Pham Ton’s Blog

Tháng Mười 16, 2021

Trên quê hương yêu dấu (kỳ 1 tháng 10 năm 2021)

Filed under: Ý kiến — phamquynh @ 10:44 sáng

Blog PhamTon năm thứ mười ba, kỳ 1 tháng 10 năm 2021.

TRÊN QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 8/10/2021

Thông báo hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương Đảng khó XIII

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4/10/2021 đến ngày 7/10/2021, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ tư để thảo luận và cho ý kiến về các nội dung:

Hoi nghi lan 4

Tình hình kinh tế – xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2022 – 2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm; và một số vấn đề quan trọng khác. Ðồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

 1. Về kinh tế – xã hội năm 2021 – 2022

Ban Chấp hành Trung ương đã dành nhiều thời gian xem xét, nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, góp ý cụ thể vào các báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2022 – 2024; cũng như việc lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW. Trung ương thống nhất nhận định, năm 2021 – năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng – bên cạnh thuận lợi, nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Với sự nỗ lực của toàn Ðảng, toàn dân, hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế – xã hội tiếp tục có một số chuyển biến tích cực trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bùng phát mạnh tại một số địa phương: Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được giữ vững, cơ bản bảo đảm nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh và các nhiệm vụ cấp bách khác… Bên cạnh những kết quả, thành tích đạt được, Trung ương cũng chỉ rõ những khó khăn, thách thức mới đang đặt ra, những hạn chế, yếu kém cần khắc phục; phân tích làm rõ các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; đối chiếu, phân tích khả năng hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm 2021.

Ban Chấp hành Trung ương cũng cơ bản tán thành nội dung báo cáo về tình hình phòng, chống dịch Covid-19; quan điểm, chủ trương và giải pháp về phòng, chống dịch trong tình hình mới. Ban Chấp hành Trung ương thống nhất nhận định: Từ cuối tháng 4/2021 đến nay, dịch Covid-19 với biến chủng Delta lây lan nhanh và nguy hiểm hơn, diễn biến phức tạp, khó kiểm soát đã ảnh hưởng lớn, tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội nước ta; đến đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân và tâm lý, tâm trạng xã hội; đặc biệt, đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn đồng bào, trong đó có cả cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các y, bác sĩ, nhân viên y tế và cán bộ cơ sở nơi tuyến đầu chống dịch. Tuy nhiên, với sự vào cuộc chủ động, tích cực của toàn hệ thống chính trị, trong đó, nổi bật là vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh, đã góp phần quan trọng khống chế kịp thời những vấn đề mới phát sinh do tác động bất lợi của dịch Covid-19 gây ra.

Trên cơ sở phân tích, dự báo các khả năng có thể xảy ra, bám sát với tình hình thực tiễn, nhất là tình hình dịch bệnh trên thế giới và ở nước ta trong thời gian tới, Trung ương xác định mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cơ bản, quan trọng nhất; các định hướng, chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện cụ thể cho năm 2022, bảo đảm bám sát thực tiễn, có tính khả thi cao, đáp ứng được yêu cầu của Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, tài chính – ngân sách nhà nước hằng năm, gắn với việc phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh và thực hiện lộ trình cải cách chính sách tiền lương.

 1. Về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng

Ban Chấp hành Trung ương thống nhất xác định sự lãnh đạo của Ðảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; công tác xây dựng Ðảng là nhiệm vụ then chốt và thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng.

Thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và các quyết định, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, trong thời gian qua, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả bước đầu rất quan trọng, có bước đột phá trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng: Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên được nâng lên, nhận diện đầy đủ hơn những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đoàn kết, thống nhất trong Ðảng được tăng cường; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc của nhân dân tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… Kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng được toàn Ðảng, toàn dân ủng hộ, đồng tình, đánh giá cao. Tuy nhiên, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi một cách căn bản, có mặt, có lúc, có bộ phận còn diễn biến phức tạp, tinh vi hơn.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, với kinh nghiệm và thực tiễn phong phú ở địa phương, cơ quan, đơn vị đang công tác, các đồng chí Ủy viên Trung ương đã nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, cụ thể về tình hình, nguyên nhân, cũng như xác định rõ các mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những chủ trương, biện pháp phù hợp đối với từng nội dung, vấn đề, nhất là những giải pháp có tính đột phá trong nhiệm kỳ này đối với việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những hành vi tham nhũng, tiêu cực và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ban Chấp hành Trung ương cũng xem xét, thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Quy định mới về những điều đảng viên không được làm, bảo đảm đáp ứng yêu cầu chính xác, đầy đủ, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ kiểm tra, giám sát, góp phần điều chỉnh nhận thức và hành vi của cán bộ, đảng viên theo hướng tích cực, đúng đắn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng thời gian tới; đồng thời, coi đây là căn cứ, cơ sở quan trọng để xem xét, xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên.

 1. Ban Chấp hành Trung ương nhất trí cao thông qua các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương lần này; kêu gọi toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được trong 9 tháng qua; nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nhất là những khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, bao gồm cả việc thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế – xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng.
 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 8/10/2021

Nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng

 Sáng 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. Tạp chí Tuyên giáo trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu. Đầu đề do TCTG đặt

Kính thưa Trung ương,

Thưa các đồng chí tham dự Hội nghị,

Sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương của chúng ta đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Các đồng chí Ủy viên Trung ương và các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến rất tâm huyết và quan trọng vào các Báo cáo và Đề án do Bộ Chính trị và Ban cán sự đảng Chính phủ trình Trung ương.

Bộ Chính trị đã tiếp thu những ý kiến xác đáng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết, kết luận của Trung ương.

Để kết thúc Hội nghị, tôi xin thay mặt Bộ Chính trị phát biểu, làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả chủ yếu mà Hội nghị đã đạt được.

 1. Về kinh tế-xã hội năm 2021-2022

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, xem xét, phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện các vấn đề, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao cho rằng, năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; thành công của Đại hội đã tạo ra xung lực mới và khí thế mới cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau Đại hội Đảng, Trung ương đã tổ chức tốt 3 hội nghị Trung ương; lãnh đạo tiến hành thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; sớm kiện toàn các cơ quan và nhân sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; tổ chức thành công nhiều hội nghị toàn quốc và sự kiện chính trị quan trọng khác; đồng thời đã chỉ đạo khẩn trương, nghiêm túc nghiên cứu, xây dựng và tích cực tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 và 5 năm 2021-2025; cách làm rất bài bản, hợp lý, khoa học, như nhiều lần tôi đã nói: “Nhất hô bá ứng,” “tiền hô hậu ủng,” “trên dưới đồng lòng” và “dọc ngang thông suốt.”

Với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, năng động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã kế thừa, phát huy tốt những thành tựu, kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và bình tĩnh, tỉnh táo xử lý kịp thời, đúng đắn những vấn đề khó, chưa có tiền lệ, mới phát sinh trong phòng, chống dịch bệnh; hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp từng bước vượt qua khó khăn, duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và đời sống nhân dân, chăm lo việc học hành của học sinh, sinh viên…

Tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, truyền thống đoàn kết, yêu nước, “thương người như thể thương thân,” “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều” của dân tộc ta lại tiếp tục được phát huy cao độ. Nhờ đó, đã kiểm soát được đợt dịch bùng phát lần thứ 3; kinh tế 6 tháng đầu năm vẫn tăng trưởng khá, ở mức 5,64%, cao hơn cùng kỳ năm trước.

Trong 9 tháng qua, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chỉ tăng 1,82% so với cùng kỳ; các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; tổng thu ngân sách đạt 80,2% dự toán; thị trường tiền tệ, thị trường chứng khoán cơ bản ổn định; xuất khẩu hàng hóa tăng 24,4% so với cùng kỳ. Đặc biệt là, đã kịp thời ứng phó và thực hiện các chính sách hỗ trợ để khắc phục, giải quyết khó khăn cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị-xã hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia; tiếp tục nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Ban Chấp hành Trung ương hoan nghênh, biểu dương, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những nỗ lực, đóng góp to lớn, những nghĩa cử cao đẹp của đồng bào, đồng chí, chiến sỹ và cộng đồng các doanh nghiệp cả nước; cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ có hiệu quả của đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế trong phòng, chống đại dịch COVID-19 thời gian qua. Đồng thời, chia sẻ sâu sắc những tổn thất, mất mát về người và của mà nhân dân ta đã phải gánh chịu; ghi công, tôn vinh những đồng bào, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, nhất là ngành Y tế, các lực lượng vũ trang và cán bộ cơ sở đã dũng cảm hy sinh quên mình vì sinh mệnh, sức khỏe và cuộc sống yên bình của nhân dân.

Mặt khác, Trung ương cũng đã tập trung phân tích những ảnh hưởng nặng nề, nhiều mặt của đợt bùng phát dịch lần thứ 4 với biến chủng Delta lây lan rất nhanh, hết sức nguy hiểm; và bàn về những chủ trương, chính sách đúng đắn, tổng thể, căn cơ, bài bản hơn để quyết liệt phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, định hướng phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới.

Hội nghị thống nhất nhận định: Do hậu quả nặng nề bởi đợt bùng phát dịch lần thứ 4 gây ra, kinh tế quý 3 tăng trưởng âm 6,17% so với cùng kỳ năm 2020, làm cho tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm chỉ đạt 1,42%, là mức thấp nhất từ năm 2000 đến nay; dự báo cả năm chỉ đạt khoảng 3%, thấp xa so với mục tiêu Quốc hội đề ra (6%). Kinh tế-xã hội cả nước đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn, và có thể còn tiếp tục kéo dài trong những tháng cuối năm 2021 và năm 2022.

Các hoạt động sản xuất kinh doanh, việc học tập, nhất là học trực tuyến của học sinh, sinh viên và đời sống của người lao động trên hầu hết các lĩnh vực gặp nhiều khó khăn; không ít doanh nghiệp phải dừng hoạt động, thậm chí bị giải thể, phá sản. Nợ xấu ngân hàng có khả năng tăng cao; tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với thị trường tài chính-tiền tệ, thị trường lao động, ổn định kinh tế vĩ mô, môi trường đầu tư kinh doanh. Đời sống của nhân dân, sức chống chịu của người lao động ở vùng dịch bị ảnh hưởng rất nặng nề; nẩy sinh nhiều vấn đề phức tạp về tâm lý, tâm trạng xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Dự báo, không hoàn thành được nhiều mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra cho năm 2021.

Ngoài nguyên nhân khách quan do tác động của dịch bệnh là chủ yếu, cũng có nguyên nhân chủ quan trong phòng, chống dịch bệnh; có lúc, có nơi còn lơ là, chủ quan, bị động, lúng túng hoặc cứng nhắc, thiếu thống nhất, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các tình huống cụ thể, đột xuất; còn hạn chế, bất cập trong dự báo, phân tích tình hình để xây dựng và triển khai thực hiện có bài bản các phương án ngắn hạn cũng như dài hạn, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế-xã hội.

Trong những tháng cuối năm 2021, cần phải khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án, kịch bản cụ thể, sát hợp hơn với thực tế tình hình hiện nay và có tính khả thi cao để tiếp tục tập trung ưu tiên phòng, chống dịch bệnh và khắc phục có hiệu quả ảnh hưởng của dịch bệnh; tuyệt đối bình tĩnh, tỉnh táo, không quá hốt hoảng, nhưng cũng không được lơ là, chủ quan, nóng vội, phấn đấu kiểm soát về cơ bản được dịch bệnh trên phạm vi toàn quốc trong thời gian sớm nhất có thể để khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội.

Tập trung ưu tiên triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ thiết thực, có hiệu quả cho nhân dân, người lao động và doanh nghiệp; nâng cao sức chống chịu, vượt qua khó khăn, thách thức; ổn định đời sống và phục hồi sản xuất kinh doanh. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát giá cả, thị trường, bảo đảm cung ứng, lưu thông hàng hóa và các cân đối lớn của nền kinh tế. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực cho phòng, chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội.

Dự báo, trong năm 2022, tình hình dịch bệnh trên thế giới và ở nước ta còn diễn biến phức tạp, khó lường; có thể còn bùng phát các đợt dịch mới với những biến chủng mới, lây lan nhanh hơn và nguy hiểm hơn. Thế giới khó có thể kiểm soát dịch bệnh một cách tuyệt đối; do đó cần phải có chính sách, biện pháp phù hợp để phòng, chống, “thích ứng an toàn, linh hoạt” hoặc “sống chung” với dịch bệnh.

Vì vậy, Hội nghị đặc biệt nhấn mạnh: Từ bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế đúc rút được thời gian qua, cần phải đổi mới tư duy, nhận thức đúng đắn hơn về phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh gắn với duy trì, phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh để xây dựng các phương án, kịch bản phù hợp đưa vào Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính-ngân sách Nhà nước, đầu tư công năm 2022 sao cho sát hợp, khả thi nhất có thể.

Trên cơ sở kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2022 và chủ trương, định hướng phòng, chống dịch trong tình hình mới, kịp thời điều chỉnh chính sách tài chính-tiền tệ linh hoạt, hiệu quả, tạo nguồn lực để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế, phục hồi sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa, lao động, nhất là ở các địa phương đã thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian dài, thúc đẩy xuất khẩu và tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh đầu tư, bao gồm cả đầu tư công và đầu tư tư nhân.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội; tập trung ưu tiên bổ sung, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, xử lý có hiệu quả các vấn đề tồn đọng, các nút thắt và điểm nghẽn cho đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh; cơ cấu lại một số ngành, lĩnh vực quan trọng và doanh nghiệp đang bị tác động trực tiếp bởi dịch COVID-1, như thương mại, dịch vụ, hàng không, du lịch,… để thích ứng với trạng thái bình thường mới, tạo nền tảng cho giai đoạn phục hồi các ngành, lĩnh vực và doanh nghiệp này từ năm 2022 trở đi.

Có giải pháp bảo vệ các doanh nghiệp trong các lĩnh vực chủ đạo của nền kinh tế, cũng như tránh sự đổ vỡ của các tập đoàn kinh tế lớn (cả nhà nước và tư nhân), có thể dẫn đến sự đổ vỡ dây chuyền trong nền kinh tế; không để nền kinh tế bị lỡ nhịp trong xu hướng hồi phục kinh tế thế giới cũng như quá trình tái cấu trúc chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án lớn, trọng điểm quốc gia. Sớm nghiên cứu, xây dựng kịch bản tăng trưởng mới cho thời kỳ “hậu COVIDd-19,” các giải pháp tổng thể kích thích nền kinh tế, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động, không để suy giảm các động lực tăng trưởng trong dài hạn. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội; khẩn trương rà soát, không để sót, để lọt đối tượng, địa bàn cần hỗ trợ.

Kịp thời đề xuất khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia tuyến đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chăm lo sức khỏe, đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh-phúc lợi xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục; chỉ đạo, hướng dẫn và có giải pháp phù hợp cho việc đi học bình thường của học sinh, sinh viên. Thực hiện tốt công tác dự báo và phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Với tinh thần nói trên, Ban Chấp hành Trung ương đồng tình về cơ bản với mục tiêu tổng quát và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho năm 2022 do Ban cán sự đảng Chính phủ đề xuất, trong đó có việc lùi thời điểm thực hiện lộ trình cải cách chính sách tiền lương mà Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII đã nêu. Đồng thời, yêu cầu tiếp tục rà soát, tính toán kỹ lưỡng, chuẩn xác hóa lại các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để trình Quốc hội xem xét, quyết định, bảo đảm đáp ứng yêu cầu vừa tiếp tục phòng, chống, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, vừa phục hồi phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Tập trung ưu tiên thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh; đồng thời xử lý những hạn chế, yếu kém tồn đọng từ lâu của nền kinh tế, nhất là trong việc giải ngân vốn đầu tư công; cải cách doanh nghiệp nhà nước và xử lý vấn đề các dự án thua lỗ lớn, chậm tiến độ kéo dài; các ngân hàng thương mại mua bắt buộc 0 đồng… Tăng cường các giải pháp bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại trong tình hình mới; tăng cường sự thống nhất, đồng thuận của nhân dân cùng chia sẻ, khắc phục những khó khăn chung của đất nước.

 1. 2. Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ban Chấp hành Trung ương khẳng định hơn 90 năm qua, Đảng ta đã xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín của mình bằng chính bản lĩnh, nghị lực, trí tuệ, lý luận tiên phong; bằng đường lối đúng đắn mang lại lợi ích thiết thân cho nhân dân, cho đất nước; bằng sự nêu gương, hy sinh quên mình, phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, đảng viên; bằng một tổ chức đoàn kết, thống nhất chặt chẽ, vững chắc; bằng mối liên hệ máu thịt với nhân dân, được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ và bảo vệ.

Thực tế từ ngày có Đảng, nhân dân ta đã có người lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, và nhờ thế đã giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng và lịch sử vẻ vang của Đảng ta-Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện, đại biểu của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Ngày nay, trong điều kiện mới, đứng trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới, với quy mô, tầm vóc lớn lao, có nhiều khó khăn, thách thức mới, hơn bao giờ hết, chúng ta càng cần phát huy hơn nữa truyền thống và bản chất tốt đẹp của Đảng, chăm lo xây dựng Đảng ta thật sự vững vàng về chính trị, tư tưởng; thống nhất cao về ý chí, hành động; trong sạch về đạo đức, lối sống; chặt chẽ về tổ chức; gắn bó mật thiết với nhân dân, đủ sức lãnh đạo đưa đất nước ta vượt qua mọi khó khăn, ngày càng phát triển.

Đại hội XIII của Đảng đã đề ra yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng với 10 giải pháp cơ bản, đồng bộ, trong đó nhấn mạnh phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với trọng tâm là ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những hành vi tham nhũng, tiêu cực và những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cái mới của lần này là Trung ương đã mở rộng phạm vi, không chỉ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị đúng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; cùng với ngăn chặn, đẩy lùi thì phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực… Đồng thời, bổ sung, làm rõ hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa,” “tiêu cực” sát hợp tình hình mới.

Trong đó nhấn mạnh nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng; sa sút về ý chí chiến đấu, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; thậm chí còn phụ họa theo những nhận thức, quan điểm sai trái, lệch lạc; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao; không thực hiện đúng các nguyên tắc xây dựng Đảng và tổ chức sinh hoạt đảng. Sự suy thoái về đạo đức, lối sống thể hiện ở chỗ: Sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, hám quyền lực, tham nhũng, tiêu cực; bè phái cục bộ, mất đoàn kết; quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của dân.

Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, cơ hội, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Trung ương khẳng định, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân, từ việc bản thân cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững vàng; sa vào chủ nghĩa cá nhân, quên mất trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước dân.

Nguyên tắc tập trung dân chủ bị buông lỏng, nguyên tắc tự phê bình và phê bình thực hiện không nghiêm. Việc nghiên cứu, sửa đổi, ban hành cơ chế, chính sách, luật pháp thích ứng với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa kịp thời; nhiều văn bản quy định thiếu chế tài cụ thể, thực hiện không nghiêm. Quản lý cán bộ, đảng viên còn lỏng lẻo. Đánh giá, sử dụng, bố trí cán bộ còn nể nang, cục bộ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên chưa được coi trọng đúng mức, chậm đổi mới, kém hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật ở nhiều nơi chưa thường xuyên, không nghiêm túc. Chưa phát huy đầy đủ, hiệu quả vai trò của nhân dân trong việc giám sát, phản biện, góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và các hình thức khác.

Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Trung ương thống nhất cao phải tiến hành đồng bộ và quyết liệt hơn nữa nhiều công việc cụ thể, thiết thực, tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã đề ra; đồng thời bổ sung nhấn mạnh thêm 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp là: Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm. Theo đó, phải chú trọng nêu gương những người tốt, việc tốt; ngăn ngừa, cảnh báo, phê phán những việc làm sai trái.

Đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ vụ lợi, “lợi ích nhóm.” Rà soát, hoàn thiện, thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền. Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; công tác cán bộ, công tác kiểm tra; công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên.

Phát huy vai trò giám sát của nhân dân, của báo chí, của công luận. Trung ương đặc biệt nhấn mạnh, muốn Nghị quyết và Kết luận này đi vào cuộc sống, tạo ra chuyển biến rõ rệt thì cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình trước nhân dân, đất nước, trước Đảng để tự giác, gương mẫu thực hiện.

Ở đây, sự gương mẫu của Trung ương là cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa quyết định. Từng đồng chí Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, từng đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải tự giác, gương mẫu thực hiện nghị quyết, nói đi đôi với làm, chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm rất cao, sự nỗ lực rất lớn.

Đặc biệt, phải thực hiện nghiêm, có hiệu quả cụ thể hơn nữa Quy định về những điều đảng viên không được làm mà Kỳ họp này Trung ương mới bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện thêm theo đúng tinh thần, nội dung của các nghị quyết, chỉ thị, Điều lệ của Đảng và pháp luật của Nhà nước; khắc phục bằng được những hạn chế, bất cập, thiếu sót trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đáp ứng được yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới.

Hội nghị đã thống nhất cao ban hành Quy định mới về những điều đảng viên không được làm; coi đây là căn cứ, cơ sở quan trọng để xem xét, xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên. Trung ương cho rằng tổ chức thực hiện tốt Quy định mới và Kết luận của Hội nghị Trung ương lần này, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng sẽ có tác động tích cực, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết đấu tranh, xử lý thật nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, kiên quyết đấu tranh quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong toàn Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Thưa các đồng chí,

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thành công tốt đẹp. Tổ chức thực hiện có kết quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương tại Hội nghị lần này sẽ góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị-xã hội và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương lần này thì nhận thức của chúng ta phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng, góp phần làm chuyển biến tình hình thật sự, có kết quả rõ ràng, cụ thể. Tôi đề nghị, mỗi đồng chí Ủy viên Trung ương, trên cương vị công tác của mình, hãy phát huy tốt hơn nữa vai trò trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Trung ương.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hoàn thành tốt trọng trách của mình trước Đảng, trước Nhân dân và Đất nước, góp phần tiếp tục làm vẻ vang cho Dân tộc, cho Giống nòi.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!”

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 8/10/2021

Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội và tạo chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Một số vấn đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đề cập trong bài phát biểu khai mạc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII một lần nữa cho thấy thông điệp của Đảng và Nhà nước về quyết tâm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian tới.

Đây là một trong hai nhóm vấn đề lớn, quan trọng được hội nghị tập trung nghiên cứu, thảo luận, xem xét và quyết định, thu hút sự quan tâm, chú ý, kỳ vọng của nhiều cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Long, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đánh giá cao những nội dung mà Bộ Chính trị nêu ra và Trung ương tập trung thảo luận về vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua; cũng như việc xác định quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng chí bày tỏ: Tôi rất tâm đắc việc hội nghị đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh, gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị theo đúng tinh thần Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc đổi mới, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng chỉ vững mạnh, thể hiện được vai trò lãnh đạo toàn diện khi Nhà nước cũng phải vững mạnh, liêm chính. Đảng và Nhà nước chỉ vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ của mình khi MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội phát huy hết vai trò, trách nhiệm, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành hành động thực tế của nhân dân, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân và bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Đánh giá cao nhận định của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII: Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi một cách căn bản, thậm chí có mặt còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn, có thể gây ra những hậu quả khôn lường, bác Hoàng Khắc Đoàn ở phường Lê Mao, TP Vinh (Nghệ An) kiến nghị một số giải pháp xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng kỳ vọng, niềm tin của nhân dân. Trong đó, cần chú trọng đổi mới phương thức điều hành của bộ máy hành chính, tập trung hướng về cơ sở. Các cơ quan, đơn vị cần thường xuyên thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc kiểm tra, giám sát đối với công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trong thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan. Kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những gương tốt, việc tốt ích nước, lợi dân; đồng thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh những sai phạm trong hoạt động công vụ.

Theo đồng chí Vũ Văn Huy, Trưởng phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước, Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là nhân tố quyết định tạo nên những thắng lợi, thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới ở Việt Nam trong suốt mấy chục năm qua. Những đường hướng mà Tổng Bí thư nêu ra trong bài phát biểu dựa trên những nhận định đúng về những thời cơ và thách thức trong tình hình hiện nay, nhất là giúp mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân ngày càng mật thiết, khăng khít. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền. Vì vậy, theo tôi, để khơi dậy được tiềm năng sáng tạo, khát vọng phát triển vì một Việt Nam hùng cường, khuyến khích, động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước, thì cần phải đổi mới hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận hiện nay. Trong đó, chú trọng trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực thi nhiệm vụ, công tác, hoặc phần việc được giao; hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

Cùng chung quan điểm này, ông Phùng Khắc Hoan, xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho rằng, trong lúc bộn bề khó khăn bởi những tác động của dịch Covid-19, người dân đón nhận thông điệp rất rõ ràng và mạnh mẽ từ bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII. Đó là, thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ… Ông Hoan bộc bạch: Qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi thấy đại dịch Covid-19 đã làm cho hàng nghìn người lao động rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Làn sóng người lao động rời TP Hồ Chí Minh và các đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam khiến không ít nơi chính quyền địa phương lúng túng, bị động, phản ứng chưa kịp thời, chưa thuyết phục. Nỗi lo dịch bệnh, tình huống đứt gãy chuỗi cung ứng lao động khi thích ứng tình hình mới dường như đang thiếu những giải pháp căn cơ, đón đầu.

Theo ông Hoan, năng lực nổi bật của cán bộ cấp chiến lược cần phải có, đó là năng lực dự báo và năng lực ra quyết định. Muốn vậy, trước tiên và trong mọi tình huống, người cán bộ phải bám sát thực tiễn, nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, biết đặt mình vào vị trí người khác, để kịp thời cùng cấp ủy, chính quyền chỉ đạo triển khai thực hiện những giải pháp cấp bách, hữu hiệu, giải quyết ổn thỏa ngay những kiến nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân; xử lý kịp thời, dứt điểm các vấn đề bức xúc liên quan đời sống nhân dân, không để hình thành các “điểm nóng” về an ninh chính trị, trật tự xã hội. Cán bộ cấp chiến lược xác lập uy tín bằng hiệu quả công tác thực tiễn, thực hiện tốt phương châm “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 13/10/2021

Ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Nghị quyết nêu: Tổ chức Y tế thế giới, các nhà khoa học và các quốc gia nhận định dịch Covid-19 chưa thể kiểm soát được hoàn toàn trước năm 2023; có thể xuất hiện các chủng virus mới nguy hiểm hơn làm cho dịch diễn biến phức tạp khó lường. Tuy nhiên, việc bao phủ vaccine, có thuốc điều trị giúp giảm số ca nặng, tử vong và giảm tỷ lệ mắc. Do vậy, đã có nhiều quốc gia thay đổi chiến lược ứng phó dịch bệnh từ cố gắng dập tắt dứt điểm sang sống chung an toàn với dịch bệnh.

Thich ung an toan

Đối với Việt Nam, một số kinh nghiệm đã bước đầu được đúc kết từ thực tiễn phòng, chống dịch; năng lực ứng phó của hệ thống y tế từng bước được nâng lên; diện bao phủ vaccine nhất là đối với nhóm người có nguy cơ cao, các đô thị lớn tăng nhanh giúp chúng ta chủ động hơn trong phòng, chống dịch.

Từ thực tiễn tình hình, ý kiến phân tích của các nhà khoa học, chuyên gia, ý kiến của các địa phương và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Chính phủ xác định mục tiêu công tác phòng, chống dịch vẫn là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, khôi phục, phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an sinh, trật tự an toàn xã hội; chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Phấn đấu đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất

Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” (sau đây gọi là Quy định) với mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do Covid-19; khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện mục tiêu kép, đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể, phấn đấu trong năm 2021.

Trong khi tỷ lệ bao phủ vaccine đang được đẩy nhanh nhưng chưa đạt độ bao phủ toàn dân và các loại thuốc điều trị Covid-19 đang được phát triển, đưa vào sử dụng nhưng chưa có thuốc đặc trị; nhằm bảo đảm sự thống nhất thực hiện theo quy định, hướng dẫn của các bộ, ngành đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương trong kiểm soát tình hình dịch bệnh, tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế – xã hội, đưa đời sống sinh hoạt của nhân dân dần trở lại tình trạng bình thường mới; không để tình trạng cục bộ, cát cứ trong ban hành và thực hiện các giải pháp trên mức cần thiết gây ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội.

Thực hiện các giải pháp đồng bộ

Quan điểm của Chính phủ là bảo đảm mục tiêu kép nhưng đặt sức khỏe, tính mạng người dân lên trên hết, trước hết; các giải pháp phòng, chống dịch phải dựa trên cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn và điều kiện của đất nước; bảo đảm người dân được bảo vệ tốt nhất trước dịch bệnh, được tiếp cận dịch vụ y tế sớm nhất, nhanh nhất, ngay từ cơ sở; nhưng không gây ách tắc cho lưu thông, sản xuất.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; huy động cả hệ thống chính trị; đề cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống dịch, thực hiện mục tiêu kép; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất trong toàn quốc, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở.

Trong phòng, chống dịch phải lấy phòng dịch là cơ bản, lâu dài; y tế là lực lượng nòng cốt cùng với các lực lượng quân đội, công an,… nhưng phải huy động sự tham gia của tất cả các lực lượng, các tầng lớp trong xã hội. Phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể trong phòng, chống dịch, trong sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt an toàn.

Các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 phải được thực hiện dứt khoát, kịp thời, quyết liệt; bảo đảm hài hòa giữa các giải pháp chuyên môn y tế với các giải pháp hành chính, kinh tế-xã hội. Các giải pháp y tế phải đồng bộ giữa cách ly với xét nghiệm, điều trị, vaccine, theo phương châm “cách ly, xét nghiệm là then chốt, vaccine, thuốc điều trị là điều kiện tiên quyết”.

Phân loại 4 cấp độ dịch

Quy định hướng dẫn cụ thể về phân loại đánh giá, xác định cấp độ dịch. Theo đó, phân loại cấp độ dịch theo 4 cấp:

Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh.

Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng.

Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam.

Cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.

Phạm vi đánh giá cấp độ dịch: Đánh giá từ quy mô cấp xã. Khuyến khích đánh giá từ phạm vi, quy mô nhỏ nhất có thể (dưới cấp xã) nhằm bảo đảm linh hoạt, hiệu quả.

Quy định cũng nêu rõ 3 tiêu chí đánh giá cấp độ dịch gồm: tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/số dân/thời gian; độ bao phủ vaccine (lưu ý nhóm tuổi có nguy cơ cao, tỷ lệ tiêm mũi thứ nhất, tỷ lệ tiêm đủ liều); khả năng thu dung, điều trị của các tuyến (lưu ý xác định rõ khả năng thu dung, điều trị hiện có và kế hoạch bổ sung).

Về xác định cấp độ dịch, Bộ Y tế hướng dẫn các tiêu chí, phương pháp đánh giá và xác định cấp độ dịch. Căn cứ vào Hướng dẫn của Bộ Y tế và tình hình dịch trên địa bàn, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định chuyển đổi cấp độ dịch. Trong trường hợp nâng cấp độ dịch thì phải thông báo trước tối thiểu 48 giờ cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết, có sự chuẩn bị trước khi áp dụng.

Biện pháp áp dụng theo 4 cấp độ dịch

Các biện pháp y tế bao gồm cách ly y tế, xét nghiệm, thu dung, điều trị, tiêm chủng thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế ở tất cả các cấp độ.

Quy định nêu cụ thể các biện pháp áp dụng theo 4 cấp độ dịch đối với một số hoạt động của tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp gồm:

1- Tổ chức hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch;

2- Vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19;

3- Lưu thông, vận chuyển hàng hóa nội tỉnh hoặc liên tỉnh;

4- Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (Cơ sở sản xuất, đơn vị thi công các dự án, công trình giao thông, xây dựng; Cơ sở kinh doanh dịch vụ bao gồm trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối; Nhà hàng/quán ăn, chợ truyền thống; Cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường, karaoke, mát xa, quán bar, internet, trò chơi điện tử, làm tóc (bao gồm cắt tóc), làm đẹp và các cơ sở khác do địa phương quyết định; hoạt động bán hàng rong, vé số dạo,…);

5- Hoạt động giáo dục, đào tạo trực tiếp;

6- Hoạt động cơ quan, công sở;

7- Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự;

8- Hoạt động nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, tham quan du lịch; biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao;

9- Ứng dụng công nghệ thông tin.

Đối với cá nhân, Quy định cũng nêu rõ các biện pháp về tuân thủ 5K, ứng dụng công nghệ thông tin, về việc đi lại của người dân và về điều trị tại nhà đối với người nhiễm Covid-19 ở từng cấp độ dịch.

Áp dụng thống nhất trong toàn quốc

Quy định này được áp dụng thống nhất trong toàn quốc.

Căn cứ vào các hướng dẫn của Bộ Y tế và các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quyết định các biện pháp hành chính phù hợp bao gồm các quy định, hướng dẫn cụ thể về công suất, số lượng người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, văn hóa, văn nghệ, sự kiện tập trung đông người,… và có thể linh hoạt áp dụng các biện pháp bổ sung cụ thể nhưng không trái với quy định của Trung ương, không gây ách tắc lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh và đi lại, sinh hoạt của nhân dân.

Trường hợp các quy định, hướng dẫn của Trung ương không phù hợp, khả thi thì kịp thời báo cáo cơ quan ban hành quy định, hướng dẫn. Cơ quan ban hành quy định, hướng dẫn phải có chỉ đạo ngay để tháo gỡ vướng mắc đồng thời nghiên cứu sửa đổi quy định, hướng dẫn.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định cách ly y tế vùng (phong tỏa ổ dịch) nhanh nhất, ở phạm vi hẹp nhất có thể và triển khai các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, tiếp cận dịch vụ y tế để người dân yên tâm tuân thủ các quy định phòng, chống dịch.

Tạm thời không áp dụng các quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 6/8/2021 của Chính phủ và các Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

Trường hợp cần thiết phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trên quy mô toàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cao hơn các biện pháp tại Quy định này thì Chủ tịch UBND cấp tỉnh báo cáo Bộ Y tế, Thủ tướng Chính phủ.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 15/10/2021

Nhịp sống mới của Thủ đô

Từ ngày 14/10, thành phố Hà Nội cho phép nhiều dịch vụ phục vụ đời sống được mở cửa trở lại. Các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã nhanh chóng lên kế hoạch khôi phục kinh tế, với quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Nhip song moi Ha Noi

Có mặt tại trụ sở từ sớm để chuẩn bị cho ngày làm việc mới sau thời gian giãn cách, 18 cán bộ, công chức và nhân viên của phường Quốc Tử Giám (quận Đống Đa, Hà Nội) nhanh chóng bắt tay vào công việc. Những giấy hướng dẫn phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm thông điệp 5K bị ướt sau cơn mưa đêm 13/10 đã được thay mới. Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, phường đã bố trí các vị trí cho công dân ngồi chờ bảo đảm giãn cách.

Chủ tịch UBND phường Quốc Tử Giám Nguyễn Cảnh Quang cho biết: Ngay sau khi có Công điện số 21 của UBND thành phố Hà Nội, phường đã xây dựng lại kế hoạch công tác, để mọi công việc diễn ra thông suốt, đạt hiệu quả cao nhất. Sáng 14/10, toàn thể cán bộ của UBND phường, gồm 15 cán bộ, công chức và ba nhân viên đã có mặt để làm việc tại trụ sở. Riêng cán bộ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của phường đã đi làm đủ từ ngày 21/9 để đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân.

Từ ngày 21/9 khi TP Hà Nội nới lỏng giãn cách, cán bộ bộ phận “một cửa” của tất cả các đơn vị đã đi làm trở lại với 100% nhân lực. Các bộ phận khác được sắp xếp 50% làm việc trực tiếp, 50% làm việc trực tuyến và thay đổi theo tuần.

Mặc dù vậy, thành phố vẫn khuyến khích các cơ quan, tổ chức làm việc trực tuyến. Tại một số đơn vị trung ương trên địa bàn, vẫn duy trì một bộ phận làm việc tại nhà. Tổng cục Thuế giao thủ trưởng các đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao chủ động bố trí, sắp xếp công chức, viên chức, người lao động của đơn vị làm việc trực tiếp tại trụ sở và làm việc trực tuyến tại nhà, theo nguyên tắc số người làm việc trực tuyến tại nhà không quá 30%. Người lao động đến làm việc tại trụ sở phải tuân thủ nguyên tắc 5K, khai báo y tế hằng ngày.

Nhip song moi Ha noi 2

Từ sáng 14/10, dịch vụ ta-xi và xe buýt đã được hoạt động, nhưng số lượng hành khách khá thưa thớt. Sau hơn hai tháng phải đi xe máy từ nhà ở quận Hà Đông lên phố Giảng Võ (quận Ba Đình) làm việc, anh Nguyễn Huy Hùng ở phường Dương Nội (quận Hà Đông) rất phấn khởi khi lên xe buýt đi làm: “Sáng qua, tuyến xe buýt nhanh Yên Nghĩa – Kim Mã khá vắng khách, có lẽ do nhiều người chưa biết thông tin này. Đường thông thoáng, trên xe hành khách được bố trí ngồi giãn cách, thực hiện xịt khuẩn, đeo khẩu trang đầy đủ, cho nên tôi khá yên tâm”.

Anh Nguyễn Văn Minh, lái xe buýt Xí nghiệp Cầu Bươu giải thích, do học sinh, sinh viên vẫn học trực tuyến tại nhà, cho nên lượng người đi xe còn ít. Lãnh đạo Tổng công ty Vận tải Hà Nội cho biết, trong những ngày đầu hoạt động trở lại, đơn vị bố trí 50% số lượt chạy xe (với 5.351 lượt xe/ngày). Tất cả các xe đều bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch như: khử khuẩn và vệ sinh phương tiện, trang bị nước khử khuẩn, mã QR khai báo y tế điện tử cho hành khách, sổ thông tin khách đi xe. Ngoài ra, mỗi xe sẽ chở không quá 50% số chỗ; lái xe và nhân viên phục vụ đều được tiêm ít nhất một mũi vắc-xin theo quy định.

Anh Lê Văn Giang – lái xe ta-xi cho biết, được hoạt động trở lại, anh rất phấn khởi; dù lượng khách đi xe còn khá thưa vắng. Anh mong thành phố kiểm soát dịch tốt để mọi việc trở về bình thường.

Ngày 14-10, hầu hết các bảo tàng tại Hà Nội vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị để đón khách trở lại. Đại diện các bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Chiến thắng B52, Phụ nữ Việt Nam cho biết, các đơn vị này sẽ phun khử khuẩn trong ngày 15/10, để kịp đón khách vào dịp cuối tuần. Trên địa bàn Hà Nội có khoảng 1.550 cơ sở lưu trú tạm dừng hoạt động và chuyển đổi ngành nghề.

Các doanh nghiệp đều mong mỏi ngày mở cửa, nhưng trong ngày đầu tiên thành phố cho phép các khách sạn mở cửa trở lại, phần lớn khách sạn đều đóng cửa vì hầu như chưa có khách du lịch đến Hà Nội. Trong ngày 14/10, phần lớn khách sạn thực hiện công tác vệ sinh trước khi mở cửa. Chỉ một số khách sạn vẫn hoạt động cầm chừng thời gian qua là sẵn sàng đón khách. Ông Bùi Quốc Tuấn, đại diện khách sạn La Casa Hà Nội (phố Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng) cho biết, hiện khách sạn có 10 phòng có khách là chuyên gia nước ngoài lưu trú dài hạn. Khi thành phố Hà Nội cho phép mở cửa đón khách, khách sạn vẫn phải chờ hướng dẫn thêm từ ngành du lịch.

Từ 6 giờ sáng 14/10, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) được phép kinh doanh, phục vụ tại chỗ. Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân tới các cửa hàng để thưởng thức bát phở nóng. Anh Dương Minh Hiếu (ở phố Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm) chia sẻ: “Dù sáng qua trời lất phất mưa, nhưng tôi vẫn đến quán phở quen để ăn sáng. Sau đó rẽ vào một quán cà-phê để gọi một cốc “nâu nóng”. Đây là cái thú của người Hà Nội mà lâu lắm rồi tôi mới được tận hưởng”.

Hầu hết các cửa hàng bán đồ ăn uống đều có mã QR để khách khai báo khi đến mua hàng. Anh Nguyễn Kim Sơn, chủ cửa hàng Bún bò Huế, đường Cầu Diễn cho biết: “Chúng tôi đã vệ sinh sạch sẽ, khử khuẩn cửa hàng và lắp đầy đủ vách ngăn trên bàn ăn. Hầu hết khách hàng đều thích được ăn ngay tại chỗ để đồ ăn ngon lành, nóng sốt. Doanh thu cửa hàng trong sáng 14/10 gấp nhiều lần so với những ngày chỉ bán hàng mang về”.

Nhưng cũng có thời điểm, các quán đông khách nên không đáp ứng được tiêu chí phục vụ 50% công suất. Tại hàng Phở Thìn trên phố Lò Đúc (quận Hai Bà Trưng), các cửa hàng phở trên phố Hàng Muối, mỳ vằn thắn trên phố Đinh Liệt, cà-phê trên phố Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm), lượng khách đông, ngồi kín hết các bàn. Việc quét mã QR khai báo y tế cũng chủ yếu dựa vào ý thức chủ động của khách hàng, còn chủ quán, nhân viên mải phục vụ, cho nên hiếm khi yêu cầu hoặc nhắc nhở khách thường xuyên.

Trao đổi về việc thực hiện các giải pháp thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 của TP Hà Nội trong tình hình mới, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, thành phố quyết tâm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế. Trong đó, thành phố mở lại các hoạt động nhưng không nóng vội, làm từng bước thận trọng để bảo vệ an toàn cho Thủ đô. Để đẩy mạnh phục hồi kinh tế, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các cấp, các ngành nắm rõ thực trạng khó khăn của doanh nghiệp, người dân để hỗ trợ thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 14/10/2021

Phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch Covid-19

Ngày 13/10, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch Covid-19: Khắc phục đứt gãy kinh tế, tăng cường kết nối giữa các địa phương”.

phuc hoi kinh te

Hội thảo trực tuyến được tổ chức tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị quốc tế số 11 Lê Hồng Phong (Hà Nội) và các điểm cầu tại Văn phòng 63 tỉnh, thành ủy toàn quốc.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì Hội thảo. Đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố cả nước cùng đông đảo đại biểu khách quốc tế, các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham dự Hội thảo.    

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Hội thảo nhằm triển khai, cụ thể hóa các kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tư, khóa XIII về một số vấn đề kinh tế – xã hội trên tinh thần mới, đổi mới tư duy, phương thức về phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh gắn với phục hồi, duy trì phát triển sản xuất kinh doanh, thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát có hiệu quả đại dịch Covid-19; cũng như thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Tại Hội thảo, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, đã trình bày dự thảo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế giai đoạn 2020-2023. Dự thảo Chương trình nêu các quan điểm định hướng, ưu tiên và các nhóm giải pháp quản trị rủi ro gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; nhóm giải pháp về thông tin, truyền thông. 

Các đại biểu nêu ý kiến thống nhất, hơn một năm qua, với nỗ lực to lớn, tinh thần quyết liệt của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, bằng các giải pháp xử lý đúng đắn, kịp thời và đồng bộ, Việt Nam đã kiểm soát tốt sự lây lan, phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả và duy trì phát triển kinh tế – xã hội, vẫn là một điểm sáng trên thế giới.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là đợt bùng phát dịch lần thứ tư từ tháng 4/2021 đến nay, Việt Nam đang phải đối mặt với những hậu quả nặng nề của đại dịch Covid-19 trên mọi mặt của đời sống kinh tế – xã hội. Đặc biệt, tác động của đại dịch đã làm cho nền kinh tế Việt Nam bị chệch ra khỏi quỹ đạo tăng trưởng, hiện đang ở mức thấp hơn đáng kể so với tăng trưởng tiềm năng và nếu không được khắc phục sớm, bản thân quỹ đạo tăng trưởng này có nguy cơ bị đảo chiều, có thể bị chuyển xuống mức tăng trưởng tiềm năng thấp hơn.

Đại dịch lần này đã làm đứt gãy các liên kết trong nền kinh tế và trong các hoạt động của đời sống xã hội, dẫn đến đứt gãy sự kết nối giữa tổng cung và tổng cầu gồm: đứt gãy trong chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị do đột ngột ngưng cung lao động; đứt gãy trong khâu vận chuyển, vận tải và hệ thống logistics; đứt gãy trong khu vực dịch vụ cần tiếp xúc trực tiếp…

Tham luận tại Hội thảo, lãnh đạo các địa phương, các doanh nghiệp đã chia sẻ những kinh nghiệm, những mô hình vừa bảo đảm phòng, chống dịch hiệu quả; vừa duy trì phát triển kinh tế – xã hội; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để khắc phục các đứt gãy kinh tế, tăng cường phối hợp hành động nhằm thực thi thắng lợi “mục tiêu kép” trong trạng thái “bình thường mới”. Nhiều kinh nghiệm về bảo đảm năng lực y tế, bảo đảm an sinh xã hội, sự phối hợp giữa các địa phương… đã được các đại biểu chia sẻ.

Các chuyên gia, đại diện các tổ chức quốc tế, cơ quan nước ngoài tại Việt Nam đã nêu nhiều ý kiến thể hiện sự lạc quan vào tương lai phát triển của Việt Nam, với các giải pháp mà Việt Nam đã và đang thực hiện, nhất là khi các cân đối lớn, vĩ mô, chính sách tài khóa của Việt Nam vẫn bảo đảm. Đồng thời, các đại biểu bày tỏ đồng tình và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả cao phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch Covid-19 như: tiếp tục đẩy mạnh chiến lược vaccine; động viên nhân dân tiếp tục thực hiện 5K và các giải pháp phòng, chống dịch khác; nâng cao năng lực của hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở; tiếp tục bảo đảm an sinh xã hội, nhất là nhóm yếu thế; bảo đảm lưu thông, di chuyển thông suốt, an toàn; kích cầu tiêu dùng; thúc đẩy đầu tư công; đẩy mạnh chuyển đổi số… Các đại biểu đặc biệt quan tâm, lưu ý các chính sách cần được xây dựng, thực thi nhất quán, thống nhất từ Trung ương tới địa phương.

Phát biểu kết thúc Hội thảo, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, chất lượng cao của các đại biểu; yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp thu, tổng hợp để phục vụ quá trình xây dựng chính sách và thực thi các giải pháp nhằm phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch Covid-19.

Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ, trước tình hình dịch bệnh đang lây lan toàn cầu, không có người dân nào an toàn khi vẫn còn người dân khác mắc Covid-19, không có quốc gia nào an toàn khi còn các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới vẫn còn phải chống dịch Covid-19. Do đó, đòi hỏi chúng ta phải kiên trì các biện pháp phòng, chống dịch; cùng với đó là giữ vững kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; có giải pháp tăng tổng cầu để kích thích sản xuất; tập trung khôi phục thị trường lao động; tìm giải pháp giảm chi phí đầu vào của sản xuất…

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung chăm lo an sinh xã hội, ổn định đời sống cho nhân dân cả về vật chất, tinh thần; giữ vững an ninh trật tự, an toàn, an dân. Đặc biệt, các bộ, ngành và địa phương sẽ cùng với doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, phát triển sản xuất, kinh doanh theo nguyên tắc “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Hội thảo đã đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp, mô hình có giá trị nhằm giảm rủi ro, bảo đảm an toàn cho nguời dân trong bối cảnh dịch Covid-19 đồng thời tham gia các giải pháp, mô hình, xây dựng kịch bản khôi phục và phát triển kinh tế bảo đảm thực hiện thành công chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 12/10/2021

Hà Nội, Hải Phòng không cách ly khách đi máy bay đủ điều kiện

Chiều 11/10, UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản số 3487/UBND-ĐT cho phép hành khách bay về từ TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Y tế thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi cư trú, không phải cách ly tập trung.

UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản số 3487/UBND-ĐT ngày 11/10/2021 về việc triển khai thí điểm mở đường bay nội địa thường lệ đi và đến TP Hà Nội. 

Văn bản nêu rõ, TP Hà Nội thống nhất với Bộ Giao thông Vận tải về thực hiện Quy định tạm thời triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 từ ngày 10/10 tới 20/10 tổ chức khai thác đường bay giữa Hà Nội – TP Hồ Chí Minh và Hà Nội – Đà Nẵng với tần suất 1 chuyến/ngày (chở khách 2 chiều), ngồi giãn cách 50% công suất.

Đối với hành khách đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế thì thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi cư trú và thực hiện các biện pháp bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Trung ương và TP Hà Nội.  

Sở Y tế Hà Nội chủ trì, đầu mối phối hợp tiếp nhận thông tin hành khách để quản lý, kiểm soát dịch Covid-19, theo dõi sức khỏe hành khách tại nhà, nơi lưu trú. 

Đồng thời, phối hợp Cảng vụ hàng không, các hãng hàng không kiểm soát dịch tễ đối với hành khách tại sân bay quốc tế Nội Bài để sàng lọc, phân loại và thông báo cho chính quyền địa phương được biết.

Ngày 11/10, UBND thành phố Hải Phòng ra văn bản về việc điều chỉnh việc kiểm soát người đi đến Cảng hàng không quốc tế Cát Bi khi mở lại chuyến bay thương mại nội địa. Theo đó, hành khách trên các chuyến bay nội địa đến thành phố cảng qua Cảng hàng không quốc tế Cát Bi sẽ không phải cách ly y tế tập trung.

TP Hải Phòng thực hiện tiếp nhận hành khách về từ các địa phương trên các chuyến bay thương mại nội địa đến Cảng hàng không quốc tế Cát Bi khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Quyết định số 1776/QĐ-BGTVT ngày 8/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải.

Đồng thời, TP Hải Phòng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho các nhóm đối tượng, cụ thể như sau:

Tất cả hành khách xuống Cảng hàng không quốc tế Cát Bi trên các chuyến bay thương mại nội địa và lưu trú tại Hải Phòng không phải áp dụng cách ly y tế tập trung.

Người đến từ vùng nguy cơ rất cao, nguy cơ cao (vùng màu đỏ, vùng màu cam, vùng màu vàng) được công bố trên trang thông tin điện tử Bộ Y tế thực hiện cách ly tại nhà bảy ngày, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR ngày thứ hai và ngày thứ bảy.

Người trở về từ các địa phương nguy cơ hoặc bình thường mới thì thực hiện tự theo dõi sức khỏe 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ bảy; nếu có triệu chứng ho, sốt, đau họng, khó thở… thì phải thông báo ngay đến cơ quan y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ.

Yêu cầu các hành khách luôn thực hiện 5K, sử dụng ứng dụng PC-Covid, không tiếp xúc nơi đông người trong vòng 14 ngày.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 10/10/2021

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nôi

Ngày 9/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV. 

Nguyen Phu Trong tiep xuc cu tri Ha Noi

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Quận ủy Ba Đình và trực tuyến tới 57 điểm cầu các quận Đống Đa, Hai Bà Trưng và các phường thuộc ba quận nêu trên với sự tham dự của 769 cử tri. Cùng dự, có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư; lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành của thành phố,…

Sau khi nghe các đại biểu Quốc hội báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV, phát biểu tại hội nghị, cử tri tập trung vào các nhóm vấn đề: phòng, chống kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân; về phát triển kinh tế – xã hội; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Về phòng, chống đại dịch Covid-19, cử tri hoan nghênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đề ra nhiều giải pháp khống chế dịch, bảo bảo an toàn cho cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, cử tri cho rằng, qua đợt chống dịch này, chúng ta rút ra được nhiều bài học quý; cán bộ các cấp cần thay đổi phong cách lãnh đạo, sâu sát hơn, kịp thời nắm bắt, dự báo tình hình, chủ động trước mọi tình huống, để có giải pháp hiệu quả nhất khi có diễn biến bất thường. Cử tri đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh và đồng bộ hơn các biện pháp chống dịch, sớm kiểm soát, không để lây lan, tích cực mua và tiêm vắc-xin cho toàn dân; tiếp tục có chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn vì dịch bệnh; sớm khôi phục và phát triển sản xuất, đưa mọi hoạt động xã hội trở lại trong điều kiện bình thường mới,… 

Đề cập đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cử tri đánh giá cao kết quả công tác này trong thời gian qua, song vẫn lo ngại tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chưa được ngăn chặn, kể cả trong lực lượng vũ trang. Chính vì vậy, Quốc hội cần tăng cường công tác giám sát, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, trước mắt là việc mua vắc-xin, vật tư y tế phòng, chống dịch; phát huy vai trò giám sát của nhân dân, cơ quan báo chí đối với nhiệm vụ then chốt này. 

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn cử tri đã có nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chân thành, thẳng thắn nêu nhiều vấn đề, nhiều lĩnh vực thể hiện tấm lòng đối với Đảng, Quốc hội, Chính phủ và sự nghiệp chung. Tổng Bí thư cho rằng, vừa qua, chúng ta đã gặp nhiều khó khăn, đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh trên toàn cầu. Trong bối cảnh đó, vừa quyết liệt chống dịch như chống giặc, chúng ta vừa tiến hành hàng loạt công việc quan trọng. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV đã thành công rất tốt đẹp; kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp từ Trung ương đến cơ sở, thống nhất cao; Trung ương tổ chức nhiều hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng rất bài bản, có nhiều đổi mới. Đảng, Chính phủ bám sát tình hình, chỉ đạo, điều hành quyết liệt các lĩnh vực công tác. Các cấp, các ngành, các địa phương chủ động xây dựng, hoàn thiện chương trình hành động, sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Cả nước vừa chống dịch vừa cố gắng duy trì sản xuất, chăm lo đời sống nhân dân; công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại,… vẫn bảo đảm bình thường. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Hơn bao giờ hết, tinh thần đoàn kết, thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, truyền thống quý báu đó của dân tộc ta càng thể hiện rõ trong đại dịch. Tuy nhiên, còn rất nhiều khó khăn, thử thách, tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, lơ là; phải bảo đảm cho mọi hoạt động sớm trở lại và an toàn nhất trong điều kiện bình thường mới.

Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư nêu rõ, đây là một trong những vấn đề Hội nghị Trung ương 4 vừa qua đã thảo luận kỹ lưỡng. Không chỉ xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà cả hệ thống chính trị. Người có chức, có quyền trong tay mới có thể tham nhũng. Không chỉ đấu tranh phòng, chống tham nhũng mà cả phòng, chống tiêu cực với trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; quét sạch chủ nghĩa cá nhân như Bác Hồ đã nói. Đạo đức không còn, kiêu ngạo, hư hỏng thì dân ai chịu được. Cho nên cùng với việc xây dựng Quốc hội, thật sự là Quốc hội của dân, do dân và vì dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tất cả trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, như thế mới làm được, như Bác Hồ đã tổng kết “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/Thành công, thành công, đại thành công”. 

Về kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV, Tổng Bí thư cho biết, Quốc hội sẽ bàn, xem xét nhiều nội dung quan trọng. Thực tế cho thấy, chúng ta đã làm được rất nhiều việc, nhưng cũng còn nhiều vấn đề đặt ra. Đất nước có bình yên, kinh tế phát triển, nói gì thì nói, “có thực mới vực được đạo”; kinh tế có phát triển, dân mới đủ ăn, mà phải ăn ngon, mặc đẹp,… Các đại biểu Quốc hội luôn lắng nghe và tiếp thu ý kiến của cử tri để phản ánh tới kỳ họp. Mong cử tri tiếp tục giám sát, theo dõi, góp ý kiến, phản ánh kịp thời với Đảng, Nhà nước để chúng ta tiếp tục xây dựng và phát triển đất nước,…

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 14/10/2021

Kiểm soát dịch, đưa cuộc sống về bình thường mới

Sóc Trăng là nơi có số người trở về đông nhất đồng bằng sông Cửu Long. Những ngày gần đây, Sóc Trăng đã đón gần 40.000 người lao động từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An… trở về. Phần đông trong số người này chưa được tiêm vaccine, chưa qua xét nghiệm, sàng lọc, đang tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch Covid-19. Hơn nữa, gần đây trên địa bàn tỉnh lại xuất hiện các ổ dịch chưa rõ nguồn lây với hàng trăm F0 được phát hiện qua sàng lọc.

Binh thuong moi

Từ khi xuất hiện ca bệnh đầu tiên ngày 4/7 đến nay, Sóc Trăng đã có hơn 2.500 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng; trong đó, có 1.175 ca đã điều trị khỏi, 22 ca tử vong, 1.305 ca đang điều trị. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, căn cứ vào kết quả dịch tễ, dự báo số ca F0 của tỉnh sẽ còn tăng nhanh trong vài ngày tới.

Đồng chí Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm phòng, chống Covid-19 tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Mặc dù hiện nay dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang được kiểm soát, tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh bùng phát do các yếu tố từ bên ngoài xâm nhập vào địa bàn là rất lớn, nhất là người dân tự phát trở về bằng các phương tiện cá nhân. Ban Chỉ đạo đã đề nghị các địa phương kích hoạt lại các khu cách ly y tế tập trung với điều kiện bảo đảm an toàn, vệ sinh không để lây nhiễm chéo nhằm giúp người dân xét nghiệm, sàng lọc tránh lây lan dịch ra cộng đồng”.

Để chuẩn bị các điều kiện cho công dân trở về, Sóc Trăng đã kích hoạt thêm 15 cơ sở, đến nay toàn tỉnh có 95 cơ sở cách ly tập trung với khả năng tiếp nhận hơn 8.000 người. Tỉnh cũng khẩn trương thiết lập bệnh viện dã chiến và các nơi cách ly, điều trị Covid-19 với quy mô hàng nghìn người; hỗ trợ tiền ăn cho người dân từ vùng dịch trở về địa phương phải cách ly y tế tập trung, tại nhà và các trường hợp F1 được cách ly tại nhà với mức 80.000 đồng/người/ngày.

Trước đó, UBND tỉnh đã quyết định miễn tất cả chi phí cách ly y tế tập trung cho người dân nghèo trở về nhằm giảm bớt phần nào khó khăn, động viên người dân yên tâm thực hiện các biện pháp phòng dịch, bảo vệ sức khỏe cho chính mình, cho gia đình và cộng đồng.

Bên cạnh đó, Sóc Trăng cũng tích cực thực hiện chính sách an sinh xã hội, tập trung triển khai kịp thời các gói hỗ trợ từ Chính phủ. Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng Võ Thanh Quang cho biết, hiện tỉnh đã hoàn thành chi hỗ trợ đợt 1 cho gần 38.000 người lao động tự do và một số đối tượng đặc thù khác với tổng kinh phí gần 57 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động cho hơn 1.000 đơn vị gần 37.000 lao động số tiền gần ba tỷ đồng; hỗ trợ 599 người tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất… theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chính phủ đã hỗ trợ gần 3.000 tấn gạo tiếp sức hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội để người dân yên tâm thực hiện các quy định về phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, Sóc Trăng cũng đã miễn học phí cho học sinh các cấp học…

Theo Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Khải, hiện nay, năng lực cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, điều trị, nhân lực y tế, an sinh xã hội của tỉnh đều quá tải, không thể đáp ứng nhu cầu. Tỉnh đã kiến nghị Trung ương hỗ trợ và đã được thiết lập cơ chế chi viện khẩn cấp nhằm ngăn chặn đà bùng phát dịch tại địa phương.

Đáp ứng lời kêu gọi của Sóc Trăng, Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng) điều động 110 y, bác sĩ quân y; tổ xét nghiệm gồm bốn đồng chí cùng một xe chuyên dụng xét nghiệm của Quân khu 9 chi viện cho tỉnh. Từ ngày 10/10 đến nay đã có hơn 10 bác sĩ và 60 điều dưỡng tình nguyện chi viện được đưa về Bệnh viện điều trị Covid-19 tỉnh Sóc Trăng. Trường đại học Y Dược Cần Thơ chi viện 107 sinh viên đến Sóc Trăng, hỗ trợ công tác tiêm phòng.

Trong thời gian này, Sóc Trăng cũng nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm chống dịch, hỗ trợ thuốc, trang thiết bị y tế của nhiều cơ quan y tế, doanh nghiệp của TP Hồ Chí Minh. Tập đoàn Phương Trang đã tặng tỉnh 10 máy trợ thở HFNC, 300 máy tạo oxy lưu lượng cao, 300 máy SPO2, 5.000 bộ test nhanh kháng nguyên, 2.000 đồ bảo hộ y tế, 100.000 găng tay y tế, 2.000 khẩu trang 3M…

Đến nay, Sóc Trăng đã tiêm vaccine Covid-19 cho hơn 268.000 người, trong đó hơn 226.000 người tiêm mũi 1 và gần 43.000 người tiêm mũi 2. Mới đây, tỉnh đã được Trung ương phân bổ thêm 500.000 liều vaccine phòng Covid-19. Tỉnh sẽ triển khai kế hoạch tiêm phòng Covid-19 ưu tiên cho các địa phương có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Lâu, tình hình dịch bệnh trên địa bàn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Do đó, các địa phương cần tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch; đẩy nhanh công tác lấy mẫu xét nghiệm người về từ vùng dịch, sàng lọc để tách F0, F1 ra khỏi cộng đồng; tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine.

Đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng chia sẻ: Sóc Trăng đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch với mức độ cao nhất ở những nơi có nguy cơ bùng phát dịch. Trung ương, các địa phương, đội ngũ y, bác sĩ và cộng đồng doanh nghiệp đã và đang chung tay hỗ trợ, chi viện cho tỉnh ngăn chặn dịch. Hơn bao giờ hết, Sóc Trăng phấn đấu kiểm soát dịch bệnh hiệu quả và đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 13/10/2021

Doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành Đảng, Nhà nước vượt qua khó khăn

“Chúng tôi rất thấu hiểu và chia sẻ với khó khăn của người dân và doanh nghiệp. Càng trân trọng những đóng góp của người dân và doanh nghiệp bao nhiêu thì càng thấy trách nhiệm của mình”, người đứng đầu Chính phủ phát biểu sáng 12-10.

Pham Minh Chinh cam on doanh nghiep

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ doanh nhân tiêu biểu nhân Ngày doanh nhân Việt Nam 13-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói: “Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự động viên, tin tưởng của doanh nghiệp, doanh nhân với Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Chúng tôi càng thấy trách nhiệm, nghĩa vụ của mình nhiều hơn với đất nước, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Trong sản xuất – kinh doanh, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể. Từ đó mọi chính sách hướng tới doanh nghiệp. Doanh nghiệp đồng hành cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ thực hiện các chính sách, phát hiện các vấn đề vướng mắc, tồn đọng trong chính sách để cùng chung tay tháo gỡ trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ giữa các chủ thể Nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp”.

Thời gian qua có những việc đã làm được, có những việc chưa làm được do nguyên nhân chủ quan và khách quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là phần nhiều. Chính phủ nhìn nhận điều này một cách khách quan và thẳng thắn, tìm giải pháp khắc phục những hạn chế, cố gắng làm tốt hơn vì quốc gia, dân tộc, nhân dân, trong đó có doanh nghiệp.

Các ý kiến tại cuộc gặp mặt sáng 12-10 nhân Ngày doanh nhân Việt Nam 13-10 thống nhất nhìn nhận khó khăn hiện nay rất nhiều, chúng ta không lường hết được những diễn biến bất ngờ khi đại dịch xảy ra. “Chúng tôi rất thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn của người dân và doanh nghiệp. Càng trân trọng những đóng góp của người dân và doanh nghiệp bao nhiêu thì càng thấy trách nhiệm của mình”, Thủ tướng phát biểu.

Ông kêu gọi sự đồng lòng, chung sức, quyết tâm, phát huy tài sản vô giá của dân tộc ta là tinh thần đại đoàn kết dân tộc để vượt qua khó khăn, thách thức, lấy đó làm động lực phấn đấu, vươn lên, mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân. Đó là điều mong muốn nhất mà tất cả chúng ta hướng tới, cũng là chủ trương lớn nhất của Đảng và Nhà nước ta.

Thời gian qua trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thực hiện nghị quyết 30 của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách như nghị quyết 68, nghị quyết 52, nghị định 116… để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Đây là nỗ lực lớn, nhưng so với mong muốn và ảnh hưởng dịch bệnh thì chưa đạt yêu cầu. Thủ tướng cho rằng cần cố gắng nhiều hơn nữa và mong cộng đồng doanh nghiệp, người dân tiếp tục chia sẻ với Đảng, Nhà nước.

Chính phủ sẽ sớm hoàn thiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, trong đó tập trung hỗ trợ khôi phục và thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp.

Thủ tướng cũng đề nghị người dân và doanh nghiệp chia sẻ với các địa phương trong việc triển khai các giải pháp, “cũng muốn bảo vệ sức khỏe nhân dân nhưng làm thiếu thống nhất, gây ách tắc, gây bức xúc cho người dân”. Tuy nhiên, quá trình mở cửa trở lại, phục hồi và thúc đẩy sản xuất kinh doanh phải bảo đảm lộ trình an toàn, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, có bước đi thận trọng, càng khó khăn, phức tạp càng phải tỉnh táo, cân nhắc thận trọng, kỹ lưỡng.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn, đất đai, hạ tầng, nhân lực, tiết giảm chi phí cho sản xuất kinh doanh. Tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, tăng cường nguồn lực và khả năng hoạt động, năng lực ứng phó của các cấp, nhất là hệ thống y tế các cấp. Nghiên cứu thử nghiệm một số chính sách về du lịch, thương mại và dịch vụ, từng bước mở cửa du lịch an toàn. Nghiên cứu, học tập kinh nghiệm các nước tiên tiến, áp dụng hộ chiếu vắc xin để đón chuyên gia và du khách, bảo đảm an toàn.

Tiếp tục rà soát, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách kích cầu tiêu dùng, đầu tư, hỗ trợ cả phía cầu và phía cung. Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng, lãi suất, phối hợp đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả giữa các chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ để giữ vững, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, vừa hỗ trợ, phục hồi phát triển kinh tế – xã hội, vừa phục vụ phòng, chống dịch.

“Đây là bài toán khó, đòi hỏi chúng ta phải thận trọng, tỉnh táo, nhưng không vì thế mà chậm trễ, không cầu toàn nhưng cũng không nóng vội”, Thủ tướng nói.

“Thay mặt Chính phủ, tôi xin chia sẻ những việc đã và đang làm, có nhiều việc làm tốt, có không ít việc chưa làm được, quan trọng nhất là chúng ta phát hiện kịp thời để tháo gỡ, giải quyết. Đã quyết tâm thì quyết tâm hơn nữa, đã nỗ lực rồi thì nỗ lực hơn nữa, đã cố gắng rồi thì cố gắng hơn nữa. 

Tôi tin tưởng dân tộc ta, đất nước ta sẽ vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển. Tôi tin tưởng vào sự hợp tác, đoàn kết của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân với sự nghiệp chung, tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân, chung tay xây dựng đất nước hùng cường thịnh vượng như mục tiêu nghị quyết Đại hội XIII đã đề ra”, Thủ tướng chia sẻ.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 9/10/2021

Khôi phục các đường bay nội địa, bảo đảm thích ứng an toàn

Ngày 8/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc với các bộ, ngành và các địa phương về triển khai khôi phục các đường bay nội địa phục vụ hành khách bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. 

Sau khi nghe Bộ Giao thông vận tải (GTVT) trình bày phương án triển khai khôi phục các đường bay nội địa phục vụ hành khách bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; ý kiến phát biểu của các bộ, địa phương, đơn vị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kết luận:

Pho thu tuong Le Van Thanh

Việc khôi phục các đường bay kết nối giữa các tỉnh trong điều kiện hiện nay là rất cần thiết để từng bước phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội cho các địa phương, dần đưa cuộc sống của nhân dân trở lại trạng thái bình thường. Tuy nhiên, việc phục hồi các tuyến bay cho hành khách và nhân dân đi lại cũng tiềm ẩn phát sinh nguy cơ lây nhiễm, phát tán dịch bệnh, có nguy cơ bùng phát thành các ổ dịch mới, tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương, sức khỏe của nhân dân. Do vậy, yêu cầu đặt ra đối với các cấp, các ngành, các địa phương vừa phải từng bước phục hồi các đường bay, chuyến bay, bảo đảm thận trọng, an toàn, kiểm soát chặt chẽ sự lây lan của dịch bệnh thông qua kiểm soát hành khách tại sân bay đi – đến, trên tàu bay và quá trình di chuyển về các địa phương; bảo đảm các địa phương nắm chắc tình hình và kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, phát hiện kịp thời các ca F0 (nếu có), không để lây lan và bùng phát thành các ổ dịch.

Để thực hiện được công việc, yêu cầu trên, cần sự vào cuộc quyết liệt và sự phối hợp kịp thời, nhịp nhàng, chặt chẽ giữa các bộ, ngành, các hãng hàng không, các cảng hàng không và chính quyền các cấp.

Các địa phương, các bộ, ngành, đơn vị liên quan thống nhất với phương án tổ chức khôi phục các tuyến bay do Bộ GTVT đã trình bày tại Hội nghị. Trong trách nhiệm của ngành mình, địa phương mình tổ chức triển khai các giải pháp phù hợp để thực hiện thí điểm từ ngày 10 tới 20/10/2021; sau đó sẽ tổng kết rút kinh nghiệm, có điều chỉnh kịp thời phù hợp tình tình.

Giao Bộ GTVT khẩn trương tiếp thu ý kiến các bộ, ngành, địa phương tại cuộc họp này để hoàn thiện phương án, ban hành ngay trong ngày 8/10 để làm cơ sở triển khai thực hiện. Đặc biệt, Bộ GTVT phải có biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay, tuân thủ chặt chẽ tất cả các tiêu chuẩn, quy trình an toàn bay; nhất là sau thời gian dừng bay khá dài, cần phải rà soát, kiểm tra đánh giá nhân lực vận hành, khai thác (phi công, tiếp viên, kỹ thuật mặt đất, không lưu…); kiểm tra kỹ thuật tàu bay, rà soát toàn bộ quy trình vận hành, khai thác mặt đất, trên không…

Trong thời gian thí điểm, yêu cầu Bộ GTVT: chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các địa phương trong việc thực hiện Quy định tạm thời; chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam, các hãng hàng không, cảng hàng không triển khai phương án khôi phục các đường bay nội địa phục vụ hành khách bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19 theo Quy định tạm thời của Bộ GTVT. Đặc biệt chú ý tiêu chuẩn điều kiện của hành khách khi lên máy bay. Chủ động hướng dẫn các hãng hàng không, cảng hàng không trong việc điều tiết các tuyến bay, giờ bay an toàn, thuận tiện, hiệu quả, bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch. 

Bộ GTVT là đầu mối, chủ động nắm bắt tình hình, sẵn sàng các phương án dự phòng để kịp thời điều chỉnh khi phát sinh tình huống mới. Kịp thời phối hợp các cơ quan liên quan xử lý các tình huống nảy sinh, không để bị động trong công tác bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, chủ động xây dựng các phương án vận tải hành khách nội địa bằng đường hàng không sau ngày 20/10/2021.

Các địa phương trên toàn quốc thực hiện nghiêm túc Quy định tạm thời về phương án triển khai khôi phục các đường bay nội địa phục vụ hành khách do Bộ GTVT ban hành. Chủ động hướng dẫn các cấp, các ngành, đơn vị trên địa bàn thực hiện kiểm soát chặt chẽ người dân, hành khách từ vùng dịch về địa phương mình, tuyệt đối không để bùng phát thành các ổ dịch.

THANH GIANG. Ảnh: ĐỨC TUÂN

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 8/10/2021

Thanh long Bình Thuận được cấp Bằng chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản

Ngày 7/10/2021, sau hơn 3 năm nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản, Bộ Nông – Lâm – Ngư nghiệp Nhật Bản (MAFF) tại nước này đã chính thức cấp Bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý đối với thanh long Bình Thuận. 

Việc được cấp đăng ký chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản khẳng định uy tín thanh long Bình Thuận vào thị trường Nhật Bản, mở ra nhiều cơ hội mới cho việc xuất khẩu, tiêu thụ thanh long Bình Thuận ở nhiều thị trường khác nhau, nhất là tại các thị trường khó tính như châu Âu, Hàn Quốc, New Zealand…đồng thời góp phần làm tăng giá trị các sản phẩm nông sản của Việt Nam.

Ngoài tác dụng bảo vệ thương hiệu cho nông sản, những sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý ở Nhật Bản thường có giá bán cao hơn so với các sản phẩm không được bảo hộ và được người dân nơi đây ưa chuộng.

Theo ông Đinh Hữu Phí – Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, việc thanh long Bình Thuận được đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý thành công tại Nhật Bản mới chỉ là bước đầu; cần rất nhiều nỗ lực từ các cấp, bộ, ngành để thanh long Bình Thuận tiếp tục giữ vững được thị trường khó tính này, đồng thời mở rộng hơn nữa chỗ đứng của mình. Bên cạnh đó, các hoạt động quản lý chỉ dẫn địa lý thanh long Bình Thuận sau bảo hộ sẽ tiếp tục là một thách thức lớn cho các cấp, ngành, đặc biệt là tỉnh Bình Thuận.

Để đẩy mạnh hoạt động sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu thanh long, tỉnh Bình Thuận cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” để nâng cao uy tín, giá trị cho quả thanh long; tổ chức các hội thảo tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho nông dân, doanh nghiệp thanh long về sản xuất, sơ chế, đóng gói thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP.

Đồng thời, liên kết, hợp tác với các cơ quan chuyên ngành đầu tư nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; tăng cường công tác quản lý quy hoạch vùng trồng thanh long, xây dựng vùng chuyên canh thanh long theo hướng VietGAP; tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình liên kết, hợp tác sản xuất-tiêu thụ thanh long theo chuỗi giá trị…

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 7/10/2021

PVN đạt doanh thu hơn 473 nghìn tỷ đồng

PVN cũng cho biết đã hoàn thành đưa mỏ Sư Tử Trắng pha 2 vào khai thác theo đúng kế hoạch, các dự án phát triển mỏ như BK-18A, BK-19 đã và đang được triển khai tích cực theo tiến độ đề ra (dự kiến sẽ đưa công trình BK-19 vào hoạt động vào cuối tháng 10/2021, công trình BK-18A vào cuối tháng 11/2021).

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa có tổng kết tình hình kinh doanh tháng 9/2021. Ghi nhận, trong kỳ hoạt động SXKD của Tập đoàn tiếp tục gặp nhiều tác động tiêu cực do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thị trường các sản phẩm dầu khí đứt gãy chuỗi cung ứng, đặc biệt là tình trạng giãn cách xã hội diện rộng tại nhiều địa phương.

Dù vậy, khai thác dầu thô tháng 9/2021 của PVN vẫn vượt 15,4% kế hoạch, tương ứng tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 44,9 nghìn tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, khai thác dầu thô đạt 8,20 triệu tấn, doanh thu mang về 437,8 nghìn tỷ đồng. PVN cũng đã nộp NSNN 65,9 nghìn tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2020.

Mặt khác, trong kỳ Tập đoàn cho biết đã hoàn thành đưa mỏ Sư Tử Trắng pha 2 vào khai thác theo đúng kế hoạch, các dự án phát triển mỏ như BK-18A, BK-19 đã và đang được triển khai tích cực theo tiến độ đề ra (dự kiến sẽ đưa công trình BK-19 vào hoạt động vào cuối tháng 10/2021, công trình BK-18A vào cuối tháng 11/2021).

Song song, PVN tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để sớm đưa vào vận hành các dự án điện Sông Hậu 1, Thái Bình 2, trong đó dự kiến đưa vào vận hành thương mại Tổ máy số 1 dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 vào đầu tháng 11/2021.

 • Trang 2 báo Nhân Dân ngày 6/10/2021

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng đạt 35,5 tỷ USD

Mặc dù dịch Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến ngành nông nghiệp, nhưng chín tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 35,5 tỷ USD, tăng 17,7% so cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu lâm sản chính đạt khoảng 11,97 tỷ USD, tăng 31,6%.

Nông nghiệp khẳng định vai trò trụ đỡ nền kinh tế

Thông tin tại buổi họp báo ngày 5/10 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Nguyễn Văn Việt, Vụ trưởng Kế hoạch cho biết, bất chấp khó khăn bủa vây của dịch bệnh, chín tháng đầu năm 2021, ngành nông nghiệp vẫn giữ được nhịp tăng trưởng, khẳng định vai trò là trụ đỡ của kinh tế – xã hội cả nước.

Cụ thể, theo Tổng cục Thống kê, giá trị gia tăng quý III của ngành tăng 1,04% so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế 9 tháng, tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành đạt 2,74% và đóng góp 23,52% vào mức tăng chung của toàn nền kinh tế (GDP cả nước +1,42%).

Nhiều chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong bối cảnh dịch Covid-19, vẫn bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm dồi dào, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Các mặt hàng nông lâm thủy sản tăng cả về số lượng và giá trị xuất khẩu.

“9 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 35,5 tỷ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu nhóm nông sản chính ước đạt hơn 15,8 tỷ USD, tăng 14,4%; lâm sản chính đạt khoảng 11,97 tỷ USD, tăng 31,6%; thủy sản đạt gần 6,2 tỷ USD, tăng 2,4%; chăn nuôi ước đạt 345 triệu USD, tăng 17,5%; nhóm đầu vào sản xuất khoảng 1,3 tỷ USD, tăng 31,6%”, ông Việt cho hay.

Về nhập khẩu, nhất là nguyên liệu phục vụ sản xuất cũng tăng mạnh, ước đạt 32,2 tỷ USD, tăng 41,6%. Do vậy, xuất siêu 9 tháng dù đạt hơn 3,3 tỷ USD nhưng giảm 55,3% so với cùng kỳ năm trước.

Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc là bốn thị trường xuất khẩu chính của nông lâm thủy sản Việt Nam trong 9 tháng đầu năm.

Ngoài những điểm sáng trên thì hoạt động hợp tác quốc tế và xúc tiến thương mại cũng gặt hái nhiều thành công. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 khiến việc tiêu thụ nông sản gặp khó khăn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thành lập Tổ công tác phía nam (Tổ công tác 970) và Tổ công tác phía bắc (Tổ công tác 3430).

Hai tổ công tác này đã chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp với các bộ, ngành, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, HTX… thực hiện các giải pháp khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất, kết nối tiêu thụ nông sản trong tình hình giãn cách theo Chỉ thị 16, đặc biệt tại 19 tỉnh Nam Bộ.

Đồng thời xây dựng và đưa vào vận hành hiệu quả website: http://htx.cooplink.com.vn; kết nối và tiêu thụ thành công sản lượng bình quân khoảng 300 – 400 tấn nông sản/ngày, xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm thiết yếu cho Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn thúc đẩy phát triển

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, hàng rào kỹ thuật, mở cửa thị trường. Đơn cử như cập nhật danh sách các doanh nghiệp của Việt Nam đủ điều kiện xuất khẩu sản phẩm (cám gạo, tinh bột sắn, sắn khô).

Kiến nghị với Trung Quốc sớm cho phép nhập khẩu trở lại các mặt hàng hoa quả tươi đã được phép xuất khẩu chính ngạch đã được Trung Quốc cấp phép qua cửa khẩu Kim Thành, Vân Nam – Hà Khẩu, Lào Cai; thông báo cho các địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội về khôi phục thông quan chuối, thanh long sang Trung Quốc qua cửa khẩu Hà Khẩu, Lào Cai.

Thúc đẩy thương mại nông sản, mở cửa thị trường nông sản với các nước như Peru, Australia, Brazil, Trung Quốc, Hoa Kỳ, ASEAN, Nga, Cộng hòa Czech… Đặc biệt là việc đàm phán, ký kết thỏa thuận khép lại vụ Điều tra 301 của Chính phủ Hoa Kỳ về khai thác và thương mại gỗ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ.

Tại cuộc họp báo, thông tin việc Việt Nam – Hoa Kỳ khép lại vụ điều tra theo Mục 301 về kiểm soát khai thác và thương mại gỗ bất hợp pháp, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), cho biết, điều tra này được tiến hành trong vòng một năm qua, đến ngày 1/10 vừa qua, chính thức được khép lại khi Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan thay mặt Chính phủ Việt Nam đã ký thỏa thuận với Trưởng đại diện thương mại (USTR) của Chính phủ Mỹ về kiểm soát khai thác và thương mại gỗ bất hợp pháp.

Thỏa thuận này có 3 ý nghĩa lớn: Thứ nhất, đó là Hoa Kỳ không áp thuế với gỗ Việt Nam (đây là thị trường lớn nhất của xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam), điều này có ý nghĩa rất quan trọng.

Thứ hai, qua vụ việc này để thấy Việt Nam chia sẻ thông tin rất minh bạch cho Hoa Kỳ, thể hiện nền nông nghiệp có uy tín, trách nhiệm bền vững. “Trong thông cáo báo chí của Hoa Kỳ sau khi kết thúc vụ việc điều tra, họ lấy Việt Nam làm hình mẫu thỏa thuận thương mại bền vững trên toàn cầu”, ông Tuấn cho biết.

Thứ ba, với thỏa thuận thương mại quốc tế trên sẽ giúp chuyển đổi ngành lâm nghiệp Việt Nam theo cách làm căn cơ, bài bản, theo đúng hướng bền vững, tăng trưởng nhanh.

Nói thêm về vụ việc lần này, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phùng Đức Tiến cho biết, Việt Nam có khoảng hơn 14,6 triệu ha đất rừng, trong đó rừng tự nhiên là hơn 10 triệu ha. Vừa qua, Việt Nam đã cố gắng phát triển ngành lâm nghiệp, đẩy mạnh xuất khẩu gắn với nâng cao tỷ lệ che phủ rừng. Chuyển đổi kinh tế trong lâm nghiệp thấy rõ, phấn đấu cả năm nay sẽ xuất khẩu lâm sản đạt 14,5 tỷ USD. “Kết quả tích cực từ vụ Điều tra 301 sẽ là động lực để ngành gỗ đẩy mạnh xuất khẩu sang Hoa Kỳ, đa dạng thêm các sản phẩm để nâng cao giá trị”, ông Phùng Đức Tiến nói.

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 3/10/2021

Kịp thời đồng hành, chia sẻ cùng doanh nghiệp FDI

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, về tình hình sản xuất của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN) chín tháng đầu năm 2021, cả nước có 34.141 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 403,19 tỷ USD; vốn thực hiện ước đạt 245,14 tỷ USD, bằng 60,8% tổng vốn đầu tư.

Đại dịch đã làm cộng đồng DN hết sức khó khăn, trong đó có các DN FDI. Tuy nhiên, các DN này đã thể hiện tinh thần đoàn kết, chung tay chia sẻ trách nhiệm với Chính phủ, chính quyền địa phương, hỗ trợ người dân, cộng đồng trong cuộc chiến với Covid-19 bằng nhiều hình thức. Các DN đã thể hiện tinh thần vượt khó, thích ứng tình hình mới, duy trì sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp vào phát triển kinh tế – xã hội.

Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam Choi Joo Ho chia sẻ, mặc dù trong làn sóng dịch Covid-19 diễn ra từ cuối tháng 4 vừa qua, trong sáu tháng đầu năm, Samsung vẫn thuận lợi trong việc đạt mục tiêu xuất khẩu. Nếu nhà máy sản xuất điện gia dụng tại TP Hồ Chí Minh nhanh chóng hoạt động bình thường trở lại thì dự kiến công ty sẽ vượt mục tiêu xuất khẩu năm nay.

Không chỉ đối với Samsung mà đối với tất cả các nhà ĐTNN, Việt Nam đang cung cấp một môi trường đầu tư hấp dẫn như nguồn lao động dồi dào, tình hình chính trị xã hội ổn định, cơ sở hạ tầng sản xuất và lưu thông cùng các ưu đãi đầu tư. Về lâu dài, Việt Nam vẫn là điểm đầu tư hấp dẫn đối với các nhà ĐTNN. Nếu Việt Nam đồng thời vừa thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả vừa tăng cường các điều kiện thuận lợi để lưu thông, sản xuất, duy trì mạng cung ứng ổn định thì dự kiến ĐTNN sẽ tiếp tục được duy trì và tăng trưởng trong thời gian tới.

Theo ông Choi Joo Ho, việc duy trì mạng cung ứng toàn cầu của các khu công nghiệp là yếu tố thiết yếu vô cùng quan trọng đối với các DN đang vận hành các nhà máy sản xuất. Do đó, việc xây dựng chế độ bảo đảm sản xuất không bị gián đoạn trong bất cứ hoàn cảnh nào là điều rất cấp thiết.

Samsung đề xuất dù trong bất cứ hoàn cảnh bất thường nào thì dây chuyền sản xuất của các nhà máy cũng không dừng hoạt động và vẫn vận hành theo đúng phương châm hướng dẫn chuẩn và lộ trình đã được định sẵn. Nếu các tỉnh, nơi tập trung chủ yếu các khu công nghiệp có thể thống nhất được một phương châm chuẩn về phòng dịch để việc lưu thông vận chuyển người và hàng hóa được diễn ra thuận lợi thì có thể giảm thiểu thiệt hại trong các tình huống bất thường như dịch bệnh.

Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam Binu Jacob bày tỏ, tác động của đại dịch Covid-19 từ năm ngoái đến nay làm cho Nestlé bị thiệt hại nặng nề từ nhu cầu tiêu dùng giảm, vấn đề an toàn tại nơi làm việc, thiếu nhân công và nhất là đứt gãy chuỗi cung ứng. Trong một bối cảnh như thế, DN đã đề ra chiến lược gồm 3 ưu tiên chính, đó là: sự an toàn của nhân viên, bảo đảm tính liên tục trong kinh doanh; và thực hiện các chương trình và hoạt động hỗ trợ cộng đồng phòng, chống đại dịch.

Hơn hết, Nestlé tin tưởng vào tương lai của Việt Nam với vai trò là trung tâm sản xuất toàn cầu và khu vực và DN vẫn tiếp tục mở rộng các hoạt động đầu tư bền vững tại Việt Nam. Mặc dù có nhiều khó khăn, gần đây, Tập đoàn Nestlé vẫn quyết định tiếp tục đầu tư 132 triệu USD trong hai năm tại Việt Nam để tăng gấp đôi công suất sản xuất cà-phê hòa tan phục vụ xuất khẩu và để trở thành trung tâm sản xuất các thực phẩm dạng lỏng chuyên cung ứng cho thị trường xuất khẩu ở khu vực châu Á và Australia…

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn nhất quán tạo điều kiện thuận lợi cho DN có vốn ĐTNN, đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư, phát triển kinh tế. Trong thời điểm khó khăn này, quan điểm đó càng được khẳng định. Con số thu hút ĐTNN chín tháng năm 2021 đã nói lên điều đó. Điều này đã thể hiện sự tin tưởng của nhà ĐTNN với môi trường ĐTKD tại Việt Nam và khẳng định tính hiệu quả trong giải pháp đồng hành, hỗ trợ mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt trong thời gian vừa qua. Chính phủ cho rằng những khó khăn, vướng mắc chỉ mang tính nhất thời.

Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã và đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh cũng như hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các DN thông qua nhiều nghị quyết, nghị định về miễn, giảm thuế, phí; giãn, hoãn các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ đã thành lập hai Tổ công tác đặc biệt do hai Phó Thủ tướng làm Tổ trưởng để rà soát khó khăn, vướng mắc và tháo gỡ khó khăn cho DN và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư. Quan điểm chỉ đạo của Chính phủ là DN là chủ thể, trung tâm; đầu mối giải quyết là các địa phương; Chính phủ, các bộ, ngành T.Ư sẽ đồng hành, tạo điều kiện hỗ trợ tốt nhất về cơ chế, chính sách để DN duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất.

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có các cuộc gặp và làm việc với cộng đồng DN Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu và Hoa Kỳ tại Việt Nam để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh, được cộng đồng DN các nước này đánh giá hết sức tích cực và hiệu quả.

Vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp cùng Liên minh Diễn đàn DN Việt Nam (VBF), các hiệp hội DN thành viên tiến hành điều tra khảo sát hơn 500 tập đoàn, DN có vốn ĐTNN. Các DN đều đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong việc ứng phó dịch bệnh, bày tỏ sự lạc quan vào khả năng phục hồi kinh tế của Việt Nam và cam kết tiếp tục ĐTKD lâu dài tại Việt Nam.

Qua khảo sát, có 67% số DN châu Âu đánh giá tích cực về triển vọng môi trường ĐTKD tại Việt Nam. DN Nhật Bản bày tỏ sự lạc quan vào khả năng kinh tế Việt Nam phục hồi sớm trong năm 2021, trong đó 47% có kế hoạch mở rộng sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. DN Hàn Quốc đều có kế hoạch đầu tư mới tại Việt Nam. Phần lớn DN Hoa Kỳ đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, tin tưởng Việt Nam sẽ sớm khống chế dịch bệnh…

Bảo Tùng

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 1/10/2021

Sản lượng điện mặt trời và điện gió của Việt Nam tăng nhanh

Một nghiên cứu mới được các chuyên gia quốc tế thuộc chương trình nghiên cứu trọng điểm về năng lượng tái tạo thuộc Đại học Quốc gia Australia, Trung tâm Năng lượng ASEAN, Viện Ngoại giao Na Uy và Trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội thực hiện cho thấy, tỷ trọng năng lượng mặt trời và gió trong cơ cấu điện ở Việt Nam trong năm 2020 tăng cao hơn nhiều so với khu vực châu Á – Thái Bình Dương và thế giới. 

Dien gioi

Theo TTXVN, nghiên cứu cho thấy sản lượng điện mặt trời và điện gió của Việt Nam đã tăng từ 4,7 TWh năm 2019 lên 9,5 TWh năm 2020, tương đương mức tăng 1,98% trong tổng sản lượng điện. Tại khu vực Đông Nam Á, Malaysia, Singapore và Indonesia có mức tăng thấp hơn, trong khi Thái Lan và Philippines lại giảm. Theo nhóm nghiên cứu, kể từ năm 2019, Việt Nam đã vượt qua Thái Lan trở thành quốc gia dẫn đầu về áp dụng điện mặt trời và điện gió trong khu vực ASEAN.

Số liệu của Cơ quan Năng lượng tái tạo quốc tế (IREA) cho thấy, tổng công suất quang điện mặt trời của Việt Nam đạt khoảng 16.500 MW vào cuối năm 2020. Con số này vượt xa mục tiêu do chính phủ đề ra vào năm 2016 là 850 MW, thậm chí đang tiến gần đến mục tiêu 18.600 MW vào năm 2030. Việt Nam có quy hoạch phát triển điện gió tham vọng nhất ASEAN, với mục tiêu dự kiến là 11.800 MW vào năm 2025, so với mục tiêu của Thái Lan và Philippines lần lượt là 3.000 MW năm 2036 và 2.378 MW năm 2030. 

Theo nhóm nghiên cứu, những động lực cơ bản cho sự thành công trong phát triển năng lượng mặt trời và gió của Việt Nam bao gồm mức giá mua điện từ nhà sản xuất năng lượng tái tạo hấp dẫn, thuế thu nhập ưu đãi và miễn giảm tiền thuê đất. Ngoài ra, còn có sự ủng hộ chính trị và xã hội rộng rãi cũng như môi trường đầu tư thuận lợi.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 5/10/2021

Khai trương “Siêu thị trực tuyến 0 đồng”

Là sáng kiến của tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương, “Siêu thị trực tuyến 0 đồng” sẽ đồng hành với người dân có hoàn cảnh khó khăn trong dịch bệnh, bằng những phiếu mua hàng miễn phí trị giá 250.000 đồng. 

Ngày 30/9, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Lễ phát động trực tuyến hưởng ứng và ra mắt “Siêu thị trực tuyến 0 đồng”, với chủ đề “Doanh nghiệp Trung ương – Trao gửi yêu thương”.

Sieu thi 0 dong truc tuyen

Với sự phối hợp triển khai của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, siêu thị được vận hành dưới hình thức sàn thương mại điện tử kể từ tháng 10/2021, nhằm bảo đảm các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương Hoàng Thị Minh Thu, “Siêu thị trực tuyến 0 đồng” sẽ cung ứng nhiều loại nhu yếu phẩm hỗ trợ người lao động, người khuyết tật, đối tượng chính sách, đoàn viên, thanh niên, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch.

Mọi sản phẩm tại Siêu thị đều bảo đảm chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ. Thông qua chính quyền địa phương, siêu thị sẽ trao tặng mỗi hộ gia đình thuộc diện hỗ trợ 1 phiếu mua hàng trị giá 250.000 đồng. Nguồn lực vận hành siêu thị do doanh nghiệp và đoàn viên, thanh niên trong Khối quyên góp, ủng hộ.

Người dân chỉ cần quét mã QR trên phiếu mua hàng để truy cập sàn thương mại điện tử PostMart.vn, sau đó lựa chọn các gói hàng phù hợp, nhập địa chỉ để được vận chuyển hàng hóa đến tận nhà hoặc đến các điểm nhận hàng đã được quy định.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhận định: “Siêu thị trực tuyến 0 đồng” là sáng kiến thiết thực, sáng tạo, góp phần hiệu quả vào các phong trào, chiến dịch bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy chuyển đổi số mà các cấp bộ Đoàn trên cả nước đã và đang tích cực triển khai thời gian vừa qua.

Đồng thời, đề nghị Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tích cực rà soát, tổ chức các hoạt động hỗ trợ với đối tượng thanh niên công nhân nói chung và thanh niên công nhân ở các doanh nghiệp thuộc Khối nói riêng.

Theo các thống kê, kể từ khi đợt dịch Covid-19 thứ tư bùng phát, các cơ sở Đoàn thanh niên trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đã huy động lượng nhu yếu phẩm trị giá gần 15 tỷ đồng và hơn 18 nghìn “túi an sinh” để trao tặng lực lượng tuyến đầu, sinh viên “mắc kẹt”, nhân dân trong khu vực cách ly, phong tỏa; phối hợp các tỉnh, thành đoàn hỗ trợ nông dân tiêu thụ hàng trăm tấn nông sản trong đại dịch.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 11/10/2021

Khắc phục khó khăn trong dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông mới

Năm học 2021 – 2022, ngoài lớp 1, ngành giáo dục tiếp tục thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới đối với lớp 2 và lớp 6. Chương trình mới được thực hiện trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Nhiều địa phương tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến, trên truyền hình cho nên gặp không ít khó khăn.

Lường trước những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, mỗi giáo viên, cơ sở giáo dục đã chủ động, nỗ lực đưa ra các giải pháp vượt qua, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

khac phuc kho khan trong day hoc theo chuong trinh giao duc pho thong moi

Tín hiệu tích cực từ thực tiễn

Hơn một tháng qua, kể từ ngày khai giảng, việc dạy và học của thầy, trò khối 6, Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Chợ Mới (Bắc Kạn) có nhiều đổi thay. Có mặt trong giờ học môn Giáo dục công dân, chúng tôi cảm nhận được sự sôi nổi khi cô giáo giảng bài bằng máy chiếu, chia nhóm thảo luận về nội dung bài học. Học sinh đều chủ động phát biểu ý kiến cho nên nội dung học dễ ghi nhớ.

Cô giáo Nguyễn Như Trang cho biết, kế hoạch dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông mới gồm bốn hoạt động: Khởi động, kiến thức mới, luyện tập và vận dụng. Vì vậy, ngay từ khâu soạn bài, giáo viên phải xác định được mục tiêu, nội dung, cách thực hiện và sản phẩm đạt được để truyền đạt tới học sinh, lấy học sinh làm trung tâm. Đây không phải điều dễ dàng, nhất là đối với đội ngũ giáo viên vốn đã quen với cách dạy truyền thống. Tuy nhiên, nhờ được tập huấn kỹ, chuẩn bị tốt cho nên mọi việc đã vào “guồng” nhanh chóng. 

Từ đầu năm học đến nay, Hà Nội là một trong những địa phương chịu tác động nặng bởi dịch Covid-19, toàn bộ học sinh học tập theo hình thức trực tuyến.

Cô giáo Phạm Thị Hồng Thủy, giáo viên Vật lý, dạy môn Khoa học tự nhiên, lớp 6, Trường THCS Chu Văn An (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, trong mỗi bài học, lượng kiến thức được chia nhỏ nên sau mỗi tiết học, gần như học sinh đã lĩnh hội và nhớ được kiến thức bài học đó. Khó khăn nhất đối với học sinh, giáo viên trong mỗi giờ học trực tuyến không có nhiều sự tương tác, nhiều khi đường truyền internet không ổn định, giáo viên khó bao quát và kiểm soát như dạy ở trên lớp. Tại các tiết học theo chủ đề, theo nhóm, giáo viên thường xuyên vào các nhóm đó để kiểm tra hoạt động học tập của học sinh nên mất khá nhiều thời gian. 

Thầy giáo Đặng Việt Hà, Hiệu trưởng THCS Chu Văn An cho rằng, đối với lớp 6, để thực hiện hiệu quả chương trình mới cần nhiều yếu tố, trong đó cần sự linh hoạt trong xây dựng kế hoạch giáo dục, tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá. Mặc dù đầu năm học khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới ở lớp 6 cũng gặp một số khó khăn như sắp xếp thời khóa biểu, phân công giáo viên, phân chia chương trình các môn tích hợp, thiếu thiết bị học tập…, tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, trường khắc phục được các hạn chế, việc dạy học đi vào nền nếp. 

Trao đổi về thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 2, cô giáo Nguyễn Thị Nhung, giáo viên chủ nhiệm lớp 2b, Trường tiểu học thị trấn Cao Thượng (Tân Yên, Bắc Giang) cho biết, khi dạy theo chương trình giáo dục phổ thông mới, giáo viên dạy bộ sách do chính mình lựa chọn cho nên cũng thuận lợi. Học sinh tiếp cận chương trình, sách giáo khoa mới dễ dàng vì các bài học có nhiều hình ảnh đẹp, sinh động, hấp dẫn; kiến thức trong sách giáo khoa gần gũi, thân quen. Chương trình mới phù hợp nên giáo viên có thể đổi mới phương pháp dạy học một cách đa dạng, linh hoạt hơn. Việc kiểm tra, đánh giá đòi hỏi cao hơn nhưng cơ bản đáp ứng yêu cầu. 

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) Bắc Kạn Đoàn Văn Hương, sau hơn một tháng triển khai chương trình mới đối với lớp 2, lớp 6 và một năm triển khai đối với lớp 1, Bắc Kạn đã thực hiện tốt nội dung chương trình, tạo chuyển biến tích cực trong dạy và học. Giáo viên cơ bản bắt nhịp với việc đổi mới, trong các giờ giảng, nhất là giáo viên đã tương tác nhiều hơn với học trò. Học sinh cũng tích cực, chủ động hơn trong tiếp thu kiến thức. Giám đốc Sở GD và ĐT Bắc Giang Trần Tuấn Nam cho rằng, chương trình, sách giáo khoa mới đã và đang được vận hành, phát huy những ưu điểm về tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học.

Tiếp tục khắc phục khó khăn

Theo Trưởng phòng GD và ĐT huyện Chợ Mới (Bắc Kạn) Lâm Tiến Anh, đối với lớp 6, do cơ cấu môn học thay đổi, cho nên nhiều cơ sở giáo dục gặp khó khăn trong bố trí giáo viên. Đơn cử như, theo chương trình mới môn Khoa học xã hội được tích hợp Lịch sử, Địa lý. Tuy nhiên, dù được coi là một môn nhưng vẫn phải bố trí hai giáo viên Lịch sử và Địa lý đứng lớp. Phó Giám đốc Sở GD và ĐT Bắc Kạn Đoàn Văn Hương chia sẻ, năm học 2021 – 2022, số lớp tăng lên nhưng chỉ tiêu biên chế giáo viên lại không đáp ứng yêu cầu.

Trên địa bàn tỉnh hiện còn thiếu 179 giáo viên tiểu học và 134 giáo viên THCS. Việc điều chuyển, bố trí dạy liên trường bước đầu đã khắc phục tình trạng thiếu giáo viên khi triển khai chương trình đối với lớp 1, lớp 2 và lớp 6. Tuy nhiên, việc triển khai chương trình mở rộng sẽ là áp lực, khó khăn lớn đối với ngành giáo dục Bắc Kạn. Việc thiếu trường, lớp học; nhiều lớp học được xây dựng từ lâu, có diện tích nhỏ hẹp chỉ bố trí được khoảng từ 20 đến 25 học sinh/lớp cũng là một trong những khó khăn cần khắc phục khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. 

Vụ trưởng Giáo dục Trung học (Bộ GD và ĐT) Nguyễn Xuân Thành cho biết, trong hơn một tháng bước vào năm học mới, do ảnh hưởng dịch bệnh, phải giãn cách xã hội trên diện rộng, phần lớn các cơ sở giáo dục đã tổ chức dạy học trực tuyến, một số nơi dạy học trên truyền hình. Tuy nhiên, các địa phương, cơ sở giáo dục cũng tập trung, ưu tiên chỉ đạo dạy học đối với lớp 6. Qua theo dõi, nắm bắt tình hình, các thầy, cô giáo đã hiểu rõ chương trình cũng như yêu cầu về phát triển năng lực học sinh, chú trọng phương pháp dạy học tích cực. 

Tuy nhiên, hiện nay các trường đang gặp khó khăn trong việc bố trí giáo viên dạy một số môn học tích hợp như Khoa học tự nhiên (gồm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học). Bộ GD và ĐT đã kiểm tra một số địa phương và nhận thấy, các trường gặp khó khăn trong việc xếp thời khóa biểu chưa thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD và ĐT. Theo hướng dẫn của bộ thì các môn học không nhất thiết chia đều kiến thức theo tuần, nhưng các trường vẫn xếp thời khóa biểu của các tiết học, môn học, đặc biệt môn Vật lý, Hóa học, Sinh học theo tuần, dẫn tới một số giờ học không bảo đảm. Hiện nay, Bộ GD và ĐT đang tiếp tục hướng dẫn để các trường sắp xếp dạy học cho phù hợp chương trình mới.

Tại Hà Nội, tất cả các trường THCS đã sắp xếp được thời khóa biểu bảo đảm đúng lô-gic dạy môn Khoa học tự nhiên lớp 6. Thời gian tới, những nơi đủ điều kiện cho học sinh quay trở lại trường. Các cơ sở giáo dục một mặt tiếp tục thực hiện chương trình đối với nội dung tiếp theo, đồng thời kiểm tra, củng cố lại những kiến thức mà các em đã học. Đối với những nơi khó khăn chưa thể cho học sinh quay trở lại trường mà đến thời điểm kiểm tra, đánh giá định kỳ thì tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ bằng hình thức trực tuyến nhưng vẫn phải bảo đảm đúng mục tiêu, nội dung, kiến thức, kỹ năng chương trình giáo dục phổ thông mới đặt ra.

QUÝ TÙNG và TUẤN SƠN

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 8/11/2021

Lồng ghép các chuyên khoa để điều trị toàn diện người mắc Covid-19

Ngày 7/10, Bộ Y tế tổ chức tập huấn trực tuyến triển khai Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị Covid-19 phiên bản lần thứ 7 cho tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc qua 700 điểm cầu tại các địa phương. Cùng với việc đưa nguyên tắc sử dụng các thuốc kháng vi-rút, kháng thể kháng vi-rút, ức chế IL-6, phiên bản lần thứ 7 có các cập nhật mới trong công tác điều trị.

Long ghep cac chuyen kho de dieu tri toan dien cho nguoi covid

Theo đó, Covid-19 gây tổn thương hô hấp đa cơ quan, do đó cần lồng ghép các chuyên khoa để điều trị toàn diện từ hô hấp, tuần hoàn, lọc máu, ECMO, cocticoid, kiểm soát đường huyết, điều trị nguyên nhân, phục hồi chức năng, tâm lý, dinh dưỡng… Tách chẩn đoán, điều trị Covid-19 đối với trẻ em thành hướng dẫn riêng. Hướng dẫn mới sẽ là cẩm nang để các cán bộ y tế chăm sóc, điều trị và quản lý người bệnh Covid-19…

Theo PGS, TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Y tế, trong thời gian qua, cả hệ thống chính trị, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân cùng ngành y tế đồng lòng, chung sức vượt qua những khó khăn để chống dịch trong làn sóng thứ tư của biến thể Delta. Ðến nay, kết quả phòng,

chống dịch đã đạt được những hiệu quả đáng ghi nhận, cho thấy con đường đi đúng đắn trong phòng, chống dịch. Bên cạnh trụ cột phát hiện sớm, cách ly, khoanh vùng, xét nghiệm… thời gian qua, ngành y tế luôn chú trọng cập nhật những kiến thức, thông tin về điều trị, kế thừa học hỏi các kinh nghiệm, nghiên cứu, thành công trong điều trị của thế giới một cách khoa học… để ban hành các phiên bản khác nhau hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh nhân Covid-19.

Ðáng chú ý, cả hệ thống khám, chữa bệnh đã nỗ lực không ngừng, nhiều thầy thuốc đã xa gia đình, người thân để vào tâm dịch phục vụ công tác điều trị người bệnh Covid-19 hàng tháng trời. Ðã có khoảng 20 nghìn lượt thầy thuốc trên cả nước vào hỗ trợ TP Hồ Chí Minh, Ðồng Nai, Bình Dương, Long An, Tiền Giang, Ðồng Tháp và nhiều tỉnh, thành phố phía nam để phục vụ chống dịch. Trong đó, nhiều chuyên gia đầu ngành các lĩnh vực đã tham gia điều trị cho người bệnh nặng, nguy kịch tại các trung tâm hồi sức tích cực, bệnh viện chuyên điều trị người bệnh Covid-19.

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc hoàn thiện hệ thống dây chuyền lạnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc-xin Covid-19. Theo Bộ Y tế, để chủ động sẵn sàng cho việc tiếp nhận, bảo quản và triển khai tiêm vắc-xin Covid-19 nhanh chóng, an toàn và hiệu quả, tránh lãng phí, UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện, chuẩn bị sẵn sàng hệ thống trang thiết bị, dây chuyền lạnh tại các tuyến để bảo đảm việc tiếp nhận, bảo quản các loại vắc-xin Covid-19 với số lượng lớn được cung ứng trong quý IV/2021. Tổ chức tiếp nhận và triển khai tiêm chủng vắc-xin ngay sau khi được phân bổ. Ðẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vắc-xin Covid-19 cho các đối tượng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế. Các địa phương cần bố trí đủ kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực để triển khai tiêm vắc-xin Covid-19 theo chỉ đạo.

Sở Y tế Hà Nội có công văn đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội và các bệnh viện, trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc-xin Covid-19 trên địa bàn. Theo đó, các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch tiêm chủng vắc-xin Covid-19 đợt 22 theo đối tượng cần tiêm, số lượng vắc-xin được phân bổ bảo đảm minh bạch, đúng đối tượng. Sở Y tế Hà Nội đã phân bổ 121.600 liều vắc-xin AstraZeneca cho các đơn vị trên địa bàn để ưu tiên tiêm trả mũi hai cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên và tiêm mũi một cho các đối tượng chưa được tiêm chủng thuộc nhóm các đối tượng ưu tiên theo quy định…

Liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Hữu nghị Việt Ðức, CDC thành phố Hà Nội cho biết, ngày 7/10 ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 mới trong khu vực cách ly. Như vậy, tính từ khi phát hiện đến 18 giờ ngày 7/10, liên quan ổ dịch Bệnh viện Hữu nghị Việt Ðức ghi nhận 55 ca mắc Covid-19, trong đó ghi nhận tại Hà Nội 43 ca và 12 ca tại các tỉnh Nam Ðịnh (7 ca), Hà Tĩnh (2 ca), Hưng Yên (1 ca), Hải Dương (2 ca).

Chiều 7/10, lãnh đạo Ban Dân vận T.Ư và một số cơ quan y tế TP Hồ Chí Minh có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng nhằm hỗ trợ tỉnh ngăn chặn dịch Covid-19 đang có dấu hiệu tăng nhanh. Ðến nay, tỉnh Sóc Trăng đã có 1.682 ca nhiễm Covid-19, trong đó điều trị khỏi 926 ca, có 22 ca tử vong. Từ ngày 30/9 đến nay, số ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng rất nhanh. Tính đến chiều 6/10 tỉnh Sóc Trăng tiếp nhận gần 40.000 người từ các địa phương khác trở về, trong đó có 102 F0. Tại buổi làm việc, các cơ quan y tế TP Hồ Chí Minh đã chia sẻ với Sóc Trăng nhiều kinh nghiệm chống dịch và thiết lập nhanh cơ chế hỗ trợ khẩn cấp cho Sóc Trăng trong công tác phòng, chống và điều trị Covid-19…

Theo Báo cáo của Bộ Y tế, ngày 7/10 ghi nhận 4.150 ca nhiễm Covid-19 mới gồm ba ca nhập cảnh và 4.147 ca ghi nhận trong nước, trong đó có 1.986 ca tại cộng đồng. Trong ngày, có 1.402 người bệnh mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh và 125 ca tử vong (có năm ca tử vong tại tỉnh Ninh Thuận thời gian trước đó mới được cập nhật). Tính đến nay, Việt Nam ghi nhận 826.837 ca mắc Covid-19, trong đó có 758.488 ca được công bố khỏi bệnh và 20.223 người tử vong; tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 49.254.925 liều, trong đó tiêm một mũi là 36.448.527 liều, tiêm mũi hai là 12.806.398 liều.

Ngày 7/10, Thường trực UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, tỉnh đã thống nhất chủ trương chi hỗ trợ cho công dân từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh trở về địa phương với mức 1,5 triệu đồng/người.

Thời gian qua đã có hơn 35.000 công dân từ các tỉnh, thành phố đã trở về Kiên Giang, trong đó về tự phát trong tuần qua là hơn 34.000 người. Theo khảo sát của tỉnh, số người có nguyện vọng trở về Kiên Giang vào khoảng 42.000 người, trong tổng số 110.000 người đang làm việc, lao động ở ngoài tỉnh. Hiện, mỗi ngày Kiên Giang tiếp nhận và tổ chức phân loại, xét nghiệm, cách ly y tế cho vài nghìn công dân từ nhiều địa phương trở về tỉnh.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 4/10/2021

Hai thiếu nhi Việt nam giành giải cuộc thi tranh vẽ quốc tế

Hai chị em Trịnh Hiền Minh (9 tuổi) và Trịnh Nhã Minh (6 tuổi) ở Hà Nội, đã giành được giải Grand Prix trong cuộc thi tranh thiếu nhi quốc tế “Thiên nhiên của Hành tinh”. Em Trịnh Hiền Minh giành giải với bức tranh “Nhành xuân”, “Chú bạch tuộc vui vẻ” và em Trịnh Nhã Minh giành giải thưởng với bức tranh “Bướm-những bông hoa tự vận động”.

Cuộc thi tranh quốc tế dành cho thiếu nhi “Thiên nhiên của hành tinh” nằm trong khuôn khổ dự án “Thế giới qua con mắt trẻ thơ”. Đây là cuộc thi dành cho các em từ 3 tuổi đến 18 tuổi, diễn ra từ ngày 1-2 đến 1-6.

Hai thieu nhi viet nam ve tranh 1

Tranh của các em được trưng bày từ ngày 1-9 đến 30-9 tại Vườn thực vật, Đại học Tổng hợp quốc gia Moskva (MGU) ở thủ đô Moskva, Nga. Tại triển lãm, người xem có thể mường tượng được những tư duy sâu lắng nhất, chân thực nhất qua tranh vẽ của các tác giả nhí mô tả thế giới thiên nhiên tươi đẹp xung quanh các em. Những tác phẩm xuất sắc nhất trong cuộc thi này có cơ hội tham dự Triển lãm tranh thiếu nhi quốc tế “Thế giới qua con mắt trẻ thơ” tại Nga và Ấn Độ.

Hai thieu nhi viet nam ve tranh 2

Nhà tổ chức cuộc thi, bà Maria Karpinskaya nhấn mạnh: “Tình yêu thiên nhiên là món quà trao cho mọi trẻ thơ từ khi mới chào đời, ngay cả khi trẻ không được lớn lên trong thiên nhiên, thì thiên nhiên vẫn là “người mẹ” của mọi trẻ em trên Trái Đất, và Trái Đất đối với các em luôn là người bạn thân thiện. Chính mẹ thiên nhiên và Trái Đất đem đến trong mỗi con người những tình cảm thăng hoa, tình yêu, tạo nên sự thiêng liêng của tự nhiên. Tất cả chúng ta đều là trẻ em của hành tinh Trái Đất và giống như những đứa trẻ, khi chúng ta gặp khó khăn, cần giúp đỡ, chúng ta quay về với nguồn cội của mình”.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 4/10/2021

Vĩnh biệt một nhà văn hóa, học giả uyên bác

Tôi thuộc hàng con cháu của Giáo sư (GS), Anh hùng Lao động Vũ Khiêu, cùng tuổi với người con thứ hai của bác – GS, TS Đặng Cảnh Khanh, sinh năm Đinh Hợi. GS Vũ Khiêu phần lớn thời gian làm việc ở Thủ đô, còn tôi là dân thôn quê miền sơn cước từng là “phên dậu” của Đại Việt xưa, ra Hà Nội để học đại học. Lấy bằng cử nhân, chưa công tác ngày nào ở Hà Nội đã vác ba-lô vào chiến trường miền nam.

Vu khieu

Tôi không có điều kiện sớm gần gũi GS Vũ Khiêu như nhiều người làm công tác nghiên cứu khoa học xã hội khác. Mãi đến khi miền nam hoàn toàn giải phóng, GS Vũ Khiêu được Trung ương điều vào công tác, cùng GS Ca Văn Thỉnh và nhiều cán bộ cốt cán khác xây dựng Viện Khoa học xã hội miền nam thuộc Trung ương Cục thì tôi mới thường gặp bác Vũ Khiêu.

Thoạt nghe tên Vũ Khiêu hay khi mới gặp ban đầu, ai cũng biết đó là một bậc trí thức lớn, người đã nổi danh với những đóng góp xuất sắc trong nghiên cứu và xây dựng, phát triển ngành khoa học xã hội. Vầng trán cao, đôi mắt sáng, miệng lúc nào cũng như mỉm cười, toát lên sự cởi mở, bao dung, đặc biệt là khi có những sinh hoạt cộng đồng, bác Vũ Khiêu luôn đóng vai “nhân vật chính” gần gũi, dễ tâm sự, chuyện trò, ai cũng cảm nhận được sự thân thiết hòa đồng hiếm có giữa “thủ trưởng” và “nhân viên”, người trên và người dưới…

Trong hai năm giữ vai trò trụ cột của lãnh đạo Viện Khoa học xã hội miền nam, GS Vũ Khiêu đã tham gia tập hợp được đông đảo trí thức từ nhiều nguồn đào tạo khác nhau trong bối cảnh Sài Gòn vừa được giải phóng sau bao năm đất nước bị chia cắt để hình thành các ngành, các đơn vị nghiên cứu của Viện.

Giới trí thức và một số công chức cấp cao của Sài Gòn trước năm 1975 ở lại sau ngày giải phóng thường nói đến hình ảnh người “trí thức xã hội chủ nghĩa” Vũ Khiêu, một học giả uyên bác, có tầm hiểu biết sâu rộng về nhiều lĩnh vực với tâm hồn và trí tuệ của một nhà văn hóa qua mấy tháng giáo sư trực tiếp tổ chức khóa “nghiên cứu đặc biệt”, có sự tham dự của nhiều “nhân vật đặc biệt” trong chính quyền Sài Gòn trước năm 1975, về các môn khoa học xã hội, đặc biệt là chính trị học…

Cũng trong thời gian này, GS Vũ Khiêu đã biên soạn, công bố nhiều tác phẩm để phổ biến rộng rãi, đáp ứng nhu cầu của xã hội miền nam thời kỳ đầu giải phóng như “Dân chủ là gì”, “Cách mạng tư tưởng và văn hóa”, “Đạo đức và cách mạng”, “Nghệ thuật và cách mạng”…

Với cương vị Phó Viện trưởng Viện Triết học, rồi là người sáng lập Viện Xã hội học, GS Vũ Khiêu là người có công đầu xây dựng ngành Đạo đức học, Mỹ học ở Việt Nam theo quan điểm Mác-xít. Những tác phẩm như “Mác – Ăng ghen – Lê-nin bàn về đạo đức”, “Đạo đức mới”, “Đẹp”, “Anh hùng và Nghệ sĩ”, “Cách mạng và Nghệ thuật”… của giáo sư mãi có giá trị với thời gian. GS Vũ Khiêu là một nhà văn hóa uyên thâm cả văn hóa phương Đông và phương Tây.

Các công trình về văn hóa của ông thể hiện sự am hiểu sâu rộng, phong phú các loại hình, có độ sâu tư tưởng và độ dài lịch sử văn hóa dân tộc và nhân loại khi ông nghiên cứu văn hóa dưới góc nhìn triết học, tư tưởng và lịch sử, truyền thống …

Vừa nghiên cứu, vừa hoạt động quản lý khoa học, GS Vũ Khiêu đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển các ngành khoa học xã hội và nhân văn nước nhà. Ông đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học, công nghệ đợt I (năm 1996) và được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (năm 2000).

Tuy thời gian sống, làm việc ở Sài Gòn – TP Hồ Chí Minh và Nam Bộ không nhiều, song GS Vũ Khiêu đã dành cho vùng đất này những tình cảm đặc biệt với sự nhiệt huyết của con tim và sự thông thái của trí tuệ. Nhiều lần tôi nghe chú Tư Ánh – Trần Bạch Đằng, một học giả nổi tiếng của Nam Bộ và của cả nước nói: Vũ Khiêu là dân bắc, trí thức Hà thành, ít sống ở Nam Bộ, nhưng rất thông hiểu Nam Bộ, đồng cảm với kẻ sĩ Gia Định.

Một cống hiến nổi bật của Giáo sư – Anh hùng Lao động Vũ Khiêu trong giai đoạn tiến cận “bách niên” là không quản tuổi cao, sức yếu vẫn nhiệt huyết giúp TP Hồ Chí Minh và các địa phương trong việc tôn vinh truyền thống, phụng thảo văn bia.

Mở đầu là văn bia tại Văn miếu Trấn Biên về hào khí Đồng Nai đúc kết khí phách anh hùng hào kiệt của bao tầng lớp dân cư nối tiếp nhau từ Thăng Long, Thanh Nghệ Tĩnh, Phú Xuân, Thuận Quảng vào khai hoang mở cõi với dấu ấn Mô Xoài – Đồng Nai – Gia Định và sự nghiệp giữ cõi qua bao thời kỳ. “Rừng rậm đầm lầy, việc khai phá biết bao gian khổ/ Bão giông sấm sét đã lắm tai ương/ Rắn rết hùm beo còn nhiều hung dữ/ Trải bao huyết hãn, đất khô cằn cũng hóa phì nhiêu/ Trải mấy ưu tư, miền hoang dại đã thành trù phú”.

Khi kẻ thù đến xâm lược thì tinh thần giữ cõi, bảo vệ chủ quyền quốc gia được nâng cao như “cột chống trời”, kiên cường “như vàng thử lửa”, trở thành “Thành đồng Tổ quốc” và tỏa sáng mãi mãi khi “Nẻo tương lai đã rực sáng hào quang/ Đường phấn đấu còn đầy thách đố”…

Những năm gần đây, vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng trong Công viên lịch sử – văn hóa dân tộc ở quận 9, TP Hồ Chí Minh, hàng nghìn người nườm nượp đến và dừng chân trước tấm Văn bia do GS Vũ Khiêu phụng thảo: “Trước đền đài tráng lệ uy nghi/ Giữa trời đất bao la hùng vĩ/ Thắp nén hương dâng tổ Hùng Vương/ Cùng cả nước vui ngày quốc lễ/ Con dân nghìn dặm, cùng nhớ tổ tông/ Già trẻ một lòng, không quên cội rễ”.

Đọc văn bia, con cháu Lạc Hồng thẩm thấu lịch sử oai hùng của dân tộc, của bao thế hệ người Việt Nam và thề nguyện “Coi sơn hà xã tắc là thiêng/ Lấy độc lập tự do làm quý” để “xây quốc gia hùng mạnh văn minh”, “Tổ quốc thành đồng, lưu truyền vạn thế”.

Tại Ngã Ba Giồng – di tích lịch sử Nam Kỳ khởi nghĩa oanh liệt đầy đau thương, GS Vũ Khiêu đã phụng thảo văn bia tưởng niệm “hồn liệt sĩ linh thiêng bốn mùa tám tiết”, “chiếu rọi trăm núi nghìn sông”… Còn ở Củ Chi đất thép, biểu tượng của “chân trần chí thép” của người Việt Nam trong cuộc trường chinh cứu nước, nơi có khu truyền thống cách mạng Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định được khánh thành năm 2015, tuy tuổi đã cao nhưng GS Vũ Khiêu vẫn cùng hơn 50 người thuộc thế hệ nhỏ tuổi hơn tham gia sáng tác văn bia và ông đã đạt giải cao nhất, được lựa chọn để khắc bia tưởng niệm. Những văn bia hàm chứa tri thức lịch sử, văn hóa, những chỉ dẫn, gợi mở bằng trí tuệ, tình cảm, tâm huyết của GS Vũ Khiêu dành cho nhân dân thành phố mang tên Bác thật vô cùng trân quý.

Bản chất tư tưởng văn hóa của GS Vũ Khiêu là nhân văn, nhân đạo, luôn đứng về phía nhân dân, chống lại cường quyền áp bức. Gần 30 tuổi, ông đã viết bài “Văn tế những lương dân chết đói năm 1945”. Ngay cả khi đã đến ngưỡng trăm tuổi, ông vẫn lặn lội bên các nghĩa trang liệt sĩ, nhà tù Phú Quốc, Côn Đảo…, viết văn bia phúng viếng linh hồn những người anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc, nhân dân.

Mừng thọ GS Vũ Khiêu 80 tuổi, Giáo sư, Anh hùng Lao động Trần Văn Giàu viết: “Mừng Anh thượng thọ 80, tôi chắc rằng chiến sĩ Vũ Khiêu luôn thanh thản, vẫn vì nước quên mình và bao giờ cũng quan tâm tới văn hóa, triết lý, nghệ thuật mà Anh hết lòng phục vụ. 100 tuổi có dư”. Bác Vũ Khiêu ra đi lúc 12 giờ 37 phút ngày 30/9/2021, tính ra đã vào tuổi 106. Có một câu nói, như một cách ngôn: “Khi người già chết đi là cả một kho tàng bốc cháy”. Tuy giáo sư đã đi xa, nhưng di sản trí tuệ, kho tàng tri thức của ông mãi mãi được người đời lưu giữ, tôn vinh, trân quý.

PGS, TS PHAN XUÂN BIÊN

Phó Chủ tịch Hội Khoa học, lịch sử Việt Nam

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 3/10/2021

Những chuyến xe chở nặng nghĩa tình

Ở Quảng Bình đang lan tỏa nhiều câu chuyện đẹp về sự chung tay của cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó câu chuyện người thanh niên 24 tuổi Đặng Minh Trí tình nguyện lái xe cấp cứu hỗ trợ chống dịch ở Bắc Giang rồi TP Hồ Chí Minh và giờ đây ở quê nhà Quảng Bình, là một thí dụ điển hình.

Chuyen xe nghia tinh

Không chỉ Trí mà cả bố của anh, giám đốc doanh nghiệp đang cùng con trai xuyên ngày, đêm trên những cung đường ở quê hương để chở các ca F0, F1 đi điều trị, cách ly chống dịch.

Đặng Minh Trí có dáng gầy nhưng nhanh nhẹn, ánh mắt cương nghị rắn rỏi khiến những ai từng gặp đều thấy ấm lòng. Anh nhiệt tình, không nề hà bất cứ việc gì liên quan đến vận chuyển người nhiễm Covid-19 khi được giao hoặc nhận chở miễn phí tất cả những người bệnh khác ngoài giờ làm việc. Nhiều người được anh giúp đỡ gọi những chuyến xe anh lái là chuyến xe chở nghĩa tình trong mùa đại dịch.

Từ Bắc Giang đến TP Hồ Chí Minh

Đặng Minh Trí quê ở xã Đức Ninh, TP Đồng Hới (Quảng Bình) không phải là một nhân viên y tế mà chỉ là lái xe của Công ty gia đình chuyên vận chuyển cấp cứu tại TP Đồng Hới. Hồi tháng 5, khi nghe tin tỉnh Bắc Giang bùng phát dịch Covid-19 và đáp lại lời kêu gọi hỗ trợ của tỉnh này, Trí xin phép gia đình đưa xe cấp cứu ra giúp đỡ tỉnh Bắc Giang. Ban đầu, bố mẹ Trí chưa đồng ý vì sợ Trí đi làm công việc có nguy cơ bị dịch bệnh lây nhiễm, lại ở nơi xa lạ đường. Nhưng thấy sự quyết tâm rất lớn của con trai, ông Đặng Tri Thông đồng ý cho Trí đi làm thiện nguyện.

Một ngày giữa tháng 5, sau khi chuẩn bị đầy đủ cho mình những vật dụng y tế cần thiết, ít đồ ăn khô cùng vài bộ quần áo, Trí lái chiếc xe cấp cứu của mình vượt gần 600 km ra hỗ trợ vùng dịch Bắc Giang. Đó là những ngày Bắc Giang đang là tâm dịch của cả nước. Đặng Minh Trí được nhận vào trợ giúp cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang trong việc vận chuyển F0 đi điều trị.

Suốt 2 tháng ở vùng dịch Bắc Giang, Trí đã hỗ trợ ngành y tế tỉnh này thực hiện hàng trăm chuyến xe chở các ca nhiễm, nghi nhiễm đi đến các khu điều trị. Dấu chân của Trí đã đặt lên nhiều vùng đất của quê hương đặc sản vải thiều với những kỷ niệm khó quên. Mến yêu miền đất này, Trí đã nhận Bắc Giang làm quê hương thứ 2 của mình. Khi tình hình dịch tại Bắc Giang được kiểm soát, Trí mới về lại Quảng Bình. Vừa thực hiện xong 14 ngày cách ly và 2 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính, Trí lại tiếp tục xin Sở Y tế Quảng Bình cho phép vào TP Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch. Lần này, ông Đặng Tri Thông, bố của Trí đi cùng con trai. Cuối tháng 7/2021, đoàn cán bộ y tế của tỉnh Quảng Bình lên đường vào TP Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch. Đoàn đi trên một chiếc xe giường nằm. Ngay sau là chiếc xe cấp cứu 115 mang biển số Quảng Bình của bố con Đặng Minh Trí cũng hướng vào nam.

Đặng Minh Trí tâm sự: “Em xác định vào TP Hồ Chí Minh khi dịch Covid-19 đang căng thẳng thế này là sẽ ở lại dài ngày, hết dịch mới về. Trong khi đó, chiếc xe cấp cứu 115 là tài sản của công ty và nguồn thu của gia đình nên em hơi ngại. Nhưng khi nghe em trình bày thì bố bảo rằng, thời điểm này hỗ trợ chống dịch quan trọng hơn việc chạy dịch vụ kiếm tiền. Thế rồi bố thu xếp công việc đi cùng em”. Sáng 29/7, hai bố con Trí cùng đoàn y sĩ, bác sĩ Quảng Bình vào đến TP Hồ Chí Minh.

Đến nơi, bố con họ được giao thêm một chiếc xe 16 chỗ và phân công hỗ trợ quận 10 vận chuyển các y sĩ, bác sĩ  tình nguyện của tỉnh Thái Bình đến bệnh viện dã chiến làm việc, rồi chở vật tư y tế cũng như chở các ca F0, F1 đi chữa trị và cách ly. Những ngày đầu từ Quảng Bình vào chưa quen đường nhưng dần dần, bố con Trí thông thuộc nên việc đi lại nhanh hơn.

Minh Trí chia sẻ, vào tâm dịch không phải Trí không lo nhưng nhờ đã được tiêm vắc-xin, có các trang phục bảo hộ cẩn thận, lại nhận được rất nhiều lời động viên cổ vũ từ gia đình, người yêu và bạn bè, cộng đồng như tiếp thêm sức mạnh giúp chàng trai trẻ này xông xáo hỗ trợ tuyến đầu chống dịch. Trí thấy việc bố con anh làm càng được trân trọng và có ý nghĩa hơn.

Trí kể, trong một đêm khuya mưa gió ở TP Hồ Chí Minh, khi 2 bố con em đang đi phát quà từ thiện thì nhận được thông tin, có cháu bé ở Bệnh viện Nhi đồng 2 qua đời từ trưa mà đến tối gia đình vẫn chưa tìm được xe để đưa về quê Long An mai táng. Ngay lập tức, 2 bố con Trí dừng việc phát quà, kết nối thông tin ngay với người nhà nạn nhân, một lúc sau, bố con anh đã có mặt tại bệnh viện để đưa ông ngoại cùng quan tài bé gái xấu số chạy giữa màn mưa về Long An. Lái xe xuyên đêm trên tuyến đường chưa quen, tuy mệt nhưng lòng Trí thấy thanh thản vì đưa được cháu về với quê hương. Ngay sau đó, 2 bố con Trí quay xe lại TP Hồ Chí Minh thì trời vừa rạng sáng, họ về nơi ở thay trang phục, chuẩn bị cho ngày làm việc mới. 

 Về quê nhưng không về nhà

Công việc hỗ trợ chống dịch tại TP Hồ Chí Minh của bố con Đặng Minh Trí đang diễn ra hết sức tích cực thì cuối tháng 8 vừa qua, dịch Covid-19 bùng phát tại Quảng Bình. Bố con Trí quyết định dừng công việc hỗ trợ chống dịch ở phía nam để về quê hương chung tay dập dịch. Lưu luyến chia tay TP Hồ Chí Minh, trên trang cá nhân của mình, Trí viết: “Mặc dù chưa hỗ trợ được gì nhiều cho TP Hồ Chí Minh nhưng tôi đã sống một cách trọn vẹn, hết mình trong những ngày qua.

Với tinh thần hỗ trợ, quyết tâm đồng hành cùng thành phố đến lúc hết dịch mới về nhưng hôm qua biết được tin tỉnh nhà bùng phát dịch phức tạp, dẫu sao tôi vẫn là một người con Quảng Bình, tôi phải quay về để phục vụ bà con quê tôi. Nên lần này tôi xin nợ TP Hồ Chí Minh một lời xin lỗi. Mong mọi người hiểu cho. Luôn yêu và nhớ mãi”.

Về lại Quảng Bình, bố con Trí được bổ sung vào đội vận chuyển các ca F0, F1 dưới sự điều hành của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình. Ông Đặng Tri Thông lái chiếc xe cấp cứu của gia đình, còn Trí được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Quảng Bình giao cho một chiếc xe khác để chuyên chở người bệnh và người nghi nhiễm đi cấp cứu, điều trị. Về làm việc ở cạnh nhà, nhưng mọi công việc và cả nơi nghỉ ngơi, ăn uống của 2 bố con đều do cơ quan chức năng lo liệu, họ không về nhà để bảo đảm an toàn cho gia đình và cộng đồng.

Nhà Trí có 4 người, chị gái sống ở Đà Nẵng, 2 bố con em thì tình nguyện hỗ trợ chống dịch xuyên Việt còn mẹ em ở nhà dõi theo, ủng hộ hết lòng công việc từ thiện của chồng, con. Đặng Minh Trí tâm sự: “Ba em vốn làm nghề kế toán, ông về nghỉ chế độ rồi hùn vốn với bạn lập doanh nghiệp vận chuyển cấp cứu. Ông làm giám đốc nhưng có khi thời gian cầm vô-lăng nhiều hơn ngồi ở bàn giấy. Làm dịch vụ cấp cứu nhưng khi gặp những trường hợp khó khăn, ba không lấy tiền người bệnh.

Giữa mùa dịch, 2 xe cấp cứu của cha con em chạy liên tục, ngoài lúc vận chuyển người bệnh Covid-19 theo sự điều hành thì lúc rỗi, ba lấy xe gia đình chở miễn phí người bệnh ở TP Đồng Hới. Mấy hôm trước, ca bệnh F0 ở Quảng Bình tăng cao nên em và ba chạy xuyên đêm đưa, đón bệnh nhân vào bệnh viện điều trị. Thương nhất là các xã ven biển vốn bình yên thì nay bị dịch bệnh hoành hành. Người lớn lo lắng đã đành nhưng các em nhỏ thì chưa biết gì nên khi xe cấp cứu đến tận nhà đón đi, hớn hở mặc bộ bảo hộ rộng thùng thình để lên xe chú chở đi”.

Chia sẻ việc làm đầy tình nghĩa của bố con Đặng Minh Trí, bác sĩ Đỗ Quốc Tiệp, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Quảng Bình đánh giá rất cao công việc hỗ trợ tự nguyện của họ. Nhờ đó, đơn vị có thêm lực lượng, phương tiện để chống dịch. Tấm lòng nghĩa hiệp của bố con Đặng Minh Trí đã lan tỏa trong cộng đồng trong việc chung tay phòng, chống dịch đang có những chuyển biến rất tích cực ở Quảng Bình. Với Trí, anh tâm niệm “làm tình nguyện không phải đem xe đi chạy kiếm tiền mà tình nguyện để tìm hạnh phúc, lấy trải nghiệm, lấy niềm vui và để tạo phước đức cho bản thân”.

Bài và ảnh: Hương Giang

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 1/10/2021

Đưa hát bội đến với công chúng trẻ

Trong những ngày giãn cách xã hội vì dịch Covid-19, Nguyễn Phương Vy – sinh viên năm thứ tư chuyên ngành thiết kế đồ họa Trường đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành dự án ý nghĩa mang tên “Bội Tự”. Những thông tin về hát bội được thể hiện qua những ký tự chữ cái theo phong cách đồ họa.

Hat boi

Theo nhiều tư liệu, hát bội hay còn gọi là hát bộ, hát tuồng là loại hình nghệ thuật truyền thống lâu đời của dân tộc, ban đầu chỉ được biểu diễn để vua, quan thưởng thức trong cung đình nhưng về sau đã lan tỏa khắp chốn thôn quê, được dân chúng yêu thích. Hát bội mang đến ấn tượng mạnh mẽ cho người xem về cả diễn xuất, vũ đạo, âm nhạc, y trang. Tiếc rằng, trong nhịp sống hiện đại hôm nay, loại hình nghệ thuật từng vàng son một thuở này đang phải đối diện nguy cơ mai một khi dần trở nên xa lạ với công chúng, nhất là công chúng trẻ. Phương Vy quyết định thực hiện dự án “Bội Tự” với mong muốn đem nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với người trẻ. 

“Bội Tự” có thể hiểu là nghệ thuật hát bội thể hiện qua ký tự chữ cái. Dự án bao gồm hai phần: phần một là Typeface (kiểu chữ) được thiết kế theo hai định dạng Regular (bình thường) và Italic (in nghiêng) với sự tương phản mạnh giữa các nét thanh – đậm và các nét móc nhọn kéo dài lấy cảm hứng từ hình ảnh lông chim trĩ trên chiếc mão trong trang phục hát bội; phần hai là các chữ cơ bản trong bảng chữ cái được cách điệu, lồng ghép hình ảnh minh họa thể hiện cho nội dung liên quan hát bội gắn liền cụm chữ có ký tự đó đứng đầu. Chẳng hạn, với chữ cái C, Phương Vy lựa chọn diễn giải khái niệm “cờ lệnh”: một trong những đạo cụ sân khấu thường thấy ở hát bội, hay được giắt phía sau lưng, ló lên ở hai vai; cờ lệnh và áo giáp đi đôi với nhau là trang phục thường thấy của các nhân vật võ tướng. Hình ảnh minh họa đi kèm là cây cờ lệnh được thiết kế mềm mại, uốn cong theo hình chữ C. Với chữ cái H, Vy diễn giải về “hia”: một loại giày dùng cho các nhân vật nam của nghệ thuật tuồng, có cổ đứng, đế cong hình bán nguyệt, nhân vật khi rơi vào tình huống bi kịch thường dùng chân hia để bê, xiết thể hiện nội tâm. Minh họa đi kèm là đôi hia với hai chiếc giày chẽ ra, kết nối khéo léo thành hình chữ H. Hay với chữ cái K, cụm từ được Phương Vy lựa chọn giải nghĩa là “kép”. Đây là từ dùng để chỉ người đàn ông ca hát trên sân khấu hát bội, cải lương… 

Chia sẻ về lý do lựa chọn hát bội để kết hợp với các thiết kế chữ cái, Vy cho biết, từ những lần được trực tiếp xem đoàn hát bội về trường biểu diễn, bản thân đã bị thu hút bởi tính độc đáo của loại hình nghệ thuật này, nhất là những hình thù đầy màu sắc được vẽ trên mặt các nghệ sĩ. Về sau, càng tìm hiểu, Vy càng yêu thích và ấn tượng hơn. Thế nên, lúc đầu “Bội Tự” đơn thuần chỉ là bài đồ án cho một môn học trên lớp với 11 chữ cái, nhưng sau đó, trong thời gian nghỉ dịch đã được Vy phát triển thành dự án cá nhân với 22 chữ cái. Mỗi cụm từ được lựa chọn đều là sự cân nhắc, tính toán sao cho thể hiện được những thông tin, khái niệm cơ bản, gần gũi nhất trong hát bội. 

Phương Vy chia sẻ, thách thức lớn nhất trong quá trình làm “Bội Tự” nằm ở khâu tìm kiếm tư liệu bởi những kiến thức gắn liền loại hình nghệ thuật lâu đời này không nhiều, lại nằm rải rác ở nhiều nơi. Để thực hiện dự án, Vy tiếp cận hai nguồn tư liệu là cuốn “Sổ tay Hát Bội” của tác giả Huỳnh Ngọc Trảng và “Nghệ thuật Sân khấu Hát Bội” của tác giả Lê Văn Chiêu, cùng một số thông tin tìm kiếm trên mạng và những thông tin, hình ảnh được Vy ghi chép, chụp lại từ những buổi xem biểu diễn hát bội trực tiếp. Thêm một khó khăn không nhỏ nữa là lựa chọn hình ảnh minh họa sao cho vừa thể hiện được thông điệp, vừa giàu tính thẩm mỹ khi uốn theo phom chữ. Bởi với những cụm từ chỉ đạo cụ, phục trang hay tiết mục cụ thể trong hát bội, việc tìm kiếm minh họa tương đối dễ hình dung, nhưng với các khái niệm trừu tượng thì không đơn giản. Đơn cử, khi thể hiện chữ U gắn với khái niệm “ước lệ” – một thủ pháp dùng trong hát bội thể hiện những quy ước thống nhất giữa người xem và người diễn (như roi ngựa thay thế cho con ngựa, bàn trải vải đen tượng trưng cho ngọn núi…), Vy đã mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ về hình ảnh minh họa. Sau cùng, Vy quyết định chọn hình tượng nhân vật ông Nhật, bà Nguyệt trong tiết mục “Nhật Nguyệt bát thiên vương” để thể hiện. Ông Nhật cầm hình tròn đỏ tượng trưng cho dương, bà Nguyệt cầm hình tròn trắng tượng trưng cho âm, âm – dương tương giao biến sinh vạn vật… 

“Bội Tự” có thể xem là tín hiệu đáng mừng cho sự trở về với nghệ thuật truyền thống của những người trẻ.

Trang Anh

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 9/10/2021

Thanh tra đột xuất Công ty cổ phần Thể dục thể thao Việt Nam

Thanh tra Chính phủ cho biết, cuộc thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật tại Công ty CP Thể dục thể thao Việt Nam là cuộc thanh tra đột xuất, thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 8.10, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã công bố quyết định thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục thể thao Việt Nam, thời kỳ thanh tra là giai đoạn từ khi chuyển sang công ty CP cho đến tháng 6.2021; khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên.

Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc thực tế (không kể ngày nghỉ, ngày lễ) kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Đoàn thanh tra gồm 5 thành viên do ông Nguyễn Hữu Nhường, Phó Vụ trưởng Vụ III, làm trưởng đoàn.

TTCP đã giao Vụ trưởng Vụ III chỉ đạo, theo dõi giúp Tổng TTCP xử lý hoặc trình Tổng TTCP xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của đoàn thanh tra.

Tại buổi công bố, Phó tổng TTCP Trần Văn Minh nhấn mạnh đây là cuộc thanh tra đột xuất do Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo. Do đó, đề nghị lãnh đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với đoàn thanh tra thực hiện đúng nội dung quyết định thanh tra.

Đồng thời, đề nghị chỉ đạo các đơn vị phối hợp, cung cấp tài liệu, hồ sơ và báo cáo giải trình khi đoàn thanh tra yêu cầu. Các báo cáo phải bám sát yêu cầu của đoàn thanh tra và phải đảm bảo tính trung thực.

Được biết, Công ty CP Thể dục thể thao Việt Nam tiền thân là Công ty Dụng cụ Thể dục thể thao, năm 2006 được chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần có vốn điều lệ 12,5 tỉ đồng, trong đó cổ phần do Nhà nước nắm giữ chiếm 51,32% vốn điều lệ.

Theo nguồn tin Thanh Niên, việc thanh tra đột xuất tại Công ty CP Thể dục thể thao Việt Nam xuất phát từ nhiều chuyện “lùm xùm” về nhân sự của doanh nghiệp, trong đó có người đại diện phần vốn của Nhà nước.

Trước đó, năm 2017, Bộ Nội vụ đã thanh tra đột xuất tại doanh nghiệp này và phát hiện ra nhiều sai phạm. Cuộc thanh tra này khi đó cũng được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trước khi Bộ VH-TT-DL hợp nhất với Ủy ban Thể dục thể thao, từ năm 2007, ông Bùi Duy Nghĩa được giao là người đại diện phần vốn nhà nước, nắm giữ 51,32% vốn điều lệ của công ty.

Đến tháng 10.2012, Bộ VH-TT-DL cử ông Bùi Duy Nghĩa nắm giữ 30% và ông Trịnh Quốc Toàn nắm giữ 21,32% vốn điều lệ. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2015 – 2017, cả ông Bùi Duy Nghĩa và Nguyễn Quốc Toàn đều bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Giai đoạn này, Bộ VH-TT-DL đã thay thế người đại diện nhưng tiếp tục phát sinh ra nhiều vấn đề phức tạp khác liên quan đến việc quản lý dự án tại khu đất số 181 Nguyễn Huy Tưởng, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.

Theo Thanh tra Bộ Nội vụ, trước khi quyết định cử, miễn nhiệm người đại diện các giai đoạn nêu trên, Bộ VH-TT-DL có tổ chức họp về phương án nhân sự với Ban Đổi mới, các vụ chức năng, đại diện Công ty CP Thể dục thể thao và những người đại diện phần vốn Nhà nước tại công ty; người được cử làm đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CP Thể dục thể thao đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định.

Bộ VH-TT-DL đã ban hành một số văn bản chỉ đạo người đại diện phần vốn Nhà nước phối hợp với hội đồng quản trị, ban giám đốc của công ty để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Bộ VH-TT-DL chưa kịp thời ban hành quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền, quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đại diện và văn bản phân công, phối hợp giữa người đại diện theo quy định.

Hồ sơ cử ông Trịnh Quốc Toàn, ông Bùi Duy Nghĩa làm người đại diện phần vốn Nhà nước không có tài liệu của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty CP Thể dục thể thao đề nghị về chủ trương, chức danh nhân sự được đề nghị cử làm đại diện là chưa đảm bảo quy định tại Nghị định số 66/2011/NĐ-CP.

Bộ VH-TT-DL cũng chưa thống kê, bổ sung đầy đủ tài liệu hồ sơ của người đại diện phần vốn Nhà nước.

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 7/10/2021

Đề nghị truy tố các bị can gây thiệt hại hàng tram tỷ đồng tại VEAM

Ngày 6/10, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C03) đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) và một số đơn vị liên quan. 

C03 đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 17 bị can về các tội danh: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, có các bị can: Trần Ngọc Hà, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Tổng Giám đốc VEAM; Lâm Chí Quang, nguyên Tổng Giám đốc VEAM; Vũ Quang Tâm và Vũ Từ Công, đều là nguyên Phó Tổng Giám đốc VEAM…

Kết luận điều tra cho biết, trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2019, bị can Trần Ngọc Hà là người giữ vai trò chính, quyết định các công việc điều hành của VEAM. Bị can Hà đã thực hiện không đúng các quyền và nghĩa vụ được giao, buông lỏng quản lý, quyết định những chủ trương, chiến lược hoạt động của VEAM không đúng các quy định pháp luật gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Cụ thể, bị can Hà và một số bị can khác đã có hành vi bảo lãnh cho công ty con vay ngân hàng trái quy định gây thiệt hại hơn 75 tỷ đồng. Ngoài ra, những người đứng đầu của VEAM còn bị cáo buộc phê duyệt dự án đầu tư sản xuất máy kéo 4 bánh hạng trung và ký một số hợp đồng khác có nhiều sai phạm gây thất thoát hơn 56 tỷ đồng; quyết định chủ trương đầu tư số tiền 400.000 USD để phát triển sản phẩm mới không đúng quy định pháp luật gây thiệt hại gần 10 tỷ đồng…

 • Trang 3 báo Nhân Dân ngày 6/10/2021

Nhiêu trẻ bị ngộ độc do ăn quả hồng trâu

Sau một tuần điều trị, sức khỏe của 8 trẻ (từ 9-13 tuổi; ở huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) bị ngộ độc do ăn quả hồng trâu (tên khoa học là Capparis versicolor Griff) đã ổn định và được ra viện.

TS, BS Lê Ngọc Duy – Trưởng khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, tại thời điểm nhập viện, cả 8 cháu đều có tình trạng rối loạn nhịp tim, 5/8 trẻ trẻ bị suy gan (chỉ số men gan tăng, có biểu hiện hủy hoại tế bào gan, rối loạn đông máu…), một số trẻ bị nôn, đau bụng.

Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu đồng thời hội chẩn các chuyên khoa Cấp cứu chống độc, Hồi sức, Tim mạch, Gan mật…, để phối hợp điều trị và làm các xét nghiệm độc tố để phát hiện kịp thời các biến chứng khác của bệnh.

Sau một tuần điều trị, hiện tình trạng sức khỏe của tất cả các cháu đều ổn định, có 3 cháu chỉ số men gan vẫn còn tăng nhẹ. Những cháu này sẽ tiếp tục được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện địa phương.

Trong suốt quá trình điều trị, Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đã chỉ đạo phòng Công tác xã hội là đầu mối hỗ trợ các bệnh nhi. Bệnh viện cũng bố trí một chuyến xe đưa các bệnh nhi và gia đình về nhà an toàn.

Trong ngày các con được ra viện, bố của bệnh nhi S.S.M chia sẻ: “Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các y, bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương đã rất tận tình, hết lòng chăm sóc và điều trị cho các con những ngày qua. Xin chúc các y, bác sĩ luôn mạnh khỏe để có thể cứu chữa thêm nhiều hơn nữa các cháu bé không may mắc bệnh”.

 • Trang 5 báo Nhân Dân ngày 6/10/2021

Cả nước ghi nhận hơn 50 nghìn trường hợp mắc sốt xuất huyết

Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính đến ngày 19-9-2021 cả nước ghi nhận 49.113 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 18 trường hợp tử vong tại 9 tỉnh, thành.

Cụ thể, các địa phương ghi nhận số ca tử vong do sốt xuất huyết gồm: Bình Phước (6); TP Hồ Chí Minh (2); Đồng Nai (2); Bình Dương (2); Bà Rịa – Vũng Tàu (1); Phú Yên (2); Sóc Trăng (1); Tây Ninh (1); Bình Thuận (1).

Để chủ động công tác điều trị, giảm tỷ lệ tử vong do bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXHD) trong tỉnh hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, Bộ Y tế đã có công văn số 8186/BYT-KCB gửi Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc Bộ tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành về việc tăng cường công tác chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn để bố trí cơ sở khám, chữa bệnh bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19 và công tác khám, chữa bệnh thông thường-đặc biệt là dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue đang có chiều hướng gia tăng theo các mô hình phù hợp.

Thực hiện nghiêm tiêu chí bệnh viện, phòng khám an toàn phòng, chống Covid-19: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thường xuyên đánh giá bệnh viện, phòng khám an toàn phòng, chống Covid-19 (theo Bộ tiêu chí ban hành tại Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16-7-2020 và 4999/QĐ-BYT ngày 1-12-2020).

Thông tin rộng rãi để nhân dân biết được các dấu hiệu nghi ngờ của bệnh sốt xuất huyết Dengue và thông tin các cơ sở khám, chữa bệnh gần nhất có thể đến để được khám bệnh, tư vấn.

Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh rà soát, điều chỉnh lại các quy trình tiếp nhận, sàng lọc, tiêu chí phân loại cụ thể đối với từng ca bệnh sốt xuất huyết Dengue trong tình hình dịch bệnh Covid-19 nhằm bảo đảm an toàn phòng lây nhiễm Covid-19.

Bố trí phòng khám lại các ca bệnh sốt xuất huyết Dengue vào các khung giờ phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh sốt xuất huyết Dengue và người bệnh khác.

Tích cực, chủ động triển khai ngay công tác tập huấn hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue ban hành kèm theo Quyết định số 3705/QĐ-BYT ngày 22-8-2019, cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn.

Chỉ đạo các cơ sở tăng cường việc theo dõi người bệnh sốt xuất huyết Dengue đang nằm nội trú trong các ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ cuối tuần để phát hiện, điều trị kịp thời các ca bệnh sốt xuất huyết Dengue có diễn biến nặng lên. Ghi chép hồ sơ bệnh án đầy đủ, chi tiết.

Củng cố và duy trì hoạt động của “Nhóm điều trị sốt xuất huyết Dengue” và “Đường dây điện thoại nóng phòng, chống dịch sốt xuất huyết Dengue” tại các đơn vị khám, chữa bệnh để có thể thường xuyên tư vấn, trao đổi thông tin về chuyên môn, yêu cầu hỗ trợ khi cần thiết.

Bảo đảm đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị, thuốc, dịch truyền, máu và các chế phẩm của máu, các lưu đồ xử trí để cấp cứu người bệnh, đặc biệt là dung dịch cao phân tử để chống sốc phải là HES 200 6% (trọng lượng phân tử 200.000 dalton).

Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, phun, diệt muỗi, phòng muỗi đốt cho người bệnh và người nhà người bệnh và nghiêm túc thực hiện việc bảo cáo dịch theo quy định tại Thông tư 54/2015/TT-BYT ngày 28-12-2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế

 • Trang 1 báo Nhân Dân ngày 2/10/2021

Ban Bí thư kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 và một số cá nhân

Ngày 1/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020 và một số cá nhân.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nghe đại diện Quân ủy Trung ương phát biểu, Ban Bí thư nhận thấy:

 1. Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, Quy chế làm việc, Quy định của Quân ủy Trung ương, để nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cả các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh, Phó Tư lệnh và lãnh đạo, chỉ huy đơn vị trực thuộc suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Bộ Tư lệnh và các đơn vị trực thuộc có nhiều vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng trong công tác quản lý, sử dụng tài chính; thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm thiết bị kỹ thuật, vật tư, hàng hóa; đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

 1. Đối với một số cá nhân

(1) Đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, với cương vị là Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát biển, đồng chí cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020; chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Bộ Tư lệnh và các đơn vị trực thuộc; bản thân suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc khi ký ban hành một số văn bản quan trọng trong công tác trọng yếu.

Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiệp vụ và pháp luật, để xảy ra việc xử lý một số vi phạm không đúng quy định, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

(2) Đồng chí Trung tướng Hoàng Văn Đồng, trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển, đồng chí chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020; bản thân suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

(3) Đồng chí Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, với cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Cảnh sát biển, đồng chí cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020; bản thân suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

(4) Đồng chí Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, với cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng Cảnh sát biển, đồng chí cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020; bản thân suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

Chịu trách nhiệm cá nhân trong việc báo cáo kết quả đánh giá năng lực nhà thầu đối với gói thầu mua sắm thiết bị không đúng quy định pháp luật, gây lãng phí ngân sách nhà nước.

(5) Đồng chí Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, trong thời gian giữ chức Đảng Ủy viên, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển (từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 3/2020), bản thân suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; đã vi phạm quy định pháp luật trong phê duyệt một số kế hoạch mua xăng dầu; với trách nhiệm là Chủ tịch Hội đồng mua sắm vật tư, phê duyệt thanh, quyết toán xăng dầu nhưng thiếu kiểm tra, giám sát, dẫn đến gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước.

(6) Đồng chí Thiếu tướng Trần Văn Nam, với cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển, đồng chí cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 (từ tháng 2/2020 đến tháng 8/2020).

Trong thời gian giữ chức Cục trưởng Cục Nghiệp vụ và Pháp luật, đã ký phê duyệt nhiều kế hoạch và đề nghị thanh toán tiền thuê phương tiện vượt thẩm quyền, không đúng quy định; để các đơn vị trực thuộc vi phạm trong lập hồ sơ thuê phương tiện, gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước.

Thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu trên biển, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm; xử lý vi phạm không đúng quy định, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

(7) Đồng chí Thiếu tướng Đào Hồng Nghiệp, với cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, đồng chí đã vi phạm quy định của pháp luật trong việc ký, phê duyệt các văn bản, hợp đồng để đề nghị và được thanh toán chi phí bắt giữ, xử lý vụ việc, gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước; chịu trách nhiệm trong việc tham mưu cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển xử phạt một số vụ việc vi phạm không đúng quy định pháp luật, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

(8) Đồng chí Thiếu tướng Lê Xuân Thanh, với cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cảnh sát biển, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, đồng chí đã vi phạm pháp luật trong việc ký các văn bản, hồ sơ để thanh toán chi phí xử lý vụ việc, thuê phương tiện, xăng dầu, gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước; nhận hối lộ, đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

(9) Đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Minh, với cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cảnh sát biển, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, đồng chí đã vi phạm pháp luật trong việc ký, phê duyệt các văn bản, hồ sơ xử lý các vụ việc, thuê phương tiện và đề nghị thanh toán, rút tiền từ ngân sách nhà nước; nhận hối lộ, đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển nhiệm kỳ 2015 – 2020 và các cá nhân nêu trên là rất nghiêm trọng, một số cán bộ cấp tướng, người đứng đầu đã suy thoái phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương, làm thất thoát, thiệt hại rất lớn tiền và tài sản của Nhà nước, làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của tổ chức đảng, hình ảnh của Cảnh sát biển và Quân đội nhân dân Việt Nam, gây bức xúc dư luận xã hội, đến mức phải thi hành kỷ luật nghiêm theo quy định của Đảng.

Xét thành tích của tập thể; cống hiến và sự thành khẩn, cầu thị, tự giác nhận, khắc phục vi phạm, khuyết điểm, hậu quả và tự nhận hình thức kỷ luật của mỗi cá nhân. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo Quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định:

– Thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển nhiệm kỳ 2015 – 2020 bằng hình thức Cảnh cáo.

– Thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với 2 đồng chí: Thiếu tướng Lê Xuân Thanh và Thiếu tướng Lê Văn Minh.

– Thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, Thiếu tướng Phạm Kim Hậu, Thiếu tướng Trần Văn Nam, Thiếu tướng Đào Hồng Nghiệp.

Giao cho Quân ủy Trung ương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xử lý nghiêm minh, kịp thời, đồng bộ các tổ chức đảng, cá nhân liên quan theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 • Trang 8 báo Nhân Dân ngày 11/10/2021

Chủ động, linh hoạt ứng phó bão, lũ liên tiếp

Ngày 6/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Công điện hỏa tốc số 1311/CĐ-TTg về việc chủ động triển khai công tác ứng phó với bão, mưa lũ.

Công điện gửi Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai; Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên, nêu rõ:

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão, trong những ngày tới do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh mạnh có khả năng gây ra các đợt mưa rất lớn kéo dài trên diện rộng tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Đây là khu vực đã liên tiếp xảy ra các đợt mưa lớn thời gian vừa qua, nhất là do ảnh hưởng của bão số 5, số 6 nên nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, ngập lụt diện rộng tại các vùng trũng thấp, ven sông, suối, lũ ống, lũ quét, sạt lở tại khu vực miền núi, nguy cơ mất an toàn hồ đập.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, mưa lũ lớn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, bảo vệ an toàn tính mạng của nhân dân, hạn chế thiệt hại, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiên túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1100/TTg-NN ngày 23/8/2021 và Công điện số 1107/CĐ-TTg ngày 31/8/2021, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo, tổ chức kêu gọi, hướng dẫn phương tiện, tàu thuyền (bao gồm tàu cá, tàu vận tải, tàu công trình) thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn; tạo điều kiện cho tàu cá và ngư dân các địa phương khác vào tránh trú; kiểm tra, hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền tại khu neo đậu; triển khai công tác bảo đảm an toàn về người và tài sản trên các đảo và lồng bè nuôi trồng thủy hải sản trên biển và ven biển.

Đồng thời, chỉ đạo, tổ chức bảo đảm an toàn trên đất liền gồm: Rà soát, chủ động triển khai phương án ứng phó với bão, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất phù hợp với điều kiện cụ thể tại địa phương, nhất là phương án di dời, sơ tán dân để bảo đảm an toàn, đồng thời phòng chống dịch Covid-19; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để ứng phó với bão mạnh, lũ lớn, ngập lụt trên diện rộng khu vực thấp trũng, lũ quét, sạt lở đất khu vực miền núi, nhất là tại các khu vực đã từng xảy ra ngập lụt, sạt lở đất năm 2020, sẵn sàng cho tình huống gây chia cắt, cô lập các khu vực.

Triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất, phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm xung yếu; tổ chức vận hành phù hợp, bảo đảm an toàn hồ đập, nhất là các hồ đập xung yếu, hồ thuỷ điện nhỏ, công trình đang thi công, sửa chữa; bố trí lực lượng, vật tư, máy móc, thiết bị sẵn sàng ứng phó, xử lý khi có tình huống.

Triển khai hoạt động lực lượng xung kích tại cơ sở; kiểm soát, hướng dẫn, phân luồng giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Chỉ đạo đài phát thanh, truyền hình và truyền thông cơ sở tăng cường thông tin về thiên tai, hướng dẫn kỹ năng ứng phó cho người dân, nhất là tại các thôn, bản.

Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, nhất là tại các khu vực đã từng xảy ra ngập lụt, sạt lở đất năm 2020 để kịp thời triển khai công tác sơ tán dân cư, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả bão, lũ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để các cơ quan có liên quan và người dân biết chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Bộ Công Thương chỉ đạo công tác vận hành bảo đảm an toàn hồ đập thuỷ điện, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở thông tin kịp thời, bảo đảm an toàn cho người dân, nhất là trong tình huống phải xả lũ khẩn cấp; kiểm tra công tác bảo đảm an toàn đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản và hệ thống lưới điện.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn hồ đập, công trình thủy lợi, nhất là hồ đập xung yếu, công trình đang thi công sửa chữa; thu hoạch lúa và hoa màu, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo việc kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo rà soát phương án ứng phó, sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ công tác sơ tán, di dời dân cư, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó và khắc phục hậu quả bão, mưa lũ khi có yêu cầu.

Bộ Y tế chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là các khu vực sơ tán tập trung, khu cách ly; chỉ đạo bảo đảm an toàn và tạo điều kiện cho lực lượng phòng, chống thiên tai thực hiện nhiệm vụ.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường thời lượng, đưa tin kịp thời về diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ và công tác chỉ đạo ứng phó để người dân biết, chủ động phòng, tránh.

Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ sạt lở đất, lũ quét để chỉ đạo triển khai các biện pháp cụ thể, ứng phó kịp thời hiệu quả, hạn chế thiệt hại, trọng tâm là bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

 

 

Gửi bình luận »

Không có bình luận

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.

%d người thích bài này: