan Đức Mạnh (21 tuổi), chiến sĩ Phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Nai.

Anh Mạnh bị thương trong khi chặn xe đua trái phép trên quốc lộ 51 đêm 11-4.

Tại bệnh xá Công an tỉnh Đồng Nai, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Cao Cường – bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai – đã trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho anh Phan Đức Mạnh, kèm theo đó là bằng khen của Tỉnh đoàn Đồng Nai.

Đồng thời, anh Cường cũng hỏi thăm sức khoẻ, động viên và biểu dương tinh thần trách nhiệm, hành động dũng cảm của anh Mạnh góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, là tấm gương sáng để đoàn viên, thanh niên trẻ noi theo.

Như đã đưa tin, khoảng 22h30 tối 11-4, cảnh sát giao thông (thuộc trạm CSGT ngã ba Thái Lan) phát hiện một nhóm khoảng 60 xe máy dàn hàng ngang trên quốc lộ 51, đua xe với tốc độ cao ở khu vực phường Tam Phước, TP Biên Hòa.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng, tài xế xe máy là Nguyễn Hoàng Khánh (21 tuổi, quê Sóc Trăng) đã lao thẳng vào anh Mạnh khiến anh gãy xương đùi phải.

Tại bệnh viện, các bác sĩ ghi nhận toàn bộ các cơ cẳng chân không có khả năng hồi phục nên đã cắt cụt 1/3 giữa đùi phải.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 13/5/2020

Việc Trung Quốc thông báo tạm ngừng dánh cá ở khu vực thuộc chủ quyền Việt nam là không có giá trị

Ngày 11-5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển về việc Trung Quốc thông báo tạm ngừng đánh cá có thời hạn.

Cơ quan quản lý nghề cá Trung Quốc thực hiện tạm ngừng đánh cá có thời hạn từ 12 giờ ngày 1-5-2020 đến 12 giờ ngày 16-8-2020 trên các vùng biển; trong đó có những khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Trước tình hình nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo và đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển thông báo cho ngư dân biết về việc này và khẳng định việc Trung Quốc tạm ngừng đánh cá đối với những khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông là không có giá trị. Các tỉnh, thành phố động viên ngư dân bám biển sản xuất bình thường trong phạm vi vùng biển của Việt Nam và hướng dẫn tổ chức thành đoàn, đội khi đi sản xuất để hỗ trợ nhau trên biển.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 11/5/2020

Ba nhà khoa học đoạt Giải thưởng Tạ Quang Bửu

Ngày 8-5, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đã phê duyệt đề xuất trao tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020 cho ba nhà khoa học được Hội đồng Giải thưởng đề nghị.

Giải thưởng dành cho nhà khoa học là tác giả của công trình khoa học xuất sắc trong lĩnh vực Y Dược, Toán học, Vật lý gồm:

Ba nha khoa hoc doat giai thuong ta quang buu

 1. PGS, TS Vương Thị Ngọc Lan, Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh (ngành Khoa học Y Dược)

Là tác giả của công trình: Lan N. Vuong, Vinh Q. Dang, Tuong M. Ho, Bao G. Huynh, Duc T. Ha, Toan D. Pham, Linh K. Nguyen, Robert J. Norman and Ben W. Mol, 2018. IVF transfer of Fresh or Frozen embryos in women without Polycystic Ovaries. The New England Journal of Medicine, 378(2): 137-147.

 1. PGS, TS Phạm Tiến Sơn, Trường Đại học Đà Lạt(ngành Toán học)

Là tác giả của công trình: Gue Myung Lee and Tien Son Pham, 2017. Generic properties for semialgebraic programs. SIAM Journal on Optimization, Vol. 27, No. 3, 2061-2084.

Giải thưởng dành cho nhà khoa học trẻ là tác giả của công trình khoa học xuất sắc.

 1. TS Nguyễn Trương Thanh Hiếu, Trường Đại học Tôn Đức Thắng(ngành Vật lý)

Là tác giả của công trình: Nguyen Truong Thanh Hieu, 2016. Low-energy electron inelastic mean free path in materials. Applied Physics Letters, Vol. 108, 172901.

Trước đó, ngày 29-4, Hội đồng Giải thưởng đã họp xem xét, đánh giá, lựa chọn các nhà khoa học được các Hội đồng khoa học chuyên ngành trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên và kỹ thuật của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) đề xuất người nhận giải trong tám đề cử cho Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020.

Các đề cử Giải thưởng năm nay ghi nhận sự đa dạng của các đơn vị nghiên cứu đến từ các khu vực miền Bắc (Hà Nội), miền Trung (Đà Nẵng), miền Nam (Thành phố Hồ Chí Minh) và khu vực Tây Nguyên (Đà Lạt). Điều này cho thấy phát triển đồng đều của khoa học Việt Nam tại các vùng miền trên cả nước, ngoài hai trung tâm khoa học lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Các công trình đều là kết quả nghiên cứu khoa học nổi bật trong các chuyên ngành, được thực hiện tại Việt Nam, công bố trên các tạp chí quốc tế xuất sắc, tiếp cận các hướng nghiên cứu mới trên thế giới.

Kết thúc phiên họp, Hội đồng đã chọn ba nhà khoa học nêu trên, đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020.

Lễ trao Giải thưởng dự kiến sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5 tại Hà Nội.

Năm 2019, tập đoàn PHENIKAA đã ký Hợp đồng tài trợ cho Giải thưởng Tạ Quang Bửu. Theo đó, PHENIKAA sẽ tài trợ kinh phí trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu trong ba năm liên tiếp (2019 – 2021) đối với kinh phí trao thưởng các Giải thưởng chính và Giải thưởng trẻ.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 10/5/2020

Truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên

Ngày 25-3, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đã tổ chức Lễ truy điệu và an táng 10 bộ hài cốt liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của Tổ quốc.

Trước đó, từ ngày 1 đến 16-3, nhận được thông tin từ các cựu chiến binh cung cấp, đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm, cất bốc tại điểm cao 685, thuộc thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy được một bộ hài cốt; tại dông 300, khu vực Đồi Đài, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy được một bộ hài cốt; tại thôn Hoàng Lỳ Pả, xã Minh Tân được tám bộ hài cốt.

Tất cả 10 bộ hài cốt đều không xác định được danh tính, sau khi cất bốc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang đã bàn giao cho Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Vị Xuyên để tổ chức lễ truy điệu và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Vị Xuyên. Đồng thời, ngành chức năng cũng lấy mẫu vật phẩm để xét nghiệm AND, làm cơ sở chứng minh thân nhân liệt sĩ sau này.

Thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo Quyết định 1237 của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2013 đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành quy tập được 113 bộ hài cốt liệt sĩ và một mộ tập thể hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của Tổ quốc.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 7/5/2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Đ.Trăm

Ngày 6-5, theo đề nghị của phía Hoa Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cập nhật về tình hình kiểm soát dịch Covid-19 ở Việt Nam; chia sẻ những mất mát, khó khăn mà người dân Hoa Kỳ phải gánh chịu; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, Hoa Kỳ sẽ sớm kiểm soát thành công dịch bệnh và khởi động lại nền kinh tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự hợp tác giữa hai nước trong đối phó dịch Covid-19; cảm ơn về thiện chí của Tổng thống Donald Trump tặng máy thở cho Việt Nam; cảm ơn Hoa Kỳ đã hỗ trợ tài chính cho ASEAN, trong đó gần 10 triệu USD dành riêng cho Việt Nam để nâng cao năng lực y tế và phục hồi kinh tế sau dịch bệnh.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đánh giá cao năng lực ứng phó dịch bệnh của Việt Nam; cảm ơn Việt Nam đã tạo điều kiện cung cấp và vận chuyển trang thiết bị y tế, cũng như trao tặng khẩu trang cho phía Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump nhờ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời chào tới nhân dân Việt Nam; đề nghị hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong phòng, chống dịch bệnh. Tổng thống Donald Trump lấy làm tiếc về việc Hội nghị cấp cao đặc biệt Hoa Kỳ – ASEAN đã bị hoãn do dịch Covid-19, đồng thời bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ Hoa Kỳ – ASEAN thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Donald Trump bày tỏ hài lòng về tiến triển thực chất trong quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực thời gian qua, từ chính trị – ngoại giao, kinh tế – thương mại, an ninh – quốc phòng đến khoa học – giáo dục, giải quyết hậu quả chiến tranh, giao lưu nhân dân. Hai bên vui mừng nhận thấy kim ngạch thương mại hai chiều tiếp tục tăng trong quý I-2020; nhất trí thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế – thương mại, tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng hóa của nhau thời gian tới. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các biện pháp để đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, qua đó đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực.

★ Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo. Hai bên nhất trí đánh giá quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực trong các lĩnh vực, nhất là kinh tế – thương mại; thống nhất phối hợp chặt chẽ để tổ chức, triển khai các hoạt động hợp tác nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2020, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Ðối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong ứng phó các thách thức chung; nhất trí tăng cường phối hợp để thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN và Hoa Kỳ…

★ Ngày 6-5, với vai trò Chủ tịch nhóm Bộ trưởng Kinh tế ASEAN, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh điện đàm với Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi. Tại cuộc điện đàm, hai bên trao đổi về kế hoạch phục hồi kinh tế và duy trì chuỗi cung ứng khu vực sau đại dịch Covid-19, triển khai chỉ đạo của các nhà lãnh đạo tại Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN+3 về ứng phó dịch Covid-19. Hai bên cũng nhất trí theo dõi, thúc đẩy các nước ASEAN cùng ba đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc sớm thống nhất nội dung và thông qua Tuyên bố chung cấp bộ trưởng ASEAN+3 về ứng phó dịch Covid-19.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 6/5/2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản S.A-bê

Chiều 4-5, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản S.A-bê.

Hai Thủ tướng đã trao đổi về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 ở mỗi nước, nhất trí hợp tác chặt chẽ để cùng nhau vượt qua dịch bệnh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông báo, với quyết tâm cao, chính sách mạnh mẽ, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, chung tay hành động, đến nay, Việt Nam đã cơ bản khống chế được dịch Covid-19, từng bước đưa các hoạt động kinh tế, xã hội trở lại bình thường. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Chính phủ Nhật Bản vừa qua đã hỗ trợ Việt Nam hơn 1,8 triệu USD, thông qua các tổ chức quốc tế, để phòng, chống dịch Covid-19; thông báo đã quyết định hỗ trợ Nhật Bản 140.000 khẩu trang y tế để chống dịch.

Thủ tướng S.A-bê đánh giá cao các biện pháp ứng phó hiệu quả và thành tích ấn tượng của Việt Nam trong phòng, chống dịch; bày tỏ cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam hỗ trợ Nhật Bản vật tư, khẩu trang y tế. Hai bên khẳng định tiếp tục quan tâm, bảo đảm an toàn cho công dân của nhau. Thủ tướng S.A-bê thông báo, Chính phủ Nhật Bản quyết định hỗ trợ 100.000 yên một người, áp dụng không chỉ với người dân Nhật Bản, mà cả công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Nhật Bản.

Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ để tăng cường giao lưu, hợp tác trong tất cả các lĩnh vực, khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường đầu tư vào Việt Nam. Thủ tướng S.A-bê khẳng định, Nhật Bản tiếp tục cung cấp gói viện trợ thứ hai, giúp Việt Nam đối phó dịch bệnh, đồng thời tích cực hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các sáng kiến của Nhật Bản tại Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN+3 hôm 14-4 về lập Trung tâm kiểm soát dịch bệnh và khoản vay ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của ASEAN; đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Quỹ ASEAN về ứng phó Covid-19, Kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp của ASEAN. Thủ tướng S.A-bê đánh giá cao vai trò quan trọng của Việt Nam trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 và trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021; khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, cùng thúc đẩy sớm ký kết Hiệp định Ðối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) trong năm 2020, triển khai hiệu quả Hiệp định Ðối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 5/5/2020

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị cấp cao trực tuyến của Phong trào Không liên kết

Ngày 4-5, nhận lời mời của Tổng thống A-déc-bai-gian I.A-li-ép, Chủ tịch đương nhiệm Phong trào Không liên kết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Hội nghị cấp cao trực tuyến của Phong trào Không liên kết với chủ đề “Ðoàn kết ứng phó đại dịch Covid-19”.

Hội nghị lần này được tổ chức ở phạm vi hẹp và là lần đầu theo hình thức trực tuyến dành cho cấp nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ của 40 quốc gia thành viên Phong trào, đại diện cho các khu vực trên thế giới. Chủ tịch Ðại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ), Tổng Thư ký LHQ, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tham dự và phát biểu ý kiến tại Hội nghị. Lãnh đạo các nước thành viên và các tổ chức quốc tế đã chia sẻ quan ngại chung về các thách thức chưa từng có tiền lệ mà đại dịch Covid-19 gây ra, nhấn mạnh sự ủng hộ đối với chủ nghĩa đa phương, LHQ, WHO; kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế để cùng ứng phó đại dịch.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ quan ngại chung và nhấn mạnh tình hình hiện nay đòi hỏi Phong trào Không liên kết cần củng cố và khẳng định tinh thần đoàn kết đã được hun đúc qua lịch sử sáu thập kỷ hoạt động, coi đây là kim chỉ nam giúp chuyển “nguy” thành “cơ”, vượt qua thách thức và chiến thắng đại dịch. Trên tinh thần đó, Thủ tướng kêu gọi các nước Không liên kết tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trên tất cả các cấp độ và lĩnh vực; có chiến lược hiệu quả để thực hiện “mục tiêu kép” là kiểm soát dịch bệnh và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; ủng hộ tăng cường chủ nghĩa đa phương, đoàn kết quốc tế và kiên trì thực hiện các cam kết đa phương then chốt. Theo Thủ tướng, Phong trào Không liên kết cần tiếp tục đóng vai trò đi đầu trong thúc đẩy thượng tôn pháp luật và dân chủ hóa quan hệ quốc tế, phản đối các hành vi chính trị cường quyền và thúc đẩy dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, cấm vận đơn phương, hưởng ứng lời kêu gọi ngừng bắn toàn cầu của Tổng Thư ký LHQ để duy trì một môi trường quốc tế hòa bình, ổn định.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chia sẻ những kết quả tích cực của Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch có được nhờ sự đồng lòng nhập cuộc của cả hệ thống chính trị và xã hội theo phương châm “chống dịch như chống giặc”; khẳng định Chính phủ Việt Nam nỗ lực tối đa vừa chống dịch vừa ổn định phát triển, bảo đảm an sinh xã hội để không một người dân nào bị bỏ lại phía sau. Thủ tướng cũng đề cập những nỗ lực của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ trong tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế để kiểm soát hiệu quả đại dịch, cũng như các đóng góp của Việt Nam về tài chính, vật tư, trang thiết bị y tế thiết yếu sản xuất tại Việt Nam đối với một số nước chịu ảnh hưởng của đại dịch.

Kết thúc Hội nghị, các nước thành viên Phong trào Không liên kết đã thông qua Tuyên bố chung với nội dung chính bày tỏ sự ủng hộ của Phong trào đối với chủ nghĩa đa phương, vai trò của các tổ chức quốc tế nói chung và LHQ, WHO nói riêng, kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế, lên án và kêu gọi xóa bỏ các hành động cấm vận đơn phương vi phạm Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế nhằm vào một số thành viên Phong trào, đồng thời nhất trí thành lập nhóm Ðặc trách Không liên kết để xây dựng cơ sở dữ liệu chung của các nước thành viên Phong trào trong phòng, chống đại dịch.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 1/5/2020

Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước

Sáng 30-4, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2020).

Nguyen Thien Nhan giai phong mien nam

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Cùng dự lễ có các Mẹ Việt Nam Anh hùng; các nhân chứng lịch sử đã tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh; Cựu chiến binh, đại diện các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc của thành phố…

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, ý nghĩa lịch sử của Chiến dịch Hồ Chí Minh đã làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975 lịch sử. Qua đó bày tỏ sự tri ân, biết ơn vô hạn cống hiến to lớn của các thế hệ tiền bối cách mạng, tưởng nhớ biết bao đồng bào đã hy sinh anh dũng vì độc lập tự do của Tổ quốc; biết ơn sự hy sinh vô bờ bến của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, của các chiến sĩ lực lượng tình báo, lực lượng binh vận, các thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, lực lượng thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện, đồng bào chiến sĩ cả nước… Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Cho đến hôm nay, Đảng bộ cùng chính quyền thành phố tiếp tục tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc về giá trị lịch sử của đại thắng mùa Xuân năm 1975. Những thành tựu to lớn mà đặc biệt là qua 35 năm, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố cùng với cả nước thực hiện đường lối đổi mới, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Từ đó, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình và thịnh vượng”.

* Nhân dịp kỷ niệm 45 Ngày Giải phóng miền nam thống nhất đất nước, sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm hai Mẹ Việt Nam Anh hùng và ba đồng chí là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân sinh sống tại TP Hồ Chí Minh, là những người có nhiều đóng cho sự nghiệp giải phóng miền nam thống nhất đất nước và sự nghiệp hòa bình của dân tộc.

Tại nhà đồng chí Nguyễn Văn Tàu, 92 tuổi, (ngụ quận Bình Thạnh), Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Hiệu trưởng Trường văn hóa Quân khu 7, Chủ tịch Quốc hội đã cùng ôn lại những chiến công hiển hách của đồng chí trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, đóng góp chung cho sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp hòa bình của dân tộc và cho chiến thắng mùa Xuân năm 1975 lịch sử. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc đồng chí Nguyễn Văn Tàu trường thọ, mãi làm tấm gương sáng ngời cho con cháu và thế hệ ngày nay học tập, noi theo. Chủ tịch Quốc hội cũng đến thăm hai Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thanh Tùng (ngụ quận 1) và mẹ Nguyễn Thị Cang (ngụ quận 3); Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thành Trung (ngụ quận Gò Vấp), Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Trần Thị Mai (ngụ quận Thủ Đức).

Quý Hiền

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 15/5/2020

Quốc hội Việt Nam trao vật tư y tế tặng một số nghị viện các nước

Chiều 14-5, đại diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội cho biết, được sự ủy quyền của Chủ tịch Quốc hội – Chủ tịch AIPA- 41 Nguyễn Thị Kim Ngân, từ ngày 11 đến 14-5, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đại diện cho Quốc hội Việt Nam trao tặng vật tư y tế cho một số nghị viện và tổ chức liên nghị viện quốc tế.

Đại diện cơ quan ngoại giao các nước bao gồm: LB Nga, Azerbaijan, Kazakhstan, Belarus, Phái đoàn Liên hiệp châu Âu (EU), Bỉ, Bungary, Séc, Pháp, Hungary, Italy, Hà Lan, Romania, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh, Campuchia, Lào, Indonesia, Singapore, Philippines, Malaysia, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia, New Zealand, Cuba, Brazil, Argentina, Mexico, Chile, Venezuela, Ma-rốc, Thổ Nhĩ Kỳ.Viet Nam tang vat tu y te cho lien bang nga

Tham dự Lễ trao tặng, về phía Quốc hội Việt Nam có: Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Thị Thúy Ngần; đại diện Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị với các nước nhận quà tặng.

Về phía đại diện cơ quan ngoại giao tại Việt Nam có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước nhận quà tặng và đại diện Đại sứ quán các nước tại Hà Nội.

Phát biểu tại Lễ trao tặng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp trong mối quan hệ của Việt Nam với các nước trong thời gian qua, đặc biệt là sự phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện các nước trên cả bình diện song phương và đa phương. Điều đó được thể hiện qua sự trao đổi Đoàn thường xuyên và sự tiếp xúc, tham vấn, ủng hộ chặt chẽ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện quốc tế và khu vực.

Dịp này, Tổng Thư ký Quốc hội cũng chia sẻ về những thiệt hại, mất mát mà đại dịch Covid-19 đã gây ra cho nhiều quốc gia trên thế giới, những nỗ lực của Chính phủ và người dân Việt Nam trong cuộc chiến đối phó với đại dịch; đồng thời nhấn mạnh, đại dịch Covid-19 lần này cho thấy, thế giới ngày càng đối mặt với nhiều nguy cơ và thách thức phi truyền thống, đòi hỏi nỗ lực chung của tất cả các quốc gia trên thế giới. Hợp tác quốc tế và tăng cường đoàn kết có ý nghĩa quan trọng nhằm ngăn chặn dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe và an toàn cho người dân.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 trên phạm vi toàn cầu, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định, Việt Nam luôn là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, sẵn sàng phối hợp trao đổi kinh nghiệm và chung tay triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 với các nước

Với tinh thần hợp tác quốc tế, nhằm chia sẻ khó khăn với nghị viện các nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, Quốc hội và nhân dân Việt Nam xin chia sẻ một phần nguồn lực của mình để ủng hộ nghị viện các nước trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19 và hy vọng món quà này sẽ tiếp thêm một phần tinh thần và vật chất giúp nhân dân các nước sớm chiến thắng đại dịch Covid-19.

Tại Lễ trao tặng, đại diện cơ quan ngoại giao các nước đã đánh giá cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam thời gian qua và bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với tình cảm và sự giúp đỡ quý báu mà Quốc hội và nhân dân Việt Nam dành cho nghị viện và nhân dân các nước.

Các đại sứ hy vọng, mối quan hệ tốt đẹp, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và các nước, đặc biệt là quan hệ hợp tác nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện các nước ngày càng phát triển tích cực, đạt được nhiều thành tựu trong phạm vi khu vực và quốc tế.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 15/5/2020

Các nước ASEAN bàn về ứng phó tác động của dịch Covid-19 đối với lao động và việc làm

Ngày 14-5, Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN đặc biệt về ứng phó với các tác động của dịch Covid-19 đã diễn ra theo hình thức trực tuyến. Chương trình có sự tham dự của 10 quốc gia thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN và Tổ chức Lao động quốc tế. Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung làm Trưởng đoàn, đã tham dự sự kiện này.

ASEAN nỗ lực hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Lao động ASEAN đặc biệt về ứng phó với các tác động của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) là sáng kiến của Indonesia với vai trò là Phó Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN đề xuất. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 không chỉ tác động đến các ngành kinh tế, mà đặt ra những thách thức đối với việc làm và sinh kế của người dân ASEAN.

Tại hội nghị, các Bộ trưởng/Trưởng đoàn đã cùng chia sẻ thông tin về các chính sách, chương trình và nhóm hỗ trợ xã hội của từng quốc gia nhằm ứng phó với tác động của dịch Covid-19, dành cho người lao động, đặc biệt các vấn đề liên quan đến tiền lương – thu nhập, việc làm, an toàn và sức khỏe. Đồng thời, các Bộ trưởng/Trưởng đoàn cũng chia sẻ khuyến nghị đối với các phản ứng chung của ASEAN về tác động của Covid-19 trong lĩnh vực lao động và việc làm.

Một nội dung được các Bộ trưởng/Trưởng đoàn đặc biệt quan tâm, đó là thông qua “Tuyên bố chung của các Bộ trưởng Lao động ASEAN về ứng phó với các tác động của dịch virus corona 2019 (Covid-19) đối với lao động và việc làm”, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của các quốc gia thành viên ASEAN trong công tác hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, các Bộ trưởng Lao động ASEAN sẽ hợp tác trong các công việc sau.

Thứ nhất, cung cấp hỗ trợ kịp thời về sinh kế và sức khỏe cho tất cả người lao động, đặc biệt với những người thu nhập thấp và lao động làm trong nền kinh tế phi chính thức, các ngành có rủi ro cao.

Thứ hai, bảo đảm những người lao động bị sa thải hoặc bị thôi việc đều được bồi thường bởi người sử dụng lao động, hoặc được nhận trợ cấp xã hội.

Thứ ba, cung cấp hỗ trợ phù hợp cho người lao động di cư trong khu vực ASEAN.

Thứ tư, chia sẻ các thực tiễn và bài học tốt nhất giữa các quốc gia thành viên về các biện pháp giúp đỡ người lao động, người sử dụng lao động có nguy cơ, nâng cao khả năng phục hồi của họ.

Việc thực hiện các nỗ lực chung nhằm thúc đẩy sự chuẩn bị về các chính sách lao động và việc làm trước những tác động bất lợi bởi đại dịch, vấn đề khủng hoảng kinh tế trong tương lai được giao cho các quan chức cấp cao ASEAN về lao động. Việc hợp tác chung được đưa vào Chương trình làm việc của Bộ trưởng Lao động ASEAN giai đoạn 2021-2025, để trình lên Hội nghị Bộ trưởng Lao động ASEAN lần thứ 26.

Dịch Covid-19 tác động không nhỏ tới việc làm ở Việt Nam

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam Đào Ngọc Dung đánh giá cao sáng kiến tổ chức Hội nghị, đặc biệt vào thời điểm các quốc gia ASEAN đang cùng chung tay ngăn ngừa đại dịch Covid-19.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng chia sẻ kinh nghiệm về tình hình kiểm soát dịch Covid-19 tại Việt Nam; những biện pháp Chính phủ Việt Nam đang thực hiện để ứng phó kịp thời với những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra. Chính phủ Việt Nam, với sự ủng hộ đồng lòng của toàn xã hội, đã thực hiện những biện pháp hữu hiệu ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch Covid-19. Cho đến hôm nay, Việt Nam mới ghi nhận 288 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2. Trong đó, gần 90% trường hợp nhiễm virus đã bình phục và đã 28 ngày liên tục không ghi nhận ca lây nhiễm mới nào trong cộng đồng. Từ ngày 23-4, các hoạt động kinh tế và xã hội đã được dần mở cửa trở lại, với trạng thái bình thường mới. Đại dịch đã đặt ra những thách thức chưa từng có đối với Việt Nam nói riêng và tất cả các quốc gia trên thế giới nói chung. Lao động và việc làm là một trong những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, xét cả về khía cạnh kinh tế và xã hội.

Việt Nam hiện có hơn 55 triệu lao động có việc làm. Do tác động của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô sản xuất. Điều này đã tác động không nhỏ tới vấn đề việc làm của người lao động.

Tính đến ngày 30-4, số lao động ở Việt Nam bị mất việc làm là khoảng 670 nghìn người; 67% doanh nghiệp phải cho nhân viên chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động, tạm thời nghỉ việc hoặc bố trí việc làm luân phiên, nhất là những ngành nghề như: công nghiệp chế biến, chế tạo, bán buôn, bán lẻ, vận tải kho bãi, dịch vụ lưu trú và ăn uống. Lao động trong khu vực phi chính thức cũng bị ảnh hưởng, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ và ăn uống. Hơn 80% lao động trong khu vực phi chính thức, đặc biệt lao động bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ, xây dựng,…phải tạm dừng hoạt động kinh doanh để thực hiện các quy định về giãn cách xã hội, phòng, chống dịch Covid-19.

Để kịp thời ứng phó với những khó khăn này, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra gói hỗ trợ trị giá hơn 62 nghìn tỷ đồng(khoảng 2,7 tỷ đô-la Mỹ) để hỗ trợ khoảng 20 triệu người thuộc bảy nhóm đối tượng thụ hưởng. Trong đó, trọng tâm nhằm hỗ trợ những người lao động và những doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, giữ được lao động và đứng vững trong giai đoạn hiện nay.

Đây là một gói hỗ trợ chưa có tiền lệ, thể hiện quyết tâm của Chính phủ Việt Nam chia sẻ cùng người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn chưa từng có này.

Hiện Việt Nam đang tích cực giải ngân gói hỗ trợ này. Ngoài ra, Chính phủ dự kiến sẽ cho phép sử dụng 3.000 – 5.000 tỷ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, đào tạo lại cho người lao động nhằm nâng cao tay nghề và thích ứng với những thay đổi của thị trường lao động do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Với việc kiểm soát đại dịch tốt, từ ngày 23-4, các hoạt động kinh tế và xã hội đã bắt đầu hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới. Dự kiến, phần lớn người lao động sẽ sớm quay trở lại làm việc cùng với đà phục hồi kinh tế. Cùng với những nỗ lực của Chính phủ, các doanh nghiệp cần ưu tiên tập trung tái cấu trúc lại nguồn nhân lực đi đôi với đổi mới công nghệ và chuỗi giá trị, cần đào tạo, đào tạo lại, nâng cao kỹ năng nghề cho lao động để tăng năng suất lao động và tận dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong bối cảnh mới.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, với mức độ hội nhập kinh tế cao trong khu vực, bất kỳ một vấn đề an ninh, kinh tế hay xã hội của một nước thành viên nào cũng sẽ có ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đối với các nước thành viên còn lại ở một mức độ nhất định. Tại khu vực ASEAN, mức độ ảnh hưởng của đại dịch đến nền kinh tế nói chung và lao động, việc làm nói riêng có thể khác nhau giữa các quốc gia song tôi cho rằng việc tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm tại thời điểm hiện nay và trong tương lai sẽ giúp chúng ta cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này nhằm bảo đảm sự phát triển và thịnh vượng chung của ASEAN.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, qua kinh nghiệm được các Bộ trưởng chia sẻ, có thể thấy, các quốc gia ASEAN đều có những biện pháp ứng phó kịp thời và quyết liệt để giảm thiểu tác động của đại dịch lên lĩnh vực lao động, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân của chúng ta. Bộ trưởng nhất trí về việc cần xây dựng các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực lao động, việc làm có tính đến những phản ứng khẩn cấp về an sinh xã hội, quản lý lao động và bảo vệ quyền của người lao động di cư trong bối cảnh khủng hoảng như dịch bệnh, thiên tai…

Với sự quan tâm của Lãnh đạo Cấp cao và các hành động chính sách ở cấp khu vực, Bộ trưởng tin rằng, sẽ sớm cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn này, đồng thời cùng thống nhất những giải pháp hiệu quả nhằm khôi phục thị trường lao động trong nước và khu vực. Đây là những giải pháp quan trọng nhằmhiện thực hóa các cam kết được đưa ra trong Tuyên bố của Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN về Covid-19 về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng cường một Cộng đồng ASEAN chăm sóc và chia sẻ và một Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cảm ơn các Bộ trưởng và Tổng Thư ký ASEAN đã ủng hộ sáng kiến của Việt Nam về xây dựng Tuyên bố ASEAN về Phát triển nguồn nhân lực trong một thế giới công việc đang đổi thay để trình Cấp cao ASEAN lần thứ 36 thông qua vào tháng 6 năm 2020.

Bên cạnh nội dung họp kín giữa các nước thành viên, Hội nghị còn diễn ra cuộc họp mở với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO). Tổng Giám đốc ILO Guy Ryder đã chia sẻ khung khổ chính sách mà ILO đã đưa ra nhằm phòng, chống đại dịch Covid-19 dựa trên các tiêu chuẩn lao động quốc tế với bốn trụ cột: thúc đẩy kinh tế và việc làm; hỗ trợ các doanh nghiệp, tạo việc làm và thu nhập; bảo vệ người lao động tại nơi làm việc và dựa vào đối thoại xã hội để tìm các giải pháp. Theo đó, các Bộ trưởng ASEAN mong muốn sẽ tiếp tục hợp tác với ILO trong lĩnh vực lao động và việc làm thời gian tới, để giải quyết thách thức mà dịch Covid-19 và các vấn đề liên quan đến tương lai của việc làm nói chung.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 14/5/2020

Mở lại một số cửa khẩu phụ lối mở với Trung Quốc

Để khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý mở lại một số cửa khẩu phụ, lối mở trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép mở lại các cửa khẩu phụ Bình Nghi, Na Hình, Nà Nưa, Pò Nhùng theo đề xuất của UBND tỉnh Lạng Sơn; cửa khẩu phụ Bắc Phong Sinh và lối mở Ka Long theo đề xuất của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Đối với các cửa khẩu phụ, lối mở khác trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Thủ tướng cũng cho phép UBND các tỉnh biên giới căn cứ tình hình thực tế của địa phương, cân nhắc cẩn trọng, kỹ lưỡng, bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 để chủ động mở lại theo các quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, quy định về hoạt động thương mại biên giới.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 13/5/2020

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục hạ mức lãi suất điều hành

Ngày 12-5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ra quyết định điều chỉnh giảm từ 30 đến 50 điểm cơ bản (0,3-0,5 điểm %) các mức lãi suất điều hành nhằm triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 tại Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 4-3-2020 và Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ. Các mức lãi suất điều hành mới có hiệu lực kể từ ngày 13-5-2020.

Cụ thể tại Quyết định số 918/QĐ-NHNN ngày 12-5-2020, NHNN quyết định giảm lãi suất tái cấp vốn từ 5,0%/năm xuống 4,5%/năm; lãi suất tái chiết khấu từ 3,5%/năm xuống 3,0%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN với các ngân hàng từ 6,0%/năm xuống 5,5%/năm.

Cũng tại Quyết định 918, NHNN còn giảm 0,5 điểm % lãi suất chào mua giấy tờ có giá qua nghiệp vụ thị trường mở (từ mức 3,5%/năm xuống mức 3,0%/năm).

Tại Quyết định số 919/QĐ-NHNN ngày 12-5-2020, NHNN quyết định giảm mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng từ mức 0,5%/năm xuống mức 0,2%/năm; lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng giảm từ mức 4,75%/năm xuống mức 4,25%/năm; lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng tại Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), Tổ chức tài chính vi mô (TCTCVM) giảm từ mức 5,25%/năm xuống mức 4,75%/năm.

Tại Quyết định số 920/QĐ-NHNN ngày 12-5-2020, NHNN giảm từ mức 5,5%/năm xuống mức 5,0%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của Tổ chức tín dụng (TCTD) đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-; giảm từ mức 6,5%/năm xuống mức 6,0%/năm đối với lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của QTDND và TCTCVM đối với các nhu cầu vốn này.

NHNN cho biết các mức giảm lãi suất được thực hiện trên phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường trong và ngoài nước.

Trước đó vào ngày 16-3-2020, NHNN cũng đã giảm mạnh các lãi suất điều hành (có lãi suất giảm đến 100 điểm cơ bản) nhằm hỗ trợ doang nghiệp ứng phó dịch Covid-19.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 13/5/2020

Nội Bài năm lần liên tiếp lọt tốp 100 sân bay tốt nhất thế giới

Ngày 12-5, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, Skytrax – Tổ chức đánh giá và xếp hạng hàng không Vương quốc Anh đã công bố kết quả xếp hạng các sân bay trên thế giới năm 2020. Trong đó, Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài tiếp tục lọt tốp 100 sân bay tốt nhất thế giới; Cảng HKQT Đà Nẵng lần đầu lọt tốp 10 sân bay được cải tiến nhất thế giới.

Theo kết quả xếp hạng của Tổ chức quốc tế Skytrax, Cảng HKQT Nội Bài đã năm năm liên tiếp (từ 2016 đến nay) có mặt trong “Tốp 100 sân bay tốt nhất thế giới” (World’s Top 100 Airports 2020).

Trong bối cảnh ngành hàng không thế giới đang đối mặt với những thiệt hại nặng nề do dịch bệnh Covid-19 và hàng không Việt Nam (HKVN) cũng không ngoại lệ, sự kiện một cảng hàng không Việt Nam năm lần liên tiếp lọt vào tốp 100 sân bay tốt nhất thế giới là niềm tự hào không chỉ của cán bộ, nhân viên đang làm việc tại Nội Bài nói riêng và ngành HKVN nói chung, đồng thời, còn tạo những thách thức, áp lực để Nội Bài có thể giữ vững và bứt phá trong những năm tiếp theo.

Những điểm nhấn về sự quyết tâm đó của Cảng HKQT Nội Bài trong thời gian qua có thể kể đến: Công tác điều hành, phối hợp đã nâng lên một bước khi các đơn vị hoạt động tại cảng cùng tham gia trực tập trung tại Trung tâm Điều phối khai thác (AOCC) nhằm nâng cao khả năng kiểm soát, bảo đảm ra quyết định khai thác chính xác và kịp thời.

Các doanh nghiệp phi hàng không, các hãng taxi được yêu cầu cam kết bảo đảm chất lượng dịch vụ, xử phạt nghiêm đối với các trường hợp vi phạm; duy trì các kênh tiếp nhận ý kiến đánh giá của hành khách như hòm thư góp ý, email, hotline, website, facebook, Esmile; lắng nghe, tiếp thu và xử lý đến cùng mọi ý kiến phản ánh của khách hàng (năm 2019 đã xử lý 360 ý kiến của hành khách, tăng 19% so với năm trước).

Đồng thời, triển khai nhiều hạng mục nhằm xây dựng không gian văn hóa, cảnh quan môi trường như lắp đặt giàn che nắng cho làn taxi chờ đón khách tại sân đỗ ô-tô P4 – Nhà ga hành khách T2; Lắp đặt mái che phủ xanh lan can cầu cạn Nhà ga hành khách T1; Trang trí vách kính trên cao hai đầu Đông Tây, tầng 3 Nhà ga T2; triển khai dự án mở rộng phòng khách hạng thương gia để tăng diện tích sử dụng từ 1.106 lên 1.543 m2),…

Theo công bố mới đây của Skytrax, Cảng HKQT Đà Nẵng đã vinh dự lọt vào “Tốp 10 sân bay cải thiện chất lượng tốt nhất thế giới”. Giải thưởng được Skytrax thực hiện trên kết quả khảo sát hành khách đi máy bay tại các sân bay quốc tế toàn cầu về mức độ cải thiện chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách và mức độ hài lòng sau khi sử dụng dịch vụ của sân bay.

Theo đánh giá của Skytrax, việc Cảng HKQT Đà Nẵng được nhận giải thưởng này là thành tích nổi bật nhất, minh chứng cho sự cải thiện mạnh mẽ của Cảng trong năm 2020. Danh sách 10 sân bay cải thiện tốt nhất thế giới còn có những cái tên như Paris Orly (Pháp), Jeddah (Ả Rập), Muscat (Oman) hay Fukuoka (Nhật Bản).

Trước đó, tháng 8-2019, Cảng HKQT Đà Nẵng phối hợp Skytrax đánh giá chất lượng dịch vụ tại sân bay Đà Nẵng. Nhà ga quốc tế T2 được đánh giá tiêu chuẩn quốc tế bốn sao năm 2019. Dựa theo đánh giá này, Cảng HKQT Đà Nẵng nhanh chóng khắc phục các hạng mục theo khuyến cáo của Skytrax, bố trí thêm các biển chỉ dẫn, hệ thống hiển thị thông tin bay (FIDS), giảm thiểu tiếng ồn tại nhà ga,…

Với tốc độ phát triển sản lượng hành khách thông qua đường hàng không tăng đột biến và duy trì mức phát triển liên tục thời gian qua, để bảo đảm chất lượng dịch vụ, Cảng HKQT Đà Nẵng cùng với các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp hàng không hoạt động tại sân bay thường xuyên phối hợp trong quản lý, điều hành để cung cấp các dịch vụ phục vụ tàu bay, phục vụ hành khách một cách tốt nhất.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 11/5/2020

Hơn 700 doanh nghiệp được phê duyệt tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, tính đến hết ngày 6-5, thống kê của BHXH các tỉnh, thành phố về tình hình các đơn vị bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 cho thấy, số đơn vị đã nộp hồ sơ được phê duyệt tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19 là 745 đơn vị, tương ứng với 68.359 lao động và ước số tiền khoảng 259 tỷ đồng. Có 44 BHXH tỉnh, thành phố có đơn vị tạm dừng đóng.

Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế gặp khó khăn. Số người tham gia BHXH bắt buộc của các tỉnh, thành phố đều giảm mạnh so thời điểm tháng 12-2019; đối tượng tham gia BHXH bắt buộc giảm nhiều, như:

TP Hồ Chí Minh (210.982 người), Bình Dương (101.628 người), Hà Nội (65.038 người)… Ðến ngày 30-4, tổng số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,419 triệu người, đạt 89,9% kế hoạch giao; giảm 421 nghìn người so tháng 3-2020, giảm 780 nghìn người so năm 2019.

Ðến hết tháng 4-2020, số người tham gia BHXH tự nguyện là 557 nghìn người, đạt 46,5% kế hoạch giao; giảm 11 nghìn so tháng 3-2020 và giảm 16 nghìn đối tượng so năm 2019. Số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế là 85,187 triệu người, đạt 96,7% kế hoạch giao, tăng 133 nghìn người so với tháng 3-2020, giảm 755 nghìn người so năm 2019. Có 28 BHXH tỉnh, thành phố vẫn giữ được đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tăng đều so năm 2019…

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 10/5/2020

Tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 7,2 triệu tấn

Ngày 9-5, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, trong bốn tháng qua, PVN và các đơn vị thành viên đều hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

Cụ thể, tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 7,2 triệu tấn, vượt 7,7%; sản xuất điện đạt hơn 7 tỷ kW giờ; sản xuất đạm đạt hơn 600 nghìn tấn, vượt 7,8%; sản xuất xăng dầu đạt 4,53 triệu tấn, vượt 2,2% kế hoạch. Do giá dầu sụt giảm nghiêm trọng, giá dầu trung bình trong bốn tháng khoảng 48 USD/thùng; tổng doanh thu PVN đạt gần 204 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách đạt 24,1 nghìn tỷ đồng.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 10/5/2020

Hải Phòng xây dựng tòa nhà cao 37 tầng

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2020) và 65 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13-5-1955 – 13-5-2020), sáng 8-5, tòa tháp cao 72 tầng và sẽ là một trong ba tòa tháp cao nhất Việt Nam đã được khởi công xây dựng tại thành phố Cảng Hải Phòng.

Sáng 8-5, TP Hải Phòng và Tập đoàn FLC đã tổ chức động thổ Dự án FLC Diamond 72 Tower tại số 4, đường Trần Phú, phường Máy Tơ (quận Ngô Quyền). Đây là tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê có tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng. Tòa tháp cao 72 tầng, tương đương với 290m, lấy cảm hứng từ ngọn hải đăng trên biển và sẽ là tòa nhà cao nhất miền duyên hải Bắc Bộ và là một biểu tượng độc đáo của thành phố Hải Phòng. Đồng thời, đây cũng sẽ là một khách sạn 5 sao, trung tâm mua sắm và khu vui chơi giải trí cao cấp của thành phố Hải Phòng.

Đây là một trong ba tòa tháp cao nhất Việt Nam, với thiết kế hiện đại, độc đáo, gồm các hợp phần: khách sạn, văn phòng cao cấp tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, trung tâm hội nghị với sức chứa 1.200 chỗ ngồi, trung tâm thương mại dịch vụ vui chơi giải trí, thể thao, ẩm thực… Tập đoàn kỳ FLC kỳ vọng khi đi vào hoạt động, tòa tháp sẽ được đón nhận như là một trong những biểu tượng của thành phố Cảng Hải Phòng, là một trong những công trình điểm nhấn của Việt Nam năng động và đổi mới.

Tập đoàn FLC cam kết sẽ tập trung tối đa các nguồn lực để thi công, hoàn thiện, nhanh chóng đưa vào khai thác trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, hãng hàng không Bamboo Airways tiếp tục mở rộng các đường bay kết nối hai chiều từ cảng hàng không Cát Bi tới các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế.

Nhân dịp này, Tập đoàn FLC và các đối tác cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác đồng hành cùng Dự án FLC Diamond 72 Tower.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 8/5/2020

Thường trực Chính phủ họp ứng phó dịch Covid-19 bàn về mô hình tổ chức Ủy ban Cạnh tranh quốc gia

Sáng 7-5, tại Trụ sở Chính phủ, Thường trực Chính phủ dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc họp trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan Hà Nội và TP Hồ Chí Minh ứng phó dịch Covid-19.

Phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng đánh giá cao Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch (PCD) Covid-19, ngành y tế, các địa phương có nhiều nỗ lực, không để tình trạng xấu diễn ra. Cả nước đã trở về mức độ nguy cơ thấp, thậm chí nguy cơ rất thấp; đây là điều đáng mừng. Tuy vậy tình hình dịch bệnh trên thế giới còn diễn biến phức tạp, số người nhiễm đông, số người chết còn nhiều; nhưng trong nước an toàn, nếu có người bệnh chỉ là trường hợp nhập cảnh và chúng ta đã nhanh chóng cách ly tập trung, tuyệt đối không để lây nhiễm cộng đồng…

Nhân dịp này, Thủ tướng đưa ra thông điệp mới: Mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp xác lập tình trạng bình thường mới trong cuộc sống và các hoạt động kinh tế – xã hội để người dân trở lại bình thường trên tinh thần đẩy mạnh phục hồi kinh tế, xây dựng đất nước, coi đây là nhiệm vụ ưu tiên quan trọng cần phải tập trung ở mọi cấp, mọi ngành; không được chủ quan, coi thường dịch. Thường trực Chính phủ đưa ra biện pháp nới lỏng, tiếp tục thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch xâm nhập. Theo đó, nếu có người ở nước ngoài về thì đều phải cách ly tập trung 14 ngày, trừ trường hợp chuyên gia, công nhân lành nghề, nhà đầu tư… phải có phương thức cách ly tại chỗ phù hợp; y tế các cấp phối hợp với chủ các lao động này thực hiện tốt nhiệm vụ này, tuyệt đối không để dịch lây lan; sẵn sàng ứng phó khi có ca dương tính trong cộng đồng. Yêu cầu Ban Chỉ đạo duy trì nhóm phản ứng nhanh, dự báo, phát hiện nhanh các trường hợp dương tính, tiếp xúc gần dương tính, kịp thời khoanh vùng cách ly. Riêng ngành y tế các cấp dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND các địa phương phải trực, xử lý kịp thời, đầy đủ 100% khi có tình huống xảy ra, không được để dịch bệnh bùng phát trở lại.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp bắt buộc như đeo khẩu trang ở nơi công cộng và phương tiện giao thông công cộng; rửa tay thường xuyên, bảo đảm vệ sinh cá nhân. Thường trực Chính phủ cũng đồng ý với đề xuất của ngành giáo dục và đào tạo là không bắt buộc học sinh đeo khẩu trang trong lớp học; các cửa sổ chính bảo đảm thông thoáng. Các trường cần tăng cường lau khử khuẩn bề mặt, vệ sinh lớp học, nhà vệ sinh. Không bắt buộc thực hiện giãn cách trong lớp học, không hạn chế tiếp xúc giữa các lớp học với nhau; các hoạt động khác là bình thường. Ngành giáo dục và đào tạo và các địa phương phải có kế hoạch tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT, đạt kết quả trung thực, khách quan.

Cho phép các dịch vụ kinh doanh trở lại hoạt động bình thường, trừ vũ trường, ka-ra-ô-kê được xem xét sau. Các dịch vụ kinh doanh thiết yếu được mở cửa trở lại, kể cả cửa hàng ăn uống với điều kiện bảo đảm PCD, nhất là sát trùng tay, đeo khẩu trang,… Đồng ý kiến nghị về bỏ giới hạn số chỗ trên các phương tiện giao thông công cộng nhưng yêu cầu hành khách phải đeo khẩu trang. Đồng ý tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, sự kiện tập trung đông người, như các giải bóng đá…; khuyến cáo đeo khẩu trang, sát trùng tay tại các hoạt động này; các bệnh viện trở lại hoạt động bình thường để chữa trị bệnh cho nhân dân. Ngành y tế tiếp tục kiện toàn năng lực cho các phòng xét nghiệm Covid-19, chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ việc xét nghiệm; nghiên cứu các phác độ điều trị, xây dựng hướng dẫn, tập huấn cho y tế cơ sở, thực hiện theo dõi, giám sát sức khỏe người dân tại cộng đồng, hướng dẫn xử lý các trường hợp nghi ngờ hoặc dương tính; đề phòng mùa đông tới có thể có nhiều dịch bệnh khác.

Thường trực Chính phủ yêu cầu các địa phương nghiêm túc thực hiện các giải pháp được giao, trong đó có tập trung tháo gỡ khó khăn để sản xuất, kinh doanh phát triển; các gói hỗ trợ tài khóa, tiền tệ phải có hiệu lực trước khi Hội nghị của Thủ tướng với doanh nghiệp được tổ chức vào ngày mai 9-5. Đưa nhanh tiền hỗ trợ an sinh xã hội đến sớm với người khó khăn, bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh; yêu cầu công tác này phải được giám sát chặt chẽ, không để xảy ra gian lận, tiêu cực. Các bộ, ngành, địa phương liên quan phải có phương án kêu gọi đầu tư, xúc tiến đầu tư; tìm và thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đến làm ăn.

Về thông quan hàng hóa qua cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc, Thủ tướng yêu cầu các bộ liên quan, Phó Thủ tướng Chính phủ theo nhiệm vụ được phân công trực tiếp xử lý; cho phép mở cửa trở lại một số cửa khẩu phụ theo đề xuất của các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn. Đối với các cửa khẩu phụ, lối mở khác, UBND các tỉnh biên giới căn cứ tình hình thực tế cân nhắc cẩn trọng, kỹ lưỡng, bảo đảm tối đa công tác PCD, mở cửa trở lại theo quy định đã đề ra, bảo đảm quy trình kiểm soát PCD. Chỉ khôi phục lại các cửa khẩu phụ, lối mở có lưu lượng hàng hóa lớn, đặc biệt là hàng nông sản, hải sản xuất khẩu; nhập khẩu nguyên liệu cấp thiết mà trong nước chưa có. Chỉ thông thương hàng hóa, không cho người nhập cảnh; không được lợi dụng các cửa khẩu phụ để buôn lậu, gian lận thương mại.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch truyền thông các điểm đến an toàn; đẩy mạnh du lịch nội địa. Tổ chức thị trường và chuẩn bị phương án khởi động trở lại thị trường du lịch quốc tế khi tình hình cho phép. Các ngành y tế, giao thông vận tải và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, trong đó có việc đưa công dân Việt Nam bị kẹt ở nước ngoài về nước, bảo đảm trật tự, mức độ, phù hợp tình hình và năng lực tiếp nhận; Bộ Tài chính tăng cường quản lý kinh phí và bảo đảm bổ sung kinh phí PCD kể cả ở cấp Trung ương và địa phương.

* Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về mô hình tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia.

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, Thủ tướng cho rằng, ở các quốc gia, vị trí của cơ quan này rất quan trọng, đồng thời nhấn mạnh tinh thần thu gọn đầu mối bên trong, nhưng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý để làm đúng chức năng, nhiệm vụ, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; biên chế phù hợp từng chức năng, nhiệm vụ. Thủ tướng nhất trí với phương án Ủy ban cạnh tranh quốc gia tương đương Tổng cục, cơ quan điều tra của Ủy ban sẽ tương đương cấp cục nhằm bảo đảm vị thế, yếu tố độc lập trong việc triển khai chức năng, nhiệm vụ. Mô hình Tổng cục sẽ thuận lợi để xây dựng cơ chế hoạt động, mối quan hệ của Ủy ban với Bộ Công thương và các cơ quan khác. Theo quy định của Luật Cạnh tranh, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh quốc gia do Thủ tướng bổ nhiệm, vì thế, xác định vị thế Ủy ban tương đương Tổng cục sẽ bảo đảm tính tương đồng về thẩm quyền xem xét, bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban. Việc điều tra, xử lý các vụ việc cạnh tranh có tính chất đa quốc gia, xuyên biên giới đòi hỏi phải xây dựng mô hình cơ quan cạnh tranh có vị thế, vai trò đủ mạnh để tiến hành thực hiện hoạt động điều tra, xét xử một cách độc lập theo quy định. Thủ tướng giao Bộ Công thương hoàn thiện dự thảo văn bản của Ban cán sự Đảng Chính phủ về mô hình tổ chức của Ủy ban để xin ý kiến các thành viên và báo cáo Bộ Chính trị.

* Chiều 7-5, tại Hà Nội, BCĐ phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả và triển khai nhiệm vụ PCD Covid-19 trong thời gian tiếp theo. Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng BCĐ PCD Covid-19 Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích của các cơ quan, đơn vị trong công tác PCD thời gian qua, nhất là lực lượng biên phòng, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ ngành quân y, các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ cách ly. Thời gian tới, toàn quân cần quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị 19-CT/TW của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, đồng thời xác định giữ vững tinh thần “chống dịch như chống giặc”, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, xem nhẹ khi thấy dịch bệnh lắng xuống. Các đơn vị căn cứ vào đánh giá mức độ nguy cơ dịch của đơn vị mình cũng như dịch trên địa bàn để triển khai các biện pháp PCD phù hợp, thực hiện chủ trương vừa chống dịch vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; kiên quyết không để dịch lây lan.

* Tiểu ban Điều trị (BCĐ quốc gia PCD Covid-19) cho biết: Ngày 7-5, người bệnh thứ 265, nam, 26 tuổi điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh) được công bố khỏi bệnh Covid-19. Đây cũng là người bệnh cuối cùng trong tổng số bốn người bệnh điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được công bố khỏi bệnh. Người bệnh sẽ được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

* Sở Y tế Hà Nội có văn bản đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phòng y tế quận, huyện, thị xã, trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố tăng cường quản lý các phương pháp PCD Covid-19 bằng thuốc và các phương pháp y học cổ truyền. Phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng, giá dược liệu, thuốc cổ truyền sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền ngoài công lập và các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền.

* Ngày 7-5, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) ban hành văn bản yêu cầu các địa phương và nhà trường không sử dụng mũ, nón, trang phục có tấm chắn giọt bắn cá nhân trong lớp học; không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học; tiếp tục duy trì đeo khẩu trang trên đường đến trường, trước khi vào lớp, trong giờ ra chơi, khi ra khỏi lớp và trên đường về nhà; không áp dụng giãn cách trong lớp học. Các cơ sở giáo dục được sử dụng máy điều hòa không khí trong lớp học, cuối mỗi buổi học phải mở cửa phòng học tạo sự thông thoáng, tăng cường thực hiện lau khử khuẩn bề mặt, vệ sinh phòng, lớp học, nhà vệ sinh và các biện pháp PCD bệnh theo quy định.

* Tập đoàn Vingroup cho biết, Đại sứ quán Nga và Đại sứ quán U-Crai-na tại Việt Nam đã ký kết biên bản thống nhất tiếp nhận 2.400 máy thở xâm nhập điều trị Covid-19 do Tập đoàn Vingroup hoàn thiện, sản xuất và trao tặng. Dự kiến những lô máy thở sẽ được chuyển giao từ ngày 15-5 đến ngày 30-8. Hiện, hai loại máy thở đang được các cơ quan quản lý chất lượng và Hội đồng ngành y đánh giá các tiêu chuẩn chất lượng lưu hành tại Việt Nam. Tập đoàn Vingroup cung cấp các mẫu máy thở để Nga và U-crai-na thực hiện các thủ tục kiểm định chất lượng theo quy định hiện hành của nước bạn.

* Ngày 7-5, UBND tỉnh An Giang cho biết, đã ký quyết định phê duyệt kinh phí hơn 247 tỷ đồng hỗ trợ 246.706 đối tượng là người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid-19. UBND tỉnh yêu cầu, các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm thực hiện đúng đối tượng, công khai, minh bạch, kịp thời, không để phát sinh tiêu cực. UBND tỉnh yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm đối với tất cả các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 5/5/2020

Hơn 100 tấn vải thiều được ký hợp đồng bao tiêu xuất khẩu

UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa có Thông báo số 88/TB-UBND về việc tổ chức hoạt động trở lại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; không gian đi bộ tại khu vực phố cổ, từ ngày 15-5-2020.

Trước đó, để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, UBND quận Hoàn Kiếm đã báo cáo UBND TP Hà Nội cho phép tạm dừng hoạt động tại các không gian đi bộ trên địa bàn quận, gồm: Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; tuyến phố Hàng Đào – Hàng Giấy – chợ đêm Đồng Xuân; sáu tuyến phố đi bộ mở rộng trong khu bảo tồn cấp I khu phố cổ Hà Nội.

Đến thời điểm hiện nay, dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam đã được đẩy lùi, Hà Nội cũng như cả nước triển khai vừa phòng, chống dịch, vừa khôi phục phát triển kinh tế, UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản số 1724/UBND-KGVX ngày 9-5-2020 về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ, trong đó đồng ý tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, hoạt động có tập trung đông người với yêu cầu phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay… Do đó, UBND quận Hoàn Kiếm duy trì trở lại hoạt động các không gian đi bộ trên địa bàn quận từ ngày 15-5. Lịch hoạt động của các không gian đi bộ vẫn tiến hành như cũ. Trong đó, phố đi bộ chung quanh hồ Hoàn Kiếm hoạt động từ 19 giờ ngày thứ sáu và kết thúc vào 24 giờ Chủ nhật hằng tuần.

Để thực hiện tốt công tác phòng dịch, lực lượng chức năng của thành phố và của quận sẽ thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 13/5/2020

Trao giải thưởng Cánh diều 2019

Ngày 12-5, tại Hà Nội, Hội Điện ảnh Việt Nam công bố kết quả và trao giải thưởng Cánh diều cho các tác phẩm và nghệ sĩ, tác giả, nhà làm phim xuất sắc năm 2019. Từ 113 tác phẩm tham dự giải, trong đó có: 16 phim truyện điện ảnh, 13 phim truyện truyền hình, 34 phim tài liệu, 12 phim khoa học, 15 phim hoạt hình, 17 phim ngắn, sáu công trình nghiên cứu lý luận phê bình điện ảnh. Kết quả, giải Cánh diều vàng thuộc về các tác phẩm: “Hạnh phúc của mẹ” (phim truyện điện ảnh của đạo diễn Phạm Huỳnh Đông); “Về nhà đi con” (phim truyện truyền hình của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng); “Con chim gỗ” (phim hoạt hình của đạo diễn Trần Khánh Duyên); “Chư Tan Kra” (phim tài liệu của đạo diễn Vũ Minh Phương); “Cuộc chiến chống Sars” (phim khoa học của đạo diễn Lưu Ngọc Ánh), “Lò đốt rác thải sinh hoạt” (phim khoa học của đạo diễn Nguyễn Lê Văn và Nguyễn Hồng Việt).

Hội Điện ảnh Việt Nam cũng trao bằng khen và các giải cá nhân xuất sắc tặng biên kịch, đạo diễn, quay phim, diễn viên… Để bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, Lễ trao giải thưởng Cánh diều 2019 được tổ chức nhanh gọn theo hình thức trực tuyến tại hai đầu cầu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 18/5/2020

Trưng bày và xếp sách nghệ thuật kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Hồ

Thư viện Ðồng Nai vừa tổ chức trưng bày và xếp sách nghệ thuật chuyên đề Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2020).

Hơn 300 đầu sách liên quan cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hơn 50 hình ảnh tư liệu báo chí được trưng bày, giới thiệu. Các đầu sách về Ðảng, Bác Hồ, lịch sử văn hóa Ðồng Nai được sắp xếp thành nhiều mô hình đẹp. Bên cạnh đó, Thư viện tỉnh sưu tầm sách của nhiều tác giả viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, viết bài và giới thiệu trên website, trang facebook của thư viện nhằm cung cấp thêm các tư liệu quý báu cũng như nhiều câu chuyện về Bác trong sinh hoạt đời thường, cách làm việc cho đến chặng đường hoạt động cách mạng của Bác.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 9/5/2020

Giảm 50% phí tham quan di tích ở Huế trong ba tháng

Ngày 8-5, tại kỳ họp bất thường lần thứ tám HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế (khóa VII) đã thông qua nghị quyết về chính sách kích cầu du lịch nhằm phục hồi và phát triển ngành du lịch bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19; đáng chú ý là giảm 50% phí tham quan các điểm di tích tại Huế trong ba tháng, từ ngày 8-5 đến 31-7.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, từ đầu năm 2020, ngành du lịch đã triển khai các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã được đề ra. Kết quả đạt được trong tháng 1-2020 hết sức tích cực, các chỉ tiêu du lịch đều tăng so với cùng kỳ. Trong đó lượng khách đến tăng 22,07% (khách quốc tế tăng 33,65%), doanh thu du lịch tăng 14,89%…

Trong bón tháng đầu năm 2020, lượng khách du lịch đến Thừa Thiên Huế ước đạt hơn 940 nghìn lượt, giảm 50% so với cùng kỳ. Khách lưu trú ước đạt 426.911 lượt, giảm 44,95%. Doanh thu trực tiếp từ các doanh nghiệp du lịch ước đạt 859 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ; tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 2.079 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ. Tổng thiệt hại về doanh thu từ du lịch trong bốn tháng đầu năm 2020 ước khoảng 2.250 tỷ đồng, trong đó thiệt hại trực tiếp từ doanh nghiệp du lịch hơn 700 tỷ đồng.

Tuy nhiên, những diễn biến nhanh chóng và phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến ngành du lịch Thừa Thiên Huế. Chỉ trong một thời gian ngắn, các chỉ tiêu về lượng khách và doanh thu sụt giảm mạnh; nhiều công ty du lịch, khách sạn, vận chuyển, nhà hàng, điểm mua sắm du lịch… tạm dừng hoạt động; một số đơn vị đứng trước nguy cơ phá sản; hàng ngàn lao động trong ngành du lịch bị cắt giảm, không có thu nhập…

Bên cạnh đề ra các giải pháp, gói hỗ trợ doanh nghiệp du lịch, tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang thực hiện các chương trình kích cầu để phục hồi và phát triển ngành du lịch trở lại. Kết quả đáng mừng là trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 với quyết định miễn phí tham quan tại Quần thể di tích cố đô Huế của UBND tỉnh (từ ngày 30-4 đến 7-5) đã thu hút trên 22 nghìn lượt khách đến Huế.

Từ kết quả nêu trên, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề xuất giảm 50% phí tham quan các điểm di tích từ ngày 8-5 đến 31-7; tùy thuộc vào tình hình khôi phục của thị trường khách du lịch, các tháng còn lại năm 2020 tiếp tục thực hiện kích cầu bằng việc giảm phí tham quan các điểm di tích nhưng không quá 50%.

Ngoài ra, thực hiện chính sách giảm trừ phí tham quan tại các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế nhằm kích cầu, khuyến khích các doanh nghiệp lữ hành đưa khách đến Thừa Thiên Huế; xây dựng và triển khai gói kích cầu của các doanh nghiệp, kết hợp với gói kích cầu của chính quyền.

Đặc biệt, sẽ tổ chức hội nghị lữ hành toàn quốc vào cuối tháng 5-2020 để kết nối với các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú, dịch vụ du lịch và công bố các gói kích cầu của tỉnh tại hội nghị gắn với giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới của địa phương…; kết nối với Đà Nẵng và Quảng Nam để hình thành các gói kích cầu, chương trình tour ưu đãi liên kết miền trung.

Bên cạnh đó, tăng các chương trình biểu diễn miễn phí ở Đại nội Huế, ít nhất là một chương trình biểu diễn nghệ thuật một ngày tại một khung giờ cố định trong thời gian từ ngày 15-7 đến hết năm 2020. Tập trung phát triển, tổ chức có chất lượng các lễ hội, sự kiện hấp dẫn, có điểm nhấn cũng như tăng cường quảng bá những sản phẩm, dịch vụ chiến lược để thu hút du khách, như: Festival Huế 2020; Lễ hội Huế – Kinh đô ẩm thực; Lễ hội Huế – Kinh đô áo dài; Vnexpress Marathon Huế 2020 và các lễ hội khác như: Ngày Hội Lân quốc tế Huế, Ngày hội Hiphop Huế, Festival bốn mùa… kết hợp với giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ mới của các đơn vị, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn (du lịch y tế – chăm sóc sức khỏe, du lịch sinh thái, cộng đồng, khai thác du lịch biển, đầm phá, suối, thác…).

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 8/5/2020

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564 – dương lịch 2020

Sáng 7-5 (tức rằm tháng tư năm Canh Tý), tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), T.Ư Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam trọng thể tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564 – dương lịch 2020. Đại lễ được truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình An Viên, VTVCab, phát trực tuyến trên mạng xã hội để đồng bào phật tử cả nước được đón nhận không khí kính mừng ngày Đức Phật đản sinh.

Đến dự Đại lễ có các đồng chí: Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ. Đại diện GHPG Việt Nam có Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự.

Tại Đại lễ, các tăng, ni, phật tử và đại biểu đã nghe Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2564 – dương lịch 2020 của Đức Pháp chủ GHPG Việt Nam. Trong Thông điệp, Đức Pháp chủ biểu dương chư tôn đức tăng, ni, các chùa và cơ sở tự viện, đồng bào phật tử đã tin tưởng, đồng thuận thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; chấp hành tốt các quy định, hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế; thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, tham gia đóng góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt, tăng, ni đã có nhiều thời khóa tụng kinh cầu bình an hằng ngày để mang năng lượng thiện lành, niềm tin vững chắc chung tay đẩy lùi dịch bệnh tiêu tan, sớm ổn định cuộc sống bình an. Chúc tăng, ni và đồng bào Phật giáo có được niềm an ủi từ thông điệp từ bi bao la của Đức Phật và luôn luôn an lạc trong chính pháp, Đức Pháp chủ GHPG Việt Nam mong muốn mỗi người bằng các hành động thiết thực đóng góp sức mình cùng toàn xã hội vượt qua khó khăn, thách thức để tiếp tục xây dựng đất nước Việt Nam vững mạnh, phát triển trên mọi lĩnh vực.

Trong diễn văn Phật đản, Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam nhấn mạnh: Ban Thường trực Hội đồng Trị sự mong muốn tăng, ni, phật tử Việt Nam, các ban, viện trung ương, Ban Trị sự GHPG Việt Nam các cấp, Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài tích cực trong công tác Phật sự ích đạo lợi đời, nỗ lực phấn đấu hoàn thành chương trình Phật sự, phát huy trí tuệ tập thể; đổi mới, sáng tạo trong sự nghiệp hoằng dương chính pháp, trong phương thức hướng dẫn phật tử thích ứng với tình hình mới. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông Phật giáo trên tất cả các nền tảng hệ sinh thái số, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ 4.0 vào công tác hoằng pháp, giảng dạy trực tuyến, để chuyển tải các hoạt động Phật sự vào đời sống xã hội, nêu cao giá trị từ bi, trí tuệ của Phật giáo nhằm gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, kết nối và mở rộng các hoạt động đối ngoại nhân dân thông qua ngoại giao văn hóa Phật giáo, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu dự Đại lễ cũng nghe Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đọc Thư chúc mừng Phật đản của Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Tại Đại lễ, các tăng, ni, đại biểu đã dành một phút tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng, Liệt sĩ và thực hiện nghi thức dâng hương, tắm Phật truyền thống.

* Ngày 7-5, tại chùa Liên Phái (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng đã đến thăm và chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564 – dương lịch 2020. Phát biểu ý kiến tại đây, đồng chí Vũ Chiến Thắng đã gửi lời vấn an sức khỏe đến Hòa thượng Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự kiêm Trưởng Ban Thông tin – Truyền thông T.Ư GHPG Việt Nam cũng như tăng, ni, phật tử nhân dịp Đại lễ Phật đản. Đồng thời đánh giá cao những hoạt động truyền thông, những thông tin đã được Ban Thông tin – Truyền thông truyền tải hiệu quả trong thời gian đại dịch vừa qua. Qua đó, giúp tăng, ni, phật tử và nhân dân cả nước nắm bắt được những thông tin chính thống, đồng thời có các biện pháp phòng, chống dịch thật hiệu quả.

Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ bày tỏ hy vọng Hòa thượng cùng các thành viên trong Ban Thông tin – Truyền thông và tăng, ni, phật tử tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình, góp phần vào việc ổn định tình hình để phát triển trong hướng Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, là cầu nối giữa bạn đọc, đồng bào Phật tử với các cấp chính quyền, cùng nhau xây dựng một xã hội văn minh, giàu đẹp.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 3/5/2020

Phố sách Hà Nội mở cửa trở lại

Sau một thời gian tạm dừng hoạt động để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, ngày 1-5, Phố sách Hà Nội chính thức mở cửa trở lại để đón bạn đọc dịp nghỉ lễ.

Pho Sach Ha Noi hoat dong tro lai

Ngày này cũng đánh dấu ba năm Phố sách đi vào hoạt động, trở thành không gian văn hóa, tri thức quen thuộc của người dân Thủ đô và du khách, góp phần phát triển văn hóa đọc cộng đồng. Trong ngày hoạt động trở lại, hầu hết các gian hàng đã mở cửa đón khách, chuẩn bị nhiều sách mới phục vụ nhu cầu của công chúng. Lượng người dân và du khách đến Phố sách Hà Nội chưa đông; tất cả đều tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 1/5/2020

Dạy tiếng Việt trên truyền hình cho học sinh lớp 1

Để hỗ trợ học sinh lớp 1 tiếp thu kiến thức môn Tiếng Việt tại nhà, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) bắt đầu phát sóng chương trình “Dạy tiếng Việt lớp 1” vào 9 giờ sáng hằng ngày trên Kênh truyền hình Giáo dục quốc gia VTV7.

Bộ GD-ĐT cho biết, để giúp học sinh, giáo viên có thêm phương tiện giảng dạy, học tập kiến thức môn tiếng Việt trong và sau mùa dịch Covid-19, Bộ GD-ĐT phối hợp Kênh truyền hình Giáo dục quốc gia VTV7 xây dựng chương trình “Dạy tiếng Việt lớp 1”. Chương trình được phát sóng lúc 9 giờ hằng ngày.

“Dạy tiếng Việt lớp 1” gồm 12 số, cung cấp nội dung kiến thức của toàn bộ học kỳ 2 môn Tiếng Việt lớp 1, theo chương trình đã được Bộ GD-ĐT tinh giản. Mỗi số (dài khoảng 25 phút) giới thiệu kiến thức cốt lõi của một số bài học trong sách giáo khoa; trong đó chủ yếu hướng dẫn việc tập đọc và kỹ thuật viết các chữ cái, các vần mới. Các bài học được thiết kế sử dụng nhiều hình họa sinh động, hình ảnh trực quan, các trò chơi ôn luyện… để tạo hứng thú học tập và giúp học sinh tiếp thu kiến thức hiệu quả.

Tham gia cố vấn, xây dựng bài giảng truyền hình là đội ngũ giảng viên uy tín của Trường đại học Sư phạm Hà Nội, chuyên gia Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, giáo viên môn tiếng Việt của một số trường tiểu học… Giáo viên tham gia giảng dạy trong chương trình được tuyển lựa kỹ lưỡng, là các thầy cô vừa giỏi chuyên môn, vừa có kỹ năng dạy học trên truyền hình.

Đánh giá Tiếng Việt là môn học công cụ, tạo nền tảng cho các em học sinh lớp 1 theo học tiếp lớp trên, Bộ GD-ĐT mong muốn qua chương trình sẽ giúp học sinh lớp 1, đặc biệt các em ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa không có điều kiện hoặc gặp khó khăn trong việc học online, dễ dàng tiếp cận và học tập tại nhà.

“Việc tự học qua truyền hình hay internet với học sinh 1 là rất khó khăn. Tuy nhiên, trong điều kiện các em đã nghỉ học ở trường dài ngày vì dịch Covid-19, để bảo đảm không có tình trạng học sinh không biết đọc, biết viết khi lên lớp 2, ngành GD-ĐT rất mong nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các bậc phụ huynh học sinh, các lực lượng xã hội khác, để việc học tại nhà của các em đạt hiệu quả, học sinh hoàn thành chương trình theo các yêu cầu của chuẩn đầu ra”, Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học, Bộ GD-ĐT Thái Văn Tài cho biết.

Ngoài dạy tiếng Việt trên truyền hình cho học sinh lớp 1, Bộ GD-ĐT đang tiếp tục cùng VTV7 thực hiện chương trình dạy Toán lớp 1, dạy Tiếng Việt và Toán cho học sinh lớp 2. Những chương trình này sẽ được giới thiệu tới các nhà trường để học sinh, giáo viên tham khảo, học tập.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 13/5/2020

VFF phạt 11 cầu thủ đội U21 Đồng Tháp

Tối 11-5, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã ra quyết định từ số 142 – 152 về việc kỷ luật 11 cầu thủ của đội U21 Đồng Tháp vì có hành vi vi phạm liên quan đến việc tham gia cá độ, đánh bạc trong trận đấu giữa hai đội U21 Vĩnh Long và U21 Đồng Tháp tại vòng loại Giải bóng đá vô địch U21 quốc gia 2019.

Trước đó, đầu năm 2020, ngành chức năng phát hiện trong trận đấu giữa U21 Vĩnh Long – U21 Đồng Tháp tại vòng loại bảng C Giải U21 quốc gia 2019 diễn ra ngày 19-6-2019 trên sân vận động Thành Long 1 (TP Hồ Chí Minh) xảy ra tình trạng cá độ. Theo đó, chín cầu thủ đá chính ở đội U21 Đồng Tháp tham gia cá cược cùng với hai cầu thủ dự bị cũng ở đội này. Cầu thủ cầm đầu trong vụ việc được xác định là Huỳnh Văn Tiến (SN 1999).

Tường trình với VFF, Huỳnh Văn Tiến thừa nhận ở vòng loại Giải U21 quốc gia 2019, Tiến và một số cầu thủ Đồng Tháp bàn nhau đánh cược trên mạng với hình thức tài xỉu (hai bàn trở xuống) 150 triệu đồng. Sau trận đấu, tiền ăn được 133 triệu đồng, Tiến chia cho chín cầu thủ đá chính và hai dự bị.

Trong các quyết định xử phạt của VFF, Tiến bị kỷ luật nặng nhất do có hành vi tổ chức và tham gia cá độ, đánh bạc. Theo đó, Huỳnh Văn Tiến bị Ban kỷ luật VFF phạt năm triệu đồng và đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF tổ chức trong 5 năm.

Ngoài ra, VFF còn kỷ luật các cầu thủ: Nguyễn Nhật Trường, Nguyễn Anh Phát, Võ Minh Trọng, Lê Nhựt Huy, Giang Sô Ny, Trần Hữu Nghĩa, Cao Tấn Hoài, Dương Vũ Linh, Kha Tấn Tài và Trần Công Minh của đội U21 Đồng Tháp với mức phạt 2,5 triệu đồng/cầu thủ và đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá sáu tháng do có hành vi tham gia cá độ, đánh bạc liên quan đến bóng đá.

VFF cũng cho biết, các cầu thủ nhận kỷ luật trên có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại Liên đoàn bóng đá Việt Nam theo quy định tại Quy định về kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 13/5/2020

Nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến được giảm án

Chiều 12-5, Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm đối với hai cựu lãnh đạo TP Đà Nẵng: Trần Văn Minh; Văn Hữu Chiến và Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm,” nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79) cùng 17 bị cáo khác, trong vụ án thâu tóm nhà, đất công sản tại Đà Nẵng.

Sau khi nghị án, hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án. Theo đó, tại phiên phúc thẩm, các bị cáo được HĐXX tuyên giảm án, gồm: Văn Hữu Chiến (cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) chịu mức án 10 năm tù (án sơ thẩm 12 năm tù) về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai; Nguyễn Ngọc Tuấn (cựu Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) chịu mức án 3 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai (án sơ thẩm 5 năm tù).

Cùng về các tội danh nêu trên, bị cáo Nguyễn Đình Thống (nguyên Giám đốc Công ty quản lý và khai thác đất Đà Nẵng) chịu mức án 18 tháng tù (án sơ thẩm 2 năm tù); Trần Phi (nguyên Tổng giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Đà Nẵng) chịu mức án 12 tháng tù (án sơ thẩm 2 năm tù); Lê Anh Tuấn (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Cung ứng tàu biển Đà Nẵng) chịu mức án 18 tháng tù treo (án sơ thẩm 18 tháng tù giam); Huỳnh Tấn Lộc (nguyên Giám đốc Công ty Công nghệ phẩm Đà Nẵng) chịu mức án 18 tháng tù treo (án sơ thẩm 18 tháng tù giam); Đào Tấn Bằng (nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng) chịu mức án 18 tháng tù treo (án sơ thẩm 18 tháng tù giam).

HĐXX tuyên y án sơ thẩm đối với Trần Văn Minh (17 năm tù) và Phan Văn Anh Vũ (25 năm tù), cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Đối với bị cáo Phan Văn Anh Vũ, tổng hợp hình phạt với các bản án đã tuyên trước đó, bị cáo phải chịu mức án 30 năm tù. Ngoài hai bị cáo trên, 11 bị cáo khác trong vụ án cũng bị HĐXX tuyên y án sơ thẩm.

Tại phiên toà, HĐXX nêu rõ, bản án cấp sơ thẩm kết luận cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh phạm tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai là đúng người, đúng tội.

Đối với bị cáo Phan Văn Anh Vũ, HĐXX cho rằng, có đủ căn cứ xác định bị cáo Vũ cùng bị cáo Minh và các bị cáo khác có sự thống nhất về hành vi trái pháp luật. Doanh nghiệp không thuộc diện được mua nhà. đất công sản nhưng Vũ đã lợi dụng các mối quan hệ với bị cáo Minh, nhờ các công ty nhà nước đứng tên giúp. Sau khi thâu tóm, bằng nhiều cách, bị cáo Vũ đã chuyển nhượng trái pháp luật các tài sản này. Hành vi của Vũ được sự tiếp tay của cựu lãnh đạo TP Đà Nẵng đã tạo nên sự bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong thời gian dài. Mức án sơ thẩm đã tuyên với bị cáo Vũ là “không oan, không nặng” nên cấp phúc thẩm không có cơ sở chấp nhận kháng cáo.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 12/5/2020

Điều tra lại vụ án liên quan Đường “Nhuệ”

Ngày 11-5, tại TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại Hà Nội tổ chức phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với hai vợ chồng bị cáo là ông Nguyễn Văn Lẫm, SN 1962 và bà Phạm Thị Quyết, SN 1967, trú tại số 138, đường Nguyễn Danh Đới, phường Trần Lãm, TP Thái Bình. Phiên tòa thu hút sự quan tâm của dư luận, bởi đối tượng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”) và Bùi Mạnh Tiến (con nuôi Đường “Nhuệ”), bị tòa triệu tập với tư cách là người có nghĩa vụ, trách nhiệm liên quan.

Đây là vụ án được TAND tỉnh Thái Bình xét xử sơ thẩm tháng 6-2019, liên quan đến hai bị cáo nêu trên vay số tiền 900 triệu đồng của vợ chồng ông Đỗ Văn Tới, SN 1956 và bà Lê Thị Tuyết, SN 1966, trú tại số nhà 216, đường Hùng Vương, phường Phú Khánh, TP Thái Bình, bằng hợp đồng thế chấp tài sản là chiếc xe ô-tô Camry, BKS 17K-9966.Trong phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh đã tuyên án bị cáo Lẫm 14 năm tù giam, bị cáo Quyết 13 năm tù giam. Từ đó đến nay, vợ chồng Lẫm, Quyết và gia đình liên tục có đơn kêu oan, gửi đến các cơ quan chức năng. Ngày 28-4 vừa qua, TAND cấp cao tại Hà Nội quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn với hai bị cáo nêu trên từ tạm giam thành bảo lãnh cho tại ngoại.

Sau một ngày xét hỏi, tranh tụng, Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm đã tuyên án, trong đó cho rằng, quá trình điều tra, xét xử ở cấp sơ thẩm còn sơ sài, việc quy kết hành vi của các bị cáo chưa rõ ràng. Cần phải làm rõ vợ chồng Lẫm, Quyết đã trả tiền cho ông Tới hay chưa? Có việc vợ chồng Lẫm, Quyết vay nợ rồi bỏ trốn, hay do nhóm Đường “Nhuệ” dọa giết cho nên phải ẩn náu?… Do đó, HĐXX phúc thẩm quyết định hủy bản án sơ thẩm ngày 12-6-2019 của TAND tỉnh Thái Bình, chuyển hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh để giải quyết theo quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự. Kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh và Viện KSND tỉnh Thái Bình hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 12 ngày 29-3-2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Thái Bình; khởi tố vụ án, phục hồi điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Công ty TNHH Lâm Quyết.

Kết thúc phiên phúc thẩm, HĐXX sẽ ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến khi Viện KSND tỉnh Thái Bình thụ lý lại vụ án đối với vợ chồng Lẫm, Quyết.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 12/5/2020

Bắt giam Phó Tổng Giám đốc VEC

Ngày 11-5, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang tiến hành điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan. Quá trình điều tra vụ án, C03 đã ra Quyết định khởi tố bị can,

Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Lê Quang Hào, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở công trình dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, về tội “vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”. Hành vi sai phạm của Lê Quang Hào là đã tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (đoạn 65 km) không đúng trình tự, quy định của pháp luật, không đúng tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật, yêu cầu thiết kế dự án được phê duyệt, dẫn đến đưa công trình không bảo đảm chất lượng vào khai thác sử dụng, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 9/5/2020

Xử lý việc đưa thông tin sai trên Google Maps

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa có Văn bản số 623/PTTH&TTÐT gửi UBND tỉnh Phú Yên về kết quả xử lý đưa thông tin sai trên Google Maps. Theo đó, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã yêu cầu Công ty Google xóa các thông tin sai sự thật nêu trên.

Kết quả, Công ty Google đã xóa cụm từ “Golden, sandy South China sea beach” và hiển thị thành “Bãi biển Phú Lâm”. Trước đó, ngày 18-4-2020, UBND tỉnh Phú Yên có Văn bản số 2006/UBND-KGVX gửi Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Google Maps đã hiển thị thông tin sai sự thật khi ghi “Bãi biển Phú Lâm Golden, sandy South China sea beach”, tại vị trí ven biển phường Phú Ðông, TP Tuy Hòa (Phú Yên).

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 3/5/2020

24 người chết do tai nạn giao thông trong ngày 2/5

Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia cho biết, theo số liệu thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong ngày 2-5 (ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ), cả nước xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông (TNGT), tất cả đều xảy ra trên đường bộ, làm 24 người chết, 22 người bị thương.

Nguyên nhân xảy ra TNGT chủ yếu do đi không đúng làn đường, phần đường quy định, thiếu quan sát, sử dụng rượu, bia, phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật,… Trong ba ngày nghỉ lễ, TNGT tăng 15 vụ (16,5%), tăng ba người chết (4,9%) và giảm bốn người bị thương (8,3%) so ba ngày nghỉ lễ năm trước.

Ngày 2-5, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã kiểm tra, xử lý hơn 7.900 trường hợp vi phạm, tăng hơn 4.900 trường hợp (163%) so cùng kỳ năm trước, nộp Kho bạc Nhà nước 2,99 tỷ đồng. Trong đó, đường bộ đã kiểm tra, xử lý hơn 7.800 trường hợp; tạm giữ 91 xe ô-tô, 1.434 xe máy; tước 428 GPLX các loại, trong đó xử lý 496 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đường dây nóng của Ủy ban ATGT quốc gia ngày 2-5 nhận được sáu cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh về việc tăng giá vé, xe khách đi lòng vòng đón thêm khách và ùn tắc giao thông. Ủy ban đã yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý theo nội dung.

Ngày 1-5, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông – trật tự, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) thực hiện nhiệm vụ xử lý chuyên đề tốc độ phương tiện cơ giới trên tỉnh lộ 769, phát hiện phương tiện mang BKS 59 N3 – 077.03 chạy quá tốc độ. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện nhưng người vi phạm bỏ chạy, va chạm với xe đặc chủng BKS: 60 A1- 0125 do Trung úy Nguyễn Đình Thọ, thành viên tổ công tác điều khiển, khiến cả đối tượng và Trung úy Nguyễn Đình Thọ bị thương nhẹ, hai phương tiện bị hư hỏng. Qua khai thác, đối tượng tên Ngô Văn Dững, SN 1993, trú tại Phong Điền, TP Cần Thơ. Qua kiểm tra, nồng độ cồn trong máu của Dững là 93,31 mg/100 ml máu, Công an huyện Long Thành tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định.

Ủy ban ATGT quốc gia đánh giá, tình hình trật tự ATGT trong ngày 2-5 cơ bản bảo đảm, không xảy ra ùn tắc giao thông trên các tuyến trọng điểm và đô thị lớn; tuy nhiên, số người chết và bị thương do TNGT tăng so cùng kỳ năm trước. Ngày 3-5 là ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ, mật độ phương tiện trên các quốc lộ về TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các đô thị lớn sẽ tăng rất cao, nguy cơ ùn tắc giao thông lớn, đề nghị lực lượng chức năng các địa phương tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm về trật tự ATGT; tiếp tục quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải hành khách.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 4/5/2020

Thông cáo Báo chí Kỳ họp 44 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong hai ngày 27 và 28-4, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ 44. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

 1. Qua giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng đất đai, vốn nhà nước, dự án đầu tư và công tác cán bộ, UBKT Trung ương yêu cầu tổ chức đảng và đảng viên được giám sát phát huy ưu điểm, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và sớm có biện pháp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.
 2. Qua xem xét, giải quyết tố cáo đối với đồng chí Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trần Ngọc Căng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, UBKT Trung ương nhận thấy:

Đồng chí Lê Viết Chữ và đồng chí Trần Ngọc Căng đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, dự án đầu tư và công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét kỷ luật.

 1. Về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và một số cá nhân

– Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đã vi phạm Quy chế làm việc và các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, để nội bộ Lãnh đạo Tổng Công ty mất đoàn kết nghiêm trọng; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ, trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và trong quản lý, khai thác các tuyến đường cao tốc, gây hậu quả nghiêm trọng.

– Đồng chí Mai Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên và đồng chí Trần Quốc Việt, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy; đồng chí Trần Văn Tám, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc, đồng chí Nguyễn Văn Nhi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc và đồng chí Lê Quang Hào, Đảng ủy viên, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam và các đồng chí nêu trên đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Tổng Công ty, đến mức phải xem xét kỷ luật.

 1. Xem xét, thi hành kỷ luật Đảng ủy Thanh tra Bộ Xây dựng và một số cá nhân liên quan đến các vi phạm đã được kết luận tại Kỳ họp 43 của UBKT Trung ương

Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật: Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí Nguyễn Thị Kim Anh, cán bộ Phòng Phòng, chống tham nhũng; Đặng Hải Anh, cán bộ Phòng Thanh tra xây dựng 2. Cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Phạm Gia Yên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chánh Thanh tra Bộ. Cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Bộ. Khiển trách đối với các đồng chí Vũ Chí Cương, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Phòng, chống tham nhũng; Bùi Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra; Nguyễn Hải Thắng, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Thanh tra xây dựng 2; Nguyễn Thị Kim Liên, cán bộ Phòng Thanh tra xây dựng 3.

UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Thanh tra Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 1. Xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Quang Sáng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mường Nhé và đồng chí Cao Xuân Đăng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Điện Biên. UBKT Trung ương nhận thấy:

– Đồng chí Nguyễn Quang Sáng chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Nhé trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý ngân sách, đất đai, đầu tư xây dựng và công tác cán bộ.

– Đồng chí Cao Xuân Đăng chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy và Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Điện Biên trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng tài chính, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác cán bộ; cá nhân đồng chí đã vi phạm quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các đồng chí Nguyễn Quang Sáng, Cao Xuân Đăng.

 1. Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Nguyễn Văn Hiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Quốc phòng do đã vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của pháp luật trong vụ án hình sự xảy ra tại Quân chủng Hải quân. UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 363 Nguyễn Văn Khuây và nguyên Chủ nhiệm Hậu cần Sư đoàn 363 Vũ Duy An do đã vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của pháp luật về quản lý đất đai tại Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không -Không quân.
 2. Cũng tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: