Pham Ton’s Blog

Tháng Bảy 15, 2016

Phụ mẫu dân hay là công bộc dân?

Filed under: Báo — phamquynh @ 12:22 sáng

Blog PhamTon năm thứ tám, kỳ 2 tháng 7 năm 2016.

 PHỤ MẪU DÂN HAY LÀ CÔNG BỘC DÂN?

            Phạm Quỳnh

Lời dẫn của Phạm Tôn: Đây là nguyên văn một bài Phạm Quỳnh viết đăng trên tạp chí Nam Phong số 102 (tháng 1 và 2 năm 1926) từ trang 1 đến trang 4.

Nhận thấy bài văn còn có tính thời sự trong tình hình hiện nay, chúng tôi mạnh dạn đưa lên Blog PhamTon  để bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo, dù đã quá xưa cũ, ngót 90 năm rồi còn gì…

Nhân tiện, cũng để biết hai chữ công bộc  đã được dùng khá lâu ở nước ta để gọi những nhân viên, quan chức chính quyền nhà nước tận lòng phục vụ nhân dân.

—o0o—

Theo cái lý tưởng cũ của Á Đông thời quan là “dân chi phụ mẫu”, nghĩa là quan đối với dân có cái oai quyền, có cái trách nhiệm, có cái bụng thương yêu chăm chút, dạy bảo ân cần, như cha mẹ đối với con cái vậy. Lý tưởng ấy là một lý tưởng gốc của xã hội cổ nước Tàu và nước ta theo về cái “chế độ gia trưởng”. Đứng đầu một nhà là người cha; đứng đầu một nước là ông vua, tức là cha chung cả nước; vua ủy quyền cho bách quan để trông nom việc nước, cai trị muôn dân, bách quan thay quyền thế mệnh vua, ở trong phạm vi quyền chức mình, cũng được cái địa vị tôn trọng, cũng có cái trách nhiệm lớn lao như vua; địa vị tôn trọng là được muôn dân kính trọng như cha như mẹ, trách nhiệm lớn lao là phải mưu sự hạnh phúc cho dân, như cha mẹ đối với con vậy. Nhà là cái đoàn thể thiên nhiên của trời đất dựng ra; nước chẳng qua là một cái nhà lớn, phạm vi có to tát hơn mà thể cách cũng vẫn là một. Thế gọi là cái “chế độ gia trưởng”, nghĩa là lấy gia đình làm khuôn mẫu cho cả quốc gia, cả xã hội, và định cái chủ quyền trong nước cũng như cái chủ quyền một nhà.

Về đời phong tục còn thuần hậu, việc nước còn giản đơn, dân trí chửa mở mang, nhân tâm còn chất phác , thời cái lý tưởng ấy rất là hay lắm. Nước ta cũng như các nước khác ở cõi Á Đông này, lập quốc là do cái lý tưởng ấy, mà xã hội ta giữ được bền chặt cho đến giờ cũng là nhờ ở cái chế độ ấy. Cho nên các tiên dân ta đều lấy đó làm điều cốt yếu trong cái công phu giáo hóa cho đời. Đối với kẻ cầm quyền thời lấy những cái gương các minh quân lương tể đời xưa mà răn dạy, khiến cho kẻ làm vua thời mong cho được cái đức cao ông thánh nhân như vua Nghiêu vua Thuấn, kẻ làm quan cũng cầu cho được cái tư cách bậc hiền nhân như Y Doãn Chu công. Còn đối với dân thời đã được những bậc thánh hiền như thế cầm cương nẩy mực, chỉ lối đưa đường, chỉ dạy cho cái nghĩa vụ biết phục tòng người trên, như ngọn cỏ theo gió, không phải khó nhọc gì, vì phàm người trên chủ trương thi thố là chỉ có một cái mục đích lợi ích cho người dưới mà thôi.

Ở cái thời đại Đường Ngu, cái xã hội Hi Hoàng như thế, thời cái chế độ gia trưởng ấy thật là hoàn toàn thích hợp.

Nhưng mà đời mỗi ngày một đổi, người mỗi lúc một khác, cuộc sinh hoạt càng phiền phức, lòng đạo đức càng suy vi, cái chế độ ấy dần dần không thích hợp nữa. Người trên đã không phải là thánh hiền cả, mà người dưới vẫn cứ phải phục tòng hoài, người trên tất lợi dụng người dưới để thỏa cái lòng tư dục của mình, bởi đó mà cái chế độ gia trưởng ở Đông phương đã biến hẳn ra cái chính thể chuyên chế. Đối với chính thể này thời vua quan là thần thánh, mà kẻ bình dân là trâu ngựa, đất bùn. Một bên gồm hết cả các quyền lợi, một bên không có một cái quyền lợi nào, đến cái quyền làm người cũng không được trọn vẹn, vì sinh mệnh tài sản của dân là ở trong tay kẻ cầm quyền cả. Chính thể ấy thật là trái với cái lý tưởng như trên kia; sở dĩ còn duy trì được là vì hai cớ: một là học thuật luân lý cũ chưa đến nỗi tuyệt hẳn, cho nên vua quan dẫu có kẻ xằng, nhưng cũng có người hay, đời đời kế tiếp được cái tinh thân lập quốc của tiên dân; hai là dân trí không có lối mở mang, chửa thoát li khỏi cái chế độ gia trưởng, đã trụy lạc vào cái chính thể chuyên chế, đời đời triền miên trong vòng khuôn hắc ám, trừ có cái phong trào nào ở ngoài tràn ngập đến mà lôi cuốn đi, không thời vĩnh kiếp mơ màng ở trong đám tối mà không mong được trông thấy ánh sáng mặt trời.

Ngày nay cái phong trào ấy ở Tây phương đã truyền tới đây, càng ngày càng mạnh, lay chuyển cả nền móng cái xã hội cổ nước Nam này. Nhất diện thời dân trí đã rạng mở, người dân đã biết coi mình là giống người, có nghĩa vụ mà cũng có quyền lợi, chứ không phải giống trâu ngựa ở dưới quyền vua quan nữa. Nhất diện thời cái học thuật cổ, cái lý thuyết cũ làm phương châm cho kẻ mục dân (vua, quan, “kẻ chăn dân” – PT chú), ngày nay đã tuyệt hẳn, kẻ làm quan bây giờ hầu coi luân lý đạo đức xưa như mớ giấy lộn, đống tro tàn, không ai muốn ngó tới nữa.

Thời thế đã thay đổi, lòng người đã khác xưa như thế, mà cái chế độ quan trường vẫn cứ giữ như cũ thì thể sao được? Quan vẫn muốn tự coi mình, dân cũng hãy còn coi quan là bậc “phụ mẫu dân” thì thật là trái hẳn với cái xu hướng đời nay. Không những trái với cái xu hướng đời nay mà lại là một sự giả dối không thực nữa. Dối mình, dối người, dối kẻ ngu dân mà lợi dụng cái oai thừa thủa trước, cái quyền hão bây giờ, để làm một cái kế doanh lợi riêng cho mình, ấy cái tâm lý tầm thường ấy đã làm cho một phần trong quan trường nước ta đắc tội với quốc dân nhiều lắm.

Cái tình trạng quan trường bây giờ thế nào, phàm người trí thức trong nước ai cũng đã rõ cả, không cần phải tả ra đây làm gì. Chắc người hay cũng có, nhưng kể dở không phải là không nhiều, và những thói tham ô có lẽ lại thịnh hành hơn cả từ xưa đến giờ. Có kẻ độc miệng đã nói một câu: “Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan”, lời tuy quá khắc, nhưng tưởng cũng có khi không sai vậy. Chính cụ Thân Trọng Huề năm xưa đã thuật lại câu ấy trong mấy bài “Chấn chỉnh quan trường” của cụ đăng trong báo này. Cụ là một bậc tai mắt trong quan trường,  mà trông thấy cái tệ của quan trường, cũng phải nóng lòng sốt ruột, lên tiếng hô hào, dùng những lời kích thiết để cảnh tỉnh bà con. Nhưng mà xem ra cũng là vô hiệu cả, cụ đã phải phàn nàn rằng cụ nói không khác gì như “người diễn thuyết ở giữa sa mạc” vậy. Là bởi quan trường ở nước ta ngày nay đã đến bậc không thể lấy sự đạo đức, sự nhân nghĩa mà chấn chỉnh được. Phải nhờ pháp luật của nhà nước, lời công luận của quốc dân, họa may mới chữa sửa nổi.

Về phần Chính phủ thì nay được quan Toàn quyền mới là tay lĩnh tụ một dân đảng lớn bên Đại Pháp, ba mươi năm nay ở Nghị viện vẫn giữ một cái chủ nghĩa bênh vực cho kẻ bình dân, kẻ lao động những phường tham quan ô lại, chắc không dung nào (là Alexandre Varenne, đảng viên Đảng Xã Hội Pháp, nghị sĩ, luật sư, nhà báo – PT chú). Mỗi lần có những thủ đoạn bác tước (bóc lột tàn tệ – PT chú), hay là những sự hành vi tệ lạm của bọn đó mà tố cáo tới tai ngài, chắc ngài sẽ hết sức trừng trị. Vậy ta có thể vững dạ trông mong ở cái bụng công minh của quan thủ hiến Chính phủ Bảo hộ, không sợ có kẻ tìm phương ủng tắc (che đậy sự thật – PT chú) vậy.

Nhưng cốt nhất là về phương diện quốc dân ta. Ông văn sĩ Marquet trong bài diễn thuyết về “Tiền đồ nước Nam” đã dịch trong bản chí một kỳ trước, có nói mấy câu như sau này, thật như vẽ được cái tâm lý của người dân ta đối với quan trường.

“… Quan trường nước Nam không ra gì, là dân An Nam cũng không ra gì: dân nào quan ấy, thật là đáng lắm… Tôi có biết nhiều ông quan làm việc đứng đắn và cũng muốn hết sức mưu sự lợi ích cho dân, chỉ vì dân gian lắm sự lôi thôi, nay tố tụng, mai kiện cáo, kiếm chuyện mà làm hại nhau, rồi cứ kìn kìn đem lễ đến cửa quan: thế là dân cũng xấu, chứ không phải một (như chỉ có – PT chú) quan xấu. – Nay muốn sửa đổi phải sửa đổi cả dân, vì dân không biết gì. Nếu cứ đổ tội cả cho mấy người đầu sở, thì chẳng hóa ra tiện quá dư? – vả lại các ông có muốn tôi nói thực một câu này không: mỗi người An Nam là một ông quang ngầm đó; ai cũng có cái hi vọng làm quan hết cả!”

Ấy cái thông tật của dân mình là đó. Dân xấu như thế thì trách chi quan chẳng ra gì. Nhưng mà quan trường đã không biết tự sửa, mà quốc dân vẫn cứ giữ mãi những cái thói mơ hồ như thế thì vận nước đến thế nào? Ngày nay những tư tưởng bình đẳng, tự do, cộng hòa, dân chủ, đã truyền bá sang nước ta. Những người có học thức, có tư tưởng, phải nhận lấy cái chức trách “tiên giác” (thức tỉnh trước – PT chú) mà đem những tư tưởng ấy giảng giải trong dân gian, khiến cho bỏ hết những cái thiên kiến hủ lậu từ trước đi, mà lập nhiễm lấy những điều hay lẽ phải thích hợp với thời thế bây giờ.

Một cái thiên kiến rất trái ngược với đời nay, và hiện còn phổ thông trong dân gian lắm, là cái thiên kiến coi quan là “dân chi phụ mẫu”, sợ quan như sợ cha mẹ, sợ thánh thần. Bởi dân sùng phụng mê tín quan như thế nên quan mới có kẻ tác ác tác hại được đến thế. Bởi dân sùng phụng mê tín quan như thế nên xã hội nước ta vốn là một xã hội rất bình đẳng, không có hạng quí tộc, không có hạng bình dân, nghiễm nhiên phân ra hai đẳng cấp: quan là kẻ có quyền, dân là kẻ không quyền, quan là kẻ ăn sung mặc sướng, xuống ngựa lên xe, dân là kẻ chân lấm tay bùn, dầu sương dãi nắng, quan là bọn “tư bản”, dân là bọn “lao động”! Bởi dân sùng phụng mê tín quan như thế, nên kẻ nào chưa được quan thì cầy cục cho kỳ được, kẻ nào đã được quan thì hết sức mà giữ lấy, cử quốc (cả nước – PT chú) đều xô đẩy nhau về một đường ấy, ngoại giả không còn có học vấn, không còn có tư tưởng, không còn có sự nghiệp, không còn có công danh gì nữa, bao nhiêu cái khôn cái khéo chỉ dùng để “ăn quẩn” lẫn nhau, diễn ra trong xã hội một cái bi kịch có thể gọi là cái bi kịch “gà què ăn quẩn cối xay!”

Ấy cái thiên kiến ấy là một thiên kiến phải mau mau mà trừ khử đi cho hết.

Quan ngày nay không phải là “dân chi phụ mẫu” nữa, chính là “dân chi công bộc” đó.

Công bộc! Công bộc! Công bộc là đầy tớ chung của cả nước. Xin ai chớ cho tên đó là đê tiện, chính là cái huy hiệu đẹp nhất ở đời này.

Quan Toàn Quyền Varenne trong bài diễn thuyết ở Hội đồng Chính phủ vừa rồi, đoạn viếng đức Khải Định có câu nói rằng: “Tôi thành tâm cảm động mà kính viếng vong linh đức Hoàng đế thủa sinh thời đã biết làm một người công bộc trung thành với nước nhà và một người bạn thân hết lòng với Bảo hộ.”

Phái hủ lậu, phái hương nguyện, nghe thấy gọi “Thiên tử” là “Công bộc” như thế, chắc rùng mình, sửng sốt, chép miệng, thở dài mà than rằng: “Đời này thật là đời luân thường đảo ngược thật!”

Không! Luân thường không đảo ngược gì cả, chỉ có tư tưởng người ta rộng ra hơn trước mà thôi. Tư tưởng người ta rộng ra hơn trước nên không mê tín những cái huy hiệu hão huyền nữa, biết rằng vua quan cũng là người như mọi người, cũng là con trong một nước cả, nếu có biết cúc cung tận tụy với nước, biết đem thân hi sinh cho nước, biết hết lòng thờ dân thờ nước, như người đầy tớ có nghĩa thờ ông chủ nhà có nhân, thời mới đáng tôn đáng trọng, chứ không phải chỉ đội một cái danh hiệu cũ, thừa sự mê hoặc của công chúng mà mong được ăn trên ngồi chốc người ta đâu.

Nhà văn nước Pháp đã nói rằng: Trong tiếng Pháp, không tiếng gì đẹp bằng tiếng Servir, nghĩa là “phụng sự”. Phụng sự là đem hết tài lực, hết tâm tư, mà thờ một cái chủ nghĩa, một cái lý tưởng cao, hoặc là thờ dân, hoặc là thờ nước, hoặc là thờ đạo, hoặc là thờ Trời, càng tận trung tận thành với cái tôn chỉ mình bao nhiêu, càng có công với đời bấy nhiêu. Duy đáng khinh đáng bỉ là những kẻ chỉ biết “thờ” cái lợi riêng của mình, phụng sự cái sự “Hà bao (hầu bao, túi đựng tiền – PT chú) chủ nghĩa” mà thôi.

Cho nên ở các nước văn minh người ra ngợi khen những kẻ có công với nước không tôn là “cha mẹ dân” bao giờ mà gọi là “công bộc nước” (serviteurs du pays). Ông quốc trưởng, ông quân chủ, chẳng qua là kẻ “đệ nhất công bộc” trong một nước mà thôi. Cái tiếng “công bộc” đó vẻ vang tốt đẹp biết dường nào!

Muốn làm một kẻ “Công bộc” cho xứng đáng, phải có sự nghiệp gì cho ích quốc lợi dân, không phải là dễ vậy. Chứ muốn bề ngoài giữ lấy cái hư danh “cha mẹ” dân mà bề trong làm “đầy tớ” riêng cho một ông “quan thầy” nào để mong che chở cho những sự hành vi bất chánh đáng của mình, thì thật là dễ lắm, mà cũng hèn lắm. Cho nên, ai ôi! làm “công bộc” mới khó,  chứ làm “tư bộc” vẫn dễ, làm “công bộc” mới danh giá, chứ làm “tư bộc” thật đê hèn!

Cái huy hiệu “công bộc” dã tốt đẹp như thế, cái địa vị công bộc đã vẻ vang như thế, các ngài trong quan trường ta không phải ngu gì mà không biết đem đổi cái tên “phụ mẫu” cũ rích kia lấy cái tên “công bộc” mới mẻ này. Các ngài làm như thế là tỏ ra người thức thời, một là cứu vớt được cái đoàn thể quan trường đương đắm đuối, hai là thuận được cái phong trào tự do bình đẳng đời nay và bớt được lòng oán giận của công chúng. Hồi Đại Cách mệnh nước Pháp, đảng quý tộc thấy lòng công phẫn của dân đã nổi lên, biết không sao địch nổi, bèn đồng lòng tự nguyện xin nhường lại cả các đặc quyền cho công dân; nhờ cái thái độ ôn hòa đó mà sau dân đảng với quý phái không đến nỗi xung đột nhau cho lắm. Gương mặt lịch sử đã rõ đấy, kẻ tri thức nên biết theo.

Còn về phần quốc dân ta thời nên nhận chân rằng nay đã đến cái thời kỳ “thay bậc đổi ngôi” đây, và từ giờ trở đi đối với quan trường không nên nệ theo cái tỉ lệ “phụ mẫu” nữa mà nên quyết theo cái tỉ lệ “công bộc”.

P.Q.

Văn hóa “công bộc”

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 12:19 sáng

Blog PhamTon năm thứ tám, kỳ 2 tháng 7 năm 2016.

VĂN HÓA “CÔNG BỘC”

Hữu Thọ

(Bài đăng trên tạp chí Thời nay Xuân Giáp Ngọ 2014, trang 5 mục Góc nhin thời nay)

—o0o—

Ðầu năm thường nghĩ về văn hóa. Ðầu năm Ngọ này, mong muốn “Thần Mã” sải bước thiên lý cho nên thử bàn về “văn hóa công bộc”, “văn hóa đầy tớ” là văn hóa của cơ quan công quyền và văn hóa của cán bộ, công chức đang là một nội dung quan trọng về văn hóa hiện nay.

Ngày nay, chúng ta đều biết Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn xác định cán bộ, công chức là “công bộc”, là đầy tớ của dân. Nhưng có người hỏi “Bác Hồ xác định vị thế đó vào lúc nào?” thì trước đây trả lời câu hỏi này không dễ nhưng bây giờ có Toàn tập Hồ Chí Minh, lại có CD toàn tập thì có thể tìm thấy ngay.

Với các công cụ hỗ trợ, chúng ta có thể thấy rõ khái niệm đó được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên lần đầu trong bức thư gửi Ủy ban các kỳ, tỉnh, huyện, làng… Bắc Bộ ngày 7-10-1945, nói rõ: “Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng, đều là công bộc của dân, nghĩa là để gánh việc chung cho dân, chứ không phải để đè đầu dân như trong thời kỳ dưới quyền thống trị của Pháp, Nhật”. Nghĩa là chưa đầy hai tháng sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, cán bộ, đảng viên phần lớn đều có chức có quyền trong bộ máy công quyền, vị thế “công bộc” của cán bộ, viên chức đã được xác định. Bức thư đó gửi Ủy ban các cấp ở Bắc Bộ nhưng lại đăng công khai trên báo Cứu quốc nghĩa là được công bố trước toàn dân, toàn Ðảng và đội ngũ cán bộ, viên chức cả nước.

Không chỉ trong những ngày khởi đầu của chính quyền mớBac Ho tham Vinh Phuci mà trong Di chúc dặn lại Người cũng nhắc nhở cán bộ, đảng viên, công chức phải là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân… Ðiều đó thấy rõ tư tưởng hết lòng vì nhân dân là tư tưởng xuyên suốt cuộc đời của Người, là nền tảng của đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ của nước Việt Nam mới.

Không những ở nước ta mà nhiều nhà khoa học trên thế giới đều cho rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ của Ðảng và của dân tộc hết sức coi trọng việc giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên.

Ngay trong các bài giảng cho lớp thanh niên chuẩn bị thành lập Ðảng được tập hợp trong sách Ðường Kách mệnh thì bài đầu tiên là Tư cách người kách mệnh với 14 điều “tự mình”, năm điều “đối với người”, bốn điều “đối với công việc”. Những nội dung đó đều nhấn mạnh trách nhiệm với nhân dân, với đất nước, với đồng bào, đồng chí… nhưng theo tôi, khái niệm “công bộc”, “đầy tớ” của dân chưa được nhắc tới.

Ðiều đó có thể thấy rõ, vị thế “công bộc”, “đầy tớ” của dân chỉ xác định rõ khi chính quyền về tay nhân dân, là trách nhiệm đặc thù, cao cả, căn bản của những người cán bộ, đảng viên, công chức trong xã hội mới. Có nghĩa rằng không làm tròn trách nhiệm “công bộc” thì thực chất không xứng đáng là cán bộ, công chức của nhân dân.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa VIII về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc có nhiều nội dung, trong đó có nội dung xây dựng văn hóa trong Ðảng, trong cơ quan nhà nước và các đoàn thể chính trị, nghĩa là văn hóa toàn bộ máy của hệ thống chính trị phải thấm nhuần “văn hóa công bộc”.

Như trong bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi các Ủy ban Bắc Bộ cũng là với toàn quốc có trách nhiệm của cơ quan công quyền và trách nhiệm của cán bộ, công chức.

Các cơ quan công quyền của nhân dân là nơi đề ra các chủ trương chính sách và điều hành chính sách thì vấn đề cơ bản phải là “việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh” theo lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mọi chủ trương cũng như thủ tục hành chính trong quá trình tiếp xúc với nhân dân đều lấy sự hài lòng của dân làm thước đo. Theo tôi nghĩ, đó là nội dung cơ bản văn hóa công bộc của các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Với cán bộ, công chức, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định là người đầy tớ của dân, không phải là nơi làm quan phát tài mà phải hết lòng vì nhân dân phục vụ, không tham ô lãng phí, phù hoa, xa xỉ, không được lên mặt “quan cách mạng”, hách dịch mà phải trọng dân, kính dân, thương dân, học dân, hỏi dân, nghe dân phê bình. Ngay từ thuở mới dựng nước, Bác Hồ đã nói tới sáu căn bệnh mà cán bộ, công chức cần đề phòng và đấu tranh khắc phục, nói gọn như sau: Tự cho phép mình làm trái pháp luật / Cậy thế cậy quyền coi thường dư luận, không nghĩ đến dân / Ăn tiêu xa xỉ / Tham ô, lãng phí / Tự tung tự tác, kéo bè kéo cánh, ban phát địa vị cho bà con họ hàng mặc dù họ không đủ năng lực và phẩm chất / Chia rẽ / Kiêu ngạo, vác mặt “quan cách mạng”, coi khinh dân gian, độc hành, độc đoán… Sau bức thư trong những ngày đầu cách mạng thành công, Người còn nói chuyện, viết nhiều bài báo để giáo dục đạo đức của cán bộ công chức và ba năm sau trong sách Sửa đổi lối làm việc, Người nói rõ thêm một số nội dung, nhưng tôi nghĩ những nội dung nêu trong bức thư của những ngày đầu thành lập chính quyền nhân dân là sâu sắc và dự báo rất sớm, rất chính xác. Tôi hiểu đó là nội dung văn hóa cơ quan công quyền, văn hóa cán bộ, công chức thể hiện “văn hóa công bộc, văn hóa đầy tớ” của bộ máy và cán bộ, công chức.

Khi nói về vị thế “công bộc”, “đầy tớ”, có đồng chí đã hỏi về vị thế lãnh đạo của Ðảng. Trong Di chúc, Người cũng yêu cầu Ðảng phải xứng đáng là người lãnh đạo và là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Vì Ðảng ta sinh ra từ lòng dân tộc, Ðảng ta chỉ có một mục đích duy nhất là phục vụ Tổ quốc và nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân, “thật sự là công bộc của dân”, đi sát thực tế, tôn trọng, chân thành lắng nghe ý kiến của nhân dân, thấu hiểu ước vọng của nhân dân thì sẽ làm giàu trí tuệ của Ðảng để có quyết sách đúng đắn và được dân tin yêu mới có thể trở thành “người lãnh đạo” thật tin cậy của nhân dân.

H.T.

 

Tháng Bảy 2, 2016

Nhạc sĩ Phạm Tuyên: Cất tiếng hát trong tình thân ái bao la

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 2:59 sáng

Blog PhamTon năm thứ tám, kỳ 1 tháng 7 năm 2016.

Nhạc Sĩ Phạm Tuyên: Cất tiếng hát trong tình thân ái bao la

Trần Mỹ Hiền

Lời dẫn của Phạm Tôn: Bài trên trang 11 tạp chí An Ninh Thế Giới Cuối Tuần số 177 tháng 5/2016.

—-o0o—-

Những chùm hoa phượng đỏ rực của tháng 5 đang rầm rập kéo về, cả những chùm bằng lăng nhuộm tím khắp các con phố báo hiệu mùa hè đang đến. Nếu như với những kẻ mộng mơ thích mùa thu, hoặc các nhạc sĩ lang thang hoài trên phố để chứng kiến ngày đông hay các vãi già thích đi lễ chùa khi bước vào tiết xuân thì mùa hè lại là thời khắc trông ngóng nhất của con trẻ. Và, trong chúng ta, những người đã thành người lớn ai cũng đã qua thời thơ ấu. Có một người nhạc sĩ mà ca khúc của ông đã gắn bó thân thuộc với nhiều thế hệ trong một gia đình, ngay cả khi ta còn là một đứa bé thơ thì những ca khúc của ông đã nhẹ nhàng gieo vào tâm hồn những vần điệu lời ca để rồi theo ta suốt năm tháng sau này. Tác giả của ca khúc thiếu nhi: “Trường cháu là trường mầm non”, “Cô và mẹ”, “Gặp nhau dưới trời thu Hà Nội”,  “Chú voi con ở Bản Đôn”… chính là nhạc sĩ Phạm Tuyên – người đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục: “Nhạc sĩ sáng tác nhiều ca khúc về thiếu nhi được phổ biến rộng rãi nhất”.

Hàng chục năm nay ông vẫn sống trong căn hộ ở khu tập thể trên con phố Vạn Bảo, con phố quy tụ nhiều gia đình thuộc dòng dõi danh gia. Khu tập thể đã cũ, nếu so với những khu chung cư cao cấp bây giờ đương nhiên nó không thể tiện nghi bằng, nhưng nơi đây lại là mảnh đất của những trí thức nổi tiếng sinh sống.

Sau ngày vợ mất được mấy năm, nhạc sĩ Phạm Tuyên vẫn sống ở đây giữa không gian ăm ắp sách. Nơi làm việc của ông được đặt ở gian phòng sát hiên để đón nắng và gió. Ở tuổi 87 ông vẫn thông thái, minh mẫn và những kỉ niệm ngày nào vẫn hiện lên rõ rệt trong tâm trí người nhạc sĩ tài hoa.

Ông là nhạc sĩ có số phận đặc biệt, là con trai của học giả Phạm Quỳnh, một nhà văn hóa và là quan đại thần triều Nguyễn, một nhân vật của lịch sử mà sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói với hai người chị gái của nhạc sĩ Phạm Tuyên vào năm 1945: “Cụ Phạm là người của lịch sử sẽ được lịch sử đánh giá lại sau này. Con cháu cứ vững tâm đi theo cách mạng”.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa đã viết: “Cuộc đời Phạm Tuyên là một pho tiểu thuyết bề bộn với nhiều cung bậc. Có thể tóm tắt bằng hai câu thơ xuất thần của Phạm Tiến Duật, một trong những thính giả rất yêu âm nhạc của ông: “Cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng/ Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay”.

Khả năng không phải ai cũng có được của Phạm Tuyên là biến nỗi đắng trong cõi lòng mình thành sắc hoa vàng cho người đời chiêm ngưỡng. Ngắm sắc vàng lộng lẫy ấy, chẳng ai còn thấy vị đắng đau nữa, lại ngỡ như không hề có nỗi cay đắng trong cõi đời này”.

Trong cuốn hồi ký của PGS – TS Nguyễn Ánh Tuyết, vợ của nhạc sĩ Phạm Tuyên kể lại: “Lúc sinh thời, mỗi khi gặp nhạc sĩ Phạm Tuyên, nhà thơ Phạm Tiến Duật thường ôm chầm lấy nhạc sĩ thật chặt mà nói: “Em mến anh kinh khủng!”. Đó chính là tấm lòng và sự thông cảm của Phạm Tiến Duật đối với cuộc đời và sự nghiệp của Phạm Tuyên”.

Không chỉ có những người như nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phạm Tiến Duật mà hàng trăm nghìn người khác đều có mối đồng cảm sâu sắc với ông, một con người tài năng, nhân cách. Chính cách sống sâu sắc, đôn hậu cộng với sự tài hoa của nhạc sĩ Phạm Tuyên đã làm nên những tác phẩm nghệ thuật mang đến sự trong trẻo, gần gũi, giản dị, ấm áp, hiền hòa đến vậy.

Trong hàng trăm ca khúc viết về Đảng, về Bác, nhạc sĩ có đến một phần ba ca khúc dành cho các cháu thiếu nhi. Một phần nguyên do nhà có hai cô con gái nhỏ đến tuổi đi học lớp mẫu giáo, lại thêm người vợ là một nhà tâm lý học, người tiên phong trong lĩnh vực giáo dục mầm non, nghiên cứu cái đẹp trong gia đình.

Quên đi nỗi buồn cá nhân để vào với công việc bằng một trái tim nồng ấm, nhiệt thành, nhạc sĩ Phạm Tuyên là người chỉ đạo các chương trình “Khắp nơi ca hát” từ năm 1960, sau trở thành phong trào “Tiếng hát át tiếng bom” trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.

Nhạc sĩ cũng là người đề ra cuộc thi “Tiếng hát hoa phượng đỏ” từ năm 1977 trên sóng phát thanh được thiếu nhi cả nước hưởng ứng nhiệt tình. Năm 1978, nhạc sĩ được cử sang phụ trách Ban Văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam và cũng là người khởi xướng việc tổ chức Liên hoan Văn nghệ Truyền hình toàn quốc.  Sau này ông giữ nhiều chức vụ quan trọng trong lĩnh vực âm nhạc Việt Nam.

Nhưng, cuộc sống không đơn giản, trên con đường âm nhạc của mình, người nhạc sĩ cũng đôi khi gặp những vật cản. Có vật cản hung dữ, đó xuất phát từ sự hẹp hòi của người đời. Trong hồi kí của mình, PGS Ánh Tuyết kể lại: Do thành phần bất lợi, ông thường bị cấp trên “cảnh giác”.

Có người còn đặt vấn đề tại sao lại để cho Phạm Tuyên “giữ tay hòm chìa khóa” về âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam, nơi mà lúc đó được coi là trung tâm âm nhạc lớn nhất của cả nước với hai nhiệm vụ quan trọng là đem tiếng hát động viên quân và dân ta trong công cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước thống nhất nước nhà và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, hậu phương lớn của miền Nam?

Nhưng khi thấy nhạc sĩ luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với trọng trách, cấp trên thực sự yên tâm, tin tưởng và đánh giá cao. Dù bước đường đời có gập ghềnh, sóng gió, nhưng người nhạc sĩ vẫn như chú hải âu dang đôi cánh tung ra biển, nhạc sĩ vẫn miệt mài cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà. Những lời ca tiếng hát vẫn vút cao bay xa để cho mọi người mỗi khi nghe những ca khúc của ông thì thấy một dòng suối mát lành trong trẻo.

Năm 2012, ông – tác giả của loạt ca khúc nổi tiếng: Từ làng Sen, Như có Bác trong ngày vui đại thắng, Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng… nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên xúc động nói: “Mục đích của cuộc đời tôi là sáng tác, đem niềm vui đến cho mọi người. Những ca khúc được công chúng yêu mến và đón nhận đối với tôi là vô cùng ý nghĩa. Nay được Nhà nước công nhận nữa thì còn niềm hạnh phúc nào bằng”.

Cuộc đời của ông, nỗi buồn của ông, được tắm trong dòng âm nhạc của đức tính từ bi, cái nhìn nhân văn, nhân ái. Ở đó ta thấy sự hiền hòa, bình an, trong trẻo, tất cả những chấm đen của đời sống, những tận cùng đắng đau, đều được gột rửa bằng âm nhạc.

Âm nhạc của ông đến với mọi người, mọi nhà, được truyền tụng qua nhiều thế hệ trong một gia đình. Nếu không phải vì trái tim bao dung và lòng nhân ái cộng với nét tài hoa thiên bẩm thì âm nhạc người nghệ sĩ làm sao có thể đến được với sự rung động mạnh mẽ của mọi người.

Con đường từ trái tim đến với trái tim, từ tâm hồn đến với tâm hồn được truyền tải qua âm nhạc chỉ bằng một sự chân thành tha thiết, giản dị nhất.  Đã qua đi nhiều thập kỉ, đất nước với muôn vàn đổi thay, thành phố với những cảnh quan khác lạ nhưng kí ức về bài hát của tuổi thơ vẫn nâng giấc bao người.

Ông có tình yêu sâu sắc với trẻ nhỏ, chỉ có người có tình thương con trẻ mới có thể gia nhập với trẻ nhỏ. Và ngay cả đến bây giờ ông vẫn luôn nhắc lại lời của danh họa Picasso: “Phải mất nhiều thời gian để trở thành trẻ thơ”.

Nắng hè nhuộm đỏ cả một vòm trời. Ông sống một mình trong căn hộ nhiều phòng khá rộng, căn phòng ăm ắp tứ bề là sách, chị giúp việc hằng ngày đến nấu nướng dọn dẹp. Ông vẫn đều đặn với những công việc nghe đọc xem thông tin, vẫn miệt mài bên những trang bản thảo dở dang để  nghiền ngẫm, chú thích một cách tỉ mỉ, rành rẽ…

Nhà thơ Trần Đăng Khoa đã từng viết về nhạc sĩ Phạm Tuyên: “…Ông vẫn đang đi. Thấp thoáng trước mặt tôi kia vẫn là tấm lưng của ông. Tấm lưng vạm vỡ của một người đang vượt núi…”.

Còn vợ ông, PGS-TS Nguyễn Ánh Tuyết thì nghĩ rằng: “Ông đang cố gắng để tiếp tục vượt cho hết chặng cuối cùng”. Còn bản thân tôi, chỉ cần qua những ca khúc của ông, tôi nghĩ rằng ông đã từ lâu chứng đắc ngộ thành tựu Phật quả, bằng tâm trong sáng, tinh khiết nhất.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên đã gieo duyên lành xuống cõi nhân gian và hạt giống bồ đề đang ngày đêm sinh trưởng. Bên chiếc dương cầm nằm im, nắng vàng lung linh chiếu qua ô cửa sổ, âm nhạc của ông vang lên thanh âm mượt mà trong vô thức: “Hãy cất tiếng hát nhịp nhàng cùng múa ca/ Hãy cất tiếng hát trong tình thân ái bao la”.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên: Cây cúc đắng trổ hoa vàng

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 2:56 sáng

Blog PhamTon năm thứ tám, kỳ 1 tháng 7 năm 2016.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên

CÂY CÚC ĐẮNG TRỔ HOA VÀNG

Kim Hoa

Lời dẫn của Phạm Tôn: Đây là toàn văn bài phỏng vấn nhạc sĩ Phạm Tuyên do Kim Hoa thực hiện, đăng trên mục Giá Trị Sống, trang 22-23 báo Sài Gòn Tiếp Thị số ra ngày 29/8/2011. Chúng tôi có chú thích trong ngoặc đơn mấy chỗ để đảm bảo sự chính xác của tư liệu và nhấn mạnh một số dòng.

—o0o—

Khi triều Nguyễn vời ông chủ bút Nam Phong tạp chí Phạm Quỳnh vào Huế (năm 1932 – PT chú) nhậm chức ngự tiền văn phòng, cậu con trai thứ chín (con thứ Pham Tuyen (tranh ve)12 trong 16 anh chị em – PT chú) là Phạm Tuyên lúc đó mới năm tuổi  (hai tuổi – PT chú), theo cha vào cung. Tại đây, tác phẩm âm nhạc đầu tiên của cậu bé đã ra đời, mang tên Sóng sông Hương… Kể từ con sóng đầu tiên đó, Phạm Tuyên đến nay đã có trong tay khoảng 700 ca khúc, góp phần tạo nên diện mạo nền âm nhạc cách mạng Việt Nam hơn nửa thế kỷ qua…

Nhà thơ Phạm Tiến Duật sinh thời từng viết một câu thơ rất hay về nhạc sĩ Phạm Tuyên: “Cây cúc đắng quên lòng mình đang đắng/ Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay…”

Cuộc sống rất đa dạng, tôi là người luôn muốn tìm niềm vui trong cuộc sống, khi tiếp cận đời sống ở những góc khác nhau. Chưa chắc những cái mình cho là “được” đã là được; những cái mình “mất” đã là mất… “Đắng” mà vẫn “trổ hoa vàng” mới là có nghị lực sống… Nhà thơ Phạm Tiến Duật ngày còn sống đã từng xung phong làm MC cho nhiều đêm nhạc của tôi, anh ấy nói: “Em rất hiểu anh!”, và đã có hai câu thơ trên.

Một cậu ấm con quan, vượt qua những bi kịch và những định kiến giai cấp nặng nề, được kết nạp Đảng từ năm 20 tuổi, với ông đó có phải là chặng đời khó khăn nhất?

Khi cha bị xử tử do làm việc cho Pháp, tôi mới 15 tuổi. Chị em tôi được bí mật đưa lên tàu hoả ra Hà Nội gặp Cụ Hồ. Cuộc gặp đó vô cùng quan trọng, có thể nói nó đã quyết định niềm tin của gia đình và sự nghiệp của bản thân tôi. Tại cuộc gặp này, Cụ Hồ cho biết đã gặp cha tôi trước đây ở Pháp, chia sẻ nỗi đau mất cha của chúng tôi, và nói: “Cụ Phạm là người của lịch sử, sẽ được lịch sử đánh giá lại sau này. Các cháu cứ vững tâm đi theo cách mạng!” Tôi đọc nhiều sách và hiểu, cuộc cách mạng nào cũng có những thời điểm không tránh khỏi sự manh động: cách mạng Pháp, cách mạng Nga, cách mạng Trung Quốc… và với chúng tôi, việc cần thiết lúc đó là phải “vững tâm” như Cụ Hồ đã dạy.

Đó cũng là thời điểm ông bắt đầu cuộc sống tự lập của mình bằng việc học?

Tôi lao vào tự học, mua sách vở để đọc, đi tản cư cũng mang theo sách… Nghe tin ở Ninh Bình có tổ chức thi tú tài, tôi khăn gói vào, kết quả mấy trăm người thi chỉ ba người đỗ, trong đó có tôi. Đỗ tú tài, tôi lại muốn học tiếp. Lúc đó bậc đại học chỉ có hai trường Pháp lý và Y khoa, tự thấy mình không hợp với nghề y, tôi đã theo học luật. Cùng học với tôi có mấy người sau nay đều nổi tiếng như nhà thơ Lê Đạt, nhạc sĩ Đặng Đình Hưng… Một lý do khác, rất sâu kín trong lòng: tôi chọn học luật còn vì muốn có kiến thức để một ngày nào đó tìm lại công lý cho người cha đã mất.

Tham gia kháng chiến, ông đã được tôi luyện “lửa thử vàng” ra sao?

Khi Pháp đánh lên Thái Nguyên, trường luật phải giải tán. Tôi bấy giờ 17 — 18 tuổi, tinh thần hăng hái lắm, xung phong vào bộ đội, đi học sĩ quan, trở thành đại đội trưởng trường Thiếu sinh quân Việt Nam, rồi bị thương trong một trận máy bay địch bắn phá… Sau trận đó, hiệu trưởng Lê Chiêu (sau là thiếu tướng quân đội) đề nghị kết nạp tôi vào Đảng, dù vẫn có ý kiến xem lại lý lịch con quan lại. Sau gặp lại ông Chiêu, tôi có hỏi chuyện đó, ông ấy nói ông cũng bị phiền trách, nhưng không ân hận vì “Tuyên là người tốt”!

Trong gia tài âm nhạc của ông, sáng tác cho thiếu nhi là một bộ phận quan trọng…

Thời kỳ rời quân đội sang làm giáo viên phụ trách văn — thể — mỹ ở khu học xá Nam Ninh, Trung Quốc, sự nghiệp âm nhạc cho thiếu nhi của tôi đã được bắt đầu. Hiện tôi có khoảng 1/3 các sáng tác là ca khúc viết cho thiếu nhi. Nhưng có lẽ vấn đề này thời sự hơn: dạo này, ca khúc cho thiếu nhi thiếu quá. Nếu thiếu sự quan tâm đến các em, sẽ dẫn đến nguy cơ bị xâm lăng về văn hoá. Tại một vài cuộc họp, tôi đã có ý kiến về chuyện này. Nhạc sĩ trẻ của ta khá đông, nhưng hầu như chỉ viết một loại ca khúc là ca khúc thất tình mà thiếu người viết cho thiếu nhi. Một phần vì loại ca khúc này ít tiền; phần nữa có cái khó là ngay cả đã viết được, cũng không biết lấy kinh phí ở đâu để dựng bài…

Ông có cảm thấy buồn khi khá nhiều sáng tác trẻ hiện đang bị rơi vào bế tắc, quẩn quanh, “sến”?

Có lúc ngồi taxi, tôi cũng bị “tra tấn” bởi các loại nhạc như vậy… Tôi thông cảm với các nhạc sĩ trẻ hiện có những thiệt thòi so với lớp trước, một số thể nghiệm không được chấp nhận. Phải ủng hộ những thể nghiệm, tìm tòi. Vấn đề là kỹ thuật âm nhạc của họ nói chung rất tốt, nhưng kiến thức văn hoá nền thấp, điều đó rất đáng lo lắng. Dẫu vậy, tôi vẫn tin sau chúng tôi, thế hệ trẻ chắc chắn sẽ có sự tiếp nối tích cực. Tôi có một lời khuyên: hãy nâng cao trình độ văn hoá, nếu không sẽ không thể có sáng tác âm nhạc có giá trị!

Một số người bi quan cho rằng đời sống âm nhạc hiện nay đang có những nhiễu nhương và đã đến lúc cần đặt lại vấn đề đâu là giá trị âm nhạc đích thực. Ý kiến của ông?

Đây quả là một vấn đề lớn. Tôi chỉ có thể nói rằng, khi chúng ta hội nhập thì vấn đề văn hoá nhất thiết phải được coi trọng đúng mức. Hội nhập có nhiều cái hay có thể thu nhận, nhưng những rác rưởi của nó cũng không ít, rất phải cẩn thận… Văn hoá xuống cấp là nguy cơ có thật, và có người đã cảnh báo “mất chủ quyền về văn hoá là mất hết!” Hiện trong âm nhạc đang có hai thái cực: phía bảo thủ cổ suý cho ca trù, quan họ, chèo… phía tân tiến thì ngược lại. Vấn đề là mỗi thể loại âm nhạc là sản phẩm của một thời kỳ, không thể áp đặt cứng nhắc; không nên nhại lại mà hãy để cho những cái hồn cốt của nó nhập vào mình. Tôi nhớ, một nghệ sĩ Nhật Bản đã nói về vấn đề này: “Hãy nghiền nát truyền thống, cho nó ngấm vào máu của mình, để mà sáng tác…”

Ngày càng nhiều cuộc thi về âm nhạc được tổ chức. Từng làm giám khảo những cuộc thi như vậy, ông có yên tâm về chất lượng chấm giải, xét giải nói chung?

Thực ra, mặc dù rất ủng hộ các phong trào, nhưng gần đây tôi thường từ chối việc trở thành giám khảo các cuộc thi như vậy. Do ban tổ chức thường hay công bố trước thành phần ban giám khảo, người ta biết, chạy vạy quà cáp ghê lắm, dẫn đến quá trình chấm giải khó khách quan…

Nếu coi đây là một “trận địa”, việc từ chối đó của ông có thể xem là trốn tránh trách nhiệm hay không?

“Không mợ thì chợ vẫn đông” ấy mà, còn có nhiều người khác có thể đảm nhiệm việc đó thay tôi. Phải nói rằng, hiện nay tiêu cực thi cử khá phổ biến, các cuộc thi nghệ thuật cũng không nằm ngoài tình trạng chung đó. Việc thẩm định giá trị nghệ thuật không thật chuẩn, vì cơ chế thị trường và đồng tiền đã trở nên quá quan trọng… Ví dụ, thi hát, người ta công bố số tin nhắn bầu cho thí sinh qua điện thoại, chưa nói đến việc đúng sai, làm thay đổi kết quả chấm của ban giám khảo như thế nào, nhưng trước hết, chỉ có anh điện thoại là được lợi…

Ngay cả việc lớn như xét giải thưởng Nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh trong lĩnh vực văn học nghệ thuật những năm gần đây trong một số trường hợp cũng đã vấp phải phản ứng từ phía các nghệ sĩ. Việc từ chối xin giải thưởng của ông cũng là một sự kiện!

Nhiều năm trước tôi đã có tên trong danh sách đề cử xét giải thưởng Hồ Chí Minh. Nay, người ta nói tôi phải làm đơn xin giải thưởng thì mới được xét. Tôi thấy làm thế rất buồn cười nên kiên quyết không làm đơn. Đó là hậu quả của cơ chế xin — cho trong lĩnh vực âm nhạc. Người ta bỏ tiền để chạy xin — cho chức vụ, quyền hạn, vào bệnh viện cũng xin — cho, đưa con đi học trường công cũng xin — cho, đâu đâu cũng thế nên quen rồi, nhưng tôi thì không. Hiện tại, tôi đã chuẩn bị tinh thần: nếu tôi không nộp đơn và người ta lấy đó làm lý do để không xét trường hợp của tôi, thì cũng là điều tốt. Vấn đề quan trọng với một nhạc sĩ, là họ có chỗ đứng trong lòng công chúng hay không. Bài hát của họ có được ai nhớ, có tiếp tục được vang lên sau sự thanh lọc của thời gian hay không.

Có quan điểm khác về vấn đề này: kết quả thẩm định của hội đồng chuyên môn luôn cao hơn sự thẩm định của công chúng, nhất là trong một quy trình thẩm định cụ thể?

Quan điểm của tôi là, nhạc sĩ sáng tác và chính đời sống sẽ thẩm định giá trị đích thực của những tác phẩm âm nhạc đó. Cơ quan thẩm định âm nhạc phải có trách nhiệm thăm dò, tìm hiểu, đánh giá đúng về những tác phẩm đã đi vào đời sống. Xin chớ coi thường công chúng, chớ nghĩ rằng họ không có kiến thức âm nhạc đủ để thẩm định chính xác chất lượng tác phẩm. Vì công chúng không chỉ là những người dân bình thường, mà bao gồm những người già người trẻ, bộ phận trí thức và những người am hiểu về âm nhạc… Công chúng sẽ đánh giá thấp trình độ của người xét giải khi anh không đại diện cho ai ngoài chính anh.

Không chấp nhận “xin” giải thưởng là hành động của kẻ sĩ. Ông có nghĩ thế?

Cả đời mình, tôi không làm việc vì giải thưởng! Cuộc đời đã ấn định như thế rồi. Có giải thưởng hay không cũng thế thôi. Tôi lên Cao Bằng, người ta không hề biết tôi và họ hát bài hát của tôi, đó mới là phần thưởng lớn hơn mọi giải thưởng. Tôi từng được gọi là “nhạc sĩ của… nhân dân”; khi lên thuyền nghe hát trên sông Hương, ban tổ chức muốn giới thiệu tôi là nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú… tôi đều lắc đầu bảo “tôi không có bất cứ danh hiệu nào ngoài danh hiệu “nhạc sĩ” và hãy giới thiệu tôi như vậy”.

Ông quan niệm thế nào về vấn đề “cuộc sống có công bằng với ta hay không”?

Tỉ phú Bill Gates có một câu mà tôi thấy rất đúng: “Cuộc sống vốn không công bằng, phải biết cách thích nghi và vượt lên nó”. Tôi cho rằng, người nào cứ đòi cuộc sống phải công bằng với mình, người đó suốt đời sẽ là một kẻ bất mãn. Làm sao có thể bắt cuộc sống luôn chiều theo ý mình? Đó là điều không tưởng.

Băn khoăn lớn nhất của ông hiện nay?

Là quỹ thời gian không còn nhiều. Mà tôi lại còn rất nhiều việc chưa làm xong. Gần đây, một nửa thời gian của tôi là tìm tư liệu cho các nhà xuất bản trước tác của cha tôi. Tôi vẫn hằng mong mỏi: sống đến ngày được chứng kiến thân phụ mình được giải toả, dù đã hơn 65 năm rồi, nhưng tôi vẫn tin vào sự công minh của lịch sử… May mắn là, kể từ năm 2000 tới nay, lần lượt các nhà xuất bản uy tín trong nước đã phát hành hàng ngàn trang sách của ông (và về Tạp chí Nam Phong– PT) như cuốn: Mười ngày ở Huế (NXB Văn Học — 2001), Mục lục Nam Phong (NXB Thuận Hoá — 2002), Luận giải văn học và triết học (NXB Thông Tin — 2003), Pháp du hành trình nhật ký (NXB Hội Nhà Văn — 2004), Thượng Chi văn tập (NXB Văn Học — 2006), Du ký Việt Nam (NXB Trẻ — 2007) (và Tiểu luận viết bằng tiếng Pháp trong thời gian 1922-1932 -2007– PT)… Tôi không ngạc nhiên khi thấy trong những tác phẩm đó, cha tôi đã đặt những vấn đề lớn lao về số phận dân tộc. Bản chất cha tôi là vậy, luôn đấu tranh cho độc lập dân tộc, ông cũng là người đã đấu tranh cho bằng được việc đưa tiếng Việt vào dạy ở bậc tiểu học khi ông làm thượng thư bộ Học…

Không đi theo con đường ký giả như cha mình, nhưng ngòi bút trong tay ông được đánh giá là rất tài hoa trong cả nét nhạc lẫn ca từ…

Phải nói là tôi rất cảm ơn tủ sách của cha tôi. Sở dĩ, ca khúc của tôi ngoài phần nhạc, còn có phần lời, là do những kiến thức mà tôi thu nạp được từ những cuốn sách. Tám mươi tuổi rồi song tôi vẫn giữ thói quen đọc sách mỗi ngày mấy tiếng là vì thế…

Ông nghĩ sao về nhận xét: nhạc sĩ Phạm Tuyên có một cuộc đời khác thường?

Tôi thấy mình là một người bình thường và một cuộc đời bình thường. Niềm vui lớn nhất của tôi là làm được điều gì có ích. Tôi sống và viết nhạc đều với tinh thần đó. Là nhạc sĩ, tôi hiểu sức mạnh của âm nhạc là rất to lớn… Âm nhạc đã cho tôi niềm vui, phần nào đó thì âm nhạc cũng là lẽ sống của tôi.

K.H.

 

Tháng Bảy 1, 2016

Trên quê hương yêu dấu (kỳ 1 tháng 7 năm 2016)

Filed under: Liên hệ — phamquynh @ 11:40 chiều

Blog PhamTon năm thứ tám, kỳ 1 tháng 7 năm 2016

TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 24/6/2016:

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp đại biểu doanh nghiệp, doanh nhân

Chiều 23-6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp đoàn đại biểu các doanh nghiệp, doanh nhân tham dự Diễn đàn “Doanh nghiệp Việt: Kết nối và hội nhập trong kỷ nguyên FTA thế hệ mới” do Bộ Công thương, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội phối hợp Phòng Thương mại và Công nghiệp Chu tich nuoc Tran Dai Quang tiep dai bieu doanh nghiepViệt Nam tổ chức. Chủ tịch nước đã nghe báo cáo của lãnh đạo Bộ Công thương, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội cùng những kiến nghị, đề xuất của một số đại biểu doanh nghiệp về các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) trong thời gian tới, trong đó chú trọng đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tăng cường vai trò của các cơ quan đại diện thương mại, ứng dụng công nghệ trong quản lý, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp với chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu…

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, chủ động và tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế là định hướng chiến lược lớn của Đảng, Nhà nước nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những năm qua, việc thực hiện chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng, Nhà nước đã đạt được nhiều thành tựu, góp phần quan trọng mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài, cải thiện môi trường đầu tư; nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia và doanh nghiệp, sản phẩm của doanh nghiệp; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân vào những thành tựu chung của đất nước. Chủ tịch nước nêu rõ, trước những khó khăn, thách thức do khủng hoảng kinh tế, tài chính thế giới và những khó khăn nội tại của nền kinh tế, các doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu vươn lên, phát huy tinh thần dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội, từng bước nâng cao uy tín, thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp, tạo ra nhiều sản phẩm, hàng hóa chất lượng cao, giá thành hợp lý, cạnh tranh với sản phẩm nước ngoài. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng tích cực tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, làm ra nhiều của cải cho xã hội, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp cho ngân sách, góp phần nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các bộ, ngành, địa phương chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức về yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, các cơ hội và thách thức, nhiệm vụ trọng yếu khi tham gia các FTA thế hệ mới trong từng ngành, từng lĩnh vực để tạo sự thống nhất về nhận thức, tạo sức mạnh tổng hợp trong quá trình hội nhập. Nhiệm vụ của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân là xây dựng được chương trình hành động cụ thể, chú trọng vào chiến lược sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường dài hạn, phát huy nội lực và lợi thế so sánh, tranh thủ ngoại lực, nguồn vốn, công nghệ mới, kinh nghiệm quản lý tiên tiến, không ngừng nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ để khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 24/6/2016:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật

Ngày 23-6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 6-2016.

Tại phiên họp, các ý kiến của thành viên Chính phủ nhất trí thực hiện đúng tiến độ, không để “khoảng trống pháp lý” và bảo đảm chất lượng xây dựng, Thu tuong Nguyen Xuan Phuc chu tri phien hop Chinh phuban hành các văn bản quy định chi tiết các luật, pháp lệnh đã có hiệu lực và sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2016, nhất là các văn bản thi hành Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp. Đến nay, các bộ, ngành đã trình Chính phủ 49 nghị định trong tổng số 50 nghị định cần ban hành để quy định chi tiết Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư. Các ý kiến phát biểu, kiến nghị giảm thiểu những điều kiện đầu tư kinh doanh và giấy phép con bất hợp lý, gây cản trở hoạt động đầu tư kinh doanh và thống nhất cho rằng, quy định điều kiện đầu tư kinh doanh phải rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện. Chính phủ cũng thảo luận, cho ý kiến đối với các dự thảo nghị định liên quan đến nhiều thủ tục, điều kiện như điều kiện, thủ tục thành lập cửa hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan; điều kiện hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, điều kiện cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng, điều kiện đầu tư kinh doanh dịch vụ viễn thông,…

Phát biểu ý kiến kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành trong công tác xây dựng thể chế, nhất là việc soạn thảo các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật có hiệu lực từ ngày 1-7. Các bộ đã phối hợp chặt chẽ, khi gặp vấn đề khó thì cùng trao đổi, tranh luận trực tiếp và tập trung đôn đốc. Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu rà soát, cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh, các giấy phép con bất hợp lý và đặc biệt, không đặt ra các quy định mới gây khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; quy định đầu tư kinh doanh phải rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, cũng như vận dụng phù hợp thực tiễn đất nước. Việc đổi mới, cải cách mạnh mẽ là nhằm giải phóng sức sản xuất nhưng cũng cần tăng cường quản lý, tránh sơ hở, không để bị lạm dụng cũng như bảo vệ sản xuất trong nước trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, cho nên các bộ, ngành cần xem xét, vận dụng phù hợp.

Thủ tướng khẳng định, mặc dù xây dựng, ban hành văn bản theo trình tự thủ tục rút gọn nhưng tinh thần không vì tiến độ mà ảnh hưởng chất lượng, không sao chép thông tư cũ, quy định cũ đưa vào nghị định mới. Quan điểm xuyên suốt là tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, kiên quyết xóa lợi ích nhóm chi phối chính sách, đồng thời, có những việc Nhà nước quản lý bằng thể chế chính sách để tạo hành lang pháp lý phát triển tốt, không bị lạm dụng mặt trái của kinh tế thị trường. Đây là việc khó trong xây dựng pháp luật, đặc biệt là trong xây dựng thể chế mới thay thế cho quy định cũ.

Đề cao vai trò của các bộ trưởng trong công tác xây dựng thể chế, Thủ tướng nhắc nhở, văn bản nào mà sau này ban hành có sai sót, phải sửa đổi thì bộ trưởng chủ trì soạn thảo phải có trách nhiệm trước Thủ tướng. Các bộ, ngành cần phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ để hoàn thiện các dự thảo nghị định, bảo đảm tiến độ đề ra, không để “khoảng trống pháp lý”; cần tiếp tục cập nhật và công khai các dự thảo trên mạng, các phương tiện truyền thông để lắng nghe, kịp thời tiếp thu ý kiến của người dân, doanh nghiệp, các đối tượng chịu tác động liên quan. “Vẫn còn thời gian thì chúng ta hoàn thiện đến cùng, bảo đảm chất lượng, thời hạn chứ không phải vì Thủ tướng, các bộ trưởng thúc giục quá mà các đồng chí làm ào ào, chép từ thông tư vào nghị định, không quán triệt tinh thần của luật mới”, Thủ tướng nhắc nhở và một lần nữa khẳng định: “Chính phủ kiến tạo thì xây dựng thể chế là nhiệm vụ số một”.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thường trực thi hành Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, nhất là Viện Quản lý kinh tế T.Ư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cần quyết liệt vào cuộc, cùng các bộ, ngành rà soát những bất cập của Luật, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét,…

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 27/6/2016:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khởi công hai công trình lớn phục vụ dân sinh tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 26-6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khởi công hai dự án lớn tại TP Hồ Chí Minh: Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn I) và khởi công cơ sở 2 – Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh. Cùng dự, có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Trương Vĩnh Trọng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

(…)

Phát biểu ý kiến tại lễ khởi công dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Dự án này rất có ý nghĩa đối với sự phát triển của TP Hồ Chí Minh; cần tiếp tục rà soát, cập nhật khoa học kỹ thuật, mời các nhà khoa học, chuyên gia góp ý, tránh tình trạng “nước chảy ngược”. Chính quyền thành phố, nhà đầu tư, đơn vị thi công cần quan tâm quản lý hồ điều hòa, chống sụt lún, bảo đảm an toàn dự án, an toàn lao động, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến đời sống người dân trong quá trình thi công. Nhà đầu tư công bố bàn giao vào năm 2018, nhưng phải chịu trách nhiệm về chất lượng dự án. Thủ tướng lưu ý lãnh đạo TP Hồ Chí Minh quan tâm, ngăn ngừa hiện tượng tham nhũng, thất thoát khi triển khai dự án bởi đây là dự án tái cấp vốn, cũng là tiền của nhân dân. Các cơ quan chức năng và người dân thành phố cần tham gia giám sát dự án này, để dự án bảo đảm tính hiệu quả.

(…)

Phát biểu ý kiến tại lễ khởi công cơ sở 2 – Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Ngành y tế Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, được thế giới đánh giá cao. Tuy nhiên, y tế nước ta vẫn còn những tồn tại, trong đó việc giảm quá tải các bệnh viện tuyến cuối còn bất cập. Mỗi năm, nước ta có 150 nghìn người mắc bệnh và hơn 100 nghìn người chết.

Việc Chính phủ quyết định xây dựng cơ sở 2 – Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh là hết sức cần thiết, nhất là điều kiện số giường bệnh dành cho bệnh nhân ung bướu còn thấp: 25 giường/1 triệu dân, trong khi ở Thái-lan 100 giường/1 triệu dân, Xin-ga-po 150 giường/1 triệu dân. Thủ tướng hoan nghênh TP Hồ Chí Minh và Bộ Y tế đã phối hợp, chuẩn bị chu đáo việc chọn đất sạch, nhà thầu, đơn vị thiết kế xây dựng bệnh viện; yêu cầu UBND thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên rà soát, kiểm tra để dự án triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, tránh thất thoát,… Đồng thời, các đơn vị liên quan cần làm tốt công tác đào tạo, chuẩn bị đội ngũ y bác sĩ, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, để cơ sở 2 – Bệnh viện Ung bướu thành phố hoạt động hiệu quả, góp phần chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho nhân dân.

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 28/6/2016:

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn đồng bằng sống Cửu Long 2016; làm việc với lãnh đạo TP Hồ Chí Minh

Sáng 27-6, tại TP Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thế giới phối hợp UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn đồng bằng sông Cửu Long 2016 với chủ đề “Tăng cường thích ứng cho vùng đồng bằng sông Cửu Long”. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Nguyen Xuan Phuc du dien dan dong bang song cuu longChính trị, Thủ tướng Chính phủ dự diễn đàn; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, sự sụt giảm lương thực của vùng đồng bằng sông Cửu Long còn làm suy yếu an ninh lương thực toàn cầu nên các địa phương, ngay bây giờ, cần tích hợp mục tiêu xây dựng nông thôn mới phù hợp đặc thù và diễn biến thời tiết, khí hậu bất thường như hiện nay và phải có báo cáo Thủ tướng Chính phủ chậm nhất là cuối quý III năm 2016. Bên cạnh đó, các tỉnh phải quy hoạch đê điều, hồ chứa theo hướng an toàn, tiện lợi cho sản xuất, trồng và phục hồi rừng ngập mặn ven biển và nhanh chóng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đồng bằng sông Cửu Long phải áp dụng công nghệ sinh học, nhân rộng những mô hình trồng trọt, chăn nuôi tiên tiến làm gia tăng giá trị nông thủy sản, tạo thương hiệu riêng và giảm ô nhiễm môi trường.

Nhắc lại câu nói của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh: “Phải tự cứu mình trước khi trời cứu”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, phải tự thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp hoàn cảnh và môi trường để làm sao đưa những nông thủy sản đặc thù như xoài cát Hòa Lộc, quýt hồng Lai Vung, chôm chôm Cái Bè, nước mắm Phú Quốc… ra thế giới với sự hãnh diện xuất xứ nguồn gốc hàng hóa từ Việt Nam. Phần mình, Việt Nam sẽ hợp tác tốt với Ngân hàng Thế giới, các tổ chức quốc tế, các quốc gia để cùng nhất quán trong nhận thức và hành động nhằm tăng cường thích ứng cho vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng như khu vực và thế giới.

* Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; đại diện các bộ, ngành làm việc với lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, giải quyết một số cơ chế đặc thù giúp thành phố phát triển. Cùng dự, có đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo, kiến nghị với Chính phủ bảy lĩnh vực, bao gồm: phân cấp – phân quyền, các cơ chế tài chính đặc thù, tổ chức bộ máy, đầu tư hạ tầng, xử lý nhà đất, giao dịch chứng khoán, an ninh trật tự,… Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh kiến nghị Chính phủ trao thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực phí và lệ phí; cho phép thành phố ủy quyền cho các quận, huyện thẩm quyền tháo dỡ chung cư cũ, hoàn thành trước ngày 30-12 tới; thí điểm thành lập Ban Quản lý an toàn thực phẩm; tiếp tục giữ lại 23% nguồn thu để lại cho ngân sách như hiện nay, đồng thời cấp lại cho thành phố một phần số thu các khoản thuế từ hoạt động xuất, nhập khẩu (dự kiến từ 8 đến 12%) để tái đầu tư phát triển,… TP Hồ Chí Minh cũng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tư pháp tháo gỡ khó khăn về việc đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc.

Lắng nghe, chia sẻ các kiến nghị của lãnh đạo thành phố, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, TP Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt của cả nước, do đó, việc có những chính sách đặc thù là cần thiết. Đây là đầu tàu kinh tế không chỉ của vùng Nam Bộ mà của cả nước, dù chỉ chiếm 0,6% diện tích, 6,3% dân số, nhưng chiếm tới 22% GDP, 30% ngân sách và 20% kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước. Chính phủ ghi nhận và giao các bộ, ngành nghiên cứu cụ thể từng đề xuất của thành phố. Hơn 40 năm qua, thành phố luôn đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, nhất là vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng, Nhà nước vào một địa bàn quan trọng ở phía nam. Do vậy, phải tạo ra những điều kiện về cơ chế, chính sách cho TP Hồ Chí Minh phát triển trong phạm vi pháp luật như Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về phát triển của TP Hồ Chí Minh đã chỉ rõ,…

 • Tin trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 25/6/2016:

Hôm nay thông tàu qua cầu Ghềnh

Thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) cho biết  dự kiến vào 0g ngày 25-6, ĐSVN sẽ tổ chức chạy tàu bình thường qua cầu Ghềnh. Sau khi thông xe, các đơn vị thi công tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại của cầu như phần đường cho người đi bộ, các hầm chui, đường ngang kết nối hai đầu cầu và dự kiến khánh thành toàn bộ công trình khôi phục cầu Ghềnh vào ngày 2.7.

Cau GhenhSau khi thông cầu Ghềnh, ĐSVN sẽ tổ chức chạy 10 đôi tàu khách, trong đó có 5 đôi tàu khách Bắc – Nam (Hà Nội – Sài Gòn) và ngược lại gồm:  SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, TN1/2, ); 1 đôi tàu Sài Gòn – Vinh – Sài Gòn (SE21/22), 1 đôi tàu Sài Gòn – Quảng Ngãi – Sài Gòn (SE25/26), 2 đôi tàu Sài Gòn – Nha Trang – Sài Gòn (SNT1/2, SNT5/6) và 1 đôi tàu Sài Gòn – Phan Thiết – Sài Gòn (SPT1/2). 5 đôi tàu hàng Giáp Bát – Sóng thần, Yên Viên – Sóng Thần và ngược lại.

Tuân Phùng

 • Tin trang 4 báo Tuổi Trẻ ngày 25/6/2016:

Doanh nghiệp VN đầu tiên nhận ISO quốc tế về an toàn giao thông

Công ty cổ phần vận tải bộ Tân Cảng trực thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (Quân chủng hải quân, Bộ Quốc phòng) đã tổ chức lễ đón nhận chứng chỉ ISO 39001 về “Hệ thống quản lý an toàn giao thông (ATGT) đường bộ theo tiêu chuẩn quốc tế” do Ủy ban ATGT quốc gia phối hợp với Công ty TUV NORD Việt Nam thực hiện với sự tài trợ của Tập đoàn TUV NORD và DEG – tổ chức đầu tư và phát triển, thành viên của Ngân hàng KfW Cộng hòa liên bang Đức.

Ông Khuất Việt Hùng – phó chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia – cho biết đây là doanh nghiệp đầu tiên ở VN được trao chứng chỉ ISO quốc tế 39001.

Chứng chỉ này đang được nhiều nước trên thế giới áp dụng riêng cho ATGT trong kinh doanh vận tải, giúp từng người trong đơn vị vận tải nhận thức để có dịch vụ về ATGT. Các doanh nghiệp có ISO này sẽ có nhiều cơ hội nhận hợp đồng vận tải quốc tế và thuận lợi thành công trong hội nhập quốc tế.

N.Ẩn

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 30/6/2016:

Khai trương Cổng dữ liệu y tế và Hệ thống thông tin giám định BHYT

Sáng 29-6, tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và Bộ Y tế tổ chức hội nghị triển khai công tác phát triển bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2016-2020 và khai trương Cổng dữ liệu y tế và Hệ thống thông tin giám định BHYT. Đến dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ BHXH.

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết, để bảo đảm tốt quyền lợi cho gần 150 triệu lượt người khám chữa bệnh (KCB) BHYT hằng năm, đồng thời quản lý chặt chẽ, hiệu quả quỹ BHYT theo đúng quy định của pháp luật, vấn đề đổi mới và hiện đại hóa công tác quản lý, cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT, luôn được ngành y tế và BHXH quan tâm, chú trọng. Từ ngày 25-6-2016, Cổng tiếp nhận của BHXH Việt Nam đã chính thức đi vào hoạt động, tiếp nhận dữ liệu đề nghị thanh toán BHYT từ các cơ sở KCB BHYT trên phạm vi toàn quốc.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, đây là nỗ lực rất lớn của ngành BHXH, y tế và các bộ, ngành, đơn vị liên quan, thể hiện quyết tâm thực hiện tốt tin học hóa trong giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT theo chỉ đạo của Chính phủ. Việc đưa hệ thống thông tin giám định BHYT vào hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần rất lớn trong việc giảm áp lực đối với cán bộ ngành BHXH, bảo đảm tính chính xác trong công tác giám định và hiệu quả trong công tác quản lý, ngăn ngừa tình trạng trục lợi, lạm dụng quỹ BHYT, giúp giải quyết nhanh chóng, kịp thời cho người dân tham gia BHYT

 • Tin trang 13 báo Tuổi Trẻ ngày 2/6/2016:

Thêm trường Đại học của VN là thành viên của AUN-QA

Trường ĐH Ngoại thương đã chính thức trở thành thành viên liên kết (Associate Member) của Mạng lưới đảm bảo chất lượng, thuộc Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á – Đảm bảo chất lượng (AUN-QA).

Theo PGS.TS Bùi Anh Tuấn, hiệu trưởng nhà trường, việc trở thành thành viên của AUN-QA sẽ tạo tiền đề quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo của nhà trường, đặc biệt là chương trình tiên tiến và chương trình chất lượng cao theo hướng tiếp cận tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.

“Là thành viên liên kết của AUN-QA không chỉ giúp cho Trường ĐH Ngoại thương tiếp tục thực hiện đổi mới các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của trường theo hướng tiếp cận tiêu chuẩn trong khu vực, mà còn tạo điều kiện để nhà trường cũng như các chương trình đào tạo của trường được kiểm định và công nhận bởi AUN-QA. Từ đó trường sẽ có nhiều cơ hội hợp tác với Mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á (AUN) và các đối tác của AUN trong việc triển khai hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi sinh viên, nâng cao năng lực đội ngũ chuyên trách công tác đảm bảo chất lượng” – PGS.TS Bùi Anh Tuấn giải thích.

AUN là một tổ chức độc lập, hoạt động nhằm đẩy mạnh sự phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực giáo dục ĐH trong khu vực Đông Nam Á và với các đối tác khác. Một trong những hoạt động trọng tâm của AUN là đảm bảo chất lượng giáo dục ĐH trong khu vực Đông Nam Á, thông qua AUN-QA.

Sau khi trở thành thành viên liên kết của AUN-QA, ngoài việc được kiểm định các chương trình đào tạo tại trường, các trường ĐH còn có cơ hội tham gia vào những chương trình và dự án của AUN-QA, với các đối tác như Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Hiệp hội đảm bảo chất lượng trường ĐH châu Âu (ENQA), dự án Share với Cộng đồng châu Âu (SHARE), được chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về đảm bảo chất lượng với các trường và các đối tác của AUN-QA… Trước Trường ĐH Ngoại thương đã có một số ĐH lớn của VN là thành viên của tổ chức này.

Thanh Hà

 • Tin trang 4 báo Tuổi Trẻ ngày 22/6/2016:

Thông hầm đường bộ qua đèo Cả

Tối 21-6, ông Hồ Minh Hoàng – tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Đèo Cả – cho hay lúc 16g55 cùng ngày, hệ thống hầm chính dự án hầm đường bộ qua đèo Cả (Phú Yên – Khánh Hòa) đã thông.

ham deo CaHầm chính của dự án hầm đường bộ qua đèo Cả gồm hai ống hầm song song, chiều dài mỗi ống là 4.125m, đường kính 9,8m. Hầm chính được khởi khoan vào tháng 9-2014, dự kiến thông hầm vào cuối tháng 9-2016, đến nay đã về đích sớm hơn 3 tháng.

Trước đó vào cuối tháng 9-2015, hầm Cổ Mã của dự án này cũng đã thông xe kỹ thuật, sắp đưa vào vận hành.

Dự án hầm đường bộ qua đèo Cả khởi công năm 2012.

Theo dự toán ban đầu, mức đầu tư dự án này gần 16.000 tỉ đồng nhưng nhờ thay đổi thiết kế, rút ngắn khoảng 1km chiều dài hệ thống hầm chính nên tiết kiệm được khoảng 4.000 tỉ đồng, số tiền này chuyển sang đầu tư dự án hầm đường bộ đèo Cù Mông (Phú Yên – Bình Định).

Dự kiến khi dự án hoàn thành vào năm 2017, chiều dài hành trình qua đèo Cả rút ngắn 38% và thời gian đi lại giảm khoảng 80%, đặc biệt là giảm tai nạn và ách tắc giao thông so với khi đi trên đèo Cả dài 12km 
hiện nay.

Duy Thanh

 • Tin trang 3 báo Tuổi Trẻ ngày 28/6/2016:

Hơn 1,2 tỷ đồng hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ dị tật môi

Sáng 27-6, tại Hà Nội, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu-ba tổ chức khám sàng lọc và phẫu thuật cho 120 trẻ em thuộc các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị dị tật môi, vòm miệng đến từ các tỉnh, thành phố phía bắc. Tới dự, có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank). Toàn bộ số kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng, do VietinBank tài trợ. Nhân dịp này, Công ty cổ phần sữa TH TrueMilk và Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã tặng quà các em.

 • Tin trang 15 báo Tuổi Trẻ ngày 29/6/2016:

Huế được công nhận là Thành phố xanh quốc gia 2016

Sáng 28-6, Quỹ bảo tồn Thiên nhiên thế giới (WWF) trao bằng công nhận “Thành phố Xanh quốc gia” năm 2016 cho thành phố Huế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Văn Ngọc Thịnh, giám đốc quốc gia WWF tại Việt Nam nhấn mạnh: “WWF vui mừng với những gì thành phố Huế đạt được. Huế có thể trở thành một thành phố tiên phong trong phát triển xanh và bền vững. Việt Nam là một quốc gia đang và sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu, những gì Huế đang làm cần được khích lệ và nhân rộng trên toàn quốc”.

Năm nay, có 125 thành phố đến từ 21 quốc gia trên thế giới dự thi “Thành phố Xanh quốc tế”. Huế là thành phố đầu tiên tại Việt Nam tham dự chiến dịch này.

Ngay trong lần tham gia đầu tiên, Huế vượt qua các tiêu chí khắt khe của chương trình. Huế cam kết đến năm 2020, thành phố giảm 20% mức phát thải khí nhà kính so với mức phát thải của năm 2011.

Kèm với cam kết này là 7 kế hoạch hành động cụ thể, trong đó chú trọng vào xanh hoá đô thị, phát triển du lịch xanh, xử lý nước và rác thải hiệu quả, hệ thống chiếu sáng công cộng thông minh, sử dụng năng lượng tái tạo và nguyên liệu xây dựng thân thiện môi trường.

Ông Nguyễn Văn Thành, chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết với việc được vinh danh, chính quyền và người dân thành phố sẽ có những nhiệm vụ và trọng trách lớn.

“TP Huế cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa để trở thành địa chỉ an toàn, là thành phố đáng sống, là người bạn đáng tin cậy của các thành phố bạn và của tất cả. Là thành phố có môi trường trong lành, người dân thân thiện, chính quyền vì dân, vì mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo vệ môi trường, với truyền thống văn hóa – lịch sử” – ông Thành nói.

Cùng với Huế, 17 thành phố khác trên thế giới cũng được vinh danh. Paris (Pháp) trở thành quán quân cuộc thi.

Chương trình “Thành phố Xanh Quốc tế”  là một sáng kiến của WWF từ năm 2011, nhằm kêu gọi các thành phố trên khắp thế giới hãy hành động và hướng tới một hành tinh tương lai thân thiện với môi trường, đồng thời xây dựng và thực hiện các kế hoạch đầy tham vọng để giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ngày 30-6, WWF công bố tên thành phố xanh được yêu thích nhất toàn cầu thông qua chiến dịch “Tôi yêu thành phố” (welovecities) – một chiến dịch bầu chọn qua mạng xã hội.

Văn Dinh

 • Tin trang 14 báo Tuổi Trẻ ngày 24/6/2016:

Lấy cả trăm viên sỏi đường mật bằng kỹ thuật mới

Bác sĩ CK II La Văn Phú – trưởng khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ – cho biết với sự hỗ trợ từ Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, các bác sĩ khoa ngoại tổng hợp lần đầu lấy sỏi đường mật bằng nội soi qua đường hầm Kehr và kỹ thuật lấy sỏi qua ngã mật – ruột – da cho hai bệnh nhân lớn tuổi có nhiều sỏi đường mật trong gan.

Hai kỹ thuật này giúp bệnh nhân hồi phục nhanh sau thủ thuật 
(không cần gây mê).

Ông Đ.T.L. (70 tuổi, ở Vĩnh Long) bị sỏi đường mật trong gan tái phát đã từng mổ 3 lần để lấy sỏi ở Cần Thơ và TP. HCM, nhưng do sỏi đường mật trong gan của bệnh nhân quá nhiều nên các bác sĩ khó lấy hết.

Cách đây hai tháng ông bị nhiễm trùng đường mật do sỏi, các bác sĩ phải mổ hở lấy ra khoảng 100 viên sỏi (kích thước 5-10mm) nhưng vẫn còn sót.

Mới đây ông tiếp tục đau bụng, sốt nên nhập viện. Chỉ định nội soi tán sỏi qua đường Kehr, bác sĩ phát hiện ông L. có khoảng 30 viên sỏi nên tán sỏi bằng điện – thủy lực, sau đó gắp sỏi ra và bơm rửa đường mật.

Trường hợp thứ hai, bà N.T.T. (66 tuổi) cũng bị tắc mật do sỏi đường mật trong gan tái phát. Bà T. từng được mổ lấy sỏi mật qua đường mật – ruột – da hai lần.

Qua ngã nối mật – ruột – da cũ ở thành bụng bệnh nhân, bác sĩ phát hiện đường mật trong nhánh gan có khoảng 100 viên sỏi (3-10mm) nên lấy sỏi bằng rọ và bơm rửa đường mật.

T.Lũy

 • Tin trang 7 báo Tuổi Trẻ ngày 24/6/2016:

Vingroup ra mắt sản phẩm rau trồng trong nhà kính

Ngày 23-6, Công ty VinEco – Tập đoàn Vingroup chính thức ra mắt thị trường những mẻ rau trồng trong nhà kính đầu tiên.

Đây là sản phẩm thuộc trang trại VinEco tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc), với hơn 20 loại rau mầm và 12 loại rau thủy canh nhiệt đới và ôn đới như rau mầm bông cải xanh, rau mùi, cải đuôi phụng xanh/đỏ, mù tạt xanh/đỏ, cải xoăn, cải xoong, mùi Ý, húng xanh, húng đỏ, cần tây, tía tô xanh/đỏ, rau chua và cỏ thơm… Các loại rau thủy canh ăn sống như xà lách Mỹ, xà lách mỡ xanh, xà lách lô lô tím, xà lách Baavia đỏ, xà lách Romain…

Vingroup ra mat san pham rau trong trong nha kinhToàn bộ các giai đoạn từ gieo hạt đến thu hoạch đều được kiểm soát tự động và khép kín. Hệ thống lưới, màng ngăn mưa và môi trường nhà kính có tác dụng chặn côn trùng, đảm bảo rau được hạn chế tối đa khỏi thuốc trừ sâu.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2016, VinEco sẽ lắp đặt 55ha nhà kính và khoảng 120ha nhà lưới/nhà màng để canh tác các loại rau mầm, rau thủy canh và các loại rau quả khác tại miền Bắc, miền Nam và Lâm Đồng.

Trần Bình

 • Tin trang 8 báo Nhân Dân ngày 26/6/2016:

Khánh thành nhà tưởng niệm tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ tại mặt trận Vị Xuyên

Sáng 25-6, UBND tỉnh Hà Giang phối hợp Ban liên lạc Hội chiến đấu mặt trận Vị Xuyên tổ chức khánh thành nhà tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên, tại xã Thanh Thủy (Vị Xuyên).

Dự lễ khánh thành, có đồng chí: Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo UBND tỉnh Hà Giang; các cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên.

Nhà tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ được xây dựng tại điểm cao 468, thuộc thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy. Đây là nơi diễn ra các trận đánh ác liệt trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc. Nhiều chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, vĩnh viễn nằm lại với núi rừng biên giới cực bắc của Tổ quốc.

Nhà tưởng niệm do Ban liên lạc Hội chiến đấu mặt trận Vị Xuyên làm chủ đầu tư, 100% vốn đầu tư được kêu gọi, quyên góp từ các nhà hảo tâm trong cả nước. Công trình hoàn thành với số vốn hơn năm tỷ đồng, bao gồm các hạng mục chính như: nhà tưởng niệm, đường dẫn lên nhà bia và các công trình phụ trợ khác.

Công trình hoàn thành không chỉ có ý nghĩa tri ân các anh hùng liệt sĩ mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Đây cũng là nơi để các cựu chiến binh đến thăm lại chiến trường xưa, tưởng nhớ, tri ân những đồng đội đã ngã xuống vì Tổ quốc.

 • Tin trang 8 báo Tuổi Trẻ ngày 2/6/2016:

1.000 em bé ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm

Bác sĩ CK2 Lý Thái Lộc – trưởng khoa hiếm muộn Bệnh viện Hùng Vương – cho biết từ khi thành lập đến nay khoa đã thực hiện kỹ thuật TTTON cho nhiều ca vô sinh, hiếm muộn, đặc biệt có những trường hợp thất bại ở nhiều nơi hoặc có kèm theo bệnh lý. Ngoài bệnh nhân tại TP.HCM và các tỉnh lân cận, khoa hiếm muộn còn điều trị cho nhiều bệnh nhân là người Hoa, người Campuchia, New Zealand, Thụy Điển… Đến nay đã có 1.000 em bé chào đời tại bệnh viện bằng phương pháp TTTON. Hiện nay tỉ lệ có thai chung khi thực hiện TTTON tại bệnh viện là 37-40%, tỉ lệ có thai chuyển phôi nang là 50%, chuyển phôi rã đông ngày 5 có tỉ lệ thành công là 59%.

 • Tin trang 2 báo Nhân Dân ngày 26/6/2016:

Hội chợ triển lãm công nghệ ngành tôm Vietshrimp 2016

Tại tỉnh Bạc Liêu vừa diễn ra lễ khai mạc Hội chợ triển lãm công nghệ ngành tôm Vietshrimp 2016. Hội chợ do Tổng cục Thủy sản, Hội Nghề cá Việt Nam phối hợp Tạp chí Thủy sản tổ chức, với 100 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia, giới thiệu sản phẩm tại 120 gian hàng. Nhiều loại mặt bằng được trưng bày như: sản xuất con giống, thức ăn cho tôm, các loại chế phẩm sinh học, máy móc thiết bị dùng trong nghề nuôi tôm… Hội chợ mở cửa đến hôm nay 26/6.

Liên kết trong sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn

Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội thảo “Xu hướng và một số giải pháp cho doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn”. Hội thảo đã nêu rõ những bất cập trong thị trường sản xuất sản phẩm nông nghiệp tại Việt Nam, đồng thời đề nghị Nhà nước cần sớm hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng để thực hiện thường xuyên, chặt chẽ hơn trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm trên nông sản.

 • Tin trang 2 báo Nhân Dân ngày 28/6/2016:

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt hơn 15 tỷ USD

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 6 ước đạt 2,5 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu sáu tháng đầu năm 2016 đạt hơn 15 tỷ USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 7,32 tỷ USD; giá trị xuất khẩu thủy sản ước đạt 3,07 tỷ USD; giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 3,33 tỷ USD.

Vietnam Airlines khai thác nhà ga mới tại sân bay Y-ăng-gun

Bắt đầu từ ngày 28-6, Vietnam Airlines (VNA) chính thức chuyển sang khai thác tại nhà ga mới T1 của Cảng hàng không quốc tế Y-ăng-gun (Mi-an-ma). Hành khách của VNA khi đến/đi từ sân bay Y-ăng-gun sẽ làm thủ tục, lấy, gửi hành lý và lên, xuống tàu bay tại nhà ga T1 thay cho nhà ga cũ T2. Hiện nay, VNA đang khai thác 10 chuyến bay/tuần giữa Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đi Mi-an-ma, sử dụng máy bay Airbus A321 loại 184 ghế.

 • Tin trang 2 báo Nhân Dân 27/6/2016:

Tuần lễ vải thiều Lục Ngạn – Bắc Giang tại Hà Nội

Sáng 24-6, tại siêu thị Big C Thăng Long, UBND tỉnh Bắc Giang phối hợp Sở Công thương TP Hà Nội khai mạc chương trình Tuần lễ vải thiều Lục Ngạn – Bắc Giang tại Hà Nội năm 2016. Ước tính, sản lượng vải thiều năm nay của tỉnh Bắc Giang đạt khoảng 130 nghìn tấn. Để tăng cường kết nối, hỗ trợ nông dân tiêu thụ vải thiều, UBND huyện Lục Ngạn đã ký kết tiêu thụ sản phẩm với các siêu thị, trung tâm, chợ đầu mối trên địa bàn Hà Nội. Riêng hệ thống siêu thị Big C, dự kiến số lượng vải thiều tiêu thụ sẽ tăng 30% so với năm trước. Siêu thị cam kết thực hiện các chương trình bán hàng không lãi để đẩy mạnh lượng tiêu thụ, hỗ trợ nông dân nhất là khi vải thiều vào giai đoạn chính vụ.

Công bố nhãn hiệu “Nhãn Châu Thành – Đồng Tháp”

Tỉnh Đồng Tháp vừa công bố nhãn hiệu “Nhãn Châu Thành – Đồng Tháp” do Cục Sở hữu trí tuệ cấp. Đây là giống nhãn Edor. Cây nhãn phát triển tốt trên vùng đất Châu Thành, nhất là vùng cồn An Nhơn, An Hiệp, Tân Nhuận Đông với tổng diện tích hơn 3.500hg trồng nhãn, trong đó có gần 1.000 ha trồng nhãn Edor.

VNA khai trương đường bay Đà Nẵng – Băng-cốc

Ngày 26/6, tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (VNA) chính thức mở đường  bay Đà Nẵng – Băng-cốc (Thái Lan) với tần suất bốn chuyến/tuần, khai thác bằng máy bay Airbus 321. Theo đó, các chuyến bay xuất phát từ Đà Nẵng lúc 22 giờ 55 phút, từ Băng-cốc lúc 1 giờ 45 phút, thời gian bay 1 giờ 35 phút. Tại sân bay Đà Nẵng, VNA hiện khai thác các đường bay quốc tế đi Xiêm Riệp (Cam-pu-chia), Xơ-un (Hàn Quốc) và Tô-ki-ô (Nhật Bản)

 • Tin trang 6 báo Tuổi Trẻ ngày 25/6/2016:

Vietjet Air tăng 5.700 chuyến bay hè

Hãng hàng không Vietjet cho biết sẽ tăng cường hơn 5.700 chuyến bay, cung ứng thêm hơn 1 triệu vé máy bay dịp hè này.

Theo đó, các đường bay được tăng chuyến gồm TP.HCM – Hà Nội (26 chuyến khứ hồi/ngày), TP.HCM – Đà Nẵng (15 chuyến khứ hồi/ngày), TP.HCM – Phú Quốc (8 chuyến khứ hồi/ngày), TP.HCM – Hải Phòng (7 chuyến khứ hồi/ngày), TP.HCM – Huế (6 chuyến khứ hồi/ngày), TP.HCM – Vinh (5 chuyến khứ hồi/ngày), TP.HCM – Thanh Hóa (4 chuyến khứ hồi/ngày), TP.HCM – Chu Lai (4 chuyến khứ hồi/ngày); Hà Nội – Đà Nẵng (14 chuyến khứ hồi/ngày), Hà Nội – Cam Ranh (7 chuyến khứ hồi/ngày), Hà Nội – Phú Quốc (4 chuyến khứ hồi/ngày), Hà Nội – Đà Lạt (3 chuyến khứ hồi/ngày), Hà Nội – Quy Nhơn (2 chuyến khứ hồi/ngày).

Một số đường bay quốc tế cũng được tăng chuyến như TP.HCM – Đài Bắc (2 chuyến khứ hồi/ngày), TP.HCM – Bangkok (3 chuyến khứ hồi/ngày), TP.HCM – Singapore (2 chuyến khứ hồi/ngày).

 • Tin trang 7 Tuổi Trẻ ngày 27/6/2016:

Vietnam Airlines bán vé quốc tế giá rẻ

Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết sẽ bán vé giá rẻ cho các chặng bay từ TP.HCM đi Hong Kong, Nhật Bản, Úc.

Theo đó, các mức giá phổ thông từ TP.HCM đi Hong Kong từ 1,84 triệu đồng (khoảng 80 USD), đi Narita/Nagoya/Fukuoka chỉ từ 9,177 triệu đồng (khoảng 400 USD), đi Melbourne/Sydney giá 13,34 triệu đồng (khoảng 590 USD).

Giá vé hạng thương gia đến Narita giá 23 triệu đồng (khoảng 1.000 USD), đến Nagoya/Osaka/Fukuoka giá 27,6 triệu (khoảng 1.200 USD).

Giá vé này có điều kiện đi kèm, chưa tính thuế, phí và 
phụ thu.

H.M.Q.

 • Tin trang 5 báo Nhân Dân ngày 31/6/2016:

Nhiều hoạt động hỗ trợ thí sinh thi THPT quốc gia

Sáng 29/6, Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức lễ ra quân chương trình tiếp sức mùa thi THPT quốc gia năm 2016. Tại lễ ra quân, có 13 doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 104 triệu đồng và 4.300 chai nước kháng, 1.312 suất cơm miễn phí tặng thí sinh (TS). Ngay sau lễ ra quân, các tình nguyện viên đã có mặt tại các bến xe, điểm dừng xe buýt để hỗ trợ thí sinh và người nhà di chuyển đến ký túc xá, nhà trọ miễn phí, giá rẻ.

* Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã liên hệ được 20 nghìn chỗ trọ miễn phí, giá rẻ tại thành phố Thanh Hóa, huyện Hoằng Hóa và huyện Quảng Xương. Theo kế hoạch, từ ngày 1 đến 4/7, hàng trăm tình nguyện viên cùng thành viên các câu lạc bộ sẽ cấp phát nước, cơm miễn phí cho thí sinh, người nhà có hoàn cảnh khó khăn.

* Tỉnh đoàn Quảng Ngãi phối hợp Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ ra quân tiếp sức mùa thi năm 2016, thu hút nhiều nhà tài trợ cùng hơn 500 tình nguyện viên tham gia Kỳ thi THPT quốc gia năm nay tỉnh Quảng Ngãi có 13 nghìn TS dự thi. Năm nay, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi và Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tiếp tục hỗ trợ hơn chín nghìn suất ăn và giá rẻ cho các TS và người nhà; tặng 30 suất quà cho 30 học sinh lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn.

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 21/6/2016:

Khánh thành Đền thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Ngày 20-6, tại Công viên Lịch sử – Văn hóa dân tộc (quận 9, TP Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của thành phố đã tổ chức khánh thành Đền thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh và Lễ giỗ Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Đến dự, dâng hương hoa và cắt băng khánh thành, có đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Tất Thành Cang, Phó Bí thư thường trực Thành ủy; Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh.

Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh là người có công khai phá bờ cõi về phương nam, xác lập chủ quyền ở Đàng Trong, nhất là vùng đất Sài Gòn – Gia Định. Công trình Đền thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh được khởi công xây dựng ngày 20-4-2015 trên diện tích hơn 7.440 m2, bao gồm các hạng mục như: Khối Đền chính, nhà điều hành, cổng tam quan, văn bia, hồ nước…; được xây theo kiến trúc truyền thống của người Việt. Đây sẽ là một trong những địa điểm góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

 • Tin trang 5 báo Nhân Dân ngày 23/6/2016:

Gắn kết tam giác di sản thế giới để phát triển du lịch

Ngày 22-6, tại TP Hạ Long, Quảng Ninh, diễn ra hội nghị Hợp tác phát triển du lịch gắn kết di sản thế giới giữa ba tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) – Luang Prabang (Lào) và Udon Thani (Thái-lan) giai đoạn 2016 – 2017.

Tiềm năng du lịch của ba tỉnh là rất lớn. Năm 2015, khách du lịch đến tham quan tại ba tỉnh đều tăng: tỉnh Quảng Ninh đón hơn 7,7 triệu lượt, trong đó khách quốc tế đạt 2,6 triệu lượt; tỉnh Luang Prabang đón hơn 600 nghìn lượt khách; tỉnh Udon Thani đón hơn 3,2 triệu lượt khách.

Tại hội nghị, ba tỉnh cùng thảo luận việc xây dựng logo tam giác di sản; hợp tác của đài truyền hình ba tỉnh về quảng bá hình ảnh đất nước, con người và du lịch trong tam giác di sản. Hội nghị cũng thống nhất nội dung Kế hoạch hành động về hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2016 – 2017.

Quảng Bình xúc tiến, quảng bá du lịch tại Đà Nẵng

Chiều 22-6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị giới thiệu, quảng bá và xúc tiến du lịch Quảng Bình tại TP Đà Nẵng với sự tham dự của các doanh nghiệp, lữ hành của TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Năm 2016, ngành du lịch Quảng Bình sẽ đón khoảng 3,3 triệu lượt khách, trong đó có hơn 100 nghìn lượt khách quốc tế. Để đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh đẩy mạnh thực hiện Chương trình kích cầu du lịch với điểm nhấn là giảm giá sâu phí vé tham quan du lịch, các dịch vụ du lịch; đưa vào khai thác mới các tuyến điểm du lịch hấp dẫn như tuyến du lịch Khám phá hang Va-hang Nước Nứt, những trải nghiệm khác biệt; điểm du lịch Chùa Hoằng Phúc, tuyến du lịch khám phá động Thiên Đường 7.000 m… Riêng trong tháng 7-2016, Quảng Bình tổ chức nhiều hoạt động phục vụ khách du lịch như Festival Bia quốc tế Quảng Bình, Giải bơi quốc tế với sự tham gia của Lào và Thái-lan; diễu hành thuyền buồm trên sông Nhật Lệ và biển Nhật Lệ

Phát hiện 57 hang động mới tại Phong Nha – Kẻ Bàng

Sáng 22-6, tại TP Đồng Hới, ông Hô-uốt Lim-bớt (Howard Limbert), Trưởng đoàn thám hiểm hang động Hoàng gia Anh báo cáo kết quả thám hiểm hang động đầu năm 2016 với UBND tỉnh Quảng Bình. Từ ngày 5-3 đến ngày 10-4-2016, đoàn thám hiểm gồm 13 thành viên cùng các nhà khoa học Trường ĐH Khoa học và Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) và cán bộ Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng phát hiện và khảo sát 57 hang động ở 14 khu vực với tổng chiều dài hơn 20 km; phần lớn hang động trước đó chưa có dấu chân người và một số hang chưa khảo sát hết chiều dài. Đoàn đo vẽ, chụp ảnh và ghi chép lại các thông số; đánh dấu GPS đưa toàn bộ số hang phát hiện lên bản đồ hang động Phong Nha – Kẻ Bàng; đề xuất tỉnh Quảng Bình đưa những hang rất đẹp như Hòa Hương, Báng, Cây Sanh, Ma Rinh, Tu Lu… vào khai thác du lịch mạo hiểm.

Từ năm 1990 đến nay, đây là lần thứ 17 đoàn thám hiểm hang động Hoàng gia Anh tiến hành thám hiểm hang động tại Phong Nha- Kẻ Bàng. Đoàn đã khảo sát 311 hang động lớn nhỏ với tổng chiều dài thám hiểm hơn 200 km.

Khai mạc Lễ hội du lịch Quy Nhơn – Bình Định

Tối 22-6, tại quảng trường trung tâm tỉnh Bình Định đã diễn ra chương trình khai mạc Lễ hội du lịch hè 2016 với chủ đề “Quy Nhơn – Bình Định – về miền biển nhớ”. Hoạt động này diễn ra từ ngày 22-6 đến 2-9 nhằm quảng bá tiềm năng, định vị thương hiệu du lịch Quy Nhơn – Bình Ðịnh; hướng tới xây dựng Lễ hội du lịch hè trở thành ngày hội thường niên của du lịch Bình Ðịnh, góp phần thu hút ngày càng nhiều hơn du khách trong và ngoài nước đến địa phương. Năm 2015, lượng khách du lịch đến Bình Định đạt hơn 2,6 triệu lượt, tăng 25% so năm 2014.

 • Tin trang 5 báo Nhân Dân ngày 25/6/2016:

Hội chợ du lịch quốc tế Đà Nẵng

Sáng 24/6, tại Cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc Hộ chợ du lịch quốc tế Đà Nẵng – BMTM Da Nang 2016.

Hội chợ thu hút 175 gian hàng trong nước và quốc tế, 28 đơn vị báo chí quốc tế… Trong thời gian hội chợ còn có các hoạt động: hội thảo, giải golf hữu nghị, triển lãm ảnh, ẩm thực… Đây là sự kiện quan trọng của ngành du lịch nhằm kích cầu thị trường, thúc đẩy khách du lịch quốc tế vào Việt Nam nói chung và khu vực miền trung nói riêng; mang đến cơ hội xúc tiến giao thương và mở rộng thị trường tiềm năng cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhất là các thị trường có đường bay quốc tế đến Đà Nẵng. Hội chợ diễn ra từ ngày 24-26/6.

 • Tin trang 8 báo Nhân Dân 26/6/2016:

WB hỗ trợ Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

Ngày 25-6, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam thông báo, WB sẽ hỗ trợ 90 triệu USD giúp Việt Nam cải cách chính sách nhằm hỗ trợ nghị trình biến đổi khí hậu (BĐKH) và tăng trưởng xanh, cũng phù hợp Kế hoạch hành động về BĐKH của Nhóm WB. Khoản tín dụng này cùng với dự án Tăng cường khả năng ứng phó BĐKH và sinh kế bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long mới được phê duyệt gần đây đã đánh dấu một giai đoạn mới trong quá trình WB hỗ trợ Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam tập trung vào tăng trưởng xanh và hạn chế các rủi ro trong ứng phó BĐKH.

Các khoản tín dụng này sẽ được chi cho công tác thực hiện các chính sách tăng cường quy hoạch và quản lý tổng hợp ven biển, và các khoản đầu tư công có lợi cho lĩnh vực ứng phó BĐKH và tăng trưởng xanh, bảo vệ tài nguyên nước và tăng cường tiết kiệm sử dụng nước, và trồng rừng ven biển; hỗ trợ các chính sách phát triển giao thông và sản xuất công nghiệp, tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng tái tạo nhằm giảm phát thải khí nhà kính.

 • Tin trang 5 báo Nhân Dân ngày 26/6/2016:

20 nghìn lượt sinh viên tha gia tiếp sức mùa thi 2016

Ngày 25/6, tại Nhà văn hóa Thanh niên (quận 1, TP Hồ Chí Minh), Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Sinh viên Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố đã phát động chương trình “Tiếp sức mùa thi 2016” với khoảng 20 nghìn lượt sinh viên tình nguyện tham gia, hỗ trợ thí sinh.

Chương trình được chia làm hai giai đoạn: Từ ngày 25/6 đến 4/7, tập trung hỗ trợ thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia tại TP Hồ Chí Minh; từ ngày 30/7 đến 12/8, tập trung đón, tư vấn, hướng dẫn thí sinh về thành phố nộp hồ sơ xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Trong suốt thời gian nêu trên, các đội tình nguyện sẽ có mặt tại tất cả các điểm thi ở năm cụm thi, tại các bến xe, trạm xe buýt… để hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ thí sinh về các thông tin của kỳ thi, phòng thi, giao thông đến các điểm trường thuận lợi; giới thiệu nhà trọ cho thí sinh.

“Văn học – 30 năm đổi mới hội nhập và phát triển”

Ngày 25/6, tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức khai mạc Hội nghị lý luận phê bình lần thứ tư với chủ đề “Văn học – 30 năm đổi mới, hội nhập và phát triển”. Gần 200 nhà văn, nhà thơ, nhà lý luận phê bình văn học cả nước tham dự.

Hội nghị lần này đã nhìn lại diện mạo, khuynh hướng, đặc điểm và những dấu ấn của văn học Việt Nam 30 năm đổi mới trong tiến trình hội nhập và phát triển đất nước. Tổng số, có 70 tham luận tham gia, 20 tham luận được trình bày tại hội thảo. Nét mới của hội nghị năm nay là dành phần lớn thời gian cho các cuộc tranh luận, trao đổi học thuật; từ đó chỉ ra những yêu cầu, giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới toàn diện, đồn bộ nền văn học nước nhà theo hướng dân tộc, hiện đại, khoa học và hội nhập.

Trước đó, chiều ngày 24/6, đã diễn ra bốn hội thảo chuyên đề: Lý luận – phê bình văn học, văn xuôi, thơ và văn học dịch. Hội nghị kết thúc vào ngày 26/6

Chung tay hỗ trợ bệnh nhân ung thư

Ngày 25/6, chi nhánh Quỹ “Ngày mai tươi sáng” hỗ trợ người bệnh ung thư tỉnh Phú Thọ tổ chức vinh danh những tấm lòng hảo tâm chung tay hỗ trợ người bệnh ung thư và trao quà cho người bệnh ung thư đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Quỹ “Ngày mai tươi sáng” được thành lập năm 2015 nhằm hỗ trợ người bệnh ung thư nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các tỉnh khu vực trung du miền núi phía bắc. Đến nay, Quỹ đã vận động, kêu gọi hơn 80 nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ quỹ được gần bốn tỷ đồng, trong đó có 2.6 tỷ đồng tiền mặt, còn lại là thuốc chữa bệnh và trang thiết bị y tế.

Từ nguồn quỹ, đã có nhiều suất quà trị giá hàng năm triệu đồng tặng người bệnh ung thư đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, góp phần giúp người bệnh ung thư vơi bới khó khăn.

Tuyển diễn viên cho dự án nhạc kịch hợp tác Việt Nam – Nhật Bản

Được sự hỗ trợ của Quỹ văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, Nhà hát Tuổi Trẻ và Nhà hát Shiki (Nhật Bản) – một trong năm nhà hát nhạc kịch hàng đầu thế giới – sẽ hợp tác xây dựng dự án nhạc kịch có tính chính quy và đẳng cấp quốc tế lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam mang tên “Majorin, cô bé phép thuật”. Vở nhạc kịch dự kiến công diễn năm 2018. Để chuẩn bị cho công tác tập luyện, dự án phát động tuyển sinh diễn viên làn hai do chính các đại diện của Nhà hát Shiki làm giám khảo. Theo đó, các thí sinh yêu thích nhạc kịch trong độ tuổi từ 18 đến 30 có thể gửi hồ sơ ứng tuyển bao gồm: lý lịch cá nhân (bằng tiếng Anh), ảnh chân dung, hai clips minh họa khả năng ca hát và nhảy múa. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30/6

 • Tin trang 11 báo Tuổi Trẻ ngày 27/6/2016:

Ngày hội “Gia đình trẻ”

Ngày 26-6, tại Khu chế xuất Tân Thuận (Q.7, TP.HCM), Hội Liên hiệp thanh niên VN TP.HCM tổ chức ngày hội gia đình trẻ năm 2016 với sự tham gia của hàng trăm gia đình trẻ. Nhiều hoạt động dành cho các gia đình trẻ như gian hàng không gian “Sức khỏe gia đình”, tư vấn “Gia đình trẻ thời hiện đại”, “Khoảnh khắc gia đình trẻ hạnh phúc” chụp hình miễn phí cho các gia đình… để mọi người cùng vui chơi, gắn kết giữa các gia đình với nhau.

Ngay hoi gia dinh treDịp này, Hội Liên hiệp thanh niên VN TP.HCM tuyên dương 30 gia đình trẻ đạt danh hiệu “Gia đình trẻ văn hóa, hạnh phúc” năm 2016 với đa số gia đình công nhân trẻ xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con chăm ngoan, tích cực tham gia các hoạt động tại các khu lưu trú văn hóa. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 15 năm Ngày gia đình VN (28-6).

K.Anh – C.Tiên

 • Tin trang 15 báo Tuổi Trẻ ngày 28/6/2016:

Nghệ sĩ “liên hiệp quốc” diễn vở Carmen tại TP.HCM

Vở nhạc kịch Carmen của Georges Bizet (do Nhạc viện TP.HCM, Viện Pháp tại Việt Nam và Công ty Lys Event phối hợp tổ chức) ra mắt khán giả TP.HCM vào ngày 1 và 2-7 tại Nhà hát TP.

Đây là lần đầu tiên, toàn bộ phiên bản gốc của vở opera Carmen cùng với dàn nhạc được dàn dựng tại Việt Nam.Nghe si lien hiep quoc

Các nghệ sĩ solo trong vở là người Việt Nam, Pháp, Thái Lan và Hàn Quốc, trong đó vai Carmen do giọng nữ trung cao (mezzo-soprano) Nguyễn Thanh Huyền đảm nhận.

Đóng cặp với cô là giọng nam cao (tenor) người Pháp Patrick Garayt trong vai Don José.

Nhạc trưởng Carlos Dourthé – giám đốc âm nhạc của dàn hợp xướng và dàn nhạc của các trường đại học Paris – đảm nhiệm vai trò chỉ huy dàn nhạc. Và Brian Riedlinger – chỉ huy dàn hợp xướng và dàn nhạc quốc tế TP.HCM từ năm 2006 – chịu trách nhiệm chỉ đạo nghệ thuật toàn bộ vở diễn.

Nói về cơ hội thủ diễn vai chính Carmen, nữ nghệ sĩ Nguyễn Thanh Huyền cho biết cô rất hào hứng nhưng cũng vô cùng áp lực vì khối lượng công việc rất nhiều. Mỗi ngày, Thanh Huyền phải tập 5-6 tiếng để kết hợp với các nghệ sĩ Pháp, Thái Lan và Hàn Quốc.

“Vì đây là cơ hội lớn nên tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt vai diễn của mình. Vai Carmen được rất nhiều nghệ sĩ gạo cội trên thế giới trình bày thành công, nên đòi hỏi tôi phải nghiên cứu rất nhiều để làm sao tạo ra một Carmen rất riêng của Việt Nam” – Thanh Huyền chia sẻ.

Riêng nghệ sĩ Patrick Garayt cho biết anh hát opera được 38 năm, diễn 1.600 buổi qua năm châu lục.

Đây là lần đầu tiên anh đóng vai José, cũng là lần đầu trình diễn tại Việt Nam nên cũng không kém phần hào hứng và mong muốn sự kết hợp của mình với các nghệ sĩ châu Á lần này để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả.

Q.N.

 • Tin trang 19 báo Tuổi Trẻ ngày 27/6/2016:

Start-up Việt đi Mỹ

Tám người trẻ Việt Nam vừa có cơ hội giới thiệu các dự án khởi nghiệp của mình tại Hội nghị doanh nhân toàn cầu 2016 (GES) tổ chức tại thung lũng Silicon.

Mỗi người có một hoàn cảnh, một câu chuyện khởi nghiệp khác nhau. Thế nhưng, ở họ có một điểm chung: khát vọng được mang hình ảnh của thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam ra thế giới, và chung tay xây dựng nên hệ sinh thái khởi nghiệp vững bền trong nước.

Start up Viet namNhững bài học quý giá

Tuy chỉ kéo dài ba ngày (22 đến 24-6) nhưng GES cung cấp cho người tham dự một khối lượng lớn kỹ năng và kiến thức cần thiết trong khởi nghiệp, đồng thời tạo nhiều cơ hội giúp các doanh nhân từ khắp nơi trên thế giới gặp gỡ, kết nối.

Anh Phạm Tấn Phúc, sáng lập Công ty GCall Vietnam Pte Ltd., cho biết chương trình “Office Hour” do Quỹ đầu tư khởi nghiệp của Google tổ chức diễn ra trong chỉ một giờ, nhưng đã giúp anh giải đáp nhiều khúc mắc trong mô hình kinh doanh của mình.

Trong khi đó, Bùi Hải An, người sáng lập Công ty Saigon Silicon Straits, cho biết anh rất ấn tượng với phần chia sẻ của hai diễn giả John Doerr – một trong những nhà đầu tư mạo hiểm tên tuổi tại Thung lũng Silicon và Patrick Collison – đồng sáng lập Stripe (giải pháp thanh toán được đánh giá cao trong lĩnh vực công nghệ).

Nhiều cơ hội mới

Chia sẻ về kỳ vọng tại chương trình GES và kế hoạch trong tương lai, những nhà khởi nghiệp trẻ đến từ Việt Nam cho biết muốn tìm nhiều cơ hội để kết nối với các nhà đầu tư trên thế giới, phát triển công ty ra ngoài thị trường Việt Nam, đồng thời hi vọng chính phủ sẽ có những chính sách cởi mở hơn để hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp.

Sau hội nghị GES, các doanh nhân trẻ Việt Nam đều hứng khởi với những cách nhìn mới, cơ hội mới. Nguyễn Thị Thùy Trang, sáng lập thương hiệu thời trang cho phụ nữ Emwear, khẳng định đang lên kế hoạch mở rộng thị trường sang Indonesia và tìm kiếm nhà đầu tư tại sự kiện GES.

Bình Minh

 • Tin trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 30/6/2016:

Tặng 100 môtô cho lực lượng chống cướp giật Công an TP.HCM

Sáng 29-6, tại Hội trường công an TP.HCM đã diễn ra lễ bàn giao 100 môtô cho lực lượng cảnh sát phòng chống cướp giật công an TP.HCM. Đến tham dự buổi lễ có Trung tướng Bùi Văn Thành – Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Ksor Nham – phó tổng cục trưởng tổng cục hậu cần Bộ Công an, ông Huỳnh Cách Mạng – Phó Chủ tịch UBND TP, Trung tướng Lê Đông Phong – Giám đốc công an TP.HCM.

Tại buổi lễ, ông Huỳnh Cách Mạng nhấn mạnh TP.HCM là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa xã hội lớn nhất của cả nước nhưng TP phải đối mặt với tình hình tội phạm diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt là sự gia tăng tội phạm ở tại các địa phương khác đổ về.

Một trong những loại tội phạm phổ biến và gây nhiều lo lắng cho người dân TP là cướp giật.

Ban giao xe cho cong an chong cuop giatTrung tướng Lê Đông Phong xác định: “Đây là một trong các loại tội phạm mà công an thành phố sẽ đấu tranh quyết liệt để kéo giảm nhằm góp phần xây dựng TP.HCM là nơi có chất lượng sống tốt, văn minh, nghĩa tình.

Việc tiếp nhận và đưa 100 môtô phục vụ cho lực lượng cảnh sát phòng, chống cướp giật của công an TP sẽ giúp tăng cường lực lượng nhanh, cơ động, phòng chống các loại tội phạm hình sự, nhất là tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản”.

Trung tướng Lê Đông Phong đại diện cho công an TP tiếp nhận chìa khóa xe tượng trưng từ đại diện của Công ty cổ phần Nova Bắc Nam 79 – đây cũng là đơn vị tài trợ 100 chiếc môtô công an TP.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Bùi Văn Thành – Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị công an TP.HCM sau khi tiếp nhận, phải tiến hành quản lý, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, đảm bảo đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm trên địa bàn TP.

Trần Kim Anh

 • Tin trang 8 báo Nhân Dân ngày 29/6/2016:

Tìm thấy tám trong số chín thành viên phi hành đoàn máy bay CaSa-12

Tính đến chiều 28-6, các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn máy bay CaSa-212, số hiệu 8983 tìm thấy tám trong tổng số chín thành viên của phi hành đoàn.

Chiều tối và đêm 28-6, thi thể của tám đồng chí đã được Tàu Bệnh viện và các tàu chuyên dùng của hải quân đưa về đất liền và các cơ quan chuyên môn xác định danh tính trong ngày 29-6.

Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng đã quyết định nâng lương một lần đối với Đại tá Lê Kiêm Toàn và tám đồng chí còn lại, mỗi đồng chí thăng một bậc quân hàm; Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất đối với từng thành viên của phi hành đoàn CaSa-212. Bộ Quốc phòng đang phối hợp Bộ LĐ -TB và XH trình Thủ tướng Chính phủ công nhận chín thành viên phi hành đoàn máy bay CaSa-212, thuộc Lữ đoàn 918 và Đại tá Trần Quang Khải, Trung đoàn Phó kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không – Không quân, phi công lái máy bay SU-30MK2 là liệt sĩ.

Tại Sở Chỉ huy phía trước, Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tiếp tục chỉ huy các lực lượng tìm kiếm thành viên còn lại của phi hành đoàn máy bay CaSa-212; trục vớt các bộ phận còn lại của hai máy bay CaSa-212 và SU-30MK2.

 • Tin trang 3 báo Nhân Dân ngày 29/6/2016:

Trao trả hài cốt quân nhân Mỹ

Ngày 28-6, lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam được tổ chức tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, với sự tham dự của đại diện Ban Giám đốc Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích (VNOSMP), Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP Hồ Chí Minh, Phòng Tùy viên quân sự Mỹ tại Hà Nội, Cơ quan kiểm kê tù binh và người mất tích Bộ Quốc phòng Mỹ (DPAA) và Văn phòng MIA của Mỹ.

Đại diện phía Việt Nam bàn giao cho đại diện phía Mỹ hai bộ hài cốt khai quật được trong đợt tìm kiếm chung lần thứ 123 (tháng 5 và 6-2016) và đã được các chuyên gia pháp y hai nước giám định chung tại Đà Nẵng, kết luận có thể liên quan các trường hợp quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam và đề nghị Mỹ xác minh thêm.

 • Tin trang 5 báo Nhân Dân ngày 27/6/2016:

Cứu thuyền viên gặp nạn trên biển

Đến rạng sáng 26/6, tàu SAR 274 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Trung tâm II) đã đưa thuyền viên Trịnh Xuân Thao về tới cảng Đà Nẵng và chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Trước đó, khoảng 20 giờ 14 phút ngày 25/6, Trung tâm II nhận thông tin: Trên tàu ROYAL 88 (quốc tịch Việt Nam), hành trình từ Quảng Ninh đi Phi-li-pin có thuyền viên Trịnh Xuân Thao (sinh năm 1990) bị đau bụng dữ dội, yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. Tàu SAR 24 của Trung tâm II nhận lệnh đi cứu nạn và đã rời cảng Đà Nẵng lúc 23 giờ cùng ngày. Đến 00 giờ 5 phút ngày 26/6 tàu SAR 274 tiếp cận tàu bị nạn và chuyển người bệnh sang để bác sĩ sơ cứu, chăm sóc, đưa về đất liền chữa trị

 • Tin trang 3 báo Nhân Dân ngày 30/6/2016:

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi thanh niên tăng cao

Ngày 29/6, Tổng cụ Thống kê công bố thông tin về tình hình lao động việc làm quý II và sáu tháng đầu năm. Báo cáo cho thế, trong quý II, số người thất nghiệp là 1,12 triệu người, tăng gần 6.000 người so với quý I. Tỷ lệ thất nghiệp chung là 2,06%, so quý I năm 2016 không có biến động nhiều và giảm 0,13% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, thanh niên từ 15 tuổi đến 24 tuổi chiếm 47% tổng số người thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên cả nước là 7,07%. Trong đó, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên đặc biệt cao ở khu vực thành thị với 11,7%, nghĩa là cứ 10 thanh niên trong lực lượng lao động ở khu vực thành thị thì có hơn một người thất nghiệp. So với quý II năm 2015, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên tăng nhẹ và tăng chủ yếu ở khu vực nông thôi (tăng 0.39%).

Trong quý II, tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi ước tính là 1,72%, trong đó khu vực thành thị là 0.76%; khu vực nông thôn là: 2,27%, tỷ lệ này giảm nhẹ so với quý II năm trước và quý I năm nay.

 • Tin trang 3 báo Nhân Dân ngày 25/6/2016:

Thu hồi quyết định công nhận hạng sao của năm khách sạn

Tổng cụ Du lịch vừa ban hành quyết định thu hồ năm quyết định công nhận cơ sở lưu trú đạt hạng ba sao và bốn sao tại các tỉnh Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, bao gồm các khách sạn: Pearl Hạ Long (bốn sao), Asean Hạ Long (bốn sao), Starcity Hạ Long Bay (bốn sao), Festival Huế (ba sao), Ánh Sáng (Nha Trang, bốn sao). Trước đó, Tổng cụ cũng đã thu hồi quyết định công nhận hạng sao đối với khách sạn BMC Hà Tĩnh (bốn sao). Nguyên nhân do qua kiểm tra, phát hiện các cơ sở trên không đáp ứng đủ tiêu chuẩn tương xứng về cơ sở hạ tầng, môi trường, nhân lực du lịch.

 • Tin trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 29/6/2016:

Nợ trên 1.400 tỉ đồng tiền thưởng trong xây dựng nông thôn mới

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại cuộc sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến tháng 5-2016 đã có gần 2.000 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tuy nhiên, đáng báo động hiện nay là tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản. Có đến 52 tỉnh thành đang nợ đọng tiền xây dựng cơ bản các công trình nông thôn mới, với tổng số nợ trên 15.200 tỉ đồng.

Ngoài ra, hiện do vướng mắc về chính sách nên ngân sách trung ương và địa phương đang nợ trên 1.400 tỉ đồng khen thưởng cho các xã, huyện đạt chuẩn.

Tại cuộc họp, theo tin từ Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, bộ này cùng Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch – đầu tư vừa cử ba đoàn đi kiểm tra tình trạng nợ đọng tại các địa phương, xem huyện nợ hay xã nợ, hay là do chạy theo thành tích và ứng trước để xây rồi nợ.

Còn theo Phó thủ tướng Vương Đình Huệ: “Sẽ xem xét xử lý nếu phát hiện vẽ ra dự án”.

Lan Anh

 • Tin trang 18 báo Tuổi Trẻ ngày 29/6/2016:

Bị giam oan, yêu cầu bồi thường 2 tỉ đồng

Chiều 28-6, ông Lê Xuân Thân – phó chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa – cho biết đã nhận được đơn yêu cầu khôi phục danh dự và bồi thường thiệt hại của ông Trần Bê (59 tuổi, ngụ P.Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) về việc bị bắt giam trong 3 năm.

Như Tuổi Trẻ đã phản ánh, do nghi ngờ ông Bê là người bắn chết ông Phạm Ngựu – nguyên chủ tịch UBND xã Ninh Giang – vào đêm 18-10-1981, Công an tỉnh Phú Khánh lúc bấy giờ đã bắt giam ông suốt 3 năm.

Ngày 25-9-1989, Viện KSND tỉnh Phú Khánh đình chỉ vụ án “giết người” do không đủ cơ sở, chứng cứ để truy tố.

Năm 2000, ông làm đơn yêu cầu bồi thường vật chất, danh dự nhưng không được giải quyết vì các cơ quan tố tụng tỉnh Khánh Hòa cho rằng quy định của luật lúc bấy giờ chưa có cơ sở để bồi thường cho ông.

Trong đơn lần này, ông Bê yêu cầu viện trưởng Viện KSND tỉnh Khánh Hòa, giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa xin lỗi công khai ông tại trụ sở UBND P.Ninh Giang; có trách nhiệm bồi thường thiệt hại tổn thất về tinh thần, sức khỏe, thu nhập của ông do bắt giam oan trong 3 năm với tổng số tiền gần 2 tỉ đồng.

Duy Thanh

Tháng Sáu 20, 2016

Lễ khánh thành công trình trùng tu mộ và dựng tượng nhà văn hóa Phạm Quỳnh

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 4:25 sáng

Blog PhamTon năm thứ tám, kỳ 2 tháng 6 năm 2016.

Trích bài phát biểu tại Lễ khánh thành công trình trùng tu khu mộ và dựng tượng nhà văn hóa Phạm Quỳnh

Phạm Hữu Thanh Tùng

Ủy viên Thường trực HĐHP Việt Nam

Chủ tịch HĐHP Thừa Thiên Huế

Tháng 9-2015, sau lễ tưởng niệm lần thứ 70 của cụ Phạm Quỳnh, được tổ chức ngay tại mộ phần và tại chùa Vạn Phước, con cháu cụ đã quyết định trùng tu lại mộ phần và dựng tượng cụ, xây dựng nơi dây thành một địa chỉ văn hóa.

Lễ khởi công được tổ chức ngay sau ngày khai mạc Festival Huế 2016. Công trình hoàn thành trước lễ Phật đản một ngày. Về nội dung tư tưởng khu mộ Nhà văn hóa Phạm Quỳnh ở Huế cũng thể hiện những nét tinh túy như khu Lăng Quỳnh ở Hải Dương. Trụ cổng giữ nguyên hai câu Truyện Kiều còn, tiếng ta còn/ Tiếng ta còn, nước ta còn” bằng chữ Nôm. Bia mộ dựng một cuốn thư bằng đá đen khắc thủ bút và chữ ký của Cụ Phạm “Tiếng là nước, có tiếng mới có nước, có quốc văn mới có quốc gia”. Bình phong dựng thêm cuốn thư, cũng bằng đá đen, khắc câu nói nổi tiếng Truyện Kiều còn, tiếng ta còn/ Tiếng ta còn, nước ta còn” bằng chữ Nôm và Quốc ngữ. Chỉ có khác là ở bố cục, vì kiến trúc tổng thể khu mộ được giữ  nguyên trạng, kể cả cây xanh. Chỉ dựng thêm bức tượng làm điểm nhấn, lát gạch toàn bộ diện tích đất nền, và dựng hai chiếc ghế đá.

Hôm nay, ngày 28-5-2016, nhằm ngày 22 tháng Tư năm Bính Thân, Hội đồng Họ Phạm Việt Nam, HĐHP Thừa Thiên Huế, Tổ đình Vạn Phước, và gia đình tiến hành nghi lễ Tạ thổ mộ và lễ khánh thành tượng nhà văn hóa Phạm Quỳnh.

Kính thưa quý vị!

Ngân sách Nhà nước đã và đang đầu tư khá nhiều cho các công trình dựng tượng lãnh tụ, tượng danh nhân, tượng các anh hùng. Bên cạnh đó có nhiều danh nhân được các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, nghề nghiệp và hội đồng dòng họ vận động quyên góp dựng tượng để tỏ lòng tôn kính, tri ân.

            Tượng nhà văn hóa Phạm Quỳnh được thực hiện theo trào lưu này. Đây là một nét đẹp văn hóa được bén rễ từ trong dòng chảy lịch sử của dân tộc. Vừa là một công trình báo hiếu của con cháu trong gia đình vừa là một công trình văn hóa, góp phần giúp “dân ta biết sử ta”, và hơn thế nữa, hiểu sâu sắc hơn về lịch sử đất nước trên nhiều phương diện.

JpegJpegTrích lời phát biểu của nhà nghiên cứu Huế Phan Thuận An trong dịp lễ dựng tượng cụ Phạm Quỳnh ở Huế

            Kính thưa quý vị!

            Thế là bia tưởng niệm danh nhân Phạm Quỳnh đã được dựng vào năm 2014 tại quê nhà Hải Dương, và pho tượng của Cụ vừa được dựng vào năm nay (2016) tại cố đô Huế. Đây là những tín hiệu phát ra tuy muộn màng nhưng cũng đáng mừng, vì thà muộn còn hơn không. Tuy nhiên, có một điều đáng mừng hơn nữa là tượng đài nhà văn hóa Phạm Quỳnh đã được dựng ngay trong lòng người, trong lòng dân tộc Việt Nam từ lâu về trước, nhất là từ khi Cụ nói: “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn. Tiếng ta còn, nước ta còn”. Lời văn nổi tiếng này đã được con cháu khắc ghi rất rõ như một câu đối có giá trị bất hủ ở hai trụ cổng và bên trong khuôn viên ngôi mộ của chính tác giả.

            Nhưng, nhìn vào thực tại của xã hội, pho tượng của nhà văn hóa Phạm Quỳnh vẫn còn bị che khuất phần lớn bởi những đám mây mù định kiến. Mà yêu cầu xã hội chính đáng và bức thiết hiện nay trong nước, cũng như trên thế giới, là minh bạch và công bằng, kể cả minh bạch và công bằng đổi với lịch sử. Cách đây gần 20 năm, một số học giả ở hải ngoại đã “Giải oan lập một đàn tràng” (chữ trong truyện Kiều) bằng cách mở Hội thảo và in thành Kỷ yếu để phục hồi danh dự cho Cụ Phạm. (…)

            Dù hài cốt và tượng đồng bia đá của nhà văn hóa Phạm Quỳnh đang nằm yên bên trong khuôn viên lăng mộ nhỏ hẹp này, nhưng trong tâm thức của người dân cố đô Huế, bóng dáng khả kính của Cụ vẫn thênh thang, lồng lộng và hiện hữu đâu đó như ngày nào còn ở biệt thự Hoa Đường bên bờ sông An Cựu, hoặc thong dong trên đường Lục Bộ trong Kinh Thành, hay thấp thoáng sớm chiều ở Ngự Tiền Văn Phòng tại chốn Hoàng Cung. Đó là những hình ảnh đẹp gắn liền với sinh hoạt và sự nghiệp của Cụ trong những năm cuối đời đầy kịch tính ở miền núi Ngự sông Hương.

Huế, ngày 28-5-2016

Hậu học Phan Thuận An bái bút

 

Công trình chỉnh trang tôn tạo khu lăng mộ nhà văn hóa Phạm Quỳnh

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 4:19 sáng

Blog PhamTon năm thứ tám, kỳ 1 tháng 7 năm 2016.

CÔNG TRÌNH CHỈNH TRANG TÔN TẠO

KHU LĂNG MỘ NHÀ VĂN HÓA PHẠM QUỲNH

PGS. TS. KTS. Tôn Thất Đại

Lời dẫn của Phạm Tôn: Kiến trúc sư Tôn Thất Đại là trưởng nam của trưởng nữ học giả Phạm Quỳnh là bà Phạm Thị Giá và chồng là Giáo sư Tôn Thất Bình nguyên hiệu trưởng điều hành trường Thăng Long (Ngõ Trạm) Hà Nội nổi tiếng.

—o0o—

Khu mộ nhà văn hóa Phạm Quỳnh nằm trên một miếng đất trong khuôn viên chùa Vạn Phước đường Điện Biên Phủ thành phố Huế. Diện tích khu đất khoảng 120m2, trong đó có ba ngôi mộ là mộ Cụ Phạm và hai ngôi mộ nhỏ là hai nấm đất, chung quanh khu đất có hàng rào cao trên 1m.

Trước khi chỉnh trang, trong khu đất có chừng 8 cây, phần lớn là cây đại, trong đó có ba cây tương đối Tuong Pham Quynh 4lớn. Mặt đất là cỏ và có một rặng chè tàu chạy từ cổng song song với tường phía Đông như một bức tường rào thấp 80cm dẫn đến mộ Cụ Phạm ở trong cùng.

Cổng vào rộng 130cm, không có cánh cổng, ra vào tự do.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên trao trọng trách chỉnh trang tôn tạo cho chúng tôi là mấy cháu nội, cháu ngoại nhà văn hóa Phạm Quỳnh. Điểm nhấn của lần chỉnh trang tôn tạo này là dựng một bức tượng bán thân Cụ Phạm Quỳnh để khu lăng mộ tăng thêm chất tưởng niệm. Bức tượng này thoạt đầu do một nhà điêu khắc ở Hà Nội đã làm xong công đoạn chính là nặn bằng đất sét dựa theo bức tượng đồng của một nhà điêu khắc nổi tiếng người Pháp làm theo đúng nguyên mẫu người thật là Cụ Phạm Quỳnh. Nhưng gặp khó khăn trong khi tiếp cận mẫu bằng đồng đành dùng ảnh chụp bức tượng này, cho nên đến nay chúng tôi nhận thấy khuôn mặt không giống Cụ, kèm theo một số lý do khác nữa khiến chúng tôi chuyển sang nhờ một nhà điêu khắc khác tạc thẳng vào đá dựa theo bức ảnh chân dung của Cụ Phạm hồi làm chủ bút báo Nam Phong năm 1930. Người tạc tượng này là, nhà điêu khắc Nguyễn Văn Trường ở Làng Đá chùa Trầm Hà Nội là người dẫn đầu một hiệp thợ lành nghề của làng đá chuyên đi khắc chạm các sản phẩm bằng đá ở nhiều nơi trong nước ta. Hàng làm tại Làng Đá chùa Trầm thường lấy gốc ở Thanh Hóa. Tượng và hai tấm đá khắc các câu nói nổi tiếng của Cụ Phạm để gắn vào các cuốn thư được chở vào Huế kèm theo thiết kế lắp đặt. Bà TS. Phạm Thị Thanh Tuyền trưởng nữ học giả Phạm Tuyên và em rể là họa sĩ Nguyễn Anh Tuấn lo liệu để đội chuyên vận chuyển của nhà điêu khắc Nguyễn Văn Trường chở tượng và những tấm đá lớn trên đến tận khu lăng mộ. Mọi việc thi công theo đúng thiết kế toàn bộ khu lăng mộ này là do ông thầu khoán Oánh trông coi thi công.  Ông thầu khoán Oánh chính là người năm 1956 đã được bà Phạm Thị Hảo dược sĩ, con gái Cụ Phạm mời lo việc thi công khu mộ Cụ Phạm Quỳnh. Và từ đó đến nay, ông vẫn là người chăm lo gìn giữ cho khu mộ này được nguyên trạng. Mặc dù năm nay tuổi đã rất cao nhưng ông vẫn làm chu đáo mọi việc.

Chúng tôi đưa ra hai phương án chỉnh trang, phương án thứ nhất là di dời hai ngôi mộ nhỏ đi, như vậy chỉ còn lại mộ Cụ Phạm nằm ở nửa trong khu đất. Nửa ngoài khu đất không còn hai nấm mộ nhỏ nên ở đây có một diện tích đất có thể làm nơi đặt ghế ngồi nghỉ, trò chuyện giao lưu cho khách đến thăm viếng. Tại đây sẽ dựng tượng bán thân Cụ Phạm.

Phương án hai là nếu không di dời được hai ngôi mộ nhỏ đi thì sân giao lưu sẽ bé, bố trí tượng và ghế đá sẽ khó khăn hơn.

Phương án một không thực hiện được, chúng tôi đành chuyển sang phương án hai. Vả lại Cụ Phạm đã cùng nằm trong miếng đất có hai ngôi mộ nhỏ hơn nửa thế kỷ rồi. Họ đã làm bạn với nhau từ lâu cho nên chúng tôi sửa sang lại hai ngôi mộ nhỏ để cùng tồn tại như cũ trong khuôn viên được chỉnh trang.

Một vấn đề nổi lên là tượng bán thân của Cụ Phạm sẽ đặt ở đâu, hướng nhìn về phía nào.

Tượng sẽ đặt trong khu đất sau mộ Cụ Phạm nằm gần hai ngôi mộ nhỏ cạnh đấy có hai ghế đá dài.

Nhưng tượng sẽ nhìn về hướng nào? Nếu tượng nhìn về hướng Nam tức nhìn ra cổng thì từ cổng đi vào khách sẽ nhìn thấy bức tượng ở thế chính diện. Đó là ưu điểm, nhưng khi đứng lễ trước mộ thì lại chỉ thấy lưng tượng, đó là nhược điểm của hướng này.

Nếu tượng đặt nhìn về hướng Đông, thì khi khách từ cổng vào sẽ nhìn thấy tượng rất rõ và đẹp. Nhưng cũng như trường hợp trên khi đứng lễ trước Mộ thì lại chỉ thấy mặt bên của tượng, rất không đẹp. Tượng quay về hướng Tây thì càng không đẹp chút nào vì tượng nhìn ra hàng rào, khi từ cổng vào chỉ thấy lưng tượng, lúc đứng lễ trước mộ cũng chỉ thấy tượng ở tư thế mặt bên.

Chỉ còn cách đặt tượng nhìn về hướng Bắc, tức là nhìn về phía lưng mộ. Ở tư thế này, cái nhược điểm lớn nhất là khi đi từ cổng vào khách chỉ nhìn thấy lưng tượng. Nhưng khi đứng trước bia mộ thì thấy chính diện tượng ở phía trước mặt rất nghiêm chỉnh, trong tổng thể có tính đối xứng.

Cuối cùng chọn hướng Bắc, tượng dựng ở phía sau mộ, nhìn về lưng cuốn thư nhỏ của mộ. Khi đứng trước bia mộ, ta thấy ở xa là chính diện bức tượng bán thân rồi đến cuốn thư, đến phần mộ và đầu bia cùng lư hương, cảnh quan này đẹp và hoàn chỉnh nhất.

Tuong Pham Quynh 1

Hai cuốn thư xây sẵn từ lâu. Nay chỉnh trang lại cho đẹp đẽ. Cuốn thư thứ nhất, nhỏ, đặt ngay sau mộ. Trên cuốn thư này gắn 1 tấm đá đen kích thước 1.000mm x 500mm, trên khắc câu của Cụ Phạm với chính bút tích của Người: “Tiếng là nước, có tiếng mới có nước, có quốc văn mới có quốc gia”. Dưới có chữ ký của Cụ Phạm. Câu chữ được khắc sâu vào đá đen và tô màu trắng.

Cuốn thư thứ hai to hơn cũng được xây dựng từ trước áp vào tường cuối cùng của khu mộ. Cuốn thư này được sửa sang lại và loại bỏ một bệ nhỏ cao 80cm ở phía trước. Trên cuốn thư này gắn 1 tấm đá đen kích thước 2.100mm x 1.000mm. Tảng đá lớn này rất nặng, chở từ Làng Đá chùa Trầm Hà Nội vào là một công việc rất khó khăn, ngay cả khi đưa vào vị trí trong khu đất lăKTS Ton Dai voi Cuon Thung mộ cũng phải phá một đoạn tường mới đưa được vào. Tấm đá to lớn rất dễ bị nứt vỡ khi vận chuyển và đưa lên gắn vào cuốn thư. Trên tấm đá có khắc câu nói nổi tiếng của Cụ Phạm

Truyện Kiều còn tiếng ta còn,

Tiếng ta còn, nước ta còn

Câu này được khắc bằng chữ Nôm, dưới chữ Nôm là chữ quốc ngữ. Bởi chính câu này đã được khắc trên hai trụ cổng vào nhưng vì chỉ khắc chữ Nôm nên hầu như không mấy ai đọc được. Hàng chữ ở hai trụ cổng đã được khắc trên sáu chục năm nay.

Tại hai trụ cổng từ khi xây dựng không hề làm cánh cổng, để mọi người ra vào thăm viếng tự do. Nay làm hai cánh cổng sắt đẹp, có thể khép cổng kín đáo nhưng không có khóa, mọi người vẫn tự do mở để vào thăm viếng và khi ra về thì khép lại.Tuong Pham Quynh 3

Toàn bộ sân khu lăng mộ đều được lát gạch, bỏ đi một số cây nhỏ ít giá trị, chuyển 1 cây ra trồng sát cổng và bỏ hàng rào chè Tàu, như vậy sân rộng hơn, sạch sẽ hơn.

Khu lăng mộ nhà văn hóa Phạm Quỳnh đã được chỉnh trang lại một cách giản dị sạch đẹp, vẫn giữ nguyên cảnh quan và cây cối vẫn như xưa, ngay cả hai ngôi mộ nhỏ vô danh vẫn để nguyên và được sửa sang lại cho đẹp hơn.

Sáng ngày 28/6/2016 tại khu lăng mộ nhà văn hóa Phạm Quỳnh trong khuôn viên chùa Vạn Phước thành phố Huế đã diễn ra lễ khánh thành trọng thể khu lăng mộ đã được chỉnh trang. Buổi lễ long trọng đã diễn ra với sự tham gia của các sư thầy chùa Vạn Phước, đông đảo quan khách, các chi hội họ Phạm ở một số địa phương trong nước và đông đảo con cháu gia đình Cụ Phạm.

KTS. T.T.Đ.

Tháng Sáu 15, 2016

Nhạc sĩ Phạm Tuyên và vợ – PGS, TS Nguyễn Ánh Tuyết: Mãi bên nhau những tháng ngày

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 3:09 sáng

Blog PhamTon năm thứ tám, kỳ 2 tháng 6 năm 2016.

NHẠC SĨ PHẠM TUYÊN VÀ VỢ – PGS,TS NGUYỄN ÁNH TUYẾT:

MÃI BÊN NHAU NHỮNG THÁNG NGÀY

Trần Mỹ Hiền

Lời dẫn của Phạm Tôn: Bài đăng trên tạp chí An Ninh Thế Giới số 1.557 ra này 30/3/2016.

—o0o—

Nhạc sĩ Phạm Tuyên và vợ là PGS-TS Nguyễn Ánh Tuyết là hiện thân của tình yêu, niềm tin và hi vọng. Tình yêu đầu đời trong sáng và giản dị của ông bà trải dài theo biến cố của lịch sử, của gia đình gặp không ít khó khăn nhưng rồi vượt qua tất cả, ông bà đã thắp lên một ngọn lửa ấm áp đầy yêu thương. Ngọn lửa ấy đã biến tình yêu trở thành sức mạnh để người nhạc sĩ tài hoa thăng hoa sáng tác những ca khúc có sức sống lâu bền trong lòng công chúng nhiều thế hệ, còn vợ ông là tác giả và đồng tác giả của 34 cuốn sách về Tâm lý học, Giáo dục Mầm non, Giáo dục cái đẹp trong gia đình.

Nhac si Pham Tuyen va Nguyen Anh TuyetTrong căn phòng khách ở khu tập thể Vạn Bảo, giữa tứ bề là sách, nhạc sĩ Phạm Tuyên năm nay đã  87  tuổi, dáng vẻ vẫn nhanh nhẹn, giọng nói trầm ấm, nhắc đến người vợ thân yêu PGS – TS Nguyễn Ánh Tuyết. Ông bảo: “Nhà tôi mất năm 2009, đến nay đã gần 7 năm rồi. Trước khi nhà tôi mất hai năm, ngày nào tôi cũng thấy nhà tôi ngồi vào bàn máy tính viết gì đó rất say sưa. Lúc đầu tôi không biết đâu, cứ tưởng đang chấm đề tài khoa học nào đó của những học sinh làm luận án, sau đó tôi mới biết do một lần tôi hỏi nhà tôi: “Đang viết gì mà lạ thế?”. Nhà tôi bảo: “Em đang viết hồi kí về chúng ta anh ạ”. Sau khi hoàn thành cuốn hồi kí in tại Nhà Xuất bản Tri thức, nhà tôi mất trước khi cuốn sách in xong vài tháng.

Nhạc sĩ tặng cuốn sách cho tôi. Cuốn sách có tên: “Chúng tôi đã sống như thế”. Ở trang cuối cuốn sách Chung toi da song nhu thecó ghi: “sách không bán”.  Ông mở cuốn sách ra rồi xúc động đọc cho tôi nghe lời mở đầu mà vợ ông đã viết: “Có quá nhiều kỉ niệm với biết bao biến cố sóng gió thăng trầm của cuộc đời, giờ đây như một bộ phim dài nhiều tập lần lượt hiện lên màn hình của chiếc máy vi tính với bàn tay gõ phím, đẩy chuột của một bà lão hơn bảy mươi tuổi. Thời gian trôi thật quá nhanh, chẳng ai có thể níu kéo lại được, mà cũng chẳng cần níu kéo lại làm gì, vì nó đã để lại biết bao ấn tượng vui sướng và đau buồn, thành công và cả thất bại. Nhưng bao trùm lên tất cả là lòng tự hào và niềm hạnh phúc, bởi hơn bảy chục năm qua chúng tôi đã sống hết mình về cuộc đời này”.

Rồi, những câu chuyện xưa cứ hiện về trong ông và trong cả tôi. Cuối năm 1953, khi tròn 17 tuổi cô bé Tuyết được cử đi học ở Khu học xá Trung ương (Nam Ninh – Trung Quốc). Cô không ngờ ở chuyến đi học này cô vô tình đã gặp tình yêu đầu đời và người đàn ông ấy sau này là chồng cô, người đã sát cánh đi suốt cả chặng đường với cô. Lúc đó, một nền giáo dục toàn diện được thực hiện ở Khu học xá, ngoài việc học chuyên môn, hay những bộ môn khoa học, học sinh còn được học những bộ môn nghệ thuật và thể dục thể thao. Sau giờ học, các học sinh đều được tập thể thao hay văn nghệ dưới sự hướng dẫn của giáo viên văn-thể-mỹ Việt Nam. Người phụ trách văn-thể-mỹ là nhạc sĩ Phạm Tuyên. Nhạc sĩ Phạm Tuyên lúc này là một chàng trai 23 tuổi và là giáo viên dạy nhạc, dạy văn. Những bản nhạc giao hưởng nổi tiếng của thế giới của Bach, Mozart, Beethoven, Tchaikovsky… được thầy giáo trẻ cho học sinh nghe và phân tích, ngoài ra thầy giáo trẻ cũng sưu tầm nhiều bài hát của Việt Nam và dịch nhiều bài hát trên thế giới. Thầy giáo âm nhạc tài hoa Phạm Tuyên trong những giờ trên lớp luôn được các học sinh yêu mến và anh cũng thầm yêu mến một người. Nhưng người anh yêu lại là một cô gái còn rất trẻ nên có hành động khá kì quặc. Cô bé đã vô cùng bất ngờ và hoang mang nên đã mang chuyện ấy ra để báo cáo với thầy chủ nhiệm.

Số là, Tuyết chỉ coi thầy giáo Phạm Tuyên là một người thầy đáng kính trọng, người anh lớn. Một lần nhận được tin của một học sinh lớp 6 nhắn với cô bé Tuyết: “Anh Tuyên nhắn chị lên để gặp anh dạy cho chị bài hát mới”. Cô bé Tuyết lên ngay nhà giáo viên, được thầy dạy cho bài hát mới. Học thuộc bài hát xong trước khi ra về, thầy giáo trẻ đưa cho cô bé một cuốn nhật kí và nói: “Tuyết cứ xem đi rồi cho anh biết ý kiến”. Cô bé Tuyết ngây thơ nghĩ: “Hay quá, đây là lần đầu tiên mình được đọc nhật ký của một anh cán bộ, không biết anh viết cái gì đây?”. Hồi hộp quá, cô bé mở cuốn nhật kí thì thấy trang nào cũng có tên Tuyết trong đó. Thầy giáo trẻ thì hồi hộp không kém vì không biết cô bé sẽ đón nhận thế nào? Còn Tuyết thì rủ một người bạn thân cùng đọc nhật ký của thầy giáo. Người bạn đọc xong cuốn nhật kí nói: “Anh Tuyên yêu mày tha Nhac si Pham Tuyen va Nguyen Anh Tuyet dung ben them nhathiết quá, mày nghĩ thế nào?”. Cô bé run lên bảo: “Tao sợ quá, chẳng biết làm thế nào cả”. Lúc đó, Nội quy của khu học xá là: “Trong khi còn học không ai được phép yêu đương”. Cầm cuốn sổ nhật kí, đêm đó cô bé không sao ngủ được, nghĩ ngợi vẩn vơ, sáng hôm sau cô đem cuốn nhật kí của thầy dạy nhạc đến đưa cho thầy chủ nhiệm để “báo cáo” sự việc. Đọc xong cuốn nhật ký, nào ngờ thầy chủ nhiệm nói: “Anh Tuyên yêu em với tình cảm rất chân thành, anh Tuyên là người vừa tốt vừa giỏi lại vừa đẹp trai, theo anh thì em nên nhận lời”.  Cô bé vừa sợ, vừa mừng, tình cảm hỗn độn đan xen. Cô bảo: “Em sẽ không gặp anh Tuyên nữa đâu”. Nhưng những ngày không gặp quả thật là những ngày dài và nhớ vô cùng. Một hôm cô bé rón rén đến phòng thầy dạy nhạc thì thấy anh nằm sốt li bì. Anh bảo cô bé: “Thầy giáo chủ nhiệm của em đã nói hết với anh về sự ngạc nhiên và nỗi lo của em. Anh rất hiểu, nhưng anh yêu em vô cùng, cứ nán mãi bây giờ mới bộc lộ, em có giận anh không?” Cô bé ngượng nghịu trả lời: “Không! Nhưng em  muốn anh coi em như một đứa em gái thôi”. Anh đánh trống lảng bảo: “Thôi, bây giờ em phải ôn thi tốt nghiệp, hãy tập trung học cho tốt, còn chuyện này gác lại đã, để mặc anh”.

Nhưng phải đến cuốn nhật kí thứ hai của thầy giáo trẻ thì cô bé mới thật sự xốn xang. Đó là ngày sắp ra trường, các học sinh sẽ chuẩn bị về nước.  Thầy giáo trẻ quá sốt ruột chờ tình yêu đáp lại của cô bé, trong khi cô bé chỉ mong ngày mong đêm được trở về quê hương để dạy học.  Chính vì vậy anh đã đặt tên cho người anh yêu là “Tuyết tim đá”.  Cũng thật may cho thầy giáo trẻ là Tuyết tim đá “bị” giữ lại nhà trường để đào tạo thành hạt giống đỏ.  Vậy là họ lại càng có nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Tình yêu bắt đầu nảy nở, đơm hoa kết trái. Những ngày vui bên nhau chưa được bao lâu thì thầy giáo trẻ có một linh cảm, anh đã viết cho người con gái anh yêu về hoàn cảnh gia đình anh. Anh có linh cảm cuộc tình duyên của anh sẽ gặp trở ngại vì “chủ nghĩa lý lịch” đang rất nặng nề. Sau khi biết cô bé Tuyết yêu Phạm Tuyên cả gia đình cô bé và những người bạn chiến đấu cùng ba mẹ cô bé phản đối rất quyết liệt. Mọi người đều cho rằng con của một gia đình cách mạng không thể lấy con của một quan lại phong kiến.  Mọi người đều bắt cô bé cắt đứt với chàng nhạc sĩ trẻ.

Cô bé vừa gặp người mình yêu là òa khóc, không nói được câu nào. Linh cảm anh hiểu được là vì chuyện gì.  Cả hai người liên tục gửi thư về nhà  để thuyết phục gia đình và mọi người để kể về tình yêu chân chính và hứa hẹn sẽ sống xứng đáng với công nuôi dưỡng của Đảng, của cách mạng. Thật may mắn, ông Võ Thuần Nho, em của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là người biết rất rõ hoàn cảnh của chàng trai trẻ Phạm Tuyên. Cả hai vợ chồng ông bà Võ Thuần Nho đều đứng ra bảo vệ hạnh phúc cho đôi trẻ Phạm Tuyên và Ánh Tuyết, họ cũng đã thuyết phục gia đình Ánh Tuyết đồng ý Phạm Tuyên. Nhiều người có tiếng nói nên đã thuyết phục được gia đình Ánh Tuyết và đồng ý chàng rể Phạm Tuyên.

Cả hai làm đám cưới và trong suốt chặng đường sau này hơn nửa thế kỷ  họ đã ở bên nhau  và đã sống đúng với lời hứa danh dự trong thư gửi cho gia đình ngày đấy. Nhạc sĩ Phạm Tuyên đã sáng tác những ca khúc ở nhiều mảng đề tài khác nhau và ở đề tài nào ông cũng có đóng góp lớn và những ca khúc sống mãi trong lòng công chúng nhiều thế hệ. Có một điều đặc biệt trong tập ca khúc tuổi thơ những bài hát như: “Cô và mẹ”, “Bà còng đi chợ”, “Cánh én tuổi thơ”, “Cả tuần đều ngoan”, “Chiếc đèn ông sao”… tôi vẫn thấy thấp thoáng bóng dáng của người bạn đời của ông, một nhà khoa học nổi tiếng, từng làm chủ nhiệm đầu tiên Khoa Giáo dục mầm non, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội. Trong những ngày nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác ca khúc cho thiếu nhi cũng là lúc giáo viên trẻ, vợ ông đạp xe bao nhiêu cây số đi tìm hiểu tâm lý trẻ thơ để chuẩn bị đề tài nghiên cứu: “Đặc trưng tâm lý của trẻ em làm thơ”, sau này bà còn có nhiều công trình nghiên cứu về tâm lý học trẻ em, là khoa học giáo dục mầm non. Nhiều ý tưởng khoa học của bà đã giúp ông hiểu thêm về thế giới tâm hồn trẻ để viết nên những bài hát phù hợp với từng độ tuổi của các cháu. Hai vợ chồng không có của nả gì ngoài của để dành là hai cô con gái và những sáng tác ca khúc của nhạc sĩ Phạm Tuyên và những công trình nghiên cứu của bà, đã được in thành sách. Nếu ai đó đã nói tài sản lớn nhất của con người đó là Trí tuệ và sự hiểu biết thì quả thực họ là đôi vợ chồng giàu có nhất thế gian.

Trong cuốn hồi kí của mình bà đã nhớ chi tiết tỉ mỉ cặn kẽ những ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời đó là ngày tỏ tình đầu tiên, ngày nhận lời đầu tiên, và những hoàn cảnh sáng tác những ca khúc của chồng. Những kỉ niệm đầy màu sắc sống động ẩn hiện trên câu chữ ùa về trên trang giấy, bà chia sẻ cùng chồng nỗi buồn gia cảnh của chồng và sự thành công trong sự nghiệp của cả hai vợ chồng. Trong cuốn hồi kí bà đã bộc bạch: “Nếu tôi được coi là điểm tựa của nhạc sĩ Phạm Tuyên thì chính anh ấy cũng là điểm tựa của tôi. Chúng tôi đã tựa vào nhau để sống và làm việc. Quả thật đây là điểm tựa vững chắc cho cả hai cuộc đời…”. Còn nhạc sĩ Phạm Tuyên, hình ảnh người vợ thân thương, cô bé Tuyết khi xưa hồi học ở Khu học xá Nam Ninh hay sau này khi đã đã trở thành vợ chồng hai người đã cùng nhau chăm lo cho tổ ấm đơn sơ, giản dị mà vô cùng nồng đượm tất cả hiện ra như mới hôm qua. Ngày đó, hai vợ chồng ở trong những căn nhà nhỏ thậm chí chỉ rộng chưa đầy 20m² nhưng  bao giờ cũng ngăn nắp, sạch sẽ và luôn luôn có hoa tươi. Trong những năm tháng đi thực tế, có khi đi cả vào những nơi đang có tuyến lửa ác liệt, ông vẫn vững tâm đi và viết vì ở nhà luôn có hậu phương vững chắc, đó là người vợ biết lo toan và hai cô con gái thương yêu. Sau mỗi chuyến đi công tác về, vợ là người đầu tiên được nghe và hát những bài hát của ông mới sáng tác. Nhạc sĩ luôn coi vợ là người thẩm định đáng tin cậy nhất, bởi những lời nhận xét của vợ phần lớn phù hợp với nhận định sau này của đông đảo công chúng. Những bài hát vợ ông thích đều là những ca khúc được phổ biến rộng rãi và có sức sống bền lâu với thời gian. Cũng giống như vợ, ông không bao giờ quên những năm tháng trong chiến tranh năm 1972, B52 rải  thảm Hà Nội, khu nhà của hai vợ chồng đã bị bom ném sập rồi họ phải dắt díu nhau đi ở một ngôi nhà nhỏ khác ở phố Quán Sứ. Hay những năm đất nước còn trong khó khăn đói khổ, thời kì bao cấp sống bằng tem phiếu, họ đã sống cùng nhau ra sao. Và đến sau này thời kì đất nước đổi mới, hai vợ chồng đã cùng nhau hạnh phúc đón chào mùa xuân mới. Những kỉ niệm cứ ăm ắp ùa về, hiện lên rõ ràng, sinh động. Bàn làm việc của ông kê bên hành lang nhỏ nhìn ra khoảng không rộng lớn. Trên bàn làm việc, ông đặt tấm ảnh vợ mình. Hằng ngày ông vẫn ngồi đây để đọc, để viết và mỗi khi ông ngước lên, đối diện là tấm ảnh nhỏ của PGS- TS Nguyễn Ánh Tuyết nhìn chồng. Vợ ông vẫn ở đây với ông, hằng ngày bầu bạn, như là chưa từng có sự ra đi.

T.M.H.

Ký ức về người vợ tâm lý và tài ba của nhạc sĩ Phạm Tuyên

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 3:06 sáng

Blog PhamTon năm thứ ba, kỳ 2 tháng 6 năm 2016.

KÝ ỨC VỀ NGƯỜI VỢ TÂM LÝ VÀ TÀI BA

CỦA NHẠC SĨ PHẠM TUYÊN

Nguyễn Hải

Lời dẫn của Phạm Tôn: Đây là bài đăng trên trang 4-5 của đặc san Phụ nữ Thủ Đô: Đang Yêu số 46 thứ ba 25/10/2011 trong mục Gia đình người nổi tiếng. Nỗi lòng âu lo cho thân phận của phụ nữ Việt Nam hồi đầu thế kỷ XX dường như được giải tỏa trong “thân phận” của nàng dâu, vợ của con trai cưng của ông là nhạc sĩ Phạm Tuyên.

*

*     *

Mãi mãi là ngày đầu tiên

Trong không khí chớm lạnh của những ngày đầu đông, ngồi trong căn hộ nhỏ, bên những tủ sách, những tác phẩm đã làm nên tên tuổi của một người nhạc sĩ nổi tiếng, tôi thực sự ấm áp. Người đàn ông ấy dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào vẫn thư thái, vẫn lạc quan, yêu đời. Nụ cười đôn hậu luôn nở trên môi, nhạc sĩ lấy cho tôi xem bản thảo của cuốn hồi ký mà vợ ông – Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ánh Tuyết đã để lại. Đó là tài sản tinh thần quý giá mà nhạc sĩ luôn nâng niu, trân trọng như ông đã trân trọng và yêu thương bà trong suốt gần 60 năm qua.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên sinh ra trong một gia đình khá giả, cha nhạc sĩ là học giả Phạm Quỳnh từng làm chủ bút của tạp chí Nam Phong. Cụ cũng từng giữ chức thượng thư trong Triều đình Huế, nhưng là người có tư tưởng tiến bộ nên khi ra làm quan, cụ chỉ Pham Tuyen_Nguyen Anh Tuyetmong sao có thể làm được việc gì có ích cho dân. Dù làm việc trong triều đình phong kiến nhưng cụ Phạm Quỳnh lại rất chú trọng đến chữ quốc ngữ, coi chữ quốc ngữ là hồn của dân tộc. Cụ đã có rất nhiều tác phẩm để lại cho hậu thế, trong đó đáng lưu ý là cuốn Le Viet NamDu ký Việt Nam – một tác phẩm viết bằng tiếng Pháp rất có giá trị. Mặc dù là người có tư tưởng tiến bộ và không theo phong kiến cũng chẳng theo Tây, nhưng sống trong buổi giao thời nên cụ Phạm Quỳnh và gia đình gặp phải nhiều thị phi. Ngày Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám, cả nước tưng bừng niềm vui thì gia đình nhạc sĩ gặp phải biến cố, từ đó 13 anh chị em của nhạc sĩ phải sống tự lập, ngôi nhà đầm ấm bỗng chốc tan đàn xẻ nghé. Chính vì thế sau này, khi gặp vợ mình là Tiến sĩ Nguyễn Ánh Tuyết, nhạc sĩ Phạm Tuyên mới sớm có sự đồng cảm về ý chí và tinh thần tự lập của cô và tình yêu đã nhanh chóng đến với người nhạc sĩ từng là thần tượng của biết bao cô gái trong khu học xá (tức khu học xá tại Nam Ninh, Trung Quốc – PT chú).

Nhạc sĩ còn nhớ như in ngày đầu tiên ấy, ngày được đón nhận tình yêu từ một cô gái mà có lúc anh gọi cô là người có “tim đá”. Đó là một ngày mùa hè năm 1956, khi hai người được về dự lớp chỉnh huấn cho giáo viên toàn miền Bắc do Bộ Giáo dục mở tại trường Bưởi bên Hồ Tây. Ngôi bên bờ hồ gợn sóng, dưới gốc cây liễu lung linh, nhạc sĩ đã có cơ hội được cầm tay người phụ nữ nhỏ bé ấy để nói lời yêu thương: “Anh chỉ mong đến ngày hôm nay để được ngồi bên em và được nghe em nói lời yêu anh”. Dù không được nghe câu nói ấy trực tiếp, nhưng được cô ngả vào lòng, nhạc sĩ đã cảm nhận được tình yêu vô bờ bến của người phụ nữ nhỏ bé ấy. Chính tình yêu ấy đã giúp vợ chồng nhạc sĩ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Bởi họ luôn có tâm niệm rằng chỉ có tình yêu và công việc mới mang lại cho họ một cuộc sống hạnh phúc thật sự.

Trước khi trở thành một Tiến sĩ Tâm lý học thì vợ ông đã là một nhà tâm lý tài ba. Bà biết cách thu vén mọi công việc gia đình để chồng yên tâm công tác mà bà cũng có điều kiện học tập và phát triển con đường khoa học của mình. Không những thế, bà là người hiểu chồng và quan tâm chồng cũng như gia đình chồng và hơn hết là nuôi dạy con cái nên người. Bà là Phó giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Ánh Tuyết, nguyên Trưởng khoa Giáo dục Mầm non của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, người đã có những đóng góp hết sức to lớn đối với sự hình thành và phát triển Giáo dục Mầm non nói riêng và trường Đại học Sư phạm nói chung.

Người con gái yêu môn toán

Sinh ra trong một gai đình cách mạng, bố mẹ đều hoạt động ngay từ những ngày Tiền khởi nghĩa, khi mà phong trào cách mạng cả nước nói chung và Quảng Bình nói riêng đang phát triển sôi nổi. Bố mẹ Ánh Tuyết đi hoạt động triền miên, hết tỉnh này đến tỉnh khác, ba anh em cô phải đi ở nhờ nhà bà ngoại. Nhờ có tình yêu thương của bà và sự giúp đỡ của những người dân quê lam lũ mà anh em cô bớt đi phần nào tủi thân khi phải xa bố mẹ. Những tháng ngày ấy đã giúp anh em cô sớm có tinh thần tự lập, ai cũng cố gắng chăm chỉ học hành để không phụ lòng mong mỏi của gia đình. Từ nhỏ, Ánh Tuyết đã nổi tiếng là cô gái nhỏ bé thông minh và nhanh nhẹn, đặc biệt cô rất giỏi và yêu thích môn toán, cô luôn được thầy cô khen và các bạn ngưỡng mộ. Lớn lên, cô luôn ấp ủ giấc mơ được tìm tòi, nghiên cứu sâu hơn những con số, những định lý, định luật.

Sau khi Trung Quốc công nhận nền Độc lập của nước Việt Nam (1950), khu học xá Trung ương dành cho con em gia đình hoạt động Cách mạng của Việt Nam đã được thành lập tại Nam Ninh – Trung Quốc. Tại đây, được sự giúp đỡ của nhân dân Trung Quốc, rất nhiều các nhà khoa học, nhạc sĩ được đào tạo, và sau này, khi đất nước thống nhất, có cơ hội trở về xây dựng quê hương. Ánh Tuyết cũng vinh dự được sang Trung Quốc học tập theo tiêu chuẩn. Cũng tại đây, cô đã gặp gõ và quen nhạc sĩ Phạm Tuyên. Khi dó, cô là một học viên ban Toán – Lý hệ Trung cấp trường Sư phạm Khoa học tự nhiên, còn nhạc sĩ Phạm Tuyên là người phụ trách Văn Thể Mỹ cho toàn khu học xá. Đến cuối năm 1956, Ánh Tuyết chính thức trở thành hậu phương vững chắc của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Ngay từ những ngày đầu hai người quen nhau đã gặp không ít những khó khăn, trắc trở bởi lý lịch “con em phong kiến” của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Nhưng bằng tình yêu và niềm tin, họ đã cố gắng vượt qua tất cả.

Khi trở về, Ánh Tuyết được phân công công tác tại khoa Toán – Lý – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đúng với chuyên ngành của mình, nhưng chỉ một thời gian sau đó, vì nhu cầu về phát triển toàn diện cho sinh viên, cô đã được giao nhiệm vụ học thêm và giảng dạy về môn tâm lý học. Vốn là người yêu trẻ và hết sức tâm huyết với nghề, nên dù rất khó khăn khi phải chuyển từ bộ môn khoa học tự nhiên sang khoa học xã hội nhưng cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Không những thế, luận án nghiên cứu về năng khiếu thơ của trẻ em của cô đã được đánh giá cao không chỉ trong nước mà cả trên thế giới.

Dù ở bất cứ cương vị nào, là một người vợ hay một nhà giáo, cô giáo Ánh Tuyết trẻ trung khi xưa và khi đã là một người bà đều luôn cố gắng phấn đấu để hoàn thành xuất sắc công việc của mình. Ở bà, người ta luôn thấy một nghị lực phi thường, một sự cố gắng không mệt mỏi cho tình yêu đối với nền giáo dục nước nhà, một tình yêu đối với trẻ thơ. Cũng chính tình yêu đó đã giúp bà thành công hơn khi đóng vai trò của Trưởng khoa Giáo dục Mầm non. Ngay những ngày đã về hưu, dù sức khỏe giảm sút và mang trong mình căn bệnh tiểu đường, bà vẫn âm thầm chịu đựng, dốc hết sức mình cho sự nghiệp nghiên cứu về tâm lý và giáo dục Mầm non. Bà đã để lại 18 bộ giáo trình môn tâm lý học, 14 cuốn sách phổ biến khoa học liên quan đến Giáo dục Mầm non và trẻ em. Ngoài ra, bà còn là tác giả của vài chục công trình nghiên cứu khoa học giáo dục đã công bố, trong đó có hai công trình được công bố ở Hội nghị Tâm lý học Quốc tế lần thứ XXII tại Leipzig – Cộng hòa Dân chủ Đức tháng 6/1980 và Hội nghị Giáo dục Tiền học đường Quốc tế lần thứ X tại Matxcơva – Nga tháng 12/1984, và nhiều bài báo về khoa học giáo dục trẻ em được đăng tải ở các báo, tạp chí chuyên ngành.

Bà đã có gần 40 năm giảng dạy, đào tạo hàng trăm cử nhân về Tâm lý học và Giáo dục Mầm non. Giảng dạy cao học nhiều khóa tại Trường Đại học Sư phạm, hướng dẫn thành công hàng chục nghiên cứu sinh làm luận án tiến sĩ về Tâm lý học và Giáo dục Mầm non. Không chỉ với công việc, với gia đình, bà cũng là một chuyên gia tâm lý đối với hai cô con gái, dạy dỗ con từ việc nữ công gia chánh đến việc học hành và đặc biệt dạy con nhân cách để sống sao cho tốt. Với chồng, bà không chỉ là người bạn đời mà còn là người thẩm định những tác phẩm âm nhạc của ông, người luôn đưa ra những ý kiến xác đáng cho những tác phẩm mới ra đời. Người giúp ông hiểu rõ hơn về tâm lý của từng lứa tuổi, từ đó, nhạc sĩ mới có được những thành công trong những tác phẩm viết về tuổi thơ. Chính những lời động viên, những nhận định xác đáng đó mà ông thường nói vui: bà là chuyên gia tâm lý của cả nhà, cũng nhờ có chuyên gia ấy mà ông mới có thể yên tâm công tác và có được những tác phẩm hay đến vậy.

Điểm tựa của tài năng.

Cuộc đời của người “Công dân Thủ đô ưu tú”, người nhạc sĩ tài ba và một người nghiên cứu khoa học cũng gặp không ít những buồn vui, trắc trở. Có lúc tưởng chừng như hai nghề ấy chẳng liên quan gì đến nhau, thế mà họ đã kết hợp một cách khéo léo và tài tình để hai ngành ấy có sự hỗ trợ cho nhau một cách đắc lực.

Trong cuốn hồi ký của mình, Tiến sĩ Nguyễn Ánh Tuyết đã tâm sự: “Nếu tôi được coi là điểm tựa của nhạc sĩ Phạm Tuyên thì chính anh ấy cũng là điểm tựa của tôi. Chúng tôi dựa vào nhau để sống và làm việc. Quả thật đây là điểm tựa vững chắc cho cả hai cuộc đời. Ở ta trong truyền thống thì vợ là điểm tựa của chồng, lo lắng mọi việc cho chồng, hy sinh tất cả vì sự nghiệp của chồng là lẽ thường tình, nhưng chồng là điểm tựa của vợ, quan tâm lo lắng đến sự nghiệp của vợ thì không phải là phổ biến. Tôi thực sự hạnh phúc bởi đây lại là nét đặc biệt trong nhân cách của nhà tôi. Niềm vui đến với anh không phải chỉ là khi mình thành công trong sáng tạo mà cả khi người vợ yêu quý thành đạt một cái gì đó trong nghiên cứu khoa học hay trong giảng dạy. Và để đạt tới một trình độ hay để hoàn thành một công trình khoa học nào đó, tôi phải mất nhiều công sức và thời gian, điều đó cũng đồng nghĩa với việc giảm sút trong chăm sóc gia đình. Những lúc đó, nhà tôi không những động viên mà còn tạo điều kiện cho tôi làm tốt nhiệm vụ. Anh làm công tác nghệ thuật còn tôi là người nghiên cứu khoa học, ấy vậy mà chúng tôi lại hỗ trợ cho nhau, bổ sung cho nhau rất nhiều. Ngày tôi mới viết những cuốn sách đầu tiên, ý tứ thì nhiều mà không sao diễn đạt nổi, vì tôi chưa quen viết văn bao giờ. Lúc đó, anh là người thầy dạy cho tôi viết văn, rồi sửa văn, có khi còn đánh máy giúp và vẽ tranh minh họa, nhờ đó mà tôi đã là tác giả của hàng chục cuốn sách khoa học nhưng lại đậm chất văn học.”

Khi cầm cuốn hồi ký của vợ, đọc những dòng tâm sự ấy, nhạc sĩ không sao cầm được nước mắt. Đặc biệt, ông càng khâm phục hơn khi những sáng tác của ông trước đây có nhiều tác phẩm ông không nhớ được hoàn cảnh sáng tác nhưng bà thì lại nhớ rất rõ. Tất cả những bản nhạc, những bản đã in, những bản nháp đều được bà cất giữ cẩn thận, chỉ cần ông nhắc đến đâu là bà lấy ra ngay, hay khi có nhà báo đến hỏi bà dễ dàng lấy ra những gì mà họ cần. Từ ngày bà mất, nhạc sĩ như bị lạc vào một mê cung vì không biết sắp xếp mọi thứ như thế nào và tất cả những đồ đạc, những tác phẩm được cất ở đâu. Những lúc này, nhạc sĩ lại càng cảm thấy một sự hụt hẫng lớn trong cuộc sống của mình. Đối với nhạc sĩ, bà là chỗ dựa rất quan trọng, không chỉ là người nâng khăn sửa túi cho chồng, chia sẻ với chồng mọi công việc gia đình mà còn là người có ảnh hưởng rất lớn đến các sáng tác của ông. Nhiều lúc, nhạc sĩ hay nói đùa mình là người “ăn theo vợ”, vì cả sự nghiệp âm nhạc viết cho thiếu nhi, nhạc sĩ đều phải nhờ vào vợ cả. Mặc dù không phủ nhận năng khiếu âm nhạc vốn có sẵn, nhưng sáng tác âm nhạc cho thiếu nhi không phải chỉ cần có năng khiếu vì đó là lĩnh vực vừa mang tính nghệ thuật lại vừa mang tính khoa học. Là một nhà giáo có nhiều năm kinh nghiệm trên giảng đường Đại học cả trong nước và quốc tế, bà nhắc ông quan điểm của ngành Giáo dục nói chung và đối với thế hệ măng non là: Chơi mà học, học mà chơi. Từng bảo vệ thành công Luận án Phó Tiến sĩ (nay là Tiến sĩ) Tâm lý học tại nước ngoài nên bà hiểu rất rõ: Tâm lý của thiếu nhi ở từng độ tuổi rất khác nhau chứ không phải như quan niệm thường đánh đồng tất cả đều là trẻ con.

Bà còn giúp ông thẩm định: Lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng khác người lớn ở chỗ bài hay, bài dở, người ta có ý kiến tranh luận khác nhau, có thể đồng thuận, có thể bảo lưu. Nhưng đối với trẻ thơ lại khác, trẻ thơ không có ý kiến gì hết. Cái nào các cháu chấp nhận là chấp nhận. Cái nào các cháu không nhận là người nhạc sĩ phải chịu. Bởi vì chất lượng nghệ thuật là yếu tố quyết định nhất.

Theo nhạc sĩ thì thẩm định của bà rất chính xác. “Có những bài nghe xong bà nói luôn: “Bài này cũng được nhưng chắc là không phổ biến mấy”. Có những bài vừa nghe bà vừa nói: “Bài này được, hát được”. Mà đúng vậy, khi các bài hát của tôi được đưa ra đều có những phản hồi y như vợ tôi đã nói”.

Nói đến đây, nhạc sĩ im lặng, hướng ánh mắt xa xăm nhìn về nơi vô định. Ông hồi tưởng lại những năm tháng tuổi trẻ của mình thường phải đi công tác vắng nhà. Tất cả mọi việc, ông đều dồn hết lên đôi vai của vợ, quà mà ông dành tặng bà chỉ là 7 nốt nhạc. Nhớ đến cuộc đời sáng tác của mình, ông chỉ có hai tác phẩm để tặng vợ, đó là bài hát được sáng tác vào ngày cưới mà hai vợ chồng ông đã hát cùng nhau, và sau này khi đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, ông mới viết bài Mãi mãi ngày đầu tiên được phổ từ thơ của Bế Kiến Quốc để tặng bà: “Cần những nhành hoa mới nở cho anh và em/ Cần những tuần trăng mới đưa ta vào trời đêm/ Cần có những hờn dỗi để nhớ và để quên/ Cần có những câu hỏi để nghi ngờ hờn ghen!” Với điệp khúc nhẹ nhàng, say mê như đã lột tả hết tâm trạng tình yêu của hai người buổi xế chiều: “Tình yêu không dừng lại, không sa vào thói quen/ Ngày qua rồi ngày tới tốt hơn và đẹp hơn/ Tình yêu không dừng lại, không sa vào thói quen/ Tình yêu luôn luôn mới/ Mãi mãi ngày đầu tiên”. Bài hát không nổi tiếng trong lòng người hâm mộ, nhưng với bà thì đó là nguồn động viên, khích lệ vô cùng lớn lao khi hai người đã vào tuổi xế chiều. Chỉ cần cảm nhận hết những tình cảm nồng ấm, trẻ trung trong bài hát là bà biết trong sâu thẳm tâm hồn của hai người đã sắp thành người thiên cổ ấy vẫn luôn có một tình yêu “trẻ mãi không già”.

Cho đến tận bây giờ, dù suốt hai năm qua không trực tiếp cảm nhận được hơi thở của người phụ nữ đã luôn sát cánh bên mình trong những chặng đường đầy khó khăn, gian khổ ấy, nhưng với nhạc sĩ, hơi ấm từ tình yêu và từ bàn tay cần mẫn của người phụ nữ nhỏ bé ấy vẫn luôn đâu đây. Căn hộ của ông vẫn được sắp xếp như hồi bà còn sống, phòng làm việc của bà vẫn còn nguyên vẹn, ông chỉ coi bà đang đi công tác xa chứ chưa phải đã đi vào cõi vĩnh hằng, vì những ngày nằm trên giường bệnh bà đã nói với ông rằng: “Em sẽ đi sau anh ít nhất nửa năm để lo cho anh thật chu toàn”. Và chắc chắn sau “chuyến đi công tác” này, bà lại sẽ tiếp tục yêu thương ông, chăm sóc ông, họ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới hạnh phúc hơn, ít những bất công gian khổ hơn, và tình yêu của họ sẽ mãi mãi đằm thắm như ngày đầu tiên họ được ở bên nhau.

N.H.

 

Trên quê hương yêu dấu (kỳ 2 tháng 6 năm 2016)

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 3:03 sáng

Blog PhamTon năm thứ tám, kỳ 2 tháng 6 năm 2016.

TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 10/6/2016:

Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đai biểu quốc hội khóa XIV

Chiều 9-6, tại Nhà Quốc hội, Hà Nội, Hội đồng bầu cử quốc gia (BCQG) tổ chức Họp báo công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIV. Các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch QH, Ủy viên Hội đồng BCQG, Trưởng tiểu ban nhân sự và giải quyết khiếu nại tố cáo; Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH, Uỷ viên Hội đồng BCQG, Chánh Văn phòng Hội đồng BCQG; Trần Văn Tuý, Trưởng ban Công tác đại biểu, Ủy viên Hội đồng BCQG; Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Hội đồng BCQG, chủ trì buổi họp báo. Cùng dự, có đại diện các tiểu ban của Hội đồng Dân tộc, lãnh đạo các ban của Ủy ban Thường vụ QH, các bộ, ngành ở T.Ư; đại diện cán bộ, phóng viên của hơn 100 cơ quan báo chí trong nước và nước ngoài.

Tại buổi họp báo, đại diện Ban Tổ chức đã Công bố Nghị quyết của Hội đồng BCQG về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu QH khóa XIV. (Danh sách những người trúng cử đại biểu QH khóa XIV đăng trên Báo Nhân Dân điện tử, địa chỉ www.nhandan.com.vn www.nhandan.org.vn ngày 9/6/2016).

Ngày 22-5-2016, cử tri cả nước đã tiến hành bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tại phiên họp lần thứ sáu ngày 8-6-2016, Hội đồng BCQG đã xem xét, thông qua Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIV, Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu QH khóa XIV. Theo đó, tổng số cử tri cả nước: 67.485.482 cử tri; tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu: 67.049.091 cử tri, đạt 99,35%. Nhìn chung, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu rất cao (hơn 90%), trong đó, có tỉnh Thừa Thiên-Huế đạt cao nhất là 99,99%; các tỉnh: Yên Bái 99,98%; Quảng Nam 99,97%; Bình Thuận 99,97%; Lai Châu 99,96 %; Trà Vinh 99,94%; Kon Tum, Bến Tre, Hậu Giang 99,93%…

Cơ cấu kết hợp: đại biểu là người dân tộc thiểu số 86 người (tỷ lệ 17,30%), thấp hơn bốn người so với dự kiến nhưng cao hơn so với khóa XIII (khóa XIII có 78 người, tỷ lệ 15,60%); phụ nữ: 133 người (tỷ lệ 26,80%), thấp hơn 17 người so với số dự kiến nhưng cao hơn so với khóa XIII (khóa XIII có 122 người, tỷ lệ 24,40%); đại biểu là người ngoài Đảng: 21 người (tỷ lệ 4,20%), thấp hơn so với dự kiến và thấp hơn so với khóa XIII (khóa XIII có 42 người, tỷ lệ 8,40%); đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 71 người (tỷ lệ 14,30%), cao hơn 21 người so với dự kiến và cao hơn so với khóa XIII (có 62 người, 12,40%); đại biểu khóa XIII tái cử: 160 người (tỷ lệ 32,30%), bằng số đã dự kiến, thấp hơn so với khóa XIII (khóa XII tái cử có 167 người, tỷ lệ 33,4%); đại biểu tham gia QH lần đầu: 317 người (tỷ lệ 63,90%); đại biểu tự ứng cử: hai người (tỷ lệ 0,4%), giảm 0,4% so với khóa XIII (khóa XIII có bốn người); trình độ: trên đại học 310 người (tỷ lệ 62,50%), đại học 180 người (tỷ lệ 36,30%), dưới đại học là sáu người (tỷ lệ 1,20%).

Kết quả bầu cử đã bảo đảm mục tiêu kế hoạch đề ra; thành phần, cơ cấu đại biểu cơ bản phù hợp dự kiến, phản ánh tính đại diện rộng rãi cho các tầng lớp nhân dân; tỷ lệ đại biểu là phụ nữ, người dân tộc thiểu số, trẻ tuổi, trình độ trên đại học cao hơn so với nhiệm kỳ trước; chất lượng đại biểu nâng lên… kỳ vọng sẽ là nền tảng góp phần xây dựng cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn dân tộc có đầy đủ năng lực hoạt động với chất lượng, hiệu quả cao hơn.

Tại buổi họp báo, đồng chí Phùng Quốc Hiển cùng các đồng chí chủ trì họp báo đã trao đổi với phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí một số vấn đề xoay quanh công tác chuẩn bị, tổ chức và kết quả bầu cử. Đồng thời, trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và nước ngoài đã tích cực tuyên truyền, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử; đề nghị, thời gian tới, các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục tuyên truyền kết quả cuộc bầu cử.

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 11/6/2016:

Có một “bảo tàng” thi ca ở Huế

Trên ô, hộc trang trí của nhiều công trình kiến trúc cung đình Huế, có hàng nghìn bài thơ, văn, câu đối chữ Hán được chạm, cẩn, đắp nổi – một giải pháp xử lý mảng trống vô cùng tinh tế. Cùng với “Mộc bản trường học Phúc Giang (Hà Tĩnh)”, hệ thống di tích “Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế” mới đây đã được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới thuộc Chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Tuyên ngôn ở điện Thái Hòa

Không phải đến lúc lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận di sản, hệ thống thơ văn chữ Hán trong cung đình Huế mới được để ý mà từ đầu những năm 80 của thế kỷ trước, Trung tâm bảo tồn di tích Huế đã bắt đầu nghiên cứu, dịch các bài thơ được chạm, cẩn, đắp nổi trên ô, hộc trang trí của các công trình kiến trúc thuộc quần thể di tích Huế. Cũng trong thời gian này, giáo sư Huỳnh Minh Đức (TP Hồ Chí Minh) cùng các học trò đã đến Huế khảo sát, ghi chép, dịch nghĩa và chú giải hàng trăm câu thơ, bài thơ chữ Hán trên lầu Ngọ Môn, Nghi Môn và điện Thái Hòa. Sau chuyến đi này, ông in tập khảo cứu “Từ Ngọ Môn đến điện Thái Hòa” (1994), giới thiệu hàng trăm câu thơ, câu đối, bài thơ thất ngôn, ngũ ngôn được khắc trên các ô, hộc trang trí thể hiện lòng tự hào về triều đại, về dân tộc như: Hậu trạch thâm nhân, hà nhĩ mộ/ Thần công thánh đức, sử như thùy (Ơn trạch đủ, nhân đức sâu, gần xa ngưỡng mộ/ Thần công cao, thánh đức lớn, khắc ở sử thư); Ngũ bách khai xương vận/ Thiên niên điện đế cơ (Năm trăm khai vận tốt/ Ngàn thuở vững cơ đồ)…, hoặc ca ngợi cảnh đẹp đất kinh kỳ: Thụy húc tường vân trưng Tử chỉ/ Điều phong hòa khí biến Thần châu (Ánh sáng tốt, mây mát lành, làm chứng cho điều phúc nơi Cung vua/ Gió thổi thuận, khí điều hòa, tràn khắp mọi nơi ở đất kinh kỳ); Hương thùy đà ngân đới/ Bình sơn kháng ỷ sơ/ Vũ tương nhân trí lạc/ Triêu tịch yến thần cư (Sông Hương như dải lụa bạc/ Núi Ngự lưu giữ khí lành/ Mưa tới, người nhân người trí đều vui mừng/ Sớm tối chốn kinh kỳ êm ả)…

Dien Thai HoaTrong những năm tiếp theo, các nhà nghiên cứu đã thực hiện nhiều chuyên khảo riêng biệt về hệ thống thơ văn ở cung điện, lăng tẩm, chùa chiền xây dựng ở Huế từ thời Nguyễn, trong đó đặc biệt chú ý đến bài thơ được đặt tại vị trí trung tâm điện Thái Hòa: Văn hiến thiên niên quốc/ Xa thư vạn lý đồ/ Hồng Bàng khai tịch hậu/ Nam phục nhất Đường Ngu. Bài thơ được GS Huỳnh Minh Đức dịch: Văn hiến ngàn năm dựng/ Núi sông vạn dặm xa/ Hồng Bàng thuở lập quốc/ Nghiêu Thuấn vững sơn hà.

Theo các nhà nghiên cứu, những bài thơ được đặt trong điện Thái Hòa đã được tuyển chọn rất cẩn trọng. Nói như nhà nghiên cứu Phan Thuận An, “nội dung thơ văn trang trí ở điện Thái Hòa cũng đã là mối quan tâm lớn của triều đình bấy giờ, vì đây là nơi đặt ngai vàng, là chỗ triều hội, là công trình kiến trúc quan trọng nhất so với các tòa cung điện khác ở kinh đô… Do đó, thơ văn trang trí ở đây phải là kết tinh của trí tuệ và tâm hồn của cả tầng lớp thượng lưu, trí thức, khoa bảng và hiền tài của cả nước đang hội tụ tại đế đô. Mặc dù trước các bài thơ không có chữ “ngự chế” và sau các bài thơ không có tên tác giả, nhưng qua nội dung gần 300 ô thơ văn trang trí tại chỗ, chúng ta có thể cho rằng đó đều là những sản phẩm văn họa của vua, quan triều Nguyễn một thời”.

Trở lại bài thơ được đặt ở vị trí trung tâm điện Thái Hòa, theo PGS, TS Nguyễn Thị Bích Hải (Trường đại học Sư phạm Huế) thì “Cả bốn câu thơ đều thể hiện rõ niềm tự hào của triều đại trong thời gian, trong không gian với tư thế đĩnh đạc của cõi Nam”. Còn Thạc sĩ Phan Đăng (Trường đại học Khoa học Huế) nhận xét: Bài Nam quốc sơn hà xứng đáng được coi là bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc Việt Nam. Còn bài thơ ở điện Thái Hòa là bài thơ do nhà vua sáng tác trong bối cảnh đất nước sau những biến động to lớn trải dài đến mấy thế kỷ nay đã được thái hòa, biên cương được mở rộng, dân chúng được yên vui. Bài thơ khẳng định tính độc lập dân tộc, với tinh thần tự hào là nước có ngàn năm văn hiến. Nước có nền văn hiến lâu đời tất là đã có nền độc lập lâu đời. Văn hiến ấy do sức lực nhân dân qua nhiều thế hệ dựng xây, tất do yếu tố con người mà có được.

Thạc sĩ Phan Đăng cho biết: “Điểm đáng lưu ý ở bài thơ này là việc thống nhất đất nước, đó là yếu tố có ý nghĩa rất lớn lao. Nội dung bài thơ muốn thể hiện: nước Việt là một nước độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ đến triều Nguyễn là đỉnh cao. Ý tứ bài thơ đủ để khẳng định giá trị to lớn của nó, nên nếu gọi bài thơ này là Tuyên ngôn độc lập của triều Nguyễn cũng không phải là quá”.

Ngoài hệ thống thơ văn chữ Hán được bố trí ở điện Thái Hòa, những bài thơ, câu đối chữ Hán còn được nhìn thấy trên các công trình kiến trúc cổ của nhà Nguyễn như chùa chiền, cung điện, lăng tẩm ở Huế, với nhiều chủ đề, nội dung như ca ngợi vương triều, ca ngợi cảnh thái bình, thịnh trị, đất nước độc lập, bờ cõi thống nhất; ca ngợi cảnh đẹp vùng đất đế đô, hoa cỏ, cây cối, các mùa trong năm, khuyến khích nông nghiệp, chia sẻ nỗi niềm với người dân… Riêng mảng văn thơ trên các quốc tự (chùa cấp quốc gia) thì còn có chủ đề ca ngợi Phật pháp, ca ngợi tam giáo đồng nguyên và chủ trương của triều đình với đạo Phật. Tuy hệ thống thơ văn chữ Hán này được chạm khắc, phủ men, khảm trai, khảm sành sứ trực tiếp ở nhiều vị trí khác nhau theo kiểu “nhất thi nhất họa”, tức bố trí một ô tranh thì có một ô thơ văn, song tựu trung các câu thơ, bài thơ, văn đều được bố trí cân đối trong các ô, hộc bằng gỗ, vôi, ngà voi nhằm làm tăng vẻ đẹp cho các công trình kiến trúc.

Di sản có một không hai

Tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế cho rằng, hệ thống thơ văn này vốn được tuyển chọn từ trước tác của các vị hoàng đế, thân vương, quan lại triều Nguyễn được chạm khắc, khảm, cẩn, tráng men, hoặc đắp nổi trên các công trình kiến trúc cung đình Huế giai đoạn từ 1802 đến 1945. Theo thống kê của trung tâm, trên kiến trúc cung đình Huế hiện còn 2.967 ô thơ văn chạm khắc, sơn thếp, cẩn xà cừ trên gỗ; 146 ô thơ văn viết tráng men thành pháp lam; 78 đơn vị ô, hộc, câu đối, bài văn đắp ngõa sành sứ. Hệ thống văn thơ này được ví như một bảo tàng, một thư viện văn chương thời Nguyễn có một không hai.

GS, TSKH Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia cho biết: “Hệ thống thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế là một hình thức “xuất bản” và “lưu trữ” tư liệu hết sức độc đáo, duy nhất và hiếm có. Hình thức trang trí mỹ thuật vẽ tranh trên công trình kiến trúc thấy có ở nhiều nơi, nhưng khác với Việt Nam là ở chủ đề thể hiện: các bức bích họa ở Ấn Độ, Ai Cập, Trung Quốc, Nhật Bản,… thể hiện đức Phật, thánh thần, điển tích,… trong khi cách thức trang trí trên di tích cung đình Huế là các mô-típ có tính hình học, cây cỏ, hoa lá, khi thì tả thực, khi thì cách điệu. Đặc biệt, hình thức trang trí “nhất thi nhất họa”, “nhất tự nhất họa” (một ô thơ hoặc một đại tự đi liền với một bức họa) trên hàng trăm công trình kiến trúc thuộc nhiều loại hình khác nhau trở thành một phong cách riêng có trong trang trí kiến trúc cung đình Huế. Tôi chưa từng gặp hình thức lưu trữ tư liệu độc đáo như vậy ở các nước khác”.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Cường, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm, hệ thống văn bản chữ Hán trên kiến trúc cung đình triều Nguyễn tại Huế có bảy đặc trưng là: tính nguyên bản, tính độc bản, tính độc đáo ở chất liệu và loại hình văn tự, tính bác nhã trong lựa chọn văn tự, tính tư liệu, tính nghệ thuật và tính đa dạng về thể loại văn học. Trải qua thời gian và các biến động lịch sử, hàng trăm công trình kiến trúc trong hệ thống kiến trúc cung đình đã bị thiêu hủy, tàn phá, và cùng với chúng là số lượng lớn thơ văn trang trí trên công trình. Đó là một tổn thất vô cùng to lớn của văn hóa Huế, văn hóa Việt Nam. Tuy vậy, số lượng văn thơ chữ Hán trên kiến trúc cung đình Huế còn lại cũng khá phong phú, và đã được xác nhận là di sản tư liệu có quy mô lớn, rất cần được bảo vệ, phát huy.

Theo Thạc sĩ Lê Thị An Hòa, trưởng phòng nghiên cứu khoa học, Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế thì lâu nay du khách tham quan Huế hầu hết mới chỉ để ý danh thắng, di tích, ít người để ý đến cách bài trí ô thơ, chữ, hay ô tranh trên hệ thống kiến trúc cung đình, một phần do vị trí bài trí không thuận lợi cho việc thưởng lãm, mặt khác do viết bằng chữ Hán không phải ai cũng đọc được, tiếp đến là những thách thức về độ bền vật liệu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Để bảo vệ và phát huy giá trị di sản, Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế đã xây dựng kế hoạch, trong đó ưu tiên số hóa các nguồn tư liệu, hiện vật để giới thiệu, lưu trữ. Trong quá trình tiến hành công tác trùng tu, tôn tạo phục hồi các công trình di tích có thơ văn, đặc biệt các di tích xuống cấp nghiêm trọng và các công trình phục hồi, trung tâm cũng có giải pháp sưu tầm, bảo quản và tu bổ các chi tiết trang trí liên quan đến thơ văn trên di tích, phần kiến trúc liên quan đến ngôn ngữ chữ viết, văn chương trên các ô, hộc, hoành phi, câu đối, các văn bản chạm khắc trên các di tích. Đồng thời tập trung khảo sát đánh giá hiện trạng hệ thống thơ văn chạm khắc trên cấu kiện gỗ và tiếp tục nghiên cứu, phục hồi kỹ thuật pháp lam truyền thống, kỹ thuật chạm, khảm, nhằm phục hồi các bài thơ, các chữ đã mất. Trung tâm tiếp tục ghi chép, sưu tầm hệ thống thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế hoặc ở một số thư viện liên quan để nhận diện, xác định giá trị, từ đó đề xuất khả năng bảo tồn và phát huy.

 • Tin trang 1báo Nhân Dân ngày 11/6/2016:

Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Phụ nữ toàn cầu

Hội nghị cấp cao Phụ nữ toàn cầu lần thứ 26 đã khai mạc tối 9-6, tại thủ đô Vác-xa-va của Ba Lan. Với chủ đề “Phụ nữ: Xây dựng một nền kinh tế toàn diện trong thời đại kỹ thuật số”, Hội nghị có sự tham dự của gần một nghìn đại biểu, gồm các nhà lãnh đạo, doanh nhân nữ và đại diện các tổ chức phụ nữ. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị.

Trong phát biểu với tư cách diễn giả chính của Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định, phụ nữ luôn giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của mỗi quốc gia; không có một nền kinh tế phát triển toàn diện nếu không bảo đảm bình đẳng giới và sự tham gia sâu rộng của phụ nữ vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh những thành tựu về bảo đảm bình đẳng giới ở Việt Nam, đặc biệt Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ cao các nữ đại biểu QH, có nữ Chủ tịch QH, nữ Phó Chủ tịch nước, hàng chục nữ bộ trưởng, thứ trưởng và tương đương. Phó Chủ tịch khẳng định, phụ nữ Việt Nam đóng vai trò then chốt trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế; Việt Nam có những chính sách đồng bộ nhằm nâng cao vị thế của phụ nữ và khuyến khích sự tham gia của phụ nữ vào mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội.

Phó Chủ tịch nước khẳng định, Hội nghị là dịp tăng cường kết nối, chia sẻ, trao đổi thông tin, tạo ra những ý tưởng và cơ hội mới, qua đó đóng góp vào việc bảo đảm bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ trên phạm vi toàn cầu. Để thúc đẩy sự tiến bộ phụ nữ trên thế giới, Phó Chủ tịch nước cho rằng, chính phủ các nước cần có chính sách khuyến khích phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý nhà nước, phát triển kinh tế – xã hội, tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận đầy đủ với giáo dục, đào tạo nghề, công nghệ thông tin, kỹ năng quản lý, lãnh đạo… Đồng thời, phụ nữ cũng cần nỗ lực hoàn thiện bản thân, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, tích cực và chủ động tham gia các chương trình dành cho phụ nữ, trẻ em gái, xóa bỏ mọi rào cản, định kiến với phụ nữ, góp phần thiết thực thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Đoàn Việt Nam tích cực tham gia vào phiên thảo luận bàn tròn cấp bộ trưởng về đối tác công – tư, Diễn đàn thị trưởng, Diễn đàn kinh doanh với Ba Lan… Các nữ doanh nhân Việt Nam tham gia đoàn cũng tiến hành các hoạt động kết nối kinh doanh với các đối tác Ba Lan…

 • Tin trang 2 báo Nhân Dân ngày 11/6/2016:

Nghệ An khai thác gần 61 nghìn tấn thủy, hải sản

Từ đầu năm đến nay, ngư dân Nghệ An khai thác được gần 61 nghìn tấn thủy, hải sản các loại, tăng 5,7% so cùng kỳ; trong đó, hải sản chiếm khoảng 90%. Huyện Quỳnh Lưu là địa phương khai thác được nhiều nhất, với hơn 28 nghìn tấn thủy, hải sản, tăng gần 2.000 tấn so cùng kỳ. Sản lượng khai thác hải sản tăng, do ngư dân đầu tư ngày càng nhiều tàu lớn, trong đó, đáng kể nhất là đội tàu được đóng theo Nghị định 67/CP. Đến nay, Nghệ An đã hạ thủy gần 20 tàu được đóng theo chính sách của Nghị định 67/CP.

Thanh Hóa sản xuất ngô công nghệ mới

Ngày 10-6, tại Thanh Hóa, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công ty TNHH Dekalb Việt Nam tổ chức đánh giá hiệu quả mô hình liên kết sản xuất ngô kháng sâu và thuốc trừ cỏ vụ 2016.

Vụ ngô xuân 2015-2016, huyện Thọ Xuân đã phối hợp với Công ty TNHH Dekalb Việt Nam thực hiện mô hình liên kết sản xuất ngô kháng sâu và kháng thuốc trừ cỏ DK6919S, DK6818S và DK9955S với diện tích 50 ha tại hai xã Thọ Hải (37 ha) và Xuân Yên (13 ha). Qua thời gian gieo trồng, theo dõi cho thấy, các giống ngô kháng sâu và thuốc diệt cỏ của Dekalb Việt Nam chỉ phải phun thuốc trừ cỏ một lần duy nhất ở giai đoạn cây con, kháng sâu đục thân, sâu đục bắp và sâu khoang tốt; năng suất đạt 71,3 tạ/ha, cao hơn giống ngô thường 6 tạ/ha, nhưng chi phí đầu tư lại thấp hơn khoảng 1,2 triệu đồng/ha so với giống ngô lai thường.

 • Tin trang 6 báo Tuổi Trẻ ngày 11/6/2016:

Nhiều giống lúa có khả năng chịu hạn mặn

Nghiên cứu tạo thành công bảy giống lúa có khả năng chống chịu hạn và mặn, phù hợp với canh tác ở ĐBSCL, trong đó có giống lúa cùng lúc có khả năng chống chịu mặn và khô hạn, chống bệnh rầy nâu.

Đó là kết quả đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến chọn tạo giống lúa thuần chống chịu hạn mặn thích nghi với điều kiện canh tác lúa vùng nhiễm mặn thuộc ĐBSCL”, do GS.TS Nguyễn Thị Lang (Viện Lúa ĐBSCL) chủ trì, được công bố tại hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu xây dựng bản đồ công nghệ, lộ trình đổi mới công nghệ áp dụng cho ngành chọn tạo giống lúa, sản xuất lúa gạo tại VN, do Bộ Khoa học và công nghệ tổ chức ngày 10-6.

Áp dụng các công nghệ hiện đại để lai tạo, chọn lọc, thực hiện kỹ thuật “chồng gen” mặn và hạn…, nhóm nghiên cứu đã tạo ra bảy giống lúa mới, đạt năng suất thử nghiệm trên 6 tấn/ha, có khả năng chống chịu môi trường bất lợi như hạn trong 2-3 tuần, mặn từ 0,4% trở xuống, chống chịu rầy nâu và bệnh đạo ôn cấp 3-5.

Sau khi đã thử nghiệm thành công trên thực tế ở hàng ngàn hecta tại các tỉnh ĐBSCL, GS.TS Nguyễn Thị Lang cho biết nhóm nghiên cứu đang tiếp tục phát triển sản phẩm: bổ sung vào nguồn gen Japonica để xuất khẩu, nghiên cứu nguồn gen tăng sức chịu đựng về mặn lên 0,6-0,8%, đảm bảo phẩm chất thơm của lúa gạo thành phẩm.

Cũng tại hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng việc phát triển các giống lúa của VN hiện nay đang gặp nhiều khó khăn, giống lúa mới tạo ra nhiều nhưng trụ lại trong thực tế sản xuất ít, khó kiểm soát được chất lượng giống lúa, việc xuất khẩu có thương hiệu hạn chế, tỉ trọng xuất khẩu các giống lúa chất lượng cao vẫn còn thấp, chưa có giống lúa xuất khẩu mang thương hiệu Việt.

Thanh Hà

 • Tin trang 8 báo Nhân Dân ngày 12/6/2016:

Tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm, bằng khen bốn thanh niên cứu người

Ngày 11-6, tại Đà Nẵng, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao tặng bằng khen, huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho bốn đoàn viên, thanh niên đã tham gia cứu hộ người bị nạn lúc tàu Thảo Vân 2 bị chìm trên sông Hàn tối 4-6. Theo đó, các anh Lê Văn Hoa (23 tuổi) thuyền viên tàu du lịch Phú Quý 2 – ĐNa 0577 và Mai Viết Dụng (29 tuổi) tàu du lịch Biển Đảo Việt – ĐNa 0543 được T.Ư Đoàn tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm; trao bằng khen tặng Nguyễn Khánh Trường (34 tuổi) tàu du lịch Biển Đảo Việt – ĐNa 0544 và Nguyễn Văn Dậu (34 tuổi) tàu du lịch Hàn Giang 2 – ĐNa 0478.

Vừa qua, bốn đoàn viên, thanh niên này đã có mặt tại hiện trường, thả phao, nhảy xuống sông để cứu hàng chục người gặp nạn, trong đó có các cháu nhỏ đã được cứu sống.

 • Tin trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 12/6/2016:

Vụ lật tàu trên sông Hàn:

Tuyên dương khen thưởng những người cứu nạn

Báo Tuổi Trẻ đã trao giấy chứng nhận danh hiệu “Bạn đồng hành quanh tôi” cho Nguyễn Khánh trường cùng số tiền thưởng 7 triệu đồng vào sáng 11/6. Trường là người đầu tiên có mặt tại hiện trường, dũng cảm lao xuống sông cứu người bị nạn tàu Thảo Vân 2 bị lật trên sông Hàn tốt 4/6. Trước đó, Tuổi Trẻ đã trao số tiền bạn đọc 27 triệu đồng cho chín thuyền viên, nghư dân tham gia cứu nạn.

Cũng trogn sáng 11/6, anh Bùi Quang Huy, trưởng Ban tổ chức Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đã trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm và bằng khen cho anh Lê Văn Hoa (24 tuổi, tàu du lịch Phú Quý 2) và anh Mai Viết Dụng vì đã cứu được hơn 25 người đưa lên bờ. Trung ương Đoàn cũng đã trao bằng khen cho anh Nguyễn Khánh Trường (33 tuổi, tàu du lịch Biển Đảo Việt) và anh Nguyễn Văn Đậu (34 tuổi, tàu du lịch Hàn Giang 2) vì thành tích cứu người trong vụ việc trên.

Tr.Trung

 • Tin trang 8 báo Nhân Dân ngày 4/6/2016:

Hoan nghênh Thượng viện Hoa Kỳ quyết định bãi bỏ Chương trình giám sát cá da trơn

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam về việc ngày 25-5 vừa qua, Thượng viện Hoa Kỳ bỏ phiếu thông qua dự thảo Nghị quyết lưỡng viện số 28 đồng ý bãi bỏ Chương trình giám sát cá da trơn của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, ngày 31-5, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết:

“Việt Nam đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về Chương trình giám sát cá da trơn của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Đây là chương trình gây tốn kém không cần thiết và có thể trở thành hàng rào thương mại phi thuế quan, vi phạm quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và tinh thần Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Chúng tôi đánh giá cao việc Thượng viện Hoa Kỳ thông qua dự thảo Nghị quyết bãi bỏ chương trình trên. Đây là bước đi đúng đắn, góp phần thể hiện cam kết của Hoa Kỳ đối với các cơ chế thương mại song phương và đa phương với Việt Nam, phù hợp với bước phát triển mới của quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ thể hiện rõ qua chuyến thăm Việt Nam mới đây của Tổng thống Hoa Kỳ Ba-rắc Ô-ba-ma.

Việt Nam kêu gọi Hạ viện và Chính quyền Hoa Kỳ sớm có các bước đi tiếp theo để dỡ bỏ hoàn toàn chương trình này. Chúng tôi luôn nỗ lực hợp tác với các nước, trong đó có Hoa Kỳ, bảo đảm an toàn và chất lượng sản phẩm cá da trơn xuất khẩu của Việt Nam, vốn đã đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn quốc tế”.

 • Tin trang 11 báo Tuổi Trẻ ngày 13/6/2016:

Rộn ràng ngày Hoa phượng đỏ cuối tuần

Sáng 12-6, tại TP.HCM nhiều sân chơi khoa học cuối tuần được các chiến sĩ Hoa phượng đỏ tổ chức thu hút nhiều bạn nhỏ tham gia với trò chơi được làm từ những nguyên liệu tái chế như giấy báo cũ, chai nhựa, lon nước ngọt, bìa cactông.

Tại Bình Thạnh, ngoài tổ chức các trò thả màu phân lớp trong ống nghiệm, dùng parafen làm đông hũ cát trang trí, tô tượng, các chiến sĩ Hoa phượng đỏ gây quỹ hỗ trợ 20 bạn học sinh mắc bệnh nan y thông qua “Gian hàng hai nghìn” bán thú bông, quần áo, sách cũ…

Tại chung cư Nguyễn Kim (P.7, Q.10), cao ốc B Ngô Gia Tự (P.3, Q.10, TP.HCM), các em nhỏ hào hứng chơi ném vòng, thả banh qua ván, lật ô tìm hình, pha màu, tên lửa từ áp suất nước…

Tre em chung cu Nguyen KimKhông chỉ tạo ra các sân chơi cho trẻ em, các chiến sĩ Hoa phượng đỏ còn được tham gia lớp kỹ năng ứng phó khi gặp cướp giật do các chiến sĩ Phòng PC45 (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội) hướng dẫn tại Nhà Thiếu nhi Q.10. Hơn 100 chiến sĩ quận Bình Thạnh cũng tham gia lớp kỹ năng sơ cấp cứu, phòng chống bệnh mùa nóng, bốn phút vàng sơ cứu người đuối nước, phòng chống tai nạn, thương tích…

Cẩm Tiên

 • Tin trang 13 báo Tuổi Trẻ ngày 13/6/2016:

Hiến  3.700m2 đất xây trường

Thấy trẻ em trong xã không có chỗ học tập vui chơi, vợ chồng bà Vũ Thị Mão (tổ 1, P.Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) quyết định hiến 3.700m2 đất để xây dựng trường học cho các em.

Năm 2009, tham dự một cuộc họp ở thị xã Gia Nghĩa, biết được P.Nghĩa Trung đã xin được vốn xây trường mầm non nhưng chưa có quỹ đất, bà Mão liền về bàn với chồng hiến phần đất ở khu rẫy cà phê để xây trường học. Đây là khu vực đem lại thu nhập chính nuôi sống gia đình bà Mão, hiến đất cũng đồng nghĩa với việc phá bỏ rẫy tiêu, cà phê đang thu hoạch năm thứ ba, cắt đi nguồn thu 200 triệu đồng/ năm.

“Ban đầu anh em, bạn bè khuyên ngăn nhưng vợ chồng tôi nghĩ cũng đều có tuổi cả, con cái đã lập gia đình sống yên ổn. Tiền của thì bao nhiêu cho đủ, lắm tiền lắm sóng, có nhắm mắt xuôi tay cũng không mang theo được. Chi bằng giúp cho xã hội, các cháu có được mái trường để khỏi đi học xa, thế cũng là việc tốt cho đời” – bà Mão chia sẻ.

Có được quỹ đất từ sự giúp đỡ của gia đình bà Mão, năm 2010 Trường mầm non Tân Lập Thành được khởi công xây dựng và đến năm 2012 chính thức đưa vào giảng dạy trong sự vui mừng khôn xiết của các bậc phụ huynh và học sinh theo học nơi đây.

Cô Trần Thị Thư – hiệu trưởng nhà trường – chia sẻ từ ngày ngôi trường được đưa vào hoạt động thì đây đang là địa điểm học tập, vui chơi của gần 200 trẻ em trong vùng với cơ sở vật chất đầy đủ, khang trang. “Nay các em đã không còn phải trèo đèo lội suối đi học xa như trước nữa và có được một môi trường học tập tốt như thế này, đó cũng là nhờ tấm lòng thơm thảo giúp đỡ hiếm có của vợ chồng bà Mão” – cô Thư nói.

Thái Thịnh

 • Tin trang 5 báo Nhân Dân ngày 12/6/2016:

Khai mạc Liên hoan Điểm hẹn tháng 6-2016

Ngày 11-6, tại TP Hồ Chí Minh, chương trình Liên hoan Điểm hẹn tháng 6-2016 đã khai mạc. Có 21 cơ quan báo, đài trung ương phía nam tham gia nhằm tạo sân chơi cho những người làm báo gặp gỡ, giao lưu với tiêu chí vui, trí tuệ, hấp dẫn và văn hóa thông qua các phần thi.

Đây là hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XII, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, kỷ niệm 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925-2016) do Ban Tuyên giáo T.Ư và Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Những tiết mục xuất sắc nhất tại hội diễn này sẽ tham gia biểu diễn trong đêm tổng kết trao giải tại Nhà hát Bến Thành, TP Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức ngày 17-6.

Công bố di sản tư liệu ký ức thế giới về thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế

Ngày 11-6, tại TP Huế, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế long trọng tổ chức lễ công bố Di sản tư liệu “Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế” thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á – Thái Bình Dương của UNESCO.

Hệ thống thơ văn này được Ủy ban Chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á – Thái Bình Dương chính thức công nhận tại Hội nghị toàn thể lần thứ bảy họp tại TP Huế vào giữa tháng 5 vừa qua. Việc công nhận thêm một di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới sẽ giúp Thừa Thiên – Huế có điều kiện tiếp cận những công nghệ bảo quản hiện đại nhằm lưu trữ kho tàng vô giá này của nhân loại.

Hội thảo “Báo chí với việc bảo tồn phát huy văn hóa phi vật thể của Hà Nội”

TTXVN – Nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2016), ngày 11-6, Tạp chí Người làm báo (Hội Nhà báo Việt Nam), Báo Người Hà Nội phối hợp Hội Văn nghệ Dân gian Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học “Báo chí với việc bảo tồn phát huy văn hóa phi vật thể của Hà Nội”.

Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, nhà quản lý và đội ngũ những người làm báo đã đưa ra những ý kiến, đánh giá và góc nhìn đa chiều về thực trạng văn hóa vật thể Hà Nội trên mọi phương diện.

Có 3 vấn đề chính được các diễn giả đề cập tới là thực trạng công tác bảo tồn và phát huy văn hóa vật thể của Hà Nội, vai trò của báo chí và những giải pháp đối với công tác này… Các nhà khoa học nhấn mạnh vai trò của báo chí đối với công tác bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa, cũng như tích cực phát hiện và nhanh chóng phản ánh những bất cập trong công tác quản lý di sản…

Đưa tinh hoa ba-lê Pháp đến Việt Nam

Tối 11/6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội), VPBank phối hợp Công ty Opal Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật ba-lê đỉnh cao “Paris Ballet par VPBank” do Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam bảo trợ. Chương trình là cơ hội để công chúng yêu nghệ thuật Việt Nam được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ba-lê theo đúng phong cách Pháp với sự tham gia của các minh tinh, vũ công ngoại hạng đến từ Vũ đoàn ba-lê Nhà hát Quốc gia Pa-ri và từ chín vở ba-lê tiêu biểu nhất cho phong cách lãng mạn cổ điển Pháp và phong cách đương đại như: Carmen, Don Quichotte, Giselle, Kẹp Hạt Dẻ, Những đứa trẻ thiên đường, Không-em không tiếc gì…

Tặng học sinh nghèo 50 xe đạp

Nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2016, ngày 11-6, tại TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương), Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam phối hợp Báo Hải Dương trao 10 xe đạp, trị giá mỗi chiếc một triệu đồng tặng học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch, trong tháng sáu, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam sẽ trao xe đạp tặng 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở bốn huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

 • Tin trang 3 báo Nhân Dân ngày 10/6/2016:

Hà Nam tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu

Ngày 9/6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Nam tổ chức lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2016.

Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh đã có những bước phát triển mới, ngày càng đi vào chiều sâu và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia với số lượng đơn vị máu thu được năm sau luôn cao hơn năm trước. Riêng năm 2015, toàn tỉnh hiến tặng được hơn 6.100 đơn vị máu, dạt 135% kế hoạch so với chỉ tiêu Trung ương giao. Trong những tháng đầu năm 2016, thông qua Lễ hội Xuân hồng, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Nam đã tiếp nhận hơn 4.200 đơn vị máu.

Đồng Tháp có hơn 60 nghìn hộ thoát nghèo.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015, tỉnh Đồng Tháp đã tích cực triển khai các chương trình, chính sác giảm nghèo; hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội, hỗ trợ về nhà ở, sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm để tăng thu nhập cho người dân. Tổng kinh phí thực hiện chương trình trong 5 năm hơn 1.100 tỷ đồng, đã giúp hơn 60.000 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 16% năm 2011 xuống còn 12% vào năm 2015, trung bình mỗi năm giảm 2,4%. Đến cuối năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 3,67%, thu nhập trung bình đầu người của hộ nghèo đạt 7.635.864 đồng/người/năm, tăng 1,9 lần so với 1năm 2011.

Thành lập Chương trình Nghiên cứu Trung Quốc

Ngày 9/6, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tổ chức Lễ trao quyết định thành lập Chương trình Nghiên cứu Trung Quốc.

Chương trình Nghiên cứu Trung Quốc – DDHQGHN tập trung bốn mục tiêu chính: xây dựng và triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu có tính liên ngành cao phục vụ yêu cầu của thực tiễ, góp phần nâng cao hiểu biết về Trung Quốc; xây dựng đội ngũ chuyên gia nghiên cứu về Trung Quốc của Việt Nam có tầm nhìn và trinh fđộ quốc tế, thúc đẩy sự hiểu biết giữa các quốc gia về Trung Quốc; tạo môi trường tập hợp, thúc đẩy kênh giao lưu học giả trong và ngoài nước về nghiên cứu Trung Quốc; tư vấn cho Chính phủ, góp phần củng cố mối quan hệ bình đẳng, hợp tác cùng có lợi giữa hai nước.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc ĐHQGHN, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình cho biết: Chương trình Nghiên cứu Trung Quốc sẽ là một trong những chương trình trọng điểm nghiên cứu của ĐHQGHN. Trước mắt, Chương trình sẽ nghiên cứu những vấn đề về cải cách giáo dục ở Trung Quốc, từ đó đưa ra những kinh nghiệm cho Việt Nam.

 • Tin trang 5 báo Nhân Dân ngày 4/6/2016:

Triển lãm tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Ngày 31/5, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam phối hợp Ủy Ban Nhân Dân huyện Đại Lộc tổ chức khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu với chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. Triển lãm đã trưng bày hơn 150 bản đồ Việt Nam, Trung Quốc và các nước phương Tây cùng các tranh cổ động và bốn cuốn Atlas, 19 châu bản Triều Nguyễn, cùng các thư tịch cổ, văn bản Hán Nôm, văn bản nước ngoài, tư liệu hình ảnh; các tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa trước năm 1975 và hiện vật nghe nhìn khẳng định chủ quyền pháp lý hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Triển lãm được tổ chức tại huyện Đại Lộc đến ngày 3/6.

Đội tuyển Việt Nam thắng đội tuyển Xy-ri 2-0

Chiều tối 31/5, đội tuyển bóng đá Việt Nam (hạng 145 thế giới) có chiến thắng bất ngờ trước đối thủ Xy-ri (hạng 110) trong trận đấu giao hữu tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đội tuyển Xy-ri được đánh giá mạnh hơi đội tuyển Việt Nam bởi họ đã vào đến vòng loại cuối cùng Cúp bóng đá thế giới 2018 và đến Hà Nội với đội hình mạnh nhất. Trước đối thủ to cao, có thể lực tốt hơn và chơi cũng khéo léo, các tuyển thủ Việt Nam tỏ ra sắc sảo hơn trên hàng công. Phút thứ 35, Công Vinh ghi bà mở tỷ số trận đấu từ pha đánh đầu đẹp mắt. Trước khi hiệp một kết thúc, đội tuyển Việt Nam nâng tỷ số lên 2-0 sau pha phối hợp giữa Xuân Trường và Văn Quyết. Bàn thắng ấn định tỷ số này của Văn Quyết là nguồn động viên lớn đối với huấn luyện viên Hữu Thắng và các cầu thủ trước những trận đấu quan trọng sắp tới.

Liên kết xúc tiến du lịch 16 tỉnh, thành phố miền bắc

Ngày 31/5, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ về liên kết phát triển du lịch giữa 16 tỉnh, thành phố miền Bắc. Theo đó, các tỉnh, thành phố sẽ nỗ lực thúc đẩy trao đổi thông tin về các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch nhằm đạt hiệu quả cao trong phát triển du lịch của các địa phương… Tại hội nghị, các đại biểu đều khẳng định và nêu bật được thế mạnh của trung tâm xúc tiến du lịch các địa phương miền Bắc với những thuận lợi và khó khăn cần tháo gỡ. Hội nghị cũng đề xuất giải pháp liên kết du lịch, các sản phẩm và chuỗi sản phẩm du lịch phù hợp trong kế hoạch liên kết du lịch giữa các trung tâm đi vào chiều sâu và thiết thực hơn…

Tiếp nhận hơn 5.300 hiện vật thuộc văn hóa Sa Huỳnh

Sáng 31/5, Trung tâm quản lý di sản văn hóa Đà Nẵng tổ chức bàn giao toàn bộ các hiện vật phát hiện trong hố khai quật tại Di chỉ vườn đình Khuê Bắc (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) năm 2015 cho Bảo tàng Đà Nẵng. Theo đó, có tổng cộng 5.319 hiện vật, trong đó có các công cụ đá và đá nguyên liệu, di chỉ gốm Sa Huỳnh, gốm Chăm Pa, gốm Đại Việt… cùng các hồ sơ, hình ảnh, sơ đồ, bản vẽ liên quan đến các hố khai quật. Qua nghiên cứu, các nhà khảo cổ học cho rằng, đây là di chỉ cư trú, mộ táng của cư dân vă hóa Sa Huỳnh với hai lớp văn hóa bắt đầu từ khoảng thế kỷ thứ hai và kéo dài liên tục đến thế kỷ 19-20.

Tiếp tục đầu tư, xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) giai đoạn 2016-2020. Bộ Giáo sục và Đào tạo đề nghị các địa phương và nguồn vốn huy động hợp pháp khác tiếp tục đầu tư xây dựng bổ sung 30,5% các hạng mục công trình còn thiếu của giai đoạn 2011-2015 cho các trường PTDTNT hiện có. Cá hàng mục công trình sau khi hoàn thành phải được trang bị đủ thiết bị theo danh mục tối thiểu; khai thác, sử dụng có hiệu quả, tăng cường công tác du tu, bảo dưỡng. Đáng chú ý, các địa phương cũng cần tiếp tục sử dụng ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và vốn huy động hợp pháp khác đầu tư xây mới 12 trường trong danh mục xây dựng mới của đề án nhưng chưa được đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2011-2015 và bốn trường PTDTNT được thành lập mới do chia tách địa giới đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện các hạng mục công trình cho 25 trường đã được đầu tư xây dựng nhưng chưa hoàn thiện đầy đủ các hạng mục.

 • Tin trang 5 báo Tuổi Trẻ ngày 12/6/2016:

Bắt nghi can mang quốc tịch Mỹ cướp taxi

Tối 11-6, Công an Q.5, TP.HCM cho biết đang lập hồ sơ điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản là một chiếc taxi đối với Cao Đình Khôi – 38 tuổi, quốc tịch Mỹ.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày Khôi bị thương ở ngón tay được người thân đưa đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM.

Khi vào đến bệnh viện, Khôi không chịu khám mà bỏ chạy ra phía cổng bệnh viện nhảy lên chiếc taxi Vinasun biển số 51F-575.19 do anh Lê Hoàng Cầm – 34 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè điều khiển.

Sau khi giằng co, Khôi đẩy anh Cầm xuống xe rồi lái taxi chạy đến ngã tư Ba Tháng Hai – Nguyễn Tri Phương 
(Q.10), sau đó xuống xe bỏ đi.

Nhận tin báo, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Q.5 đã tiến hành thu hồi chiếc taxi, điều tra truy xét vụ việc.

Đến khoảng 15g cùng ngày, công an phát hiện Khôi tại một bệnh viện ở Q.7. Sau khi Khôi được phẫu thuật ngón tay bị thương xong, công an đã di lý Khôi về trụ sở Công an P.1 (Q.5) để lập hồ sơ xử lý.

N.Khải – Ái Nhân

 • Tin trang 6 báo Nhân Dân ngày 12/6/2016:

Bắt tạm giam đối tượng gây rối trật tự công cộng

Chiều 11-6, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Cấn Thị Thêu (SN 1962, quê quán Kim Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội; hộ khẩu thường trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo tài liệu điều tra, từ đầu năm 2008 đến nay, Cấn Thị Thêu cầm đầu nhiều công dân phường Dương Nội mặc áo đồng phục, in các nội dung phản đối chính sách của Nhà nước, nhiều lần kéo đến trụ sở các cơ quan của T.Ư và TP Hà Nội đưa đơn khiếu kiện về đất đai, mặc dù nội dung khiếu kiện đã hết thẩm quyền giải quyết. Ngày 25-4-2014, Cấn Thị Thêu đã bị bắt giam và xử tù 15 tháng về tội Chống người thi hành công vụ. Sau khi chấp hành xong hình phạt trở về địa phương, Thêu không ra trình báo chính quyền theo quy định của pháp luật mà tiếp tục cầm đầu, kích động tập trung đông người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.

Ngày 27-2-2016, Cấn Thị Thêu kêu gọi, kích động một số người dân khiếu kiện phường Dương Nội và số công dân khiếu kiện các địa phương đang lưu trú tại Hà Nội gồm khoảng 200 người tập trung tại khu vực Trụ sở Ban Tiếp công dân T.Ư ở quận Hà Đông căng băng-rôn, khẩu hiệu, tuần hành gây mất an ninh trật tự. Trong dịp Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, Thêu cùng con trai đã chụp ảnh, đăng lên facebook với nhiều nội dung kích động.

 • Tin trang 8 báo Nhân Dân ngày 1/6/2016:

Công nhận Ban đại diện Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê-su Ky-tô-Việt Nam

Chiều 31-5, tại Hà Nội, Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) tổ chức lễ trao quyết định công nhận Ban đại diện Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê su Ky tô – Việt Nam.

Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê su Ky tô là tôn giáo hoạt động ổn định tại Việt Nam, có nguồn gốc và trụ sở chính tại Mỹ. Nhiều nghị sĩ Mỹ là tín đồ của tôn giáo này, trong đó, nhiều người có cảm tình và ủng hộ Việt Nam trong một số vấn đề… Việc Việt Nam công nhận Ban đại diện Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giê su Ky tô – Việt Nam là sự ghi nhận những đóng góp tích cực của Giáo hội đối với đất nước ta thời gian qua, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Mỹ, đồng thời, khẳng định chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta.

 • Tin trang 5 báo Tuổi Trẻ ngày 10/6/2016:

Du khách Anh tử nạn trên đỉnh Fansipan

Ông Vũ Hùng Dũng – chủ tịch UBND huyện Sa Pa – xác nhận chiều 9/6, đội cứu hộ đã phát hiện thi thể du khách người Anh Aiden Shaw Webb bên một tảng đá ở độ cao 2.800m trên đỉnh Fansipan. Ông Nguyễn Quang Vĩnh, giám đốc Vườn quốc gia Hoàng Liên cũng xác nhận thông tin này.

Ông Nguyễn Xuân Trường, phó chủ tịch UBND huyện Sa Pa, cho biết ngay trong chiều cùng ngày, Cơ quan pháp y tỉnh Lào Cai đã đến hiện trường để khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, ông Trường nói sang ngày 10/6 mới đưa được thi thể về Sa Pa. Phương án đưa nạn nhân lên nhà ga cáp treo trên đỉnh Fansipan, sau đó vận chuyển xuống thị trấn Sa Pa bằng cáp treo.

Theo ban quản lý rừng quốc gia Hoàng Liên, Aiden Shaw Webb – vận động viên leo núi chuyên nghiệp – cùng bạn gái đến thị trấn Sa Pa ngày 2/6. Anh dự định một mình chinh phục đỉnh Fansipan bằng con đường hiểm trở nhất là theo ngược tuyến cáp treo đi lên chứ không đi theo đường cũ. Aiden Shaw Webb để bạn gái ở lại thị trấn Sa Pa, một mình leo đỉnh Fansipan. Anh cũng không thông báo với ban quản lý Vườn quốc gia Hoàng Liên. Đến đêm 3/6, Aiden Shaw Webb nhắn cho bạn gái là anh bị ngã và bị thương. Sáng hôm sau, khi mất liên lạc với Aiden Shaw Webb, bạn gái anh đén cơ quan chắc năng trình báo. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ được huy động tìm kiếm.

Còn trên Facebook, ngày 5/6 một nickname là Lisa Shaw Webb đăng lời kêu gọi giúp đỡ từ cộng đồng mạng Việt Nam để tìm Aiden Shaw Webb. Chiều tối 9/6, khi tìm được chàng trai không may mắn, Lisa Shaw Webb gỡ bỏ các bài đăng liên quan đến sự việc.

Hồng Thảo – V.V.Tuân

Tháng Sáu 1, 2016

Lễ khánh thành công trình trùng tu khu mộ và dựng tượng nhà văn hóa Phạm Quỳnh

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 1:48 sáng

Blog PhamTon năm thứ tám, tuần 1 tháng 6 năm 2016.

LỄ KHÁNH THÀNH CÔNG TRÌNH TRÙNG TU KHU MỘ VÀ DỰNG TƯỢNG NHÀ VĂN HÓA PHẠM QUỲNH

Bài phát biểu của ông

Phạm Hữu Thanh Tùng

Ủy viên Thường trực HĐHP Việt Nam

Chủ tịch HĐHP Thừa Thiên Huế

Nhà văn hóa Phạm Quỳnh sinh năm 1892, quê quán ở làng Lương Ngọc, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, mất năm 1945 tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm 1956 gia đình cải táng cụ từ Hiền Sĩ về chùa Vạn Phước, ngôi chùa có nhiều gắn bó và lưu giữ nhiều kỷ vật của ba cụ Thượng thư triều Nguyễn là cụ Nguyễn Đình Hòe, cụ Phạm Liệu, cụ Thượng Chi Phạm Quỳnh. Sinh thời, cụ Thượng Chi thường lên đây đọc sách, thư giản, tĩnh tâm. Hữu duyên thiên lý… Thật là lý thú, nhờ lương duyên của cụ Thượng Chi, hôm nay trong ngày vui này có thêm sự hiện diện của người đang coi sóc Từ đường cụ Nguyễn Đình Hoè là họa sĩ Vĩnh Phối và cháu cụ Phạm Liệu đến từ huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất, gia đình đã có ý định đưa cụ Thượng Chi về quê nhà. Thế nhưng, một số văn nghệ sĩ, trí thức là thân hữu của giáo sư Phạm Khuê và nhạc sĩ Phạm Tuyên đề nghị nên bảo tồn nguyên trạng phần mộ của cụ Thượng Chi ở nơi này. Bởi vì cuộc đời hoạt động chính trị – văn hóa và số phận của cụ Phạm gắn liền với những năm tháng cuối cùng của triều đình Huế. Cụ Thượng Chi không chỉ là nhà văn hóa mà còn là một chứng nhân lịch sử của Huế.

Tháng 11-2014, được sự đồng thuận và hỗ trợ của chính quyền, của nhân dân địa phương, Hội đồng Gia tộc đã dựng bia tưởng niệm nhà văn hóa Phạm Quỳnh tại khu lăng mộ gia đình ở quê nhà – làng văn hóa Lương Ngọc. Nhà bia do ngoại tôn của cụ Thượng Chi là  GSTS KTS Tôn Thất Đại thiết kế theo phong cách kiến trúc hiện đại. Nhà bia ốp đá đen vân trắng, trên hai trụ phía trước khắc câu nói để đời của cụ Thượng Chi bằng chữ Nôm và Quốc ngữ: Truyện Kiều còn, tiếng ta còn/ Tiếng ta còn, nước ta còn.

Trong nhà bia dựng bia đá đen, in ảnh cụ Phạm Quỳnh mặc bộ y phục dân tộc, áo the khăn xếp. Phía dưới khắc mấy hàng chữ khiêm tốn, khái quát sự nghiệp văn hóa – báo chí của cụ:

Nhà văn hóa

PHẠM QUỲNH

(1893 – 1945)

Chủ bút báo Nam Phong

hiệu Thượng Chi

 Trong khu lăng mộ còn dựng một cuốn thư khắc thủ bút và chữ ký của Cụ Phạm. Đó là những dòng Cụ Phạm viết ở biệt thự Hoa Đường vào sáng ngày 23/8/1945, trong bài tùy bút cuối cùng có tựa đề Cô Kiều với tôi chúng ta đã được đọc ở tập Hoa Đường tùy bút: “Tiếng là nước, có tiếng mới có nước, có quốc văn mới có quốc gia”.

Tháng 9-2015, sau lễ tưởng niệm lần thứ 70 của cụ Phạm Quỳnh, được tổ chức ngay tại mộ phần và tại chùa Vạn Phước, con cháu cụ đã quyết định trùng tu lại mộ phần và dựng tượng cụ, xây dựng nơi dây thành một địa chỉ văn hóa.

Lễ khởi công được tổ chức ngay sau ngày khai mạc Festival Huế 2016. Công trình hoàn thành trước lễ Phật đản một ngày. Về nội dung tư tưởng khu mộ Nhà văn hóa Phạm Quỳnh ở Huế cũng thể hiện những nét tinh túy như khu Lăng Quỳnh ở Hải Dương. Trụ cổng giữ nguyên hai câu Truyện Kiều còn, tiếng ta còn/ Tiếng ta còn, nước ta còn” bằng chữ Nôm. Bia mộ dựng một cuốn thư bằng đá đen khắc thủ bút và chữ ký của Cụ Phạm “Tiếng là nước, có tiếng mới có nước, có quốc văn mới có quốc gia”. Bình phong dựng thêm cuốn thư, cũng bằng đá đen, khắc câu nói nổi tiếng Truyện Kiều còn, tiếng ta còn/ Tiếng ta còn, nước ta còn” bằng chữ Nôm và Quốc ngữ. Chỉ có khác là ở bố cục, vì kiến trúc tổng thể khu mộ được giữ  nguyên trạng, kể cả cây xanh. Chỉ dựng thêm bức tượng làm điểm nhấn, lát gạch toàn bộ diện tích đất nền, và dựng hai chiếc ghế đá.

Hôm nay, ngày 28-5-2016, nhằm ngày 22 tháng Tư năm Bính Thân, Hội đồng Họ Phạm Việt Nam, HĐHP Thừa Thiên Huế, Tổ đình Vạn Phước, và gia đình tiến hành nghi lễ Tạ thổ mộ và lễ khánh thành tượng nhà văn hóa Phạm Quỳnh.

Theo Tuổi Trẻ Online ngày 29/5/2016: Sáng 28-5, hội đồng họ Phạm VN phối hợp cùng gia đình Khanh thanh tuong nha van hoa PHam Quynhnhạc sĩ Phạm Tuyên tổ chức lễ khánh thành công trình trùng tu mộ phần và dựng tượng cụ Thượng Chi Phạm Quỳnh (1892-1945) tại TP Huế.

Bức tượng bán thân cụ Phạm Quỳnh do chính người cháu ngoại của cụ là kiến trúc sư Tôn Thất Đại thiết kế với chiều cao 60cm, bề ngang 50cm, được đặt ở bục cao gần 2m nằm ngay sau ngôi mộ cụ ở trước chùa Vạn Phước (P.Trường An, TP Huế). Phía trước bia mộ cụ Phạm được ốp tấm bia đá đen khắc ghi câu nói nổi tiếng của cụ: “Truyền Kiều còn tiếng ta còn/Tiếng ta còn nước ta còn”.

Ngay sau khi khánh thành, đông đảo con cháu cụ Phạm, nhiều trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo là bạn bè thân hữu với nhạc sĩ Phạm Tuyên (con trai cụ Phạm Quỳnh) từ nhiều nơi hội tụ về đã làm lễ dâng hương tưởng nhớ. Chia sẻ ngay tại bức tượng vừa được khánh thành, nhà nghiên cứu Phan Thuận An nói đây là những tín hiệu phát ra tuy muộn màng nhưng vẫn đáng mừng vì thà muộn còn hơn không.

“Trong tâm thức người dân cố đô chúng tôi, bóng dáng khả kính của cụ vẫn thênh thang, lồng lộng và hiện hữu đâu đó như ngày nào ở biệt thự Hoa Đường bên bờ sông An Cựu, hoặc thong dong trên đường Lục Bộ bên trong kinh thành hay thấp thoáng ở Ngự Tiền văn phòng ở chốn hoàng cung. Đó là những hình ảnh đẹp, gắn liền với sinh hoạt và sự nghiệp của cụ trong những năm cuối đời đầy kịch tính ở miền núi Ngự sông Hương” – ông Phan Thuận An bày tỏ đầy cảm xúc.

Khanh thanh tuong nha van hoa Pham Quynh 2Kính thưa quý vị!

Ngân sách Nhà nước đã và đang đầu tư khá nhiều cho các công trình dựng tượng lãnh tụ, tượng danh nhân, tượng các anh hùng. Bên cạnh đó có nhiều danh nhân được các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, nghề nghiệp và hội đồng dòng họ vận động quyên góp dựng tượng để tỏ lòng tôn kính, tri ân.

            Tượng nhà văn hóa Phạm Quỳnh được thực hiện theo trào lưu này. Đây là một nét đẹp văn hóa được bén rễ từ trong dòng chảy lịch sử của dân tộc. Vừa là một công trình báo hiếu của con cháu trong gia đình vừa là một công trình văn hóa, góp phần giúp “dân ta biết sử ta”, và hơn thế nữa, hiểu sâu sắc hơn về lịch sử đất nước trên nhiều phương diện.

            Tôi xin được nói thêm về vùng đất nơi có mộ phần cụ Phạm Thượng Chi.

            Vùng đất này nằm trong phạm vi nghiên cứu, tìm kiếm cung Đan Dương thời Tây Sơn và lăng Đan Dương  của Hoàng đế Quang Trung, đã được tổ chức Hội thảo Khoa học hồi tháng 10-2015. Ngày 22-4-2016, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có công văn, chính thức giao cho Sở VHTT&DL phối hợp với Hội KHLS tỉnh và các cơ quan liên quan thống nhất kế hoạch triển khai khai quật và bảo tồn các di tích cổ của Phủ Dương Xuân theo đề nghị của Hội KHLS Việt Nam. Tại công văn số 22/HSH, ngày 15-4-2016, Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội KHLS Việt Nam, đã kiến nghị với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế nhiều vấn đề, trong đó có hai nội dung quan trọng. Một là công việc nghiên cứu về cung điện Đan Dương cần được tiếp tục. Một nguồn sử liệu quan trọng là các di tích và di vật khảo cổ học ở vùng chùa Thiền Lâm, chùa Vạn Phước cần được quan tâm khai thác. Hai là cần có kế hoạch song song bản tồn và phát huy giá trị các di tích cổ của Phủ Dương Xuân.

Tại Hội thảo nói trên bản thân chúng tôi cũng đã đề xuất đưa Cung điện Đan Dương trở thành một điểm đến mới, một sản phẩm du lịch mới của Huế. Liên kết các công trình kiến trúc cổ trong khu vực gò Dương Xuân nói riêng, phường Trường An nói chung, thì Huế sẽ có thêm một tour du lịch văn hóa – tâm linh hấp dẫn; giúp cho dân ta hiểu biết sâu sắc hơn về sử ta trên nhiều lĩnh vực như: Lịch sử khai mở xứ Đàng Trong của các chúa Nguyễn, lịch sử triều Tây Sơn ở Huế, lịch sử Phật giáo ở Đàng Trong và Phật giáo ở Huế; khám phá các giá trị về văn hóa, tư tưởng, mỹ thuật… từ Cung điện Đan Dương trong ký ức và qua di vật, đến đàn Nam Giao, nhà thờ cụ Phan Bội Châu, và từ những ngôi cổ tự danh tiếng đang hiện hữu.

Bốn năm nay mộ phần nhà văn hóa Phạm Quỳnh và mộ thi sĩ Phạm Hầu, ở ngay phía trước Tam quan chùa Vạn Phước, đã trở thành địa chỉ – điểm đến trong chương trình “Ngày thơ viếng mộ thi nhân” do Hội nhà văn Thừa Thiên Huế tổ chức.

Thay mặt BTC tôi xin chân thành cám ơn các vị khách quý, cám ơn các thành viên trong gia đình đã không quản đường xa về dự lễ khánh thành công trình trùng tu khu mộ và dựng tượng nhà văn hóa Phạm Quỳnh.

Trên quê hương yêu dấu (kỳ 1 tháng 6 năm 2016)

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 1:43 sáng

Blog PhamTon năm thứ tám, kỳ 1 tháng 6 năm 2016.

TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 24/5/2016:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp; Chủ tịch nước Trần Đại Quang đón, hội đàm; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến; Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp Tổng thống Hoa Kỳ B.Ô-ba-ma

Hai bên ra Tuyên bố chung – Ký các văn kiện hợp tác

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Ba-rắc Hu-xây-in Ô-ba-ma đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23 đến 25-5. Sáng 23-5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Hoa Kỳ B.Ô-ba-ma theo nghi thức đón nguyên thủ quốc gia.

Tham dự lễ đón về phía Việt Nam có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh, lãnh đạo các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Công thương, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Công an, Quốc phòng; lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội… Về phía Hoa Kỳ có Bộ trưởng Ngoại giao G.Ke-ri, Cố vấn An ninh Quốc gia X.Rai-xơ, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam T.Ô-xi-ớt cùng các thành viên chính thức trong đoàn. Sau khi Đoàn Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã mời Tổng thống B.Ô-ba-ma duyệt Đội Danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Nguyen Phu Trong Obama* Chiều 23-5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Tổng thống Hoa Kỳ B.Ô-ba-ma đang thăm chính thức Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng gặp lại Tổng thống Ô-ba-ma tại Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng chuyến thăm của Tổng thống Ô-ba-ma, coi đây là sự tái khẳng định cam kết của lãnh đạo hai nước đối với quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ. Tổng Bí thư thông báo cho Tổng thống Ô-ba-ma về thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, về đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư khẳng định, Việt Nam tiếp tục coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, thiết thực và có hiệu quả, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển và thịnh vượng chung trong khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư ghi nhận và hoan nghênh Chính quyền, Quốc hội và nhiều tổ chức nhân dân của Hoa Kỳ đã và đang hợp tác với Việt Nam trong các hoạt động giải quyết hậu quả chiến tranh; bày tỏ hy vọng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất và hiệu quả hơn nữa trong lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng này. Tổng Bí thư cũng tái khẳng định chủ trương của Việt Nam đối với Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục thực hiện cam kết hỗ trợ kỹ thuật đối với Việt Nam trong quá trình thực thi TPP. Tổng Bí thư cũng trao đổi với Tổng thống Ô-ba-ma về các biện pháp thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước trong thời gian tới.

Về các vấn đề quốc tế và khu vực, Tổng Bí thư hoan nghênh những tuyên bố và hành động của các nước, trong đó có Hoa Kỳ, nhằm góp phần duy trì hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực; đồng thời, khẳng định lại lập trường của Việt Nam giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, ngoại giao và pháp lý, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế.

Tổng thống Ô-ba-ma cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho ông trong chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam; một lần nữa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Đại hội lần thứ XII của Đảng bầu lại làm Tổng Bí thư; bày tỏ ấn tượng sâu sắc về một nước Việt Nam và Thủ đô Hà Nội tươi đẹp, phát triển năng động và cho biết sau này sẽ trở lại thăm khi điều kiện cho phép. Tổng thống đánh giá cao vai trò và tầm nhìn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc lãnh đạo đất nước giành được những thành tựu to lớn trong thời gian vừa qua nói chung và trong chủ trương chiến lược đối với tiến trình đàm phán TPP nói riêng. Tổng thống Ô-ba-ma khẳng định, Hoa Kỳ coi Việt Nam là một đối tác quan trọng trong khu vực; nhấn mạnh sẽ làm mọi việc có thể để thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam thực hiện TPP, theo tinh thần Tuyên bố chung về quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước năm 2013 và Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam – Hoa Kỳ năm 2015. Tổng thống khẳng định, việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam là nhằm góp phần tạo sự chuyển biến mới trong quan hệ giữa hai nước. Tổng thống Ô-ba-ma nêu bật sự cần thiết bảo đảm an toàn, an ninh và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế. Tổng thống bày tỏ tin tưởng quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới vì lợi ích của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

* Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Ô-ba-ma, sáng 23-5, sau lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ B.Ô-ba-ma tại Phủ Chủ tịch. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm, bày tỏ hài lòng trước những tiến triển nhanh chóng, thực chất và toàn diện của quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ thời gian qua theo những định hướng của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ năm 2013 và Tuyên bố về tầm nhìn chung nhân chuyến thăm Hoa Kỳ lịch sử tháng 7-2015 của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Tran Dai Quang ObamaChủ tịch nước Trần Đại Quang chào mừng Tổng thống Ô-ba-ma cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hoa Kỳ thăm chính thức Việt Nam, đánh giá cao tầm quan trọng và ý nghĩa của chuyến thăm đối với quan hệ hai nước. Tổng thống Ô-ba-ma bày tỏ vui mừng lần đầu được đến thăm đất nước Việt Nam tươi đẹp, khẳng định mong muốn chuyến thăm sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định lại việc Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế; coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ ổn định, sâu rộng và hiệu quả.

Tổng thống Ô-ba-ma nhất trí sẽ sớm thúc đẩy Quốc hội Hoa Kỳ thông qua TPP, cam kết trợ giúp Việt Nam nâng cao năng lực để triển khai thỏa thuận này. Hai bên nhất trí coi hợp tác phát triển, bao gồm kinh tế – thương mại, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, ứng phó biến đổi khí hậu là một trong những trọng tâm trong quan hệ hai nước. Hai bên cho rằng cần tiếp tục tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, đặc biệt là việc tẩy độc đi-ô-xin, bom mìn, hỗ trợ nhân đạo người tàn tật và cứu trợ thảm họa. Nhân dịp này, Tổng thống Ô-ba-ma tuyên bố Hoa Kỳ chính thức dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hoan nghênh quyết định này.

Về các vấn đề khu vực, hai nhà lãnh đạo chia sẻ tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, bảo đảm an ninh và an toàn hàng hải, hàng không, giải quyết hòa bình tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). Hai bên nhất trí cần tăng cường phối hợp trong nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm xử lý các vấn đề khu vực và toàn cầu như ứng phó biến đổi khí hậu, trong đó có vấn đề ngập mặn và hạn hán, an ninh nguồn nước Mê Công, chống khủng bố, chống phổ biến vũ khí hạt nhân, chống buôn bán động vật hoang dã và bảo vệ đa dạng sinh học.

* Nhân chuyến thăm, hai bên ra Tuyên bố chung, nhất trí tăng cường quan hệ đối tác toàn diện theo hướng thực chất, sâu sắc, hiệu quả hơn vì lợi ích hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và thế giới.

* Sau hội đàm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Hoa Kỳ Ô-ba-ma đã chứng kiến lễ ký một số thỏa thuận hợp tác kinh tế quan trọng, bao gồm hợp đồng mua 100 máy bay Boeing B737 Max giữa Công ty Cổ phần VietJet Air và Tập đoàn Boeing, Hợp đồng cung cấp động cơ máy bay và dịch vụ bảo dưỡng kỹ thuật cho 63 máy bay Airbus thế hệ mới A320/A321 NEO giữa Công ty Cổ phần VietJet Air và Công ty Pratt & Whitney và Bản ghi nhớ giữa Bộ Công thương và Tập đoàn GE về hợp tác thực hiện các giải pháp phát triển năng lượng gió Việt Nam.

Tran Dai Quang hoi dam voi Obama* Chiều 23-5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Hoa Kỳ B.Ô-ba-ma đã có cuộc họp báo chung thông báo kết quả hội đàm, với sự tham dự của hàng trăm phóng viên Việt Nam, Hoa Kỳ và quốc tế. Chủ tịch nước Trần Đại Quang thông báo, hai bên đã có cuộc hội đàm bổ ích về các vấn đề song phương và về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Chủ tịch nước cho biết, hai bên nhất trí tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Hai bên ra Tuyên bố chung Việt Nam – Hoa Kỳ, trong đó nhất trí tăng cường quan hệ đối tác toàn diện theo hướng sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn. Hai bên xác định, hợp tác phát triển là trọng tâm của quan hệ song phương, chú trọng các lĩnh vực kinh tế, thương mại, y tế, giáo dục, thực thi pháp luật, giao lưu nhân dân… Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

* Cùng ngày, tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ B.Ô-ba-ma đang thăm chính thức Việt Nam.

Nguyen Xuan Phuc ObamaTại cuộc tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào mừng Tổng thống Ô-ba-ma và Đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Hoa Kỳ thăm chính thức Việt Nam. Tổng thống Ô-ba-ma bày tỏ vui mừng được thăm Việt Nam trong bối cảnh quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước phát triển một cách tích cực và thực chất; khẳng định Hoa Kỳ mong muốn thiết lập mối quan hệ hữu nghị và lâu dài với Việt Nam trên cơ sở tôn trọng thể chế chính trị của nhau và vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Ô-ba-ma đã cùng điểm lại và bày tỏ hài lòng về những tiến triển thực chất trong quan hệ hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác toàn diện (tháng 7-2013), đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế – thương mại – đầu tư, giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả chiến tranh và giao lưu nhân dân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Ô-ba-ma cũng trao đổi về các biện pháp tăng cường quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ, trong đó ưu tiên thúc đẩy hợp tác phát triển làm trọng tâm và động lực của quan hệ trong thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hoa Kỳ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, mở cửa thị trường hơn nữa cho hàng hóa Việt Nam, tăng cường đầu tư trực tiếp để trở thành nhà đầu tư lớn nhất ở Việt Nam; hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu nhất là ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long – vựa lúa chiến lược, nguồn lực chính bảo đảm an ninh lương thực của Việt Nam cũng như thế giới và hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công sự kiện APEC 2017, thúc đẩy giao lưu nhân dân trong đó có việc tạo điều kiện cho khách du lịch hai nước… Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định vai trò quan trọng và đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy quan hệ song phương và đề nghị Hoa Kỳ tạo điều kiện cho cộng đồng phát triển và đóng góp nhiều hơn nữa cho quan hệ hai nước. Tổng thống Ô-ba-ma nhấn mạnh hợp tác về giáo dục – đào tạo (trong đó có việc thành lập đại học Fulbright Việt Nam), biến đổi khí hậu, kinh tế thương mại, khoa học – công nghệ là nền tảng vững chắc của quan hệ trong dài hạn.

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông, các thách thức an ninh phi truyền thống đang nổi lên có tác động đến hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển của khu vực và thế giới; khẳng định nguyên tắc tôn trọng Hiến chương LHQ, luật pháp quốc tế trong hợp tác và xử lý các vấn đề khu vực. Hai bên nhất trí tranh chấp trên Biển Đông cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, tuân thủ DOC và tiến tới COC, bảo đảm tự do và an toàn hàng hải, hàng không; không sử dụng vũ lực.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng tái khẳng định Việt Nam sẽ sớm trình Quốc hội xem xét phê chuẩn TPP, đề nghị Tổng thống Ô-ba-ma tiếp tục thúc đẩy việc Quốc hội Hoa Kỳ thông qua Hiệp định để sớm triển khai TPP.

Tổng thống Ô-ba-ma nhấn mạnh TPP là một hiệp định thương mại chất lượng cao của thế kỷ 21, khẳng định quyết tâm thúc đẩy thông qua Hiệp định này trong năm 2016.

* Trưa 23-5, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc gặp Tổng thống Hoa Kỳ B.Ô-ba-ma tại Nhà sàn Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nguyen Thi Kim Ngan ObamaHai bên hài lòng về những tiến triển tích cực và thành tựu quan trọng đạt được trong thời gian qua của quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, đặc biệt từ sau chuyến thăm Hoa Kỳ lịch sử của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tháng 7-2015. Hai bên mong muốn quan hệ Quốc hội (QH) hai nước tiếp tục được tăng cường, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của quan hệ hai nước. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị phía Hoa Kỳ tạo thuận lợi hơn cho hàng hóa Việt Nam nhập khẩu vào thị trường Hoa Kỳ, sớm có các dự án hỗ trợ Việt Nam ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và tăng viện trợ giúp Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, đặc biệt là giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao ý nghĩa của Hiệp định TPP đối với sự phát triển của quan hệ kinh tế – thương mại – đầu tư của khu vực; tin tưởng hiệp định này sẽ sớm được Quốc hội Việt Nam xem xét, phê chuẩn; đề nghị phía Hoa Kỳ thúc đẩy để Quốc hội Hoa Kỳ sớm phê chuẩn Hiệp định này. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã mời Tổng thống Ô-ba-ma tham quan Nhà sàn và Ao cá Bác Hồ. Chủ tịch đã giới thiệu với Tổng thống Ô-ba-ma về cuộc sống giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh và giai đoạn lịch sử 1945 -1946 và các cuộc tiếp xúc giữa Việt Minh và Hoa Kỳ. Tổng thống Ô-ba-ma khẳng định quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ đã trải qua những trang sử khó khăn nhưng cũng có những trang sử tích cực và giờ đây hai nước cùng chung một mục tiêu vì hợp tác, vì hòa bình, phát triển. Tổng thống Ô-ba-ma đã đi thăm không gian sống của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cho cá ăn ở Ao cá Bác Hồ.

* Cùng ngày, tại Trung tâm hội nghị quốc tế, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mở tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng thống B.Ô-ba-ma và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hoa Kỳ thăm chính thức Việt Nam.

* Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ B.Ô-ba-ma, ngày 23-5, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển tiếp Đoàn Nghị sĩ Hoa Kỳ gồm: Thượng nghị sĩ T.Ca-pơ (bang Đê-la-oe), Hạ nghị sĩ G.Ca-xtơ-rô và Hạ nghị sĩ B.Ơ-ru-kê (bang Tếch-dát). Vui mừng tiếp đón Đoàn Nghị sĩ Hoa Kỳ sang thăm làm việc tại Việt Nam, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh, chuyến thăm của Đoàn sẽ góp phần tăng cường quan hệ giữa QH và nhân dân hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ. Phó Chủ tịch QH cho biết, thời gian gần đây, QH hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao; đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của lãnh đạo QH, Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ cũng như cá nhân các nghị sĩ trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trong thời gian qua.

Cảm ơn Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển dành thời gian tiếp đoàn, Thượng nghị sĩ T.Ca-pơ giới thiệu khái quát về hoạt động QH và Thượng viện, Hạ viện Hoa Kỳ. Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi những vấn đề cùng quan tâm về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); quốc phòng-an ninh…

* Cùng ngày, tại Hà Nội, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh tiếp Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, Đại sứ M.Phrô-men cùng đoàn quan chức cấp cao của Hoa Kỳ sang Hà Nội làm việc bên lề chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ B.Ô-ba-ma.

Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất sẽ cùng phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy việc trình QH phê chuẩn Hiệp định TPP, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định, Chính phủ Việt Nam đã triển khai nhiều công việc để có thể bảo đảm trình QH ngay tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIV diễn ra vào tháng 7-2016. Ông M.Phrô-men đánh giá cao các nỗ lực của Chính phủ Việt Nam và cho biết, TPP là một hiệp định có tiêu chuẩn cao và toàn diện, cho nên việc thực thi đòi hỏi tất cả các nước tham gia cần có nỗ lực. Do vậy, các nước TPP có trình độ phát triển cao hơn, trong đó có Hoa Kỳ, sẵn sàng có hỗ trợ cần thiết để Việt Nam có đủ năng lực thực thi Hiệp định. Hai bên cũng đã bàn một loạt các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư song phương…

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 23/5/2016:

Hôm qua, 22-5 Cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

98,77% số cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu cử

Bau cu quoc hoi

 • Tin trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 26/5/2016:

Trao quyết định thành lập ĐH Fulbright Việt Nam

Ngày 25-5, chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định thành lập Trường ĐH Fulbright Việt Nam (FUV) cho chủ tịch FUV Bob Kerrey.

Buổi lễ đã diễn ra dưới sự chứng kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng và Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry, cùng nhiều quan chức và học giả của hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cho biết ông hoàn toàn tin tưởng FUV sẽ đóng góp ý nghĩa vào sự phát triển của TP.HCM, góp phần đưa TP.HCM trở thành một trung tâm sáng tạo của khu vực và thế giới.

Ông Đinh La Thăng nói TP.HCM đặt rất nhiều  kỳ vọng vào sự thành công của FUV.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cùng dành một bài phát biểu khá dài để nói về tầm quan trọng của FUV với Việt Nam và với quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ.

Ông nói: “Chúng ta cần 20 năm để bình thường hòa quan hệ, 20 năm để từ hàn gắn sang xây dựng quan hệ. Các bạn thử tưởng tượng, chúng ta sẽ còn làm được nhiều điều to lớn hơn thế đến chừng nào trong 20 năm tới…”

Chia sẻ tại buổi trao quyết định, nguyên Thượng nghị sĩ Mỹ Bob Kerrey – chủ tịch Hội đồng quản trị FUV cho rằng trường ĐH này sẽ mở ra một chương mới đầy hứa hẹn trong lịch sử hợp tác của Hoa Kỳ – Việt Nam về giáo dục đại học.

Giới thiệu thêm và FUV bà Bà Đàm Bích Thủy – người sáng lập, hiệu trưởng FUV cho biết đây là trường đại học duy nhất tại Việt Nam được thiết kế theo mô hình giáo dục “khai phóng” với mong muốn đào tạo những thế hệ sinh viên Việt Nam có tư duy phản biện, đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong nhiều lĩnh vực.

Bà Đàm Bích Thủy thông tin vốn đăng ký ban đầu của FUV là 70 triệu USD, đến nay trường đã nhận được cam kết tài trợ bằng tiền mặt và các hình thức giá trị khác hơn 60 triệu USD. Tuy nhiên, ước tính trong 5 năm đầu tiên trường cần huy động tới 150 triệu USD.

Chính phủ Mỹ cam kết tài trợ hơn 20 triệu USD để hỗ trợ thành lập trường. Đồng thời, UBND TP.HCM dành cho trường 25 ha đất ở Khu công nghệ cao, trong đó 15ha được sử dụng để xây dựng khuôn viên chính của trường và 10 ha dành cho khu nhà ở và ký túc xá sinh viên.

Đơn vị học thuật đầu tiên là khoa Chính sách Công và quản lý Fullbright sẽ khai giảng vào năm 2016 bao gồm đội ngũ nhân lực và chương trình của chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright (FETP) hiện nay.

Năm 2018, FUV sẽ thành lập Khoa Khoa học xã hội và nhân văn với chương trình giáo dục cử nhân 4 năm cho các ngành khoa học xã hội và nhân văn, nghệ thuật, kỹ thuật. Ngôn ngữ giảng dạy chính là tiếng Anh nhưng FUV sẽ cấp bằng Việt Nam.

Viễn Sự

 • Tin trang 7 báo Tuổi Trẻ ngày 30/5/2016:

Bàn giao tàu cá vỏ thép ở Quảng Bình

Ngày 29/5, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Bình và doanh nghiệp tư nhân cơ khí công nghiệp tàu thủy Nguyễn Văn Tuấn (Thái Bình) làm Tau ca vo thep Thanh Huyen 09lễ bàn giao tàu đánh cá vỏ thép ở Quảng Bình đóng mới theo nghị định 67, với tổng vốn hơn 16 tỉ đồng.

Tàu mang tên Thanh Huyền 09, làm nghề lới rê, công suất hơn 800CV, do ngư dân Nguyễn Hữu Sáu ở xã Bảo Ninh (TP Đồng Hới, Quảng Bình) làm chủ đầu tư. Đây là tàu vỏ thép thứ hai được đưa vào sử dụng tại Quảng Bình, sau tàu dịch vụ hậu cần nghề cá Long Khánh 79. Ông Trần Đình Du, phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng Bình, cho biết đến nay tỉnh đã thẩm định cho 38 ngư dân vay vốn đóng tàu đánh cá vở thép công suất lớn.

L.Giang.

 • Tin trang 4 báo Tuổi Trẻ ngày 30/5/2016:

Đà Nẵng bắt vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay

Chiều 29-5, tại trụ sở UBND huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng), ông Huỳnh Đức Thơ – chủ tịch UBND TP Đà Nẵng – trực tiếp đến trao bằng khen cùng tiền thưởng nóng 20 triệu đồng cho lực lượng tuần tra theo quyết định 8394 của UBND xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang) về thành tích đã bắt vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP Đà Nẵng

Theo Công an TP Đà Nẵng, lúc 1g30 ngày 29-5, lực lượng tuần tra theo quyết định 8394 của UBND xã Hòa Phong đang tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường thuộc thôn Dương Lâm 1, Hòa Phong thì phát hiện Lại Thanh Quyết (32 tuổi, trú khu 7, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở UBND xã Hòa Phong để làm việc.

Qua đấu tranh, lực lượng công an phát hiện trong túi xách màu đen mà đối tượng Quyết mang theo có 1 gói hình khối chữ nhật dài 16cm, rộng 10cm, có chất màu trắng; 1 gói nilông màu vàng bên trong có chứa chất màu trắng…

Theo Lại Thanh Quyết khai nhận, tất cả chất màu trắng thu giữ trên đều là heroin có số lượng hơn 1,5 bánh heroin.

Ngoài ra, người này còn mang theo 1 khẩu súng ngắn bằng kim loại (dạng súng rulô), bên trong có 6 viên đạn, roi điện…

Vụ việc được Công an huyện Hòa Vang, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra và đã bắt giữ người mua ma túy là Lê Văn H. (43 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam).

Đây là vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay mà lực lượng chức năng của Đà Nẵng phát hiện, xử lý.

Đoàn Cường

 • Tin trang 2 báo Nhân Dân ngày 25/5/2016

Tăng cường hợp tác dầu khí với Hoa Kỳ

Nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ B.Ô-ba-ma, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) vừa ký hai bản ghi nhớ với Công ty Dầu khí lớn của Mỹ là Honeywell và Murphy. Theo đó, với Honeywell, các bên xác định khả năng hợp tác trong các dự án hợp tác chung (dự án dầu khí, lọc dầu, hóa dầu và các ngành liên quan, bao gồm cả hệ thống điều khiển ăn mòn, giải pháp phần mềm tiên tiến; an ninh mạng). Các bên sẽ thành lập Nhóm cộng tác để xác định, tìm hiểu và thúc đẩy sự phát triển của các dự án hợp tác chung.

Đối với Murphy, nội dung hợp tác thể hiện các nguyên tắc và hoạt động cơ bản để các bên tìm kiếm cơ hội kinh doanh cùng có lợi. Trong đó, phân tích và đánh giá sự quan tâm và cơ hội hợp tác giữa PVN và Murphy về các dự án thă dò khai thác dầu khí tại Việt Nam, Hoa Kỳ và các nước thứ ba, tiếp tục các hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí trong khuôn khổ các hợp đồng dầu khí đã được ký kết.

Các tỉnh miền bắc đạt 7,2 triệu tấn lúa đông xuân

Ngày 24/5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, vụ đông xuân 2015-2016, toàn miền bắc được mùa, với sản lượng lúa ước đạt 7.2 triệu tấn. Trong vụ này, cùng với áp dụng gieo sạ, gieo vãi đã góp phần làm giảm chi phí hạt giống và công lao động trong sản xuất, cơ cấu giống lúa chất lượng cao cũng tăng nhanh ở nhiều địa phương. Nhờ vậy, mặc dù thời tiết không thuận lợi, rét đậm rét hại đầu năm, hạn hán xảy ra, nhưng năng suất dự kiến đạt hơn 57 tạ/ha. Theo kế hoạch, vụ hè thu và vụ mùa năm nay toàn miền bắc dự kiến gieo cấy 1,32 triệu ha, giảm khoảng 12.000 ha so với năm 2015.

 • Tin trang 5 báo Nhân Dân ngày 19/5/2016:

Ba nhà khoa học xuất sắc nhận giải thưởng Tạ Quang Bửu

Chiều 18-5, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ trao giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2016. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo; Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ; GS,VS Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam…

Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2016 gồm: Hai giải chính dành cho nhà khoa học là tác giả của công trình khoa học xuất sắc là GS, TS Nguyễn Văn Hiếu, Viện Đào tạo quốc tế về khoa học vật liệu (Trường đại học Bách khoa Hà Nội) và PGS, TS Nguyễn Ngọc Minh (Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội). Các công trình khoa học của hai giải thưởng chính đều thuộc lĩnh vực khoa học thực nghiệm, có ý nghĩa thực tiễn và khả năng ứng dụng lớn. Ngoài ra, giải thưởng dành cho nhà khoa học trẻ là tác giả của công trình khoa học xuất sắc được trao cho TS Phùng Văn Đồng, Viện Vật lý (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Hội nghị Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á – Thái Bình Dương

Sáng 18-5, tại TP Huế, Hội nghị toàn thể lần thứ 7 của Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á – Thái Bình Dương (MOWCAP) đã khai mạc, với sự tham dự của Chủ tịch MOWCAP Lý Minh Hoa cùng hơn 60 đại biểu từ 16 nước trong khu vực; Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, Tổng Thư ký Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, Đại sứ Phạm Sanh Châu và 40 đại biểu ban, ngành và địa phương của Việt Nam.

Hội nghị tiến hành đánh giá các chương trình hoạt động; giới thiệu và hướng dẫn thực hiện các khuyến nghị của UNESCO về di sản tư liệu, hướng dẫn về Chương trình Ký ức thế giới và bảo vệ di sản tư liệu; bàn về công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản, lựa chọn và công bố những bộ sưu tập tài liệu tiêu biểu… Các đại biểu cũng xem xét 16 hồ sơ của 10 nước đăng ký công nhận là Di sản tư liệu Chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á – Thái Bình Dương, trong đó Việt Nam có hai hồ sơ gồm Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế và Mộc bản trường học Phúc Giang.

 • Tin trang 5 báo Nhân Dân ngày 20/5/2016:

Công nhận thêm hai di sản tư liệu thuộc Chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á – Thái Bình Dương

Chiều tối 19/5, trong khuôn khổ Hội nghị toàn thể lần thứ bảy của Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á- Thái Bình Dương (MOWCAP) diễn ra từ ngày 18 đến 21/5 tại TP Huế, các thành viên của MOWCAP đã nghe và xem xét 16 hồ sơ của 10 nước đệ trình đăng ký công nhận xem xét 16 hồ sơ của 10 nước đệ trình đăng ký công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á – Thái Bình Dương để công nhận vào năm 2016. Hai hồ sơ của Việt Nam được đăng ký đệ trình tại kỳ họp này: “Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế” và “Mộc bản trường học Phúc Giang” (Hà Tĩnh)

Với số phiếu tán thành tuyệt đối, đúng 17 giờ 30 phút chiều 19/5, Hội nghị MOWCAP đã công bố 14 trong số 16 hồ sơ, trong đó cả hai hồ sơ của Việt Nam đều được ghi danh vào Di sản tư liệu thuộc Chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Hồ sơ về “Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế” là những di sản tư liệu độc đáo, là những bản gốc, duy nhất hiện chỉ còn ở Việt Nam và có giá trị nổi bật toàn cầu. Hồ sơ “Mộc bản trường học Phúc Giang” cũng được đánh giá có giá trị trên nhiều phương diện. Điểm đặc biệt của di sản này là liên quan đến giáo dục ở một làng quê xa kinh thành, là khốc mộc bản duy nhất về văn hóa, giáo dục của một dòng họ được lưu giữ ở Việt Nam được vinh danh trong đợt này.

Tạo sân chơi tìm hiểu về công nghệ chế tạo vệ tinh

Sáng 19-5, Trung tâm Vệ tinh quốc gia (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) phát động cuộc thi CANSAT 2016. Các đội tham gia có cơ hội tìm hiểu về quy trình chế tạo vệ tinh, được hướng dẫn và thực hành thiết kế, chế tạo và thử nghiệm CANSAT. Ngoài ra, các bạn trẻ còn có cơ hội giao lưu, học tập kinh nghiệm từ những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực chế tạo vệ tinh tại Việt Nam.

Chủ đề cuộc thi năm 2016 là: “Vẻ đẹp Hà Nội từ trên cao”. Thời gian đăng ký dự thi từ nay đến ngày 18-7.

Hậu Giang phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật năm 2016

Ngày 19-5, Ban Tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hậu Giang tổ chức tổng kết và trao giải thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 8 năm 2015; phát động Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hậu Giang lần thứ 9 năm 2016. Theo Ban Tổ chức hội thi, năm 2015 có 414 giải pháp kỹ thuật, đề tài nghiên cứu ứng dụng và sáng kiến đăng ký tham gia. Các giải pháp dự thi tập trung vào những lĩnh vực, như: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên môi trường; y dược; giáo dục và đào tạo…

Kết quả, có 20 giải pháp được xét chọn trao giải, gồm: một giải nhất; ba giải nhì; sáu giải ba và 10 giải khuyến khích.

 • Tin trang 5 báo Nhân Dân 30/5/2016:

Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa thay khớp gối nhân tạo thành công

Ngày 29-5, đại diện Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Thanh Hóa cho biết: Lần đầu tiên Khoa Chấn thương – Chỉnh hình, BVĐK tỉnh đã phẫu thuật thay khớp gối nhân tạo thành công cho người bệnh.

Trước đó, bà Phạm Thị Y, 65 tuổi, ở xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia nhập viện trong tình trạng đau khớp gối phải, đi lại khó khăn. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy biến đổi thoái hóa khớp gối và người bệnh đề nghị được thay khớp gối nhân tạo. Sau khi hội chẩn, Khoa Chấn thương – Chỉnh hình quyết định thực hiện ca phẫu thuật. Đây là ca phẫu thuật đòi hỏi trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao nhưng sau một thời gian tiếp thu, làm chủ kỹ thuật, công nghệ do tuyến y tế Trung ương chuyển giao, các bác sĩ, kỹ thuật viên ở BVĐK Thanh Hóa đã thực hiện thành công.

Trao giải cuộc thi giao thông học đường lần 1

Ngày 29-5, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục E-game tổ chức Vòng thi chung kết, tổng kết và trao giải cuộc thi giao thông học đường toàn quốc lần thứ nhất. Sau hai ngày thi đấu, kết thúc vòng chung kết cuộc thi, ban tổ chức đã trao một giải đặc biệt, hai giải nhất, ba giải nhì và năm giải ba cho 11 thí sinh xuất sắc nhất trong tổng số 41 thí sinh đến từ 38 tỉnh, thành phố trên toàn quốc tham dự. Đây là cuộc thi qua mạng in-tơ-nét, thu hút gần 200 nghìn học sinh từ hơn 3.000 trường THPT trên toàn quốc sau sáu tháng phát động.

Ô-lim-pích Kinh tế lượng và ứng dụng toàn quốc năm 2016

Ngày 29-5, tại Hà Nội, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp Học viện Tài chính tổ chức Hội thi khoa học sinh viên Ô-lim-pích Kinh tế lượng và ứng dụng toàn quốc năm 2016. Hội thi thu hút 82 đề tài của hơn 250 sinh viên đến từ 19 trường đại học, học viện trên toàn quốc. Hội thi nhằm thúc đẩy và nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc. Việc định lượng các kết quả nghiên cứu khoa học dựa trên các mô hình kinh tế lượng, các mô hình toán học, có hỗ trợ của các phần mềm tính toán góp phần làm tăng tính khoa học, thuyết phục của các đề tài… Ban tổ chức đã trao giải tặng các sinh viên, nhóm sinh viên có đề tài xuất sắc; đồng thời tặng Bằng khen cho những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong Hội thi.

 • Tin trang 5 báo Nhân Dân ngày 25/5/2016:

Lễ hội Trái cây Nam Bộ 2016

Ngày 24/5, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh họp báo gới thiệu Lễ hội Trái cây Nam Bộ năm 2016 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 9/6. Ban Tổ chức cho biết lễ hội sẽ đón khoảng một triệu lượt khách và tiêu thụ hơn một nghìn tấn trái cây các loại. Lễ hội còn giới thiệu bộ sưu tập củ, quả khổng lồ, những tác phẩm nghệ thuật tạo hình bằng trái cây, món ngon được chế biến từ trái cây.

Dịp này, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP Hồ Chí Minh – Saigon Co.op giảm giá từ 20% đến 35% cho hàng trăm sản phẩm trái cây, trích doanh thu hỗ trợ nông dân các tỉnh miền Tây Nam Bộ vừa trải qua hạn hán và xâm ngập mặn.

 • Tin trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 20/5/2016:

Cứu cá voi nặng hơn 10 tấn mắc cạn

Đêm 24 rạng sáng 25-5, một con cá voi dài khoảng 15m, nặng hơn 10 tấn đã trôi dạt vào bờ biển xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An và bị mắc cạn tại đây.Cuu ca voi

Phát hiện con cá mắc cạn, chính quyền địa phương cùng người dân đã nhanh chóng tổ chức múc cát tạo luồng để giúp con cá thoát ra.

Đến 10g30, chiếc máy múc vẫn đang tiếp tục mở đường cho cá voi ra biển. Theo quan sát, sau nhiều giờ mắc cạn con cá voi có dấu hiệu đuối sức. Trên cơ thể con cá có một số vết thương.

Hàng chục thanh niên trẻ đã cùng vây quanh con cá mắc cạn, cố gắng đẩy hỗ trợ con cá nhích từng mét ra biển.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Cao Hiếu – chủ tịch UBND xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết lúc 5g sáng nay một số ngư dân đi biển thì phát hiện con cá voi mắc cạn gần bờ, cách nước biển khoảng 100m.

Lúc đó con cá vẫn đang thở nên chính quyền huy động dân quân tự vệ, người dân phối hợp đồn biên phòng Diễn Thành giải cứu, đưa cá trở lại biển.

Được biết năm trước cũng tại vùng biển này đã phát hiện con cá voi mắc cạn và chết nhưng kích thước không lớn bằng con cá voi này

Nhiều người dân các xã lân cận nghe tin cũng đổ xô đến nơi con cá voi mắc cạn để xem cuộc giải cứu này. Hiện nước thuỷ triều đang lên, cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc giải cứu con cá.

Bà Phạm Thị Hoè – 68 tuổi, ngụ xóm 9B xã Diễn Thịnh cho biết đây là lần đầu tiên trong đời bà thấy con cá voi mắc cạn lớn đến vậy.

“Cá voi hay còn gọi là cá ông, được người dân đi biển xem là vua của biển. Theo quan niệm của ngư dân, nếu gặp được cá ông sẽ gặp may mắn, thuận buồm xuôi gió” – bà Hoè nói.

Đến 11g30, hai chiếc thuyền của ngư dân cà tàu của bộ đội biên phòng cũng được điều đến ứng trực phía ngoài, sẵn sàng kéo con cá voi ra biển. Lúc này, con cá được đưa ra khoảng 50m so với vị trí ban đầu.

Mặc dù nhiệt độ ngoài trời hơn 35 độ C nhưng hàng trăm người vẫn đứng đội nắng vây xung quanh con cá voi với hy vọng cứu sống chú cá.

Đến hơn 12g15, sau khi nước thủy triều dâng thì một tàu kiểm ngư của lực lượng biên phòng cùng hai tàu cá của ngư dân mới bắt đầu tiếp cận được con cá.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ cho thấy thời điểm này con cá voi đã được người dân đẩy từ từ ra biển, cách mặt nước biển chừng 50m.

Do lượng người tập trung quá đông ở biển đang gây khó cho quá trình cứu hộ cá voi. Lúc này con cá vẫn thoi thóp thở nhưng không còn quẫy mạnh như lúc sáng. Nhiều cát tràn vào mang con cá voi nên nhiều người lo ngại con cá có thể sẽ kiệt sức và chết.

Một số người dân cho biết, có thể con cá voi này vào sâu gần bờ để kiếm ăn, khi nước thủy triều rút nhanh đã không kịp quay ra biển nên mắc cạn tại đây.

Lúc 12g35, ông Cao Hiếu – chủ tịch UBND xã Diễn Thịnh cho biết lực lượng cứu hộ đã đưa được con cá voi ra khỏi vùng mắc cạn. Con cá nằm ở vùng nước biển, cách vị trí ban đầu hơn 150m.

“Con cá voi nặng, nhờ người dân cùng hợp sức đẩy cá, kết hợp nước thủy triều lên, ba chiếc tàu cá kéo cá ra vùng nước biển sâu hơn tuy nhiên sức khỏe của cá còn khá yếu, cá đang thoi thóp thở nên lực lượng chức năng đang tiếp tục theo dõi”, ông Hiếu nói.

Khi con cá voi được đưa ra vùng nước sâu hơn, nhiều người dân cùng vỗ tay lớn vui mừng, hy vọng con cá voi sống sót sau hơn 7 giờ mắc cạn.

Trong 5 tháng qua, tại các vùng biển Nghệ An ghi nhận 7 con cá voi dạt vào bờ biển. Tuy nhiên, đây là con cá voi lớn nhất và còn sống mà người dân phát hiện.

Doãn Hòa

 • Tin trang 7 báo Tuổi Trẻ ngày 20/5/2016:

Vinamilk khánh thành nhà máy sữa 23 triệu USD tại Campuchia

Ngày 25-5 tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia đã diễn ra lễ khánh thành Nhà máy sữa Angkor, với sự tham dự của bà Men Sam On – phó thủ tướng Chính Vinamilk nha may suaphủ Campuchia, ông Pa Sacheatvong – đô trưởng thành phố Phnom Penh, ông Thạch Dư – đại sứ đặc mệnh toàn quyền VN tại Campuchia – cùng nhiều lãnh đạo.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Băng Tâm – chủ tịch hội đồng quản trị Vinamilk – cho biết khi đi vào vận hành, nhà máy sẽ giúp người dân Campuchia được sử dụng những sản phẩm dinh dưỡng sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế tại chính đất nước này.

Bà Men Sam On cũng đánh giá cao dự án này, đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ có thêm những dự án có tầm quan trọng về kinh tế và xã hội được triển khai tại đây.

Được biết, Nhà máy sữa Angkor
 tọa lạc trong đặc khu kinh tế Phnom Penh, có tổng diện tích gần 30.000m2, tổng giá trị đầu tư 23 triệu USD, trong đó Vinamilk giữ 51% vốn và đối tác tại Campuchia là Công ty BPC giữ 49%. Công suất của nhà máy trong giai đoạn I là 19 triệu lít sữa nước, 64 triệu hũ sữa chua và 80 triệu hộp sữa đặc mỗi năm.

Dự kiến đến năm 2024, nhà máy sẽ nâng công suất lên 38 triệu lít sữa nước, 192 triệu hũ sữa chua mỗi năm. Toàn bộ các công đoạn từ thiết kế, xây dựng nhà xưởng đến đóng gói thành phẩm đều theo đúng các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm và môi trường.

Ánh Hồng (từ Phnom Penh, Campuchia)

 • Tin trang 7 báo Tuổi Trẻ ngày 26/5/2016:

Từ 1/6: điều chỉnh mức giảm giá vé tàu của nhiều đối tượng

Theo Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn, từ ngày 1-6 giảm giá vé cho khách đi tàu 60 tuổi trở lên từ 20% xuống còn 15%

Trẻ em từ 6 – 10 tuổi được giảm 25% đối với loại chỗ giường nằm (trước đây giảm 50%), trẻ em dưới 6 tuổi đi cùng người lớn tiếp tục được miễn phí vé.

Theo quy định, trẻ em được miễn vé phải sử dụng chung chỗ với người lớn, mỗi người lớn được kèm không quá hai đối tượng miễn vé đi cùng.

Công ty vẫn giữ nguyên mức giảm 90% giá vé cho người hoạt động cách mạng, bà mẹ VN anh hùng, còn thương binh, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng được giảm 30% giá vé.

Khi mua vé tàu và đi tàu, người cao tuổi xuất trình giấy tờ tùy thân, còn sinh viên, học sinh trình thẻ sinh viên, thẻ học sinh.

Hành khách thuộc đối tượng chính sách xã hội thì trình giấy tờ tùy thân kèm theo giấy xác nhận thuộc đối tượng chính sách xã hội của cơ quan có thẩm quyền. Nếu người đi tàu được hưởng từ hai chế độ giảm giá vé trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ giảm giá cao nhất.

Đức Phú

 • Tin trang 7 báo Tuổi Trẻ ngày 26/5/2016:

Xử phạt 10 người nước ngoài tổ chức du lịch trái phép

Ngày 25-5, thông tin từ Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết trong bốn tháng đầu năm thực hiện công tác thanh tra, xử lý tình trạng hoạt động lữ hành trái phép, lực lượng chức năng trên địa bàn đã xử phạt 10 cá nhân quốc tịch Hàn Quốc hoạt động du lịch trái phép với tổng số tiền xử phạt gần 185 triệu đồng.

Với các hành vi vi phạm chủ yếu là người nước ngoài hoạt động hướng dẫn tại VN, người nước ngoài nhập cảnh có hoạt động du lịch tại VN mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của VN.

Đặc biệt, đầu tháng 5-2016, Sở Du lịch Đà Nẵng phối hợp với Công an TP Đà Nẵng kiểm tra đột xuất hoạt động lữ hành trên địa bàn và phát hiện thêm hai văn phòng có dấu hiệu người nước ngoài vi phạm trong hoạt động lữ hành quốc tế. Hiện cơ quan chức năng đang lập hồ sơ xử lý.

Trước đó, báo Tuổi Trẻ cũng từng có bài “Công ty Trung Quốc, Hàn Quốc tổ chức du lịch chui” phản ánh tình trạng dù không được cấp phép, nhiều công ty du lịch Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn tổ chức tour đưa khách đến Đà Nẵng.

Đoàn Cường

 • Tin trang 15 báo Tuổi Trẻ ngày 18/5/2016:

Di tích lăng mộ Thái Phiên – Trần Cao Vân bị lấn chiếm

Các nhà nghiên cứu lịch sử khi đến thăm khu lăng mộ hai vị thủ lĩnh khởi nghĩa Duy Tân 1916 nhân kỷ niệm 100 năm sự kiện này mới phát hiện khu lăng mộ đã bị lấn chiếm nghiêm trọng.

Khu lăng mộ này nằm trong khu nghĩa địa thuộc phường Thủy Xuân, TPDi tich lang mo Thai Phien Tran Cao Van bi lan chiem Huế, đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia từ năm 1990.

.,Ngày 16-5, tại hiện trường, chúng tôi thấy có một ngôi mộ bề thế vừa mới xây trên phần đất của di tích, án ngữ ngay phía trước lăng mộ hai nhà yêu nước. Ngôi mộ này chỉ mới xây sẵn chờ an táng. Bên cạnh còn có một số ngôi mộ tương tự nhưng nhỏ hơn cũng vừa xây xong.

Điều đáng nói là cách đó khoảng 100m có một tấm bảng thông báo khu vực quy hoạch, nghiêm cấm việc chôn cất mồ mả.

Trả lời về tình trạng này, ông Nguyễn Đăng Thạnh, phó chủ tịch UBND TP Huế, cho biết do tỉnh bàn giao di tích này cho TP Huế quản lý nhưng chỉ bàn giao về hành chính, chưa có hồ sơ khoanh vùng bảo vệ.

Tuy nhiên, ông Cao Huy Hùng, giám đốc Bảo tàng Lịch sử – cách mạng Thừa Thiên – Huế, cho hay khi bàn giao di tích này cho TP Huế quản lý, đơn vị này đã bàn giao đầy đủ hồ sơ di tích, trong đó có biên bản khoanh vùng bảo vệ có đủ chữ ký của sáu đơn vị liên quan.

Việc đo đạc cắm mốc trên hiện trường cũng như xây dựng tường rào bảo vệ là trách nhiệm của TP Huế. Trên thực tế hầu như TP Huế chưa làm gì cả.

Ông Nguyễn Đăng Thạnh cho biết sẽ giải tỏa mộ xây dựng trái phép, đồng thời xử lý sai sót của các đơn vị, cá nhân liên quan.

 

Tháng Năm 9, 2016

Trên Quê Hương Yêu Dấu (kỳ 1 tháng 5 năm 2016)

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 10:02 sáng

Blog PhamTon năm thứ tám, kỳ 1 tháng 5 năm 2016.

TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 17/4/2016:

Tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự

Sáng qua 16/4 (tức mồng 10/3 năm Bính Thân), Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng được tổ cNguyen Phu Trong dang huong den hunghức trọng thể tại điện Kinh Thiên trên đỉnh Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử đặc biệt quốc gia Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Dự Lễ có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư; các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng; Thượng tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội: Đỗ Bá Tỵ, Phùng Quốc Hiển; các đồng chí đại diện lãnh đạo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; nhiều đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân khu II, ba tỉnh tham gia tổ chức Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương: Hưng Yên, Bình Thuận, Cà Mau cùng nhiều đơn vị địa phương khác và tỉnh Phú Thọ.

Theo Ban tổ chức Lễ hội thời gian qua, tỉnh Phú Thọ cùng với sự phối hợp của ba tỉnh: Hưng Yên, Bình Thuận và Cà Mau đại diện cho các vùng, miền của cả nước đã triển khai tích cực Kế hoạch Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm Bính Thân 2016; đã tổ chức thành công Lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân; Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ, Lễ hội dân gian đường phố Việt Trì 2016 chào mừng Lễ hội Đền Hùng năm Bính Thân; Lễ rước kiệu của các xã vùng ven Khu di tích lịch sử Đền Hùng và các hoạt động lễ hội phục vụ đồng bào ta và du khách ở trong và ngoài nước về tham dự.

 • Tin trang 3 báo Tuổi Trẻ ngày 17/4/2016:

2 triệu lượt người đi lễ đền Hùng

Bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh, phó giám đốc Sở Thông tin – truyền thông tỉnh Phú Thọ, cho biết riêng trong ngày 10-3 âm lịch (16-4) có hơn 2 triệu lượt khách đổ về đền Hùng.

Nghi lễ dâng hương lễ giỗ Tổ Hùng Vương ở đền Thượng, trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh chính thức bắt đầu lúc 7g40 ngày 10-3 âm lịch, với sự có mặt của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ…

Ông Hà Kế San (phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, trưởng ban tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương – lễ hội đền Hùng) tuyên bố lý do:

“Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày lễ trọng của cả dân tộc ta đã trở thành tình cảm thiêng liêng, in sâu trong tâm khảm của mỗi người Việt Nam dù ở trong nước hay ở nước ngoài; là biểu tượng của giá trị văn hóa tinh thần vô cùng độc đáo và sâu sắc, thể hiện tinh thần đại đoàn kết, đạo lý truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”; nhớ về tổ tông, về nghĩa “đồng bào” để cùng nhau làm nên sức mạnh Việt Nam trong tiến trình dựng nước và giữ nước vẻ vang 
của dân tộc ta”.

* Cùng ngày, lễ giỗ Tổ Hùng Vương ở TP.HCM diễn ra tại đền thờ các vua Hùng ở Công viên lịch sử – văn hóa dân tộc (Q.9). Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng dẫn đầu đoàn lãnh đạo TP.HCM tham gia rước lễ, dâng hương tại đền thờ các vua Hùng cùng hàng ngàn người dân TP.

Ông Nguyễn Hoàng Năng, chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, nhận định: “Thời kỳ Hùng Vương là một giai đoạn trọng yếu trong tiến trình phát triển của đất nước ta. Thời kỳ này đã xây dựng nền tảng dân tộc Việt Nam, nền tảng văn hóa Việt Nam và truyền thống yêu nước Việt Nam.

Người dân TP phát huy những truyền thống đẹp có từ thời Hùng để xây dựng đất nước, xây dựng TP.HCM thành TP văn minh hiện đại, nghĩa tình, có chất lượng sống tốt, sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ của khu 
vực Đông Nam Á”.

V.V.Tuấn – D.N.Hà

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 16/4/2016:

Lễ hội truyền thống Trường Yên năm 2016

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự

Tối 15-4, tại Khu di tích lịch sử Cố đô Hoa Lư , tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống Tran Dai Quang tham du le hoi Truong YenTrường Yên năm 2016. Tới dự, có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương, các địa phương cùng đông đảo nhân dân.

Lễ hội truyền thống Trường Yên là một hoạt động văn hóa lâu đời của người dân Ninh Bình, nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của Vua Đinh Tiên Hoàng và các bậc tiền nhân. Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 15 đến 17-4 (mồng 9 đến 11-3 Âm lịch). Trong khuôn khổ lễ hội, diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi: Hội thi thư pháp, hội thi mâm ngũ quả tiến Vua, hội thi cờ tướng, cờ người, phòng trưng bày “Cố đô Hoa Lư”, các trò chơi dân gian, hoạt động văn hóa truyền thống…

Phát biểu ý kiến khai mạc lễ hội, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Đinh Văn Điến nhấn mạnh, cách đây 1048 năm – mùa Xuân Mậu Thìn năm 968, trên mảnh đất Hoa Lư lịch sử, Đinh Bộ Lĩnh, người con ưu tú của quê hương Ninh Bình đã hoàn thành sứ mệnh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất giang sơn, lên ngôi Hoàng đế. Nhà vua đặt tên nước là Đại Cồ Việt, dựng kinh đô ở Hoa Lư, đặt niên hiệu là Thái Bình, sáng lập vương triều Đinh, lập nên nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầy đủ đầu tiên ở Việt Nam. Sự ra đời của nhà nước Đại Cồ Việt đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, thời kỳ độc lập, tự chủ sau hơn một nghìn năm Bắc thuộc…

Với những giá trị tiêu biểu, trường tồn, Cố đô Hoa Lư đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt; là một trong ba khu vực hợp thành quần thể danh thắng Tràng An, đã được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới. Lễ hội truyền thống Trường Yên được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tại buổi lễ, đại diện Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Cột Kinh Phật chùa Nhất Trụ là Bảo vật quốc gia. Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Cột Kinh Phật chùa Nhất Trụ là Bảo vật quốc gia cho lãnh đạo địa phương và Ban quản lý di tích.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đánh trống khai mạc Lễ hội truyền thống Trường Yên năm 2016. Tiếp đó là màn trống hội Hoa Lư, và chương trình nghệ thuật, ôn lại lịch sử hào hùng của đất nước và quê hương Ninh Bình.

Trước đó, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến dâng hương tại Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng, Đền thờ Vua Lê Đại Hành thuộc Khu di tích lịch sử Cố đô Hoa Lư.

 • Tin trang 20 báo Tuổi Trẻ ngày 13/4/2016:

Không chấp nhận hành vi đe dọa ở Biển Đông

Trong cuộc hội đàm, hai bộ trưởng Ngoại giao Việt – Anh đã đề cập việc duy trì ổn định an ninh tkhu vực châu Á – Thái Bình Dương, khẳng định quan điểm các bên liên quan không được đe dọa hay sử dụng vũ lực.Pham Binh Minh va Thu Tuong Anh

Trưa 12-4, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc hội đàm song phương với Bộ trưởng Ngoại giao Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Philip Hammond tại Hà Nội nhân chuyến thăm chính thức của ông Hammond tại Việt Nam.

Sau cuộc hội đàm kéo dài khoảng 45 phút, ông Phạm Bình Minh và ông Philip Hammond đã thông báo kết quả hội đàm với báo giới.

Phó thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết ông và Bộ trưởng Philip Hammond đã trao đổi và thống nhất các biện pháp tăng cường và thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt – Anh trên tất cả các lĩnh vực chính trị – ngoại giao, an ninh – quốc phòng, kinh tế – thương mại – đầu tư, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, môi trường và biến đổi khí hậu.

Theo Phó thủ tướng, hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai bên tiếp cận thị trường và tăng cường đầu tư, kinh doanh và mỗi nước phát huy tối đa những lợi thế và cơ hội đầu tư kinh doanh do Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU mang lại ngay khi hiệp định này được phê chuẩn.

Hai nước cũng bày tỏ hài lòng về sự phát triển nhanh và hiệu quả của quan hệ hợp tác giáo dục. Hai bên mong muốn tăng số lượng sinh viên Việt Nam sang học tại Anh, thúc đẩy triển khai dự án Đại học Việt – Anh tại Việt Nam. Hai bên cũng nhất trí mở rộng hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nghề nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Về phần mình, ông Philip Hammond cho biết Anh quốc quan tâm và sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo đó, Anh quốc xem xét thúc đẩy xây dựng và triển khai các dự án cụ thể sử dụng quỹ Thịnh vượng mới của Chính phủ Anh để khắc phục các hệ quả của biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long, nơi đang chịu hạn hán và xâm nhập mặn.

Về lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại, được xem là các trụ cột ưu tiên trong quan hệ hai nước, ông Philip Hammond cho biết hợp tác thương mại song phương đã tăng gấp đôi kể từ năm 2010, nhưng ông tin tưởng vẫn còn nhiều cơ hội để các công ty và sản phẩm của Anh thâm nhập sâu hơn vào thị trường Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, kỹ thuật cao, y tế, năng lượng và dịch vụ tài chính.

Trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo cũng đã đề cập việc duy trì ổn định và an ninh trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Bộ trưởng Philip Hammond nhấn mạnh: “Lập trường vững vàng của chúng tôi là các tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông cần phải được giải quyết dựa trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước LHQ về Luật biển 1982 (UNCLOS).

Chúng tôi khẳng định quan điểm của chúng tôi là các bên liên quan không được đe dọa hay sử dụng vũ lực, có hành động đơn phương như triển khai lực lượng quân sự hay vũ khí quân sự tại những vùng biển tranh chấp”.

Hôm nay (13-4), Ngoại trưởng Philip Hammond sẽ đến TP.HCM. Trong ngày làm việc ở đây, ông sẽ gặp lãnh đạo thành phố, gặp gỡ đại diện các doanh nghiệp Anh đang làm ăn ở Việt Nam và sẽ đi thực địa dự án xây dựng hệ thống đường sắt đô thị của thành phố.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 

EU cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn nữa

Sáng cùng ngày, Ngoại trưởng Philip Hammond cũng có cuộc hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh tuyên bố từ Hội nghị ngoại trưởng các nước G7 tại Hiroshima (Nhật) đối với vấn đề Biển Đông vì mục tiêu chung là bảo đảm tự do hàng hải, tự do hàng không, không thực hiện các hành động gây căng thẳng trong khu vực, trái với quy định của pháp luật quốc tế.

Về tranh chấp ở Biển Đông, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng Chính phủ Anh cần quan tâm hơn nữa, đồng thời thúc đẩy EU có tiếng nói mạnh mẽ, yêu cầu các bên có tranh chấp trên Biển Đông tôn trọng luật pháp quốc tế trong đó có UNCLOS, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực, chấm dứt mọi hoạt động nhằm thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông; đặc biệt là ngừng ngay việc xây dựng các đảo nhân tạo, chấm dứt quân sự hóa ở Biển Đông; thực hiện nghiêm túc và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và đàm phán thực chất để xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Đáp lại, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond khẳng định lại tuyên bố mạnh mẽ của Hội nghị ngoại trưởng các nước G7 vừa qua tại Hiroshima về vấn đề Biển Đông, đồng thời nhấn mạnh việc ủng hộ ASEAN tiến tới xây dựng một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông nhằm bảo đảm tự do hàng hải, hàng không qua khu vực này và mong muốn các bên liên quan giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế.

 • Tin trang 3 báo Tuổi Trẻ ngày 18/4/2016:

Việt Nam quan ngại sâu sắc về căng thẳng Biển Đông

Nói chuyện với người đồng cấp Trung Quốc Lưu Chấn Dân, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tuyên bố VN quan ngại sâu sắc trước tình hình căng thẳng và hệ lụy của những diễn biến phức tạp gần đây ở Biển Đông. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, từ 16 và 17-4, tại TP.HCM và Phú Quốc, ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đã tiến hành cuộc gặp thường niên với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân trong dịp thăm làm việc tại VN.

Cuộc gặp tập trung trao đổi việc thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực và các vấn đề biên giới, lãnh thổ giữa hai nước.

Thứ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ quan ngại sâu sắc của VN trước tình hình căng thẳng và hệ lụy của những diễn biến phức tạp gần đây ở Biển Đông.

Thứ trưởng Lê Hoài Trung nhắc lại yêu cầu cần tuân thủ nghiêm túc các thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, nhất là “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam – Trung Quốc”, kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Ngoài ra, theo Thứ trưởng Lê Hoài Trung, hai bên cần thực hiện đầy đủ “Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông” (DOC), sớm cùng các nước ASEAN hoàn tất xây dựng “Bộ Quy tắc về ứng xử ở Biển Đông” (COC).

Về quan hệ song phương, hai bên cho rằng, trong năm qua, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc về tổng thể tiếp tục tiến triển tích cực. Trong thời gian tới, hai bên nhất trí tăng cường giao lưu, tiếp xúc cấp cao, củng cố tin cậy chính trị, mở rộng giao lưu hữu nghị nhân dân, đẩy mạnh hợp tác thực chất cùng có lợi, kiểm soát tốt và giải quyết thỏa đáng bất đồng.

Về kinh tế – thương mại, hai bên nhất trí cần triển khai các biện pháp thiết thực thúc đẩy thương mại song phương phát triển ổn định, cân bằng và bền vững, giải quyết các vấn đề cụ thể như đẩy mạnh tiến độ và bảo đảm chất lượng các dự án cơ sở hạ tầng, các khu công nghiệp, nhà máy do Trung Quốc nhận thầu, triển khai hiệu quả các khoản vay và viện trợ không hoàn lại của Trung Quốc dành cho Việt Nam, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi giữa các địa phương hai nước.

Thứ trưởng Lê Hoài Trung cảm ơn Trung Quốc vừa qua đã tăng lưu lượng xả nước xuống hạ lưu sông Mê Công để hỗ trợ khắc phục tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam và đề nghị hai bên tiếp tục hợp tác lâu dài trong quản lý, sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Công.

Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy vai trò của Ủy ban liên hợp về biên giới trên đất liền Việt – Trung, thực hiện tốt và sớm tiến hành tổng kết 05 năm thực hiện 03 văn kiện về quản lý biên giới trên đất liền, cùng duy trì ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực biên giới hai nước.

Quỳnh Trung

 • Tin trang 8 báo Nhân Dân ngày 15/4/2016:

Hạ thủy hai tàu tên lửa

Ngày 14-4, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng công ty Ba Son tổ chức lễ hạ thủy hai chiếc tàu tên lửa M5 và M6 theo hợp đồng đã ký với Quân chủng Hải quân (đóng sáu chiếc). Đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Thượng tướng Trương Quang Khánh, Thứ trưởng Quốc phòng dự lễ.

Tàu M5 và M6 là loại tàu tên lửa tấn công nhanh đa năng, cơ động, hiện đại được đóng vượt kế hoạch tám tháng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới.

 • Tin trang 8 báo Tuổi Trẻ ngày 12/4/2016:

Cảng quốc tế Cái Mép đón tàu 150.000 tấn

Ngày 11-4, Cảng quốc tế Cái Mép – CMIT (Bà Rịa-Vũng Tàu), đã đón tàu Millau Bridge tải trọng khoảng 150.000 tấn của Liên minh CKYHE (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan).

Tàu dài 365,9m, rộng 52m, có sức chở 14.000 Teu (1 Teu tương đương container 20 feet) với tải trọng khoảng 150.000 tấn.

Theo lãnh đạo cảng CMIT, đây là cảng đầu tiên chở hàng hóa từ Việt Nam đi thẳng các nước châu Âu. Sau 5 năm đưa vào hoạt động, sản lượng hàng hóa xếp dỡ tại cảng đã tăng 7 lần và số lượng tàu có tải trọng trên 50.000 tấn cập cảng tăng 5 lần so với những năm trước.

Thứ tưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công cho biết khu vực các cảng biển ở Cái Mép – Thị Vải ngày càng trở thành cụm cảng trung chuyển hàng quốc tế, bởi các nước như Campuchia, Thái Lan, Philippines nhận ra lợi thế vận chuyển hàng từ đây đi Mỹ và các nước châu Âu giảm chi phí, rút ngắn quãng đường và thời gian so với vận chuyển sang Singapore rồi đi các nước trên.

Đến nay, sản lượng hàng hóa từ cụm cảng Cái Mép – Thị Vải đang tăng cao, cụ thể từ 299.000 Teu năm 2009 tăng lên 1,34 triệu Teu vào năm 2015. Từ đầu năm 2016 đến nay sản sản lượng hàng hóa và tàu cập cảng tăng 57%, trong đó có 224 lượt tàu có tải trọng trên 80.000 tấn cập cảng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Đông Hà – N.Ẩn

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 12/4/2016:

Hoàn thành nhiều công trình nguồn và lưới điện trọng điểm

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ngày 11-4 cho biết, trong quý 1, EVN bám sát tiến độ đề ra của các dự án nguồn điện trọng điểm, như Thủy điện Lai Châu, Huội Quảng, Trung Sơn; Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng, Vĩnh Tân 4, Thái Bình 1…

Trong đó dự án Nhiệt điện Thái Bình 1 đã hoàn thành nâng bao hơi tổ máy 1, vượt tiến độ một tháng. EVN cũng hoàn thành đóng điện 48 công trình lưới điện 500/220/110kV, trong đó có một số công trình quan trọng nâng cao năng lực truyền tải điện bắc – nam như: Trạm biến áp (TBA) 500kV Plây Cu 2, Đường dây 220kV Vũng Áng – Ba Đồn – Đồng Hới; khởi công 20 công trình 220kV/110kV. Tháng 4 này, EVN nỗ lực bảo đảm tiến độ chạy thử nghiệm tổ máy 1 Nhiệt điện Duyên Hải 3; lắp đặt rô-to tổ máy 2 Thủy điện Lai Châu và tổ máy 2 Thủy điện Huội Quảng; đưa vào vận hành TBA 500kV Phố Nối, TBA 220kV Sơn Tây, đường dây 220kV Thái Bình – Kim Động, Xê-ca-mản 1 – Plây Cu 2…

 • Tin trang 5 báo Nhân Dân ngày 18/4/2016:

Phát động chương trình Nâng cao hình ảnh du khách Việt

Tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam vừa tổ chức Lễ phát động chương trình Nâng cao hình ảnh du khách Việt, với sự tham dự của gần 2.000 sinh viên chuyên ngành du lịch tại Hà Nội. Chương trình vận động toàn dân thực hiện mười hành vi đẹp khi du lịch, gồm: giữ nụ cười thân thiện, chào hỏi và nói lời “cảm ơn”, “xin lỗi” trong giao tiếp; xếp hàng trật tự, không chen lấn, xô đẩy, gây ồn ào nơi công cộng; không lãng phí thực phẩm; không vứt rác bừa bãi; tôn trọng và có ý thức nhường đường cho người khác; giúp đỡ, ưu tiên người lớn tuổi, người tàn tật, phụ nữ và trẻ em; tôn trọng văn hóa của mỗi địa phương; lắng nghe thuyết minh, tìm hiểu về điểm đến khi tham quan; không vẽ, chạm khắc, sờ vào các hiện vật ở di tích, điểm trưng bày; quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ các thành viên cùng đoàn

Kết thúc Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam 2016

Chiều 17-4, tại Hà Nội, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam-VITM Hà Nội 2016 đã chính thức bế mạc. Sau bốn ngày diễn ra (từ 14 đến 17-4) với 502 gian hàng của 734 doanh nghiệp đến từ 25 quốc gia, Hội chợ thu hút khoảng 2.500 lượt doanh nghiệp đến làm việc và 58.000 lượt khách tham quan. Các doanh nghiệp hàng không đã bán ra 30.000 vé máy bay, trong đó nhiều nhất là Vietnam Airlines với 19.832 vé. Thống kê từ 21 công ty lữ hành cho thấy, hơn 15.000 tua du lịch quốc tế và nội địa được bán tại Hội chợ với doanh thu khoảng 202 tỷ đồng. Ban tổ chức đã trao giải Gian hàng ấn tượng, giải Các đơn vị tham gia kích cầu hiệu quả nhất và Kỷ niệm chương cho một số doanh nghiệp hoạt động hiệu quả tại Hội chợ.

 • Tin trang 7 báo Tuổi Trẻ ngày 13/4/2016:

Vietjet Air mở đường bay đến Kuala Lumpur và Đài Nam

Hãng hàng không tư nhân Vietjet Air cho biết sẽ đưa đường bay TP.HCM – Đài Nam (Đài Loan) và TP.HCM vào khai thác từ ngày 22-6 với các chuyến bay vào các ngày thứ hai, tư, năm và bảy, thời gian bay khoảng 3 giờ 15 phút.

Chuyến bay sẽ khởi hành từ TP.HCM lúc 10g45 và đến Đài Nam lúc 15g (giờ địa phương). Chiều ngược lại khởi hành lúc 16g (giờ địa phương) từ Đài Nam và tới TP.HCM lúc 18g15.

Đường bay TP.HCM – Đài Bắc (Đài Loan) cũng tăng lên hai chuyến mỗi ngày từ 18-6, thời gian bay khoảng 3 giờ 25 phút. Chuyến bay sẽ khởi hành từ TP.HCM lúc 1g, 14g35 và đến Đài Bắc tương ứng lúc 5g25, 19g (giờ địa phương). Chiều ngược lại, khởi hành lúc 6g45, 20g (giờ địa phương) từ Đài Bắc và tới TP.HCM lúc 9g10, 22g25.

Ngoài ra, đường bay TP.HCM – Kuala Lumpur sẽ được khai thác hằng ngày từ 1-6, thời gian bay khoảng 1 giờ 55 phút, khởi hành từ TP.HCM lúc 9g30 và đến Kuala Lumpur lúc 12g25 (giờ địa phương).

Chiều ngược lại, khởi hành lúc 13g (giờ địa phương) từ Kuala Lumpur và tới TP.HCM lúc 13g55. Nhân dịp này, hãng mở bán 50.000 vé siêu tiết kiệm giá chỉ từ 0 đồng vào tuần lễ 12-4 đến 18-4 từ 
12g-14g cho các đường bay quốc tế đến Kuala Lumpur, Đài Nam, Đài Bắc tại website http://www.vietjetair.com.

Chương trình áp dụng cho thời gian bay 1-6 đến 30-10 đối với đường bay TP.HCM – Kuala Lumpur, các đường bay tới Đài Nam, Đài Bắc từ 22-6 đến 30-10 (trừ các ngày lễ tết).

* Vietnam Airlines dùng máy bay mới cho chặng bay đến 
Trung Quốc

Đại diện Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) cho biết sẽ dùng hai loại máy bay mới nhất Airbus A350 và Boeing B787 cho các chặng bay từ VN đi Trung Quốc với giá tiết kiệm.

Theo đó, đường bay quốc tế từ TP.HCM đi Thượng Hải và từ TP.HCM đi Bắc Kinh (nối chuyến tại Hà Nội) có giá vé lần lượt từ 7,417 triệu đồng và từ 7,632 triệu đồng, giá chưa bao gồm thuế và các loại phí khác. Hiện VNA đang khai thác chặng bay TP.HCM – Thượng Hải với tần suất 7 chuyến/tuần và TP.HCM – Bắc Kinh (nối chuyến Hà Nội) với 5 chuyến/tuần.

L.N.

 • Tin trang 2 báo Nhân Dân ngày 19/4/2016:

Quảng Bình đưa tàu vỏ thép dịch vụ nghề cá đầu tiên vào hoạt động

Tại cảng Nhật Lệ, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Bình vừa tổ chức lễ bàn giao và đưa vào hoạt động tàu vỏ thép dịch vụ hậu cần nghề cá có tên “Long Khánh 79” do Công ty TNHH thương mại Hồng Công, TP Đồng Hới làm chủ đầu tư, công suất 800 CV, được trang bị các thiết bị hàng hải hiện đại, bảo quản cá bằng công nghệ cách nhiệt bảo ôn. Đây là tàu dịch vụ nghề cá đầu tiên của Quảng Bình được đóng mới theo Nghị định 67 của Chính phủ, có tổng mức đầu tư 14,5 tỷ đồng.

 • Tin trang báo Tuổi Trẻ ngày 19/4/2016:

Bình Dương phát triển hàng loạt kho logistics

Kho ngoại quan với diện tích hơn 30.000m2 do Công ty cổ phần U&I đầu tư tại KCN Nam Tân Uyên vừa chính thức được đưa vào hoạt động, nâng tổng số kho ngoại quan đã hoạt động của U&I trên địa bàn Bình Dương lên 7 kho ngoại quan, với diện tích hơn 17.8ha.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, mặc dù là tỉnh công nghiệp lớn nhưng lĩnh vực logistics để phục vụ các dự án FDI còn hạn chế. Vì vậy, Bình Dương đang khuyến khích phát triển lĩnh vực logistics. Ngoài các kho logistics của U&I, trước đó Bình Dương cũng đã đưa vào hoạt động nhà kho logistics quy mô hơn 4,7 ha tại thị xã Dĩ An do Tập đoàn TBS đầu tư.

Bá Sơn

 • Tin trang 11 báo Tuổi Trẻ ngày 18/4/2016:

Trao học bổng cho 186 học sinh, sinh viên Huế

Ban thường vụ Tỉnh đoàn Thưa Thiên – Huế cùng đại diện Quỹ hỗ trợ giáo dục Lê Mộng Đào đã trao 186 suất học bổng “Đồng hành chắp cánh ước mơ” năm 2016 với tổng giá trị 287 triệu đồng (1-2 triệu đồng/suất), cho các bạn học sinh, sinh viên đến từ các trường ở tỉnh Thừa Thiên – Huế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, biết vượt lên khó khăn và đạt kết quả cao trong học tập.

Bà Lê Thị Kim Thoa, chủ tịch ban điều hành Quỹ hỗ trợ giáo dục Lê Mộng Đào cho biết số tiền tuy nhỏ nhưng khích lệ, động viên các bạn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vươn lên trong học tập và tham gia nhiều hơn nữa các phong trào Đoàn, Hội. Quỹ hỗ trợ giáo dục Lê Mộng Đào được thành lập từ năm 2008, xuất phát từ tâm nguyện lúc sinh thời của nhà giáo Lê Mộng Đào, nguyên hiệu trưởng Trường trung học Bồ Đề (Huế).

Nhật Linh

 • Tin trang 13 báo Tuổi Trẻ ngày 17/4/2016:

Trao nhà bán trú cho học sinh vùng cao Bá Thước

Ngày 15/4, Hội LNTN VN tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Huyện ủy Bá Thước, nhà tài trợ đã khánh thành và đưa vào sử dụng khu nhà bán trú tặng cho các học sinh của Trường THPT Bá Thước 3, huyện vùng cao Bá Thước. Khu bán trú được xây dựng theo phương thức nhà lắp ghép bằng vật liệu siêu nhẹ, cách nhiệt, chống ồn; gồm hai phòng ngủ (mỗi phòng rộng 70 m2), kê được nhiều giường tầng, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho gần 100 em học sinh từ các xã vùng cao, vùng sâu nwh Cổ Lũng, Lũng Cao, Thành Sơn, Thành Lâm.

Khu nhà bán trú cho học sinh Trường TNPT Bá Thước 3 nằm trong chương trình “Nhà bán trú cho em”, do Trung ương Hội LHTN VN phát động, Hội LHTN tỉnh Thanh Hóa thực hiện, được khởi công tháng 12/2015 với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng. Công trình được sự tài trợ của Quỹ Thiện Tâm, phần đối ứng của nhà xưởng và nguồn kinh phí hỗ trợ do Hội LHTN VN tỉnh Thanh Hóa vận động.

Hà Đồng

 • Tin trang 3 báo Tuổi Trẻ ngày 19/4/2016:

Thanh Hóa: đã có điện năng lượng mặt trời cho trẻ em vùng cao

Được sự tài trợ của Quỹ nhân đạo Cartier (Pháp), Trường Barefoot College (Ấn Độ) thông qua Tổ chức phi chính phủ Gret vừa lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời và thiết bị sử dụng điện cho đồng bào vùng cao Bá Thước và Lang Chánh (Thanh Hóa) vưới tổng kinh phí 105.178 EUR.

Từ nguồn kinh phí trên UBND hai huyện Bá Thước, Lang Chánh phối hợp với đơn vị tài trợ vừa lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời cho 226 hộ dân tộc Thái, Mường ở các xã Cổ Lũng, Lũng Cao, Điền Thượng (Bá Thước) và xã Đồng Lương (Lang Chánh). Mỗi hộ dân được tặng một tấm pin năng lượng mặt trời đặt cố định ngay cạnh nhà, một bình awcquy, bộ dây dẫn điện, bốn bóng đèn LED thắp sáng, các đầu cắm đế sạc điện thoại di động, nghe radio… Ngoài ra, mỗi hộ còn được tặng một chiếc đèn pin tích điện xách tay (kèm bộ pin năng lượng mặ trời loại nhỏ để sạc) dùng cho học sinh học bài, hoặc để đồng bào đi lại vào ban đêm.

Bên cạnh việc tặng cho người dân những thiết bị sử dụng điện thiết yếu nêu trên, Tổ chức Gret còn trao tặng cho mỗi nhà văn hóa bản (nơi có đồng bào được thụ hưởng dự án) một tấm pin năng lượng mặt trời, bình ắc-quy loại lớn có thể dùng cho tủ lạnh, tivi và một chiếc máy khâu chạy điện để phục vụ đồng bào khi có nhu cầu.

Hà Đồng

 • Tin trang 8 báo Nhân Dân ngày 17/4/2016:

Trao giải Ô-lim-pích Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc năm 2016

Ngày 16-4, tại Trường đại học Quy Nhơn (Bình Định) diễn ra lễ tổng kết và trao giải Ô-lim-pích Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc lần thứ 24 năm 2016. Kỳ ô-lim-pích Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc năm nay có sự tham gia của 82 đoàn sinh viên và 11 đoàn học sinh trung học phổ thông đến từ các trường chuyên trên khắp cả nước. Ban tổ chức đã trao chín giải đặc biệt, 67 giải nhất, 124 giải nhì cho các học sinh, sinh viên đoạt giải. Trường đại học Sư phạm Hà Nội đạt thành tích xuất sắc nhất toàn đoàn. Ban tổ chức cũng trao phần thưởng Quỹ Lê Văn Thiêm cho tám học sinh phổ thông có thành tích xuất sắc.

Ô-lim-pích Toán học ngày càng nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhiều trường đại học, cao đẳng và phổ thông trong cả nước vừa khuyến khích phong trào học tập của học sinh, sinh viên vừa thúc đẩy sự đổi mới phương pháp giảng dạy toán học. Dự kiến kỳ Ô-lim-pích Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc năm 2017 sẽ được tổ chức tại Trường đại học Phú Yên.

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 11/4/2016:

Ngày hội Thanh niên Thủ đô khởi nghiệp

Sáng 10-4, tại Hà Nội, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức Ngày hội Thanh niên Thủ đô khởi nghiệp lần thứ nhất năm 2016, thu hút sự tham gia của gần 3.000 đoàn viên, thanh niên, sinh viên. Trong khuôn khổ ngày hội, các bạn trẻ đã được tư vấn hỗ trợ về thủ tục pháp lý thành lập doanh nghiệp, các chính sách thuế, tài chính, vốn vay ưu đãi, xuất nhập khẩu… để thực hiện nguyện vọng khởi nghiệp.

Tâm điểm của ngày hội là triển lãm khởi nghiệp gồm 50 gian trưng bày các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp và diễn đàn “Cùng thanh niên Thủ đô khởi nghiệp”, với khách mời là các chuyên gia kinh tế – xã hội, lãnh đạo tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước, 100 gương thanh niên từ các câu lạc bộ làm kinh tế giỏi của Thủ đô. Dịp này, Thành Đoàn Hà Nội đã phát động chương trình và ra mắt văn phòng “Thanh niên Thủ đô khởi nghiệp”, cùng trang web tư vấn tại địa chỉ: http://www.khoinghiephn.vn.

* Sáng cùng ngày, tại TP Hồ Chí Minh, Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội Hướng nghiệp – Dạy nghề lần thứ 4 năm 2016 với chủ đề “Vững tay nghề – Sáng tương lai”. Ngày hội gồm nhiều hoạt động, như: Giao lưu các gương mặt giỏi nghề tiêu biểu trên các lĩnh vực; triển lãm các xu hướng ngành nghề trên thế giới; giới thiệu, kết nối các trường, trung tâm dạy nghề chất lượng; chung kết Hội thi “Học sinh – sinh viên giỏi nghề năm 2016”,… Dự kiến, có khoảng 3.000 chỉ tiêu tuyển dụng cho các bạn trẻ trong ngày hội.

 • Tin trang 1 báo Tuổi Trẻ ngày 19/4/2016:

Đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng nghiêm trọng

Ngày 18-4, Thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Trưởng Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Cuộc họp đã thảo luận, cho ý kiến đối với báo cáo tiến độ, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất xử lý một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Đồng thời thảo luận, cho ý kiến về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử trung ương và địa phuơng trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; Ban Nội chính trung ương theo dõi, đôn đốc.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng biểu dương Ban Nội chính trung ương đã chuẩn bị công phu, chu đáo các tài liệu phục vụ cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư yêu cầu các cơ quan chức năng tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Tập trung nhất vào các vụ án sau:

Vụ án “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nuớc về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam;

Vụ án “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nuớc về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương;

Vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm, phần liên quan đến các quyết định và kiến nghị của Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án;

Các vụ án đang điều tra thuộc giai đoạn 2 được tách ra hoặc Hội đồng xét xử khởi tố, kiến nghị tại phiên tòa từ các vụ án: Vũ Quốc Hảo và đồng phạm; Lâm Ngọc Khuân và đồng phạm; Dương Thanh Cường và đồng phạm; Phạm Văn Cử và đồng phạm; Nguyễn Thế Dũng và đồng phạm.

Tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã thống nhất cơ chế chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử trung ương và địa phương trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

V.V.Thành

 • Tin trang 3 báo Tuổi Trẻ ngày 19/4/2016:

Hà Nội lập 6 đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm

Ông Nguyễn Văn Sửu, phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, vừa quyết định lập 6 đoàn kiểm tra những vấn đề tồn tại trong quản lý về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, tiêu dùng thực phẩm là rau, thịt và sản phẩm chế biến từ rau, thịt.

Theo ông Sửu, vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm vẫn còn rất bức xúc khi việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi chưa được ngăn chặn triệt để, vẫn còn tình trạng rau chứa tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, lạm dụng hóa chất, kháng sinh trong chăn nuôi ảnh hưởng đến sức khỏe và niềm tin của người tiêu dùng.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu thông qua đợt kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những bất cập, yếu kém trong công tác quản lý về an toàn thực phẩm.

Trong quá trình kiểm tra, các đoàn thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân tố giác các cơ sở sản xuất, kinh doanh; các nơi sử dụng chất cấm và tiêu thụ, vận chuyển thực phẩm không an toàn. Kết quả sau kiểm tra sẽ được thông tin đến người dân, công khai tên các cơ sở vi phạm.

Xuân Long

 • Tin trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 11/4/2016:

Đòi đền bù hơn 770 triệu đồng vì mang “án oan” nhiễm HIV

Hơn 10 năm mang “bản án” nhiễm HIV, ông Hoàng Khắc Sửu đã bị kỳ thị, gặp khó khăn khi xin việc, kết hôn nhưng Trung tâm y tế dự phòng Nghệ An chỉ bồi thường 2,2 triệu đồng.

Ngày 10-4, TAND TP Vinh cho biết tòa này đang thụ lý đơn của ông Hoàng Khắc Sửu – 43 tuổi, ngụ phường Nghi Thu, TX Cửa Lò khởi kiện Trung tâm Y tế dự phòng Nghệ An yêu cầu bồi thường thiệt hại hơn 773 triệu đồng.

Số tiền bồi thường trên, theo ông Sửu là tiền thuê luật sư tư vấn pháp luật, làm đơn thư, tiền thiệt hại tinh thần, không tìm được việc làm…trong suốt thời gian hơn 10 năm ông mang “án oan” nhiễm HIV bởi kết luận của Trung tâm y tế dự phòng này.

Sau khi thụ lý, TAND TP Vinh đang cho hòa giải hai bên, nếu hòa giải không thành sẽ đưa vụ kiện ra xét xử theo quy định.

Mang “án oan” nhiễm HIV hơn 10 năm

Theo nội dung vụ kiện: Năm 2003, ông Sửu thụ án tại trại giam số 3 – Bộ Công an đóng tại xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An thì được đưa đi lấy máu xét nghiệm theo chương trình giám sát trọng điểm do Ban AIDS thực hiện.

Kết quả xét nghiệm cho thấy ông Sửu “dương tính với HIV”, được quản lý với mã số 1068.

Theo ông Sửu, kết quả xét nghiệm không được tiết lộ, mãi sau này khi ông thi hành án xong về địa phương mới được biết. Năm 2007, hồ sơ ông Sửu nhiễm HIV được chuyển quản lý từ Trung tâm Y tế dự phòng cho Trung tâm phòng chống HIV tỉnh Nghệ An.

“Năm 2013, sau khi kết thúc thời gian thi hành án và trở về địa phương tôi chịu sự quản lý, chăm sóc của trạm y tế phường Nghi Thu, theo diện đối tượng nhiễm HIV.

Tuy nhiên, qua các kỳ kiểm tra sức khỏe định kỳ, trạm trưởng trạm y tế phường thấy sức khỏe tôi vẫn bình thường sau hơn 10 năm nhiễm HIV nên động viên tôi đi kiểm tra lại”, ông Sửu kể.

Sau đó, ông Sửu đi xét nghiệm máu và kết quả kiểm tra tại Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Nghệ An ngày 9-9-2014 cho thấy ông Sửu “âm tính với HIV”. Tương tự, kết quả kiểm tra tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cũng cho thấy ông âm tính với HIV.

Sau đó, Sở Y tế Nghệ An đã có thông báo gửi ông Sửu và chính quyền địa phương nơi ông sinh sống thông báo việc xóa tên ông Sửu trong danh sách nhiễm HIV.

Đền bù hơn 2,2 triệu đồng?

Sau khi nhận được đơn thư khiếu nại của ông Sửu, Sở Y tế Nghệ An đã thành lập đoàn kiểm tra, tổ chức đối thoại hai lần với ông Sửu về những nội dung liên quan như ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, thu nhập…của ông và gia đình vì kết quả xét nghiệm “nhầm” ông Sửu nhiễm HIV hơn 10 năm.

Ngày 18-8-2015, ông Bùi Đình Long, giám đốc Sở Y tế Nghệ An ký quyết định số 995 giải quyết khiếu nại của ông Sửu. Ông Sửu đòi bồi thường tổng cộng gần 774 triệu đồng.

Tuy nhiên, tại quyết định này có nêu ý kiến của Sở Y tế Nghệ An chỉ bồi thường cho ông các khoản sau: tiền xét nghiệm lại HIV 425.000 đồng; tiền thuê xe ôm làm xét nghiệm, tiền thuê xe từ nhà lên Sở Y tế để giải quyết việc 1,8 triệu đồng. Tổng số tiền là 2.225.000 đồng.

Theo Sở, các khoản trên là đề nghị chính đáng, đề nghị Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đền bù cho ông Sửu.

Các khoản còn lại gồm tiền thuê luật sư tư vấn pháp luật, viết đơn đánh máy, photo tài liệu, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần gần 772 triệu đồng theo đề nghị của ông Sửu thì Sở cho rằng “không có căn cứ xác đáng”.

Về việc đề nghị của ông Sửu làm rõ trách nhiệm cá nhân xét nghiệm kết quả sai thì Sở cho rằng qua xác minh không có cơ sở kết luận.

“Mang bản án nhiễm HIV – căn bệnh thế kỷ sau khi ra tù nên tôi rất khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm, bị mọi người kỳ thị, xa lánh. Thậm chí để lấy được vợ, tôi phải hai lần trình giấy kiểm tra sức khỏe âm tính HIV cho bố vợ mới nhận được cái gật đầu”, ông Sửu kể.

Doãn Hòa

Ông Huỳnh Văn Nén yêu cầu bồi thường 18 tỉ đồng

Nhóm luật sư hỗ trợ pháp lý cho ông Huỳnh Văn Nén (53 tuổi, ngụ thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) cho biết ông Nén đã gửi đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại cho 2 vụ án oan sai đối với ông Nén với tổng số tiền là 18 tỉ đồng. Đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại đã được gửi đén Cục Bồi thường nhà nước. Ngày 11/4, ông Nén sẽ đến TAND tỉnh Bình Thuận nộp đơn trực tiếp.

Trước đó, Cục Điều tra Viện KSND tối cao đã kết thúc những ngày làm việc với ông Nén về nội dung ông tố cáo bị bức cung và nhục hình trong quá trình điều tra 2 vụ án giết người.

Hoàng Điệp

 • Tin trang 8 báo Tuổi Trẻ ngày 13/4/2016:

Vụ án dùng nhục hình ép công dân nhận tội giết người

Theo hồ sơ vụ án, đêm 6-7-2013, tại địa bàn ấp Lâm Dồ, xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng xảy ra vụ án giết người, nạn nhân là Lý Văn Dũng.

Ngày 8-7-2013, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng xác lập chuyên án và đã khởi tố, bắt tạm giam bảy người dân.

Sau đó, hung thủ thật sự của vụ án ra đầu thú, bảy công dân được đình chỉ điều tra, đình chỉ bị can. Khi được trả tự do, bảy người này tố cáo họ đã bị cán bộ, điều tra viên dùng nhục hình nên buộc phải khai nhận có tham gia giết ông Dũng.

Hồ sơ kết luận Nguyễn Hoàng Quân, Triệu Tuấn Hưng (nguyên điều tra viên Công an tỉnh Sóc Trăng) đã có hành vi dùng nhục hình đối với anh Trần Văn Đở, Thạch Sô Phách, Khâu Sóc, ép buộc các anh khai nhận có tham gia giết ông Lý Văn Dũng.

Hai bị cáo này bị xét xử về tội dùng nhục hình.

Ngày 7-10-2015, sau bốn ngày xét xử, hội đồng xét xử TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên án bị cáo Triệu Tuấn Hưng 2 năm tù, Nguyễn Hoàng Quân 1 năm 6 tháng tù tội dùng nhục hình.

 • Tin trang 8 báo Tuổi Trẻ ngày 11/4/2016:

Xử phạt 13 nhà thầu tái lập mặt đường không đạt yêu cầu

Thanh tra Sở GTVT TP.HCM cho biết trong hai tuần qua đã lập 15 biên bản xử phạt 13 nhà thầu thi công đào đường, tái lập mặt đường không đúng nguyên trạng.

Trong đó, phần lớn nhà thầu thi công các công trình đào đường lắp đặt đường dây điện ngầm, cấp nước, thoát nước trên các tuyến đường Điện Biên Phủ, Nguyễn Thượng Hiền, Võ Thị Sáu (Q.3), Bến Vân Đồn (Q.4), Thuận Kiều, Hà Tôn Quyền (Q.11), Phạm Thế Hiển, Dạ Nam (Q.8).

Thanh tra Sở GTVT cho biết đã đề nghị các chủ đầu tư phải yêu cầu đơn vị thi công khắc phục sai sót để đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

 • Tin trang 18 báo Tuổi Trẻ ngày 14/4/2016:

Giấu 18 con chim trong vali để xuất cảnh

Ngày 12-4, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM, cho biết đêm 11-4, tại khu vực kiểm tra hành lý của khách xuất cảnh, lực lượng Hải quan và An ninh hàng không Tân Sơn Nhất, đã phát hiện nghi vấn đối với các kiện hành lý ký gửi của một nam hành khách xuất cảnh quốc tịch Việt Nam bay từ TP.HCM đi Đài Loan.

Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng đã phát hiện tổng cộng 18 con chim sống các loại gồm Chích Choè Than, Chích Choè Lửa,  Hoạ mi Đài Loan đã bị hành khách trên giấu trong va ly hoặc cột vào chân, lấy ống quần dài phủ bên ngoài.

Theo Kết luận của Viện Sinh học nhiệt đới thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, có đến 11 con chim sống gồm Chích choè lửa và Hoạ mi Đài Loan thuộc danh mục các loài động vật hoang dã cấm xuất khẩu (ban hành kèm theo Thông tư 40/2013/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2013) và danh mục Nhóm II: động vật rừng hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại (ban hành kèm theo Công ước quốc tế về buôn bán các loại động, thực vật hoang dã nguy cấp Cites).

Vụ việc đang được Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xử lý theo quy định.

Đức Thanh

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 19/4/2016:

Thể thao Việt Nam giành 14 suất dự Ô-lim-pích 2016

Rạng sáng 18-4 (theo giờ Việt Nam), tại Giải thi đấu thể dục dụng cụ (TDDC) tiền Ô-lim-pích 2016 tại Bra-xin, nữ vận động viên TDDC Phan Thị Hà Thanh đã giành được suất chính thức dự Ô-lim-pích 2016.

Mặc dù chấn thương đầu gối chưa hoàn toàn phục hồi, nhưng Hà Thanh vẫn cố gắng thi đấu tốt ở nội dung toàn năng: xà lệch, cầu thăng bằng, thể dục tự do và nhảy chống, để tính điểm xếp hạng. Với tổng điểm 52,700, Hà Thanh đã xếp hạng 25 chung cuộc và lần thứ hai liên tiếp giành suất chính thức dự Thế vận hội.

Như vậy, thể thao Việt Nam đã đoạt 14 suất chính thức dự Ô-lim-pích 2016, bao gồm: Ánh Viên (bơi), Trần Quốc Cường, Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Nguyễn Thị Như Hoa, Nguyễn Thị Lệ Dung, Vũ Thành An (đấu kiếm), Nguyễn Thành Ngưng (điền kinh), Vũ Thị Hằng, Nguyễn Thị Lụa (vật), Phạm Phước Hưng, Phan Thị Hà Thanh (TDDC) và ba suất của môn cử tạ nam (nội dung đồng đội nam).

 • Tin trang 5 báo Nhân Dân ngày 10/4/2016:

Tượng Huyền Thiên Trấn Vũ được công nhận Bảo vật quốc gia

Ngày 9-4 (tức 3-3 âm lịch), nhân lễ hội đền Trấn Vũ (phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội), UBND quận Long Biên tổ chức lễ đón Quyết định công nhận pho tượng Trấn Vũ tại đền là Bảo vật quốc gia. Đền Trấn Vũ được dựng từ thời Lê, thờ Huyền Thiên Trấn Vũ – vị thánh cai quản phương bắc. Năm 1788, nhân dân địa phương đã đóng góp đúc tượng Huyền Thiên Trấn Vũ bằng đồng. Tượng Huyền Thiên Trấn Vũ nặng bốn tấn, cao 3,96 m, là một trong những đỉnh cao của nghệ thuật đúc đồng nước ta thời xưa. Các đường nét khuôn mặt, các họa tiết hoa văn trên bộ giáp như hổ phù, hình tổ ong, long mã… được tạo tác cực kỳ tinh tế, hài hòa. Tháng 12-2015, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định công nhận tượng đồng Huyền Thiên Trấn Vũ là Bảo vật quốc gia.

 • Tin trang 8 báo Nhân Dân ngày 12/4/2016:

Phát hiện những dấu vết sớm nhất của Người vượn đứng thẳng ở An Khê

Ngày 11-4, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội(KHXH) Việt Nam tổ chức họp báo thông báo kết quả ban đầu về phát hiện di tích khảo cổ học sơ kỳ thời đại Đá cũ ở Việt Nam. Đợt khai quật khảo cổ học được tiến hành trong Chương trình hợp tác quốc tế Nghiên cứu quá khứ xa xưa của Việt Nam giữa Viện Khảo cổ học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và Viện Khảo cổ học – Dân tộc học Novosibirsk, Viện Hàn lâm khoa học Cộng hòa Liên bang Nga giai đoạn 2015-2019.

Cuộc khai quật đã phát hiện 11 di tích Đá cũ sơ kỳ nằm chung quanh khu vực Rộc Tưng, hợp thành một quần thể di tích tập trung trong thung lũng bồn địa xã Xuân An, thị xã An Khê (Gia Lai). Đây là các di tích cư trú và nơi chế tác công cụ đá của người nguyên thủy. Trong các hố khai quật đã tìm thấy 58 hiện vật đá, 21 mảnh tectit (thiên thạch) phân bố trong lớp văn hóa chứa công cụ đá. Tổ hợp công cụ và niên đại của di tích An Khê tương đương với giai đoạn Người vượn đứng thẳng (Homo erectus). Đây là một trong những tổ tiên trực tiếp của người hiện đại (Homo sapiens) trên thế giới. Các phát hiện di tích sơ kỳ thời đại Đá cũ ở An Khê là bằng chứng khẳng định thượng lưu sông Ba, vùng An Khê từng là địa bàn sinh sống của cộng đồng cư dân cổ cách đây khoảng 80 vạn năm. Đây cũng tạm thời được xem như là mốc mở đầu cổ nhất hiện được biết về sự xuất hiện của con người và di tồn văn hóa của họ trên lãnh thổ Việt Nam.

Những tư liệu thu được bước đầu có giá trị quan trọng cho việc biên soạn lịch sử quốc gia, làm cơ sở cho việc trưng bày tại các bảo tàng, hướng tới xây dựng vùng An Khê thành trung tâm nghiên cứu lịch sử văn hóa nhân loại ở tầm quốc gia và quốc tế, góp phần thiết thực vào chương trình phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội ở Tây Nguyên nói chung và vùng đất An Khê nói riêng.

 • Tin trang 13 báo Tuổi Trẻngày 11/4/2016:

Ưu tiên nghiên cứu bảo tồn cá cảnh bản địa

Đây là một trong những mục tiêu được nêu cụ thể tại chương trình phát triển cá cảnh ở TP.HCM giai đoạn 2016-2020 vừa được UBND TP phê duyệt.Ca canh

Theo đó, đến năm 2020 sản lượng sản xuất cá cảnh đạt 150-180 triệu con, xuất khẩu đạt 30-50 triệu con. TP cũng yêu cầu tiếp tục nghiên cứu sinh sản nhân tạo, chọn lọc, thuần chủng một số loài cá tự nhiên bản địa dùng làm cảnh và cá cảnh ngoại nhập có giá trị cao, được thị trường ưa chuộng. Ưu tiên nghiên cứu về bảo tồn giống cá cảnh bản địa quý hiếm, giống cây thủy sinh đặc trưng…

Sản lượng cá cảnh xuất khẩu năm 2015 ước đạt 13 triệu con, với giá trị kim ngạch ước đạt 12 triệu USD.

* 60-70% doanh nghiệp đạt mức trình độ công nghệ trung bình

Theo báo cáo tình hình đổi mới thiết bị của doanh nghiệp vừa được Sở Khoa học và công nghệ TP.HCM gửi UBND TP, kết quả đánh giá trình độ công nghệ trong những năm gần đây đối với các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp nhà nước tại TP cho thấy 60-70% doanh nghiệp đạt mức trình độ công nghệ trung bình.

Cũng theo sở này, mức độ đầu tư cho đổi mới công nghệ của doanh nghiệp chỉ khoảng 0,3% doanh thu/năm, chủ yếu là mua thiết bị, cải tiến máy móc phần cứng. Các tính toán của cơ quan chuyên môn còn cho thấy cứ 3,5 đồng tài sản cố định đã được khấu hao, doanh nghiệp đầu tư lại 1 đồng.

 • Tin trang 5 báo Nhân Dân ngày 11/4/2016:

Trình diễn áo dài đường phố tại Huế

Tối 9/4 và 10/4, tại TP Huế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên – Huế, UBND thành phố Huế và Công ty VKSTAR phối hợp tổ chức trình diễn áo dài đường phố với chủ đề “Huế áo dài show”. Sau lễ khai trương, các người mẫu trong trang phục áo dài diễu hành qua các đường phố. Chương trình còn đan xen các tiết mục về nghệ thuật cung đình, các điệu múa dân gian, đương đại, các tiết mục võ thuật cổ truyền…

Chia sẻ kinh nghiệm chuyên ngành nội soi tiêu hóa

Trong hai ngày 9 và 10/4, tại TP Huế (Thừa Thiên – Huế), Liên Chi hội Nội soi tiêu hóa Việt Nam phối hợp Trường đại học Y dược Huế tổ chức Hội nghị nội soi tiêu hóa toàn quốc lần thứ hai với chủ đề “Các tiến bộ trong nội soi tiêu hóa”. Hội nghị thu hút gần 400 nhà khoa học là giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa nội soi tiêu hóa trong nước và quốc tế, trong đó có nhiefu chuyên gia nổi tiếng đến từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Pháp, Hàn Quốc,… Các báo cáo khoa học tập trung những nội dung mới, sự tiến bộ trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa chẩn đoán và can thiệp, như: ung thư dạ dày sớm, siêu âm nội soi, điều trị sỏi mật qua nội soi, điều trị chảy máu tiêu hóa… Hội nghị nội soi tiêu hóa là cơ hội tốt để các thầy thuốc chuyên ngành nội soi tiêu hóa chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật các kiến thức mới, góp phần nâng cao chất lượng khám và điều trị cho người bệnh.

 • Tin trang 14 báo Tuổi Trẻ ngày 18/4/2016:

Đốt u gan bằng song cao tần tại Cần Thơ

Ngày 17/4, bác sĩ Lê Quốc Chánh – giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ – cho biết hai bà V.T.K.C. (62 tuổi, ở quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) và N.T.A. (61 tuổi, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ), chẩn đoán mắc ung thư gan di căn, sẽ được các bác sĩ đốt khối u bằng song cao tần (RFA).

Đây là hai trường hợp được thực hiện điều trị ung thư gan bằng đối song cao tần tại bệnh viện, với sự hướng dẫn về chuyên môn của các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Hệ thống đối u gan (RFA) của Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ được đầu tư từ nguồn kinh phí của chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ung thư. Với việc trang bị hệ thống RFA này, Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ đã có đủ phương tiện để điều trị bệnh lý ung thư gan cho người dân vùng ĐBSCL.

Mỗi năm tại Việt Nam bệnh ung thư gan phát hiện mới là khoảng 22.000 trường hợp; riêng khu vực TP Cần Thơ có 250 ca ung thư gan được phát hiện trên tổng số 2.000 ca ung thư mắc mới mỗi năm.

T.Lũy

 • Tin trang 5 báo Nhân Dân ngày 17/4/2016:

Lễ hội Tiên La được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Tối 16-4 (tức ngày 10-3 âm lịch), UBND huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình tổ chức lễ đón bằng chứng nhận Lễ hội Tiên La là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và khai mạc lễ hội đền thờ Mẫu Tiên La năm 2016.

Lễ hội Tiên La gắn với việc phụng thờ Bát nạn tướng quân (tướng quân phá nạn cho dân) Vũ Thị Thục, một nữ tướng giỏi thời Hai Bà Trưng có công đánh đuổi quân xâm lược phương bắc, được tấn phong là Đông Nhung Đại tướng quân. Năm 43 (sau Công nguyên), cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng thất bại, bà mất trong trận chiến với quân Đông Hán. Tưởng nhớ công lao của bà, nhân dân địa phương lập đền thờ Tiên La (di tích được xếp hạng cấp quốc gia năm 1986), hằng năm vào trung tuần tháng 3 âm lịch mở lễ hội để tưởng nhớ.

PV

Khai mạc lễ hội Hoa anh đào tại Hoàng thành Thăng Long

Ngày 16-4, tại Di tích Hoàng thành Thăng Long (quận Ba Đình, Hà Nội), Hội Giao lưu Văn hóa Việt – Nhật đã khai mạc lễ hội Hoa anh đào. Ban tổ chức đã đem 300 cành hoa anh đào từ Nhật Bản sang và sắp đặt thành những không gian đậm nét văn hóa Nhật Bản. Trong dịp này, công chúng được thưởng thức nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật truyền thống đặc sắc của Nhật Bản như: trống hội, nghệ thuật trà đạo, biểu diễn võ thuật bên cạnh các chương trình giới thiệu một số nét văn hóa đương đại của Nhật Bản… Đây là lần thứ mười lễ hội Hoa anh đào được tổ chức tại Hà Nội. Lễ hội diễn ra đến hết ngày 17-4.

* Từ sáng sớm đến chiều tối 16-4, những đường, phố chung quanh khu vực Hoàng thành Thăng Long bị ùn ứ liên tục do có tới hàng chục nghìn người tới tham dự lễ hội Hoa anh đào tại đây. Tuyến đường Hoàng Diệu là nơi tập trung nhiều nhất lượng người và phương tiện. Toàn bộ hè phố trước cửa lối vào Hoàng thành, hè phố Điện Biên Phủ, khu vực trước tượng đài Lê-nin đã bị biến thành bãi trông giữ xe. Các tuyến phố Điện Biên Phủ, Phan Đình Phùng, Lê Hồng Phong… cũng nườm nượp người và phương tiện. Lực lượng chức năng rất vất vả phân làn, duy trì giao thông.

PV

Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu, sản phẩm du lịch Việt Nam

Ngày 16-4, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch tổ chức Hội thảo Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Hội thảo đã trình bày một số mục tiêu, giải pháp phát triển thời gian tới, như: tập trung nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ các bộ, ban, ngành T.Ư và địa phương; phát triển một số thương hiệu điểm đến du lịch nổi bật, chất lượng cao; đo lường, kiểm soát hình ảnh du lịch Việt Nam… Để nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, cần tập trung thu hút đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và tiện nghi; phát triển các mặt hàng truyền thống; chuỗi sản phẩm lữ hành… Tại hội thảo, Tổng cục Du lịch đã trao Giải thưởng Khách sạn xanh ASEAN và homestay ASEAN cho 10 cơ sở lưu trú du lịch và ba cụm nhà có phòng cho khách du lịch thuê.

* Cùng ngày, tại Hà Nội, diễn ra Lễ ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa Câu lạc bộ (CLB) kích cầu Hà Nội và CLB kích cầu TP Hồ Chí Minh; CLB Du lịch cộng đồng và CLB kích cầu TP Hồ Chí Minh; Hiệp hội Du lịch Hà Nội và Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa.

Cuộc thi tranh đồ họa các nước ASEAN lần thứ hai

Tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại các nước ASEAN, Đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam tổ chức Cuộc thi và Triển lãm tranh đồ họa các nước ASEAN lần thứ hai – Việt Nam 2016.

Cuộc thi dành cho các tác giả là công dân của các nước ASEAN; sáng tác về cuộc sống, con người, các vấn đề đương đại tại mỗi quốc gia; thể hiện tinh thần đoàn kết, hợp tác hữu nghị, phát triển văn hóa nghệ thuật giữa các nước. Mỗi tác giả được gửi ảnh chụp tối đa hai tác phẩm đồ họa tranh in thuộc các thể loại: in nổi, in lõm, in phẳng, in xuyên, in độc bản, in đa chiều, in kỹ thuật tổng hợp và các kỹ thuật khác; mỗi tác phẩm là một file ảnh định dạng JPG chất lượng rõ nét; thời gian gửi từ nay đến hết ngày 15-7-2016 theo địa chỉ Website:http://www.aseangraphicart.vn. Tác phẩm được chọn từ vòng một (qua ảnh) sẽ được vào vòng hai để triển lãm và chấm giải thưởng. Mọi thông tin về cuộc thi được cập nhật tại website:http: //ape.gov.vn.

PV

Vũ Thành An giành Huy chương đồng đấu kiếm châu Á

Tại Giải vô địch đấu kiếm châu Á năm 2016 diễn ra tại Trung Quốc, tay kiếm Vũ Thành An của nước ta vừa đoạt Huy chương đồng nội dung kiếm chém nam. Sau khi vượt qua vòng bảng ở vị trí thứ 14 trong tổng số 60 tay kiếm tham dự giải, Vũ Thành An đã đánh bại hai kiếm thủ của Ca-dắc-xtan và Nhật Bản ở vòng đấu tiếp theo để giành quyền vào bán kết. Ở vòng đấu này, tay kiếm của Việt Nam đã thúc thủ trước tay kiếm Pác-đa-men A-li của I-ran và được nhận Huy chương đồng, đồng thời cũng là huy chương đầu tiên của đội tuyển kiếm nam Việt Nam tại giải.

 • Tin trang 8 báo Nhân Dân ngày 11/4/2016:

Biểu diễn vở nhạc kịch kinh điển thế giới La Bohème tại Việt Nam

Kỷ niệm 20 năm chương trình Hòa nhạc Hennessy tại Việt Nam, vở nhạc kịch kinh điển thế giới La Bohème đã được các nghệ sĩ Nhà hát nhạc kịch Ô-xtrây-li-a biểu diễn tại Nhà hát TP Hà Nội tối qua (10/4).

Vở nhạc kịch La Bohème là tác phẩm của nhà soạn nhạc người I-ta-li-a Gia-cô-mô Púc-xi-ni, sáng tác trong giai đoạn năm 1893-1896, do Giu-xép-pê Gia-cô-xa và Lu-i-gi In-li-ca viết lời theo Những cảnh đời ở Bohème của Hen-ri Mu-gơ. Sau 100 năm từ lần đầu biểu diễn trên sân khấu I-ta-li-a, vở nhạc kịch đã đến với khan giả Việt Nam, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng tài năng Giô-na-than Oép và do đạo diễn Mát-thiu Bác-li dàn dựng. Vở nhạc kịch có sự tham gia của giọng nữ cao Na-ta-li A-roi-an, Lô-ri-na Gô-rơ; giọng nam cao Gi-min Pắc, Xa-mu-en Đun-đát; giọng nam trung W.Phai-phi, San-ni Lô-ren-xép, Đa-vít Pắc-kin, là phiên bản mới của La Bohème. Điều nổi bật, thiết kế phông màn chiếu theo những hình họa và tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng của tác phẩm cổ điển thập niên 1930 đén xu hướng thời gian thành thị và hiphop thời nay, tái dựng một cuộc sống bô-hê-miêng giữa thành phố Pa-ri hoa lệ cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20.

 • Tin trang 15 báo Tuổi Trẻ ngày 19/4/2016:

Nối vòng tay lớn kỷ niệm 15 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn – Nối vòng tay lớn là chương trình chính thức được tổ chức nhân kỷ niệm 15 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Dù ngày giỗ của ông là ngày 1-4 nhưng năm nay, chương trình đêm nhạc Trịnh Công Sơn được tổ chức vào ngày 22-4 tại công viên hồ Bán Nguyệt, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Q.7 (TP.HCM) và ngày 1-5 trên đường Trịnh Công Sơn, thành phố Huế.

Đây là năm thứ năm đêm nhạc Trịnh Công Sơn được tổ chức tại công viên hồ Bán Nguyệt, khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Theo tin từ đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, sẽ có 26 tiết mục được trình diễn trong đêm nhạc lần này, hầu hết đều được thể hiện với những phong cách mới qua phần hòa âm của nhạc sĩ Hoài Sa, Trần Mạnh Tuấn và Thanh Bùi.

Ngoài những giọng ca quen thuộc, từng góp giọng trong những chương trình trước như Thanh Lam, Hồng Nhung, Trịnh Vĩnh Trinh, Tùng Dương, Đức Tuấn, Trần Mạnh Tuấn, Thanh Bùi, Hoàng Quyên, hợp xướng Pio X, tốp ca Spul Music Academy…; chương trình năm nay còn có sự tham gia của ca sĩ Quang Dũng và ca sĩ Trần Thu Hà.

Quang Dung va Ha Tran

Như mọi năm, vé tham dự chương trình được phát hoàn toàn miễn phí. Và trong ngày diễn ra chương trình, công viên hồ Bán Nguyệt sẽ mở cửa từ 16g để người hâm mộ nhạc Trịnh có cơ hội giao lưu và tham gia các hoạt động âm nhạc cộng đồng. Chương trình biểu diễn âm nhạc chính thức bắt đầu lúc 19g30.

Q.N.

 • Tin trang 12 báo Tuổi Trẻ ngày 13/4/2016:

Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ thông qua trò chơi

Đó là một trong những mục tiêu của ngày hội 
“Hoa bé ngoan” do Phòng GD-ĐT quận 1, TP.HCM tổ chức, với sự tham gia của 400 học sinh lớp lá (5 tuổi).

Giao duc ky nang song cho treCác bé thuộc các trường mầm non công lập, tư thục, nhóm lớp mẫu giáo độc lập trên địa bàn quận.

Ngày hội được thiết kế với những ngôi nhà: 
ở “Ngôi nhà ẩm thực”, các bé 5 tuổi sẽ tập làm bánh dẻo, pha nước chanh, gói hoành thánh… rồi thưởng thức luôn sản phẩm của mình; ở “Ngôi nhà nghệ thuật”, học sinh tập làm gốm, tô gốm, vẽ tranh, tạo hình bong bóng…; còn ở “Ngôi nhà thời trang”, học sinh tập làm các đồ trang sức, dụng cụ làm tóc và tập làm người mẫu nhí biểu diễn trên sân khấu…

Ngoài ra, ngày hội còn có khu vực triển lãm tranh của học sinh mầm non, biểu diễn văn nghệ với nội dung giáo dục lễ giáo, phát triển ngôn ngữ trong trường mầm non…

H.HG.

 • Tin trang 17 báo Tuổi Trẻ ngày 12/4/2016:

Phim ngắn của đạo diễn “triệu đô”

 Phim ngắn 15 phút Niềm vui của ba là dự án mới nhất của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh (Em là bà nội của anh).

Tối 11-4, Niềm vui của ba được giới thiệu đến đông đảo công chúng ở một cụm rạp tại TP.HCM, sau đNiem vui cua baó từ ngày 12-4 phim được phát trên mạng thông qua các kênh online như YouTube và một số kênh khác.

Điều gì xảy ra khi bạn là giám đốc một công ty lớn với rất nhiều nhân viên, bạn có uy quyền và đương nhiên vô cùng bận rộn… bỗng một hôm nhân viên của bạn xì xào về những tấm hình trên mạng, bạn tò mò qua xem và bất ngờ khi đó là ba của mình đang cười vui và ăn uống trong một tiệm ăn từ thiện dành cho người nghèo?

“Ủa, hay là con trai giàu mà bỏ rơi ba, để ba mình phải đi ăn cơm từ thiện nhỉ?” – câu nói vu vơ ấy của nhân viên như dìm bạn xuống tận cùng của sự xấu hổ bẽ bàng…

Thế mạnh trong việc sử dụng ngôn ngữ điện ảnh giản dị, kiềm chế nhưng đem lại cảm xúc khi khai thác tình cảm gia đình, tình ruột thịt được Phan Gia Nhật Linh sử dụng hiệu quả từ Em là bà nội của anh đến Niềm vui của ba.

Một câu chuyện không mới nhưng có lẽ vẫn sẽ chạm vào những cảm xúc gia đình trong mỗi con người khi mà cuộc sống bận rộn khiến chúng ta hay lơ là quên lãng.

Đừng để quá muộn khi nhớ ra ba mẹ đã già, đừng để quá trễ khi quan tâm đến ba mẹ, bởi có thế bạn sẽ chỉ còn lại những ân hận giày vò, ba mẹ không mãi khỏe mạnh để chờ đợi điều đó. Hãy biết đâu là niềm vui còn lại của ba và đừng lấy đi niềm vui của ba một cách vô tình!

Cát Khuê

3 phim ngắn Việt chiếu ở Paris

Tin từ Yda Cine Club tại Paris, Pháp, ngày 16-4 tại rạp La Clef, trong chương trình đặc biệt về điện ảnh độc lập Việt Nam, Yda Cine Club giới thiệu ba phim ngắn Việt gồm Trong khói và mây của Nguyễn Trinh Thi, Khi tôi 20 của Phan Đăng Di và Thành phố khác (Another city) của Phạm Ngọc Lân.

Đây có thể coi là ba phim ngắn khá tiêu biểu của điện ảnh Việt đương đại khi mà Khi tôi 20 (20 phút, biên kịch Phan Đăng Di – Phan Thị Vàng Anh) là phim ngắn được Liên hoan phim quốc tế Venice 2008 chọn, Thành phố khác (25 phút) được Liên hoan phim quốc tế Berlin 2016 chọn và Trong khói và mây (37 phút) là phim giúp Nguyễn Trinh Thi đoạt giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất sử dụng Digital/Video tại giải thưởng Prudential Eye Awards 2016.

Sau buổi chiếu ba phim này có phần thảo luận với chủ đề: Điện ảnh độc lập Việt Nam. Tham gia cuộc thảo luận là đạo diễn Nguyễn Trinh Thi (Ái nam Ái nữ, Biên niên sử cuộn băng đã bị xóa, Jo Ha Kyu, Trong khói và mây) và đạo diễn Phan Đăng Di (Khi tôi 20; Bi, đừng sợ!; Cha và con và…).

3 phim ngan Viet chieu o ParisC.K.

 • Tin trang 15 báo Tuổi Trẻ ngày 17/4/2016:

Cơm đình miễn phí

Gần một tháng nay, đều đặn thứ hai, tư, sáu tại đình An Phú (Q.2, TP.HCM) lại xôm tụ những bà nội trợ đến từ 6g sáng nhóm lửa thổi cơm.

Com dinh mien phiMỗi người một tay, 10 chị nội trợ tất bật từ sáng đến trưa nấu 130 suất cơm với đủ món xào, món mặn và canh rau…

Bưng nồi canh bầu nấu tôm nóng hổi trên tay, chị Trần Thị Loan (48 tuổi) nói: “Nước canh ngọt lắm, tôm sáng nay lấy tươi rói mà bầu cũng mua từ siêu thị nên đảm bảo chất lượng”.

Từ khi bếp ăn nghĩa tình này mở ra đến nay, mỗi tuần chị Loan nghỉ bán vé số ba buổi sáng tham gia nấu nướng. Thường ngày chị Loan nghỉ trưa ở đình An Phú nên khi biết bếp cần người, chị liền đăng ký tham gia. “Mình lỗ đôi ba tấm vé số nhưng cái lời thì nhiều lắm, thấy người ta ăn ngon, người ta khen là mình cũng vui lây” – chị Loan nói.

Ngoài chị Loan, những bà nội trợ của bếp ăn này mỗi người một việc, có người ở khác quận nhưng cũng hăng hái tham gia bếp ăn. Sau khi đội nội trợ nấu xong, những phần cơm nóng hổi sẽ được phát ngay tại đình An Phú cho người nghèo trong phường và những người bán vé số dạo. Phần còn lại, bếp cơm sẽ mang tận tay các suất cơm đến những người già neo đơn, đi lại khó khăn.

Chị Võ Thị Gái, chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường An Phú, cho biết đây là lần đầu tiên phường lập bếp ăn nghĩa tình nên các hộ gia đình, các nhà hảo tâm trong phường hăng hái ủng hộ tiền và thực phẩm để duy trì.

Theo chị Gái, cái hay của bếp cơm này chính là sự chung tay của cả cộng đồng để mang những bữa cơm ngon, có chất lượng đến người nghèo. Ban đầu bếp chỉ nấu 60 suất, mỗi suất hai phần cơm trưa và cơm chiều. Đến nay, số lượng người đăng ký nhận cơm quá đông nên bếp phải nâng số suất ăn lên 130.

Ngọc Hiển

 • Tin trang 10 báo Tuổi Trẻ ngày 17/4/2016:

Mãn nhãn với bánh dân gian Nam bộ

Gần 200 loại bánh dân gian làm từ gạo, nếp, bột gạo, nếp, rau, củ… được bày bán đẹp mắt tại lễ hội bánh dân gian Nam bộ lần 5, khai mạc tối 16-4 tại vòng xoay Cồn Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Banh dan gian Nam Bo 1Mặc dù tối 16-4 mới diễn ra lễ khai mạc chính thức nhưng từ sáng, bất chấp thời tiết nóng bức đã có rất đông du khách đến tham quan và thưởng thức tại lễ hội bánh dân gian Nam bộ. Gần 200 loại bánh dân gian làm từ gạo, nếp, bột gạo, bột nếp, các loại rau, củ… được bày bán đẹp mắt.

Hơn 9g sáng 16-4, đoàn cán bộ hưu trí ở tỉnh Sóc Trăng đã có mặt tại lễ hội bánh. Cô Đoàn Phương Trúc (57 tuổi) cho biết mấy năm trước bận bịu nên chưa có dịp đến với lễ hội.

“Năm nay tui với các bạn cùng về hưu thuê xe đi cho biết lễ hội bánh thế nào. Đúng là có nhiều loại trước giờ tui mới được thấy mặc dù là dân đồng bằng chính gốc” – cô Trúc nói.

Còn cô Lê Ngọc Hải ở Thốt Nốt và nhóm bạn đã cùng thưởng thức món bánh hỏi mặt võng, đặc sản của huyện Phong Điền (Cần Thơ). Cô nói từ trước giờBanh dan gian Nam Bo 2 cứ tưởng bánh hỏi chỉ có loại bánh hỏi thông thường nhưng bánh hỏi mặt võng ở đây có hoa văn hình mặt võng, rất lạ và đẹp mắt làm cô cảm thấy tò mò và thú vị.

“Tôi ăn thử thấy rất ngon, mềm, có vị ngọt và béo của bánh, ăn kèm thịt nướng, rau sống thiệt ngon miệng” – cô Hải nói.

Người tham quan có thể thưởng thức và tham quan cả quy trình làm bánh của các nghệ nhân. Như tại gian hàng bánh tráng Vĩnh Thạnh (Cần Thơ), người xem được tận mắt thấy cách làm từ khi pha bột, tráng bánh, phơi bánh để ra thành phẩm.

Khác với bánh tráng của miền Bắc, miền Trung, bánh ở đây được làm từ bột gạo, nước cốt dừa và mè, đây cũng là loại bánh người dân Vĩnh Thạnh làm mỗi khi đến dịp lễ tết, đám giỗ.

Nhiều người cũng thích thú tại các gian hàng bánh bò rễ tre, bánh bò thốt nốt, bánh xèo, bánh ướt… Mùi thơm phức tỏa ra từ các gian hàng bánh làm nhiều người háo hức quên đi cái nắng nóng mùa khô đồng bằng.

Banh dan gian Nam Bo 3

Thùy Trang

Chia sẻ cùng nhạc sĩ Phạm Tuyên

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 9:33 sáng

Blog PhamTon năm thứ tám, kỳ 1 tháng 5 năm 2016

(Bài thơ kính tặng Anh Phạm Tuyên)

CHIA SẺ CÙNG NHẠC SĨ PHẠM TUYÊN

Bằng Việt

Lời dẫn của Phạm Tôn: Nhà thơ Bằng Việt, tên thật là Nguyễn Việt Bằng, sinh năm 1941, quê ở Thạch Thất, Hà Nội. Cử nhân luật tại Liên Xô cũ. Đã công tác tại Viện Luật học thuộc Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam. Nguyên Tổng biên tập báo Người Hà Nội, Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam.

 • Đã là Ủy viên thành ủy Hà Nội, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố
 • Hiện là Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội
 • Tác giả nhiều tập thơ được giải thưởng trong và ngoài nước

(Bài thơ này, tác giả đã đến tận nhà riêng nhạc sĩ Phạm Tuyên để tặng ông, nhân sinh nhật lần thứ 86 của Nhạc sĩ 1-2016)

—o0o—

Ra mắt tập tiểu luận cụ Thượng Chi (1)

Phạm Tuyên chỉ thốt đôi lời, làm người nghe gai mình sởn ốc:

Tôi nhớ mãi lúc A.Q. bị đưa đi xử bắn, (2)

Đám trẻ chỉ ồ lên: A.Q. đúng là phản động,

Cách mạng bắn chết mà, không phản động thì sao?

Hơn nửa thế kỷ rồi, điều đó đêm đêm khiến tôi dằn vặt”(3)

 

… “Ơi Cha Lo, hỡi Cha Lo, nơi rừng núi miền Tây Tổ quốc

Bừng sáng lung linh một vì sao” (4)

Người viết nên câu hát hào sảng đó

Nửa thế kỷ vẫn mang nguyên khối u uẩn ấy trong mình!

 

“Giết một học giả như vậy, nhân dân ta được gì,

Cách mạng được lợi ích gì?…” (5)

Bác Hồ thốt lên, lặng người khi nghe tin dữ,

Nhưng lịch sử là lịch sử

Ở đó không thể thêm gì, cũng không bớt được gì!(6)

“Ơi! Cha Lo, hỡi Cha Lo…”

Câu hát cứ ngân nga trong hồn, gần như vô thức

Tôi mãi thấy gai người trước nhạc điệu quá mênh mông

Trước câu hát vô tư đầy khí phách,

Với tâm hồn Phạm Tuyên, hun hút đỉnh Cha Lo…

… Có người bà con sống bên kia đại dương

Trách cứ Phạm Tuyên, viết làm chi những câu hào sảng thế

(Cái hào sảng ngỡ vô tâm, khi cha mình bức xúc chịu khổ hình!)

Nhưng, nén mình sống cao lên, có bao giờ là dễ?

Biết vượt qua đỉnh nỗi đau, đâu có thua phẩm cách anh hùng?

… “Khi xuất kích gian nan rừng sâu.

Tình yêu thương đồng đội có nhau,

Mỗi ngọn núi con sông Trường Sơn

Vẫn ấm áp tình dân (4)

Ơi Cha Lo! Hỡi Cha Lo…”

Tôi hiểu rồi, Phạm Tuyên! Xin anh đừng dằn vặt nữa,

Khi rất nhiều người đồng tình biết sẻ chia tâm sự cùng anh!

2015

 • Cụ Phạm Quỳnh, bút hiệu Thượng Chi, cha đẻ nhạc sĩ Phạm Tuyên, sinh năm 1892, nguyên là Thượng thư Triều đình Huế và chủ bút báo Nam Phong, bị mất tích ở Huế ngày 23/8/1945 trong một hoàn cảnh bí ẩn (có tài liệu nói là 6/9/1945)
 • Q. là nhân vật nổi tiếng của văn hào Lỗ Tấn, một con người ngơ ngác trước biến động thời cuộc, bị xử bắn trong Cách mạng Tân Hợi (1911) ở Trung Quốc
 • Lời nhạc sĩ Phạm Tuyên tâm sự trong buổi ra mắt tập tiểu luận viết bằng tiếng Pháp của cụ Phạm Quỳnh, lần đầu được dịch ra tiếng Việt (NXB Tri Thức, Hà Nội, 2007)
 • Lời bài hát nổi tiếng Đêm trên Cha Lo của nhạc sĩ Phạm Tuyên
 • Câu Bác Hồ thốt lên khi ông Tôn Quang Phiệt ra Hà Nội thông báo với Bác rằng ông có nghe tin cụ Phạm Quỳnh đã bị xử bắn ở làng Hiền Sĩ gần Huế (theo lời kể lại của các ông Đào Nhật Vinh và Vũ Đình Huỳnh). Tư liệu của nhà văn Sơn Tùng.
 • Điệp khúc nổi tiếng của nhà thơ Nga A.Tvardovsky (trong trường ca Xa tiếp xa, nói về cuộc chiến tranh của nhân dân Liên Xô đã bị tổn thất quá lớn để chiến thắng phát xít Đức, cũng như đã trải qua một thời kỳ dài sùng bái Xtalin): “Ở đó không thêm gì, cũng chẳng hề bớt gì/ Vì mọi điều đã xảy ra như thế trên Trái đất!”

Tháng Tư 16, 2016

Trên quê hương yêu đấu (kỳ 2 tháng 4 năm 2016)

Filed under: Liên hệ — phamquynh @ 2:03 sáng

Blog PhamTon năm thứ tám, kỳ 2 tháng 4 năm 2016.

TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

Kính cáo bạn đọc,

Đến nay, chúng tôi nhận thấy Blog PhamTon  đã cơ bản hoàn thành những vấn đề cần nói rõ về Thượng Chi – Phạm Quỳnh theo đúng sự thật đã diễn ra trong lịch sử nước nhà. Phần tiếp theo chỉ là làm phong phú thêm, rõ nét hơn những vấn đề đã nêu trên.

Hiện nay, đất nước ta đang chuyển mình mạnh mẽ, nhiều vấn đề mới thu hút bạn đọc theo dõi, đi sâu tìm hiểu, cho nên những chuyện xưa cũ cũng khó lòng theo dõi kỹ như trước.

Vì thế, từ tháng 4/2016 này, chúng tôi sẽ phát Blog PhamTon lên mạng mỗi tháng hai kỳ Mong quý bạn có lòng yêu mến Blog PhamTon hơn 7 năm qua tiếp tục theo dõi và tham gia đóng góp ý kiến, tin tức, bài vở để việc làm của chúng ta được trọn vẹn.

Xin chân thành cảm ơn các bạn.

Blog PhamTon

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 1/4/2016

Ngày làm việc thứ chín, kỳ họp thứ 11, quốc hội khóa XIII.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Nguyen thi kim ngan 1Nguyen Thi Kim Ngan 2

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 3/4/2016:

Ngày làm việc thứ 11, kỳ họp thứ 11, quốc hội khóa XIII

Đồng chí Trần Đại Quang được bầu làm Chủ tịch nước

Tran Dai Quang 1Tran dai quang 2

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 6/4/2016:

Ngày làm việc thứ 13, kỳ họp thứ 11, quốc hội khóa XIII

Các đồng chí: Đỗ Bá Tỵ, Phùng Quốc Hiển được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội

Do Ba TyLuat bao chi

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 8/4/2016:

Ngày làm việc thứ 15, kỳ họp thứ 11, quốc hội khóa XIII

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ

Nguyen Xuan PhucNguyen Xuan Phuc tang qua sapa

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 9/4/2016:

Ngày làm việc thứ 16, kỳ họp thứ 11, quốc hội khóa XIII

Quốc hội bầu: Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng KSND tối cao

Nguyen Hoa BinhDang thi ngoc thinh

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 10/4/2016:

Ngày làm việc thứ 17, kỳ họp thứ 11, quốc hội thứ XIII

Phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm ba Phó Thủ tướng và 18 bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ

Chinh phu moiDanh sách các phó thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của chính phủ bầu tại kỳ họp thứ 11, quốc hội khóa XIII

PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 1. Trương Hòa Bình
 2. Vương Đình Huệ
 3. Trịnh Đình Dũng

CÁC BỘ TRƯỞNG, THÀNH VIÊN KHÁC CỦA CHÍNH PHỦ:

 1. Bộ trưởng Quốc phòng

NGÔ XUÂN LỊCH

 1. Bộ trưởng Công an

TÔ LÂM

 1. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

ĐỖ VĂN CHIẾN

 1. Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ

CHU NGỌC ANH

 1. Bộ trưởng Xây dựng

PHẠM HỒNG HÀ

 1. Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch

NGUYỄN NGỌC THIỆN

 1. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông

TRƯƠNG MINH TUẤN

 1. Bộ trưởng Công thương

TRẦN TUẤN ANH

 1. Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường

TRẦN HỒNG HÀ

 1. Bộ trưởrng Kế hoạch và Đầu tư

NGUYỄN CHÍ DŨNG

 1. Bộ trưởng Giao thông vận tải

TRƯƠNG QUANG NGHĨA

 1. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

LÊ MINH HƯNG

 1. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

MAI TIẾN DŨNG

 1. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo

PHÙNG XUÂN NHẠ

 1. Bộ trưởng Nội vụ

LÊ VĨNH TÂN

 1. Bộ trưởng Tư pháp

LÊ THÀNH LONG

 1. Tổng Thanh tra Chính phủ

PHAN VĂN SÁU

 1. Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội

ĐÀO NGỌC DUNG

 • Tin trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 31/3/2016:

World Bank cam kết tiếp tục hỗ trợ VN

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp bà Victoria Kwakwa, giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, chiều 30-3.

Trong buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn và đề nghị WB tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam về nguồn lực, tư vấn chính sách, hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng, giảm nghèo bền vững, phát triển y tế, giáo dục – đào tạo nguồn nhân lực, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng mong muốn WB với uy tín quốc tế của mình tiếp tục có tiếng nói với các quốc gia về việc cùng nhau khai thác hiệu quả, bền vững các tài nguyên sông Mekong, trong đó có tài nguyên nước.

Về phía mình, bà Victoria Kwakwa đánh giá cao những kết quả mà Việt Nam đã đạt được trong xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội, nhất là trong ứng phó với khủng hoảng toàn cầu, giữ vững sự ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng hợp lý.

WB cam kết sẽ làm việc với các đối tác để tìm ra những cách thức và lộ trình phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của Việt Nam, nhằm bảo đảm nguồn tài chính hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển ưu tiên cũng như khả năng trả nợ bền vững của ngân sách.

Chinhphu.vn

 • Tin trang 13 báo Tuổi Trẻ ngày 2/4/2016:

JICA hỗ trợ nâng cao năng lực cho Trường ĐH Cần Thơ

Ngày 1-4, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam và Trường ĐH Cần Thơ đã ký thỏa thuận hợp tác dự án nâng cao năng lực cho Trường ĐH Cần Thơ.

Theo đó, dự án bao gồm các hợp phần hợp tác kỹ thuật và hỗ trợ vốn vay do Chính phủ Nhật Bản tài trợ với ngân sách khoảng 100 triệu USD cho khoản vay và 4 triệu USD cho phần hợp tác kỹ thuật (đã bắt đầu thực hiện từ tháng 3-2016 và sẽ kết thúc vào năm 2020), còn hợp phần bằng khoản vay bằng đồng yen sẽ được bắt đầu vào cuối năm nay.

Trong khuôn khổ của dự án, JICA sẽ hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, các hoạt động nghiên cứu, xây dựng các cơ sở nghiên cứu và học thuật, cung cấp tài liệu và trang thiết bị để tiến hành các hoạt động nghiên cứu và học tập nâng cao cũng như các dịch vụ tư vấn.

Ông Yasuo Fujita, trưởng đại diện văn phòng JICA Việt Nam, cho biết mục tiêu của dự án nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu và đào tạo của Trường ĐH Cần Thơ trong lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản và môi trường, để đáp ứng các chuẩn quốc tế, nâng cao giá trị thặng dư của sản phẩm nông nghiệp, đồng thời bảo vệ môi trường của khu vực ĐBSCL.

T.Trang

 • Tin trang 13 báo Tuổi Trẻ ngày 7/4/2016:

Quỹ học bổng 30 tỉ đồng dành cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 6-4, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Tập đoàn Vingroup ký thỏa thuận hợp tác đào tạo, nghiên cứu và tuyển dụng, và công bố ra mắt quỹ học bổng Tài năng trẻ Vingroup trị giá 30 tỉ đồng dành cho sinh viên ĐHQGHN.

Trọng tâm của thỏa thuận hợp tác giữa ĐHQGHN và Vingroup là chương trình đào tạo “có địa chỉ”, nhằm đảm bảo cho sinh viên khi tốt nghiệp có kỹ năng làm việc thực tế, định hướng nghề nghiệp rõ ràng và khả năng thích ứng cao với môi trường doanh nghiệp.

Thỏa thuận cũng đặt mục tiêu thu hút các đối tác quốc tế để triển khai một số chương trình nghiên cứu đặc biệt, có khả năng ứng dụng thiết thực, làm tiền đề cho việc xúc tiến thành lập Trường ĐH quốc tế Vingroup trong tương lai.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Vingroup công bố quỹ học bổng Tài năng trẻ trị giá 30 tỉ đồng, dành cho sinh viên ĐHQGHN có thành tích học tập xuất sắc, đang học tập trong các chuyên ngành phù hợp với chính sách tuyển dụng nguồn nhân lực của tập đoàn.

Theo đó, sinh viên nhận học bổng sẽ được tham gia chương trình thực tập và đào tạo các kỹ năng làm việc chuyên sâu, có cơ hội cọ xát thực tế kinh doanh trong môi trường chuyên nghiệp tại các doanh nghiệp thuộc Vingroup.

Khi tốt nghiệp, sinh viên vừa được trao bằng tốt nghiệp của ĐHQGHN, vừa được trao chứng chỉ thực hành tại Vingroup.

Những tân cử nhân xuất sắc sẽ có cơ hội được làm việc tại Vingroup, đặc biệt có cơ hội tham gia chương trình Nhà lãnh đạo tương lai Vingroup – một chương trình tìm kiếm cử nhân mới tốt nghiệp có tài năng để đào tạo và phát triển thành nguồn lãnh đạo cơ sở kế cận của Tập đoàn Vingroup.

Đại diện Tập đoàn Vingroup cho biết thỏa thuận hợp tác giữa Vingroup và ĐHQGHN nằm trong chuỗi hợp tác toàn diện của tập đoàn với các trường ĐH hàng đầu tại Việt Nam, với trọng tâm là chương trình học bổng Tài năng trẻ Vingroup.

T.Hà

 • Tin trang 13 báo Tuổi Trẻ ngày 9/4/2016:

Lập phòng thí nghiệm đổi mới sáng tạo tại Khu công nghệ cao

Chiều 8-4, Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao TP.HCM (SHTP-IC) đã đưa vào sử dụng phòng Innovation Lab (thí nghiệm đổi mới sáng tạo).

Innovation Lab là một không gian mở dành để hỗ trợ cá nhân, tổ chức sáng tạo công nghệ, sản xuất thử nghiệm, kiểm thử và triển khai các giải pháp, phát triển sản phẩm nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, khởi nghiệp của sinh viên, giảng viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP.HCM.

Trang thiết bị tại đây do Tập đoàn National Instruments và một số hãng khác cung cấp, như những thiết bị kiểm thử, một số thiết bị di động viễn thông dành cho điện thoại thông minh chạy trên nền tảng Windows, IOS, Android…

Innovation Lab đảm bảo cơ sở hạ tầng cần thiết cho việc triển khai, nhân rộng phát triển các sản phẩm công nghệ trên nền tảng công nghệ thông tin, công nghệ điện – điện tử – viễn thông, giúp doanh nghiệp phát triển sản phẩm, kiểm thử – đo lường các sản phẩm vi mạch điện tử và hệ thống nhúng, các sản phẩm ứng dụng trên di động.

Ngoài ra Innovation Lab hoạt động đào tạo, hỗ trợ nghiên cứu khoa học; tra cứu, cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu về công nghệ.

H.Nhung

 • Tin trang 2 báo Nhân Dân ngày 25/3/2016:

Công nhận 10 phòng kiểm nghiệm an toàn thực phẩm nông sản

Cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, cơ quan thẩm quyền của In-đô-nê-xi-a vừa có thông báo công nhận 10 phòng kiểm nghiệm của Việt Nam đạt chuẩn phân tích chỉ tiêu an toàn thực phẩm sản phẩm nông sản có nguồn gốc thực xuất khẩu sang In-đô-nê-xi-a theo quy định mới của nước này. Như vậy, từ nay, các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu lương thực, cà phê, rau quả, chè, hồ tiêu… sang In-đô-nê-xi-a có thể kiểm nghiệm ngay ở trong nước, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy xuất khẩu nông sản.

 • Tin trang 6 báo Tuổi Trẻ ngày 28/3/2016:

Ký hợp đồng tiêu thụ xoài 40-50 năm

Theo ông Võ Thành Hạo, bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, lần đầu tiên địa phương này có một doanh nghiệp đứng ra ký hợp đồng với nông dân trồng xoài cát chu thời hạn tới 40-50 năm và “bao” luôn giá cao, đảm bảo nông dân luôn có lãi.

Doanh nghiệp đó là Công ty Thuận Phong, có nhà máy chế biến trái cây xuất khẩu tại tỉnh Bến Tre. Hiện đã có 185 hộ dân ở xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre đồng ý ký hợp đồng với Công ty Thuận Phong sản xuất hơn 51ha xoài. GS.TS Võ Tòng Xuân làm cố vấn, hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân.

Hợp đồng giữa Công ty Thuận Phong và nông dân thống nhất sản xuất xoài sạch không sử dụng thuốc trừ sâu sẽ được bao tiêu sản phẩm với giá cố định từ 12.000-15.000 đồng/kg.

Trong những năm đầu nông dân có thể trồng xen hoa màu trong vườn xoài để có thu nhập. Ngoài ra công ty còn hỗ trợ 15 triệu đồng/ha trong năm đầu tiên để nông dân đầu tư hệ thống tưới và phân bón.

 • Tin trang 6 báo Tuổi Trẻ ngày 9/4/2016:

Nhãn Edor chanh Đồng Tháp xuất sang Hàn Quốc

Ông Trương Văn Rồi, giám đốc Hợp tác xã (HTX) nhãn Châu Thành (huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp), cho biết theo biên bản ghi nhớ vừa được ký kết với Công ty In Jae (Hàn Quốc), cuối tháng 5-2016, lô nhãn Edor đầu tiên sẽ được xuất sang thị trường Hàn Quốc.

Ngoài ra, dự kiến các doanh nghiệp cũng sẽ xuất sang Hàn Quốc khoảng 20 tấn chanh/tháng nếu chất lượng chanh đáp ứng yêu cầu của nhà nhập khẩu, như có kích cỡ đồng đều, trọng lượng khoảng 30-40g/trái và không có tồn dư thuốc bảo vệ thực vật.

Trước đó, đoàn công tác của Công ty In Jae đã đến khảo sát vùng nguyên liệu trồng nhãn tại Châu Thành và tham quan vùng trồng chanh tại huyện Cao Lãnh để chuẩn bị việc nhập khẩu hai loại nông sản này.

Được biết, Đồng Tháp hiện có hai HTX chanh sản xuất theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) là HTX chanh Cao Lãnh và HTX chanh Bình Thạnh, với diện tích khoảng 50ha, sản lượng hơn 2.000 tấn chanh/năm.

Thành Nhơn

 • Tin trang 13 báo Tuổi Trẻ ngày 2/4/2016:

ĐH Việt Nam mở khóa đào tạo khởi nghiệp tại châu Âu

Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ hợp tác với Học viện Sáng tạo của châu Âu (European Innovation Academy – EIA) mở khóa học khởi nghiệp tại châu Âu trong mùa hè 2016.

Theo TS Vũ Hải Quân, phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM, đây là khóa học đặc biệt bởi người dạy là các chuyên gia đến từ nhiều trường ĐH và các công ty lớn trên thế giới như: ĐH Berkeley, ĐH Stanford, Google, IBM (Hoa Kỳ), ĐH Bách khoa Turin (Ý), ĐH Nice (Pháp)…

Học viên sẽ có cơ hội nhận phần thưởng trị giá 10.000 euro dành cho nhóm có đồ án khởi nghiệp xuất sắc nhất khóa học. Bên cạnh kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp quý giá thu được từ khóa học, các học viên sẽ xây dựng được mạng lưới quan hệ với các nhà khởi nghiệp trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới.

Đối tượng tham dự khóa học là các bạn thanh niên tuổi từ 18-30, đam mê khoa học – công nghệ, có tinh thần khởi nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Khóa học sẽ kéo dài ba tuần, bắt đầu từ đầu tháng 7-2016 và được đồng tổ chức ở hai thành phố Turin (Ý) và Nice (Pháp). Đến nay chương trình đã thu hút được hơn 4.000 học viên đến từ 75 quốc gia.

Đức Thiện

 • Tin trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 27/3/2016:

Việt Nam đầu tư sang Lào 4,9 tỉ USD

 Chiều 26-3, tại Đà Nẵng diễn ra hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam – Lào 2016. Đây là hội nghị quy mô cấp quốc gia do Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào chủ trì và có sự tham dự của lãnh đạo nhiều Bộ, ngành, địa phương và đông đảo doanh nghiệp hai nước.

Theo thống kê tính đến nay, tổng vốn đầu tư của các nhà đầu tư Việt Nam đầu tư sang Lào là 4,9 tỷ USD.

Lào đứng thứ nhất trong tổng số 68 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam và Việt Nam đứng vị trí thứ 2 trong số các nước có hoạt động đầu tư tại Lào.

Đến nay, nhiều dự án đã đi vào hoạt động đạt hiệu quả tốt, có đóng góp nhiều mặt cho phát triển kinh tế – xã hội của Lào và được Chính phủ Lào ghi nhận và đánh giá cao như: các dự án đầu tư của Tập đoàn Hoàng Anh – Gia Lai tại Lào, các chi nhánh, ngân hàng con, ngân hàng liên doanh của Việt Nam tại Lào, dự án viễn thông của Tập đoàn Viettel, các dự án xây dựng hệ thống phân phối xăng dầu của Tổng công ty Dầu Việt Nam và Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, dự án tổ hợp sân Golf và khách sạn, nhà ở với tổng vốn đầu tư 1 tỷ USD của Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành…

Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư tại Lào, các doanh nghiệp Việt Nam cũng phối hợp tốt với chính quyền các địa phương của Lào, đặc biệt tham gia tích cực các hoạt động cộng đồng tại các địa phương với số tiền hàng chục triệu USD thông qua việc xây dựng một số trường học, bệnh xá, đường, nhà tái định cư cho người dân vùng dự án…

Các dự án đầu tư hiện tại của Việt Nam tạo nền tảng, cơ sở cho việc thành lập các ngành công nghiệp trong tương lai của Lào: khai thác và chế biến cao su; sản xuất đường, phân vi sinh, thủy điện; khai thác và chế biến khoáng sản…

Đồng thời tạo việc làm cho khoảng 4 vạn lao động của Lào, giúp nâng cao năng lực lao động, tạo thu nhập, cải thiện đời sống người lao động; bổ sung nguồn thu cho ngân sách nhà nước Lào.

 • Tin trang 3 báo Tuổi Trẻ ngày 26/3/2016:

Lào xả nước giúp Việt Nam đối phó xâm nhập mặn

Từ 23-3 đến cuối tháng 5-2016, Lào sẽ tiến hành xả nước từ các đập thủy điện với lưu lượng nước khoảng 1.136m3/s nhằm giúp Việt Nam giải quyết hạn hán và xâm nhập mặn tại các tỉnh ĐBCSCL.

Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào Khammani Inthilat đã xác nhận thông tin trên, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 25-3.

Trước đó, tại họp báo thường kỳ chiều 17-3, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết năm nay Trung Quốc xả nước gấp đôi so với nhiều năm trước sau khi nhận lời đề nghị từ phía Việt Nam nhằm khắc phục hạn hán và xâm nhập mặn.

Theo đó, từ 15-3 đến 10-4, phía Trung Quốc sẽ tăng lưu lượng xả nước từ đập thủy điện Cảnh Hồng (Vân Nam) xuống khu vực hạ lưu từ mức 1.100m3/s lên mức 2.190m3/s, gấp đôi so với trung bình cùng kỳ nhiều năm trước.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, cùng với lượng nước xả từ đập thủy điện của Trung Quốc và từ một số con sông khác của Thái Lan, ước tính tổng cộng lượng nước từ sông MeKong qua Lào, Campuchia và Việt Nam vào khoảng 3.611m3/s.

Dự kiến lượng nước trên sẽ tới khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào tuần đầu tháng 4 năm 2016.

Quỳnh Trung

 • Tin trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 25/3/2016:

Người dân đội mưa dự khánh thành cầu Cửa Đại

Sau gần 5 năm thi công, ngày 27-3, UBND tỉnh Quảng Nam long trọng tổ chức lễ khánh thành cầu Cửa Đại. Bất chấp cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, ngay từ sáng sớm, hàng ngàn người dân ngụ cư 2 bên bờ hạ nguồn sông Thu Bồn đã đội mưa, háo hức tập trung về khu vực đầu cầu Cửa Đại để tham dự lễ khánh thành.

Dự án cầu Cửa Đại bắc ngang dòng sông Thu Bồn, nối hai xã Cẩm Thanh (TP Hội An) và xã Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên) với tổng chiều dài toàn tuyến là 18,3km, bao gồm công trình cầu Cửa Đại và đường dẫn lên 2 đầu cầu.

Tổng kinh phí đầu tư ước tính 3.450 tỉ đồng, trong đó 50% là vốn trung ương và 50% vốn từ khai thác quỹ đất, các nguồn vốn hợp tác khác.

Đây là một trong gần 30 hạng mục công trình thuộc dự án tổng thể với mục tiêu sắp xếp dân cư phòng tránh thiên tai vùng ven biển tỉnh Quảng Nam.

Trước khi chính thức diễn ra lễ khánh thành, cuối tháng 8-2015, Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai đã cho người dân địa phương lưu thông qua cầu và tổ chức lễ gắn biển công trình vào tháng 10-2015.

Phát biểu tại buổi lễ, chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói: “Với dự án mang tầm cỡ trong vùng như thế này, tôi nghĩ công trình sẽ tạo sức bật, tiền đề góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

Đặc biệt, với điều kiện giao thông thuận lợi, hàng ngàn hộ dân ven biển Hội An, Duy Xuyên, Thăng Bình… sẽ tận dụng tối đa cơ hội để có thể phát triển kinh tế biển trong thời gian tới”.

Thanh Ba

 • Tin trang 5 báo Tuổi Trẻ ngày 5/4/2016:

Nước từ thượng nguồn sông Mekong đã về đến ĐBSCL

Chiều 4/4, ông Lê Đức Trung – chánh văn phòng Ủy ban sông Mekong VN – cho biết nguồn nước đang về đồng bằng sông Cửu Long hiện nay là nguồn nước Trung Quốc xả từ thượng nguồn sông Mekong.

Ông Trung cũng cho biết Trung Quốc đã thông báo xả nước đến hết ngày 10/4. “Chúng ta tính toán phía Trung Quốc xả khoảng 3.7 tỉ m3 nước đợt này. Việc Trung Quốc xả nước đến hết ngày 10/4 nhưng lượng nước xả qua các nơi sẽ có độ trễ và nước về đến khu vực Tân Châu và Châu Đốc sẽ còn đến cuối tháng 4 và đầu tháng 5” – ông Trung nói

Theo ông Trần Đức Cường – phó chánh văn phòng Ủy ban sông Mekong, trong mạng lưới giám sát của Ủy hội sông Mekong quốc tế có đặt hai trạm quan trắc, giám sát tự động ở phía đất của Trung Quốc. “Cả hai trjam này sẽ cho biết Trung Quốc xả bao nhiêu nước và số liệu này sẽ có trong cơ sở dữ liệu chung của Ủy hội sông Mekong quốc tế” – ông Cường cho biết thêm.

Xuân Long

 • Tin trang 3 báo Tuổi Trẻ ngày 30/3/2016:

Tặng bình và can đựng nước cho 800 hộ dân bị hạn, mặn

Ngày 29/3, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao tặng bình nước lọc, can chứa nước và viên lọc nước cho 800 hộ nghèo tại các xã Lương Hòa, Lương Quới, Phong Mỹ (huyện Giồng Trôm, Bến Tre). Đây là các xã bị thiếu nước sinh hoạt trầm trọng trong mùa hạn, mặn 2016.

Trong thời gian tới, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục hỗ trợ địa phương trang bị thiết bị lọc nước mặn thành nước ngọt, đồng thời sẽ đề xuất trích quỹ cứu trợ thiên tai, hỗ trợ khẩn cấp dụng cụ chứa nước cho hộ nghèo và cận nghèo cho tất cả 62 xã của ba huyện Ba Tri, Bình Đại và Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

Mậu Trường

 • Tin trang 5 báo Nhân Dân ngày 28/3/2016:

Lễ hội Quán Thế Âm năm 2016

Ngày 27/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng phối hợp UBND quận Ngũ Hành Sơn tổ chức khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm – Ngũ Hành Sơn năm 2016 tại khuôn viên chùa Quán Thế Âm (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng)

Lễ hội diễn ra từ ngày 25 đến 27/3 (tức ngày 17, 18 và 19/2 Âm lịch). Phần lễ bao gồm lễ Tế Xuân cầu quốc thái dân an và lễ rước Quán Thế Âm tái hiện hình ảnh Quán Thế Âm lung linh, huyền bí. Phần hội phong phú với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và Hội cờ làng. Ngày chạy Ô-lim-pích vì sức khỏe toàn dân. Đặc biệt, trong thời gian lễ hội, chùa Quán Thế Âm mở cửa Bảo tàng Văn hóa Phật giáo để đón du khách tham quan, chiêm ngưỡng tinh hoa cổ vật Phật giáo. Đây là bảo tàng văn hóa Phật giáo đầu tien của Việt Nam với hàng trăm cổ vật quý, có giá trị lịch sử, khảo cổ rất lớn với niên đại hàng nghìn năm tuổi.

 • Tin trang 5 báo Nhân Dân ngày 29/3/2016:

Festival văn hóa tơ lụa Việt Nam – châu Á năm 2016

Ngày 28/3, UBND thành phố Hội An (Quảng Nam) và khu Làng lụa Hội An tổ chức khai mạc Festival văn hóa tơ lụa Việt Nam – châu Á năm 2016 với sự tham gia của các làng nghề dệt truyền thống tiêu biểu của nhiều nước trong khu vực châu Á. Festival bao gồm các hoạt động: giới thiệu lịch sử con đường tơ lụa trên biển; triển lãm sản phẩm tơ lụa của các nước trong khu vực; trình diễn kỹ thuật dệt truyền thống; tổ chức chợ phiên ẩm thực Hội An, trình diễn thời trang lụa phương Đông và Hội thảo quốc tế “Tơ lụa trong đời sống hiện đại”; tái hiện nghi thức truyền thống trong Lễ hội dân hương Bà Chúa tơ tằm xứ Quảng thời Chúa Nguyễn thế kỷ 17. Tại đây cũng giới thiệu và trình diễn kỹ thuật dệt truyền thống của các dân tộc bản địa: Chăm, Cơ-tu và trưng bày sản phẩm dệt của bảy làng nghề dệt lụa tiêu biểu của ba miền đất nước.

 • Tin trang 5 báo Nhân Dân ngày 5/4/2016:

Lễ hội Hoa anh đào tại Hoàng thành Thăng Long

Sáng 4-4, tại Hà Nội, Hội giao lưu văn hóa Việt – Nhật tổ chức họp báo giới thiệu lễ hội Hoa anh đào 2016, diễn ra ngày 16 và 17-4 tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 10 năm lễ hội Hoa anh đào được tổ chức tại Việt Nam. Dự kiến có khoảng 300 cành hoa tươi được vận chuyển từ Nhật Bản sang trưng bày tại lễ hội. Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động, như: múa Yosakoi, trống hội, võ thuật, biểu diễn của ban nhạc nữ Parallel Dream, kịch múa truyền thống, trà đạo…

 • Tin trang 5 báo Nhân Dân ngày 9/4/2016:

Hơn 500 doanh nghiệp tham dự Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam

Ngày 8-4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp Tổng cục Du lịch, UBND thành phố Hà Nội tổ chức họp báo về Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội 2016, chủ đề “Việt Nam – Thiên đường Du lịch biển đảo”. Hội chợ diễn ra từ ngày 14 đến 17-4, với 502 gian hàng của 535 doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, dịch vụ du lịch… đến từ 25 nước và vùng lãnh thổ. Bên cạnh nhiều hoạt động kích cầu, xúc tiến du lịch, VITM 2016 còn là diễn đàn chuyên môn lớn của ngành du lịch với bảy hội thảo, tọa đàm quốc tế và mười buổi họp báo giới thiệu về điểm đến trong nước, quốc tế.

* Cùng ngày, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức phát động bình chọn “Những điểm đến hấp dẫn nhất năm 2015” theo năm hạng mục: Resort hấp dẫn nhất, Khu vui chơi giải trí hấp dẫn nhất, Làng nghề được yêu thích nhất, Bảo tàng được yêu thích nhất và Bãi biển được yêu thích nhất. Giải thưởng sẽ được trao tại Lễ Khai mạc VITM 2016 diễn ra tối 13-4 tại Hà Nội.

 • Tin trang 3 báo Nhân Dân ngày 9/4/2016:

Cung thỉnh và chiêm bái Phật ngọc hòa bình thế giới

Ngày 8-4, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo T.Ư, Báo Nhân Dân và Tạp chí Cộng sản làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên về việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng theo Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư. Thời gian qua ở Điện Biên, việc đặt mua báo và tạp chí của Đảng có chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp.

Theo thống kê của Bưu điện tỉnh Điện Biên, trong ba năm 2013 – 2015, toàn tỉnh đặt mua báo và tạp chí của Đảng gồm: Báo Nhân Dân 693.166 tờ; Tạp chí Cộng sản 28.227 cuốn; Báo Điện Biên Phủ 711.654 tờ. Một số cơ sở đảng tổ chức tốt việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng; sử dụng báo và tạp chí làm tài liệu sinh hoạt của Đảng, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị…

 • Tin trang 3 báo Nhân Dân ngày 5/4/2016:

Triển lãm và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”

Từ ngày 4 đến 9/4, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức triển lãm và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. Đây là đợt triển lãm và trưng bày hiện vật quy mô giới thiệu đến công chúng Bạc Liêu những bằng chứng khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và những vùng biển đảo khác trên Biển Đông, bao gồm những tư liệu văn bản, bản đồ được công bố ở Việt Nam và các nước khác từ thế kỷ 16 đến nay.

 • Tin trang 3 báo Nhân Dân ngày 29/3/2016:

Kỷ niệm 90 năm Ngày khai đạo Cao Đài

Ngày 28/3, tại Tổ đình Tòa Thánh Châu Minh, Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên, xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành (Bến Tre), Liên giao các Hội thánh và tổ chức Cao Đài tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày khai đạo Cao Đài (1926-2016).

Cách đây 90 năm, đạo Cao Đài tổ chức lễ khai đạo tại chùa Gò Kén, tỉnh Tây Ninh, đáp ứng nguyện vọng của một bộ phận nhân dân Nam Bộ. Hiện nay, đạo Cao Đài có 10 nghìn chức sắc, gần 30 nghìn chức việc, khoảng 2.5 triệu tín đồ, với gần 1.000 tổ chức họ đạo cơ sở được công nhận hoạt động; 1.300 cơ sở thờ tự ở 37 tỉnh, thành phố trong nước và khoảng 30 nghìn tín đồ sinh sống ở nước ngoài. Qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, các phái Cao Đài có hơn 4.000 liệt sĩ, 10.000 thương binh, 260 Bà Mẹ Việt Nam Anh hung và nhiều gia đình có công với cách mạng.

Tại lễ kỷ niệm, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Trần Tấn Hùng nhấn mạnh: Để tiến tới kỷ niệm 100 năm Ngày khai đạo Cao Đài, các Hội thánh và tổ chức Cao Đài trong khối Liên giao hành đạo cần tăng cường đoàn kết gắn bó, hỗ trợ nhau trong hoạt động tôn giáo, hướng dẫn chức sắc, tín đồ thực hiện thao Hiến chương, đường hướng hành đạo của các Hội thánh và tuân thủ pháp luật, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội.

 • Tin trang 5 báo Nhân Dân ngày 25/3/2016:

Rùa Hồ Gươm sẽ được bảo quản bằng phương pháp nhựa hóa

Ngày 24-3, Phó Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Phan Kế Long cho biết, xác rùa Hồ Gươm sẽ được bảo quản bằng phương pháp nhựa hóa. Đây là phương pháp hiện đại với khả năng giữ nguyên trạng thi thể được bảo quản. Các chuyên gia sẽ hút hết dịch trong mô của thi thể sau đó thay dịch bằng một loại nhựa đặc biệt. Loại nhựa này sẽ thẩm thấu vào các tế bào và làm chúng khô lại, giúp giữ nguyên cấu trúc cơ thể. Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đang tìm hiểu việc nhập khẩu nguyên liệu và mời chuyên gia của Đức để tiến hành bảo quản xác rùa Hồ Gươm theo phương pháp này. Dự kiến, cuối tháng 4, các nhà khoa học sẽ bắt đầu bảo quản và hoàn thành trong khoảng 12 tháng.

 • Tin trang 14 báo Tuổi Trẻ ngày 29/3/2016:

Phẫu thuật cứu bé gái suy tim hiếm gặp

Bé gái N.T.H.Y (4 tuổi, ở Quế Võ, Bắc Ninh) vừa được phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi TƯ điều trị bện lý rất hiếm gặp.

Theo gia đình, từ lúc 3 tháng tuổi bé Y. thường xuyên vào viện vì suy tim, suy gan, viêm phổi không chẩn đoán được chính xác nguyên nhân gây bệnh. Tháng 10-2015 khi bé nằm điều trị tại khoa gan mật Bệnh viện Nhi T.Ư, các bác sĩ xác định nguyên nhân của bệnh là các bất thường bẩm sinh của hệ tĩnh mạch trong gan, tĩnh mạch cửa gan trái giãn to bất thường thông với tĩnh mạch chủ dưới, gây suy tim, hầu như không có tĩnh mạch cửa gan phải.

Để cứu sống bé Y., các bác sĩ quyết định phẫu thuật sớm. Cuộc hội chẩn liên khoa diễn ra vào tháng 11/2015. Ca phẫu thuật sau đó 2 tháng kéo dài 2 giờ suôn sẻ và các cuộc tái khám gần nhất cho thấy sức khỏe bé Y. phục hồi tốt.

L.Anh

 • Tin trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 31/3/2016:

Cảnh sát khu vực TP.HCM đi làm bằng xe đạp

Theo đại tá Tiến, bước đầu cảnh sát khu vực sẽ được trang bị 59 chiếc xe đạp đều dán logo “cảnh sátCanh sat xe dap khu vực”. Sau khi sơ kết đánh giá có hiệu quả sẽ tăng cường thêm 51 chiếc xe đạp.

Tất cả 110 chiếc xe đạp được lãnh đạo UBND Q.5 vận động tài trợ theo hình thức xã hội hóa. Công an Q.5 cũng là đơn vị đầu tiên của TP.HCM được bàn giao xe đạp cho cảnh sát khu vực đi làm.

Trước dư luận cho rằng cảnh sát khu vực tuần tra bằng xe đạp, tính hiệu quả trong phát hiện truy bắt tội phạm không cao, đại tá Tiến giải thích chiếc xe đạp dành cho cảnh sát khu vực khi đi xuống cơ sở để thay đổi phong cách làm việc, để gần gũi, thân thiện với người dân hơn nữa.

Ngoài ra, ông Tiến cho biết việc này còn giúp cảnh sát khu vực vận động khỏe mạnh, tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường. Cho nên việc tuần tra không phải chức năng nhiệm vụ chính của cảnh sát khu vực khi đi xe đạp mà của các lực lượng khác được phân công nhiệm vụ.

Sơn Bình

 • Tin trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 9/4/2016:

Mở tuyến tàu lửa ngoại ô

Sáng 8-4, ông Lê Quốc Trung, phó tổng giám đốc Công ty cổ phần vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết thông tin trên. Việc chạy tàu ngoại ô được thực hiện từ ngày 15-4 đến ngày 30-6, khi cầu Ghềnh xây dựng xong. Theo đó, mỗi ngày sẽ có 6 chuyến tàu ngoại ô đưa đón khách giống xe buýt. Tuyến tàu chặng ngắn ngoại ô từ ga Sài Gòn đến ga Dĩ An có thời gian xuất phát lúc 4g40, 5g10,16g30. Tàu từ ga Dĩ An về ga Sài Gòn xuất phát lúc 9g20, 12g08, 13g30 mỗi ngày. Hành khách lên xuống tàu sẽ đến ga Sài Gòn, Gò Vấp, Bình Triệu (TP.HCM), Sóng Thần, Dĩ An (Bình Dương).

Theo ông Trung, mục đích của chuyến tàu ngoại ô là nhằm giảm ùn tắc giao thông cho đường bộ của TP.HCM trong thời gian qua. Hành khách đi trên chuyến tàu sẽ được đảm bảo hành trình đúng giờ, trung bình từ ga Sài Gòn đến ga Dĩ An chỉ mất hơn 40 phút, thay vì đi đường bộ hơn 1,5 giờ. Ông Trung cho biết đối với hành khách đi từ ba ga trở lên giá vé là 10.000 đồng/chuyến, còn khách đi từ hai ga trở xuống sẽ có giá vé 5.000 đồng. Hành khách gửi xe đạp, xe máy miễn phí.

Đức Phú

 • Tin trang 5 báo Tuổi Trẻ ngày 20/3/2016:

Tuần tra trên đường suốt ngày đêm ở quận 1

Tăng cường lực lượng tuần tra trên đường, trang bị hiện đại, phủ kín hệ thống camera, tăng cường xét xử lưu động các vụ án trộm cắp, cướp giật… là những giải pháp nhằm giảm tội phạm ở quận 1 (TP.HCM), được UBND quận đưa ra tại hội nghị sáng 25-3 thông tin về tình hình kinh tế – văn hóa – xã hội, quốc phòng an ninh quý 1 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý 2.

Đại tá Nguyễn Tấn Đạt, trưởng công an quận, khẳng định sẽ tăng cường việc tuần tra kiểm soát trên đường. Lực lượng hình sự đặc nhiệm thời gian qua làm việc hiệu quả, mỗi năm phát hiện, xử lý tới 35-40% số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn. Do đó quận sẽ đề nghị tăng thêm lực lượng này. Ngoài ra sẽ tổ chức thêm tổ cảnh sát trật tự ở các phường.

“Bên cạnh lực lượng nòng cốt là cơ quan công an và quân sự, quận hiện có 345 nhân sự bảo vệ dân phố, 277 trật tự đô thị. Các lực lượng ra quân sẽ đủ sức kiểm soát tất cả 134 tuyến đường cả ngày và đêm, chưa kể tai mắt nhân dân và hệ thống camera hỗ trợ” – ông Trần Thế Thuận, chủ tịch UBND quận 1, cho biết. Ông Thuận cho biết ngày 28-3 quận sẽ ra mắt đội tuần tra của dân quân 10 phường. Lực lượng này được trang bị xe máy biển số đỏ, có camera hành trình.

Về đề xuất thành lập lực lượng cảnh sát du lịch, đại tá Đạt cho biết TP.HCM đã giao Sở Du lịch tổ chức lực lượng bảo vệ du khách. Công an sẽ giúp huấn luyện nghiệp vụ, hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị cần thiết. Nếu đội quân này đi vào hoạt động cũng sẽ tăng cường lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cho quận rất nhiều. Về hệ thống camera, hiện nay đã có 6/10 phường lắp đặt camera an ninh với 91 mắt quan sát, nhiều nhất ở phường Phạm Ngũ Lão. Theo chỉ đạo của UBND quận 1, sắp tới camera an ninh sẽ phải có ở tất cả 10 phường, kết nối vào hệ thống cơ sở dữ liệu chung để kiểm soát tình hình.

Ông Đạt cũng đề xuất nên có cảnh báo bằng tiếng nước ngoài một cách nhẹ nhàng lịch sự để cảnh báo du khách, tránh như trước đây ở P.Phạm Ngũ Lão có viết bảng cảnh báo nhưng do làm không khéo nên gặp phản ứng ngược.

Mai Hoa

 • Tin trang 7 báo Tuổi Trẻ ngày 29/3/2016:

TP.HCM bêu tên 64 doanh nghiệp nợ thuế

Cục Thuế TP.HCM vừa công bố danh sách 54 doanh nghiệp (DN) còn nợ tiền thuế đợt 1-2016 với tổng số tiền nợ thuế gần 548 tỉ đồng, trong đó các DN có số nợ thuế lớn đều rơi vào DN xây dựng, địa ốc. Dẫn đầu danh sách này là Công ty CP đầu tư kinh doanh nhà Hoàng Hải với số nợ thuế 101 tỉ đồng. Xếp tiếp theo là Công ty CP xây dựng và kinh doanh nhà Tân An Huy nợ hơn 90 tỉ đồng, Công ty địa ốc Hồng Quang nợ 88,9 tỉ đồng. Nhiều DN khác có nợ vài chục tỉ đồng.

Ông Lê Xuân Dương, cục phó Cục Thuế TP.HCM, cho biết việc công bố tên các DN nợ thuế là biện pháp cuối cùng sau khi cơ quan thuế đã áp dụng hết các biện pháp cưỡng chế mà không có kết quả.

A.H.

 • Tin trang 5 báo Tuổi Trẻ ngày 26/3/2016:

Gia đình nữ sinh bị cưa chân yêu cầu bồi thường

Chiều 25-3, chị Lê Thị Thùy Trang – trú xã Ea B’Hốk, Cư Kuin, Đắk Lắk, chị gái của Hà Vi – nữ sinh bị cưa chân cho biết như trên. Theo chị Trang, do sự tắc trách của kíp trực tại khoa ngoại Bệnh viện đa khoa Cư Kuin khiến em gái chị bị cưa mất gần hết chân phải, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, tâm lý và việc học hành, tương lai. Chị Trang cho biết thêm, sau sự cố của Hà Vi, nhiều cơ quan, đơn vị đã đến thăm, động viên và chia sẻ với em và gia đình. Có ba trường học hứa sẽ tài trợ học bổng, tạo công ăn việc làm cho Hà Vi sau này. Tuy nhiên, hiện tại gia đình vẫn tập trung vào quá trình phục hồi sức khỏe của Vi, chuyện học hành, tương lai sẽ tính sau, khi Vi khỏe hơn.

“Hiện em Vi đã được chuyển từ Bệnh viện Chợ Rẫy sang Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP. HCM để tiếp tục điều trị, phục hồi chức năng, lắp chân giả. Sức khỏe của em có khá hơn, tinh thần phấn chấn hơn. Tuy nhiên việc chữa trị tới đây sẽ khiến em chịu nhiều đau đớn, tốn kém cho gia đình” – chị Trang lo lắng.

Cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Văn Tâm – giám đốc Bệnh viện Cư Kuin cho biết vẫn chưa nhận được đơn của gia đình Hà Vi. Tuy nhiên bác sĩ Tâm cho rằng việc gia đình em Vi yêu cầu bệnh viện, ngành y tế phải bồi thường cũng là “việc bình thường vì thiệt hại cho cháu Vi là có thật”. Hiện Thanh tra Sở Y tế và các ngành chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh sai sót nằm ở khâu nào, trách nhiệm thuộc về ai.Trong một diễn biến khác, một lãnh đạo Công an huyện Cư Kuin – xác nhận đã mời chị Thùy Trang lên để làm rõ nội dung đơn tố cáo của gia đình với các bác sĩ Bệnh viện huyện Cư Kuin. Như Tuổi Trẻ đã đưa tin, ngày 6-3, sau khi tan học, Vi bị tai nạn giao thông và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán Vi bị gãy mâm chày nên cho bó bột. Sau đó, Vi liên tục kêu đau nhưng các bác sĩ không đồng ý tháo bột kiểm tra. Thấy tình hình bệnh nhân không tiến triển tốt nên sau đó, ngày 10-3, khi phó giám đốc bệnh viện chỉ đạo tháo bột ra. Lúc này, chân Vi đã sưng to. Gia đình em xin chuyển viện nhưng không được đồng ý. Ngày 11-3, gia đình chuyển Vi lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk thì được chẩn đoán đã bị hoại tử và chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây Vi đã bị cắt gần hết chân phải.

Trung Tân

 • Tin trang 8 báo Nhân Dân ngày 6/4/2016:

Truy đố điều tra viên, kiểm sát viên trong vụ án oan ông Nguyễn Thanh Chấn

Ngày 5/4, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Bắc Giang, thừa ủy quyền của Viện KSND tối cao đã chuyển hồ sơ truy tố bị can Đặng Thế Vinh, nguyên Trưởng phòng 10 Viện KSND tỉnh Bắc Giang và Trần Nhật Luật, nguyen Phó trưởng Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang sang Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang thụ lý. Hai bị can trên bị truy tố về tội làm sai lệch hồ sơ vụ án, gây oan sai đối với ông Nguyễn Thanh Chấn. Ông Nguyễn Thanh Chấn từng bị TAND tối cao tuyên phạt tù chung thân vì tội giết người. Năm 2013, sau gần 10 thụ án ông Chấn được trả tự do vì thủ phạm của vụ án ra đầu thú.

Trước đó, tháng 5/2014, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã khởi tố bị can, bắt tạm gaim ông Đặng Thế Vinh và ông Trần Nhật Luật vì làm sai lệch hồ sơ vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn. Mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã khở tố bị can đối với ông Phạm Tuấn Chiêm (chủ tọa phiên tòa xét xử phúc thẩm ông Nguyễn Thanh Chấn) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Được biết, ông Phạm Tuấn Chiêm là thương binh, đang mắc bệnh nặng. Vì vậu, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã tách hồ sơ vụ án, tạm đình chỉ điều tra đối với ông Chiêm để chờ kết quả giám định sức khỏa.

 • Tin trang 8 báo Nhân Dân ngày 26/3/2016:

Phạt tù đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ

Ngày 24-3, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Tất Thắng (SN 1943), ở thôn Quyết Thắng 2, xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”.

Theo cáo trạng, từ năm 1999 đến 2008, Đinh Tất Thắng lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo đã dùng lời lẽ xúc phạm, vu khống các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Thanh Hóa và huyện Thọ Xuân. Tháng 1-2008, Đinh Tất Thắng đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 9 tháng tù giam về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”. Mãn hạn tù, Đinh Tất Thắng không hối cải, tiếp tục tái phạm. Từ năm 2009 đến khi bị bắt, Thắng liên tiếp gửi đơn, thư tố cáo, vu khống, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín cá nhân một số đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Thanh Hóa và tập thể Huyện ủy, UBND huyện và Công an huyện Thọ Xuân. Hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, của Đinh Tất Thắng vi phạm Điều 258 Bộ luật Hình sự, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và dư luận xã hội. Hội đồng xét xử tuyên phạt Đinh Tất Thắng 7 tháng 11 ngày tù giam.

 • Tin trang báo Tuổi Trẻ ngày 30/3/2016:

Vụ “Bán căn nhà duy nhất vẫn bị thu thuế TNCN”: Cơ quan thuế trả lại tiền thu sai

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà L.T.H.A. – người bán căn nhà duy nhất nhưng vẫn bị cơ quan thuế yêu cầu nộp thuế TNCN (Tuổi Trẻ ngày 27-3) – cho biết sau khi báo Tuổi Trẻ phản ánh sự việc, sáng 29-3 cơ quan thuế đã thoái trả số tiền thuế TNCN mà bà đã nộp (14 triệu đồng) khi bán căn nhà duy nhất.

Trước đó, tại buổi làm việc với vợ chồng bà H.A. vào sáng 28-3, đại diện Chi cục Thuế Q.Phú Nhuận thừa nhận cán bộ thuế đã xử lý sai vì lẽ ra trường hợp của bà khi chuyển nhượng phải được miễn thuế. “Cơ quan thuế xin lỗi và mong tôi thông cảm” – bà H.A. cho biết. Ông Nguyễn Văn Dũng, chi cục trưởng Chi cục Thuế Q.Phú Nhuận, cũng xác nhận thông tin này, đồng thời cho biết đã thoái trả tiền thuế cho bà H.A.. Như Tuổi Trẻ phản ánh, vợ chồng bà H.A. chỉ có một căn nhà (diện tích 27m2) tại đường Huỳnh Văn Bánh (Q.Phú Nhuận) mua từ năm 2001, nhưng không được cơ quan thuế chấp nhận miễn thuế TNCN với lý do từ khi được cấp sổ hồng (cuối năm 2015) đến khi bán chưa đủ 183 ngày.

 • Tin trang 14 báo Tuổi Trẻ ngày 30/3/2016:

Lâm Đồng nâng mức cảnh báo dịch do virút Zika

Ngày 29-3, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng nâng mức cảnh báo dịch bệnh do virút Zika tại tỉnh Lâm Đồng lên mức độ 2 dù chưa phát hiện ca bệnh nào nhiễm 
virút Zika.

Theo quy trình phòng chống dịch bệnh do virút Zika được Bộ Y tế ban hành, mức độ 2 là mức độ có ca nhiễm do virút gây ra. Sở Y tế Lâm Đồng đưa ra lý giải hiện Lâm Đồng chưa phát hiện có ca bệnh nhiễm virút Zika trong cộng đồng và việc nâng mức độ cảnh báo là việc làm thận trọng của ngành y tế Lâm Đồng cũng như các tỉnh khác được Bộ Y tế chỉ đạo phải nâng mức cảnh báo chung.

Trước đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã thông báo một du khách người Úc đến Việt Nam vào ngày 26-2. Sau khi về nước, ngày 8-3, du khách này có các triệu chứng nhiễm virút Zika.

Trong thời gian ở Việt Nam, người này đã đến TP.HCM, Lâm Đồng, Khánh Hòa và Bình Thuận.

Bác sĩ Đồng Sĩ Quang, trưởng phòng nghiệp vụ y dược (Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng), cho rằng: “Dù thời gian du khách người Úc ở Việt Nam khá trùng khớp với thời gian ủ và phát bệnh nhưng chưa hẳn du khách này bị nhiễm virút Zika ở Việt Nam. Hiện vẫn chưa phát hiện có virút Zika trong cộng đồng nên chúng ta phải bình tĩnh”.

M.Vinh

 • Tin trang 8 báo Nhân Dân ngày 9/4/2016:

TP Hồ Chí Minh công bố dịch bệnh do vi-rút Zika quy mô cấp phường, xã

Ngày 8-4, UBND TP Hồ Chí Minh ra quyết định công bố dịch bệnh do vi-rút Zika quy mô cấp phường, xã trên địa bàn thành phố. Địa điểm xảy ra dịch bệnh là phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2. Theo quyết định, Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND các quận, huyện trên địa bàn có trách nhiệm phối hợp các sở, ngành liên quan thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống dịch do vi-rút Zika đúng quy định của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm; quản lý, giám sát và theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến dịch trên địa bàn.

UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu ngành y tế tiếp tục tăng cường công tác vệ sinh môi trường, diệt loăng quăng tại các khu dân cư và hộ gia đình, không để phát sinh ổ dịch mới.

* Ngày 8-4, đoàn kiểm tra của Bộ Y tế đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh do vi-rút Zika tại tỉnh Đồng Nai. Đại diện đoàn kiểm tra cho rằng, nguy cơ xảy ra dịch bệnh do vi-rút Zika tại tỉnh khá cao, đề nghị các bệnh viện trên địa bàn chú trọng sàng lọc người bệnh để phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh do vi-rút Zika, điều trị kịp thời. Đồng thời yêu cầu các cơ sở y tế dự phòng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh tại các địa phương, trọng tâm là những vùng đông dân cư, khu vực nhà trọ, các trường mẫu giáo; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức về phòng, chống dịch bệnh nói chung và bệnh do vi-rút Zika nói riêng. Đến nay Sở Y tế tỉnh và 11 huyện, thị xã, thành phố ở Đồng Nai đã ký cam kết tăng cường chỉ đạo, huy động cộng đồng thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh do vi-rút Zika và sốt xuất huyết.

 • Tin trang 14 báo Tuổi Trẻ ngày 6/4/2016:

Ngành du lịch vào cuộc chống Zika

Chiều 5-4, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Đặng Thị Bích Liên đã ký công văn hỏa tốc gửi UBND các tỉnh, TP về việc tổ chức phòng chống dịch bệnh do virút Zika và sốt xuất huyết. Công văn đề nghị các địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn bình tĩnh theo dõi diễn biến các trường hợp nhiễm virút Zika và tình hình dịch bệnh do virút Zika để chủ động hướng dẫn, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, du khách và các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Trao đổi về ảnh hưởng của dịch do virút Zika đối với hoạt động du lịch của Khánh Hòa, bà Phan Thanh Trúc – phó giám đốc Sở VH-TT&DL Khánh Hòa – cho biết hiện tại không nghĩ nhiều đến việc sụt giảm du khách, mà sự an toàn cho người dân, du khách là điều các cấp chính quyền quan tâm cao nhất và tỉnh Khánh Hòa đã vào cuộc nhanh chóng.

WHO khẳng định virút Zika gây bệnh đầu nhỏ

Ngày 31-3, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chính thức ra thông báo nêu rõ quan điểm đồng thuận về việc virút Zika có liên quan tới dị tật đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh. Thông báo này được xem như quan điểm mạnh mẽ và rõ ràng nhất tới nay của WHO về mối liên hệ giữa loại virút lây truyền qua muỗi và chứng bệnh kể trên.

Đã có 6 quốc gia ghi nhận các ca nhiễm virút Zika qua quan hệ tình dục. Các quốc gia Đông Nam Á đã ghi nhận ca nhiễm virút Zika gồm: Lào, Campuchia, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Malaysia và Việt Nam.

 • Tin trang 10 báo Tuổi Trẻ ngày 6/4/2016:

Yêu Sài Gòn kiểu sinh viên thiết kế

Sách pop-up “Sài Gòn phố” được Sở Du lịch TP.HCM đánh giá có tính ứng dụng cao, là sản phẩm mang tính văn hóa đặc trưng nhất của TP và là một trong tám sản phẩm lưu niệm đặc trưng của TP để giới thiệu đến bạn bè thế giới. Đây là loại sách thường được ứng dụng cho mảng truyện tranh thiếu nhi nhưng đã được một nhóm bốn sinh viên khoa mỹ thuật công nghiệp ĐH Văn Lang là Bích Thảo, Thanh Trúc, Tuấn Phát, Hoài Vũ sử dụng các kỹ thuật cắt, dán và gấp giấy để lần lượt “gói” các công trình kiến trúc nổi bật của Sài Gòn vào quyển sách để mang tính chất đặc trưng của Sài Gòn nhất. Cả nhóm xem như đây là quà tặng sau gần bốn năm gắn bó với thành phố.

Yeu sai gonMỗi trang sách có kỹ thuật gấp riêng, không trang nào giống trang nào, tạo sự sống động. Qua mỗi lần lật trang, 10 công trình kiến trúc lần lượt dựng lên trước mắt người xem khi lật trang sách như chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà, Nhà hát thành phố… Sách sử dụng song ngữ Việt – Anh với nội dung giới thiệu về các công trình có thể là một tập bản đồ du lịch hoặc một món quà lưu niệm cho các du khách nước ngoài khi ghé thăm Sài Gòn.

Cẩm Tiên

 • Tin trang 5 báo Nhân Dân ngày 31/3/2016:

Công bố Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghi lễ cấp sắc của người Dao Thái Nguyên

Tối 29-3, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ công bố Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghi lễ cấp sắc của người Dao tỉnh Thái Nguyên và trao tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú và vinh danh các Nghệ sĩ ưu tú. Nghi lễ cấp sắc là thủ tục công nhận sự trưởng thành của người đàn ông dân tộc Dao và khi đó họ mới có đủ thẩm quyền tham gia các công việc của cộng đồng. Lễ cấp sắc được tổ chức vào tháng 11, tháng 12 hoặc tháng Giêng với rất nhiều nghi lễ truyền thống đặc sắc. Nhân dịp này, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cũng trao tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú cho chín nghệ nhân tiêu biểu và danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú cho bốn nghệ sĩ có nhiều đóng góp trong bảo tồn, phát huy các giá trị nghệ thuật truyền thống.

Khám miễn phí cho người bệnh sa sút trí tuệ tuổi già

Ngày 30-3, Viện Sức khỏe Tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) có buổi khám, tư vấn miễn phí cho người bệnh sa sút trí tuệ tuổi già (Alzheimer) cho người dân khu vực Hà Nội. Những người tham gia được các thầy thuốc, chuyên gia tâm lý hướng dẫn làm trắc nghiệm sàng lọc, nếu phát hiện có vấn đề hoặc nguy cơ mắc sa sút trí tuệ sẽ được khám, tư vấn và đưa vào chương trình quản lý ngoại trú.

Sa sút trí tuệ thường xuất hiện ở những người từ 50 tuổi trở lên, có ít nhất một trong các triệu chứng sau: Hay quên ngay những điều vừa mới nghe hoặc những điều vừa mới dự định làm; khó khăn để nhớ thực hiện những việc quen thuộc hằng ngày; quên những từ đơn giản hoặc dùng từ không đúng; có thể bị lạc ở một nơi đã từng rất quen thuộc, hoặc không thể nhớ phải làm thế nào để đến được nơi đó hoặc từ đó quay trở về nhà; khó nhận biết con số hoặc thực hiện các phép tính đơn giản; quên vị trí đồ vật vẫn thường để chỗ quen thuộc; tâm trạng, khí sắc dễ thay đổi.

Chuyến lưu diễn xuyên Việt S-Tour của các nghệ sĩ múa

Tối 30-3, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô (Hà Nội), đã diễn ra buổi biểu diễn đầu tiên của chương trình lưu diễn múa xuyên Việt S-Tour lần đầu do Đoàn nghệ thuật Khám phá và nghệ sĩ- biên đạo múa Tuyết Minh thực hiện, nhằm giới thiệu các tài năng trẻ của nghệ thuật múa đương đại đến công chúng. Chương trình sẽ được ghi hình và phát lại trên một số kênh truyền hình với sự tham gia của các nghệ sĩ: diễn viên múa ba-lê Hải Anh- quán quân Thử thách cùng bước nhảy 2015 và tốp 20 gương mặt xuất sắc mùa thứ tư của chương trình. Bên cạnh nhiều tiết mục múa đặc sắc, Ban tổ chức còn thực hiện một số hoạt động bên lề như: hướng dẫn khán giả trẻ nhảy hip-hop, múa ba-lê, múa đương đại… Sau đêm diễn tại Hà Nội, đoàn sẽ di chuyển đến TP Hồ Chí Minh và biểu diễn tại Nhà hát Bến Thành vào tối 9-4.

 • Tin trang 11 báo Tuổi Trẻ ngày 29/3/2016:

Khánh thành 10km đường “Thắp sáng đường quê”

Sáng 28/3, T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức lễ khánh thành, bàn giao đoạn đường “Thắp sáng đường quê” tại hai xã Hóa Thượng và Hòa Bình, thuộc huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Công trình đã được hoàn thành sau hai tháng triển khai với tổng số 340 cột đèn trên 10km đoạn đường giao thông của xã (5km/xã).

Chương trình “Thắp sáng đường quê” đã được Hội LHTN Việt Nam triển khai từ tháng 9/2015 với sự hỗ trợ của Quỹ Thiện Tâm và Tập đoàn Vingroup. Với kinh phí tài trợ hơn 3 tỉ đồng, 10 tỉnh đã và sẽ triển khai xây dựng 10km đường với 340 cột đèn chiếu sáng, các cột đèn được xây kiên cố có niên hạn sử dụng hơn 15 năm, được thẩm định độ an toàn và tính kiên cố, tham gai thi công có công sức của đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh đóng góp những ngày công tình nguyện. Anh Nguyễn Phi Long – chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, chủ nhiệm chương trình – cho biết năm 2016 T.Ư Hội LHTN Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với nhà tài trợ triển khai 200-300 km đường chiếu sáng trên cả nước, tập trung tại những xã có địa bàn khó khăn.

Cùng ngày, T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã có tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân trên địa bàn xã Hòa Bình, tặng 10 suất quà trị giá 10 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đức Bình

Con đường mới vào nhà mẹ VN anh hùng

Các bạn đoàn viên cụm hành chính sự nghiệp thuộc khu vực công nhân lao động của TP.HCM vừa bàn giao con đường dẫn vào nhà mẹ VN anh hùng Đặng Thị Thu tại ấp Bàu Cạp, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi (TP.HCM). Con đường bêtông dài 150m, rộng 2.5m, trị giá 70 triệu đồng do các bạn đoàn viên cụm hành chính sự nghiệp đóng góp và cùng thực hiện với các bạn trẻ huyện Củ Chi, hoàn thành sau sáu ngày thi công.

Đây là một trong các công trình chào mừng 85 năm thành lập Đoàn của các bạn trong cụm. Cùng với việc bêtông hóa con đường, các bạn còn tặng quà, chăm sóc sức khỏe cho mẹ Thu cùng hai mẹ VN anh hùng khác là mẹ Nguyễn Thị Phơi (xã An Nhơn Tây) và mẹ Phạm Thị Tham (xã Nhuận Đức).

Q.Linh

Tuyên dương 35 gương mặt “Người giữ lửa”

Quận, đoàn 2 (TP.HCM) vừa tuyên dương 35 gương “Người giữ lửa”. Đây là 35 thủ lĩnh thanh niên có nhiều sáng kiến, giải pháp hay trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Các thủ lĩnh trẻ luôn gương mẫu, trách nhiệm, sống vì mọi người, biết khơi dậy tinh thần xung kích của các bạn trẻ tham gia các hoạt động vì cộng đồng…

Tại đây, hàng trăm bạn trẻ đã ghép chân dung của mình thành lá cờ Đoàn. Chương trình cũng tạo dấu ấn khi đồng chí Nguyễn Hoài Nam, chủ tịch UBND quận 2, thực hiện nghi thức truyền ngọn đuốc truyền thống cho các đồng chí thường trực quận đoàn qua các thời kỳ và các bạn đoàn viên tiêu biểu. Ngọn đuốc được các bạn trẻ rước từ Nhà văn hóa Thanh niên TP (số 4 Duy Tân – Tổng hội Sinh viên, Tổng đoàn Học sinh, Hội đồng đại diện sinh viên Sài Gòn trước đây, nay là số 4 Phạm Ngọc Thạch, Q.1, TP.HCM).

Công Khôi

 • Tin trang 17 báo Tuổi Trẻ ngày 29/3/2016:

Tưởng niệm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại Đường sách

Chương trình tuần lễ kỷ niệm 15 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn diễn ra tại Đường sách TP.HCM (đường Nguyễn Văn Bình, Q.1) với nhiều nội dung: trưng bày và trình diễn áo dài, triển lãm Hong Nhung tai Duong sachsách và tranh về Trịnh Công Sơn, từ ngày 28/3 đến 3/4.

Đây là chương trình do gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Công ty Le Media và Công ty truyền thông Lê và Anh Em (Le Bros) phối hợp tổ chức. Chương trình Tuần lễ áo dài do nhà thiết kế Trịnh Hoàng Diệu – em gái của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn – thực hiện, lấy cảm hứng từ chính những sáng tác của người anh trai và có dụng ý hướng đến tình nghĩa phu thê, được thể hiện bởi những thiết kế mới dành cho nam giới.

Nội dung triển lãm sẽ giới thiệu tại Đường sách ấn bản đặc biệt của quyển Thư tình gửi một người – cuốn sách tập hợp những lá thư và hình ảnh mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã gửi cho Ngô Vũ Dao Ánh – người con gái trong nhiều khúc tình ca của ông từ năm 1964-1989. Bên cạnh đó, triển lãm còn giới thiệu một số đầu sách viết về Trịnh Công Sơn và một số tranh vẽ nhạc sĩ được họa sĩ Alex đến từ Canada thực hiện.

Đặc biệt vào đêm 1/4 ngay tại không gian Đường sách, trước gian hàng cà phê Đẹp, gia đình và những người thân của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ tổ chức đêm nhạc Trịnh theo phong cách ấm cúng, mộc mạc và gần gũi. Đêm nhạc sẽ kết nối những trái tim yêu nhạc Trịnh qua những ca khúc quen thuộc được trình diễn bởi những ca sĩ thân thiết như Đức Tuấn, Thanh Bùi, nghệ sĩ saxophone nhí An Trần…, nhóm nhạc Hội Ngộ và các câu lạc bộ yêu nhạc Trịnh.

Lam Điền

 • Tin trang 15 báo Tuổi Trẻ ngày 31/3/2016:

Loạt chương trình “nhớ Trịnh Công Sơn”

Ngoài các chương trình do gia đình đứng ra tổ chức, kỷ niệm 15 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn năm nay khá sôi động với nhiều chương trình do người hâm mộ, đội nhóm yêu quý ông thực hiện.

Trước hết phải kể đến đêm nhạc với chủ đề Nơi về nương náu (lúc 19g30 ngày 30-3 tại khách sạn Continental Saigon) của ca sĩ người Mỹ Kyo York. Ngoài việc cùng thể hiện những tác phẩm bất hủ của vị nhạc sĩ tài hoa, các nghệ sĩ tham gia chương trình như NSƯT Thành Lộc, ca sĩ Cẩm Vân, Hồng Hạnh, Thái Hòa, Ái Phương, Nguyễn Hồng Ân, Diệu Hiền, Trường Thư, Ju Uyên Nhi, Bảo Nghi…cũng đồng lòng với Kyo York dành toàn bộ doanh thu của chương trình để gây quỹ ủng hộ trẻ em mồ côi tại cơ sở Hướng Dương và góp vào quỹ từ thiện Dấu ấn yêu thương mà Kyo York làm đại sứ.

Trong khi đó, các CLB Trịnh Công Sơn khắp nơi đang chuẩn bị chương trình riêng tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vào đúng ngày giỗ 1-4. Các nhóm người hâm mộ từ Pleiku, Huế, TP.HCM… sẽ cùng tổ chức Đêm thao thức cùng Trịnh tại mộ nhạc sĩ vào ngày giỗ. Nhóm cộng đồng ở TP.HCM với chương trình thăm nhà tưởng niệm Trịnh Công Sơn, hành hương viếng mộ vào sáng 1-4 như hằng năm. Trong các nhóm thì có nhóm “Vì ta cần nhau” sẽ cùng nhau tổ chức một đêm nhạc ấm cúng vào tối 1-4 tại Phú Mỹ Hưng với chủ đề Rừng xanh xanh mãi để gây quỹ mua áo ấm và sách vở cho trẻ em miền núi.

Ngoài các đêm nhạc ấm cúng để tưởng nhớ Trịnh Công Sơn khắp cả nước còn có những đêm nhạc lớn, được đầu tư khá quy mô ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Đà Nẵng đã có riêng một chương trình nhạc Trịnh mang tên Ô chân mẹ về cho hơn 1000 khán giả tại Nhà hát Trưng Vương vào tối 27-3. Gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cho biết riêng năm nay tại Hà Nội các chương trình lớn tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đặc biệt dày hơn thường lệ. Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội có đêm Trịnh Công Sơn 15 năm – Đường xa vạn dặm, diễn ra lúc 20g ngày 2-4 với sự tham gia của danh ca Khánh Ly, Hồng Nhung, Ánh Tuyết, Cẩm Vân – Khắc Triệu, Quang Dũng, bé Huyền Trân.Trong khi đó, tại Nhà hát lớn Hà Nội có đến ba đêm (1, 2 và 3-4) Trịnh Công Sơn – Như cánh vạc bay với bốn giọng ca: Hồng Nhung, Thanh Lam, Quang Dũng, Tùng Dương.

Riêng tại TP.HCM, đêm nhạc truyền thống tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại khu hồ Bán Nguyệt – Phú Mỹ Hưng được dời đến tận ngày 22-4.

Q.N

 • Tin trang 16 báo Tuổi Trẻ ngày 31/3/2016:

Huế tưởng nhớ Trịnh Công Sơn với Niệm

Chiều 30/3, triển lãm tranh với chủ đề Niệm được tổ chức tại trụ sở tạp chí Sông Hương (TP Huế) để tưởng nhớ 15 năm ngày mất của cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn (1/4/2001 – 1/4/2016).

Với 25 tác phẩm từ các chất liệu acrylic, sơn mài… lấyTrinh Cong Son tranh cảm hứng từ những khúc ca trữ tình bất hủ như: Diễm xưa, Mưa hồng, Như cánh vạc bay…, 12 họa sĩ mang lại cho người xem một nỗi niềm thương nhớ người nhạc sĩ tài hoa. Đến xem triển lãm, có Nguyễn Thị Ngọc Hương (TT-Huế) xúc động chia sẻ: “Tôi rất cảm ơn các họa sĩ đã thể hiện hết những nôi niềm, cảm xúc để tạo nên nhiều “món quà” gửi tặng đến cố nhạc sĩ và cả những người dân Huế yêu nhạc Trịnh”.

Huế là nơi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng sinh sống và cho ra đời những tác phẩm đầu tiên vào những năm đầu thập niên 1960. Đây còn là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp về một thời trai trẻ của Trịnh Công Sơn và những người bạn thân như nhà văn, dịch giả Bửu Ý, cố họa sĩ Đinh Cường…

Nằm trong chuỗi các chương trình kỷ niệm 15 năm ngày mất cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cùng với triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 5/4 cũng như nhiều đêm nhạc ở các thành phố lớn, tạp chí Sông Hương sẽ tổ chức đêm nhạc kỷ niệm Hãy yêu nhau đi… tại Bảo tàng Văn hóa Huế (25 Lê Lợi).

Tuấn Anh – Quốc Nhật

 • Tin trang 17 báo Tuổi Trẻ ngày 31/3/2016:

Sách khởi nghiệp thu hút nhiều bạn trẻ

Hội sách mùa xuân 2016 do NXB Trẻ, NXB Kim Đồng và NXB Phụ Nữ phối hợp tổ chức đang diễn ra Sach khoi nghiep thu hut nhieu ban tretại Bảo tàng Phụ nữ VN (Hà Nội) từ ngày 30-3 đến 3-4.

Hội sách lần này hướng đến chủ đề Khởi nghiệp – những cuốn sách mở đường, với khoảng 5.000 đầu sách, trong đó có nhiều đầu sách được giảm giá đến 50% và nhiều đầu sách đồng giá 10.000 đồng, 20.000 đồng…

Bên cạnh nhiều đầu sách văn học mới, nhiều cuốn sách về đề tài khởi nghiệp được bày bán như: 9 chiến lược học tiếng Anh cho người Việt (Victoria Quỳnh Giang), Khởi nghiệp từ A tới Z đơn giản trên một chiếc khăn giấy (Alex), Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế (Inamori Kazuo), Dạy con dùng tiền (Adam Khoo)… Ngoài ra còn nhiều chương trình giao lưu với các tác giả, nhà văn, nhà thơ, dịch giả.

Ngày đầu tiên diễn ra hội sách, theo quan sát, những cuốn sách khởi nghiệp thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ. Bạn trẻ Nguyễn Dương, mua cuốn sách Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế, cho biết: “Những đầu sách về chủ đề khởi nghiệp giúp ích rất nhiều cho mình và các bạn trẻ, bởi nó không chỉ trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết mà còn giúp mình có những định hướng đúng đắn để theo đuổi công việc mình yêu thích”.

V.V.Tuân

 • Tin trang 16 báo Tuổi Trẻ ngày 28/3/2016:

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV – Bình Điền 2016:

Đội Ngân Hàng Công Thương vô địch

Ngày 27-3, CLB Ngân Hàng Công Thương (NHCT) đã đăng quang Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV – Bình Điền 2016 tại NinhBong chuyen nu Bình bằng chiến thắng 3-1 (25-23, 26-24, 21-25, 38-36) trước CLB Giang Tô (Trung Quốc) ở chung kết.

Kết quả này hoàn toàn bất ngờ giới chuyên môn bởi CLB Giang Tô được đánh giá rất cao với 5 VĐV đang khoác áo các đội tuyển trẻ Trung Quốc. Nhưng các học trò của HLV Lê Văn Dũng đã thi đấu lăn xả, kiên cường chống lại lối đánh nhanh hiện đại và vô cùng mạnh mẽ của đối thủ.

Các ván đấu dường như có chung kịch bản rượt đuổi tỉ số nghẹt thở. Nhưng NHCT đã tận dụng được bản lĩnh của những VĐV kỳ cựu như Hà Thị Hoa, Nguyễn Thị Xuân, Phạm Thị Kim Huệ… để vượt lên trong các thời điểm quyết định. Phần thưởng cho chức vô địch của NHCT là 15.000 USD (gần 335 triệu đồng) và CLB á quân Giang Tô được 10.000 USD (gần 223 triệu đồng).

Trước đó, CLB VTV – Bình Điền Long An đã có chiến thắng 3-1 (25-21, 14-25, 25-18, 25-23) ở trận tranh hạng ba với Thông Tin LienVietPostBank để đoạt phần thưởng 7.000 USD (gần 156 triệu đồng).

VN đăng cai Cúp bóng chuyền nữ châu Á 2016

Cúp bóng chuyền nữ châu Á 2016 sẽ diễn ra tại Vĩnh Phúc từ ngày 14 đến 20-9 với sự tham dự của 8 đội đứng đầu Giải vô địch châu Á 2015. Theo kết quả bốc thăm, chủ nhà VN nằm ở bảng A cùng Thái Lan, Đài Loan và Iran; bảng B gồm các đội rất mạnh như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Kazakhstan. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng trong từng bảng để phân cặp đấu chéo với bảng còn lại ở tứ kết.

Tấn Phúc

 • Tin trang 8 báo Nhân Dân ngày 30/3/2016:

Thương tiếc Giáo sư Hà Văn Cầu

Giáo sư Hà Văn Cầu là một gương mặt tiêu biểu trong đội ngũ nghệ sĩ sân khấu vừa có tâm, vừa có tài, dấn thân hết mình cho sự nghiệp phục hồi, chấn hưng và phát huy tinh hoa nghệ thuật truyền thống dân tộc, nhất là trong lĩnh vực chèo. Giáo sư Hà Văn Cầu, sinh năm 1927, tại một làng quê thuần nông thuộc huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Đây là vùng đất nức tiếng cả nước với tiếng hát chèo và những mảnh trò rối nước làng Khuốc.

Chắc chắn hai loại hình trình diễn dân gian này có ảnh hưởng sâu sắc đến thế giới tâm hồn và có tác dụng mạnh mẽ đến hướng nghiệp, chọn nghề của Giáo sư (GS) Hà Văn Cầu. Sau đó, được gia đình gửi về Hà Nội sống cảnh trọ học tại Trường trung học Thăng Long, may mắn được là học trò của các trí thức tên tuổi, đồng thời là những nhà hoạt Ha Van Cauđộng bí mật như Đặng Thai Mai, Võ Nguyên Giáp trực tiếp giảng dạy, mở ra cho chàng thanh niên gốc gác nông thôn chân trời học vấn và lý tưởng sống chân chính. Điều này cắt nghĩa nguyên nhân khi Cách mạng Tháng Tám diễn ra và liền sau đó là cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, bảo vệ nền độc lập non trẻ, Hà Văn Cầu hăng hái tham gia rồi trở thành một cán bộ hoạt động văn hóa – văn nghệ tại Liên khu III. Suốt chín năm kháng chiến, Hà Văn Cầu vừa viết văn, làm thơ và diễn kịch, diễn chèo, vừa nỗ lực học hỏi hiểu biết về vốn nghề từ các đồng nghiệp già dặn cho đến những nghệ nhân vô danh tản mác đây đó.

(…) Càng đi sâu vào nghề chèo, thâm tâm Hà Văn Cầu càng vỡ lẽ ra rằng sân khấu truyền thống dân tộc là bộ phận không thể tách rời của cả nền văn hóa dân tộc. Để có thể tiếp cận vào chiều sâu của văn hóa dân tộc, không thể không trang bị sự thấu hiểu về tư tưởng phương Đông, tín ngưỡng dân tộc, phong tục dân tộc. (…) Sau hơn ba năm rùi mài kinh sử, dưới sự dẫn dắt trực tiếp của GS Cao Xuân Huy nổi tiếng thực học như một nhà triết học hiếm có của cả nước, Hà Văn Cầu tốt nghiệp xuất sắc, trở về cơ quan cũ, tiếp tục với hành trình tìm hiểu nghiên cứu về chèo và rộng ra là cả nền sân khấu truyền thống Việt Nam trên một tầm nhìn và một trình độ chuyên môn đã được nâng cao thêm một bước.

Nhờ sự kết hợp vốn tri thức Tây học với Đông phương học (Hán – Nôm học) mà từ đây sự nghiệp của Hà Văn Cầu chuyển sang một giai đoạn mới, đánh dấu bằng một loạt các công trình nghiên cứu chuyên sâu về chèo và về một số loại hình khác của sân khấu Việt Nam cũng như mở rộng ra cả một số phương diện văn hóa học như lễ hội, tín ngưỡng, phong tục dân gian… Các công trình lần lượt được xuất bản và gây tiếng vang trong dư luận. Năm 2001, ông được nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học – nghệ thuật.

Dù nghiên cứu, viết về nhiều lĩnh vực, nhưng có thể nói những công trình của ông có giá trị tổng kết, khám phá mang tính chuyên sâu cao là những chuyên luận dưới dạng sách được công bố và tái bản tập trung vào chèo và sân khấu. Đó là các công trình như Quá trình hình thành và phát triển của nghệ thuật chèo (xuất bản năm 1964, Nhà xuất bản Sân khấu tái bản năm 2003 có sửa chữa, bổ sung với tên gọi Sơ thảo lịch sử chèo);Tìm hiểu phương pháp viết chèo (năm 1969), Hề chèo chọn lọc (tổng luận nghiên cứu và tuyển chọn trích đoạn tiêu biểu (năm 1972)), Kịch bản chèo cổ, sưu tầm nhân dị văn bản (năm 1979), Mấy vấn đề kịch bản chèo (năm 1979), Phong cách và thi pháp trong nghệ thuật cải lương (năm 1994)…

Có mặt trên các diễn đàn, hội nghị khoa học quốc tế về sân khấu, GS Hà Văn Cầu với các tham luận giàu suy nghĩ và kiến giải đã được giới nghiên cứu sân khấu thế giới đánh giá cao như tại Béc-lin (Đức) với những so sánh đáng chú ý về sự giống và khác giữa sân khấu tự sự của B.Brếch với sân khấu truyền thống Việt Nam, rồi sự gần gũi và khác nhau giữa hý khúc Trung Quốc với kịch hát truyền thống Việt Nam… Là nhà nghiên cứu có thành tựu, ông hiểu rằng muốn có cách tiếp cận vào cơ cấu bên trong một nghệ thuật tổng hợp cao như kịch hát truyền thống Việt Nam thì cần phải thử nghiệm cả trong sáng tác như một sự gắn bó hữu cơ giữa lý thuyết và thực tiễn, giữa tư duy hình tượng với tư duy lô-gích. Vì vậy, song song với nghiên cứu sân khấu ông còn say mê viết kịch trên tinh thần thử nghiệm, tìm tòi đổi mới.

Ông là người cộng tác với Vũ Đình Phòng (học sân khấu ở Liên Xô về) bắt tay vào viết kịch về cuộc đời lãnh tụ Hồ Chí Minh dưới hình thức kịch tư liệu ở vở Người công dân số 1, được dàn dựng trên sân khấu, như là vở diễn bề thế chững chạc đầu tiên trên sâu khấu Việt Nam hiện đại viết và diễn về hình tượng Bác Hồ vĩ đại. Cũng Hà Văn Cầu thử nghiệm viết kịch bản kịch nói học hỏi theo phong cách tự sự – ước lệ của kịch hát dân tộc trong vở Sang Sông gây dư luận tại Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp năm 1970. Ông cũng tâm huyết và dày công với việc đưa đề tài lịch sử với chất sử thi hoành tráng, nghiêm trang vào chèo ở loạt vở chèo về Tô Hiến Thành hoặc vở chèo tái hiện lại phiên tòa công minh xử án tội ác lộng quyền của Đặng Mậu Lân – em trai nguyên phi Đặng Thị Huệ. Ngoài ra Hà Văn Cầu còn dụng công bắt tay vào việc chuyển thể truyện nôm khuyết danh vào chèo với vở Tống Trân – Cúc Hoa.

Với 90 tuổi đời và 65 tuổi nghề và trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ trong cương vị một văn nghệ sĩ kiểu mới, có tri thức thực học, có tác phẩm với những tìm tòi suy nghĩ đáng trân trọng, Hà Văn Cầu thật sự trở thành một trong những cây đại thụ của ngành chèo. Sự ra đi của ông vào ngày 26-3 vừa qua là một tổn thất khó bù đắp của giới sân khấu Việt Nam. (…)

Nguyễn Văn Thành

Tháng Tư 10, 2016

Trường Viễn Đông Bác Cổ có ảnh hưởng đến Phạm Quỳnh như thế nào

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 7:36 sáng

Blog PhamTon năm thứ tám, kỳ 2 tháng 4 năm 2016.

TRƯỜNG VIỄN ĐÔNG BÁC CỔ

CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHẠM QUỲNH NHƯ THẾ NÀO

Tạ Chí Đại Trường

(Bài thu từ http://tachidaitruong.blogspot.com)

*

*   *

Cuộc đời làm chính trị với hai chức Thượng thư đã đem lại kết quả thê thảm cho ông trong biến cố Tháng Tám 1945. Đó là cái giá phải trả cho những con người hành động, nhất là khi họ nổi bật trên đám đông không phải chỉ về mặt chính trị. Nhưng sự nghiệp văn hoá của ông có kết quả lâu bền và rộng rãi hơn. Đông Hồ Lâm Tấn Phác đã thấy tạp chí Nam Phong được cả “người không đồng chí cũng một lòng tôn trọng.”

(…) Nguyễn Công Hoan biện minh cho Phạm Quỳnh (1971). Rồi cuối cùng không phải là biện minh nữa mà là công nhận: Năm 1991, Phạm Quỳnh xuất hiện với hình ảnh trong quyển Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam.

Tất nhiên không cần kể chương trình giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa có dành phần cho Nam Phong và Phạm Quỳnh, phát sinh sách vở đầy dẫy phục vụ học đường. Và có lẽ ta suy đoán cũng không sai lắm, là chính nhờ trên nền tảng này mà Phạm Quỳnh đã trở lại vị trí đúng đắn của mình trên một quyển sách của Uỷ ban khoa học xã hội Thành phố Hồ Chí Minh – Sài Gòn cũ chứ không phải ở trung ương, Hà Nội (…)

Tuy nhiên trong khi tìm hiểu sự nghiệp Phạm Quỳnh, người ta thường chỉ đặt trọng tâm vào việc phân tích những điều đạt thành, trong tình hình tiến triển của đất nước mà ít chú ý đến các nguyên nhân tác thành qua thời gian.

Các luận văn về Phạm Quỳnh thường trình bày sự nghiệp của ông theo lối dàn trải trên bình diện rộng mà không cho thấy những tiến triển trong tư tưởng của ông, nói cách khác, các nghiên cứu đã mang tính chất tĩnh hơn là động – mà cho dù không thấy có cũng nên nói ra. Cho nên nếu lưu tâm đến một lịch sử về sự nghiệp Phạm Quỳnh thì thiết tưởng không thể bỏ qua lúc khởi đầu của ông.

Trường ốc thật ra cũng là khởi đầu đáng kể trong sự nghiệp của một con người. Chính vì thế mà người ta thường chen nhau vào các trường danh tiếng. Tuy nhiên trường Bảo hộ mà Phạm Quỳnh tốt nghiệp thủ khoa (1908), có là danh tiếng với người đương thời, vẫn không phải là nơi đào tạo người có ước vọng cao xa. Mười hai năm sau (1920 ), khi lớp sinh viên đầu tiên của trường Đại học Đông Dương tốt nghiệp, Phạm Quỳnh vẫn phải ra công đả phá lối suy nghĩ “học làm mướn”, “học kiếm tiền” của các cô cậu tân khoa.

Vậy thì ở đây phải kể lúc khởi đầu của Phạm Quỳnh là vào lúc ra đời: Trường Pháp Quốc Viễn Đông Bác Cổ. Trong tình trạng riêng biệt của mình, chúng tôi không thể nào nắm được những dữ kiện dù đơn giản nhất về cái Viện nghiên cứu danh tiếng này, ví dụ năm thành lập chẳng hạn. Nói chi đến vấn đề tổ chức, hoạt động nghiên cứu kinh qua những giai đoạn nào, nhất là ở đây, về tình hình sinh hoạt của các nhân viên hành chính cấp dưới, để hiểu rõ môi trường Phạm Quỳnh dù muốn hay không vẫn phải ép mình vào, từ đó được mài dũa để có tiếp nhận phản ứng ra sao.

Thật là táo bạo, nhưng ở đây chúng tôi chỉ muốn đề xuất một hướng tìm tòi chứ không có tham vọng giải quyết nó. Vả lại cũng chẳng phải mình chúng tôi có ý tưởng này. Trong lúc suy nghĩ, chúng tôi đã gặp kẻ đồng điệu là ông Đoàn Văn Cầu khi ông giới thiệu Hành trình nhật kí của Phạm Quỳnh (1997): “Kiến văn quảng bác của tiên sinh được hun đúc phần lớn ở Trường Pháp Quốc Viễn Đông Bác Cổ…” Có thể coi đó là kết quả của trực giác, chợt nổi lên rồi lại chìm lấp, vì đường hướng phục vụ và tính chất thời đại đã dẫn Phạm Quỳnh đi theo lối khác nơi ông phục vụ trong chín năm trời. Người giới thiệu đã nêu lên một ý thoảng qua rồi chuyển sang chú ý đến những thành tựu to lớn khác của Phạm Quỳnh như bất cứ ai cũng phải công nhận.

Chín năm (1908 – 1917) vẫn không là lâu so với 15 năm làm chủ bút Nam Phong (1917 – 1932), 13 năm làm quan (1932 – 1945), nhưng vị trí khởi đầu thật là quan trọng. Ở Viễn Đông Bác Cổ, người ta đã dùng một từ thông dụng lúc bấy giờ để chỉ vai trò của ông: thông ngôn. Và khi đi Paris, thấy mấy trường Đại học, ông cũng nhận mình “ở trường thông ngôn ra, học được mấy ông hương sư ở Tây sang.” Nghĩa là ông cũng chỉ là một công chức cấp thấp trong ngạch hành chính thuộc địa lúc bấy giờ: ngạch thư kí tập sự.

Tuy nhiên, hãy tưởng tượng Phạm Quỳnh sau khi vác đơn xin việc được cử ngay vào làm ở một toà Sứ tỉnh, hay cao hơn, làm ở Phủ Thống sứ Bắc Kì, Phủ Toàn quyền Đông Dương, tính chất hoàn toàn thư lại của những nơi ấy sẽ đào tạo ông nên con người ra thế nào? Không ở trong ngạch Tây để chờ thâm niên mà nóng ruột nhảy sang ngạch Ta để làm ông Tham, ông Huyện… thì với tham vọng của ông, chức Thượng thư hẳn đạt tới cũng không khó. Nhưng ông đã làm nhân viên hành chính của Trường Viễn Đông Bác Cổ, một nơi có những hoạt động khác lạ với công sở hành chính. Sự lựa chọn này là do nguyên nhân nào thúc đẩy?

Năm 1922 nhân chuyến được cử đi tham dự cuộc “Đấu xảo” Marseilles, kể chuyện lên Paris gặp ông M. (Maitre?), cựu Giám đốc Trường Viễn Đông Bác Cổ, Phạm Quỳnh nhắc chuyện ông ta lúc làm chủ khảo kì thi tốt nghiệp 1908 đã cho điểm vớt bài thi chữ Hán để ông khỏi bị đánh rớt (mà lại đậu thủ khoa!), và xác nhận rằng chính ông M. đã đưa ông vào làm việc ở Viễn Đông Bác Cổ. Ở đó có những người chỉ suốt ngày lo đi đào bới đất đai hay có ngồi trong phòng cũng mân mê tượng này, hòn đá nọ… so sánh, vặn hỏi chứ không phải “sáng vác ô đi, tối vác về.” Dù có người là công chức hành chính thực sự, họ cũng để thì giờ đi dò hỏi phong tục tập quán của dân quê, nhân tiện đi kinh lí cũng ghé mắt nhìn xem đình này miễu nọ chứ không phải chỉ đánh tổ tôm tài bàn hay tệ hơn, đòi hối lộ.

Với cung cách làm việc đó, trong không khí trang trọng khác với lề lối sống bình thường gật gù ngâm thơ bình văn nhàn tản của Đông Phương đó, những tay thư lại trong Trường hẳn phải “học” được một chút gì.

Trừ những người của lớp sau như Trần Văn Giáp, Nguyễn Văn Huyên… đi hẳn vào khoa học nhân văn, xã hội nên không lạ với lề lối làm việc nghiên cứu, chúng ta thấy có những công chức thực sự của Trường đã bằng vào thực tế của sở làm mà bước qua ngành nghiên cứu. Phạm Quỳnh mà ở lâu năm trong Viễn Đông Bác Cổ thì cũng sẽ trở thành một ông Nguyễn Văn Tố khác. Ông này mang tính chất cựu học được cải biên bởi Trường Viễn Đông Bác Cổ rất rõ rệt trong sự nghiệp của mình.

Ông Nguyễn Thiệu Lâu trong một hồi kí về Nguyễn Văn Tố, tuy có ý ca tụng nhưng cũng lộ cho ta thấy một nhược điểm “nhà nho” của viên trưởng ngành hành chính này: Ông Lâu, Cao học Địa lí Sorbonne, viết bài nghiên cứu đem nạp bị ông Tố đè ra bôi quẹt sửa văn pháp, ngữ nghĩa! Ông Giám đốc Coedes cũng bị như vậy. Tất nhiên thời Tứ thư Ngũ kinh đã qua, nhưng óc tầm chương trích cú của ông Tố lại có dịp núp sau lối truy tầm tài liệu của khoa học mới thông qua những ngày ông làm việc ở Viễn Đông Bác Cổ. Điều đó thấy rõ trong những bài nghiên cứu của ông trên tạp chí Tri tân cùng với những bài tranh chấp, bắt bẻ người khác. Nhóm Phong hoá Ngày nay tinh ý nhận ra tính chất rượu cũ bình mới ấy nên đã độc ác chế riễu là “ông tờ a tờ b” (từ cách đánh số trang của các sách xưa).

Phạm Quỳnh đã không ở suốt đời trong Viễn Đông Bác Cổ. Nhưng “một chút” chín năm sao không có ảnh hưởng đến con người cầu học cầu tiến ấy? Thi tốt nghiệp, ông không biết chữ Hán đến nỗi bài làm bị cho điểm vớt, thế mà “sau ngày vào làm việc … ở Bác cổ (ông đã) gia công học chữ Hán trong mấy năm”, cuối cùng 5 năm sau đã được nhận lãnh dịch sách tiếng Pháp sang chữ Hán (cùng Nguyễn Bá Trác). Ông M. nói trên, khi gặp lại đã ngỏ ý tiếc rằng Phạm Quỳnh không ở lại trường để chuyện trị về cổ học Trung Hoa và Việt Nam vì xét rằng Phạm Quỳnh “cũng có tư cách riêng về đường khảo cứu.” Rồi lại cũng chính Phạm Quỳnh thú nhận “nhiều khi tỏ ý tiếc”… Điều biện minh cho sự lựa chọn của mình chứng tỏ Phạm Quỳnh vẫn phải chịu sự ràng buộc của thời đại, lúc mà tinh thần khảo cứu vốn vẫn không phải là thứ quen thuộc với người Việt, sự nghiệp khảo cứu vẫn chưa được coi trọng để phải dấn thân cả đời vào đó. Phạm Quỳnh vẫn là một người An Nam của thời đại, cho nên một năm sau khi vào Trường, được cử làm phụ giáo Ecole des langues orientales ở Paris đã từ chối “vì mới cưới vợ.” Chút lưu luyến với Viễn Đông Bác Cổ đã khiến cho ông đi thăm các Viện bảo tàng Guimet, Louvre, Dân tộc học…và nảy sinh nhiều ý tưởng chỉ có thể thấy ở một người từng quen với sinh hoạt nơi khảo cứu: “Chuyến này về, có thì giờ phải nên khảo về hoạ học Trung Quốc, Nhật Bản mới được…”

Ông không thực hiện được ý nguyện bất chợt đó nhưng những kiến thức khoa học nhân văn thu thập được và tinh thần khảo cứu vẫn lộ ra trong sự nghiệp của ông. (…)

Thế mà thật ngạc nhiên khi đến gần cuối đời của Nam Phong (1931), ta còn đọc được câu này trong bài “Bàn về cái tinh thần lập quốc”:… [Tự đời Trưng Vương, Triệu Ẩu, nước còn là bộ lạc, có lẽ cái tinh thần ấy [tinh thần lập quốc] còn phảng phất mà chưa chung đúc lại thành quốc hồn.” (Chúng tôi nhấn mạnh.) Ngược lại chín năm về trước, khi thăm điện Pantheon (Paris), ông đã đặt vấn đề “nửa huyền” (bí) trong hành trạng Hai Bà Trưng như lịch sử và truyền thuyết cũ vẫn kể. Thoát ra ngoài không khí chung của tinh thần truyền thống qua tin tưởng của dân chúng, dựng nên bởi các trí thức bản xứ như thế, hẳn là dấu vết của quan niệm lịch sử mới từ Trường VĐBC đã ăn sâu vào tâm trí ông cựu nhân viên hành chính của Trường thành một khẳng định không phai mờ qua mười mấy năm rời bỏ nó. Tuy nhiên tinh thần Trung Hoa cũ, kiến thức chung chung đào tạo ở trường Bảo hộ đã khiến Phạm Quỳnh hướng về những vấn đề tổng quát: bàn văn học, triết học, mĩ học, văn chương kim cổ.

Với chí nguyện “an thường thủ phận mà làm một nhà khảo cứu có lẽ không bằng khua môi múa mép mà làm một nhà ngôn luận”, ông đã rời Trường VĐBC, ta không thể đòi hỏi khác được. Nhưng sao ta không chịu thấy hiển nhiên là khi bàn về quốc học, nghiên cứu tục ngữ ca dao, Truyện Kiều, Phạm Quỳnh đã đứng ở vị trí trung gian giữa căn bản được đào tạo, hoàn cảnh trí thức bản xứ đương thời và sự thúc đẩy của lối làm việc từ nơi khởi đầu vào đời?

Sự lựa chọn đề tài, căn bản lí luận đã cho thấy ảnh hưởng của sự lôi kéo mới nơi ông. Bàn về quốc học (1931) ông đã không chịu theo những người khác khăng khăng để tinh thần ái quốc nồng nhiệt lấn át sự kiện hiển nhiên. Chừng mực hơn Phan Khôi nhưng cũng cứng rắn không kém, ông quả quyết dân Việt từ xưa chưa có quốc học, hiểu theo nghĩa có những tư tưởng mang tính hệ thống làm nên riêng biệt là người Việt.

Cũng không phải quá khích đến nỗi nhận rằng những tư tưởng đó phải là độc đáo, sáng tạo riêng biệt, từ trên trời rơi xuống, ông nhìn nhận mối tương quan văn hoá giữa các dân tộc là điều không tránh khỏi, nhưng theo ông, sự tiếp nhận không thể là lối bắt chước suông: Vương học của Nhật Bản không phải chỉ là bài tụng kinh sách Vương Dương Minh. Bài Quốc học với quốc văn (1931) có thể coi là một bài nghiên cứu về tương quan văn hoá giữa Việt Nam và Trung Hoa mà Việt là phía tiếp nhận. Ông nói đến các nguyên nhân khách quan (vị trí địa lí của hai nước, so sánh sự khác biệt với Nhật Bản), nguyên nhân nội tại ở tinh thần người Việt đã dẫn đến kết quả tiêu cực như thế nào… Chắc Phạm Quỳnh chưa lưu ý đến các tìm tòi của những nhà dân tộc học dẫn đến các lí thuyết về giao lưu văn hoá, nhưng bài viết dựa trên các sự kiện cụ thể, mang một tinh thần phân tích đáng kính phục.

Chúng ta còn lưu ý đến một chức phận khác của Phạm Quỳnh: Phó hội trưởng Hội Địa dư Hà Nội (1931). Chúng tôi lại cũng không đủ phương tiện để tìm hiểu về cái hội này, nhưng danh xưng (ngày nay gọi là địa lí) bao hàm một phần lãnh vực hoạt động mà Phạm Quỳnh có thể góp phần, không phải chỉ là với hư danh chức tước: phần địa lí nhân văn. Ông hiểu rõ điều đó như khi trình bày phần dẫn nhập trong bài nói chuyện ngày 19-12-1929 ở hội này với tựa đề Le paysan tonkinois à travers le parler populaire ( Người dân quê Bắc Kỳ thông qua ngôn ngữ bình dân – PT chú). Một phần của tựa đề Người dân quê Bắc Kì… chứng tỏ ông biết giới hạn vấn đề khảo sát trong một khu vực nhất định, nơi một tầng lớp người nhất định. Nhưng tầng lớp này là thành phần tuyệt đại đa số của dân Việt nên cũng là tiêu biểu cho tính cách Việt gần như chưa phải thay đổi vì thâm nhiễm văn hoá, lối sống Tây Phương qua sự chuyển tiếp ép buộc của người Pháp. Ông lượm lặt những câu ca dao, tục ngữ để làm chứng dẫn về cuộc sống thường nhật ảnh hưởng đến tâm tình của một người dân quê trung châu sông Hồng được ông gọi điển hình là Nguyễn, họ thông thường nhất của dân Việt.

Chứng dẫn được trải dài từ lúc Nguyễn còn là cậu bé 7, 8 tuổi theo thấy đồ học Tam tự kinh, lớn một chút chăn trâu thổi sáo trong đồng, đến lúc thành chức việc làng ngồi ở chốn đình trung. Rồi không phải chỉ qua ca dao tục ngữ, nhân tiện ông cũng mở rộng kể về sinh hoạt đình, hội làng, cả đến một vài chi tiết lạ, theo ông, là những tục lệ còn rơi rớt từ “thời trung cổ” tới nay, ví dụ như hội làng La, vào đêm cuối nam nữ, trai gái tụ tập trong đình rồi đèn đuốc tắt hết một lúc lâu mới mở lại. Một tục lệ như thế thật không có gì trái lẽ hơn với đạo đức thanh giáo mà xã hội Việt Nam chịu ảnh hưởng từ lâu – và có lẽ cũng là trái với đạo đức thông thường của con người hiện tại. Thế mà con người vẫn được nhận xét là trầm mặc, kín đáo, không tránh khỏi lời chê cao ngạo, con người nho như một bậc quân tử, tây như một gentleman, con người đó sao lại chú ý – không những chú ý mà còn ghi chép, phát biểu về một thói tục “bậy bạ” chốn nhà quê, điều hơi khác thường ấy là bởi đâu? Cái “bậy” là của phạm trù đạo đức, cái “lạ” là của phạm trù khoa học, Phạm Quỳnh biết phân biệt rõ ràng, điều ấy chắc chúng ta phải tìm nguyên nhân từ những năm tháng phục vụ ở Trường Pháp Quốc Viễn Đông Bác Cổ vậy.

Tạ Chí Đại Trường

Nhà sử học Tạ Chí Đại Trường vừa mới qua đời

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 7:34 sáng

Blog PhamTon năm thứ tám, kỳ 2 tháng 4 năm 2016.

NHÀ SỬ HỌC TẠ CHÍ ĐẠI TRƯỜNG VỪA MỚI QUA ĐỜI

Hãn Nguyên Nguyễn Nhã

(Bài đăng trên trang 42 tạp chí Xưa và Nay số 469 tháng 3 năm 2016)

Nhà sử học Tạ Chí Đại Trường quê ở Bình Định, vốn con cụ cử nho học Tạ Chương Phùng, sinh năm 1935 (Ất Hợi) song khai sinh và hộ chiếu ghi năm 1938, vừa mới qua đời hồi 4 giờ ngày 24/3/2016 tại Việt Nam. Ông vốn bị bệnh gan từ lâu song năm 2014 phát hiện bệnh ung thư gan và được mổ ở Mỹ. Tháng 10/2015, ông trở về Việt Nam với ước nguyện cốt của mình được để bên cạnh người mẹ.

Tôi vốn quen thân từ hồi còn học ở Trường Đại học Văn Khoa Sài Gòn. Có điều bạn tôi hơi lận đận như bị động viên vào quân đội đảm đương y vụ cứu thương, song phải luôn ở chiến trường, đến nỗi luận văn cao học lịch sử Lịch sử nội chiến ở Việt Nam từ năm 1771 đến năm 1802 muốn làm sao phổ biến mà không biết cách nào, có nhờ tôi gửi đến dự thi giải của Trung tâm Văn bút Việt Nam. Vì quá hạn gửi, tôi đã vội gửi tới Ban tổ chức Giải thưởng quốc gia của Tổng thống Việt Nam, không ngờ lại được giải nhất và tôi đã quyết định để NXB. Văn Sử học của tôi lo in.

Sau ngày 30/4/1975, tôi được nghe một số người trong giới sử học có ý kiến trái chiều khen chê. Song chê chủ yếu là đề tài về nội chiến hình như có chủ đích về chính trị. Sau này mọi người đã rõ ra và cuốn sách này được Công ty Văn hóa & Truyền thông Nhã Nam liên kết xuất bản năm 2012 tại Việt Nam. Trong cuốn sách xuất bản này, nhà xuất bản có đăng lời nhận xét của tôi: “Mang một bút pháp khách quan kết hợp công phu sưu tầm tư liệu và xử lý khoa học. Lịch sử nội chiến ở Việt Nam từ 1771 đến 1802 là một tác phẩm thật đặc biệt, thách thức những đào thải của thời gian và thiên kiến: cuốn sách luôn được các lớp độc giả săn tìm, kể cả thời đất nước còn chia cắt lẫn khi  thống nhất”. Trong khi nhà nghiên cứu Đào Hùng (Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam) viết: “Lịch sử nội chiến ở Việt Nam từ 1771 đến 1802 là một trong những công trình sớm nhất đã thu thập được tối đa những tư liệu viết về Tây Sơn của đủ các loại người, từ các sử gia chính thống, đến những người trong cuộc đương thời, và quan trọng hơn là lời chứng của các giáo sĩ, thương nhân và bọn phiêu lưu nước ngoài đã có mặt ở Đại Việt trong những thời kỳ đó”.

Từ đề tài trên, nhà sử học còn viết và đã được in ở trong và ngoài nước: Thần, Người và Đất Việt, Người lính thuộc địa Nam kỳ (1861-1945), Lịch sử Việt Nam trong tầm mắt người Việt: Một lối nhìn khác, Việt Nam nhìn từ bên trong và bên ngoài, Sử Việt đọc vài quyển, Những bài văn sử, Những bài dã sử Việt, Một khoảnh Việt Nam Cộng hòa nối dài…

Từ những nội dung các tác phẩm trên, chúng ta có thể nhận thấy những đau đáu của nhà sử học đối với nền sử học Việt Nam. Theo tôi biết nhà sử học Tạ Chí Đại Trường luôn có chính kiến riêng, trong  những tác phẩm đã cố thể hiện tính khách quan của mình và cố gắng sưu tầm sao cho đầy đủ nhất và xử lý tài liệu sao cho có phương pháp sử học. Ngay khi viết bài này thì có người hỏi tôi liên quan đến những giá trị của Việt Nam thông qua cách nhìn tích cực và cả tiêu cực. Tôi vẫn nghĩ nếu Việt Nam biết rõ những “xấu xí” của mình thì sẽ tiến bộ nhanh và nếu đất nước nào biết tôn trọng các nhà học thuật thì bao giờ cũng phát triển.

Tháng Ba 27, 2016

Trên quê hương yêu dấu (tuần 1 tháng 4 năm 2016)

Filed under: Liên hệ — phamquynh @ 3:32 chiều

Blog PhamTon năm thứ tám, tuần 1 tháng 4 năm 2016.

TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

 • Tin trang 1 báo Tuổi Trẻ ngày 25/3/2016:

Một nhiệm vụ trọng tâm năm nay

Ngày 22/3, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tuổi Trẻ xin lược đăng.

… Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016, cần được tổ chức một cách theist thực, hiệu quả; bảo đảm để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, đều quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, phù hợp với diễn biến tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Với tinh thàn và ý nghĩa quan trọng đặc biệt đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

 • Toàn thể cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ chốt các cấp và người đứng đầu đều có trách nhiệm học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
 • Các văn kiện cần tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền gồm: Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư trình bày tại Đại hội; Báo cáo chính trị; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
 • Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, đổi mới mạnh mẽ cả nội dung và phương thức, bảo đảm phù hợp với từng cấp, từng đối tượng. Kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, kết hợp giữa học tập, quán triệt với thảo luận, thông qua chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức đảng; kết hợp chặt chẽ giữa thuyết trình với thảo luận, đối thoại giữa báo cáo viên và người nghe, với thu hoạch, kiểm tra, đánh giá việc học tập, quán triệt Nghị quyết.

Thời gian tổ chức các lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đối với các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng và cấp ủy trực thuộc Trung ương hoàn thành trong quý II-2016; cấp huyện và cấp cơ sở hoàn thành trong quý III-2016.

 • Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trực tiếp truyền đạt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; trường hợp cần thiết, có sự hỗ trợ của báo cáo viên.
 • Cấp ủy, chính quyền và tổ chức chính trị – xã hội các cấp xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.
 • Công tác tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, cần được tiến hành sâu rộng, thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn và phù hợp với từng đối tượng; bảo đảm đông đảo các tầng lớp nhân dân và đồng bào ta ở nước ngoài đều được phổ biến, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội .

Các cơ quan báo chí, nhất là các đài truyền hình, phát thanh, báo điện tử cần tăng lượng tin, bài, mở các chuyên trang, chuyên mục như hỏi – đáp, trao đổi, toạ đàm, đối thoại… về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

 • Ủy ban Kiểm tra Trung ương xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Văn phòng Trung ương Đảng hướng dẫn về kinh phí phục vụ việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
 • Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, ban hành hướng dẫn tổ chức các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho các đối tượng: Thường trực cấp ủy, lãnh đạo các ban tuyên giáo, báo cáo viên nòng cốt của các cấp ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản; lãnh đạo các hội văn học, nghệ thuật, khoa học, kỹ thuật và văn nghệ sĩ, trí thức; giảng viên lý luận chính trị trong các học viện, trường đại học, cao đẳng.
 • Tin trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 19/3/2016:

Thành tựu kinh tế Việt Nam đạt được rất đáng kể

Chiều 18-3, tại Dinh Thống nhất, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi tiếp bà Christine Lagarde, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thăm và làm việc tại TP.HCM. Tại buổi gặp, bà Christine Lagarde cho biết đây là chuyến đến Việt Nam đầu tiên với tư cách là giám đốc của IMF nhưng trước đó bà cũng đã có dịp đến đây. Đánh giá cao những thành tựu kinh tế Việt Nam đã đạt được trong năm qua, tổng giám đốc IMF cho rằng những thành tựu VN đạt được rất đáng kể, không phải quốc gia nào cũng dễ đạt được. “Ngài có thể làm cho tôi yên tâm là nền kinh tế VN luôn tiến lên phía trước, VN đã thiết lập được nền kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát giảm đáng kể, tăng trưởng kinh tế nhanh và ấn tượng, chất lượng giáo dục đã đạt tiêu chuẩn cao ở bậc phổ thông cơ sở lẫn trung học”, bà Christine Lagarde nói. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng bà Christine Lagarde tiếp tục nhiệm kỳ thứ 2 tại IMF.

Trước đó, sáng cùng ngày, bà Christine Lagarde cũng đã có buổi gặp gỡ chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong. Giới thiệu về những thành tựu và mục tiêu trọng điểm của TP.HCM, ông Nguyễn Thành Phong cho biết trong quá trình phát triển, TP luôn chú trọng tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự…Tuy nhiên vấn đề cấp bách TP đang đối mặt hiện nay là hàng năm số lượng người nhập cư tăng nhanh làm mất cân bằng giữa phát triển cơ sở hạ tầng đô thị và dân số. TP.HCM đang cần một nguồn lực lớn để xây dựng, phát triển đô thị. Bà Christine Lagarde đồng ý rằng TP.HCM cần giải quyết tốt bài toán về giao thông, trong đó chú trọng phát triển giao thông công cộng. “Chúng tôi luôn khuyến khích các chính phủ phải cân đối chính sách tài khóa của mình, nhưng việc dành ngân sách đầu tư cho phát triển hạ tầng là luôn cần thiết”, bà Christine Lagarde nói.

Như Bình

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 24/3/2016:

Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ở Tây Nguyên

Tây Nguyên là một trong những vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của cả nước, với nhiều loại nông sản hàng hóa có giá trị kinh tế cao như cà-phê, tiêu, điều, rau, củ đặc sản… Trong điều kiện biến đổi khí hậu, hạn hán ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp cộng thêm những đòi hỏi khắt khe của thị trường tiêu thụ, việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu hướng tất yếu ngành nông nghiệp Tây Nguyên cần hướng tới.

Công ít, thu nhập cao

Trang trại Phong Thúy (tên thường gọi của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại nông sản Phong Thúy) là một trong những đơn vị ứng dụngsan xuat nong nghiep cong nghe cao o Tay Nguyen nông nghiệp công nghệ cao đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng. Với diện tích 70 ha, trong đó có hơn 20 ha là liên kết với các hộ nông dân trong tỉnh, trang trại Phong Thúy hoạt động khép kín, quản lý từ khâu gieo trồng, canh tác đến sơ chế và vận chuyển tiêu thụ. Sản phẩm chủ yếu của trang trại là rau, quả xứ lạnh, tiêu thụ 70% tại các siêu thị, nhà hàng trong nước, 20% bán trên thị trường tự do và 10% xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Nhờ phương thức sản xuất hữu cơ, không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, một số cây được trồng bằng phương pháp thủy canh trong nhà kính, các sản phẩm của Phong Thúy đạt hầu hết các tiêu chuẩn như: Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam (VietGAP), Thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu (GlobalGAP).

(…)

Cùng với hiện tượng biến đổi khí hậu trên cả nước, các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên đang phải đối mặt với đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong vòng 30 năm qua, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, trong đó có khoảng 100 nghìn ha cây cà-phê trong toàn vùng sẽ không có nước tưới. Song song với đó là các cây trồng khác và ngành Le Cong Thon cham soc vuon ca chua trong theo tieu chuan VietGapchăn nuôi cũng phải hứng chịu những thiệt hại không nhỏ. Chính vì vậy, yêu cầu phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên vùng đất này đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Điều đó không chỉ nhằm mục đích lâu dài là gia tăng năng suất, chất lượng, giá trị cho ngành nông nghiệp mà còn để đối phó với thời tiết đang ngày càng có những diễn biến cực đoan và bất thường.

Theo quy hoạch, đến năm 2020, tỉnh Đác Lắc sẽ hoàn thành việc xây dựng cơ sở hạ tầng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có quy mô 30 ha tại Trung tâm giống cây trồng vật nuôi. Đồng thời, phấn đấu đưa tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao lên hơn 30% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Cụ thể, sẽ xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên cây cà-phê với diện tích 40 nghìn ha, hồ tiêu 3.000 ha, bơ 3.000 ha. Tại tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2016 – 2020, sẽ tập trung phát triển công nghệ sau thu hoạch nhằm giảm tổn thất xuống dưới 10%, tăng tỷ lệ sản phẩm qua chế biến đạt 40 đến 50% sản lượng; Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, trong đó có 50% diện tích rau được chứng nhận VietGAP, GlobalGAP.

 • Tin trang 10 báo Tuổi Trẻ ngày 22/3/2016:

10 “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2015”

Tối 21-3, T.Ư Đoàn và Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ VN đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm giải thưởng gương mặt trẻ VN tiêu biểu và trao giải thưởng 10 gương mặt trẻ VN tiêu biểu năm 2015.

10 “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2015” là:

 • Đại úy Ngô Ngọc Trân (sinh năm 1984, phó trưởng phòng 4 Cục An ninh mạng – Bộ Công an)
 • Nguyễn Thế Hoàn (1997, sinh viên Trường Đại Học Khoa học tự nhiên – ĐH Quốc gia Hà Nội)
 • Lê Yên Thanh (1994, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên – ĐH Quốc gia TPHCM).
 • Trần Thanh Luân (1988, phi công phi đội 1, trung đoàn 935, sư đoàn không quân 370, Quân chủng phòng không không quân).
 • Đinh Thị Bích Châu (1982, tổng giám đốc Công ty TNHH đầu tư Hoàn Châu TPHCM).
 • TS Trần Hà Liên Phương (1981, bộ môn kỹ thuật y sinh Trường ĐH Quốc tế – ĐH Quốc gia TPHCM).
 • Lý Hoàng Nam (1997, VĐV quần vợt)
 • Phan Thanh Sang (1984, chủ trang trại hoa lan Ysaorchid, Lâm Đồng)
 • Nguyễn Thủy Tiên (1988, đồng sáng lập, quản lý và điều hành Mạng lưới ung thư vú Việt Nam)
 • Hà Anh Tuấn (1984, ca sĩ)
 • Tin trang 1 báo Tuổi Trẻ ngày 24/3/2016:

850 cặp đôi cùng chạy “Sắc màu tuổi trẻ – Tôi yêu Tổ quốc tôi”

8g sáng chủ nhật 27-3, tại vườn hoa Lý Thái Tổ (bên hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội), 850 cặp đôi nam nữ thanh niên sẽ cùng nắm tay nhau trên đường chạy “Sắc màu tuổi trẻ – Tôi yêu Tổ quốc tôi” (Happy colour run – Sắc màu hạnh phúc).

Sự kiện do Trung ương Đoàn phối hợp cùng UBND TP Hà Nội tổ chức, và đây là lần thứ hai Trung ương Đoàn tổ chức sự kiện này (lần 1 tại Quảng Ninh năm 2014).

Theo anh Nguyễn Minh Thơ, trưởng Ban TNXP Trung ương Đoàn, đường chạy “Sắc màu hạnh phúc – Happy colour run 2016″ là hoạt động chào mừng 85 năm ngày thành lập Đoàn, cũng là hoạt động tạo phong trào, động viên giới trẻ rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ.

Sự kiện Happy colour run lần 2 nhằm tuyên truyền, vận động các nguồn lực để ủng hộ việc xây dựng các đảo thanh niên, hỗ trợ các gia đình thanh niên đã, đang và sẽ ra đảo thanh niên lập nghiệp (ban tổ chức sẽ mời một số cặp vợ chồng thanh niên đang sống ở đảo thanh niên về tham gia).

Trong chương trình, 850 cặp đôi sẽ cùng các bạn trẻ tạo hình Tổ quốc Việt Nam, cùng nhau tung màu với những sắc màu tuổi trẻ, thể hiện lòng yêu nước và sức trẻ Việt Nam khát khao vươn lên chinh phục những đỉnh cao, vượt mọi khó khăn, thử thách.

Theo anh Thơ, Trung ương Đoàn sẽ sớm tổ chức sự kiện Happy colour run lần 3, và dự kiến tổ chức đồng loạt ở năm thành phố: TP.HCM, Khánh Hòa, Kiên Giang, Bình Định và Hải Phòng.

Đ.Bình

 • Tin trang 5 báo Nhân Dân ngày 21/3/2016:

Khánh Hòa vô địch toàn đoàn Giải việt dã toàn quốc và ma-ra-tông Báo Tiền Phong lần thứ 57

Ngày 20-3, tại TP Cần Thơ, gần 200 vận động viên (VĐV) đến từ 30 tỉnh, thành phố trong cả nước đã tham gia Giải việt dã toàn quốc và ma-ra-tông Báo Tiền Phong lần thứ 57, năm 2016.

Các vận động viên tham gia tranh tài ở chạy ở 12 nội dung cá nhân và đồng đội. Nhìn chung, giải năm nay có chất lượng chuyên môn cao hơn so với các giải năm trước, trong đó có nhiều VĐV trẻ thi đấu xuất sắc, là nguồn bổ sung cho các đội tuyển quốc gia.

Giành giải nhất nội dung chạy đồng đội nữ tuyển, nhì đồng đội nam tuyển, nhì đồng đội nam trẻ, đoàn Khánh Hòa đã vô địch toàn đoàn; đoàn chủ nhà Cần Thơ nhì toàn đoàn.

Đô vật Nguyễn Thị Lụa đoạt suất dự Ô-lim-pích 2016

Đoạt ngôi á quân ở hạng 53kg nữ tại Giải vật vòng loại Ô-lim-pích khu vực châu Á đang diễn ra tại Ca-dắc-xtan, nữ đô vật Nguyễn Thị Lụa của Việt Nam đã xuất sắc giành suất dự Ô-lim-pích 2016 tại Bra-xin vào tháng tám tới. Đây là lần thứ hai, sau Ô-lim-pích 2012, nữ đô vật này tiếp tục đoạt suất dự thế vận hội. Sau khi vượt qua vòng đấu loại của giải, Lụa đã thắng nữ đô vật của U-dơ-bê-ki-xtan tại trận bán kết và chỉ chịu dừng bước trước nữ đô vật người Mông Cổ Éc-đe-nê-chi-mếch với tỷ số 2-8. Như vậy là đến thời điểm này, Việt Nam đã có bảy suất tham dự Ô-lim-pích 2016.

Nguyễn Tiến Minh và Vũ Thị Trang vô dịch cầu lông quốc tế tại Niu Di-lân

Ngày 20/3, hai tay vợt hàng đầu Việt Nam là Nguyễn Tiến Minh và Vũ Thị Trang đã thi đấu xuất sắc tại trận chung kết và lần lượt giành ngôi vô địch đơn nam và đơn nữ Giải cầu lông Maurice’s Pools và Spas Waikato International 2016 tổ chức tại Niu Di-lân

Sau giải này, hai tay vợt của Việt Nam tiếp tục dự Giải cầu lông quốc tế Niu Di-lân mở rộng 2016 thuộc hệ thống Grand Prix Gold của Liên đoàn cầu lông thế giới.

 • Tin trang 5 báo Tuổi Trẻ ngày 24/3/2016:

Khen thưởng 4 người cảnh báo dừng đoàn tàu

Ngày 23-3, Phó thủ tướng – chủ tịch Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định tặng bằng khen cho 4 người kịp thời cảnh báo, giúp dừng đoàn tàu, tránh xảy tai nạn thảm khốc trong vụ sà lan đâm sập cầu Ghềnh.

Bốn người được khen gồm: ông Phạm Tiến Dũng, ông Ngô Việt Hải, ông Phan Tiến Dũng (đều thuộc trạm gác chắn Bửu Hòa, Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn) và ông Huỳnh Ngọc Hoàng (trú tại ấp Tâm Mỹ, phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn sập cầu Ghềnh vào trưa ngày 20-3 đoàn tàu hàng mang số hiệu 2542 đang chạy trong khu gian Biên Hòa – Dĩ An. Khi phát hiện cầu sập và có đoàn tàu đang chạy từ hướng Bình Dương sắp tới cầu, ông  Huỳnh Ngọc Hoàng đã nhanh chóng báo cho các nhân viên gác chắn đường ngang Km 1700+174 dừng tàu kịp thời, đảm bảo an toàn.

Tuấn Phùng

298,5 tỉ đồng khôi phục cầu Ghềnh

Ngày 23/3, Thủ tướng đã đồng ý chủ trương đầu tư công trình xây dựng khôi phục cầu Ghềnh theo đề nghị của Bộ GTVT và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), bố trí 298,5 tỉ đồng để thực hiện việc này. Cầu Ghềnh bắc qua sông Đồng Nai do Pháp xây dựng vào năm 1900-1902, đã hơn 100 năm.

Theo VNR, tuyến đường sắt Hà Nội – TP.HCM có 1.454 cầu các loại. Trong những năm qua đã cải tạo, khôi phục và xây dựng mới 756 cầu. Đến nay còn 698 cầu chưa được cải tạo, trong đso có 190 cầu yếu cần phải đầu tư cải tạo sớm.

Tuấn Phùng

 • Tin trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 21/3/2016:

Truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho nam sinh cứu bạn

Ngày 20/3, Tỉnh đoàn Quảng Nam cho biết Trung ương Đoàn đã quyết định truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho em Trần Duy Khánh, học sinh lớp 10/7 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (huyện Quế Sơn, Quảng Nam) vì hành động cao cả quên mình cứu bạn.

Trước đó, Tuổi Trẻ đã thông tin: chiều 13/3, Khánh cùng nhóm 16 bạn trong lớp rủ nhau đến sông Ly Ly (giáo giới xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn và xã Bình Quý, huyện Thăng Bình) để tắm mát. Trong lúc nô đùa, dòng nước xiết cuốn em Trần Minh Trí ra vùng nước sâu, thấy vậy em Phạm Khắc Triệu cùng bạn là Trần Như Trinh lao ra cứu nhưng bất thành. Cả ba chới với giữa dòng nước. Khánh vội lao mình ra lần lượt dìu Triệu và Trinh vào bờ, đến lần thứ ba, Khánh lao ra cứu Trí thì kiệt sức nên cả hai cùng chết đuối.

Tấn Lực

 • Tin trang 2 báo Nhân Dân ngày 23/3/2016:

Nâng mức cảnh báo đối với phòng, chống dịch bệnh do vi-rút Zika

Chiều 23- 3, Cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế (IHR) của Việt Nam, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) có thông báo về việc nhận được thông tin từ Cơ quan đầu mối Điều lệ Y tế quốc tế của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo tại Australia xác định một trường hợp nhiễm vi rút Zika sau khi trở về từ Việt Nam.

Trường hợp này đã đến Việt Nam từ ngày 26-2 và xuất cảnh về Australia ngày 6-3, đến ngày 8-3 có biểu hiện triệu chứng nhiễm vi rút Zika như sốt, phát ban, đau đầu, đau cơ, viêm kết mạc, buồn nôn. Trong thời gian ở Việt Nam, trường hợp này đã đi đến TP Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Khánh Hòa và Bình Thuận.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ Cơ quan đầu mối của WHO, Bộ Y tế đã thành lập đoàn công tác do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long làm trưởng đoàn vào làm việc với các tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận để trực tiếp chỉ đạo công tác giám sát, xác minh và triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long đã chỉ đạo ngành y tế nâng mức cảnh báo đối với phòng chống dịch bệnh do vi rút Zika tại Việt Nam và yêu cầu các đơn vị y tế tăng cường giám sát, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có triệu chứng tương tự như nhiễm vi rút Zika tại các cơ sở khám, chữa bệnh và cộng đồng do có thể có trường hợp nhiễm vi rút có biểu hiện nhẹ, vừa hoặc không có triệu chứng. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động truyền thông hướng dẫn người dân tự diệt muỗi, bọ gậy để phòng chống bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết.

 • Tin trang 14 báo Tuổi Trẻ ngày 22/3/2016:

150 phút cứu bé bị dao quắm xuyên trần

Ca phẫu thuật đã được tiến hành sau khi tiếp nhận bệnh nhi P.T.V,. 35 ngày tuổi, trong đêm 19/3 tại Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh. Bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng, giám đốc bệnh viện, cho biết theo hồ sơ chuyển viện từ Bệnh viện Đa khoa Móng Cái, Quảng Ninh, bệnh nhi có vết thương hở vùng trần rộng khoảng 3cm, phần xương sọ bị hở khoảng 1cm, có máu tụ và giập não tại vùng trần trái.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 15- phút, cầm máu vùng não giập bằng dao điện lưỡng cự, hút ra khoảng 10ml máu cục và não giập, khâu treo màng não, hiện tuy chưa đánh giá được khả năng phục hồi nhưng bé đã tỉnh khoảng 14 giờ sau phẫu thuật. Theo mô tả của người thân, gia đình bé V. khó khăn, bé được anh trai 6 tuổi trông nom và không mai bị con dao quắm (loại dao đi rừng của dân miền núi phía Bắc) rơi trúng vùng trần và làm thủng trần, xương sọ và giập não.

L.Anh

 • Tin trang 22 báo Tuổi Trẻ gnafy 20/3/2016:

Mất tất cả vẫn có thể làm lại

Hơn chục nhát búa của hai bị cáo khiến ông Khải (Lê Duy Khải, bán bóng bay rong – PT chú) bị giập não, gãy xương gò má, hàm răng hỏng gần hết với thương tích lên tới 72%. Sau khi bị hai bị cáo đánh, ông nằm trong nhà một ngày một đêm mới tỉnh dậy bò ra đường cầu cứu. Vị chủ tọa hỏi ông có đề nghị gì với hình phạt của các bị cáo hay không, ông xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.Trước đó, ở giai đoạn điều tra, ông đã xin miễn trách nhiệm hình sự cho các bị cáo nhưng không được. “Bị hại mất tất cả nhưng vẫn có thể làm lại được. May mắn là bị hại vẫn còn sống. Khi gặp trực tiếp bị cáo thấy các bị hại ngoan ngoãn, không phải nọ kia… nên bị hại mong tòa cho các bị cáo hưởng mức án nhẹ nhất” – ông Khải trình bày trước tòa. Sau khi hai bị cáo bị tòa tuyên mỗi người 10 năm tù về tội cướp tài sản, ông Khải ở lại phòng xử rất lâu để hỏi nhờ vị luật sư chỉ định làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt…

 • Tin trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 20/3/2016:

Tặng quà cho người dân vùng hạn Ninh Thuận, Bình Thuận

Ngày 20/3, ông Trương Hòa Bình – ủy viên Bộ Chính trị, chánh án TAND tối cao, chủ tịch danh dự “Quỹ bảo trợ học sinh dân tộc thiếu số và học sinh nghèo hiếu học” – và các nhà tài trợ đã trao tặng xe dạp cho học sinh dân tộc vượt khó, học giỏi và tặng quà cho đồng bào bị hạn hán ở hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận.

Truong Hoa BinhTổng số quà đã trao cho tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận là 200 xe đạp và 300 triệu đồng do quỹ “Chung một tấm lòng” (Đài truyền hình TPHCM), Công ty võng xếp Duy Lợi và Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn tài trợ.

Phát biểu tại buổi trao quà, ông Trương Hòa Bình chia sẻ hạn hán đã làm tình trạng thiếu nước sinh hoạt và nước sản xuất xảy ra dài ngày tại nhiều địa bàn của hai tỉnh, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của đồng bào địa phương.

H.Điệp

 • Tin trang 11 báo Tuổi Trẻ ngày 24/3/2016:

“Trường đẹp cho em” tại đảo Hòn Chuối

Chiều 19/3, Trung ương Đoàn Hội LHTN Việt Nam và Quỹ Thiện Tâm đã trao tặng công trình “Trường đẹp cho em” trị giá 500 triệu đồng cho các học sinh trên đảo Hòn Chuối, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau.

Trước đó, trường cũ là một căn nhà được ghép bằng mái tôn, bàn ghế, sách vở, trang thiết bị học tập thiếu thốn, cứ đến mùa mưa thầy trò lại lo chống dột, chống sập. Thượng úy Trần Bình Phục, phụ trách thông tin liên lạc thuộc đồn biên phòng 704 đảo Hòn Chuối – Bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau, đứng lớp dạy 19 học sinh, trong đó có 12 học sinh người Khmer.

Nguyễn Tuyền

 • Tin trang 11 báo Tuổi Trẻ ngày 21/3/2016:

Trải nghiệm một ngày làm chủ tịch phường

Sáng 20/3, tại UBND phường Bình Khánh (Q2 TPHCM) đã diễn ra chương trình “Một ngày làm chủ tịch UBND phường” do Đoàn phường phối hợp cùng UBND phường tổ chức. 10 bạn trẻ là đoàn viên thanh niên thuộc các chi đoàn vào vai chủ tịch phường cùng các vị trí công việc khác của người cán bộ công chức như: tiếp công dân, xử lý hồ sơ giấy tờ liên quan, xử lý các tình huống, điều hành buổi họp triển khai công tác, thảo luận những vấn đề tồn tại của địa phương và đưa ra giải pháp chỉ đạo thực hiện, thiết kế tổ chức buổi lễ kết hôn ấn tượng…

Bạn Nguyễn Minh HIếu (khu phố 3) đã tự đưa ra tình huống “trễ hẹn với người dân” và bạn đã trực tiếp xin lỗi người dân vì sự chậm trễ này. “Tôi mong các cấp chính quyền luôn gần gũi với người dân để tạo dấu ấn đẹp trong lòng mọi người khi nghĩ về các cơ quan công quyền. Sự trải nghiệm của người cán bộ công chức, ngoài chuyên môn giỏi còn rất cấn ự tận tụy, sáng tạo” – Hiếu bày tỏ.

K.Anh.

 • Tin trang 11 báo Tuổi Trẻ ngày 22/3/2016:

Khánh thành Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên

Ngày 21/3, Ban thường vụ Thành đoàn TP Cần Thơ đã tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên Cần Thơ tại phường Bùi Hữu Nghĩa (Q.Ninh Kiều). Trung tâm có diện tích hơn 3.000m2 gồm một trệt bảy lầu, với các hạng mục như khối nhà xưởng, nhà để xe, sàn giao dịch việc làm. Trung tâm dự kiến sẽ cung ứng và tư vấn hướng nghiệp cho hơn 10.000 người/ năm. Tổng kinh phí đầu tư cho công trình là 68 tỉ đồng (trong đó vốn trung ương hơn 54 tỉ, vốn đối ứng TP là hơn 13 tỉ).

Trong ngày khánh thành, trung tâm đã tuyển dụng trực tiếp hơn 500 đầu việc gồm các ngành nghề may mặc, cơ khí, công nghệ thông tin, điện tử, phục vụ, pha chế, tiếp thị…

T.Trang

 • Tin trang 5 báo Nhân Dân ngày 24/3/2016:

Khai hội Tây Thiên Bính Thân 2016

Ngày 23/3 (tức 15/2 âm lịch) hàng chục nghìn du khách thập phương đã dự khai hội Tây Thiên Bính Thân 2016 tại xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đây là một lễ hội lớn ở miền Bắc, được tổ chức hằng năm nhằm khơi dậy các giá trị văn hóa truyền thống, lòng tự hào, tự thôn dân tộc trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của ông cha. Không gian lễ hội mang đậm bản sắc của các nghi lễ truyền thống và dấu ấn văn hóa đặc trưng của cộng đồng dân tộc Sán Dìu. Ngoài phần nghi lễ, hội Tây Thiên còn có nhiều hoạt động văn hóa như hát chầu văn, hát soọng cô, giải vật dân tộc toàn quốc… Năm nay, lễ hội tổ chức rước Bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt cho Khu di tích, danh thắng Tây Thiên mới được công nhận từ khu vực đền Thỏng lên đền Thượng.

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 21/3/2016:

Chùa Vĩnh Nghiêm đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt

Ngày 20/3, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt đối với quần thể di tích lịch sử, văn hóa chùa Vĩnh Nghiêm (thuộc xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang). Tham dự buổi lễ, có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương cùng đông đảo nhân dân trong tỉnh. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm cho đại diện tỉnh Bắc Giang. Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: Tỉnh Bắc Giang cần khẩn trương quy hoạch tổng thể bảo tồn, xây dựng kế hoạch tu bổ, tôn tạo di tích để bảo vệ và phát huy bền vững giá trị di tích; các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các nhà khoa học, các vị chức sắc tôn giáo, nhân dân tỉnh Bắc Giang cùng chung tay trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích đặc biệt này, để chùa Vĩnh Nghiêm xứng tầm với vị thế của một Di sản văn hóa quốc gia đặc biệt.

Trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, chùa Vĩnh Nghiêm giữ vai trò là trung tâm của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, lưu giữ nhiều kinh thư, tài liệu, hồ sơ của thiền phái Trúc Lâm. Chùa được xây dựng với quy mô kiến trúc bề thế, nhiều hạng mục mang tính quy chuẩn cho hệ thống chùa tháp ở miền bắc Việt Nam. Tại chùa hiện còn lưu giữ 3.050 mộc bản mang tính chất nguyên gốc, độc bản có giá trị trên nhiều lĩnh vực lịch sử văn hóa, đã được UNESCO vinh danh là Di sản tư liệu thuộc chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á – Thái Bình Dương năm 2012.

 • Tin trang 5 báo Nhân Dân ngày 20/3/2016:

Liên hoan tạc tượng dân gian các dân tộc Tây Nguyên

Trong khuôn khổ Liên hoan nghệ thuật dân gian Tây Nguyên gắn với Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ ba năm 2016, từ ngày 18 đến 20-3, Liên hoan tạc tượng gỗ dân gian và chế tác nhạc cụ dân tộc các tỉnh Tây Nguyên đã được tổ chức tại nhà rông văn hóa Kon K’lo phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Tham dự liên hoan có 48 nghệ nhân tạc tượng gỗ và chế tác nhạc cụ dân tộc đến từ năm tỉnh Tây Nguyên gồm Gia Lai, Đác Lắc, Đác Nông, Lâm Đồng và Kon Tum, trong đó có 11 nghệ nhân tạc tượng gỗ và 37 nghệ nhân chế tác nhạc cụ dân tộc.

 • Tin trang 2 báo Tuổi Trẻ ngày 19/3/2016:

200 cây hoa anh đào đã tới Hà Nội

Sáng 18-3, 200 cây và 10.000 cành hoa anh đào Nhật được đưa về đến khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội, chuẩn bị cho hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản diễn ra trong hai ngày 19, 20-3.

Theo quan sát, không khí tất bật, náo nhiệt chuẩn200 cay hoa anh dao toi Ha Noi bị cho lễ hội rộn ràng cả khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm thu hút sự tò mò của nhiều người đi đường.

Dù ngày 19-3 mới diễn ra lễ hội nhưng chiều 18-3, nhiều bạn trẻ và du khách nước ngoài đã đến để mục sở thị loài hoa tuyệt đẹp của xứ sở hoa anh đào ngay giữa lòng thủ đô.

“Đây là lần đầu tiên tôi được thấy loài hoa anh đào tại Việt Nam, thật sự  rất đẹp. Tôi thấy may mắn và rất vui vì bản thân chưa có cơ hội tiếp xúc với văn hóa Nhật Bản, chưa được đến Nhật mà nay được tận mắt thấy loài hoa này ở Hà Nội”, chị Vũ Thanh Hậu, nhân viên văn phòng chia sẻ.

Tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, 200 cây và 10.000 cành hoa anh đào được các chuyên gia Nhật Bản trực tiếp theo dõi, chăm sóc đảm bảo sống tốt trong thời gian diễn ra chương trình.

Được biết, số lượng cành hoa anh đào được chuyển sang Việt Nam lần này có nguồn gốc từ vùng đất Okinawa có khí hậu, thổ nhưỡng giống Hà Nội.

Ông Đỗ Văn Chung, nhân viên công ty chăm sóc cây xanh Hà Nội cho biết được các chuyên gia Nhật Bản hướng dẫn nên chúng tôi cũng không thấy khó khăn lắm.

Theo quan sát, bên cạnh những cành hoa anh đào được mang về còn có những loài hoa khác như lưu ly, cẩm tú cầu, hoa cúc… để phục vụ thêm cho lễ hội.

Trước đó Thành ủy Hà Nội đồng ý chủ trương cho phép tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản và tiếp nhận hoa anh đào, đồng thời triển khai trồng số cây do phía Nhật Bản tặng tại công viên Hòa Bình, Bắc Từ Liêm.

Được biết ngay sau khi lễ hội diễn ra, 200 cây hoa anh đào sẽ chuyển về trồng tại khu vực công viên Hòa Bình và được các chuyên gia, kỹ sư Nhật Bản chăm sóc, đảm bảo chỉ sau một năm sẽ có hoa.

N.H.Thanh

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 21/3/2016:

Lễ hội Hoa anh đào và giao lưu văn hóa Nhật Bản – Bắc Ninh

Tối 20-3, tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc (TP Bắc Ninh), UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp Công ty CP tiến bộ Quốc tế (AIC), Hiệp hội văn hóa Quốc tế Nhật Bản Wanokai tổ chức Lễ hội Hoa anh đào và Chương trình giao lưu văn hóa Nhật Bản – Bắc Ninh. Tham dự có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; ông I-xao Li-di-ma, Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản, cùng đông đảo người dân thành phố Bắc Ninh.

Chương trình giao lưu văn hóa được mở đầu bằng những bài hát, điệu trống nghệ thuật do các ca sĩ và nghệ sĩ nổi tiếng Nhật Bản biểu diễn cùng các làn điệu dân ca Quan họ Bắc Ninh đặc sắc của các nghệ sĩ Việt Nam. Ban Tổ chức trưng bày 1.000 cành và 50 cây hoa anh đào được chuyển về từ Nhật Bản, tại khuôn viên rộng lớn thuộc Trung tâm văn hóa Kinh Bắc.

Lễ hội Hoa anh đào và một số hoạt động giao lưu, xúc tiến đầu tư được tổ chức tại tỉnh Bắc Ninh là cơ hội tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Bắc Ninh với các địa phương, cơ quan, tổ chức của Nhật Bản, đồng thời là dịp giới thiệu, quảng bá tiềm năng, cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư, phát triển du lịch, thương mại giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản. Chương trình diễn ra đến hết ngày 22-3.

* Sáng 20-3, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Hà Nội (HPA), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Công ty CP tiến bộ Quốc tế (AIC) phối hợp tổ chức buổi tọa đàm xúc tiến đầu tư và du lịch Nhật Bản tại Hà Nội. Tới dự có đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Đây là sự kiện quan trọng trong chuỗi các hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản, nhằm tăng cường mối liên kết hợp tác giữa hai nước nói chung và Nhật Bản với Hà Nội nói riêng. Tham gia buổi tọa đàm có các chuyên gia tư vấn, đại diện các hiệp hội cùng 30 doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động trong nhiều lĩnh vực như vận tải, xây dựng, tái chế, chế tạo, thuốc – thiết bị y tế, du lịch, nhà hàng khách sạn…, với mong muốn tăng cường đầu tư, hỗ trợ Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng trong xây dựng cơ sở hạ tầng, chuyển giao công nghệ y tế, tư vấn thiết kế cảnh quan thành phố và triển khai các dự án về xử lý nước thải, cung cấp nước sạch. Phía Hà Nội cũng giới thiệu với các nhà đầu tư Nhật Bản các dự án, lĩnh vực mà thành phố đang kêu gọi đầu tư. Tính đến năm 2015 đã có 727 dự án của Nhật Bản đầu tư vào Hà Nội với số vốn đăng ký gần 4,8 tỷ USD.

Đánh giá cao sự quan tâm đầu tư từ phía Nhật Bản, đồng chí Nguyễn Đức Chung khẳng định, thành phố Hà Nội luôn quan tâm, chú trọng và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, làm việc tại Việt Nam. Các vướng mắc, khiếu nại về vấn đề đầu tư sẽ được lãnh đạo UBND thành phố trực tiếp giải quyết nhanh chóng. Hà Nội sẽ tiếp tục giữ vững an ninh – trật tự, nhất là tại các khu công nghiệp để các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm làm việc lâu dài. Thành phố cam kết sẽ nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển. Đồng chí Nguyễn Đức Chung tin tưởng, khi hai nước đều trở thành thành viên của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP sẽ có thêm nhiều lợi thế phát triển hợp tác, mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ đạt đến tầm cao mới trong tương lai.

 • Tin trang 5 báo Nhân Dân ngày 19/3/2016:

Lễ hội hoa Anh Đào – Mai Vàng Yên Tử, Hạ Long 2016

Tối 18/3, tại Quảng trường 30/10 thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), UBND thành phố Hạ Long phối hợp Hiệp hội Văn hóa quốc tế Wanokai Nhật Bản khai mạc Lễ hội Hoa Anh Đào – Mai Vàng Yên Tử, Hạ Long 2016.

Lễ hội có các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt – Nhật, trình diễn trang phục truyền thống và hiện đại của Việt Nam và Nhật Bản. Tại lễ hội có 80 cây hoa Anh Đào, 60 cây Mai Vàng Yên Tử và sinh vật cảnh được trưng bày.

Lễ hội được truyền hình trực tiếp trên kênh QTV1 Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Ninh, kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam và kênh Truyền hình NHK của Nhật Bản

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 20/3/2016:

Thi sáng tác về đề tài xây dựng nông thôn mới

Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phát động cuộc thi sáng tác kịch bản sân khấu đề tài “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tất cả các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên trong cả nước có thể gửi tác phẩm dự thi theo các thể loại kịch bản sân khấu, gồm: Kịch nói, tuồng, chèo, cải lương… Cuộc thi nhằm lựa chọn những tác phẩm có chất lượng nghệ thuật và nội dung tốt để phát hành toàn quốc phục vụ công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới. Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ nay đến hết ngày 30-9.

Ngày quốc tế Hạnh phúc năm 2016: Yêu thương và chia sẻ

Năm nay, Ngày quốc tế Hạnh phúc (20-3) tiếp tục hướng tới chủ đề “Yêu thương và chia sẻ”. Đây là năm thứ ba, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các địa phương trong cả nước tổ chức Ngày quốc tế Hạnh phúc với các khẩu hiệu: “Hưởng ứng Ngày quốc tế Hạnh phúc 20-3”, “Hãy hành động vì mục tiêu: Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”, “Hãy tạo ra một môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc”. Trong dịp này, các địa phương trong cả nước tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng gia đình hạnh phúc. Bên cạnh đó có các cuộc gặp gỡ, giao lưu các mẹ, các chị, gia đình có thành tích nổi bật góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cung nghinh Phật ngọc hòa bình thế giới tại Quảng Bình

Tại Hà Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Bình vừa họp báo về chương trình cung nghinh Phật ngọc hòa bình thế giới, diễn ra từ ngày 27-3 đến 5-4 tại chùa Hoằng Phúc, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình). Đây là bức tượng Phật Thích Ca kích thước lớn được tạo tác từ khối ngọc bích chất lượng cao xuất xứ từ miền bắc Ca-na-đa.

Ra mắt sách “Sơn Đoòng – Thiên đường trong lòng đất”

Ngày 19-3, tại Thư viện Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, Công ty Lịch Xuân Phương Nam đã giới thiệu cuốn sách “Sơn Đoòng – Thiên đường trong lòng đất”, do Nhà xuất bản Văn học ấn hành. Đây được xem là quyển sách đầu tiên về kỳ quan Sơn Đoòng – hang động lớn nhất thế giới cho đến nay. Cuốn sách được thể hiện bằng song ngữ Anh – Việt, chắt lọc những hình ảnh đẹp, sống động, thông tin cũng như cảm xúc của tác giả và những thành viên người nước ngoài trong hành trình khám phá Sơn Đoòng.

 • Tin trang 16 báo Tuổi Trẻ ngày 24/3/2016:

3 buổi hòa nhạc piano mừng Nhạc viện tuổi 60

Ba chương trình hòa nhạc đặc biệt do khoa piano biểu diễn với sự hợp tác của Dàn nhạc giao hưởng Sài Gòn trong cuối tháng 3, đầu tháng 4 này là một trong những hoạt động hướng đến kỷ niệm 60 năm thành lập Nhạc viện TP.HCM.

Buổi diễn đầu tiên vào tối 28-3 với chủ đề Young Talents Concert – Tài năng trẻ do các học sinh – sinh viên piano xuất sắc, đạt nhiều thành tích và giải thưởng trong và ngoài nước biểu diễn.

Trong khi đó, đêm thứ hai (30-3) là chương trình biểu diễn dành cho các giảng viên khoa piano. Và buổi diễn cuối cùng, cũng là buổi diễn đặc biệt nhất, với chủ đề Keyboard Concertos – Concerto cho đàn phím vào đêm 1-4 sẽ có sự tham gia của hai nghệ sĩ khách mời đến từ Mỹ cùng đại diện tiêu biểu của khoa piano Nhạc viện TP.HCM.

Đó là chỉ huy dàn nhạc, giáo sư Glenn Block (Đại học bang Illinois) và giáo sư Paul Borg của chuyên ngành harpsichord, piano Đại học bang Indiana. Nghệ sĩ piano Nguyễn Thùy Yên – phó trưởng khoa piano Nhạc viện TP – sẽ tham gia trình diễn trong đêm 1-4.

Các buổi hòa nhạc đều diễn ra lúc 19g30 tại khán phòng Nhạc viện TP. Ngoài các buổi diễn, giáo sư Paul Borg còn có ba buổi thuyết trình với sự trợ giảng của nghệ sĩ Nguyễn Nhật Quỳ tại phòng hòa nhạc nhỏ Nhạc viện TP với các chủ đề Âm nhạc dành cho đàn phím đầu thế kỷ 18 (9g ngày 28-3), Giảng dạy đàn phím và danh mục tác phẩm biểu diễn đến nay (14g ngày 28-3) và Các thể loại âm nhạc châu Âu cho đàn phím (9g ngày 29-3).

Q.N.

 • Tin trang 17 báo Tuổi Trẻ ngày 25/3/2016:

Giải Phan Châu Trinh vinh danh học giả Nguyễn Văn Vĩnh

 Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh lần IX – 2016 vừa trao bốn hạng mục giải năm nay tại lễ trao giải được tổ chức trang trọng vào đêm 24-3 tại TPHCM.

Giải Vì sự nghiệp Văn hóa giáo dục năm nay được trao cho hai cá nhân: GS Trịnh Xuân Thuận, vì những tác phẩm phổ biến kiến thức thiênNguyen Ngoc Lanh văn học hiện đại dưới hình thức văn chương đã được dịch sang tiếng Việt; và GS Pierre Darriulat, vì đóng góp tâm huyết và sâu sắc cho chính sách phát triển Giáo dục Đại học Việt Nam.

Trong một lần trả lời phỏng vấn Tuổi Trẻ, GS Pierre Darriulat từng chia sẻ: “Ở Việt Nam, ai cũng muốn đi học đại học bởi đây là con đường để đạt được sự thừa nhận của xã hội. Tuy nhiên, đại học không phải dành cho tất cả. Nhiều sinh viên không đủ trình độ đã cản trở những người khác giỏi hơn có cơ hội được đào tạo xứng đáng. Chúng ta phải tạo điều kiện cho những tài năng xuất sắc nhất phát triển, hình thành một tầng lớp tinh hoa. Bởi không thể đào tạo thành công tất cả mọi người và khiến họ tin rằng chỉ sau vài năm học đại học là họ sẽ thành công, sẽ trở nên giàu có. Điều đó là không thể”.

Giải Nghiên cứu năm nay thuộc về nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Lanh vì những công trình nghiên cứu độc đáo trong một số lĩnh vực Lịch sử và Văn hóa Việt Nam.

GS Đào Hữu Dũng (bút hiệu Nguyễn Nam Trân) được trao Giải Dịch thuật, vì những công trình dịch thuật các tác phẩm Lịch sử và Văn hóa nổi tiếng của Nhật Bản sang tiếng Việt.

Cuối cùng, giải Việt Nam học năm nay thuộc về GS Peter Zinoman vì những đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp nghiên cứu và quảng bá văn học hiện đại Việt Nam.

Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh là hoạt động văn hóa quan trọng của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh, với truyền thống là vinh danh các cá nhân xuất sắc đã và đang có những nỗ lực không mệt mỏi cho sự nghiệp canh tân văn hóa và giáo dục Việt Nam.

Bên cạnh nội dung trao Giải thưởng ở các hạng mục, Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh năm nay cũng chính thức tôn vinh vị danh nhân văn hóa là nhân vật tiếp theo được rước vào Dự án Tinh hoa Văn hóa Việt Nam thời hiện đại, chính là nhà tân học, nhà báo, nhà văn, nhà chính trị Việt Nam đầu thế kỷ 20: Danh nhân văn hóa Nguyễn Văn Vĩnh.

Dự án Tinh hoa Văn hóa Việt Nam thời hiện đại là hoạt động văn hóa thường niên của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh nhằm tri ân và tôn vinh các danh nhân văn hóa tiêu biểu của Việt Nam thời hiện đại; đồng thời góp phần lưu giữ và lan tỏa những giá trị tinh hóa văn hóa của các danh nhân văn hóa này thông qua các tư liệu/ tài liệu mà họ để lại và các tư liệu/ tài liệu viết/ nghiên cứu về họ.

Đây là nơi cất giữ phần “hồn” của các danh nhân thông qua việc tập hợp sâu rộng những tư liệu về cuộc đời của các danh nhân, các tác phẩm và thành tựu tiêu biểu của danh nhân, những bài viết và nghiên cứu đặc sắc về danh nhân cũng như một số đề xuất nghiên cứu thêm về từng vị danh nhân.

Tại lễ trao giải, GS Chu Hảo thay mặt Hội đồng Quản lý Quỹ đọc lời khai mạc, nhà văn Nguyên Ngọc thay mặt Hội đồng Khoa học Quỹ trao các hạng mục giải thưởng cho các vị tân chủ nhân.

GS Trịnh Xuân Thuận vì lý do địa lý và bận công tác nên không có mặt tại lễ trao giải, Quỹ sẽ chuyển Giải thưởng này đến GS Trịnh Xuân Thuận sau. Cùng lý do đó, GS Peter Zinoman cũng không đến dự lễ trao giải được, Tiến sĩ Jason Picard được sự ủy nhiệm của GS Peter Zinoman đã lên nhận thay.

GS Nguyễn Ngọc Lanh và GS Đào Hữu Dũng (Nguyễn Nam Trân) và GS Pierre Darriulat cũng trình bày diễn từ nhận giải tại buổi lễ.

Đặc biệt, cháu nội học giả Nguyễn Văn Vĩnh – ông Nguyễn Lân Bình cũng có mặt tại buổi lễ trao giải. Trong bài phát biểu dành cho phần tôn vinh danh nhân Nguyễn Văn Vĩnh, ông Bình đã nhắc lại những sự kiện lịch sử liên quan đến cả Phan Châu Trinh và Nguyễn Văn Vĩnh trong quá trình dấn thân cho sự nghiệp chấn hưng văn hóa, phát triển tinh thần tân học, để khai dân trí chân dân khí trong thời kỳ Việt Nam còn thuộc Pháp.

Toàn văn diễn từ bạn đọc có thể đọc tại địa chỉ: http://www.quyphanchautrinh.org

Lam Điền

 • Tin trang 17 báo Tuổi Trẻ ngày 25/3/2016:

Vĩnh biệt nhà sử học Tạ Chí Đại Trường

Nhà sử học Tạ Chí Đại Trường – tác giả nhiều công trình nghiên cứu lịch sử có giá trị, vừa qua đời tại nhà riêng ở TPHCM lúc 4g sáng 24-3 sau một thời giTa Chi Dai Truongan dài nằm bệnh.

Trước đó, sau khi nhắm không qua khỏi căn bệnh nan y, ông Tạ Chí Đại Trường từ Mỹ về lại Việt Nam vào ngày 4-10-2015 với ý nguyện sẽ “gửi nắm thân tàn” lại nơi quê hương.

Theo người nhà cho biết, trước tết âm lịch Bính Thân 2016, ông vẫn còn tỉnh táo, có thể tiếp chuyện một bạn bè đến thăm. Nhưng từ tết đến nay thì ông yếu hẳn.

Ông Tạ Chí Đại Trường sinh ngày 21-6-1938 tại Nha Trang, nhưng quê gốc ở Bình Định. Ông bắt đầu làm việc với sử liệu và nghiên cứu lịch sử Việt Nam từ trước 1975.

Các công trình của ông được giới sử học trong và ngoài nước đánh giá cao, không chỉ ở mức độ công phu, cẩn thận khi xử lý tư liệu mà quan trọng là cách nhìn của Tạ Chí Đại Trường về lịch sử Việt Nam có tính mới mẻ, nên ông là người đưa ra các kiến giải quan trọng, tạo nên một “phong cách sử học” của riêng ông, khác với sử quan và khác với mọi người.

Trong khi học giới nước ngoài nhanh chóng tiếp cận các công trình nghiên cứu sử học của Tạ Chí Đại Trường ngay khi ông vừa viết xong và công bố, bạn đọc trong nước chỉ tiếp cận một hai đầu sách của ông in vào khoảng thập niên 80-90 thế kỷ trước.

Gần đây, thông qua nỗ lực liên kết xuất bản của Nhã Nam, một loạt sách của ông được xuất bản trong nước như: Những bài dã sử Việt (2009), Người lính thuộc địa Nam Kỳ 1861 – 1945 (2011), Lịch sử nội chiến ở Việt Nam từ 1771 đến 1802 (2012), và Thần người đất Việt (2014).

Ghi nhận những đóng góp về chuyên ngành nghiên cứu lịch sử của nhà sử học Tạ Chí Đại Trường, Giải thưởng Văn hóa Phan Châu Trinh lần thứ 7 năm 2014 trao tặng ông ở hạng mục Giải Nghiên cứu, với lý do “Vì những đóng góp độc đáo và mới mẻ của Ông trong nghiên cứu sử học”.

Nhà sử học Tạ Chí Đại Trường mất đi là một mất mát lớn cho giới nghiên cứu sử học trong và ngoài nước. Những ngày cuối đời trên giường bệnh ở Sài Gòn, ông vẫn ưu tư đề cập đến các vấn đề sử học của đất nước, và trăn trở về một số công trình chưa kịp in ở Việt Nam.

Hiện linh cữu nhà sử học Tạ Chí Đại Trường được quàn tại nhà: 402/27 An Dương Vương, P4, Q5.

Lễ viếng bắt đầu từ 20g ngày 24-3,

Lễ động quan lúc 8g ngày 27-3, sau đó đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Đa Phước.

Lam Điền

 • Tin trang 8 báo Tuổi Trẻ ngày 20/3/2016:

Bắt đầu hỗ trợ người nghiện ma túy cai nghiện

Kể từ ngày 21/3, quyết định về chế độ hỗ trợ với người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn TPHCM chính thức có hiệu lực.

Theo đó,  người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng được hỗ trợ một lần tiền thuốc điều trị cắt cơn, mức 400.000đồng/người/lần chấp hành quyết định. Người nghiện ma túy cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng và người cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng có nguyện vọng được chuyển đến cắt cơn, giải độc tại các cơ sở xã hội công lập của TP thì được hỗ trợ một lần với mức 1.260.000 đồng/người/15 ngày. Thời gian thực hiện chế độ này là từ ngày 1/1/2016

Mai Hoa

 • Tin trang 1 báo Nhân Dân ngày 23/3/2016:

Tiếp tục khảo sát sự hài lòng của người dân đối với cơ quan hành chính nhà nước

Chiều 22-3, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp Bộ Nội vụ, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình phối hợp xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2015. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Báo cáo kết quả triển khai chương trình phối hợp, Bộ Nội vụ cho biết, trong thời gian gần nửa tháng (từ 29-9 đến 13-10-2015), các tổ khảo sát đã tiến hành khảo sát xác định Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2015 đối với sáu thủ tục hành chính, gồm: Cấp Giấy chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy phép xây dựng nhà ở, Giấy đăng ký kết hôn, Giấy khai sinh và Chứng thực. Đã có 15.120 phiếu được phát ra tại 108 xã và 36 huyện của 10 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Lai Châu, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Đác Lắc, Tây Ninh và Cà Mau. Kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2015 (SIPAS) đối với các dịch vụ được khảo sát trong khoảng từ 74,4% đến 89,5%.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Việc MTTQ Việt Nam phối hợp Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Bộ Nội vụ khảo sát sự hài lòng sẽ làm tăng tính khách quan của kết quả khảo sát, biết được mức độ hài lòng của người dân đối với kết quả giải quyết các thủ tục hành chính. Sắp tới, việc khảo sát sẽ hướng đến mở rộng ra 63 tỉnh, thành phố.

Đồng chí đề nghị, trong năm 2016, MTTQ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Nội vụ tiếp tục xây dựng Chương trình phối hợp triển khai xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong giai đoạn 2017-2020; Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) sẽ hỗ trợ về công nghệ thông tin. Theo đó, bốn bên sẽ phối hợp nghiên cứu đề xuất bộ công cụ khảo sát, tham vấn ý kiến người dân và doanh nghiệp qua hệ thống mạng điện tử một cách thuận tiện, hiệu quả…

 • Tin trang 8 báo Nhân Dân ngày 19/3/2016:

Xây dựng ba bến thuyền trên bãi biễn Sầm Sơn

Ngày 18/3, UBND thị xã Sầm Sơn cho biết, Văn phòng UBND thị xã đã ban hành Thông báo số 521/TB-UBND truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND thị xã về xây dựng ba bến thuyền trên khuôn viên bãi biển Sầm Sơn cho ngư dân neo đậu phương tiện đánh bắt hải sản. Cụ thể, bến thuyền số 1 ở khu vực chân đền Độc Cước thuộc phường Trường Sơn; quy mô xây dựng hai nhà bến, các trụ tời và dải phân cách bến thuyền. Bến số 2 thuộc địa bàn phường Trung Sơn cũng có quy mô hai nhà bến, các trụ tới, dải phân cách; chiều dài 300m, bắt đầu từ phía nam đường Hai Bà Trưng kéo dài về phía nam, phía tây giáp tường chắn cát của Tập đoàn FLC. Bến thuyền số 3 thuộc địa bàn xã Quảng Cư, chiều dài 300m, bắt đầu từ phía bắc quầy bar – cà phê số 13, kéo dài về phía bắc; phía tây giáp tường chắn cát của Tập đoàn FLC và cũng có quy mô hai nhà bến, các trụ tời, dải phân cách bến thuyền

 • Tin trang 8 báo Nhân Dân ngày 19/8/2016:

Cách chức, kỷ luật những cán bộ để xảy ra phá rừng Sơn Trà (Đà Nẵng)

Ngày 18-3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Đà Nẵng cho biết, liên quan việc người dân tự ý chặt phá rừng trái phép ở Tiểu khu 62 và 63 bán đảo Sơn Trà (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà), Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng đã có quyết định xử lý.

Theo đó, ông Trần Văn Thanh (SN 1959) bị cách chức Hạt trưởng Kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn; ông Lê Phước Bảy (SN 1957) bị cách chức Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn; kỷ luật khiển trách đối với hai cán bộ Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn là ông Lê Văn Hải (SN 1961), kiểm lâm viên Trạm Kiểm lâm Hải Đăng – Bãi Nam và ông Phan Văn Khoa (SN 1982), phụ trách kiểm lâm địa bàn phường Thọ Quang.

 • Tin trang 4 báo Tuổi Trẻ 24/3/2016:

Blogger Ba Sàm lãnh án 5 năm tù

Chiều 23-3, sau 1 ngày xét xử và nghị án, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Vinh (tức blogger Ba Sàm, 60 tuổi, ngụ tại Q.Đống Đa) 5 năm tù, bị cáo Nguyễn Thị Minh THúy (36 tuổi, ngụ quận Ba Đình) 3 năm tù cùng về tôi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân…

Khai trước tòa, cả hai bị cáo đều không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố nhưng theo hội đồng xét xử, căn cứ hồ sơ vụ án, quá trình xét hỏi công khai tại tòa, hội đồng xét xử nhận định đã có đủ cơ sở kết tội các bị cáo như cáo trạng truy tố.

Tâm Lụa

Theo cáo trạng, tháng 9-2013 và tháng 1-2014, Nguyễn Hữu Vinh vào trang chủ wordpress.com đăng ký lập, quản trị và sử dụng hai blog. Sau đó, lợi dụng quyền tự do ngôn luận, Nguyễn Hữu Vinh đã chia sẻ quyền quản trị và chỉ đạo Nguyễn Thị Minh Thúy đăng trên hai blog này 24 bài viết có nội dung sai sự thật, không có căn cứ; tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bôi nhọ các cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức; đưa ra cái nhìn bi quan một chiều, gây hoang mang, lo lắng trong dư luận quần chúng nhân dân.

Hội đồng xét xử nhận định: Hành vi của Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Thị Minh Thúy đã phạm vào tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”. Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Vinh 5 năm tù, bị cáo Nguyễn Thị Minh Thúy 3 năm tù cùng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”.

 

Những đóng góp của Phạm Quỳnh và Tạp chí Nam Phong cần được nhìn nận lại – NXB Văn Học

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 1:39 chiều

Blog PhamTon năm thứ tám, tuần thứ 1 tháng 4 năm 2016.

 NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA PHẠM QUỲNH

TẠP CHÍ NAM PHONG CẦN ĐƯỢC NHÌN NHẬN LẠI

Nhà xuất bản Văn học

Lời dẫn của Phạm Tôn: Mười lăm năm sau đổi mới, chín năm sau Hội thảo (bất thành) về Phạm Quỳnh và Tạp chí Nam Phong do Viện Văn học dự định tổ chức, năm 2001, Nhà xuất bản Văn học đã cho xuất bản tập du ký của Phạm Quỳnh nhan đề Mười ngày ở Huế (Gồm cả du ký Một tháng ở Nam Kỳ), tập sách đầu tiên của Phạm Quỳnh xuất bản tại nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Giám đốc Nhà xuất bản Văn học, nhà lý luận phê bình Nguyễn Văn Lưu chịu trách nhiệm xuất bản, trực tiếp chịu trách nhiệm bản thảo là Nguyễn Cừ.

Cho đến nay, tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã xuất bản và tái bản những tập sách sau về tạp chí Nam Phong và sách của Phạm Quỳnh: 1) Truyện ngắn Nam Phong (NXB Văn học, 1990), 2) Mười ngày ở Huế (NXB Văn học, 2001), 3) Luận giải văn học và triết học (NXB Thông Tin, 2003), 4) Pháp du hành trình nhật ký (NXB Hội nhà văn, 2004), 5) Thượng Chi văn tập ( NXB Văn học, 2006), 6) Du ký Việt Nam (NXB Trẻ, 2007; trong tổng số 1915 trang của 3 tập sách, riêng Phạm Quỳnh có 515 trang, tức 26,9%), 7) Tiểu luận viết bằng tiếng Pháp trong thời gian 1922-1932 (Essais 1922-1932) (NXB Tri thức – Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, 2007) và Mục lục phân tích tạp chí Nam Phong của Nguyễn Khắc Xuyên (NXB Thuận Hóa – Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, in lần thứ 2, năm 2002).

Chúng tôi đăng tiếp sau đây toàn văn bài Lời nhà xuất bản với đầu đề của chúng tôi như trên và trích đăng du ký Mười ngày ở Huế của Phạm Quỳnh với đầu đề của chúng tôi là Cảnh và người xứ Huế.

—o0o—

Khi nói đến những thành tựu rực rỡ của văn học hiện đại  Việt Nam, đặc biệt là thời kỳ 1930-1945 và tiếp tục về sau này của  nền văn học cách mạng, không thể không nói đến một tiền đề hết  sức quan trọng, một công cụ cơ bản nhất để tạo nên tác phẩm văn  học, đó là ngôn ngữ, là tiếng Việt La tinh hóa, tức chữ quốc ngữ như ta thường gọi lâu nay. Việc dùng mẫu tự La tinh để ghi âm  tiếng Việt (La tinh hóa tiếng Việt) đã được các nhà truyền giáo  Phương Tây thực hiện từ các thế kỷ trước. Đặc biệt phải kể đến  công lao của Alếchxăng đờ Rốt đã tiếp tục công việc của các nhà truyền đạo trước đó, biên soạn được cuốn từ điển đầu tiên  Dictionnatium anamitium lusitanun et latinum.[1]

Nhưng chữ quốc ngữ từ lĩnh vực giao tiếp truyền đạo, lĩnh  vực hành chính của chính quyền thuộc địa đến tiếng Việt như là ngôn ngữ chính thức của đời sống xã hội, của báo chí truyền thông,  của văn học nghệ thuật là cả một thời gian dài để làm quen, rèn  rũa, trau chuốt cho đến thuần thục. Thời gian chuẩn bị đó khá dài,  khoảng trên ba thế kỷ (từ thế kỷ 16 cho đến tận gần giữa thế kỷ 20 (thời kỳ 1930 – 1945)). Và, những báo, tạp chí, những công báo…  ở thời kỳ này, dù theo các xu hướng chính trị xã hội khác nhau,  đều có tác dụng khách quan thúc đẩy sự phát triển hoàn thiện của  Tiếng Việt La tinh hóa, của chữ quốc ngữ. Trong số các báo, tạp chí như Đông Pháp, Trung Bắc tân văn, An Nam tạp chí, Nam Phong tạp chí… thì tạp chí Nam Phong do Phạm Quỳnh làm chủ bút (từ 1917 đến 1934) có những đóng  góp cần được nhìn nhận lại. Trong số các cây bút chính của Nam  Phong như Nguyễn Mạnh Bổng, Đông Châu Nguyễn Hữu Tiến, hai  cha con (Thật ra, không phải là hai cha con, chỉ là người trùng họ với nhau – PT chú) Nguyễn Bá Học, Nguyễn Bá Trác, Phạm Duy Tốn… thì cây  bút chủ báo Phạm Quỳnh là nổi bật nhất. Thượng Chi đã viết thường xuyên về nhiều thể loại trên báo này: dịch thuật, thông tin,  bình luận, khảo cứu… Các bút ký Trẩy hội Chùa Hương, Mười  ngày ở Huế, Một tháng ở Nam Kỳ có thể gọi là bút ký du lịch, khi  Phạm Quỳnh mới ra làm báo Nam Phong, đầy hăm hở của một  người ham hiểu biết, yêu mến thiên nhiên, tìm hiểu các di sản văn  hóa, các phong tục tập quán. Trong bút ký Trẩy hội Chùa Hương, tác giả rất bài bác tệ mê tín buôn thần bán thánh nhưng lại tỏ ra thích thú khi thưởng ngoạn cảnh đẹp thiên nhiên và tìm thấy ở Đạo Phật chân chính một nguồn cứu rỗi tâm hồn. Trong bút ký Mười ngày ở Huế, với một thời gian ngắn ngủi, tác giả đã nêu được nhiều hình ảnh phản ánh tình hình đời sống, dân tình thời ấy cùng vẻ đẹp kỳ ảo của cảnh núi non sông nước, các công trình kiến  trúc đặc sắc của cố đô Huế, gặp gỡ những gia đình quí tộc có danh  tiếng như nữ sĩ (thật ra là nữ sử – PT chú) Đạm Phương (mẹ đẻ nhà văn Hải Triều tức Nguyễn Khoa Văn…). Đặc biệt trong thiên bút ký này Phạm Quỳnh được tận mắt chứng kiến lễ tế Nam Giao. Những ghi chép  này rất có giá trị trong việc tìm hiểu phong tục cung đình thời nhà Nguyễn. Trong Một tháng ở Nam Kỳ, tác giả đã nhận biết sớm và rất  đúng tính cách đời sống Nam Bộ, ghi lại được nhiều điều về đời  sống Nam Kỳ lục tỉnh lúc đó, về tình hình của các Hội khuyến học và báo chí Nam Kỳ đương thời. Tóm lại, về mặt nội dung, các bút  ký du lịch của Phạm Quỳnh đã ghi lại được nhiều mặt về thiên  nhiên đất nước, phong tục tập quán và đời sống đương thời, cách viết hấp dẫn, suy tư phong phú, gây được tình cảm tốt cho người  đọc về nghĩa vụ của người công dân đối với quốc gia, với truyền  thống văn hóa của tiền nhân.

Cần phải khẳng định những đóng góp của tác giả Phạm Quỳnh về ngôn ngữ tiếng Việt hiện đại (chữ quốc ngữ). Nếu chúng  ta nhớ lại khoảng những năm hai mươi, văn xuôi quốc ngữ chưa phải đã đạt đến trình độ thuần thục. Thời ấy, một người được dư  luận chú ý là Hoàng Tích Chu đưa ra lối văn mới chống lại thứ văn biền ngẫu truyền thống, tác giả này thường ký là Văn Tôi, và giới  văn học thường gọi là thứ văn cộc, đã được coi như một sự đổi mới  mạnh dạn. Theo Vũ Ngọc Phan (Những năm tháng ấy, hồi ký, Nxb  Văn học, 1987) thì những bút ký du lịch của Phạm Quỳnh trong  những năm 1918-1919 đã tỏ ra là một giọng văn trôi chảy, uyển chuyển, diễn đạt được nhiều nội dung phong phú.

Phạm Quỳnh hoạt động khá rộng trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa, nghệ thuật. Ông chủ trương dựa vào người Pháp để dần dần đòi lại quyền tự trị, (chủ trương thuyết lập hiến, dựa vào hiệp ước Ácmăng 1883* để đòi lại quyền tự trị) khác với Nguyễn Văn Vĩnh chủ trương để cho người Pháp cai trị trực tiếp (thuyết trực  trị). Phạm Quỳnh tỏ ra thần phục văn hóa Pháp, nước Pháp cũng  như chính quyền thuộc địa Pháp ở Việt Nam, những quan hệ chính trị giữa Phạm Quỳnh với chính quyền thực dân Pháp là đề tài thuộc lĩnh vực chính trị – lịch sử. Ông đã, đang và sẽ còn được  phân tích, đánh giá, phê phán trên lĩnh vực này, nhưng về mặt  văn hóa, văn học, về tiến trình phát triển của văn xuôi quốc ngữ thì công lao đóng góp của ông cần được nhìn nhận lại. Vì vậy việc cho in lại các bút ký du lịch của Phạm Quỳnh chỉ là cụ thể hóa sự đánh giá lại tác giả này trên lĩnh vực  văn học – báo chí, với tư cách là một tác giả văn học. Để giúp cho việc nghiên cứu tiến trình văn xuôi quốc ngữ cũng như chữ quốc  ngữ, và ngôn ngữ tiếng Việt hiện đại, chúng tôi giữ nguyên trạng hình thức văn phong của tác giả, chỉ lược bỏ những chi tiết xét không cần gợi lại.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc và rất mong nhận được sự phê bình góp ý của các nhà nghiên cứu và đông đảo bạn đọc.

N.X.B.V.H.

[1] Tự điển Annam – Bồ Đào Nha và La Tinh. Rôme. 1651.

(*) Thật ra là hiệp ước Pát tơ nốt hay hiệp ước giáp thân, ký ngày 6/6/1884 – PT chú


Lễ giỗ và cầu siêu nhà văn hóa Phạm Quỳnh tại chù

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 12:39 sáng

Blog PhamTon năm thứ tám, tuần 1 tháng 4 năm 2016.

LỄ GIỖ VÀ CẦU SIÊU NHÀ VĂN HÓA PHẠM QUỲNH TẠI CHÙA VẠN PHƯỚC – THÀNH PHỐ HUẾ

Chủ nhật 13/9/2015 (tức ngày 1 tháng 8 năm Ất Mùi) tại chùa Vạn Phước thành phố Huế Hội đồng Họ Phạm Thừa Thiên – Huế đã tổ chức Lễ Giỗ lần thứ 70 của Cụ Phạm Quỳnh và các nhà sư ở tổ đình Vạn Phước làm lễ cầu siêu, giải oan bạt độ cho Cụ. Con cháu gia đình cụ Phạm Quỳnh đã từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và cả từ Bạc Liêu đã đến Huế từ hôm trước.

7h sáng Chủ nhật, tất cả 26 người gồm nhạc sĩ Phạm Tuyên là con và 16 cháu, 7 chắt và 2 chút đã đến mộ Cụ Phạm Quỳnh chuẩn bị làm lễ dâng hương. Ngôi mộ nằm tựa lưng vào chùa Vạn Phước, phía trước là chùa Thiền Lâm.

Con chau chat Pham Quynh chup cung khach nhan ngay le gioÔng Phạm Hữu Thanh Tùng thay mặt họ Phạm ở Huế cùng nhạc sĩ Phạm Tuyên, con trai cụ Phạm Quỳnh đón khách. Chúng tôi thấy ông Phạm Bá Vương, Phó Chủ tịch Hội đồng họ Phạm Thừa Thiên Huế, nhà sử học Dương Trung Quốc, các nhà văn Tô Nhuận Vỹ, Nguyễn Khắc Phê tạp chí Sông Hương, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, nhà văn nữ Hà Khánh Linh, ông Vĩnh Mẫn bạn nhạc sĩ Phạm Tuyên thời cùng học Trường sĩ quan lục quân Trần Quốc Tuấn, ông Dương Phước Thu, Phó Chủ tịch Hội nhà báo Thừa Thiên Huế, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm, nguyên ủy viên Bộ chính trị Đảng Cộng Sản Việt Nam, ông Thân Trọng Ninh (nhà giáo ưu tú, dịch giả), hai ông Phạm Bá Ninh và Phạm Văn Hùng đại diện họ Phạm làng Thanh Thủy Thượng, phường Thủy Dương, Thị xã Hương Thủy, Huế, ông Oánh người có công lớn giúp gia đình trông coi ngôi mộ nhiều năm qua…

8h ông Phạm Hữu Thanh Tùng đứng trước phần mộ long trọng đọc lời khai mạc lễ dâng hương và giới thiệu lần lượt từng người đến dâng hương. Các vị này đều phát biểu đôi lời.

Nguyen Khoa Diem dang huongCó một cảnh rất cảm động, nhà giáo ưu tú Thân Trọng Ninh đã 94 tuổi, chân đau phải đi trong một cái khung bằng inox đã đến phát biểu và mang theo một tấm ảnh khá to chân dung giáo sư Phạm Khuê – con trai cụ Phạm Quỳnh, là bức ảnh người bạn học từ thời xa xưa nay đã mất tặng ông, rồi trang trọng đặt cạnh tấm bia mộ cụ Phạm Quỳnh.

Than Trong Ninh va Son lamSau đó tất cả vào chùa Vạn Phước. Cuộc tọa đàm diễn ra trong một phòng lớn sang trọng. Ông Phạm Hữu Thanh Tùng giới thiệu cuốn sách Phạm Quỳnh những góc nhìn từ Huế. Một vị phụ trách việc này trình bày những khó khăn khi xuất bản sách do thời gian quá ít, nhà xuất bản Thuận Hóa đã tích cực giúp đỡ sao cho ra mắt kịp lễ cầu siêu.

Phong Hop - Thanh TungNhạc sĩ Phạm Tuyên thay mặt gia đình nói lời cảm tạ các quý khách và bạn bè thân hữu. Ông nói nhiều đêm nay không ngủ được vì sợ trời mưa không tiến hành dâng hương tại mộ được. Ông nói là mình luôn đứng giữa hai làn đạn ở trong nước và ngoài nước, “nhưng nghĩ đến hai chữ Trung, Hiếu treo ở buồng làm việc của Thày tôi nên dù có éo le thế nào cũng quyết không nản lòng”. Ông nói tiếp vấn đề của cụ Phạm Quỳnh sẽ ngày một được giải tỏa dần dần qua cuộc đến thăm nhạc sĩ Phạm Tuyên của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Có người nhắc đến bài Như có Bác trong ngày đại thắng vì sao được chọn để thay bài Kết đoàn đã được hát trong suốt thời gian kháng chiến chống Pháp và cả sau 1954 nữa, nhạc sĩ Phạm Tuyên nhắc lại lời nhà thơ Huy Cận nói là “dân đã chọn rồi”.

Tiếp đến ông Dương Trung Quốc phát biểu là ai cũng có lòng yêu nước nhưng cách yêu nước có khác nhau. Chúng ta có món nợ với Cụ Phạm Quỳnh, sang năm nếu có tài trợ thì có thể tái bản bộ Nam Phong năm, dầu là một chuyện lớn.

Duong Trung Quoc - Than Trong Ninh - Ton ThanNhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân phát biểu: Đề nghị xây dựng lăng Phạm Quỳnh để làm địa điểm tham quan, học tập. Bây giờ đã có quyết định đặt tên đường phố họ Mạc, vậy mà không có đường phố Phạm Quỳnh. Đề nghị lập một tủ sách Phạm Quỳnh ở chùa Vạn Phước cho nhân dân đến đọc. Ông Nguyễn Đắc Xuân “phê bình” nhạc sĩ Phạm Tuyên đã không giới thiệu về gia đình, về con cháu trong nhà cho khách biết (Theo chúng tôi, sau đây là “lý do” nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân “phê bình” nhạc sĩ Phạm Tuyên, vì ông có biết ít nhiều về các cháu, chắt học giả Phạm Quỳnh. Chúng tôi ghi vài nét theo thứ tự cấp bậc trong gia đình lớn.

Các con trưởng nữ Phạm Thị Giá: PGS.TS. Viện trưởng Tôn Thất Đại, PGS.TS, NGND Tôn Thất Thân. Các con thứ nữ Phạm Thị Thức: GS. TSKH.VS. Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; GS.TSKH Đặng Kim Chi. Con nhạc sĩ Phạm Tuyên: trưởng nữ Phạm Thị Thanh Tuyền và chông là Trần Hà đều là TS tốt nghiệp tại Nga ngành dầu khí. Chắt Tôn Thị Ánh Hồng, con Tôn Thất Đại, là thạc sĩ Kiến trúc cảnh quan. Chắt Nguyễn Hoàng Hải, thạc sĩ hóa, con Tôn Nữ Thanh Nhàn, con út bà Phạm Thị Giá. Ngoài ra, trong đoàn còn có Nghệ sĩ múa Vũ Thị Lương, vợ của đích tôn học giả Phạm Quỳnh, bà từng nổi tiếng vì là nhân vật được họa sĩ Phạm Thanh Tâm vẽ trong bức tranh lịch sử “cô gái múa lượn” Xuân trong hầm pháo Điện Biên Phủ – 1954 . PT chú)

Nhạc sĩ Phạm Tuyên kể, có một lần nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi nói là trong một dịp gặp riêng Tố Hữu, nhà thơ có nói là việc Phạm Quỳnh làm tôi trăn trở hàng chục năm nay, điều đó nói lên tính chất phức tạp của vụ việc này. Cuối cùng nhạc sĩ Phạm Tuyên ngỏ lời cảm tạ các quý khách, ông nói chưa bao giờ con cháu trong gia đình, các quý khách và bạn bè đến đông như lần này.

Lần này gia đình đi từ Hà Nội, Sài Gòn và Bạc Liêu đến được 26 người, trong đó nhạc sĩ Phạm Tuyên dẫn đầu cả đoàn, các cháu nội ngoại, các chắt nội ngoại và quý nhất là có một chút là bé Lâm 8 tuổi, con của hai vợ chồng chắt Hải và Uyên. Hải là con trai cả Tôn Nữ Thanh Nhàn, con gái út của bà Phạm Thị Giá, con gái cả Cụ Phạm Quỳnh.

Sau cuộc tọa đàm, 10h lễ cầu siêu ở chùa chính bắt đầu. Ba vị sư mặc áo cà sa vàng làm lễ trước ban thờ Phật. Đến 10h15 vị sư già đọc sớ. Một chắt trai là Trần Anh, trưởng nam của trưởng nữ nhạc sĩ Phạm Tuyên, quỳ trước bàn thờ Cụ Phạm Quỳnh ở bên cạnh bàn thờ Phật thay mặt gia đình dâng sớ. Bàn thờ Phạm Quỳnh có một ảnh to chụp Cụ đang làm việc ở văn phòng, trên bức tường, sau lưng có treo bước trướng hai chữ đại tự Trung Hiếu. Đến 11g kém 10 thì lễ cầu siêu xong. Gia đình và quan khách được nhà chùa mời dự bữa cơm chay.

Buổi lễ giỗ và cầu siêu đã diễn ra tốt đẹp. Trời cũng phù hộ nên thời tiết đẹp, mát mẻ, không mưa, nắng nhẹ.

Ngày hôm sau mua tầm tã, dữ dội suốt cả ngày.

Chúng tôi những con cháu, chắt và chút của nhà văn hóa Phạm Quỳnh cảm ơn các vị đại diện họ Phạm ở Thừa Thiên – Huế và một số tỉnh, địa phương và cám ơn các vị khách quý đã tổ chức buổi lễ, đã đến tham dự và phát biểu những lời thân tình làm cho chúng tôi rất cảm kích và chắc chắn cụ Phạm Quỳnh ở nơi suối vàng cũng vui lòng.

Cháu ngoại Tôn Thất Đại ghi chép

Trang sau »

The Rubric Theme. Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 34 other followers