Pham Ton’s Blog

Tháng Sáu 2, 2021

Trên quê hương yêu dấu (kỳ 2 tháng 5 năm 2021)

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 8:26 sáng

Blog PhamTon năm thứ mười ba, kỳ 2 tháng 5 năm 2021.

TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 17/5/2021

Một bài viết tâm huyết mang tầm cao trí tuệ

Trong niềm tự hào và xúc động kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Bác Hồ muôn vàn kính yêu, bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như một thông điệp khẳng định mạnh mẽ ý chí của toàn Ðảng, toàn dân tiếp tục hành trình trên con đường mà Ðảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Bằng tất cả tình cảm và lòng nhiệt huyết của mình, với tầm cao trí tuệ trong phân tích lý luận và thực tiễn, tác giả bài viết đã củng cố vững chắc thêm cho người đọc nhận thức chính trị và niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Trong khuôn khổ một bài báo, bốn nội dung được Tổng Bí thư phân tích đã làm rõ thêm về chủ nghĩa xã hội (CNXH); vì sao Việt Nam lựa chọn con đường đi lên CNXH; làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng CNXH ở Việt Nam; thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên CNXH ở nước ta thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì?

Con đường đi lên CNXH ở Việt Nam đã được Ðảng ta lựa chọn ngay từ khi thành lập và luôn khẳng định đó là mục tiêu, lý tưởng cao cả của mình. Do những thăng trầm của cách mạng thế giới, sự công kích, chống phá thâm độc của các thế lực thù địch, đã có lúc không ít cán bộ, đảng viên dao động tư tưởng, hoài nghi về con đường này. Từ năm 1994, tức là sau tám năm đổi mới, Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII của Ðảng đã nhận định rõ bốn nguy cơ, trong đó có nguy cơ chệch hướng CNXH. Sau 35 năm đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Song, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chưa được ngăn chặn, như phai nhạt lý tưởng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; xa rời tôn chỉ, mục đích của Ðảng; không kiên định con đường đi lên CNXH,… Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII nhận định: “sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Ðảng và dân tộc”. Quả là vấn đề lớn trong công tác tư tưởng, nếu không giải quyết sớm để thống nhất nhận thức, ý chí và hành động sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến công cuộc đổi mới đất nước.

Từ thực tiễn đó, càng thấy rõ bài viết của Tổng Bí thư có ý nghĩa vô cùng quan trọng và cấp thiết, nhất là khi chúng ta đang ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng. Qua đó, cảnh tỉnh những ai suy thoái về tư tưởng chính trị, nhận thức mơ hồ, sai lệch về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; đồng thời đó cũng là lời tuyên bố, phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Với tư duy khoa học và tầm nhìn khách quan, lịch sử, Tổng Bí thư cho rằng chủ nghĩa tư bản chưa bao giờ mang tính toàn cầu như ngày nay và cũng đã đạt nhiều thành tựu to lớn, đồng thời cũng phân tích một cách sâu sắc từ những bằng chứng thực tiễn để chỉ ra các khuyết tật, mâu thuẫn cơ bản vốn có mà họ không thể khắc phục được cả về khủng hoảng kinh tế, chính trị, xã hội. Tác giả bài viết khẳng định: Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người,… Chúng ta cần một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, chứ không phải cạnh tranh bất công, “cá lớn nuốt cá bé” vì lợi ích vị kỷ của một số ít cá nhân và các phe nhóm… Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh;…

Suốt hơn 90 năm qua kể từ khi có Ðảng, nhất là 35 năm đổi mới, Ðảng ta luôn trăn trở, tìm tòi để làm sáng rõ hơn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Quá trình tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận, Ðảng đã có nhận thức ngày càng đúng đắn hơn về vấn đề cơ bản này của cách mạng, nhưng vẫn còn đó những câu hỏi cần tiếp tục nghiên cứu. Những câu hỏi lớn ấy đã được Tổng Bí thư lý giải sâu sắc hơn, bổ sung, phát triển và hoàn thiện thêm một bước trong bài viết, góp phần củng cố vững chắc thêm niềm tin trong nhân dân ở giai đoạn phát triển mới của đất nước. Bài viết thuyết phục người đọc từ cách nêu vấn đề đến quá trình phân tích, làm rõ từng nội dung bằng cái tâm, cái tầm trí tuệ của một nhà nghiên cứu lý luận chính trị chân chính, đắm mình trong thực tiễn với cách lập luận khoa học, chắc chắn và bằng chính tình cảm, tâm huyết, trách nhiệm cao với Ðảng, với dân tộc và nhân dân ta của một đảng viên, người lãnh đạo cao nhất của Ðảng ta hiện nay. Ðó cũng là tư tưởng, quan điểm lớn của Ðảng ta về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

Lý giải sâu sắc vì sao Việt Nam chọn con đường đi lên CNXH, tác giả bài viết dành nhiều tâm huyết vào việc phân tích, nêu giải pháp để tiến tới mục tiêu đó và những tư tưởng, quan điểm cần nắm chắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Những nội dung cốt lõi này đã được Tổng Bí thư đề cập nhiều lần, gần đây là trong các bài viết chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp và Ðại hội XIII của Ðảng. Theo Tổng Bí thư, quá độ đi lên CNXH là một sự nghiệp lâu dài, vô cùng khó khăn và phức tạp, vì nó phải tạo sự biến đổi sâu sắc về chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Vì thế, nhất thiết phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều bước đi, nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội đan xen với sự đấu tranh giữa cái cũ và cái mới. Có thể nói, đây là cuộc đấu tranh rất cam go, gian khổ, đòi hỏi phải có tầm nhìn mới, bản lĩnh mới và sức sáng tạo mới. Kiên định mục tiêu, lý tưởng của Ðảng, nhưng không giáo điều, máy móc; không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát triển, nhưng không được đổi mới một cách vô nguyên tắc dẫn đến chệch hướng xã hội chủ nghĩa. Không chấp nhận thể chế chính trị, những khuyết tật, bất công của chủ nghĩa tư bản, nhưng kế thừa có chọn lọc những thành tựu, giá trị văn minh mà nhân loại đạt được trong thời kỳ phát triển chủ nghĩa tư bản. Chúng ta chủ trương phát triển kinh tế thị trường, nhưng đó là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với đặc trưng và thuộc tính rất quan trọng là gắn kinh tế với xã hội, thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội, lấy con người làm vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển,…

Mục tiêu mà chúng ta hướng tới và những thành tựu đạt được trong công cuộc đổi mới đã chứng minh, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa không những có hiệu quả tích cực về kinh tế mà còn giải quyết được các vấn đề xã hội tốt hơn nhiều so với các nước tư bản chủ nghĩa có cùng mức phát triển kinh tế. Khẳng định rõ những thành tựu, ưu việt đó, tác giả bài viết cũng chỉ ra nhiều khuyết điểm, hạn chế, thách thức mà chúng ta đang đối mặt. Vì thế, trên hành trình đổi mới, để xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong muốn, điều hết sức quan trọng là phải sáng tạo, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế phù hợp với xu thế của thời đại trên cơ sở kiên định nền tảng tư tưởng lý luận của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa mang tính lý luận sâu sắc vừa như lời nhắn nhủ tự đáy lòng của mình, mong toàn Ðảng, toàn dân ta đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động trên con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

 • Trang báo Nhân Dân ngày 31/5/2021

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư tới Tổng thống Hoa Kỳ  G.Bai-đơn

Ngày 30-5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư tới Tổng thống Hoa Kỳ J. Biden để trao đổi về quan hệ hai nước, nhất là tăng cường hợp tác trong ứng phó đại dịch Covid-19.

Trong bức thư, Chủ tịch nước hoan nghênh và cảm ơn Hoa Kỳ đã là bên đóng góp lớn khi cam kết tài trợ bốn tỷ USD cho sáng kiến Tiếp cận toàn cầu vaccine Covid-19 (COVAX) và thông báo với Tổng thống J. Biden việc Việt Nam đã nhận hai đợt vắc-xin với khoảng 2,5 triệu liều từ sáng kiến này. COVAX thật sự là sự hỗ trợ quý báu, kịp thời giúp Việt Nam và nhiều quốc gia đang phát triển xử lý dịch bệnh khi nguồn cung vaccine quốc tế còn khan hiếm. Chủ tịch nước cũng hoan nghênh việc Hoa Kỳ cam kết sẽ đóng góp thêm 80 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong bối cảnh dịch Covid-19 ở Việt Nam và khu vực Ðông – Nam Á đang có những diễn biến rất phức tạp. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam và các nước về nguồn cung vaccine, đồng thời đề nghị hai bên tăng cường hợp tác nghiên cứu, sản xuất và chuyển giao công nghệ vaccine ngừa Covid-19.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ và tin tưởng rằng trên tinh thần hợp tác hữu nghị, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 29/5/2021

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch COP26

Chiều 28.5, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Alok Sharma – Bộ trưởng Chính phủ Anh, Chủ tịch Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP26), đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch COP26 trao thư của Thủ tướng Anh Boris Johnson mời Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị COP26 diễn ra vào tháng 11 tới tại Anh, mong muốn Thủ tướng thu xếp thời gian dự Hội nghị quan trọng này.

Trong không khí cởi mở, chân thành và thẳng thắn, hai bên đã trao đổi nhiều vấn đề cụ thể, thực chất, hữu ích để tiếp tục đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh phát triển tích cực trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức mới, nhất là biến đổi khí hậu và đại dịch COVID-19.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của ngài Bộ trưởng; đề nghị ngài Bộ trưởng hỗ trợ thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận kinh tế song phương, khuyến khích các doanh nghiệp Anh đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Anh có thế mạnh.

Thủ tướng khẳng định, là quốc gia chịu tác động nặng nề do biến đổi khí hậu, dù còn nhiều khó khăn về nguồn lực, song Việt Nam luôn xác định tăng trưởng xanh là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững, đang từng bước chuyển đổi một cách ổn định, hài hòa, hợp lý, có hiệu quả; trong đó quan tâm đến việc làm và đời sống của người lao động trong quá trình chuyển đổi.

Việt Nam luôn chủ động, trách nhiệm trong hợp tác và thực hiện các cam kết quốc tế có liên quan; ủng hộ, đánh giá cao nỗ lực của Vương quốc Anh trong việc tổ chức hội nghị COP26 theo hình thức trực tiếp và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Vương quốc Anh cùng các đối tác để bảo đảm thành công tốt đẹp của hội nghị với những cam kết cụ thể, mạnh mẽ hơn nữa về hỗ trợ các nước đang phát triển thực hiện Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu, nhất là tiếp cận các nguồn tài chính và chuyển giao công nghệ.

Thủ tướng đề nghị Chính phủ Anh tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về tài chính, công nghệ, kinh nghiệm trong việc chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải ít carbon và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là tại các khu vực đang ngày càng chịu các tác động nặng nề của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Thủ tướng cũng đề nghị Chính phủ Anh giúp đỡ và tạo điều kiện hơn nữa về cung cấp vaccine phòng COVID-19 và xem xét thuận lợi việc chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine.

Chủ tịch COP26 Alok Sharma nhấn mạnh Việt Nam là một trong các đối tác làm việc quan trọng của Chính phủ Anh để chuẩn bị cho hội nghị COP26. Chủ tịch COP26 hoan nghênh cam kết và sự tham gia tích cực của Việt Nam tại các khuôn khổ đa phương về biến đổi khí hậu, đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Chủ tịch COP26 khẳng định Anh sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu, bao gồm đẩy nhanh sự phát triển về lĩnh vực năng lượng xanh.

Thanh Hà

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 25/5/2021

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ngày 24-5 đã điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của quan hệ Việt – Trung trong chính sách đối ngoại mỗi nước.

Tại cuộc điện đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chúc mừng Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập.

Chủ tịch nước đánh giá cao việc Trung Quốc, bất chấp khó khăn do tác động của dịch bệnh, vẫn đạt được 3 thành tựu to lớn như kiểm soát dịch bệnh COVID-19, khôi phục tăng trưởng và “đánh thắng trận chiến thoát nghèo”, hoàn thành mục tiêu 100 năm về xây dựng toàn diện xã hội khá giả.

Ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng Trung Quốc sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn khi hướng đến mục tiêu 100 năm lần thứ hai.

Giới thiệu về tình hình Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc Việt Nam đã thực hiện thành công “mục tiêu kép”, tức vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa khôi phục và phát triển kinh tế, đồng thời tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông cho rằng hiện Việt Nam đang đối mặt nhiều thách thức và khó khăn, nhưng nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy mạnh mẽ nội lực. Và trong quá trình nỗ lực này, Việt Nam mong nhận được sự hợp tác từ các nước trên thế giới, trong đó có Trung Quốc.

Tại cuộc điện đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, trong đó coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc.

Ông nêu một số biện pháp trọng tâm thúc đẩy quan hệ hai nước thời gian tới như tăng cường tin cậy, thúc đẩy hợp tác toàn diện, bình đẳng, cùng có lợi. Ngoài ra, ông cũng cho rằng hai nước cần tăng cường hợp tác chống dịch COVID-19, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hợp tác kinh tế – thương mại và đầu tư.

Về các vấn đề trong quan hệ song phương, bên cạnh đẩy mạnh hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định hai bên cần nỗ lực duy trì môi trường hòa bình, ổn định, cùng xử lý ổn thỏa vấn đề trên biển theo nhận thức chung cấp cao, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982, và tiếp tục tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã trân trọng mời Tổng bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình và lãnh đạo Trung Quốc thăm Việt Nam.

Về phần mình, Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra.

Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc coi trọng cao độ quan hệ với Việt Nam, mong muốn và sẵn sàng nỗ lực cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc phát triển hơn nữa.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của giao lưu và tiếp xúc cấp cao, trân trọng mời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc bày tỏ coi trọng sự quan tâm của Việt Nam đối với các dự án hợp tác song phương, đề nghị các bộ ngành, địa phương hai nước tích cực trao đổi, tạo cục diện hợp tác cùng có lợi; kiên trì nhận thức chung cấp cao, tích lũy kinh nghiệm, quản lý bất đồng, tăng cường hợp tác về vấn đề trên biển; khẳng định ủng hộ Việt Nam tại các cơ chế hợp tác đa phương và bày tỏ sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 22/5/2021

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định dùng 2.100 tỷ đồng từ ngân sách mua vắc-xin phòng Covid-19

Theo tin từ Văn phòng Quốc hội, ngày 18- 5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 1271/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sử dụng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách Trung ương năm 2020.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sử dụng 12.100 tỷ đồng nguồn tiết kiệm chi năm 2020 để mua vaccine phòng dịch Covid-19.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời việc mua sắm vaccine phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm hiệu quả, an toàn cho người dân và toàn xã hội.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang lây lan mạnh ở nước ta, nguồn kinh phí này là nguồn lực rất quan trọng để thực hiện Chiến lược vaccine của Việt Nam phòng, chống dịch Covid-19 theo chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

*Chiều 21-5, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội có công văn gửi: Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội; Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nội dung nêu rõ: Đại dịch Covid-19 đang bùng phát rất nhanh, mức độ nguy hiểm hơn, lan rộng ra nhiều tỉnh, thành trong cả nước, nhất là tại các bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh, khu công nghiệp; nhiều nơi phải thực hiện giãn cách xã hội, phong tỏa…, tác động lớn đến sức khỏe, sản xuất, đời sống, sinh kế của Nhân dân và việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về: Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương và các giải pháp ứng phó, kết quả đạt được và những tồn tại, yếu kém, hạn chế; nguyên nhân khách quan và chủ quan (thể chế, chính sách; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, địa phương; tổ chức thực hiện;…) và các kiến nghị, đề xuất cụ thể đối với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, nêu rõ các khó khăn, vướng mắc cũng như các đề xuất về cơ chế, chính sách để hỗ trợ trong thời gian tới.

Đề nghị các địa phương gửi báo cáo về các nội dung nêu trên đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội (qua Tổng Thư ký Quốc hội) trước ngày 5-6.

Giao Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội tổng hợp, báo cáo đề xuất gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 10- 6.

Văn Chúc

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 16/5/2021

Phát hành bộ tem kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Bộ Ngoại giao vừa tổ chức lễ phát hành đặc biệt bộ tem “Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch (1921-1998)”.

Ðến dự buổi lễ, có đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo T.Ư và đại diện gia đình nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch.

Ðây là bộ tem đầu tiên phát hành về một nhà ngoại giao tiêu biểu của Việt Nam, nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp của đồng chí Nguyễn Cơ Thạch đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Bộ tem bao gồm một mẫu tem giá mặt 4.000 đồng, có khuôn khổ 32 mm x 43 mm do họa sĩ Nguyễn Du (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế theo phong cách đồ họa thể hiện chân dung nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch dung dị, gần gũi, tự tin và đầy bản lĩnh trên nền tem phía sau là lá cờ Tổ quốc. Bộ tem được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 14-5-2021 đến ngày 31-12-2022.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 31/5/2021

Thu ngân sách nhà nước đạt gần 600 nghìn tỷ đồng

Tổng cục Thống kê cho biết, dịch Covid-19 bùng phát từ cuối tháng 4 đã ảnh hưởng đến hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN). Cụ thể, tổng thu NSNN trong 15 ngày đầu tháng 5 giảm 5.000 tỷ đồng so cùng kỳ tháng 4.

Tính chung năm tháng, tổng thu NSNN ước tính đạt 599,7 nghìn tỷ đồng, bằng 44,6% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa đạt 496 nghìn tỷ đồng, bằng 43,8% dự toán; thu từ dầu thô 13.600 tỷ đồng, bằng 58,7% dự toán; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 89.500 tỷ đồng, bằng 50,1% dự toán. Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 60,2 nghìn tỷ đồng, bằng 40,6% dự toán; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 93 nghìn tỷ đồng, bằng 46,7% dự toán; thu tiền sử dụng đất 59 nghìn tỷ đồng, bằng 53% dự toán,… Tổng chi NSNN ước tính đạt 517.500 tỷ đồng, bằng 30,7% dự toán năm; trong đó, chi thường xuyên 380.600 tỷ đồng, bằng 36,7% dự toán; chi đầu tư phát triển 93.700 tỷ đồng, bằng 19,6% dự toán; chi trả nợ lãi 42.400 tỷ đồng, bằng 38,5% dự toán.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 30/5/2021

5 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước tăng 30,7%

Sáng 29-5, Tổng cục Thống kê công bố, 5 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 130,94 tỷ USD, tăng 30,7% so cùng kỳ năm 2020; trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 33,06 tỷ USD, tăng 16,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 97,88 tỷ USD, tăng 36,3%.

Sáng 29-5, Tổng cục Thống kê công bố, 5 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 130,94 tỷ USD, tăng 30,7% so cùng kỳ năm 2020; trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 33,06 tỷ USD, tăng 16,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 97,88 tỷ USD, tăng 36,3%.

Riêng trong tháng 5, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 26 tỷ USD, giảm 2,1% so tháng 4 và tăng 35,6% so cùng kỳ năm 2020. Trong 5 tháng đầu năm 2021, có 22 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu hơn một tỷ USD, chiếm 87,3% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2021, nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản ước tính đạt 70,7 tỷ USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2020. Nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp ước tính đạt 47,32 tỷ USD, tăng 33%. Nhóm hàng nông, lâm sản đạt 9,69 tỷ USD, tăng 13,5%. Nhóm hàng thủy sản đạt 3,24 tỷ USD, tăng 12%.

Về thị trường xuất khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm 2021, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 37,6 tỷ USD, tăng 49,8% so cùng kỳ năm 2020. Tiếp đến là Trung Quốc đạt 20,1 tỷ USD, tăng 26%; thị trường EU đạt 16,1 tỷ USD, tăng 20,8%; thị trường ASEAN đạt 11,5 tỷ USD, tăng 23,7%; Hàn Quốc đạt 8,9 tỷ USD, tăng 17,1%; Nhật Bản đạt 8,4 tỷ USD, tăng 7,7%.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 35/5/2021

Xuất khẩu 3.400 tấn vải thiều

Sáng 24-5, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết, bắt đầu vào vụ thu hoạch vải thiều, tính từ ngày 8-5 đến nay, đã có 3.400 tấn vải thiều sớm xuất khẩu qua Cửa khẩu đường bộ Kim Thành (Lào Cai), trị giá gần 50 tỷ đồng.

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai, vải thiều từ các tỉnh Hải Dương, Bắc Giang bắt đầu được các doanh nghiệp đưa lên Cửa khẩu Kim Thành để xuất khẩu sang thị trường Vân Nam (Trung Quốc) từ ngày 8-5, trung bình mỗi ngày từ 200- 250 tấn quả tươi (khoảng 15-20 xe ô-tô, tải trọng 15-20 tấn).

Lực lượng liên ngành tại cửa khẩu Kim Thành tập trung, phối hợp làm việc, tạo thuận lợi cao nhất cho các doanh nghiệp xuất khẩu vải  tươi sang Trung Quốc, như bố trí bến bãi tập kết, phân luồng ưu tiên, khai báo hải quan điện tử, phun khử khuẩn phòng, chống dịch Covid-19 tại đầu cầu Kim Thành… bảo đảm thông quan nhanh, an toàn. Tính từ đầu mùa vải đến nay, đã có 3.400 tấn vải tươi xuất khẩu qua Cửa khẩu Kim Thành, trị giá 2,1 triệu USD, tương đương 47 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Chi cục phó Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết, tại đây hiện có khoảng 15 doanh nghiệp thực hiện xuất khẩu vải tươi, như Công ty XNK Nam Phong, Công ty Gia Bảo, Công ty XNK Thành Sơn, Công ty Phương Anh… Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai tăng cường lực lượng, khuyến khích và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện hồ sơ khai báo hải quan từ chiều hôm trước, để đầu giờ sáng hôm sau ưu tiên thông quan trước các mặt hàng khác, bảo đảm độ tươi, chất lượng quả vải xuất khẩu. Những hồ sơ của doanh nghiệp về xuất khẩu quả vải tươi cũng được ưu tiên công khai thực hiện thủ tục thông quan trước, tại cửa khẩu Kim Thành.

“Chúng tôi yêu cầu cán bộ, nhân viên bộ phận nghiệp vụ trong đơn vị đến cơ quan làm việc sớm 15 phút so với giờ hành chính quy định, để hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu vải. Nhờ vậy, các lô hàng thông quan nhanh, không bị ùn tắc, bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 theo qui định”- ông Hùng nói.

Từ đầu năm đến nay, tổng kim ngạch XNK qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đạt 579 triệu USD, trong đó xuất siêu đạt 392 triệu USD; hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là nông sản và trái cây, như:  thanh long, xoài, dưa hấu, mít, ván bóc từ gỗ rừng trồng, tinh bột sắn…

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 27/5/2021

Thành lập Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam

Ngày 26/5/2021, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vắc-xin của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc-xin, nghiên cứu, sản xuất vắc-xin trong nước và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân.

Đây là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước, hoạt động theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật. Quỹ do Bộ Tài chính quản lý, có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài chính, hiện vật của Quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc-xin, nghiên cứu, sản xuất vắc-xin trong nước và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19.

Nguyên tắc hoạt động của Quỹ được quy định như sau: Kinh phí hoạt động của bộ máy quản lý Quỹ do ngân sách nhà nước chi trả, không sử dụng từ nguồn thu của Quỹ;. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả. Quỹ chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và Kiểm toán nhà nước cạnh sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cộng đồng.

Nhiệm vụ chính của Quỹ là tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện bằng tiền, vắc-xin của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ, tài trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc-xin, nghiên cứu, sản xuất vắc-xin trong nước và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc vận động quyên góp, tài trợ cho Quỹ để hỗ trợ, tài trợ hoạt động mua, nhập khẩu vắc-xin, nghiên cứu, sản xuất vắc-xin trong nước và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19 theo quy định.

Bộ Y tế  sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp nhu cầu mua, nhập khẩu vắc-xin, nghiên cứu, sản xuất vắc-xin trong nước và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chi từ Quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc-xin, nghiên cứu, sản xuất vắc-xin trong nước và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19 theo quy định. Sau đó, Bộ Tài chính xuất Quỹ để chi theo nội dung Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và căn cứ hồ sơ đề nghị của Bộ Y tế.

Quỹ sẽ thực hiện chế độ báo cáo kế toán, quyết toán công khai, minh bạch theo quy định của Luật Kế toán và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Đồng thời có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện thu, chi, quyết toán tài chính để tổng hợp chung nguồn lực báo cáo Chính phủ, Quốc hội; thực hiện công khai số tiền huy động, danh sách các tổ chức, cá nhân tài trợ, đóng góp, nội dung và số tiền đã chi, số dư quỹ còn lại (nếu có).

Sau khi cơ quan có thẩm quyền công bố hoàn thành việc tiêm vắc-xin phòng dịch Covid-19 cho người dân, Quỹ tự chấm dứt hoạt động và giải thể, số dư Quỹ (nếu có) được nộp toàn bộ vào ngân sách trung ương để bổ sung nguồn lực mua vắc-xin cho Chương trình tiêm chủng mở rộng của Nhà nước.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 25/5/2021

Bình Dương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước

Kết quả khảo sát sơ bộ về mức sống dân cư năm 2020 của Tổng cục Thống kê cho thấy, Bình Dương là địa phương dẫn đầu cả nước về mức thu nhập bình quân đầu người, đạt 7,019 triệu đồng/người/tháng. TP Hồ Chí Minh đứng thứ hai với mức 6,537 triệu đồng/người/tháng; Hà Nội đứng thứ ba với mức 5,981 triệu đồng/người/tháng.

Thu nhập bình quân đầu người của cả nước theo giá hiện hành đạt 4,23 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, thu nhập của khu vực thành thị đạt 5,538 triệu đồng/người/tháng, khu vực nông thôn đạt 3,480 triệu đồng/người/tháng. Vùng có thu nhập bình quân đầu người cao nhất là vùng Ðông Nam Bộ, cao gấp 2,2 lần vùng có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất là vùng Trung du và miền núi phía bắc. Mặc dù thu nhập của dân cư giảm 2% so với năm 2019 nhưng tỷ lệ hộ nghèo vẫn giảm do Chính phủ thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Mức sống vẫn có sự cách biệt khá xa giữa thành thị và nông thôn, giữa nhóm dân cư giàu và nghèo, giữa các vùng.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 30/5/2021

Phát sóng phim Phật giáo Thiền môn linh thiêng Sử Việt

Nhân dịp Đại lễ Phật đản 2021 – Phật lịch 2565 và chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7.11.1981 – 7.11.2021), Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện Nghiên cứu di sản văn hóa, Đài Truyền hình Kỹ thuật số (VTC) phối hợp sản xuất phim phóng sự tài liệu “Phật giáo Thiền môn linh thiêng sử Việt”.

Phim được cấu trúc thành 9 phần với hơn 100 tập, sẽ phát sóng tập đầu tiên vào ngày 30.5 trên kênh VTC1, và các tập tiếp theo vào Chủ nhật, 2 tuần/số, thời lượng 10 phút/tập. Bộ phim nhằm giới thiệu giá trị lịch sử của những ngôi chùa gắn với sự nghiệp dựng nước, giữ nước; hộ quốc an dân trong lịch sử; đồng thời, tôn vinh, gìn giữ các di sản văn hóa Phật giáo và giới thiệu điểm đến tâm linh, quảng bá du lịch.

Theo Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phim là hành trình đi qua những nơi thiêng liêng nhất và những chốn cổ tích lâu đời nhất Việt Nam, một tập hợp tinh tế những ngôi chùa và nơi thờ phụng của đất nước được người Việt rất mực tôn kính; là những nơi gắn liền với các sự kiện lịch sử hình thành và phát triển của Phật giáo Việt Nam, gắn với các vị Thiền sư, Pháp sư, Quốc sư, Phật tử đứng ra hộ trì đất nước.

Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước; trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, Phật giáo luôn luôn là thành viên tin cậy và có nhiều đóng góp trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp tích cực trên các mặt hoạt động kinh tế – xã hội, chung sức, chung lòng cùng toàn dân xây dựng và phát triển đất nước.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 29/5/2021

Từ 0 giờ hôm nay, Hà Nội dừng tổ chức hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tập trung

Ngày 28-5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Văn bản số 1645/UBND-NC về việc yêu cầu đối với hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn thành phố trong thời gian thực hiện quyết liệt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Văn bản nêu rõ, trước tình hình diễn biến dịch Covid-19 phức tạp trên địa bàn thành phố Hà Nội, xuất hiện chùm ca bệnh mới chưa xác định nguồn lây nhiễm tại các khu vực chung cư tập trung đông dân, trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, cùng với đó là ngày 27-5, tại TP Hồ Chí Minh đã phát hiện các ca nhiễm mới cùng sinh hoạt tôn giáo tại Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng (quận Gò Vấp).

UBND thành phố Hà Nội đề nghị các tổ chức, chức sắc, nhà tu hành, chức việc và tín đồ các tôn giáo, tín ngưỡng hoạt động tại Hà Nội dừng tổ chức hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung; thời gian thực hiện từ 0 giờ ngày 29-5-2021, cho đến khi có văn bản hướng dẫn, thông báo mới.

Chức sắc, chức việc, tín đồ kịp thời phát hiện, thông tin với chính quyền, cơ sở y tế về các trường hợp có nguy cơ lây bệnh để kịp thời khoanh vùng, cách ly khi có dịch. Đồng thời, tuyên truyền, vận động tín đồ, nhân dân thực hiện nghiêm yêu cầu “5K” của Bộ Y tế; thực hiện khai báo y tế trên tokhaiyte.vn hoặc khai báo y tế bằng ứng dụng công nghệ thông tin, khai báo trực tiếp với chính quyền địa phương nơi cư trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

UBND thành phố đề nghị các tổ chức, chức sắc, nhà tu hành tôn giáo, người hoạt động tín ngưỡng tăng cường các hình thức sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng, giảng lễ, thuyết pháp trực tuyến qua công nghệ thông tin, truyền hình…

Đồng thời, không mời người nước ngoài vào Việt Nam hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là những người đến hoặc đi qua vùng dịch; không thực hiện các hoạt động quan hệ quốc tế như cử chức sắc, chức việc đi nước ngoài hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo cho đến khi có thông báo được phép.

Người đứng đầu, đại diện tổ chức tôn giáo, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật trước UBND thành phố nếu việc không chấp hành, thực hiện quy định về phòng, chống dịch Covid-19, làm phát sinh dịch bệnh tại cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng lây nhiễm trong chức sắc, chức việc, tín đồ và cộng đồng.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 27/5/2021

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565

Ngày 17-5, nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2021 – Phật lịch 2565 của đồng bào Phật giáo diễn ra trong niềm vui lớn của nhân dân cả nước trước thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và chuẩn bị Ngày hội toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, tăng ni, phật tử cả nước đang hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ 2022 – 2027, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã gửi Thư chúc mừng tới chư vị giáo phẩm, cùng toàn thể các vị tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trong thư, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam nêu rõ: Phát huy truyền thống “Hộ quốc, an dân”, hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam về “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”, trong năm qua, các cấp Giáo hội đã đoàn kết cùng với nhân dân cả nước có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tham gia phòng, chống dịch Covid-19, cứu trợ thiên tai tại các tỉnh miền trung, tham gia tích cực các chương trình an sinh xã hội và thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với giá trị đóng góp cho cộng đồng trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Trong niềm vui mừng kỷ niệm ngày đản sinh lần thứ 2645 của đức Phật, mừng Ngày hội toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, đồng chí  Đỗ Văn Chiến bày tỏ tin tưởng: Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, các giá trị văn hóa, đạo đức và nguồn lực của Phật giáo để cùng nhân dân cả nước vượt qua đại dịch Covid-19 lần này, đồng thời mong muốn chư tôn đức giáo phẩm và toàn thể tăng ni, phật tử sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch trên tinh thần vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời tham gia thực hiện thành công cuộc bầu cử…

* Tại TP Cần Thơ, Đoàn đại biểu Ủy ban  T.Ư MTTQ Việt Nam do đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo TP Cần Thơ đã đến thăm, chúc mừng Đại Lễ Phật đản năm 2021 – Phật lịch 2565 đến các vị chức sắc tôn giáo, các cơ sở thờ tự trên địa bàn TP Cần Thơ.

Tại các nơi đến thăm, Đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc mừng Đại Lễ Phật đản năm 2021-Phật lịch 2565 đến các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, các tăng ni, phật tử trên địa bàn TP Cần Thơ. Đồng thời đánh giá cao và ghi nhận sự đồng hành của GHPGVN đối với dân tộc, đất nước, đặc biệt đánh giá rất cao Giáo hội các cấp trong việc đóng góp, chăm lo cho đồng bào gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh; tích cực tham gia bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, phát triển kinh tế – xã hội; tuyên truyền, vận động các tăng ni, phật tử đoàn kết chống lại các âm mưu phá hoại, chia rẽ nhân dân của các thế lực thù địch, đi đầu trong việc thực hiện khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 24/5/2021

Tu bổ di tích lịch sử Hiền Lương – Bến Hải

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương – Bến Hải (Quảng Trị) với mục tiêu bảo tồn, phát huy giá trị di tích này thành điểm nghiên cứu, tìm hiểu, giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng, giải phóng Tổ quốc cũng như khát vọng hòa bình của dân tộc.

Quy hoạch định hướng bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, bảo đảm giữ tối đa các yếu tố cấu thành di tích, tái hiện các đặc trưng của di tích, bảo tồn cảnh quan chung quanh gắn với không gian lịch sử của di tích,… Phạm vi, quy mô nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích 120 ha, gồm ba xã Hiền Thành, Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Linh) và Trung Hải (huyện Gio Linh). Quy hoạch sẽ tiến hành khảo sát, điều tra, sưu tầm tài liệu, tổng hợp số liệu, thông tin lịch sử, văn hóa, kinh tế – xã hội liên quan đến di tích; đo, vẽ bổ sung các hạng mục kiến trúc, cảnh quan di tích; khảo sát đo đạc địa hình phạm vi quy hoạch; đánh giá hiện trạng kỹ thuật của các công trình,…

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 24/5/2021

Tám học sinh Việt Nam đều đoạt giải Ô-lim-pích Vật lý châu Á – Thái Bình Dương

Tối 23-5, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) cho biết, đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Ô-lim-pích Vật lý châu Á – Thái Bình Dương (APhO) năm 2021 gồm tám học sinh, tất cả đều đoạt giải, trong đó có hai Huy chương vàng, một Huy chương bạc, ba Huy chương đồng và hai Bằng khen.

Cụ thể, hai em: Nguyễn Mạnh Quân và  Trần Quang Vinh, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (Hà Nội) đều đoạt Huy chương vàng. Đáng chú ý, em Nguyễn Mạnh Quân cũng là người đạt điểm cao nhất của kỳ thi, được Chủ tịch APhO năm 2021 tặng Bằng khen (đây là lần đầu tiên học sinh Việt Nam đạt được thành tích này khi tham gia APhO).

Em Bùi Thanh Tân, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (tỉnh Nghệ An) đoạt Huy chương bạc. Các em: Nguyễn Trọng Thuận, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lam Sơn (tỉnh Thanh Hóa); Lê Minh Hoàng, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội); Nguyễn Hoàng Nam, học sinh lớp 12, Trường THPT  chuyên Hà Nội – Amsterdam (Hà Nội) đều đoạt Huy chương đồng. Hai em: Trang Đào Công Minh, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Nguyễn Đắc Tiến, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) được nhận Bằng khen.

Kỳ thi Ô-lim-pích Vật lý châu Á – Thái Bình Dương năm 2021 do Đài Loan (Trung Quốc) đăng cai tổ chức. Để bảo đảm an toàn cho những người tham dự, kỳ thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Tham dự APhO năm nay có 23 đoàn từ các nước và vùng lãnh thổ với 181 thí sinh. Tại Việt Nam, kỳ thi được giám sát trực tiếp của hai giám sát viên Đài Loan và qua ca-mê-ra dưới chế độ thời gian thực. Việc tổ chức kỳ thi trực tuyến được thực hiện theo quy chế của APhO 2021, cũng giống như thi trực tiếp, gồm cả bài thi lý thuyết và thực hành; mỗi bài thi trong 300 phút (5 tiếng).

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 31/5/2021

Khởi tố vụ án hình sự về hoạt động của Hội Tin lành truyền giáo Phục Hưng do làm lây lan dịch bệnh

Ngày 30-5, Cơ quan Cảnh sát Công an quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” để tiến hành điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, từ ngày 26-5 đến ngày 29-5-2021, liên quan chuỗi lây nhiễm tại Hội Tin lành truyền giáo Phục Hưng (do ông P.V.T và bà V.X.L phụ trách) trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã làm 98 trường hợp nhiễm SARS-Covid-2, trong đó hơn 60 trường hợp có liên quan đến tổ chức tôn giáo này.

Qua điều tra của cơ quan chức năng, nhóm này hoạt động không chấp hành quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 dẫn đến lây lan dịch bệnh cho nhiều người.

Hiện, các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ những vấn đề liên quan.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 28/5/2021

Cách chức Giám đốc Bệnh viện Tâm thần T.Ư 1

Liên quan đến vụ án ma túy tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Bộ Y tế đã có quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 do đã buông lỏng quản lý, không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu đơn vị.

Bộ Y tế cho biết, liên quan đến vụ việc “Mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra tại Khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 đã được các cơ quan thông tin đại chúng đưa tin từ ngày 31-3-2021, Bộ Y tế đã thực hiện thủ tục xem xét, xử lý đối với các cá nhân, tổ chức có liên quan thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế.

Bộ Y tế xác định đây là vụ việc rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của Bộ Y tế cũng như của toàn ngành y tế. Quan điểm nhất quán của Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Y tế là phải xem xét, xử lý vụ việc khẩn trương, nghiêm minh, khách quan, không có vùng cấm, đúng đối tượng, đúng hành vi vi phạm, đúng pháp luật và thông tin công khai, minh bạch kết quả xử lý đến công luận.

Ngày 4-5-2021, Bộ Y tế đã thành lập Hội đồng kỷ luật. Qua hai lần họp kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, hình thức xử lý kỷ luật đối với Lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 (ngày 16-4-2021 và ngày 5-5-2021), trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh, làm việc trực tiếp tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 từ ngày 10 đến 12-5-2021 của Đoàn kiểm tra do Bộ Y tế thành lập tại Quyết định số 2324/QĐ-BYT ngày 10-05-2021, sau khi xem xét bản kiểm điểm của Lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, ngày 13-5-2021, Hội đồng kỷ luật Bộ Y tế đã họp và thống nhất hình thức kỷ luật, xử lý đối với các cá nhân.

Trên cơ sở đó, chiều ngày 26-5-2021, Bộ Y tế đã ban hành các Quyết định số 2570-QĐ-BYT về việc thi hành kỷ luật đối với ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương, áp dụng hình thức kỷ luật “Cách chức” đối với ông Vương Văn Tịnh do đã buông lỏng quản lý, không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu đơn vị, để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội trong phạm vi bệnh viện, hậu quả rất nghiêm trọng.

Bộ cũng có Quyết định số 2571-QĐ-BYT về việc thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Tuấn Đại, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, áp dụng hình thức kỷ luật “Khiển trách” đối với ông Nguyễn Tuấn Đại do đã vi phạm quy định của pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn, chưa sâu sát trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế chuyên môn của Bệnh viện.

Đối với các ông Lê Ngọc Tú, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Bệnh viện; ông Nguyễn Mạnh Phát, Phó giám đốc Bệnh viện, Hội đồng kiến nghị Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Y tế phê bình nghiêm khắc trước toàn thể bệnh viện do chưa quyết liệt trong việc đôn đốc, phối hợp xử lý vụ việc.

Hội đồng kỷ luật cũng yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 thực hiện ngay việc xử lý nghiêm khắc đối với cá nhân, tập thể vi phạm thuộc thẩm quyền quản lý theo đúng quy định và nghiêm túc khắc phục ngay những tồn tại, yếu kém, vi phạm để ổn định hoạt động của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.

Hiện nay, các cơ quan bảo vệ pháp luật đang tiến hành xem xét, điều tra, xử lý vụ việc. Bộ Y tế sẽ tiếp tục theo sát vụ việc và có các biện pháp xử lý tiếp theo đúng quy định của pháp luật khi có kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền.

Trong điều kiện chuyên ngành tâm thần, điều trị bắt buộc còn khó thu hút nhân lực; công việc có tính chất phức tạp, nguy hiểm, vất vả; còn khó khăn trong công tác phối hợp; nguồn lực đầu tư còn hạn chế, việc xem xét, xử lý đối với các cá nhân nêu trên vừa phải bảo đảm đúng tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm; nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan; tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ; tương xứng với phạm vi trách nhiệm, quyền hạn được giao, bảo đảm tính răn đe để không có trường hợp tương tự trong ngành y tế, đồng thời có tính đến sự ổn định, duy trì hoạt động bình thường của bệnh viện và tạo điều kiện tốt nhất cho công tác điều trị, chăm sóc người bệnh.

Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo và giao trách nhiệm cho các đơn vị chức năng thuộc Bộ khẩn trương triển khai các giải pháp để tăng cường quản lý, hỗ trợ Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 khắc phục khó khăn, tồn tại, bảo đảm quyền, lợi ích của người bệnh, đồng thời tiếp tục kiến nghị cấp có thẩm quyền về các giải pháp quan tâm đầu tư toàn diện cho chuyên ngành tâm thần và điều trị bắt buộc.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 22/5/2021

Bắt bốn đối tưởng sản xuất xăng, dầu giả với quy mô lớn

Ngày 21-5, thông tin từ cơ quan Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, chiều tối 20-5, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Huy Đạt, chủ cơ sở kinh doanh tại Km 42, quốc lộ 55, thuộc thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, cùng bốn đối tượng có liên quan đến hoạt động mua bán xăng, dầu giả trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Trước đó, sau một thời gian trinh sát, lực lượng chuyên môn Công an tỉnh Bình Thuận đã phát hiện và đưa vào tầm ngắm nhóm đối tượng pha chế, sản xuất xăng dầu giả trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Nguyễn Huy Đạt, sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú tại khu phố 2, phường Linh Trung, TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) và vợ là Lê Thị Yến Nhi, sinh năm 1982, cầm đầu.

Hoạt động của nhóm đối tượng do Đạt cầm đầu rất tinh vi, xảo quyệt, có sự cấu kết với rất nhiều đối tượng trong tỉnh và các địa phương khác như: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu…

Hành vi của nhóm này được thực hiện theo phương thức: “Rút ruột” các xe bồn chứa xăng và bơm dung môi lên theo tỷ lệ tương ứng đã rút ra; mua dầu đã pha chế kém chất lượng để bán lại kiếm lời; mua dung môi về tự pha chế, sản xuất xăng giả.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 23/5/2021

Xóa tên một ứng cử viên đại biểu HĐND xã

Ngày 22/5, đại diện Ủy ban bầu cử huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho biết, đã xóa tên khỏi danh sách bầu cử đối với ông Bùi Ngọc Toàn, ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom), khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Bùi Ngọc Toàn bị xóa tên khỏi danh sách bầu cử vì đã vi phạm pháp luật, bị bắt tạm giam về hành vi buôn lậu theo Điều 188, Bộ luật Hình sự; hiện đang bị tạm giam ở Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Nai.

Theo Ủy ban bầu cử huyện Trảng Bom, hiện Ủy ban bầu cử xã Hố Nai 3 đã ra nghị quyết về việc điều chỉnh số lượng đại biểu được bầu ở đơn vị số 5, ấp Thái Hòa (xã Hố Nai 3), từ hai đại biểu còn một đại biểu. Số lượng ứng cử viên từ ba người còn hai người.

Ngoài ra, Hội đồng nhân dân xã Hố Nai 3 cũng có quyết định tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hố Nai 3, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Bùi Ngọc Toàn để cơ quan chức năng tiến hành các bước tố tụng.

Trước đó, ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành bắt tạm giam ông Bùi Ngọc Toàn, chủ Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thương mại Phúc Đại An, ở ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, để điều tra về hành vi buôn lậu. Ông Toàn bị bắt tạm giam vì có liên quan đến đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả quy mô rất lớn tại Đồng Nai và các tỉnh phía Nam (chuyên án 920G) mà cơ quan công an đang điều tra.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 21/5/2021

Xử lý sai phạm của cán bộ Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng)

Liên quan đến vụ việc làm sai lệch hồ sơ vụ án xảy ra tại Công an quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng), Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP Hải Phòng cho hay, quan điểm của Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hải Phòng là kiên quyết xử lý cán bộ sai phạm, thoái hóa biến chất, không giữ được bản lĩnh và phẩm chất của người cán bộ công an; trên tinh thần bất kể người đó là ai, không có vùng cấm, không bao che cho cán bộ…

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương cũng khẳng định, Công an TP Hải Phòng đã và đang phối hợp tích cực Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao điều tra mở rộng để làm rõ và xử lý đúng người, đúng tội, không để lọt tội phạm.

Đồng thời,​ Công an TP Hải Phòng cũng  căn cứ trình tự điều tra của Cơ quan điều tra (VKSND tối cao) để xử lý kỷ luật về đảng và chính quyền đối với cán bộ sai phạm.

​Cụ thể, Công an TP Hải Phòng đã hoàn thành hồ sơ đề nghị Bộ trưởng Công an quyết định tước danh hiệu CAND đối với Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Phó đội trưởng Đội điều tra tổng hợp; Trung tá Đinh Đình Việt, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự kinh tế và ma túy (Công an quận Đồ Sơn).

​Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã quyết định tước danh hiệu CAND đối với Thượng úy Đỗ Hữu Dũng, Phó đội trưởng Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội và Thượng úy Nguyễn Viết Công, cán bộ Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an quận Đồ Sơn).

​Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TP Hải Phòng cũng đã thống nhất với Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Đồ Sơn hướng dẫn Đảng ủy Công an quận Đồ Sơn tiến hành thủ tục đề nghị khai trừ đảng đối với bốn cán bộ nêu trên.

Như Nhân Dân điện tử đã đưa tin, ngày 11-5, ba cán bộ thuộc Công an quận Đồ Sơn đã bị Cơ quan điều tra (Viện KSND tối cao) tống đạt quyết định khởi tố bị can, tạm giam để điều tra, làm rõ hành vi “làm sai lệch hồ sơ vụ án”.

Các bị can gồm: Trung tá Đinh Đình Việt, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự, kinh tế và ma túy; Thượng úy Đỗ Hữu Dũng, Phó đội trưởng Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Thượng úy Nguyễn Viết Công, cán bộ Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Trước đó, cuối tháng 1-2021, Cơ quan điều tra (Viện KSND tối cao) đã bắt giữ cựu Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, cán bộ Công an quận Đồ Sơn để điều tra về hành vi “làm sai lệch hồ sơ vụ án”.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Hữu Cường và ba cán bộ công an nói trên bị khởi tố bị can, bắt tạm giam được cho là đã làm sai lệch hồ sơ trong vụ việc có dấu hiệu “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” tại quán karaoke Hải Sơn 86, trên địa bàn phường Hợp Đức, bị Công an quận Đồ Sơn phát hiện bắt giữ vào tháng 11-2020.

Từ vụ việc này, Giám đốc Công an TP Hải Phòng cũng thấy rằng, đây cũng là một bài học trong công tác quản lý, giáo dục cán bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo cấp ủy đảng, lãnh đạo chỉ huy các cấp và toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn đơn vị chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm pháp luật, quy chế, quy trình công tác; nêu cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các đơn vị trong mọi mặt công tác tại cơ sở.

Ngô Quang Dũng

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 17/5/2021

Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn ra khỏi danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV

Ngày 16-5, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 687/NQ-HĐBCQG về việc rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn ra khỏi danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại TP Hà Nội. 

Nghị quyết nêu rõ, căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; căn cứ Nghị quyết số 559 ngày 27-4-2021 của Hội đồng Bầu cử quốc gia về công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước; căn cứ Hướng dẫn số 36 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; xét đề nghị của Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội và đề nghị của Tiểu ban Nhân sự của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Hội đồng Bầu cử quốc gia quyết nghị: Rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV ra khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại TP Hà Nội.

Cùng với đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng ban hành Nghị quyết số 688/NQ-HĐBCQG quyết nghị điều chỉnh số ứng cử viên và danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 10, TP Hà Nội. Theo đó, đơn vị bầu cử số 10 gồm các huyện: Mê Linh, Sóc Sơn; được bầu hai đại biểu Quốc hội khóa XV trên tổng số ba ứng cử viên.

Ông Nguyễn Quang Tuấn, sinh năm 1967, quê Hà Nội, là đại biểu Quốc hội khóa XIV của TP Hà Nội tiếp tục ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 10 (gồm các huyện: Sóc Sơn, Mê Linh) cùng các ứng cử viên Hoàng Văn Cường, Nguyễn Anh Trí, Phan Huy Cương. Việc quyết định rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn ra khỏi danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV đã được Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét, đánh giá thận trọng các yếu tố liên quan.

 

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.